LOGO VNBET
căn cứ vào nội dung kinh, không thể phân chia các vị này thuộc hàng thượng, trung, hay hạ; nhưng phải xếp từ Tiểu thừa sang thông giáo Quyền thừa, đến biệt giáo Đại thừa và sau cùng là viên giáo Thượng thừa.
  • THÍ DỤ 8 : VIÊN MINH CHÂU TRÊN ĐỈNH ĐẦU (KẾ CHÂU)
TRONG PHẨM AN LẠC HẠNH THỨ 14
Đức Phật nói với Văn Thù Sư Lợi Bồ tát thí dụ như sau. Có một vị vua Chuyển luân Thánh vương sức lực rất mạnh, sau khi binh tướng của ông thắng trận trở về, nhà vua liền ban thưởng cho viên minh châu trong búi tóc trên đỉnh đầu của ông. Từ trước ông thưởng cho họ nhiều thứ, nhưng đến nay ông mới cho viên châu quý báu vô giá này vì binh tướng lập được công lớn. Đức Như lai cũng vậy, thấy chúng Thanh văn đệ tử tu hành đã thắng được ma ngũ ấm, ma phiền não, phá được lưới ma, trừ sạch ba độc tham sân si, ra khỏi Nhà lửa tam giới, Ngài mới trao cho kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là tạng bí yếu của các Đức Như lai là kinh tối thắng trong các kinh mà nay Đức Phật mới nói.
  • THÍ DỤ 9 : LƯƠNG Y TRONG PHẨM NHƯ LAI THỌ LƯỢNG THỨ 16
Trong phẩm Như Lai Thọ Lượng, Đức Phật xác định rằng Ngài đã thành Phật từ vô biên kiếp lâu xa. Từ thời xa xưa ấy, Đức Phật đã hành đạo Bồ tát, kết thành thọ mạng, đến nay vẫn chưa hết, mà còn hơn số như vậy. Vì thế, dù chưa thực diệt độ, Ngài vẫn nói diệt độ như là phương tiện giáo hóa chúng sinh. Vì nếu Đức Phật ở lâu trên đời, những người đức mỏng không trồng căn lành, ham ưa ngũ dục, sinh tâm lười biếng kiêu mạn, không khát ngưỡng gặp Phật.

* Trang 102 *
device

Đức Phật thí dụ như có một ông lương y chữa được nhiều bệnh và có nhiều người con. Khi ông bận đi xa, các con ở nhà uống lầm thuốc độc. Lúc ông trở về, các con quỳ lạy xin cứu mạng. Người cha đưa thuốc cho uống. Những người con không mất bản tâm liền uống thuốc nên được lành bệnh. Những người con mất bản tâm không chịu uống thuốc. Người cha thương hại chúng mới dùng phương kế nói rằng ông đã già yếu sắp chết, các thứ thuốc hay ông để lại, nên giữ lấy dùng. Nói xong ông liền bỏ đi rồi cho người về báo ông đã từ trần. Hay tin ấy, các con mất bản tâm hoảng sợlấy thuốc uống, tâm liền tỉnh ngộ. Sau đó người cha trở về cho các con thấy mặt.
Đức Phật kết luận rằng Ngài cũng như vậy. Ngài đã thành Phật từ ngũ bách ức trần điểm cho đến ngày nay vẫn ở thế giới Ta bà thuyết pháp giáo hóa chưa từng ngừng nghỉ, nhưng có người thấy Phật, có người không thấy. Vì thương chúng sinh nghiệp cấu nặng, không thấy Phật, sinh tâm buông lung kiêu mạn, Đức Phật mới dùng phương tiện nói có Phật ra đời và Phật Niết bàn. Sự thật Ngài vẫn thường trụ thế giới này nói pháp.
Từ phẩm Tựa thứ nhất đến phẩm Thọ học vô học nhơn ký thứ 9 thuộc phần Tích môn Pháp Hoa gọi là nhị thừa tác Phật. Đến đây theo giáo sư Kusei là chấm dứt bộ kinh Pháp Hoa đầu tiên chỉ có 9 phẩm như vậy. Về sau kinh Pháp Hoa mới kết tập thêm phần lưu thông là từ phẩm Pháp sư thứ 10 đến phẩm An lạc hạnh thứ 14, gồm 5 phẩm, nhưng chỉ tính có 4 phẩm, vì phẩm Đề Bà Đạt Đa được đặt chung trong phẩm Hiện Bảo tháp thứ 11; về sau người ta mới tách riêng phẩm Đề Bà Đạt Đa.

* Trang 103 *
device

Theo bản gốc kinh Pháp Hoa của Ngài Cưu Ma La Thập không có phẩm Đề Bà Đạt Đa và Ngài Cấp Đa đời Đường mới thêm vô phẩm Đề Bà Đạt Đa, cho nên bộ kinh Pháp Hoa của Ngài Cấp Đa có tên là Thêm phẩm Pháp Hoa kinh. Vì vậy, ngày nay, chúng ta tụng bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm thật sự là của Ngài Cấp Đa dịch, không phải của Ngài Cưu Ma La Thập; nhưng vì uy tín của Ngài Cưu Ma La Thập quá lớn lao, nên người ta vẫn giữ tên của Ngài trong bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm.
Tóm lại, từ thế giới bất sinh bất diệt của Tịch Quang chơn cảnh, Đức Phật vì tâm đại từ bi mà Ngài hiện thân lại thế giới Ta bà này để dìu dắt tất cả chúng sinh ra khỏi Nhà lửa tam giới và khai mở tri kiến Như lai cho tất cả mọi người. Vì vậy, Ngài phải dùng tất cả phương tiện như ngôn từ, thí dụ, nhân duyên để thuyết tam thừa giáo:
Pháp Hoa hải hội, Đức Phật thân tuyên
Ba châu, chín dụ nghĩa kín mầu.
Trải qua ba châu, pháp thuyết châu, thí dụ châu và nhân duyên châu, cũng như nương theo chín thí dụ ẩn chứa vô biên nghĩa nhiệm mầu của kinh Pháp Hoa để thăng hoa tri thức và đức hạnh, tất cả những hành giả hữu duyên với bộ kinh tối thượng thừa này, từng bước xa rời Nhà lửa tam giới, từng bước thu ngắn 500 do tuần đường hiểm và sau cùng đến được Bảo sở, đảnh lễ Đức Phật Pháp thân thường trú vĩnh hằng bất tử, mới thỏa chí nguyện tu hành theo Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni và đó cũng chính là mục tiêu mà Đức Phật Thích Ca hiện hữu trên cuộc đời này.

* Trang 104 *
device

 
Cương Yếu Kinh Pháp Hoa