LOGO VNBET
Đại Tập 137, Bộ Kinh Sớ XXIII, Số 1777 (Quyển 1-6)