LOGO VNBET
Đại Tập 139, Bộ Kinh Sớ XXV, Số 1783- 1788