LOGO VNBET
LUẬN ĐẠI THỪA TẬP BỒ TÁT HỌC
 
QUYỂN 24
 
Phẩm 18: NIỆM TAM BẢO
 
Phần 3
 
Người đi trên đường hoặc qua sông
Khéo tạo cầu đường và thuyền ghe
Rộng vì lợi lạc các chúng sanh
Ca ngợi tịch tĩnh khiến chứng ngộ
Phóng ánh sáng lớn trừ khát ái
Ánh sáng nầy giác ngộ hàm thức
Khiến cho chúng sanh lìa năm dục
Chuyên cầu pháp giải thoát thâm diệu
Nếu có thể xả ly năm dục
Chuyên cầu pháp giải thoát thâm diệu
Phật có thể dùng mưa cam lộ
Rộng diệt khát ái ở thế gian
Tạo thành các giếng, ao, suối, rạch
Khuyên cầu đạo Bồ-đề Vô thượng
Chê bai năm dục khen thiền định
Nên gọi ánh sáng trừ khát ái
Phóng ánh sáng lớn tên tác biến
Ánh sáng ấy giác ngộ chúng sanh
Người được thấy mộ Bồ-đề Phật
Phát tâm nguyện chứng trí vô sư
Tạo tượng Như Lai đấng đại từ
Các tướng trang nghiêm ngồi tào sen
Thường khen công đức Phật tối thắng
Nên gọi sáng nầy là tác ái

* Trang 506 *
device

Phóng ánh sáng lớn tên hân lạc
Ánh sáng nầy giác ngộ chúng sanh
Khiến tâm họ ưa thích chư Phật
Và ưa thích Pháp, ưa thích
TăngỞ trước Như Lai trong hội Thánh
Đạt thành pháp nhẫn vô sanh diệu
Khai ngộ chúng sanh không hạn lượng
Rộng niệm Tam bảo Phật, Pháp, Tăng
Chỉ bày hạnh công đức phát tâm
Vì vậy sáng nầy gọi hân lạc
Phóng ánh sáng lớn tên phước tụ
Ánh sáng nầy giác ngộ chúng sanh
Khiến kia tu tập các loại thí
Lấy nguyện nầy cầu đạo vô thượng
Mở hội thí lớn không giới hạn
Hành khất đến xin đều đầy đủ
Khiến cho tâm kia không còn thiếu
Vì vậy sáng nầy gọi phước tụ
Phóng ánh sáng lớn tên cụ trí
Ánh sáng nầy giác ngộ chúng sanh
Trong một pháp môn ngộ nhiều pháp
Thông nhiều pháp môn trong chốc lát
Vì các chúng sanh phân biệt thuyết
Quyết định hiểu thấu nghĩa chân thật
Khéo léo nói rộng không tổn diệt
Vì vậy sáng nầy gọi cụ trí
Phóng ánh sáng lớn tên tuệ đăng
Ánh sáng nầy giác ngộ chúng sanh
Khiến chúng sanh biết tánh không tịch
Hết thảy các pháp không sở hữu
Pháp không chủ tể vốn là không
Như lửa hư không, trăng trong nước
Cũng như mộng mị và ảnh tượng
Cho nên sáng nầy gọi tuệ đăng
Phóng ánh sáng lớn tên tự tại
Ánh sáng nầy giác ngộ chúng sanh
Khiến được vô tận Đà-la-ni
Đều trì hết thảy Như Lai tạng

* Trang 507 *
device

Cung kính cúng dường người trì pháp
Cung cấp hầu hạ như chư Tiên
Dùng tất cả pháp cho chúng sanh
Nên ánh sáng gọi pháp tự tại
Phóng ánh sáng lớn tên cụ xả
Ánh sáng nầy giác ngộ chúng keo kiệt
Khiến biết giàu có vốn vô thường
Ưa vui bố thí không lẫn tiếc
Khéo léo đều phục người keo kiệt
Biết của như mộng như mây trôi
Tăng trưởng bố thí tâm thanh tịnh
Nên ánh sáng nầy gọi cụ xả
Phóng ánh sáng lớn tên trừ nhiệt
Ánh sáng nầy giác ngộ phá giới
Rộng khiến an trụ giới thanh tịnh
Phát tâm nguyện chứng trí vô sư
Khích lệ chúng sanh hay phụng trì
Mười nghiệp thiện đạo thường thanh tịnh.
Lại khiến phát khởi tâm Bồ-đề
Nên ánh sáng nầy gọi trừ nhiệt
Phóng ánh sáng lớn tên nhẫn nghiêm
Ánh sáng nầy giác ngộ đa sân
Khiến trừ phẫn nhuế và ngã mạn
Ưa tu nhu hòa cùng nhẫn nhục
Chúng sanh bạo ác khóhành nhẫn
Vì Bồ-đề nên tâm chẳng động
Xưng dương công đức nhẫn tối thượng
Cho nên quang ấy gọi nhẫn nghiêm
Phóng ánh sáng lớn tên cầu dũng
Ánh sáng nầy giác ngộ biếng trễ
Khiến họ thường ở trong Tam bảo
Cung kính cúng dường không hề chán
Nên kia thường ở trong Tam bảo
Cung kính cúng dường không hề chán
Liền được vượt khỏi bốn cảnh ma
Mau thành Bồ-đề Vô thượng Phật
Khuyên các chúng sanh phát tinh tấn
Đối với Tam bảo dâng cúng dường

* Trang 508 *
device

Chuyên hộ trì khi diệt pháp dục
Nên ánh sáng nầy gọi cần dũng.
Phóng ánh sáng lớn tên tịch tĩnh
Ánh sáng nầy giác ngộ loạn ý
Khiến họ xa lìa tham sân si
Tâm không lay động, trụ thiền định
Xa lìa tất cả ác tri thức
Đàm luận vô nghĩa hạnh tạp nhiễm
Tán thán thiền định A-lan-nhã
Nên ánh sáng nầy tên tịch tĩnh
Phóng ánh sáng lớn tên tuệ nghiêm
Ánh sáng nầy giác ngộ ngu mê
Khiến họ chứng đế hiểu duyên khởi
Các căn trí tuệ đều thông đạt,
Nếu chứng Tứ đế thông duyên khởi
Các căn trí tuệ đều thông đạt
Đắc Tam-ma-địa Nhật đăng
Trí tuệ quang minh thành quả Phật
Nên xả bỏ quốc gia tài bảo
Vì Bồ-đề nên cầu chánh pháp
Nghe rồi vì chúng sanh rộng nói
Nên ánh sáng nầy tên tuệ nghiêm
Phóng ánh sáng lớn tên Phật tuệ
Ánh sáng nầy giác ngộ hàm thức
Khiến thấy vô lượng trăm ngàn
Phật Mỗi Phật ngồi trên tòa sen báu
Khen Phật oai đức và giải thoát
Nói tự tánh Phật các thầm thông
Hiển bày lực Phật diệu khó lường
Nên ánh sáng nầy tên Phật tuệ
Phóng ánh sáng lớn tên vô úy
Ánh sáng nầy chiếu đến trừ sợ
Bị phi nhân trói buộc, đánh đập
Tất cả tai nạn đều tiêu trừ
Ban vô úy cho khắp chúng sanh
Nếu gặp não hại đều dứt hết
Độ hết thảy các ách nạn khốn cùng
Nên ánh sáng nầy tên vô úy

* Trang 509 *
device

Phóng ánh sáng lớn tên an ổn
Ánh sáng nầy chiếu trừ tật bệnh
Khiến lìa tất cả các thống khổ
Đạt được niềm vui định Tam muội
Ban thuốc hay để cứu các hoạn
Diệu bảo diện mạng hương xoa thân
Trong tay hóa hiện thức ăn uống
Nên ánh sáng nầy tên an ổn
Phóng ánh sáng lớn tên kiến Phật
Ánh sáng nầy độ người sắp chết
Tùy theo ức niệm thấy Như Lai
Mạng chung được sanh về Tịnh độ
Thấy người lâm chung khuyên niệm Phật
Hoặc bày tôn tượng khuyên chiêm ngưỡng
Khiến đối Phật hết lòng quy kính
Nên ánh sáng nầy tên kiến Phật
Phóng ánh sáng lớn tên Lạc pháp
Ánh sáng nầy giác ngộ quần sanh
Đối với chánh pháp thường hân lạc
Lắng nghe đọc tụng và biên chép
Lúc pháp sắp diệt khéo tuyên thuyết
Khiến người cầu pháp ý sung mãn
Vì pháp ưa vui siêng tu tập
Nên ánh sáng nầy tên lạc pháp
Phóng ánh sáng lớn tên diệu âm
Ánh sáng nầy khai ngộ Bồ-tát
Khiến cho âm thanh trong ba cõi
Nghe được đều là tiếng Như Lai
Dùng âm thanh lớn xưng tán Phật
Cùng cúng các chuông và âm nhạc
Khiến khắp thế gian nghe tiếng Phật
Nên ánh sáng nầy tên diệu âm
Phóng ánh sáng lớn tên cam lồ
Ánh sáng nầy khai ngộ chúng sanh
Lìa bỏ tất cả hạnh phóng dật
Tu tập đầy đủ các công đức
Gọi pháp hữu vi không an ổn
Vô lựơng khổ não đều đầy ắp

* Trang 510 *
device

Thường xưng dương niềm vui tịch diệt
Nên ánh sáng nầy tên cam lồ
Phóng ánh sáng lớn tên tối thắng
Ánh sáng nầy khai ngộ chúng snah
Khiến ở chỗ Phật đều nghe thấy
Giới định tuệ là pháp tăng thượng
Thương ưa xưng tán Đại Mâu-ni
Thắng giới thắng định và thắng tuệ
Như thế vì cầu đạo vô thượng
Nên ánh sáng nầy tên tối thắng
Phóng ánh sáng lớn tên bảo nghiêm
Ánh sáng nầy khéo ngộ chúng sanh
Khiến được bảo tạng không cùng tận
Dùng đó cúng dường các  Như  Lai
Vì các báu ấy rất thượng diệu  
Đem cúng nơi  Phật và nơi tháp  
Lại lấy tình thương giúp kẻ khổ  
Cho nên đạt được ánh sáng nầy
Phóng ánh sáng lớn tên hương nghiêm  
Ánh sáng nầy giác ngộ chúng sanh  
Khiến kia nghe thấy lòng ưa mến  
Quyết sẽ đạt thành công đức  Phật  
Trời người dùng hương để thoa thân  
Cúng dường tất cả tối thắng chủ  
Cũng dùng xây tháp và tượng  Phật  
Cho nên đạt đựoc ánh sáng nầy
Phóng ánh sáng tên diệu trang nghiêm  
Tràng phan bảo cái nhiều vô số
Đốt hương rải hoa tấu âm nhạc  
Trong ngoài thành ấp đều đầy đủ  
Do dùng các âm nhạc vi dịêu  
Các hương hoa đẹp, cờ, lọng thảy
Đủ thứ trang nghiêm cúng dường  Phật  
Vì thế đạt thành ánh sáng nầy
Phóng ánh sáng lớn tên nghiêm tịnh  
Khiến mặt đất phẳng như bàn tay  
Trang nghiêm tháp  Phật và xứ ấy  
Cho nên thành được ánh sáng nầy

* Trang 511 *
device

Phóng ánh sáng lớn tên đại vân  
Mưa dày rải khắp nước hương thơm  
Do dùng nước thơm lau tháp  Phật  
Cho nên thành được ánh sáng nầy  
Phóng ánh sáng lớn tên nghiêm cụ  
Khiến người lỏa hình được áo tốt  
Thân đoan vật đẹp do bố thí
Vì thế thành được ánh sáng nầy  
Phóng ánh sáng lớn tên thượng vị  
Khéo khiến người đói được vị ngon  
Dùng thức ăn ngon mà bố thí
Do thế đạt đựoc ánh sáng nầy  
Phóng ánh sáng lớn tên thắng tài  
Khiến kẻ khốn cùng được kho báu  
Dùng vô tận vật cúng  Tam bảo
Vì vậy thành được ánh sáng nầy  
Phóng ánh sáng lớn tên tịnh nhãn  
Khiến cho kẻ đui thấy được màu  
Dùng đèn cúng  Phật và tháp  Phật  
Cho nên thành được ánh sáng nầy  
Phóng ánh sáng lớn tên tịnh nhĩ  
Khiến cho kẻ điếc nghe được tiếng  
Dùng nhạc cúng  Phật và tháp  Phật  
Cho nên thành được ánh sáng nầy  
Phóng ánh sáng lớn tên tịnh tỷ
Xưa chưa nghe hương đều được nghe  
Dùng hương cúng  Phật và tháp  Phật  
Cho nên thành được ánh sáng nầy  
Phóng ánh sáng lớn tên tịnh thiệt  
Khéo trừ lời thô ác bất thiện
Do dùng mỹ âm xưng tán  Phật  
Cho nên thành được ánh sáng nầy  
Phóng ánh sáng lớn tên tịnh thân
Khiến người khuyết tật được đầy đủ  
Dùng thân lễ  Phật và tháp  Phật  
Cho nên thành được ánh sáng nầy  
Phóng ánh sáng lớn tên tịnh ý  
Khiến kẻ thất tâm được chánh niệm

* Trang 512 *
device

Do tu  Tam muội được tự tại  
Vì thế mà thành ánh sáng nầy
Phóng ánh sáng lớn tên tịnh sắc  
Tướng tốt khó lường đều được thấy  
Hoa thơm cúng  Phật và tháp  Phật  
Vì vậy nên thành ánh sáng nầy  
Phóng ánh sáng lớn tên tịnh thanh
Quán duyên khởi thanh như tiếng vang  
Biết rõ tánh thanh xưa nay rỗng
Cho nên đạt thành ánh sáng nầy  
Phóng ánh sáng lớn tên tịnh hương  
Khiến các mùi hôi đều thanh khiết  
Nước thơm tắm  Phật và tháp  Phật  
Cho nên đạt thành ánh sáng nầy  
Phóng ánh sáng lớn tên tịnh vị  
Hay trừ các độc ở trong vị
Thường cúng  Phật  Tăng cùng phụ mẫu  
Cho nên mới thành ánh sáng nầy  
Phóng ánh sáng lớn tên tịnh xúc  
Thường khiến cứng cõi thành mềm mại  
Mác, đĩnh, kiếm, kích từ không xuống  
Đều biến thành vòng hoa quý báu
Do xưa từng đứng ở đường lớn  
Xoa hương, rải hoa, trải y phục  
Kính rước  Như  Lai đạp lên trên  
Nên được thành tựu ánh sáng nầy  
Phóng ánh sáng lớn là tịnh pháp  
Có thể khiến chân lông trên thân
Đều tuyên pháp diệu khó suy lường  
Người nghe hân hoan mong giải thoát  
Tự tánh vô sanh do duyên khởi
Pháp tánh thường trụ như hư không  
Biết được thân  Phật tức  Pháp thân  
Cho nên thành tựu ánh sáng nầy  
So sánh các ánh sáng như thế
Như số vi trần không thể lường  
Lưu xuất từ chân lông  Đại  Tiên  
Như chỗ gây nghiệp đều sai biệt

* Trang 513 *
device

Ánh sáng từ lỗ chân lông phóng  
Giống như số vi trần hư không  
Tất cả chân lông đều cũng thế  
Đây lực  Tam muội của  Đại  Tiên  
Như các công đức ngài đã tu
Tùy theo túc duyên và phạm hạnh  
Nay phóng ánh sáng nên như thế  
Đây là trí tự tại  Đại  Tiên
Xưa kia cùng tu nghiệp thắng phước  
Thường sanh ái lạc đều tùy hỷ  
Ngày nay tạo tác cũng như thế
Cho nên thành tựu ánh sáng nầy  
Nếu mình tự tu các phước nghiệp  
Luôn luôn cúng dường các  Đức  Phật  
Lại thường cần cầu công  Đức  Phật  
Do đây ánh sáng được khai mở
Như kẻ mù không thấy mặt trời  
Chớ gọi thế gian không mặt trời  
Những người mắt sáng đều hiểu rõ  
Y theo công việc mà tạo tác
Ánh sáng  Đại sĩ cũng như thế  
Người có trí tuệ đều thấy rõ  
Phàm phu tà tín người kém hiểu  
Nơi ánh sáng nầy chẳng thể thấy  
Ma ni, cung điện cùng xe báu
Diệu bảo linh hương cùng ngọc quý  
Có đủ thắng phước đều tự nhiên  
Người không có đức chẳng thể an  
Ánh sáng  Đại sĩ cũng như thế
Kẻ có trí sâu đều được chiếu  
Người ngu tê liệt và tà tín
Không thể thấy được ánh sáng nầy  
Nếu biết ánh sáng nầy sai biệt  
Sanh lòng thanh tịnh tin hiểu sâu  
Vĩnh đoạn hết thảy lưới nghi hoặc  
Mau thành cờ công đức vô thượng  
Lại hiện  Tam-ma-địa tối thượng
Quyến thuộc trang nghiêm đều tự tại

* Trang 514 *
device

Trong tất cả quốc độ mười phương   
Chúng hội  Phật tử đều nhiễu quanh  
Có hoa sen báu sáng trang nghiêm  
Sánh bằng cõi tam thiên đại thiên  
Thân kia ngồi ngay đều sung mãn  
Hiện lực thần thông tam muội nầy  
Lại có số vi trần mười cõi
Trang nghiêm bằng hoa sen báu quý  
Hết thảy  Phật tử trụ trong ấy
Là lực oai thần tam muội nầy
Đời trước thành tựu nhân duyên lành  
Tu hành đầy đủ công đức  Phật
Chỗ chúng hội vây quanh như thế  
Đều cùng chắp tay xem không chán  
Trong thân trẻ thơ vào thiền định  
Thì thân thanh niên từ định dậy
Trong thân thanh niên vào thiền định  
Thì thân tuổi già từ định dậy
Trong thân người già vào thiền định  
Thân Cận sự nữ từ định dậy
Thân  Cận sự nữ vào thiền định  
Thân  Cận sự nam từ định dậy
Thân  Cận sự nam vào thiền định  
Thân  Tỳ-kheo ni từ định dậy  
Thân  Tỳ-kheo ni vào thiền định  
Thân  Tỳ-kheo từ thiền định dậy  
Thân  Tỳ-kheo vào thiền định thì  
Thân học, vô học từ định dậy  
Thân học, vô học vào thiền định
Thân  Duyên giác từ thiền định dậy  
Trên thân  Duyên giác vào thiền định  
Hiện thân  Như  Lai từ định dậy
Trên thân  Như  Lai vào thiền định  
Ở thân chư  Thiên từ định dậy
Trên thân chư  Thiên vào thiền định  
Ở thân rồng lớn từ định dậy
Trên thân rồng lớn vào thiền định  
Ở thân  Dạ-xoa từ định dậy

* Trang 515 *
device

Trên thân  Dạ-xoa vào thiền định  
Ở thân  Bộ đa từ định dậy
Trên thân  Bộ đa vào thiền định
Trong lỗ chân lông từ định dậy
Trong lỗ chân lông vào thiền định
Hết thảy chân lông từ định dậy
Hết thảy chân lông vào thiền định
Một lông đĩnh đầu từ định dậy
Một lông đĩnh đàu vào thiền định
Cả thảy đầu tóc từ định dậy
Cả thảy đầu tóc vào thiền định
Trong một vi trần từ định dậy
Trong một vi trần vào thiền định
Hết thảy vi trần từ định dậy
Trong tất cả trần vào thiền định
Ở cõi kim cương từ định dậy
Trong cõi kim cương vào thiền định
Nơi báu ma ni từ định dậy
Như báu ma ni vào thiền định  
Trong quang minh  Phật từ định dậy
Trong quang minh  Phật vào thiền định  
Ở nơi thủy đại từ định dậy
Nếu trong thủy đại vào thiền định  
Ở trong hỏa đại từ định dậy
Nếu trong hỏa đại vào thiền định  
Ở nơi phong đại từ định dậy
Nếu trong phong đại vào thiền định  
Ở nơi địa đại từ định dậy
Nếu trong địa đại vào thiền định  
Trong cung điện trời từ định dậy  
Nếu trong cung điện vào thiền định  
Nơi không khởi định tâm chẳng loạn  
Đó là giải thoát bất tư nghì
Công đức tự tại  Tam-ma-địa
Các  Như  Lai ở trong mười phương  
Trong vô lượng kiếp nơi chẳng cùng  
Hết thảy  Như  Lai cùng tuyên thuyết  
Nghiệp báo chúng sanh, rồng biến hóa

* Trang 516 *
device

Chư  Phật tự tại đại thần thông  
Và nhập định lực khó nghĩ bàn  
Thanh-văn tâm trụ tám giải thoát  
Có thể một thân hiện nhiều thân  
Lại từ nhiều thân thành một thân  
Ở trong hư không nhập hỏa định  
Kia không đầy đủ từ bi lớn
Không vì chúng sanh cầu  Phật đạo  
Hóa hiện các việc khó lường nầy  
Huống gì rộng lợi ích chúng sanh  
Giống như nhật nguyệt trong hư không  
Ánh sáng chiếu khắp mười phương cõi  
Nước trong ao hồ và kênh rạch
Sông biển các báu đâu chẳng có  
Sắc tướng  Bồ-tát cũng như thế
Hiện khắp mười phương khó nghĩ bàn  
Đây là lực tự tại tam muội
Chỉ có  Như  Lai mới chứng được  
Trong biển có thần tên  Thiện âm  
Tiếng ấy hợp với chúng trong biển  
Có lời nói ấy biền biệt rõ
Khiến kia hết thảy đều vui mừng  
Thần kia có đủ tham, sân, si  
Còn khéo biện giải các lời nói  
Huống lại nắm giữ sức tự tại
Mà không thể khiến chúng vui sao  
Giống nhà ảo thuật biết ảo thuật  
Hiện ra vô số việc tinh xảo
Chốc lát hiện ra ngày tháng năm  
Thành ấp giàu có đại an lạc
Ảo thuật gia đủ tham san si  
Mà khéo dẫn trò vui thế gian
Huống người giải thoát, các thiền định  
Mà không thể khiến chúng sanh vui
La-hầu,  A-tu-la biến hiện
Ngự trong biển cả bờ kim cang  
Biển nước tuy sâu ẩn nửa thân  
Đầu cao bằng với núi  Tu-di

* Trang 517 *
device

Kia còn tham dục sân nhuế si  
Còn hiện được đại thần biến nầy
Huống người hàng ma đèn chiếu đời  
Mà không rự tại lực oai thần
 Trời và  Tu-la khi chiến đấu
 Thần lực  Đế thích được tự tại
Tùy theo số lượng binh chúng kia  
Hiện thân cùng khắp kia chẳng thắng  
Các  A-tu-la nghĩ thế nầy
Thích-đề-hoàn-nhân đến chỗ ta  
Chắc bắt thân ta và trói lại
Do đó chúng kia đều lo sợ
Hiện thân  Đế thích có ngàn mắt  
Tay cầm kim cang ra khói lửa
Mặc giáo cầm trượng rất uy nghiêm  
Tu-la xa thấy đều lui tránh
Vì chúng phước lực có rất ít  
Mà còn đả phá kẻ thù lớn  
Huống người cứu độ hết tất cả  
Công đức lại không tự tại sao?  
Gió thổi tan mây trừ mưa lớn  
Nó làm tiêu trừ các khí mây
Cũng khéo thành thục các giống ma  
Lại khéo an lạc các quần sanh
Kia không khéo học  Ba-la-mật
Cũng không khéo học công  Đức  Phật  
Còn thành tựu việc bất tư nghì  
Huống người đủ đầy các nguyện lực.
Luận nói: Các sự tạo tác của Bồ-tát vì lợi lạc hết thảy chúng sanh. Từ đây nói riêng về việc tăng trưởng phước nhân như bài kệ trong kinh Bảo Vân nói:
Nếu các  Bồ-tát  
Nghiêm trì hương hoa  
Phụng hiến  Như  Lai  
Và tháp miếu  Phật  
Để đem hồi hướng
Nguyện cho chúng sanh  
Lìa các phạm giới

* Trang 518 *
device

Được giới hương  Phật  
Nếu chư  Bồ-tát
Dùng nước hương sạch  
Rãi nước quét đường  
Rồi đem hồi hướng  
Nguyện cho chúng sanh  
Lìa oai nghi ác
Tu các pháp thiện  
Trang nghiêm tròn đầy  
Nếu các  Bồ-tát  
Nghiêm giữ tràng hoa  
Mà để phụng hiến
Rồi đem hồi hướng  
Nguyện cho chúng sanh  
Xa lìa phiền não
Nếu vào già-lam  
Phát tâm như vầy:
Khiến cho chúng sanh  
Nhập thành  Niết-bàn  
Khi rời  Già-lam
Phát tâm như vầy:  
Nguyện cho chúng sanh  
Vượt ngục sanh tử
Nếu mở cửa nhà  
Phát tâm như vầy:
Nguyện cho chúng sanh  
Mở cửa thánh trí
Nếu đóng cửa lại  
Phát tâm như vầy:
Nguyện cho chúng sanh  
Đóng kín cửa ác
Nếu khi an tọa  
Phát tâm như vầy:
Nguyện cho chúng sanh  
Ngồi tràng  Bồ-đề
Khi nằm kiết tường  
Phát tâm như vầy:  
Nguyện cho chúng sanh

* Trang 519 *
device

An trụ  Niết-bàn  
Đến khi ngồi dậy  
Phát tâm như vầy:
Nguyện cho chúng sanh  
Lìa chướng trói, che  
Nếu đến cầu xí
Phát tâm như vầy:  
Nguyện cho chúng sanh  
Đến đường giác lớn  
Khi đại, tiểu tiện
Phát tâm như vầy:  
Nguyện cho chúng sanh  
Nhổ tên ba độc
Nếu khi tắm rửa  
Phát tâm như vầy:
Nguyện cho chúng sanh  
Tẩy bẩn phiền não
Nếu khi rửa tay  
Phát tâm như vầy:
Nguyện cho chúng sanh  
Lìa nghiệp uế trược  
Nếu khi rửa chân
Phát tâm như vầy:  
Khiến cho chúng sanh  
Lìa chướng trần cấu  
Cầm tăm xỉa răng  
Phát tâm như vầy:
 Nguyện cho chúng sanh  
Lìa hết cấu nhiễm
Lại  Bồ-tát kia  
Nếu thân tạo tác
Hết thảy nghiệp thiện  
Đều đem hồi hướng  
Lợi ích an lạc
Tất cả chúng sanh  
Nếu lễ  Như  Lai
Cùng tháp miếu  Phật  
Phát tâm như vầy

* Trang 520 *
device

Nguyện cho chúng sanh  
Thường được trời người  
Đến nơi kính lễ.

***

* Trang 521 *
device

Đại Tập 111 - Bộ Luận I - Số 1628 ->1644