LOGO VNBET
TƯỞNG NIỆM
TRƯỞNG LAO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN SIÊU
(1921-2001)


Hòa thượng Bổn sư của chúng tôi họ Võ, thế danh Trọng Tường, pháp danh Tâm Phật, hiệu Thiện Siêu, Tổ đời 43 dòng Lâm Tế.
Sinh tại làng Thần Phù, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên, thành phố Huế trong một gia đình Nho phong tin Phật, xuất gia tuổi còn rất sớm, kiên trì giới luật, dốc chí tu học Phật Pháp, Hòa thượng là một trong những học Tăng ưu tú về mặt trí tuệ cũng như đức hạnh, được Giáo sư Đốc giáo ban cho hiệu tự Trí Đức.
Kể từ phong trào chấn hưng Phật giáo đến nay, từ Bắc vào Nam Hòa thượng luôn diễn xướng pháp âm trên giảng tòa các đạo tràng pháp hội, là ngôi sao không bao giờ tắt ở các Phật học đường, Học viện, Viện nghiên cứu, là chỗ trụ tâm yên ổn cho bao thế hệ Tăng Ni sinh khắp miền đất nước.
Trước tác, phiên dịch, diễn giảng Phật pháp , đào tạp và giáo dục Tăng tín đồ, lợi lạc chúng sanh là cứu cánh cuộc hành trình hóa đạo của Hòa thượng.
Báo thân viên mãn, Hòa thượng thị tịch năm 53 hạ lạp.
Chúng con môn đồ pháp quyến, lớp lớp Tăng Ni học chúng cùng đệ tử đã được ơn Pháp nhũ, nhất tâm đồng niệm đảnh lễ.
Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn, Tứ Thập Tam Thế,húy thượng Tâm hạ Phật, tự Trí Đức, hiệu Thiện Siêu. Trú trì Từ Đàm – Thiền Tôn Tổ đình nhị tự.
Ngưỡng mong Giác linh Hòa thượng bổn sư thùy từ hộ niệm cho đạo nghiệp chúng con.
Cố đô Thuận Hóa, năm Quý Mùi,
 tiết Trọng Thu tháng tám ngày tốt.
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN, HỌC CHÚNG
 PHẬT TỬ ĐỒNG TƯỞNG NIỆM

* Trang 6 *
device

 
Đại cương Luận Câu Xá