LOGO VNBET
MỤC LỤC
 
- Lời thưa (Nhân tái bản lần thứ hai).............. 3
- Tưởng niệm (chữ Hán)................................ 5
- Tưởng niện Trưởng lão HT.Thích Thiện Siêu 6
- Tựa............................................................ 7
- Khái quát về Luận Câu-Xá ....................... 11
- Nội dung Luận Câu-Xá ............................ 63
LUẬN BẢN
1. Phẩm Phân biệt Giới........................ 107
            Bố cục Phần Chánh Tông..................... 138
2. Phẩm Phân biệt Căn........................ 271........
3. Phẩm Phân biệt Thế Gian................ 309........
4. Phẩm Phân biệt Nghiệp................... 346
5. Phẩm Phân biệt Tùy Miên................ 412
6. Phẩm Phân biệt Hiền Thán............... 467
7. Phẩm Phân biệt Trí.......................... 524
8. Phẩm Phân biệt Định....................... 548
- Phần lưu thông................................... 557
- Phụ lục: Phần Hoa văn các bài tụng.... 560
- Dich toàn văn tụng Luận Câu-Xá Việt ngữ
........................................................... 618
- Mục lục............................................. 673

* Trang 673 *
device

 
Đại cương Luận Câu Xá