LOGO VNBET
PHẦN LƯU THÔNG
(Phần này trình bày bằng bốn bài tụng)
 
                Ca-Thấp-di-la Nghị lý thành
                Ngã đa y bỉ thích đối pháp,
                Thiểu hữu biếm lượng vi ngã thất,
                Phán pháp chính lý tại Mâu-ni.
 
                Đại sư thế nhãn cửu dĩ bế,
                Kham vị chứng giả đa tán diệt.
                Bất kiến chân lý vô chế nhơn,
                Do bỉ tầm tư loạn thánh giáo.
 
                Tự giác dĩ quy thắng tịch tịnh,
                Trì bỉ giáo giả đa tùy diệt.
                Thế vô y hộ tán chúng đức,
                Vô câu chế hoặc tùy ý chuyển.
*
                Ký tri Như Lai chính pháp thọ,
                Tiệm thứ luân vong như chí hầu.
                Thị chư phiền não lực tăng thời,
                Ưng cầu giải thóat vật phóng dật.

* Trang 674 *
device

Cái việc lý luận lý lẽ ở Thành Ca-thấp-di-la,
Tôi phần nhiều nương nơi đó để giải thích đối pháp
Nếu có một số khuyết điểm nào trong đó bị chê bai đó là lỗi của tôi
Còn phán đoán đó có đúng chánh lý hay không là ở nơi đức Phật
Con mắt đời của bậc Đại sư đã bóng lâu rồi
Người kham làm chứng được chuyện này cũng đã tán mất
Không thấy chơn lý không ai chế phục ngăn cản
Do nơi đó mà cái tầm tư cách khác làm loạn cho thánh giáo
Các bậc tự giác đã đi về nơi thắng tịch tịnh
Còn những người chấp trì cái giáo pháp đó cũng đã tùy tiện đi rồi
Đời không có chỗ nương tựa nữa làm tán cái đức của chúng
Không có cái lưỡi câu móc mà chế lại (cái hoặc) thì tùy ý mà chuyển quanh chuyển quất
Đã biết rằng cái thọ mạng của chánh pháp Như Lai chìm mất đến ngang yết hầu rồi
Trong lúc phiền não càng tăng lên thì những người ưa cầu giải thoát chớ buông lung.
[Đây là cái nhơn duyên giữa tôi và mấy thầy cô ở đây, cũng là sự gặp gỡ trong lúc học hành, sự gặp gỡ thế này cũng là một nhân duyên thâm hậu chứ không phải đơn sơ. Thật ra không biết tại sao lại có thì giờ và hứng khởi để cố gắng dạy cho các thầy chứ năm này tôi sức khỏe không có tốt  như năm trước.]

* Trang 675 *
device

[Cái khóa trước tôi đâu có dạy nhiều thế này đâu, có chăng chỉ có 8, 9 bữa chi thôi. Khóa trước nữa Câu-xá này, tôi cũng chỉ dạy 8, 9 bữa là tối đa. Đây cũng là nhơn duyên hết, tôi cũng rất mừng. Các thầy cô cố gắng học để sau nghiên cứu thêm, có điều nào trong đó tôi nêu có sai sót cũng để tại Mâu ni. (Pháp pháp chính lý tại Mâu-ni).
          Thôi đến đây chúng ta cũng có cái may mắn ngang nhau rồi, chúng tôi chấm dứt ngang đây. Các thầy lo việc của các thầy, chúng tôi lo việc của chúng tôi.]
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều chọn thành Phật đạo.
*
*      *

* Trang 676 *
device

 
Đại cương Luận Câu Xá