LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
 
                            TẬP 11
 
 
                  BỘ BẢN DUYÊN
 
                               II

                       SỐ 158 -185

                          HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
                    LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 979 *
device

* Trang 980 *
device

                                                       NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
                                                     TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I-Viết hoa toàn bộ:
1.Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm…
2.Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan…
3.Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác…
4.Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-hàm…
II-Viết hoa chữ đầu:
1.Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi Lợi….
2.Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế…
3.Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác,….
4.Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành vương xá…
III- Viết hoa chữ đầu+ gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pāli)
1.Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất…
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ,…
3. Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà,…
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di,…
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát,…
IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Pāli)
Ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần…

* Trang 981 *
device

V- Số:
1.Viết thành chữ: (những số qua lớn nên chú thích thêm số)
Ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)…
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
Ví dụ: Đại I, trang 15, cht.52…
VI- Đặc biệt:
Âm “y” và “i” dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn viết theo thói quen cũ.
Ví dụ: kỷ cương, lý luận,…
梵: viết là “Phạm” không viết là “Phạn”(phát âm theo chữ Brahma)
慧: viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”.
                                                                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
                                                                                Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH

* Trang 982 *
device

                                    MỤC LỤC
                BẢN DUYÊN – BỘ 2 (SỐ 158- 185)


SỐ 158 – KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN-ĐÀ-LỢI................. 1
QUYỂN I.......................................................................................... 1
Phẩm 1: CHUYỂN PHÁP LUÂN.................................................... 1
Phẩm 2: NHẬP ĐÀ-LA-NI MÔN.................................................... 6
Phẩm 3: NHẬP NHẤT THIẾT CHỦNG TRÍ HÀNH ĐÀ-LA-NI.... 12
QUYỂN II........................................................................................ 27
Phẩm 4: KHUYÊN BỐ THÍ............................................................. 27
Phẩm 5: KHUYẾN PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM........................................ 39
QUYỂN III...................................................................................... 56
Phẩm 6: VUA LY TRÁNH ĐƯỢC THỌ KÝ................................. 56
Phẩm 7: BA VỊ VƯƠNG TỬ ĐƯỢC THỌ KÝ.............................. 63
Phẩm 8: THỌ KÝ CHO BỐN VỊ VƯƠNG TỬ ............................. 72
Phẩm 9: VỊ VƯƠNG TỬ THỨ TÁM ĐƯỢC THỌ KÝ.................. 80
QUYỂN IV....................................................................................... 84
Phẩm 10: MƯỜI NGÀN NGƯỜI ĐƯỢC THỌ KÝ........................ 84
Phẩm 11: VỊ VƯƠNG TỬ THỨ CHÍN ĐƯỢC THỌ KÝ............... 86
Phẩm 12: CÁC VƯƠNG TỬ ĐƯỢC THỌ KÝ............................... 93
Phẩm 13: TÁM MƯƠI NGƯỜI CON ĐƯỢC THỌ KÝ................. 96
Phẩm 14: BA ỨC THIẾU ĐỒNG TỬ ĐƯỢC THỌ KÝ................. 99
Phẩm 15: MỘT NGÀN ĐỒNG TỬ ĐƯỢC THỌ KÝ.................... 103
QUYỂN V........................................................................................ 116
Phẩm 16: ĐẠI SƯ LẬP NGUYỆN................................................... 116
Phẩm 17: LẬP NGUYỆN XÁ-LỢI THÂN BIẾN........................... 138
Phẩm 18: TÁN THÁN...................................................................... 141
QUYỂN VI....................................................................................... 148
Phẩm 19: CẢM ỨNG........................................................................ 148
Phẩm 20: ĐẠI SƯ ĐƯỢC THỌ KÝ................................................ 156
Phẩm 21: ĐẠI SƯ LẬP THỆ............................................................ 162
QUYỂN VII..................................................................................... 169
Phẩm 22: TRANG NGHIÊM............................................................ 169
Phẩm 23: BỐ THÍ MẮT.................................................................... 180
Phẩm 24: BỐ THÍ THÂN MẠNG.................................................... 186
Phẩm 25: BỐ THÍ BẢO VẬT.......................................................... 190
Phẩm 26: BỐ THÍ PHƯƠNG THUỐC............................................ 192

* Trang 983 *
device

Phẩm 27: HIỆN PHỤC TẠNG BỐ THÍ.......................................... 194
QUYỂN VIII.................................................................................... 200
Phẩm 28: BỒ-TÁT VÂN TẬP......................................................... 200
Phẩm 29: NHẬP TAM-MUỘI MÔN............................................... 209
Phẩm 30: CHÚC LỤY...................................................................... 211
SỐ 159 – KINH ĐẠI THỪA BẢN SINH TÂM ĐỊA QUÁN...... 215
QUYỂN I.......................................................................................... 215
Phẩm 1: TỰA..................................................................................... 215
QUYỂN II ....................................................................................... 238
Phẩm 2: BÁO ÂN (phần 1)............................................................... 238
QUYỂN III....................................................................................... 255
Phẩm 2: BÁO ÂN (phần 2)............................................................... 255
QUYỂN IV....................................................................................... 282
Phẩm 3: YẾM XẢ............................................................................. 282
QUYỂN V........................................................................................ 308
Phẩm 4: VÔ CẤU TÁNH................................................................. 308
Phẩm 5: A-LAN-NHÃ ..................................................................... 321
QUYỂN VI....................................................................................... 328
Phẩm 6: LY THẾ GIAN.................................................................... 328
Phẩm 7: YẾM THÂN........................................................................ 340
QUYỂN VII..................................................................................... 344
Phẩm 8: BA-LA-MẬT-ĐA............................................................... 344
Phẩm 9: CÔNG ĐỨC TRANG NGHIÊM....................................... 353
QUYỂN VIII.................................................................................... 360
Phẩm 10: QUÁN TÂM..................................................................... 360
Phẩm 11: PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM ........................................................ 366
Phẩm 12: THÀNH PHẬT................................................................. 370
Phẩm 13: CHÚC LỤY...................................................................... 374
SỐ 160 – lUẬN BỒ-TÁT BẢN SINH MAN................................. 379
QUYỂN I.......................................................................................... 379
Duyên Khởi 1: GIEO MÌNH HIẾN THÂN CHO CỌP................... 383
Duyên Khởi 2: VUA THI-TỲ CỨU MẠNG CHIM BỒ CÂU....... 386
Duyên Khởi 3: NHƯ LAI KHẤT THỰC......................................... 390
QUYỂN II........................................................................................ 394
Duyên Khởi 4: THẦN THÔNG BIẾN HÓA TỐI THẮNG CỦA
NHƯ LAI........................................................................................... 394
Duyên Khởi 5: NHƯ LAI CHẲNG BỊ CHẤT ĐỘC LÀM HẠI..... 403
Duyên Khởi 6: THỎ CHÚA XẢ THÂN CÚNG DƯỜNG PHẠM
 CHÍ .................................................................................................. 406

* Trang 984 *
device

QUYỂN III 411
Duyên Khởi 7: TÂM TỪ CỦA LONG VƯƠNG HÒA GIẢI MỐI
THÙ SÁT HẠI.................................................................................. 411
 Duyên Khởi 8: VUA TỪ LỰC CHÍCH MÁU THÂN MÌNH BỐ
THÍ CHO NĂM QUỶ DẠ-XOA..................................................... 416
Duyên Khởi 9: NÊU RÕ DIỆU LỰC CỦA SỰ BỐ THÍ ÍT............ 419
QUYỂN IV....................................................................................... 423
Duyên Khởi 10: NHƯ LAI ĐẦY ĐỦ TRÍ TUỆ KHÔNG GÁNH
VIỆC TỐT NGƯỜI KHÁC.............................................................. 423
Duyên Khởi 11: ĐỨC PHẬT RÓT NƯỚC LÊN ĐẢNH ĐẦU TỲ-
KHEO BỆNH, BỆNH ĐƯỢC LÀNH............................................. 429
Duyên Khởi 12: CÔNG ĐỨC XƯNG N IỆM TAM BẢO.............. 431
Duyên Khởi 13: PHƯỚC BÁO THÙ THẮN G CỦA VIỆC TẠO
 THÁP PHẬT.................................................................................... 435
Duyên Khởi 14: CÔNG ĐỨC XUẤT GIA...................................... 436
QUYỂN V........................................................................................ 440
Bồ-tát tu hạnh bố thí, Tôn giả Trang Nghiêm hộ quốc bản sinh quảng
 diễn nghĩa thứ mười một................................................................... 440
Bồ-tát tu hạnh bố thí, Tôn giả Trang Nghiêm hộ quốc,  sinh vào cõi
 Phạm thiên, quảng diễn về bản sinh nghĩa thứ mười hai................... 442
Bồ-tát bố thí, Tôn giả Trang nghiêm diễn bày rõ việc hộ quốc bản
sinh thứ mười ba................................................................................ 447
QUYỂN VI ...................................................................................... 452
Bồ-tát bố thí, Tôn giả Trang Nghiêm hộ quốc bản sinh quảng diễn
 nghĩa thứ mười bốn........................................................................... 453
Bồ-tát bố thí, thêm vẻ trang nghiêm, Tôn giả hộ quốc bản sinh quảng
 diễn nghĩa thứ mười lăm................................................................... 455
Bồ-tát tu hạnh bố thí, hạnh của Tôn giả hộ quốc bản sinh thứ mười
sáu. .................................................................................................... 456
Bồ-tát tu hạnh bố thí, trang nghiêm xứ ấy, Tôn giả hộ quốc bản sinh
 nghĩa quảng diễn thứ mười bảy........................................................ 459
Bồ-tát tu hạnh bố thí, Tôn giả Trang Nghiêm hộ quốc bản sinh nghĩa
 thứ mười tám..................................................................................... 462
QUYỂN VI ...................................................................................... 465
Bồ-tát tu hạnh bố thí, thêm vẻ trang nghiêm, Tôn giả hộ quốc bản
sinh nghĩa thứ mười chín................................................................... 468
QUYỂN VIII.................................................................................... 473
Bồ-tát tu hạnh bố thí, Tôn giả Trang Nghiêm hộ quốc bản sinh nghĩa
thứ hai mươi. ..................................................................................... 473
Bồ-tát tu hạnh bố thí, nghĩa của Tôn giả Trang Nghiêm hộ quốc bản
sinh nghĩa quảng diễn thứ hai mươi mốt. .......................................... 478

* Trang 985 *
device

QUYỂN IX....................................................................................... 486
QUYỂN 10....................................................................................... 498
Bồ-tát tu hạnh bố thí, Tôn giả hộ quốc bản sinh nghĩa quảng diễn thứ
 hai mươi hai cùng hai mươi ba hợp lại............................................. 499
QUYỂN XI....................................................................................... 505
Bồ-tát tu hạnh bố thí, Tôn giả Trang nghiêm hộ quốc bản sinh nghĩa
 thứ hai mươi bốn .............................................................................. 507
Bồ-tát tu hạnh bố thí, Tôn giả Trang nghiêm hộ quốc bản sinh nghĩa
thứ hai mươi lăm. .............................................................................. 511
QUYỂN XII..................................................................................... 512
Bồ-tát hành thí, Tôn giả Trang Nghiêm hộ quốc bản sinh nghĩa thứ
 hai mươi sáu...................................................................................... 519
QUYỂN XIII.................................................................................... 524
Bồ-tát hành thí, Tôn giả Trang Nghiêm hộ quốc bản sinh nghĩa thứ
hai mươi bảy...................................................................................... 524
Bồ-tát hành thí, Tôn giả Trang Nghiêm hộ quốc bản sinh nghĩa thứ
hai mươi tám. .................................................................................... 534
QUYỂN XIV.................................................................................... 537
Bồ-tát hành thí, Tôn giả Trang Nghiêm hộ quốc bản sinh nghĩa thứ
 hai mươi chín.................................................................................... 542
QUYỂN XV..................................................................................... 550
Bồ-tát hành thí, Tôn giả Trang Nghiêm hộ quốc bản sinh nghĩa thứ
 ba mươi............................................................................................. 550
QUYỂN XVI.................................................................................... 563
Bồ-tát bố thí lực dụng biến khắp, Tôn giả hộ quốc bản sinh nghĩa thứ
ba mươi mốt. ..................................................................................... 564
Bồ-tát hành thí, Tôn giả Trang Nghiêm hộ quốc bản sinh nghĩa thứ ba
mươi hai. ........................................................................................... 570
Bồ-tát hành thí, Tôn giả Trang Nghiêm hôï quốc bản sinh nghĩa thứ
 ba mươi ba. ...................................................................................... 573
Bồ-tát hành thí, Tôn giả Trang Nghiêm hộ quốc bản sinh nghĩa thứ
ba mươi bốn....................................................................................... 576
SỐ 161 – PHẬT NÓI KINH TRƯỜNG THỌ VƯƠNG ............. 577
SỐ 162 – PHẬT NÓI KINH KIM SẮC VƯƠNG ....................... 587
SỐ 163 – PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN CỦA VUA DIỆU
SẮC................................................................................................... 597
SỐ 164 – PHẬT NÓI KINH VUA SƯ TỬ TỐ-ĐÀ-BÀ KHÔNG
ĂN THỊT.......................................................................................... 603

* Trang 986 *
device

SỐ 165 – PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN CỦA VUA ĐẢNH
SINH................................................................................................. 609
QUYỂN I.......................................................................................... 609
QUYỂN II......................................................................................... 620
QUYỂN III........................................................................................ 629
QUYỂN IV....................................................................................... 638
QUYỂN V......................................................................................... 644
QUYỂN VI ...................................................................................... 650
SỐ 166 – PHẬT NÓI KINH BỒ-TÁT NGUYỆT QUANG........ 659
SỐ 167 – PHẬT NÓI KINH THÁI TỬ MỘ PHÁCH (1)............ 667
SỐ 168 – PHẬT NÓI KINH THÁI TỬ MỘ PHÁCH (2) ........... 675
SỐ 169 – PHẬT NÓI KINH BỒ-TÁT NGUYỆT MINH............ 679
SỐ 170 – PHẬT NÓI KINH THÁI TỬ ĐỨC QUANG............... 683
SỐ 171 – KINH THÁI TỬ TU-ĐẠI-NOA.................................... 713
SỐ 172 – PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN XÂY THÁP BỒ-TÁT
 HIẾN THÂN CHO HỔ ĐÓI.......................................................... 737
SỐ 173 – PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN CỦA THÁI TỬ
PHƯỚC LỰC.................................................................................. 751
QUYỂN I.......................................................................................... 751
QUYỂN II ........................................................................................ 759
QUYỂN III........................................................................................ 767
QUYỂN IV ...................................................................................... 775
SỐ 174 – PHẬT NÓI KINH BỒ-TÁT THIỂM TỬ..................... 783
SỐ 175 – PHẬT NÓI KINH THIỂM TỬ...................................... 791
BẢN 1 .............................................................................................. 791
BẢN 2............................................................................................... 798
BẢN 3 .............................................................................................. 806
SỐ 176 – PHẬT NÓI KINH SƯ TỬ NGUYỆT PHẬT BẢN
SINH................................................................................................. 813
SỐ 177 – PHẬT NÓI KINH ĐẠI Ý............................................... 823
SỐ 178 – PHẬT NÓI KINH TIỀN THẾ TAM CHUYỂN.......... 831
SỐ 179 – KINH NGÂN SẮC NỮ.................................................. 841
SỐ 180 – PHẬT NÓI KINH  ĐỨC PHẬT KHẤT THỰC
TRONG ĐỜI QUÁ KHỨ............................................................... 851
SỐ 181 – PHẬT NÓI KINH CỬU SẮC LỘC.............................. 855
SỐ 182 – PHẬT NÓI KINH LỘC MẪU....................................... 859
SỐ 183 – KINH NHÂN DUYÊN TIÊN NHÂN NHẤT THIẾT
TRÍ QUANG MINH TỪ TÂM KHÔNG ĂN THỊT................... 871

* Trang 987 *
device

SỐ 184 – KINH TU HÀNH BẢN KHỞI....................................... 879
QUYỂN THƯỢNG......................................................................... 879
Phẩm 1: BIẾN HIỆN......................................................................... 879
Phẩm 2: BỒ-TÁT GIÁNG THẦN................................................... 889
Phẩm 3: THI TÀI NĂNG.................................................................. 898
QUYỂN HẠ..................................................................................... 904
Phẩm 4: DU QUÁN.......................................................................... 904
Phẩm 5: THÁI TỬ XUẤT GIA ....................................................... 910
Phẩm 6: SÁU NĂM TINH CẦN KHỔ HẠNH .............................. 918
Phẩm 7: HÀNG PHỤC MA.............................................................. 923
SỐ 185 – PHẬT NÓI KINH BẢN KHỞI THÁI TỬ HIỆN ĐIỀM
 LÀNH.............................................................................................. 933
QUYỂN THƯỢNG .........................................................................  933
QUYỂN HẠ ..................................................................................... 957

* Trang 988 *
device

 
Đại Tập 11 - Bộ Bản Duyên II Số (158 - 185)