LOGO VNBET

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao (Tăng Quảng Chánh Biên) Quyển 1&2 Và Quyển 3&4

Quyển Thứ Nhất - I. Thư Từ- 1. Thư gởi Hòa Thượng Thể An Chùa Đại Hưng Thiện

2. Thư Bàn Luận Cùng Bạn Hữu Về Cương Yếu Của Việc Giảo Chánh Kinh Điển

3. Thư Gởi Dung Minh Đại Sư

4. Thư gởi sư Ngộ Khai

5. Thư Trả Lời Sư Hải Thự

6. Thư Gởi Sư Căn Kỳ Chùa Tứ Minh Quán Tông

7. Thư Gởi Tòa Báo Phật Học (Lược Trích)

8. Thư Trả Lời Cư Sĩ Bộc Đại Phàm

9. Thư Trả Lời Cư Sĩ Tạ Dung Thoát Ở Thái Thuận (Thư Thứ Nhất)

10. Thư Trả Lời Cư Sĩ Tạ Dung Thoát Ở Thái Thuận (Thư Thứ Hai)

11. Thư Trả Lời Cư Sĩ Đặng Bá Thành (Thư Thứ Nhất)

12. Thư Trả Lời Cư Sĩ Đặng Bá Thành (Thư Thứ Hai)

13. Thư Trả Lời Cư Sĩ Đặng Tân An

14. Thư Gởi Cư Sĩ Lưu Đình Thành Ở Phước Kiến

15. Thư Trả Lời Cư Sĩ Cao Thiệu Lân (Thư Thứ Nhất)

16. Thư Trả Lời Cư Sĩ Cao Thiệu Lân ( Thư Thứ Hai)

17. Thư Trả Lời Cư Sĩ Cao Thiệu Lân ( Thư Thứ Ba)

18. Thư Trả Lời Cư Sĩ Cao Thiệu Lân (Thư Thứ Tư)

19. Thư Gởi Cư Sĩ Trần Tích Châu

20.Thư Gởi Cư Sĩ Tâm Nguyện (Viết Thay Cho Bạn)

21. Thư Gởi Cư Sĩ Vệ Cẩm Châu

22. Thư Trả Lời Cư Sĩ Lâm Giới Sanh Ở Thái Thuận (Thư Thứ Nhất)

23. Thư Trả Lời Cư Sĩ Lâm Giới Sanh Ở Thái Thuận (Thư Thứ Hai)

24. Thư Gởi Cư Sĩ Lâm Chi Phần Ở Thái Thuận (Thư Thứ Nhất)

25. Thư Gởi Cư Sĩ Lâm Chi Phần Ở Thái Thuận (Thư Thứ Hai)

26. Thư Trả Lời Anh Em Cư Sĩ X... Ở Vĩnh Gia

27. Thư Trả Lời Cư Sĩ X... Ở Vĩnh Gia (Thư Thứ Nhất)

28. Thư Trả Lời Cư Sĩ X... Ở Vĩnh Gia (Thư Thứ Hai)

29. Thư Trả Lời Cư Sĩ X... Ở Vĩnh Gia (Thư Thứ Ba)

30. Thư Trả Lời Cư Sĩ X... Ở Vĩnh Gia ( Thư Thứ Tư)

31. Thư Trả Lời Cư Sĩ X... Ở Vĩnh Gia (Thư Thứ Năm)

32. Thư Trả Lời Cư Sĩ X... Ở Vĩnh Gia (Thư Thứ Sáu)

33. Thư Gởi Nữ Sĩ Từ Phước Hiền

34. Thư Gởi Sư Khang Trạch

35.Thư Gởi Pháp Sư Đế Nhàn

36. Thư Gởi Sư Ngọc Trụ

37. Thư Gởi Cư Sĩ Hứa Khoát Nhiên Ở Quảng Đông (Viết Thay Thầy Khang Thạch)

38. Thư Trả Lời Cư Sĩ Đinh Phước Bảo Luận Về Chuyện Tý Hương

39. Thư Gởi Hiếu Liêm Tiêu Vĩnh Hoa Ở Quảng Đông (Viết Thay Thầy Khang Trạch)

40. Thư Gởi Cư Sĩ X... (Viết Thay Sư Liễu Dư)

41. Thư Gởi Phu Nhân X... Ở Hải Diêm (Viết Thay Thầy Ngộ Khai)

42. Thư Gởi Cố Mẫu Từ Phu Nhân Ở Hải Diêm (Viết Thay Thầy Ngộ Khai)

43. Thư Trả Lời Cư Sĩ X... Ở Vĩnh Gia (Thư Thứ Nhất)

44. Thư Trả Lời Cư Sĩ X... Ở Vĩnh Gia (Thư Thứ Hai)

45. Thư Trả Lời Cư Sĩ X...Ở Vĩnh Gia (Thư Thứ Ba) - 46.Thư Trả Lời Cư Sĩ X...Ở Vĩnh Gia (Thư Thứ Tư)

47. Thư Trả Lời Cư Sĩ X... Ở Vĩnh Gia (Thư Thứ Năm)

48. Thư Trả Lời Cư Sĩ X... Ở Vĩnh Gia (Thư Thứ Sáu)

49. Thư Trả Lời Cư Sĩ X... Ở Vĩnh Gia (Thư Thứ Bảy)

50. Thư Trả Lời Cư Sĩ X...Ở Vĩnh Gia (Thư Thứ Tám)

51. Thư Trả Lời Cư Sĩ X... Ở Vĩnh Gia (Thư Thứ Chín)

52. Thư Trả Lời Cư Sĩ Châu Quần Tranh Ở Vĩnh Gia

53. Thư Trả Lời Hoằng Nhất- 54. Thư Trả Lời Cư Sĩ Vưu Tích Âm Ở Vô Tích

55. Thư Dự Định Trả Lời Vị Cư Sĩ X...

56. Thư Gởi Cư Sĩ Cao Hạc Niên

57. Thư Hỏi Thăm Bệnh Pháp Sư Đế Nhàn

58. Thư Trả Lời Thầy Hoằng Nhất (Thư Thứ Nhất)

59. Thư Trả Lời Thầy Hoằng Nhất (Thư Thứ Hai) - 60. Thư Trả Lời Cư Sĩ Uông Mộng Tùng

61. Thư Trả Lời Cư Sĩ Trần Huệ Siêu

62. Thư Trả Lời Ông Ly Ẩn Tẩu

63. Thư Trả Lời Cư Sĩ Vưu Hoằng Như

64. Thư Trả Lời Cư Sĩ Thích Trí Châu (Thư Thứ Nhất)

65. Thư Trả Lời Cư Sĩ Thích Trí Châu (Thư Thứ Hai)

66. Thư Trả Lời Cư Sĩ Thích Trí Châu (Thư Thứ Ba)

67. Thư Trả Lời Cư Sĩ Phạm Cổ Nông (Thư Thứ Nhất)

68. Thư Trả Lời Cư Sĩ Phạm Cổ Nông (Thư Thứ Hai)

69. Thư Trả Lời Cư Sĩ Ngô Hy Chân (Thư Thứ Nhất)

70. Thư Trả Lời Cư Sĩ Ngô Hy Chân (Thư Thứ Hai)

71. Thư Trả Lời Cư Sĩ Ngô Hy Chân (Thư Thứ Ba)

72. Thư Trả Lời Cư Sĩ Lục Giá Hiên

73. Thư Trả Lời Cư Sĩ Lưu Trí Không

74. Thư Trả Lời Cư Sĩ Châu Trí Mậu

75. Thư Trả Lời Cư Sĩ X...

76. Thư Trả Lời Cư Sĩ Hoàng Trí Hải

77. Thư Trả Lời Cư Sĩ Phan Đối Phù

78. Thư Gởi Cư Sĩ Nhiếp Vân Đài - 79. Thư Trả Lời Cư Sĩ Kiều Trí Như

80. Thư Trả Lời Cư Sĩ Giang Dịch Viên

81. Thư Trả Lời Cư Sĩ Đường Đại Viên

82. Thư Trả Lời Cư Sĩ Uông Vũ Mộc

83. Thư Trả Lời Sư Thịnh Cơ

84. Thư Trả Lời Cư Sĩ Phương Viễn Phàm

85. Thư Trả Lời Cư Sĩ Huệ Lãng

86. Thư Trả Lời Bàng Khế Trinh

87. Thư Trả Lời Cư Sĩ Viên Văn Thuần

88. Thư Trả Lời Cư Sĩ Viên Phước Cầu

89. Thư Gởi Châu Pháp Lợi Đồng Tử - 90. Thư Gởi Mã Khế Tây

Quyển Thứ Hai - 91. Thư Trả Lời Cư Sĩ Bao Hữu Vũ (Thư Thứ Nhất)

92. Thư Trả Lời Cư Sĩ Bao Hữu Vũ (Thư Thứ Hai)

93. Thư Trả Lời Cư Sĩ X... Ở Vĩnh Gia (Thư Thứ Nhất)

94. Thư Trả Lời Cư Sĩ X... Ở Vĩnh Gia (Thư Thứ Hai) - 95.Thư Trả Lời Cư Sĩ X... Ở Vĩnh Gia (Thư Thứ Ba)

96. Thư Trả Lời Cư Sĩ X... Ở Vĩnh Gia (Thư Thứ Tư)

97. Thư Trả Lời Cư Sĩ X... Ở Vĩnh Gia (Thư Thứ Năm) - 98. Thư Trả Lời Cư Sĩ X... Ở Vĩnh Gia (Thư Thứ Sáu)

99. Thư Trả Lời Cư Sĩ X... Ở Vĩnh Gia (Thư Thứ Bảy) -100. Thư Trả Lời Cư Sĩ X... Ở Vĩnh Gia (Thư Thứ Tám)

101. Thư Trả Lời Cư Sĩ X... Ở Vĩnh Gia (Thư Thứ Chín)

102. Thư Trả Lời Cư Sĩ Hà Hòe Sanh

103. Thư Trả Lời Cư Sĩ Châu Quần Tranh (Thư Thứ Nhất)

104. Thư Trả Lời Cư Sĩ Châu Quần Tranh (Thư Thứ Hai) - 105. Thư Trả Lời Cư Sĩ Châu Quần Tranh (Thư Thứ Ba)

106. Thư Trả Lời Cư Sĩ Châu Quần Tranh (Thư Thứ Tư)

107. Thư Trả Lời Cư Sĩ Châu Quần Tranh (Thư Thứ Năm)

108. Thư Trả Lời Cư Sĩ Châu Quần Tranh (Thư Thứ Sáu)

109. Thư Trả Lời Cư Sĩ Châu Quần Tranh (Thư Thứ Bảy)

110. Thư Trả Lời Cư Sĩ Hồng Quán Lạc

111. Thư Trả Lời Cư Sĩ Uông Cốc Nhân - 112. Thư Gởi Cư Sĩ Từ Uý Như (Thư Thứ Nhất)

113. Thư Gởi Cư Sĩ Từ Uý Như (Thư Thứ Hai)

114. Thư Gởi Cư Sĩ Từ Uý Như (Thư Thứ Ba)

115. Thư Gởi Cư Sĩ Từ Uý Như (Thư Thứ Tư)

116. Thư Gởi Cư Sĩ Từ Uý Như (Thư Thứ Năm) - 117. Thư Gởi Cư Sĩ Từ Uý Như (Thư Thứ Sáu)

118. Thư Gởi Cư Sĩ Từ Uý Như (Thư Thứ Bảy) - 119. Thư Gởi Cư Sĩ Đinh Phước Bảo

120. Thư Trả Lời Cư Sĩ X... Ở Ninh Ba

121. Thư Gởi Bạn

122. Thư Trả Lời Cư Sĩ Nhạc Tiên Kiệu - 123. Thư Gởi Tịnh Sơn Hòa Thượng Ở Chùa Vạn Thọ, Dương Châu

124. Thư Trả Lời Cư Sĩ Lê Đoan Phủ Ở Giang Tây

125. Thư Gởi Tổng Nhung Trương Liên Thắng ( Viết Thay Cho Bạn)

126. Thư Trả Lời Cư Sĩ Trương Vân Lôi (Thư Thứ Nhất)

127. Thư Trả Lời Cư Sĩ Trương Vân Lôi (Thư Thứ Hai)

128. Thư Trả Lời Cư Sĩ Trương Bá Nham

129. Thư Gởi Cư Sĩ Tạ Dung Thoát

130. Thư Trả Lời Cư Sĩ Cố Hiển Vi

131. Thư Trả Lời Cư Sĩ Tạ Thành Minh ở Tứ Xuyên

132. Thư Gởi Cư Sĩ Ngô Bích Hoa- 133. Thư Trả Lời Cư Sĩ Mã Khế Tây (Thư Thứ Nhất)

134. Thư Trả Lời Cư Sĩ Mã Khế Tây (Thư Thứ Hai)

135. Thư Trả Lời Cư Sĩ Mã Khế Tây (Thư Thứ Ba)

136. Thư Trả Lời Cư Sĩ Mã Khế Tây (Thư Thứ Tư)

137. Thư Trả Lời Cư Sĩ Mã Khế Tây (Thư Thứ Năm)

138. Thư Trả Lời Cư Sĩ Mã Khế Tây (Thư Thứ Sáu)

139. Thư Trả Lời Cư Sĩ Mã Khế Tây (Thư Thứ Bảy) - 140. Thư Trả Lời Cư Sĩ Mã Khế Tây (Thư Thứ Tám)

141. Thư Trả Lời Cư Sĩ Mã Khế Tây (Thư Thứ Chín)

142. Thư Trả Lời Cư Sĩ Mã Khế Tây (Thư Thứ Mười)

143. Thư Trả Lời Cư Sĩ Mã Khế Tây (Thư Thứ Mười Một)

144. Thư Trả Lời Cư Sĩ Mã Khế Tây ( Thư Thứ Mười Hai)

145. Thư Gởi Đốc Quân Trần Bá Sanh Ở Thiểm Tây

146. Thư Trả Lời Cư Sĩ X... Ở Dũng Giang

147. Thư Gởi Cư Sĩ Từ Úy Như

148. Thư Trả Lời Hai Vị Cư Sĩ Từ Ngạn Như Và Từ Dật Như

149. Thư Gởi Cư Sĩ Bao Sư Hiền - 150. Thư Gởi Hoằng Nhất Thượng Nhân

151. Thư Trả Lời Đại Sư Pháp Hải

152. Thư Trả Lời Cư Sĩ Vương Dữ Tiếp

153. Thư Gởi Cư Sĩ X... Ở Vĩnh Gia

154. Thư Trả Lời Cư Sĩ Hoàng Hàm (Thư Thứ Nhất)

155. Thư Trả Lời Cư Sĩ Hoàng Hàm (Thư Thứ Hai)

156. Thư Trả Lời Cư Sĩ Hoằng Hàm (Thư Thứ Ba)

157. Thư Trả Lời Cư Sĩ Hoàng Hàm (Thư Thứ Tư)

158. Thư Trả Lời Cư Sĩ Hoàng Ngọc Như Ở Sùng Minh

159. Thư Trả Lời Cư Sĩ Hà Huệ Chiêu

160. Thư Trả Lời Cư Sĩ Thang Xương Hoằng

161. Thư Gởi Hội Phóng Sanh Ở Đại Đồng, Tuyền Châu

162. Thư Trả Lời Hiệu Trưởng Vạn An Ở An Huy

163. Thư Trả Lời Cư Sĩ Ức Trí Lãng

164. Thư Trả Lời Cư Sĩ X...

165. Thư Trả Lời Tiên Sinh Trương Quý Trực

166. Thư Tuyên Ngôn Kết Xã Niệm Phật Của Chùa Thanh Liên Ở Lô Sơn

167. Thư Trả Lời Ông Dương Minh Trai, Phó Tư Lệnh Đệ Ngũ Quân Ở Hà Nam

168. Thư Trả Lời Anh Em Ông Châu Mạnh Do

169. Thư Trả Lời Cư Sĩ Phùng Bất Cửu

170. Thư Trả Lời Cư Sĩ Mã Thuấn Khanh

171. Thư Trả Lời Cư Sĩ Cừu Bội Khanh (Thư Thứ Nhất)

172. Thư Trả Lời Cư Sĩ Cừu Bội Khanh (Thư Thứ Hai)

173. Thư Gởi Cư Sĩ Phương Thánh Dận

II. Luận - 1. Tịnh Độ Quyết Nghị Luận

2. Tịnh Độ Pháp Môn Phổ Bị Tam Căn Luận (Luận Về Pháp Môn Tịnh Độ Khắp Ba Căn)

3. Tông - Giáo Bất Nghi Hỗn Lạm Luận

4. Phật Giáo Dĩ Hiếu Vi Bổn Luận

5. Như Lai Tùy Cơ Lợi Sanh Thiển Cận Luận

6. Trì Kinh Lợi Ích Tùy Tâm Luận

7. Kiệt Thành Phương Hoạch Thật Ích Luận

8. Vãn Hồi Kiếp Vận Hộ Cứu Dân Chánh Bản Thanh Nguyên Luận

III. Sớ - 1. Sớ Trùng Tu Ao Phóng Sanh Chùa Cực Lạc Ở Nam Tầm

2. Bài Sớ Về Ao Phóng Sanh Chùa Pháp Vân Ở Sông Tam Xoa, Kim Lăng

3. Bài Sớ [Kêu Gọi Đóng Góp] Xây Dựng Viện Mồ Côi Phật Giáo Chùa Pháp Vân Ở Sông Tam Xoa, Kim Lăng

4. Sớ Phổ Khuyến Thí Tiền Khắc In Đại Tạng

5. Sớ Sáng Lập Chùa Cực Lạc Ở Cáp Nhĩ Tân, Tỉnh Cát Lâm

6. Sớ Duyên Khởi Thành Lập Liên Xã Chùa Di Đà Tại Hàng Châu

7. Sớ Trùng Tu Bảo Tháp Của Vinh Quốc Thiền Tự Ở Nam Cao Phong, Hàng Châu

8. Sớ Mộ Duyên Làm Đàn Thủy Lục Vạn Niên Ở Phật Đảnh Sơn - 9. Sớ Quyên Mộ Tu Bổ Điện Đường, Tăng Phòng & Vét Ao Phóng Sanh Của Chùa Di Đà, Núi Thạch Kinh, Hàng Châu

10. Sớ Quyên Mộ Xây Bến Thuyền Cho Phổ Đà Sơn

11. Sớ Quyên Mộ Tu Bổ Diện Tam Thánh Chùa Thượng Phương Quảng Núi Thiên Thai

12. Sớ Quyên Mộ Tu Bổ Đại Diện Bán Sơn Am Ở Phổ Đà Sơn

13. Sớ Quyên Mộ Thiết Lập Đại Đạo Tràng Phổ Môn Vô Giá Phổ Độ Thắng Hội

14. Sớ Khuyên Đóng Góp Cho Việc Tàn Tật Ở Thượng Hải

15. Sớ Quyên Mộ Tu Bổ Cảnh Đức Thiền Tự Núi La Hán, Vĩnh Gia

16. Sớ Thuật Duyên Khởi Thành Lập Liên Xã Chùa Thanh Liên Ở Lô Sơn

17. Sớ Quyên Mộ Tu Bổ Điện Thiên Vương & Lầu Trống Chùa Pháp Vũ Núi Phổ Đà

18. Sớ Thuật Duyên Khởi Mở Niệm Phật Đường Chuyên Tu Tịnh Nghiệp Tại Chùa Chân Như Ở Gia Hưng

19. Sớ Quyên Mộ Đúc Chuông U Minh Chùa Pháp Vân Sông Tam Xoa, Nam Kinh

20. Sớ Quyên Mộ Thiếp Vàng Tượng La Hán Chùa Pháp Vũ

21. Sớ Quyên Mộ Xây Dựng Như Ý Liêu Chùa Pháp Vũ

Quyển Thứ Ba - IV. Tự - 1. Lời Tựa In Tặng Tranh Cực Lạc

2. Lời Tựa In Lại Phật Thuyết A Di Đà Kinh

3. Lời Tựa Khắc Lại Cuốn Di Đà Lược Giải Viên Trung Sao, Khuyên Nên Thọ Trì

4. Lời Tựa Giảo Chánh Khắc In Lại Sách Tùy Tự Ý Tam Muội

5. Lời Tựa Bản Thạch Ấn Phổ Đà Sơn Chí

6. Lời Tựa Cho Bức Khánh Đồ (Tranh Diễn Tả Chuyện Vui Mừng) Nhà Ông Hà Lãng Tiên Ở Thiệu Hưng

7. Lời Tựa Quyên Mộ Làm Chay Cúng Dường Ngàn Vị Tăng - 8. Lời Tựa Khắc In Lại Sách Hộ Pháp Lục Của Tống Văn Hiến Công Đời Minh

9. Lời Đề Từ Và Tựa Bản In Lại Long Thư Tịnh Độ Văn

10. Tựa Chung Cho Các Sách Phật Học Chỉ Nam, Phật Học Khởi Tín Biên & Lục Đạo Luân Hồi Lục

11. Lời Tựa Tái Bản Bộ An Sĩ Toàn Thư (Lời Tựa Thứ Nhất)

12. Lời Tựa Tái Bản Bộ An Sĩ Toàn Thư (Lời Tựa Thứ Hai)

13. Lời Tựa Đúc Bản Kẽm Lưu Thông Sách Tứ Huấn Của Ông Viên Liễu Phàm

14. Lời Tựa Tái Bản Sách Tứ Thư Chú Giải Của Ngài Ngẫu Ích

15. Lời Tựa Sách Pháp Hoa Nhập Sớ

16. Lời Tựa Cho Tác Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Sớ Sao Hiệt

17. Lời Tựa Cho Tác Phẩm Kim Cang Thứ Hỗ

18. Lời Tựa Cho Bản Đúc Kẽm Tác Phẩm Kim Cang Kinh Tuyến Thuyết

19. Lời Tựa Tái Bản Bộ Tán Lễ Địa Tạng Bồ Tát Sám Nguyện Nghi

20. Lời Tựa Khắc Lại Bộ Giản Ma Biện Dị Lục

21. Lời Tựa Bản Thạch Ấn Sách Giản Ma Biện Dị Lục

22. Lời Tựa Cho Sách Tam Thập Nhị Tổ Truyện Tán

23. Lời Tựa Sách Tịnh Nghiệp Lương Đạo

24. Lời Tựa Sách Phật Học Sơ Giai

25. Lời Tựa Sách Thích Giáo Tam Tự Kinh

26. Lời Tựa Cho Tập Mô Tượng Thi Của Cư Sĩ Lưu Viên Chiếu

27. Lời Tựa Cho Bản Đúc Kẽm Lưu Thông Cuốn Phật Học Thuật Yếu - 28. Lời Tựa Tái Bản Cuốn Cách Ngôn Liên Bích

29. Lời Tựa Tái Bản Sách Bất Khả Lục

30. Lời Tựa [khuyên] Giữ Vẹn Luân Lý Cho Sách Bất Khả Lục

31. Lời Tựa Cho Cuốn Vạn Niên Bạ Bàn Giao Phổ Tế Thiền Tự

32. Lời Tựa Cho Từ Đường Mới Của Thống Tổ Ở Biệt Am

33. Lời Tựa Cho Miên Vân Từ Đường

34. Lời Tựa Cho Từ Đường Của Thông Trí Pháp Sư

35. Lời Tựa Cho Nhà Từ Đường Của Con Cháu Chi Phái Lập Sơn Lão Nhân

36. Lời Tựa Quyên Mộ Dựng Thảo Xá Dược Vương

37. Lời Tựa Cho Cuốn Vạn Niên Bạ Chùa Pháp Vũ

38. Lời Tựa Nhà Từ Đường Hóa Văn Lão Nhân - 39. Lời Tựa Cho Cuốn Pháp Phổ Am Bạch Hoa

40. Lời Tựa Cho Bản Quy Củ Hương Tích Trai Tăng Hội

41. Lời Tựa Cho Cuốn Vạn Niên Bạ Am Viên Thông

42. Lời Tựa Cho Từ Đường Của Vĩnh Ngộ Hòa Thượng

43. Lời Tựa Sách Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam

44. Lời Tựa In Lại Kinh Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức

45. Lời Tựa Cho Bản Tu Chánh Điều Lệ Quản Trị Chùa Miếu Và Văn Cảo Hộ Giáo

46. Lời Tựa Cho Bộ Phóng Sanh Sát Sanh Hiện Báo Lục Của Tiên Sinh Giang Thận Tu

47. Lời Tựa Trần Thuật Duyên Khởi Của Hạ Môn Phật Kinh Lưu Thông Xứ

48. Lời Tựa Cho Cuốn Vạn Niên Bạ Của Am Pháp Như - 49. Lời Tựa Sách Phó Đại Sĩ Truyện Lục

50. Lời Tựa Khắc Lại Cuốn Quán Hà Tập

51. Lời Tựa Lưu Thông Bản Thạch Ấn Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh

52. Lời Tựa Cho Phật Quang Nguyệt Báo

53. Lời Tựa Quyên Mộ Tu Sửa Tháp Viện Của Vân Cốc Thiền Sư

54. Lời Tựa Tái Bản Bộ Tây Phương Công Cứ

55. Lời Tựa Cho Hồng Kiều Tịnh Độ Đường Ở Lạc Thanh

56. Lời Tựa Sách A Di Đà Kinh Trực Giải

57. Lời Tựa Sách Thập Tam Kinh Độc Bản

58. Lời Tựa Dùng Phẩm Đoạn Thực Nhục (Dứt Ăn Thịt) Của Kinh Lăng Già Để Răn Thần Đừng Hưởng Đồ Cúng Mặn

59. Lời Tựa Cho Đồng Giới Lục Của Chùa Phổ Chiếu Ở Dương Châu

60. Lời Tựa Khắc Lại Bộ Thủy Lục Nghi Quỹ

61. Lời Tựa Quyên Mộ Tu Bổ, Xây Dựng Ao Phóng Sanh Chùa Đại Phật Ở Tân Xương

62. Lời Tựa Truyền Giới Của Kim Sơn Giang Thiên Thiền Tự

63. Lời Tựa Cho Bộ Trừng Tín Lục Tu Bổ Cầu Cống Từ Huyện Cận Đến Khưu Ải Trấn

64. Lời Tựa Sách Tịnh Độ Thích Nghi

65. Lời Tựa Cho Lần Tái Bản Tác Phẩm Sớ Giải Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Của Ngài Thiện Đạo

66. Lời Tựa Cho Bài Phổ Thuyết Tam Quy Ngũ Giới Tại Nhà Giam Thứ Nhất Ở Kinh Đô Trong Ngày Nguyên Đán Năm Giáp Tý

67. Lời Tựa Khắc Kinh Kim Cang Lên Đá

68. Lời Tựa Khắc In Lưu Thông Cuốn Phật Di Giáo Kinh Giải

69. Lời Tựa Sách Tâm Kinh Thiển Giải - 70. Lời Tựa Thuật Duyên Khởi Sách Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Thích Cảm Ứng Tụng

71. Lời Tựa In Lại Sách Giáo Quán Cương Tông Thích Nghĩa Kỷ

72. Lời Tựa Cho Phật Học Nghiên Cứu Tùng Thư Của Thế Giới Cư Sĩ Lâm Tại Thượng Hải

73. Lời Tựa Sách Kim Cang Công Đức Tụng

74. Lời Tựa Sách Nho Thích Nhất Quán

75. Lời Tựa Sách Cận Đại Vãng Sanh Truyện

76. Lời Tựa Cho Sách Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp Tùy Văn Lục

77. Lời Tựa Sách Nhân Quả Lục

78. Lời Tựa Cho Sách Sanh Tây Kim Giám

79. Lời Tựa Cho Đạo Tràng Niệm Phật Quanh Năm Tại Thê Chân Thường Trụ

80. Lời Tựa Cho Đồng Tu Tịnh Nghiệp Của Quy Tông Tinh Xá

81. Lời Tựa Trình Bày Duyên Khởi Của Hội Phật Giáo Đài Loan

82. Lời Tựa Phát Ẩn Cho Ngô Tùng Phật Giáo Cư Sĩ Lâm

83. Lời Tựa Cho Phật Hóa Tùy San

84. Lời Tựa Duyên Khởi Cho Đôn Bản Học Hiệu Ở Phật Xuyên

85. Lời Tụng & Lời Tựa Bức Tranh Ngàn Vị Phật

86. Lời Tựa Sách Phật Pháp Yếu Luận

87. Lời Tựa Trình Bày Duyên Khởi Cho Hội Thí Quan Tài Thể Nhân Ở Phổ Đà

88. Lời Tựa Cho Vạn Niên Bạ Của Tam Thánh Đường

89. Lời Tựa Cho Sách Anh Minh Tập Của Cư Sĩ Sái Bá Luân

90. Lời Tựa Cho Sách Giáo Hối Thiển Thuyết

91. Lời Tựa Trình Bày Duyên Khởi Của Hoành Siêu Liên Xã

92. Lời Tựa Khắc Lại Một Bản Sách Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng

93. Lời Tựa Cho Sách A Di Đà Kinh Bạch Thoại Giải Thích

94. Lời Tựa Phổ Khuyến Thọ Trì Lưu Thông Sách Dục Hải Hồi Cuồng

95. Lời Tựa Cho Sách Thọ Khang Bảo Giám

96. Lời Tựa Cho Bài Văn Quở Trách Tà Thuyết Tự Do Kết Hôn

V. Bạt -1. Lời Bạt Cho Quy Tâm Đường

2. Lời Bạt Cho Sách Phạm Võng Kinh Tâm Địa Phẩm Bồ Tát Giới Sớ Chú Tiết Yếu

3. Lời Bạt Cho Bản Thạch Ấn Bài Tâm Kinh Chép Bằng Lối Chữ Thảo Của Vị Tăng Lạ Lùng Là Thủ Tùng

4. Lời Bạt Cho Bài Văn Bia Ngự Chế Của Thanh Thế Tông Ở Chùa Pháp Vũ Tại Phổ Đà

5. Lời Bạt Cho Lục Độ Thất - 6. Lời Bạt Cho Tâm Quy Tịnh Xứ

7. Lời Bạt Cho Sách Định Hải Huyện Giám Ngục Giảng Kinh Tham Quan Ký Của Hạng Bá Xuy

8. Lời Bạt Cho Sách Vãng Sanh Luận Chú

9. Lời Bạt Cho Bản Điều Lệ Sắc Lệnh Quản Lý Chùa Miếu Của Đại Tổng Thuật

10. Lời Bạt Cho Bản In Lại Kinh Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện

11. Lời Bạt Cho Văn Kinh Thất - 12. Lời Bạt Cho Sách Tín Nguyện Niệm Phật Quyết Định Vãng Sanh Thiển Thuyết

13. Lời Bạt Cho Liên Vinh Đường

14. Lời Bạt Cho Nghĩa Trang Của Đặng Bộc Quân

VI. Ký - 1. Bài Ký Về Việc Nghênh Đón Chân Thân Xá Lợi Của Thích Ca Như Lai

2. Bài Ký Lễ Rước Tượng Thích Ca Như Lai Bằng Ngọc Về Điện Tỳ Lô Chùa Vạn Niên Núi Nga Mi

3. Bài Ký Về Duyên Khởi Chuyên Tu Tịnh Nghiệp Của Đại Giác Nham Tây Lâm Thảo Am Tại Nam Ngũ Đài Sơn, Tỉnh Thiểm Tây

4. Bài Ký Tự Trách Lỗi Trong Việc Chép Kinh Hoa Nghiêm

5. Bi Ký Về Việc Trùng Tu Tháp Thái Tử Và Xây Lan Can Quanh Hồ Sen Tại Phổ Đà

6. Bi Ký Sáng Lập Bi Phường Bằng Xi-măng Bên Đường Ven Biển Và Trùng Tu Hồi Lan Đình (Đình Ngăn Sóng) Tại Phổ Đà

7. Bi Ký Thuật Duyên Khởi Vô Trước Lão Nhân Sáng Lập Thường Minh Am

8. Bi ký Ghi Công Đức Xây Giếng Tiên Nhân Ở Phổ Đà

9. Bi Ký Của Trịnh Tiết Tịnh Độ Viện Thuộc Lưu Trang Trường Tại Hưng Hóa, Tỉnh Giang Tô

10. Bài Ký Về Tịnh Nghiệp Trinh Hiếu Của Trinh Nữ Trần Thánh Tánh

11. Bi Ký Lễ Phóng Sanh Nhằm Sinh Nhật Của Phu Nhân Cư Sĩ Châu Mộng Pha Ở Ô Trình

12. Bài Ký Nêu Tỏ Ý Nghĩa Ẩn Kín Của Tuần Cai Tiểu Trúc

13. Bi Ký Về Việc Tạo Lan Can Sắt Bên Đường Lên Phật Đảnh Sơn

14. Bi Ký Trùng Hưng Chùa Tịnh Cư Ở Tế Nam

15. Bi Ký Vạn Niên Niệm Phật Hội Ở Thường Minh Am

16. Bài Ký Nơi Tháp Hóa Thân Của Chùa Phổ Tế Tại Phổ Đà

17. Bài Ký Nơi Tháp Hóa Thân Chùa Pháp Vũ, Phổ Đà

18. Bài Ký Về Chuyện Lý Thái Phu Nhân Ở Trấn Hải Thắp Đèn Soi Sáng Biển

19. Bài Ký Trùng Tu Tháp Viện Của Ngài Bách Trượng Đại Trí Hoài Hải Thiền Sư

20. Bi Ký Công Đức Xây Lại Ngũ Phật Trấn Mãng Tháp Tại Tiểu Bạch Lãnh

21. Bài Ký Huấn Dụ Của Diệu Ngô Luật Viện Ở Kim Lăng

22. Bi Ký Thuật Duyên Khởi Của Con Đường Giáp Thọ

23. Bi Ký Thuật Duyên Khởi Cư Sĩ Niệm Phật Lâm Liên Xã Tại Cửu Giang

24. Bài Ký Về Chuyện Thếp Vàng Tượng Phật Tiếp Dẫn Trong Hang Đá Của Trung Am Thuộc Bí Ma Nham Núi Ngũ Đài

25. Bài Ký Về Chuyện Vãng Sanh Của Cư Sĩ Nhạc Vận Sanh

26. Bài Ký Về Chuyện Vãng Sanh Của Phu Nhân Uông Hàm Chương

27. Bài Ký Về Chuyện Vãng Sanh Của Dương Thái Phu Nhân Mẹ Ông Từ

28. Bài Ký Về Chuyện Cảm Ứng Của Cư Sĩ Lục Tây Lâm

29. Bài Ký Về Chuyện Ô Vưu Sơn Tự Dựng Tàng Kinh Các

30. Bài Ký Tháp Phổ Đồng Ở Ô Vưu Sơn

31. Bi Ký Thuật Duyên Khởi Sáng Lập Bồ Đề Tinh Xá

32. Bi Ký Ghi Công Đức Sáng Lập Tây Phương Tam Thánh Điện

33. Bi Ký Trùng Tu Miếu Địa Mẫu Của Chùa Đông Chiếu Ở Loa Đầu Miếu

34. Bài Ký Về Chuyện Vãng Sanh Của Kim Thái Đại Sư

35. Bài Ký Về Chuyện Vãng Sanh Của Cư Sĩ Triệu Tôn Nhân - 36. Bài Ký Về Chuyện Vãng Sanh Của Cư Sĩ Sa Kiện Am

37. Bài Ký Về Chuyện Thoát Nạn Của Cư Sĩ Trầm Dực Tiên

38. Bài Ký Trùng Tu [ Cầu Và Đình Thờ Tượng] Quán Âm Và Sự Linh Cảm Của Quán Âm Bồ Tát Ở Đông Quan Thuộc Vĩnh Xuân

VII. Tạp Trước - 1. Diễn Thuyết Tại Phân Hội Phật Giáo Triều Dương - Bài 1

2. Diễn Thuyết Tại Phân Hội Phật Giáo Triều Dương - Bài 2

3. Diễn Thuyết Tại Phân Hội Phật Giáo Triều Dương - Bài 3

4. Diễn Thuyết Tại Phân Hội Phật Giáo Triều Dương - Bài 4

5. Nói Về Chuyện Bột Ngọt Có Thể Vãn Hồi Kiếp Vận

6. Nói Về Chuyện Ông Nhạc Bộ Vân Vì Cha Mẹ Lập Phật Đường - 7. Phổ Khuyến Yêu Tiếc Sanh Mạng Loài Vật Và Dùng Xà- phòng Thanh Minh Chế Tạo Từ Dầu Thực Vật Để Giảm Sát Nghiệp

8. Đề Nghị Biện Pháp Dự Phòng Để Tiêu Tai, Bảo Vệ Sanh Mạng

9. Bàn Về Nhân Quả Là Căn Bản Của Thánh Giáo Nho Và Thích

10. Phổ Khuyến Kiêng Giết Ăn Chay Để Vãn Hồi Kiếp Vận

11. Nêu Tỏ Ý Nghĩa Ẩn Tàng Về Hành Trạng Của Phùng Bình Trai Nghi Nhân

12. Nêu Tỏ Ý Nghĩa Ẩn Kín Của Tác Phẩm Khang Mẫu Vãng Sanh Kỷ Niệm San

13. Nêu Tỏ Ý Nghĩa Ẩn Kín Của Tác Phẩm Giang Mẫu Quách Thái Phu Nhân Tây Quy Sự Lược

14. Sự Tích Vãng Sanh Của Ưu-bà-di Trần Liễu Thường Và Nêu Tỏ Ý Nghĩa Ẩn Kín Của Phật Tánh

15. Nêu Tỏ Ý Nghĩa Ẩn Tàng Của Đại Từ Bi Thất

16. Nêu Tỏ Ý Nghĩa Ẩn Kín Về Sự Thực Vãng Sanh Của Diêu Phu Nhân Nhà Họ Mã

17. Nêu Tỏ Ý Nghĩa Ẩn Kín Của Chuyện Cư Sĩ Liễu Nghĩa Tào Vân Tốn Thí Nhà Để Lập Niệm Phật Lâm

18. Bày Tỏ Những Ý Nghĩa Ẩn Kín Của Lời Tựa Chúc Thọ Cho Tiên Sinh Cừu Trác Đình Và Phu Nhân

19. Nêu Bày Nghĩa Lý Ẩn Kín Về Hành Trạng Của Lâm Phu Nhân Mẹ Ông Tôn

20. Nêu Bày Ý Nghĩa Ẩn Kín Trong Chuyện Vãng Sanh Của Tôn Phu Nhân Mẹ Ông Thôi

21. Nêu Bày Ý Nghĩa Ẩn Kín Của Bộ Sách Từ Bi Kính

22. Trình Bày Nghĩa Lý Ẩn Kín Của Việc Xây Kèm Tháp Của Ni Sư Thanh Liên Thuộc Am Đại Thành Vào Phần Mộ Cha Mẹ Họ Đường

23. Bày Tỏ Ý Nghĩa Ẩn Kín Của Việc Lập Trường Học Trong Nhà Thờ Ông Đường Hiếu Tử

24. Duyên Khởi Của Hội Nghiên Cứu Phật Học Cao Châu, Tỉnh Quảng Đông

25. Duyên Khởi Của Thượng Hải Phật Học Biên Tập Xã

26. Đề Từ Và Duyên Khởi Của Thường Trai Hội

27. Duyên Khởi Quyên Mộ Xây Dựng Tịnh Độ Đường Tại Liễu Thị, Lạc Thanh

28. Bài Văn Cung Thỉnh Pháp Sư Tịnh Quyền Giảng Kinh Pháp Hoa

29. Bài Văn Cung Thỉnh Pháp Sư Tịnh Quyền Giảng Di Đà Sớ Sao - 30. Quảng Cáo Khai Trương Tiệm Bán Đồ Chay Của Ninh Ba Công Đức Lâm

31. Bài Tiểu Tham Dành Cho Lễ Cử Hành Pháp Hội Thủy Lục (Khải Kiến Thủy Lục Thọ Diên Tiểu Tham)

32. Bài Tiểu Tham Dành Cho Các Vong Linh

33. Bài Tiểu Tham Dành Cho Vong Linh Trong Trai Hội Thủy Lục

34. Bài Tiểu Tham Dành Cho Các Vong Linh Trong Lễ Cầu Siêu Cha Mẹ Ông Trương Tổng Nhung Trấn Định Hải

35. Văn Tế Ông Thịnh Dần Hoài - 36. Văn Tế Cư Sĩ Hàn Sơn Hy

37. Văn Tế Bà Nội Ông Hồ Gia Khoa

38. Tán Dương Tượng Phật A Di Đà - 39. Bài Tán Dương Bức Hình Quán Âm Ở Đầu Cuốn Sách Quán Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng

40. Bài Tán Dương Bức Hình Vị Tăng Bị Điên - 41. Tịnh Độ Vấn Đáp Và Lời Tựa

42. Vì Tại Gia Đệ Tử Lược Nói Tam Quy, Ngũ Giới, Thập Thiện

43. Dạy Bà Tỳ- Kheo- Ni X...

44. Giới Đường Tiểu Thực Bảng

45. U Minh Giới Điệp

46. Dạy Trần Sanh

47. Dạy Những Nghĩa Lý Về Pháp Môn Tịnh Độ Và Cách Đối Trị Nóng Giận

48. Biện Định Về Sự Sai Ngoa Trong Việc Sát Sanh Tế Lễ Tại Chiêu Văn Cổ Hội

49. Bài Chúc Tụng Nhân Việc Khánh Thành Ngôi Chùa Mới Của Thế Giới Phật Giáo Cư Sĩ Lâm

50. Bài Tụng Phổ Hồi Hướng Việc Quyên Mộ Khắc Kinh Hoa Nghiêm - 51. Đề Từ Cho Tập Sách Hám Sơn Đại Sư Lục Vịnh

52. Đề Tại Tâm Phật Các - 53. Đề Minh Tâm Kiến Tánh Trai - 54. Đề Từ Cho Sách Tiên Phật Hợp Tông

55. Vì Chủ Rạp Hát X... Thượng Đường

56. Lời Chúc Dành Cho Dịp Xuất Bản Đại Vân Nguyệt San - 57. Diễn Từ Hoan Nghênh Hội Phật Giáo Đông Doanh (Nhật Bản) Đến Thăm Núi

58. Bài Minh Trên Bia Mộ Của Hoàng Thái Phu Nhân Mẹ Ông Lý

59. Bài Ca Ngợi Nhân Dịp Mừng Cư Sĩ Phan Đối Phù Sắp Được Bảy Mươi Tuổi - 60. Ca Tụng Hạnh Cao Đẹp Của Cư Sĩ Vương Hân Phủ - 61. Ca Ngợi Chuyện Quy Tây Của Tưởng Thái Phu Nhân Mẹ Ông Vương

62. Ca Ngợi Chuyện Quy Tây Của Uẩn Không Trương Phu Nhân - 63. Ca Ngợi Hạnh Đẹp Của Dương Thái Phu Nhân Mẹ Ông Vương

64. Ca Tụng Điềm Lành Do Chép Kinh Của Phu Nhân Cung Viên Thường - 65.Nêu Bày Ý Nghĩa Ẩn Tàng Của Việc Khuyên Trì Kinh Kim Cang

66. Nêu Bày Ý Nghĩa Ẩn Kín Của Ba Mươi Hai Ứng Thân Quán Thế Âm Bồ Tát

67. Đề Từ Cho Bộ Gia Ngôn Lục

68. Đề Từ Cho Sách Phật Thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước Báo Ứng Kinh Tập Giải

69. Bài Ca Tụng Việc Nghiền Vàng Để Vẽ Những Hình Tượng Thuộc Phẩm Phổ Môn

VIII. Phụ Lục - 1. Bài Ký Về Chuyện Quán Âm Bồ Tát Ứng Tích Tại Chùa Viên Quang, Nam Ngũ Đài Sơn

2. Ghi Lại Lời Sờ Voi (Nói Mò) Về Niệm Phật Tam Muội

3. Khuyên Thiêu Hủy Dâm Thư

4. Phương Thuốc Thần Diệu Để Cai Thuốc Phiện

5. Nguyên Bạt - 6. Công Đức In Tạo Kinh Tượng

6.1 Cơ Hội In Tạo Kinh Tượng

6.2 Phương Pháp In Tạo Kinh Tượng

6.3 Dạng Thức Văn Phát Nguyện

6.4. Lúc Chép, Lúc Vẽ Nên Chú Ý - 6.5. Kết Luận

7. Những Điều Cần Chú Ý Để Giảm Thiểu Tội Lỗi Khi Lật Giở Xem Đọc Kinh Sách

8. Bài Thơ Vịnh Ngài Tam Tạng Nghĩa Tịnh Đời Đường Qua Tây Vực Thỉnh Kinh - 9. Nêu Tỏ Ý Nghĩa In Tạo Kinh Văn

10. Bài Văn Cùng Thệ Nguyện Trong Tây Tư Xã Của Chứng Thông Pháp Sư

11. Cách Lưu Thông Kinh Sách Hữu Ích Cho Thế Đạo Nhân Tâm

Mục Lục

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao (Tăng Quảng Chánh Biên) Quyển 1&2 Và Quyển 3&4