LOGO VNBET

Đại Phẩm Tập 2

VI. Chương Dược Phẩm - Phần Giảng Về Năm Loại Dược Phẩm

Sự Cho Phép Về (Thọ Dụng) Đường

Câu Chuyện Về Vị Quan Đại Thần Mới Có Đức Tin

Câu Chuyện Về Tướng Quân Sīha

Câu Chuyện Về Gia Chủ Meṇḍaka

Tóm Lược Chương Này

VII. Chương KAṬHINA - Sự Cho Phép Về Kaṭhina

Nhóm Bảy Về Cầm Lấy

Nhóm Bảy Về Mang Theo

Nhóm Sáu Về Cầm Lấy

Nhóm Sáu Về Mang Theo

Nhóm Mưởi Lăm Về Cầm Lấy

Nhóm Mười Lăm Về Mang Theo

Nhóm Mười Hai Về Không Như Ý Mong Mỏi

Nhóm Mười Hai Về Như Ý Mong Mỏi

Nhóm Mười Hai Về Có Công Việc Cần Làm

Nhóm Chín Về Chưa Thu Thập

Nhóm Năm Về Vị Có Sự Trú Ngụ Thoải Mái

Phần Giảng Về Điều Vướng Bận Và Không Vướng Bận

TÓm Lược Chương Này

VIII. Chương Y Phục - Câu Chuyện Về Vị Jīvaka

Phần Giảng Về Sự Cho Phép (sử dụng) Tấm Mền Len

Sự Cho Phép Về Vật Lót Ngồi

Tóm Lược Chương Này

IX. Chương Campā - Câu Chuyện Về Vị Kassapagotta

Phần Giảng Về Vị Đang Chịu Hành Phạt Parivasa

Phần Giảng Về Hành Sự Sai Pháp

Hành Sự Khiển Trách

Tóm Lược Chương Này

X. Chương Kosambi - Phần Giảng Về Sự Tranh Cãi Ở Kosambi

Phần Giảng Về Việc Đi Đến Bālakaloṇakāra

Tóm Lược Chương Này

Phần Phụ Chú

Các Bản Dịch Của Tỳ Khưu INDACANDA

Địa Chỉ Liên Hệ

Mục Lục

Lược Đồ Tam Tạng

Lời Giới Thiệu

Các Chữ Viết tắt

Đại Phẩm Tập 2