LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

QUYỂN 295


Phẩm 37: THUYẾT GIẢNG VỀ TƯỚNG BÁT-NHÃ (4)

 
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sáu phép thần thông chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì năm loại mắt chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sáu phép thần thông chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt; vì sáu phép thần thông là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì mười lực của Phật chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất chẳng thể diễn đạt

* Trang 851 *
device

nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp không quên mất chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt; vì tánh luôn luôn xả là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì trí Nhất thiết chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.

* Trang 852 *
device

–Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả Dự lưu chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả vị Độc giác chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Lại nữa này Thiện Hiện, vì hư không chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì hư không chẳng thể diễn đạt nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì hư không là pháp không thể diễn đạt nên

* Trang 853 *
device

chẳng thể diễn đạt, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Lại nữa này Thiện Hiện, vì sắc chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì sắc là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì thọ, tưởng, hành, thức là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì nhãn xứ là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì sắc xứ chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc xứ chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì sắc xứ là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì nhãn giới chẳng thể nắm bắt được nên

* Trang 854 *
device

Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn giới chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì nhãn giới là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì nhĩ giới là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì tỷ giới chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì tỷ giới chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì tỷ giới là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm

* Trang 855 *
device

duyên sinh ra là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì thiệt giới chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì thiệt giới chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì thiệt giới là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì thân giới chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì thân giới chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì thân giới là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì ý giới chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì ý giới chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý

* Trang 856 *
device

xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì ý giới là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì địa giới chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì địa giới chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì địa giới là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì vô minh chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì vô minh chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì vô minh là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì Bố thí ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.

* Trang 857 *
device

–Bạch Thế Tôn, tại sao vì Bố thí ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì Bố thí ba-la-mật-đa là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp không bên trong chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì chân như chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì chân như chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới

* Trang 858 *
device

chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì chân như là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì Thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì Thánh đế khổ là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì Thánh đế tập, diệt, đạo là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì bốn Tĩnh lự chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì bốn Tĩnh lự là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì tám Giải thoát chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín

* Trang 859 *
device

Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì bốn Niệm trụ chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Không chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp môn giải thoát Không chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Không là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì mười địa Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.

* Trang 860 *
device

–Bạch Thế Tôn, tại sao vì mười địa Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì mười địa Bồ-tát là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì năm loại mắt là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì sáu phép thần thông là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì mười lực của Phật chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì mười lực của Phật là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp không quên mất chẳng thể nắm

* Trang 861 *
device

bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì pháp không quên mất là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì tánh luôn luôn xả là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì trí Nhất thiết chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì trí Nhất thiết là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả pháp môn Đà-la-ni chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp môn Đà-la-ni là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả Dự lưu chẳng thể nắm bắt được

* Trang 862 *
device

nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì quả Dự lưu là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được; vì quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả vị Độc giác chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì quả vị Độc giác là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì tất cả hạnh Đại Bồ-tát là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì quả vị Giác ngộ cao tột của chư Phật là pháp không thể nắm bắt nên chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Lại nữa này Thiện Hiện, vì hư không chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì hư không chẳng thể nắm bắt được nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì hư không là pháp không thể nắm bắt nên

* Trang 863 *
device

chẳng thể nắm bắt được, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Lại nữa này Thiện Hiện, vì sắc chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì sắc rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì thọ, tưởng, hành, thức rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì nhãn xứ chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn xứ chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì nhãn xứ rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì sắc xứ chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc xứ chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng

* Trang 864 *
device

tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì sắc xứ rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì nhãn giới chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn giới chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì nhãn giới rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì nhĩ giới chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhĩ giới chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì nhĩ giới rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt,

* Trang 865 *
device

chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì tỷ giới chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì tỷ giới chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì tỷ giới rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì thiệt giới chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì thiệt giới chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì thiệt giới rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì thân giới chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng

* Trang 866 *
device

nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì thân giới chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì thân giới rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì ý giới chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì ý giới chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì ý giới rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì địa giới chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì địa giới chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng

* Trang 867 *
device

nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì địa giới rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì vô minh chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì vô minh chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì vô minh rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì hành cho đến lão tử, sầu bi khổ ưu não rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì Bố thí ba-la-mật-đa chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì Bố thí ba-la-mật-đa chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì Bố thí ba-la-mật-đa rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa rốt ráo không nên

* Trang 868 *
device

chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp không bên trong chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì pháp không bên trong rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì chân như chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì chân như chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?

* Trang 869 *
device

–Này Thiện Hiện, vì chân như rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì Thánh đế khổ chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì Thánh đế khổ chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì Thánh đế khổ rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì bốn Tĩnh lự chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì bốn Tĩnh lự chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì bốn Tĩnh lự rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.

* Trang 870 *
device

–Bạch Thế Tôn, tại sao vì tám Giải thoát chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì tám Giải thoát rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì bốn Niệm trụ chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?
–Này Thiện Hiện, vì bốn Niệm trụ rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Không chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp môn giải thoát Không chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh?

* Trang 871 *
device

–Này Thiện Hiện, vì pháp môn giải thoát Không rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh; vì pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy:
–Này Thiện Hiện, vì mười địa Bồ-tát chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Bạch Thế Tôn, tại sao vì mười địa Bồ-tát chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.
–Này Thiện Hiện, vì mười địa Bồ-tát rốt ráo không nên chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.

* Trang 872 *
device

 
Đại Tập 23 - Bộ Bát-Nhã VI - Số 220 (Quyển 251 - 300)