LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 12
BỘ BẢN DUYÊN
III

SỐ 186 -> 190HỘI VĂN HOÁ GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 958 *
device

* Trang 959 *
device

NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I- Viết hoa toàn bộ:
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm...
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan...
3. Tôn Xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác...
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu  Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-Hàm...
II- Viết hoa chữ đầu:
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi...
2. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế...
3. Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, Thái tử (nói về Phật, Bồ-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn giả...
4. Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành Vương xá...
III- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pàli)
1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất...
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đề...
3. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, Ba-la-đề-mục-xoa...
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán...
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà....
IV- Gạch nối (danh từ chung được phiên âm từ Pàli)
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-thuần...

* Trang 960 *
device

V- Số: 
1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số)
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)...
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
ví dụ: Đại I, trang 15, cht. 52...
VI- Đặc biệt: 
Âm "y" và "i": dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L,M,T,Q vẫn viết theo thói quen cũ.
ví dụ: kỹ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, li ti, hoan hỷ ...
- viết là " Phạm" không viết là " Phạn" (phát âm theo chữ Brahma).
- viết là "Tuệ" không viết là "Huệ"
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
Sa môn Thích Tịnh Hạnh

* Trang 961 *
device

MỤC LỤC
BẢN DUYÊN – BỘ 3 (Số 186 – 190)
 
SỐ 186 – PHẬT NÓI KINH PHỔ DIỆU .................................................................... 1
QUYỂN I .................................................................................................................... 1
Phẩm 1: BÀN VỀ GIÁNG THẦN ............................................................................ 3
Phẩm 2: THUYẾT PHÁP MÔN .............................................................................. 16
Phẩm 3: HIỆN HÌNH VOI .......................................................................................... .24
QUYỂN II.................................................................................................................... 27
Phẩm 4: GIÁNG THẦN Ở TRONG THAI                                                                   27
Phẩm 5: KHI SẮP SINH ỨNG HIỆN BA MƯƠI HAI ĐIỀM LÀNH …………………43
QUYỂN III………………………………………………………………………………. 61
Phẩm 6: VÀO MIẾU TRỜI ……………………………………………………………..61
Phẩm 7: THỊ HIỆN HỌC CHỮ ……………………………………………………….64
Phẩm 8: NGỒI DƯỚI GỐC CÂY XEM CÀY RUỘNG …………………………….71
Phẩm 9: VUA BẠCH TỊNH CHỌN VỢ CHO THÁI TỬ ……………………………74
Phẩm 10: THI TÀI NGHỆ ……………………………………………………………81
Phẩm 11: BỐN LẦN DẠO XEM ............................................................................... 87
QUYỂN IV …………………………………………………………………………..95
Phẩm 12: XUẤT GIA ……………………………………………………………….95
Phẩm 13: BẢO XA-NẶC THẮNG NGỰA ……………………………………….101
QUYỀN V ……………………………………………………………………..117
Phẩm 14: BA MÔN HỌC KHÁC ……………………………………………….117
Phẩm 15: SÁU NĂM SIÊNG TU KHỔ HẠNH ………………………………..120
Phẩm 16: RỒNG CA-LÂM ………………………………………………………135
Phẩm 17: VỜI MA ……………………………………………………………..145
QUYỂN VI ……………………………………………………………………….155
Phẩm 18: HÀNG PHỤC MA QUÂN ………………………………………………155
Phẩm 19: THIỀN TƯ HÀNH ĐẠO ………………………………………………165
Phẩm 20: CHƯ THIÊN CHÚC MỪNG PHẬT THÀNH ĐẠO …………………….170
QUYỂN VII ……………………………………………………………………….179
Phẩm 21: QUÁN SÁT CÂY …………………………………………………………179
Phẩm 22: THƯƠNG NHÂN DÂNG BÁNH ………………………………………..185
Phẩm 23: PHẠM THIÊN KHUYẾN THỈNH THUYẾT PHÁP ……………………….193
Phẩm 24: CÂU-LÂN ……………………………………………………………………202
QUYỂN VIII ………………………………………………………………………….204

* Trang 962 *
device

Phẩm 25: MƯỜI TÁM PHÉP QUYỀN BIẾN ............................................................. 204
Phẩm 26: PHẬT ĐẾN NƯỚC MA-KIỆT-ĐÀ ............................................................ 212
Phẩm 27: GIÁO HÓA XÁ-LỢI-PHẤT VÀ MỤC-KIỀN-LIÊN ................................. 217
Phẩm 28: ƯU-ĐÀ-DA .................................................................................................. 222
Phẩm 29: KHEN NGỢI PHẬT .................................................................................... 232
Phẩm 30: CHÚC LỤY .................................................................................................. 235
Số 187 – KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM................................ 237
QUYỂN I ...................................................................................................................... 237
Phẩm 1: MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 237
Phẩm 2: CUNG TRỜI ĐÂU-SUẤT ............................................................................ 240
Phẩm 3: CHỦNG TỘC THÙ THẮNG ........................................................................ 246
Phẩm 4: PHÁP MÔN .................................................................................................... 255
QUYỂN II ..................................................................................................................... 264
Phẩm 5: GIÁNG SINH ................................................................................................. 264
Phẩm 6: Ở TRONG THAI MẸ ..................................................................................... 277
QUYỂN III ................................................................................................................... 290
Phẩm 7: ĐẢN SINH ..................................................................................................... 290
QUYỂN IV ................................................................................................................... 316
Phẩm 8: VIẾNG ĐỀN THỜ CHƯ THIÊN .................................................................. 316
Phẩm 9: CÁC VẬT DỤNG QUÝ BÁU DÙNG TRANG SỨC ................................. 319
Phẩm 10: CHỈ RÕ VỀ CÁC THỨ KINH SÁCH CHỮ NGHĨA ................................ 321
Phẩm 11: XEM CÔNG VIỆC NHÀ NÔNG ............................................................... 325
Phẩm 12: HIỆN RÕ TÀI NGHỆ .................................................................................. 329
QUYỂN V .................................................................................................................... 347
Phẩm 13: ÂM NHẠC PHÁT KHỞI GIÁC NGỘ ....................................................... 347
Phẩm 14: CẢM MỘNG ................................................................................................ 366
QUYỂN VI ................................................................................................................... 377
Phẩm 15: XUẤT GIA ................................................................................................... 377
QUYỂN VII .................................................................................................................. 403
Phẩm 16: VUA TẦN-BÀ-SA-LA KHUYÊN BỒ-TÁT NHẬN LỢI DƯỠNG
THẾ GIAN ................................................................................................................... 403
Phẩm 17: TU KHỔ HẠNH .......................................................................................... 410
Phẩm 18: ĐẾN SÔNG NI-LIÊN .................................................................................. 419
QUYỂN VIII ................................................................................................................ 428
Phẩm 19: ĐẾN BỒ-ĐỀ TRÀNG ................................................................................. 428
Phẩm 20: TRANG NGHIÊM BỒ-ĐỀ TRÀNG .......................................................... 4443
QUYỂN IX ................................................................................................................... 453

* Trang 963 *
device

Phẩm 21: HÀNG PHỤC CHÚNG MA ....................................................................... 453
Phẩm 22: THÀNH BẬC CHÁNH GIÁC .................................................................... 474
QUYỂN X .................................................................................................................... 483
Phẩm 23: CA NGỢI ...................................................................................................... 483
Phẩm 24: THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC PHẬT THỌ KÝ ............................................... 494
Phẩm 25: ĐẠI PHẠM THIÊN VƯƠNG KHUYẾN THỈNH ..................................... 509
QUYỂN XI ................................................................................................................... 520
Phẩm 26: CHUYỂN PHÁP LUÂN .............................................................................. 520
Quyển XII ..................................................................................................................... 545
Phẩm 26: CHUYỂN PHÁP LUÂN (tt) ........................................................................ 545
Phẩm 27: GIAO PHÓ DẶN DÒ .................................................................................. 567
Số 188 – KINH DỊ XUẤT BỒ-TÁT BẢN KHỞI .................................................... 573
Số 189 – KINH NHÂN QUẢ TRONG ĐỜI QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI .............. 591
QUYỂN I ...................................................................................................................... 591
QUYỂN II...................................................................................................................... 618
QUYỂN III.................................................................................................................... 646
QUYỂN IV ................................................................................................................... 676
Số 190 – KINH PHẬT BẢN HẠNH TẬP ................................................................ 707
QUYỂN 1 ..................................................................................................................... 707
Phẩm 1: PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG (Phần 1) ......................................................... 707
QUYỂN II ..................................................................................................................... 721
Phẩm 1: PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG (Phần 2) ......................................................... 721
QUYỂN III ................................................................................................................... 737
Phẩm 1: PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG (Phần 3) ......................................................... 737
Phẩm 2: QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THỌ KÝ (Phần 1) .................................................... 742
QUYỂN IV ................................................................................................................... 753
Phẩm 2: QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THỌ KÝ (Phần 2) .................................................... 753
Phẩm 3: DÒNG VUA THỜI HIỀN KIẾP (Phần 1) ..................................................... 767
QUYỂN V .................................................................................................................... 770
Phẩm 3: DÒNG VUA THỜI HIỀN KIẾP (Phần 2) ..................................................... 770
Phẩm 4: THÁC SINH CUNG TRỜI ĐÂU-SUẤT (Phần 1) ....................................... 782
QUYỂN VI ................................................................................................................... 788
Phẩm 4: THÁC SINH CUNG TRỜI ĐÂU-SUẤT (Phần 2) ....................................... 788
QUYỂN VII .................................................................................................................. 807
Phẩm 5: GIÁNG SINH VƯƠNG CUNG .................................................................... 807

* Trang 964 *
device

Phẩm 6: ĐẢN SINH DƯỚI CÂY VÔ ƯU (Phần 1) .................................................... 818
QUYỂN VIII ................................................................................................................ 825
Phẩm 6: ĐẢN SINH DƯỚI CÂY VÔ ƯU (Phần 2) .................................................... 825
Phẩm 7: TỪ VƯỜN HOA TRỞ VỀ THÀNH (Phần 1) .............................................. 829
QUYỂN IX ................................................................................................................... 843
Phẩm 7: TỪ VƯỜN HOA TRỞ VỀ THÀNH (Phần 2) .............................................. 843
Phẩm 8: TƯỚNG SƯ XEM TƯỚNG (Phần 1) ............................................................ 864
QUYỂN X .................................................................................................................... 860
Phẩm 8: TƯỚNG SƯ XEM TƯỚNG (Phần 2) ............................................................ 860
Phẩm 9: TIÊN A-TƯ-ĐÀ HỎI ĐIỀM LÀNH .............................................................. 864
QUYỂN XI ................................................................................................................... 876
Phẩm 10: DI MẪU NUÔI THÁI TỬ ........................................................................... 876
Phẩm 11: TẬP HỌC KỸ-NGHỆ ................................................................................. 884
QUYỂN XII .................................................................................................................. 893
Phẩm 12: DU NGOẠN ................................................................................................. 893
Phẩm 13: TRANH TÀI KẾT HÔN (Phần 1) ............................................................... 899
QUYỂN XIII ................................................................................................................ 912
Phẩm 13: TRANH TÀI KẾT HÔN (Phần 2) ............................................................... 912
Phẩm 14: MẶC THƯỜNG PHỤC ĐƯỢC VỢ (Phần 1) ............................................. 926
QUYỂN XIV ................................................................................................................ 931
Phẩm 14: MẶC THƯỜNG PHỤC ĐƯỢC VỢ (Phần 2) ............................................. 931
Phẩm 15: TIẾNG KÊU GỌI LÌA BỎ NĂM DỤC TRÊN HƯ KHÔNG ................... 937
Phẩm 16: THÁI TỬ DẠO CHƠI GẶP NGƯỜI GIÀ .................................................. 952

* Trang 965 *
device

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH TẬP
12

 


BỘ BẢN DUYÊN
3
 
SỐ 186 →190
 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

 

* Trang 966 *
device

* Trang 967 *
device

 
Đại Tập 12 - Bộ Bản Duyên III (Số 186 - 190)