LOGO VNBET
Đại Tập 146, Bộ Luận Sớ I, Số 1816- 1820 (Quyển Thượng- Trung- Hạ)