LOGO VNBET
hiểm còn lại. Đó chính là hành Bồ tát đạo trên nhân gian, tạo phước đức thật sự cho mình, tức làm người tốt và có ích cho đời, là đã vượt thêm 100 do tuần thứ ba. Và còn lại 200 do tuần cuối cùng thì đến Bảo sở là con đường của các Bồ tát Pháp thân ở mười phương và ở Thường Tịch Quang đạt được quả vị Phật hằng hữu, bất sinh bất diệt.
Một đời hoằng hóa độ sinh của Đức Phật thể hiện rõ nét tinh thần giáo hóa bằng nhân duyên. Thật vậy, trong hàng đại đệ tử Phật, hai phần ba thuộc ngoại đạo. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Diên, Tu Bồ Đề... đều là những nhà lãnh đạo của các tôn giáo thời bấy giờ. Họ từ bỏ tôn giáo của họ để theo Đức Phật tu hành, vì họ học được ở Phật trí tuệ và đức hạnh vô cùng.
Ngoài ra, điều quan trọng không kém mà Đức Phật nhắc đến ở đây là nhân duyên. Đức Phật đã khẳng định những người đệ tử có mặt ở hội Pháp Hoa vì đã theo Đức Phật nghe pháp từ thời Đức Phật Đại Thông Trí Thắng. Mối quan hệ quá khứ của các vị Thanh văn đã gắn bó sâu sắc với Đức Phật mới dẫn đến duyên thầy trò trong hiện tại.
  •  THÍ DỤ 7 : HẠT CHÂU TRONG ÁO (HỆ CHÂU DỤ)
TRONG PHẨM NGŨ BÁ ĐỆ TỬ THỌ KÝ THỨ 8
Khi Đức Phật nói xong thí dụ Hóa thành gợi nhắc hàng đệ tử Thanh văn nhớ lại kiếp quá khứ đã từng được Ngài dìu dắt tu hành cho đến quả vị Hiền thánh ngày nay. Các vị này rất ngạc nhiên và vui mừng vô cùng. Dẫn đầu là Phú Lâu Na và 500 La hán hiểu được Niết

* Trang 99 *
device

bàn của các Ngài chứng đắc trước kia là nhờ uy lực Phật. Và về sau, trên lộ trình tiến đến Vô thượng Bồ đề, phải tu Bồ tát hạnh, xả kỷ vị tha, tự tạo phước đức trí tuệ để trang nghiêm thân tâm.
Thấy rõ khả năng thực tu thực chứng của các vị này, trước tiên Đức Phật thọ ký cho Phú Lâu Na khi đầy đủ hạnh Bồ tát, sẽ được thành Phật hiệu là Pháp Minh Như lai. Ngoài ra, Kiều Trần Như cũng được Đức Phật thọ ký sẽ thành Phật là Phổ Minh Như Lai và 500 vị A la hán gồm có Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp, Dà Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp , Ca Lưu Đà Di, Ưu Đà Di, A Nâu Lâu Đà, Ly Bà Đa, Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, Châu Đà Tá, Dà Đà, v.v... đều sẽ thành Phật cùng một hiệu là Phổ Minh Như Lai.
Sau khi được Đức Phật thọ ký, các vị này bừng tỉnh, vui mừng nói lên tâm niệm qua thí dụ như sau. Có một người nghèo đến chơi nhà bạn. Sau bữa tiệc, anh này ngủ say. Người bạn cho anh một viên ngọc vô giá rồi cột vào vạt áo anh. Tỉnh dậy, anh không biết mình có viên ngọc, đến nước khác làm ăn vất vả. Ít lâu sau, gặp lại bạn cũ, thấy anh rách rưới khổ sở, mới hỏi tại sao không dùng viên ngọc trong vạt áo để kinh doanh, sẽ được giàu có, sung sướng. Các vị đệ tử bạch Phật rằng họ cũng giống như người ngủ say. Đức Thế Tôn từng giáo hóa họ, nhưng vừa được hưởng chút phần Niết bàn đã tự cho là đủ, không cầu gì hơn. Nay mới biết mình thực là Bồ tát, được thọ ký thành Phật, lòng vui mừng vô cùng.
Ví dụ hạt châu trong áo cũng nhằm nói đến mục tiêu của Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời này để khai

* Trang 100 *
device

mở cho chúng ta thấy Phật tánh tiềm ẩn trong tất cả mọi người. Ai cũng có bản tâm sáng suốt, nếu biết cách sử dụng, phát huy trí tuệ và đức hạnh cũng sẽ thành tựu quả vị toàn giác như Đức Phật.
Kế đến, trong phẩm Thọ học vô học nhơn ký thứ 9, Đức Phật thọ ký cho Ngài A Nan sẽ thành Phật hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai và La Hầu La sẽ thành Phật hiệu là Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai, cùng 2000 đệ tử Thanh văn gồm những người đang tu học (hữu học) và đã hoàn tất việc tu học (vô học) được thọ ký sẽ thành Phật đồng hiệu là Bảo Tướng Như lai. Việc thọ ký cho 2000 vị chưa đắc quả La hán cũng là một việc đáng suy nghĩ trong thời phong kiến, báo hiệu thời điểm Đức Phật nâng tầm nhìn mọi người cho tiếp cận chân lý mới phô bày sự thật.
Theo tôi, không thể xếp Phú Lâu Na, A Nan và La Hầu La thuộc hàng hạ căn, nghe giáo lý và thí dụ không hiểu, phải nương theo nhân duyên để vào đạo. Nếu Phú Lâu Na, A Nan và La Hầu La thuộc hàng hạ căn, tại sao các Ngài được thọ ký thành Phật với nhiều thành quả lớn hơn những vị thượng căn và trung căn trước.
Có thể lý giải rằng Đức Phật đã biệt ký cho Ngài Phú Lâu Na, A Nan, La Hầu La và thọ ký chung cho 500 vị La hán và 2000 Thanh văn đang tu học. Riêng đối với Phú Lâu Na, A Nan và La Hầu La, Đức Phật xác định rằng hàng Trời người tưởng họ là Thanh văn, nhưng thật sự họ là Bồ tát lớn. Phú Lâu Na đã từng là đại pháp sư trong thời bảy Đức Phật quá khứ. A Nan là pháp lữ với Đức Phật Thích Ca từ thời Phật Không Vương. Nếu

* Trang 101 *
device

 
Cương Yếu Kinh Pháp Hoa