LOGO VNBET

Đại Phẩm Tập 1

I. CHƯƠNG TRỌNG YẾU - Tụng Phẩm Thứ Nhất

Tụng Phẩm Thứ Nhì

Tụng Phẩm Thứ Ba

Tụng Phẩm Thứ Tư

Tụng Phẩm Thứ Năm

Phần Giảng Về Những Kẻ Bị Đuổi Đi

Phận Sự Đối Với Thầy Dạy Học

Phận Sự Đối Với Học Trò

Việc Đuổi Đi - Việc Xin Lỗi

Sự Đình Chỉ Việc Nương Nhờ

Nhóm Sáu Của Phần Nên Ban Phép Tu Lên Bậc Trên

Phần Giảng Về Người Trước Đây Theo Ngoại Đạo

Câu Chuyện Về Năm Thứ Bệnh

Câu Chuyện Về Rāhula

Phần Giảng Về Các Điều Học

Câu Chuyện Về Sự Ngăn Cấm Khi Chưa Hỏi Ý Trước

Câu Chuyện Về Người Không Có Thầy Tế Độ

Các Câu Chuyện Về Sự Nương Nhờ Vị Không Có Liêm Sĩ

Tóm Lược Chương Này

II. Chương Uposatha - Tụng Phẩm Về Các Ngoại Đạo

Sự Ngăn Cấm Việc Đọc Tụng Giới Bổn Pātimokkha Ở Hội Chúng Có Sự Hiện Diện Của Cư Sĩ

Mười Lăm Trường Hợp Vô Tội

Mười Lăm Trường Hợp Là Phe Nhóm Và Có Sự Nhận Biết Là Phe Nhóm

Mười Lăm Trường Hợp Có Sự Nghi Ngờ

Mười Lăm Trường Hợp Bỏ Qua Sự Ngần Ngại

Mười Lăm Trường Hợp Có Dự Tính Chia Rẽ

Phần Tương Tự Có Liên Quan Đến Các Vị Đi Vào Trong Ranh Giới

Tóm Lược Chương Này

III. Chương Vào Mùa Mưa - Hai Thời Điểm Vào Mùa ( An Cư) Mưa

Vô Tội Cho Việc Cắt Đứt Mùa (an cư) Mưa Khi Có Chướng Ngại

Tóm Lược Chương Này

VI. Chương PAVĀRAṆĀ - Phần Giảng Về Việc Cư Ngụ Thoải Mái Và Không Thoải Mái

Mười Lăm Trường Hợp Vô Tội

Mười Lăm Trường Hợp Là Phe Nhóm Và Có Sự Nhận Biết Là Phe Nhóm

Mười Lăm Trường Hợp Có Sự Nghi Ngờ

Mười Lăm Trường Hợp Bỏ Qua Sự Ngần Ngại

Mười Lăm Trường Hợp Có Dự Tính Chia Rẽ

Phần Tương Tự Có Liên Quan Đến Các Vị Đi Vào Trong Ranh Giới

Sự Thỉnh Cầu Hai Lần Đọc

Tóm Lược Chương Này

V. Chương Da Thú - Câu Chuyện Về Soṇa Koḷivīsa

Tóm Lược Chương Này

Phần Phụ Chú

Các Bản Dịch Của Tỳ Khưu Indacanda

Địa Chỉ Liên Hệ

Mục Lục

Lược Đồ Tam Tạng

Lời Giới Thiệu

Các Chữ Viết Tắt

Đại Phẩm Tập 1