LOGO VNBET
MỤC LỤC
 
Tiểu Dẫn .........................................................................................................................trang 5
Phẩm Thứ Nhất: Tựa ..............................................................................................................11
Phẩm Thứ Hai: Thuần Đà .......................................................................................................25
Phẩm Thứ Ba: Ai Thán .............................................................................................................35
Phẩm Thứ Tư: Trường Thọ .....................................................................................................52
Phẩm Thứ Năm: Kim Cang Thân............................................................................................69
Phẩm Thứ Sáu: Danh Tự Công Đức......................................................................................86
Phẩm Thứ Bảy: Tứ Tướng (A) .................................................................................................92
Phẩm Thứ Bảy: Tứ Tướng (B) ................................................................................................117
Phẩm Thứ Tám: Tứ Y ...............................................................................................................143
Phẩm Thứ Chín: Tà Chánh ......................................................................................................159
Phẩm Thứ Mười: Tứ Thánh Đế ...............................................................................................177
Phẩm Thứ Mười Một: Tứ Đảo ..................................................................................................186
Phẩm Thứ Mười Hai: Như Lai Tánh ........................................................................................192
Phẩm Thứ Mười Ba: Văn Tự .....................................................................................................222
Phẩm Thứ Mười Bốn: Điểu Dụ .................................................................................................233
Phẩm Thứ Mười Lăm: Nguyệt Dụ. ...........................................................................................245
Phẩm Thứ Mười Sáu: Bồ Tát .....................................................................................................257
Phẩm Thứ Mười Bảy: Đại Chúng Sở Vấn ................................................................................285

 

* Trang 313 *
device

 
Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập 1