LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
                          TẬP 17                 BỘ BẢN DUYÊN
                          VIII


                    SỐ 212- 219
        HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
   LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 923 *
device

* Trang 924 *
device

                                NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
                              TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I-Viết hoa toàn bộ:
1.Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm…
2.Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan…
3.Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác…
4.Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-hàm…
II-Viết hoa chữ đầu:
1.Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi Lợi….
2.Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế…
3.Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác,….
4.Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành vương xá…
III- Viết hoa chữ đầu+ gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pāli)
1.Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất…
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ,…
3. Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà,…
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di,…
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát,…
IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Pāli)
Ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần…

* Trang 925 *
device

V- Số:
1.Viết thành chữ: (những số qua lớn nên chú thích thêm số)
Ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)…
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
Ví dụ: Đại I, trang 15, cht.52…
VI- Đặc biệt:
Âm “y” và “i” dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn viết theo thói quen cũ.
Ví dụ: kỷ cương, lý luận,…
梵: viết là “Phạm” không viết là “Phạn”(phát âm theo chữ Brahma)
慧: viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”.
                                                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
                                                                  Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH

* Trang 926 *
device

                  MỤC LỤC
BẢN DUYÊN – BỘ 8 (SỐ 212- 219)

 
SỐ 212 – KINH XUẤT DIỆU......................................................... 1
BÀI TỰA KINH XUẤT DIỆU……………………………………..1
GIỚI THIỆU KINH XUẤT DIỆU………………………………….3
QUYỂN 1.......................................................................................... 7

Phẩm 1: VÔ THƯỜNG (Phần 1)...................................................... 7
QUYỂN 2.......................................................................................... 33
Phẩm 1: VÔ THƯỜNG (Phần 2)...................................................... 33
QUYỂN 3.......................................................................................... 59
Phẩm 1: VÔ THƯỜNG (Phần 3)...................................................... 59
QUYỂN 4.......................................................................................... 88
Phẩm 2: DỤC.................................................................................... 88
QUYỂN 5.......................................................................................... 115
Phẩm 3: ÁI ........................................................................................ 115
Phẩm 4: KHÔNG BUÔNG LUNG (Phần 1).................................... 133
QUYỂN 6.......................................................................................... 140
Phẩm 4: KHÔNG BUÔNG LUNG (Phần 2).................................... 140
Phẩm 5: BUÔNG LUNG (Phần 1).................................................... 155
QUYỂN 7.......................................................................................... 166
Phẩm 5: BUÔNG LUNG (Phần 2).................................................... 166
QUYỂN 8.......................................................................................... 191
Phẩm 6: NIỆM................................................................................... 191
QUYỂN 9.......................................................................................... 216
Phẩm 7: GIỚI..................................................................................... 216
QUYỂN 10........................................................................................ 240
Phẩm 8: HỌC.................................................................................... 240
Phẩm 9: PHỈ BÁNG (Phần 1)........................................................... 256
QUYỂN 11........................................................................................ 267
Phẩm 9: PHỈ BÁNG (Phần 2)........................................................... 267
Phẩm 10: HẠNH............................................................................... 275
QUYỂN 12........................................................................................ 296

* Trang 927 *
device

Phẩm 11: TÍN.................................................................................... 296
QUYỂN 13........................................................................................ 323
Phẩm 12: SA-MÔN........................................................................... 323
Phẩm 13: ĐẠO (Phần 1).................................................................... 338
QUYỂN 14........................................................................................ 348
Phẩm 13: ĐẠO (Phần 2).................................................................... 348
Phẩm 14: LỢI DƯỠNG (Phần 1)...................................................... 364
QUYỂN 15........................................................................................ 370
Phẩm 14: LỢI DƯỠNG (Phần 2)...................................................... 370
QUYỂN 16........................................................................................ 393
Phẩm 15: PHẪN NỘ......................................................................... 393
QUYỂN 17........................................................................................ 416
Phẩm 16: DUY NIỆM....................................................................... 416
Phẩm 17: TẠP (Phần 1)..................................................................... 435
QUYỂN 18........................................................................................ 442
Phẩm 17: TẠP (Phần 2)..................................................................... 442
Phẩm 18: THỦY................................................................................ 455
QUYỂN 19........................................................................................ 464
Phẩm 19: HOA.................................................................................. 464
Phẩm 20: MÃ DỤ.............................................................................. 476
QUYỂN 20........................................................................................ 486
Phẩm 21: GIẬN DỮ.......................................................................... 486
Phẩm 22: NHƯ LAI (Phần 1)............................................................ 500
QUYỂN 21........................................................................................ 512
Phẩm 22: NHƯ LAI (Phần 2)............................................................ 512
Phẩm 23: VĂN ................................................................................. 520
Phẩm 24: NGÃ.................................................................................. 529
QUYỂN 22........................................................................................ 539
Phẩm 25: NÓI RỘNG....................................................................... 539
Phẩm 26: THÂN (Gần gũi)................................................................. 549
QUYỂN 23........................................................................................ 564
Phẩm 27: NÊ-HOÀN........................................................................ 564
QUYỂN 24........................................................................................ 590

* Trang 928 *
device

Phẩm 28: QUÁN (Suy xét)................................................................ 590
QUYỂN 25........................................................................................ 614
Phẩm 29: ÁC HẠNH........................................................................ 614
QUYỂN 26........................................................................................ 641
Phẩm 30: SONG YẾU....................................................................... 641
QUYỂN 27........................................................................................ 666
Phẩm 31: LẠC (Vui)........................................................................... 666
QUYỂN 28........................................................................................ 692
Phẩm 32: TÂM Ý.............................................................................. 692
QUYỂN 29 ....................................................................................... 719
Phẩm 33: SA-MÔN........................................................................... 719
Phẩm 34: PHẠM CHÍ (Phần 1)......................................................... 737
QUYỂN 30........................................................................................ 748
Phẩm 34: PHẠM CHÍ (Phần 2).......................................................... 748
SỐ 213 – PHÁP TẬP YẾU TỤNG KINH........................................ 775
QUYỂN I.......................................................................................... 775
Phẩm 1: HỮU VI............................................................................... 775
Phẩm 2: ÁI DỤC............................................................................... 780
Phẩm 3: THAM................................................................................. 783
Phẩm 4: PHÓNG DẬT..................................................................... 786
Phẩm 5: ÁI LẠC................................................................................ 791
Phẩm 6: TRÌ GIỚI............................................................................. 795
Phẩm 7: THIỆN HÀNH.................................................................... 797
Phẩm 8: NGỮ NGÔN....................................................................... 799
Phẩm 9: NGHIỆP.............................................................................. 802
Phẩm 10: CHÁNH TÍN .................................................................... 804
Phẩm 11: SA-MÔN........................................................................... 807
Quyển II ............................................................................................ 810
Phẩm 12: CHÁNH ĐẠO.................................................................. 810
Phẩm 13: LỢI DƯỠNG..................................................................... 813
Phẩm 14: OÁN GIA.......................................................................... 815
Phẩm 15: ỨC NIỆM.......................................................................... 817
Phẩm 16: THANH TỊNH.................................................................. 821
Phẩm 17: THỦY DỤ......................................................................... 824
Phẩm 18: HOA.................................................................................. 826
Phẩm 19: MÃ DỤ.............................................................................. 830

* Trang 929 *
device

Phẩm 20: SÂN HẬN......................................................................... 832
Phẩm 21: NHƯ LAI........................................................................... 835
Phẩm 22: ĐA VĂN........................................................................... 838
Phẩm 23: TỰ KỶ............................................................................... 840
Quyển III......................................................................................... 844
Phẩm 24: QUẢNG THUYẾT........................................................... 844
Phẩm 25: THIỆN HỮU..................................................................... 848
Phẩm 26: VIÊN TỊCH....................................................................... 851
Phẩm 27: QUÁN SÁT...................................................................... 856
Phẩm 28: TỘI CHƯỚNG.................................................................. 861
Phẩm 29: TƯƠNG ƯNG................................................................... 865
QUYỂN IV....................................................................................... 873
Phẩm 30: LẠC................................................................................... 873
Phẩm 31: HỘ TÂM........................................................................... 879
Phẩm 32: BÍ-SÔ................................................................................. 886
Phẩm 33: PHẠM CHÍ....................................................................... 894
SỐ 214 – PHẬT NÓI KINH CHÓ DỮ.......................................... 905
SỐ 215 – PHẬT NÓI KINH THÍ DỤ BẦY TRÂU....................... 909
SỐ 216 – PHẬT NÓI KINH CHUYỆN CÁ LỚN......................... 911
SỐ 217 – PHẬT NÓI KINH THÍ DỤ............................................ 915
SỐ 218 – PHẬT NÓI KINH VUA QUÁN ĐẢNH........................ 919
SỐ 219 – PHẬT NÓI KINH THẦY THUỐC……………………. 921

* Trang 930 *
device

 
Đại Tập 17 - Bộ Bản Duyên VIII (Số 212- 219)