LOGO VNBET
Đại Tập 124, Bộ Kinh Sớ X, Số 1733 - 1734