LOGO VNBET
  • THÍ DỤ 5 : NGƯỜI MÙ TỪ THUỞ NHỎ
TRONG PHẨM DƯỢC THẢO DỤ THỨ 5.
Có một người bị mù mắt từ nhỏ, không biết ánh sáng và màu sắc là gì thì nói chuyện đó với họ vô ích. Người mù này ám chỉ cho người mù về chân lý mà trong các kinh điển, Đức Phật thường dùng hình ảnh người bị mũi tên độc bắn trúng thì việc trước mắt là phải lo rút mũi tên ra, chứ không phải phân tích tìm hiểu chất độc, ai bắn mũi tên và nguyên nhân bắn mũi tên, v.v...
Vì vậy, có một vị tiên nhân không lý luận vô ích để giải thích màu sắc cho người mù hiểu, ông vội lên núi tìm bốn thứ cỏ thuốc để chữa cho người mù được sáng mắt. Điều này gợi cho chúng ta hiểu rằng không thể nói lý thuyết suông, phải áp dụng giáo pháp vào cuộc sống có kết quả tốt mới dạy người được.
Mọi người bị nghiệp chướng ràng buộc, lửa tham dục thiêu đốt, nên mù mắt tuệ, không thấy chân lý. Đức Phật chỉ dạy phương thức giải quyết khổ đau này. Bốn thứ cỏ thuốc ví cho pháp Phật dạy là tứ Thánh đế, trong đó có 37 trợ đạo phẩm để chữa bệnh mù của chúng sinh. Thanh văn, Duyên giác nương theo giáo pháp này tu hành, phiền não lắng xuống, nghiệp tiêu trừ, được giải thoát, chân lý tự sáng tỏ.
Và Thanh văn Duyên giác thấy được sự thật của cuộc đời ví như người mù vừa được sáng mắt, vừa mới thoát khỏi sinh tử luân hồi, ra khỏi ngục tù tam giới, nên nghĩ như vậy là hoàn tất việc tu hành rồi. Vị đạo sư mới nói rằng tuy sáng mắt, nhưng mới thấy những gì trước mắt, còn những gì ở xa, hay cách tường, hoặc bên kia đường chân trời thì không thấy

* Trang 93 *
device

 
Cương Yếu Kinh Pháp Hoa