LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 23

 
BỘ BÁT-NHÃ
VI


 
SỐ 220
(Quyển 251→300) 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 971 *
device

* Trang 972 *
device

NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I- Viết hoa toàn bộ:
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm...
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan...
3. Tôn Xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác...
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu  Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-Hàm...
II- Viết hoa chữ đầu:
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi...
2. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế...
3. Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, Thái tử (nói về Phật, Bồ-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn giả...
4. Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành Vương xá...
III- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pàli)
1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất...
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đề...
3. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, Ba-la-đề-mục-xoa...
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán...
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà....
IV- Gạch nối (danh từ chung được phiên âm từ Pàli)
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-thuần...

* Trang 973 *
device

V- Số: 
1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số)
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)...
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
ví dụ: Đại I, trang 15, cht. 52...
VI- Đặc biệt: 
Âm "y" và "i": dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L,M,T,Q vẫn viết theo thói quen cũ.
ví dụ: kỹ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, li ti, hoan hỷ ...
- viết là " Phạm" không viết là " Phạn" (phát âm theo chữ Brahma).
- viết là "Tuệ" không viết là "Huệ"
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
Sa môn Thích Tịnh Hạnh

* Trang 974 *
device

MỤC LỤC
(BÁT-NHÃ – BỘ 6)
 
Số 220 – KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA (Quyển 251→300) ............................. 1
Quyển 251 ............................................................................................................................... 3
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (70) ............................................................................................. 3
Quyển 252 ............................................................................................................................... 25
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (71) ............................................................................................. 25
Quyển 253 ............................................................................................................................... 46
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (72) ............................................................................................. 46
Quyển 254 ............................................................................................................................... 65
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (73) ............................................................................................. 65
Quyển 255 ............................................................................................................................... 85
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (74) ............................................................................................. 85
Quyển 256 ............................................................................................................................... 105
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (75) ............................................................................................. 105
Quyển 257 ............................................................................................................................... 123
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (76) ............................................................................................. 123
Quyển 258 ............................................................................................................................... 141
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (77) ............................................................................................. 141
Quyển 259 ............................................................................................................................... 160
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (78) ............................................................................................. 160
Quyển 260 ............................................................................................................................... 179
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (79) ............................................................................................. 179
Quyển 261 ............................................................................................................................... 197
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (80) ............................................................................................. 197
Quyển 262 ............................................................................................................................... 215
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (81) ............................................................................................. 215
Quyển 263 ............................................................................................................................... 233
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (82) ................................................................................................. 233

* Trang 975 *
device

Quyển 264 ............................................................................................................................... 252
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (83) ............................................................................................. 252
Quyển 265 ............................................................................................................................... 270
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (84) ............................................................................................. 270
Quyển 266 ............................................................................................................................... 287
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (85) ............................................................................................. 287
Quyển 267 ............................................................................................................................... 307
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (86) ............................................................................................. 307
Quyển 268 ............................................................................................................................... 325
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (87) ............................................................................................. 325
Quyển 269 ............................................................................................................................... 343
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (88) ............................................................................................. 343
Quyển 270 ............................................................................................................................... 362
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (89) ............................................................................................. 362
Quyển 271 ............................................................................................................................... 381
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (90) ............................................................................................. 381
Quyển 272 ............................................................................................................................... 400
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (91) ............................................................................................. 400
Quyển 273 ............................................................................................................................... 418
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (92) ............................................................................................. 418
Quyển 274 ............................................................................................................................... 436
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (93) ............................................................................................. 436
Quyển 275 ............................................................................................................................... 455
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (94) ............................................................................................. 455
Quyển 276 ............................................................................................................................... 474
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (95) ............................................................................................. 474
Quyển 277 ............................................................................................................................... 492
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (96) ............................................................................................. 492
Quyển 278 ............................................................................................................................... 512
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (97) ............................................................................................. 512
Quyển 279 ............................................................................................................................... 531
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (98) ............................................................................................. 531

* Trang 976 *
device

Quyển 280 ............................................................................................................................... 548
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (99) ............................................................................................. 548
Quyển 281 ............................................................................................................................... 567
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (100) ........................................................................................... 567
Quyển 282 ............................................................................................................................... 586
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (101) ........................................................................................... 586
Quyển 283 ............................................................................................................................... 608
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (102) ........................................................................................... 608
Quyển 284 ............................................................................................................................... 629
Phẩm 34: KHÓ TIN HIỂU (103) ........................................................................................... 629
Quyển 285 ............................................................................................................................... 648
Phẩm 35: KHEN NGỢI THANH TỊNH (1) .......................................................................... 648
Quyển 286 ............................................................................................................................... 669
Phẩm 35: KHEN NGỢI THANH TỊNH (2) .......................................................................... 669
Quyển 287 ............................................................................................................................... 699
Phẩm 35: KHEN NGỢI THANH TỊNH (3) .......................................................................... 699
Phẩm 36: VƯỚNG MẮC VÀ KHÔNG VƯỚNG MẮC VỀ TƯỚNG (1) ........................... 717
Quyển 288 ............................................................................................................................... 724
Phẩm 36: VƯỚNG MẮC VÀ KHÔNG VƯỚNG MẮC VỀ TƯỚNG (2) ........................... 724
Quyển 289 ............................................................................................................................... 742
Phẩm 36: VƯỚNG MẮC VÀ KHÔNG VƯỚNG MẮC VỀ TƯỚNG (3) ........................... 742
Quyển 290 ............................................................................................................................... 757
Phẩm 36: VƯỚNG MẮC VÀ KHÔNG VƯỚNG MẮC VỀ TƯỚNG (4) ........................... 757
Quyển 291 ............................................................................................................................... 772
Phẩm 36: VƯỚNG MẮC VÀ KHÔNG VƯỚNG MẮC VỀ TƯỚNG (5) ........................... 772
Quyển 292 ............................................................................................................................... 790
Phẩm 36: VƯỚNG MẮC VÀ KHÔNG VƯỚNG MẮC VỀ TƯỚNG (6) ........................... 790
Phẩm 37: THUYẾT GIẢNG VỀ TƯỚNG BÁT-NHÃ (1) .................................................... 794
Quyển 293 ............................................................................................................................... 809
Phẩm 37: THUYẾT GIẢNG VỀ TƯỚNG BÁT-NHÃ (2) .................................................... 809
Quyển 294 ............................................................................................................................... 829
Phẩm 37: THUYẾT GIẢNG VỀ TƯỚNG BÁT-NHÃ (3) .................................................... 829

* Trang 977 *
device

Quyển 295 ............................................................................................................................... 851
Phẩm 37: THUYẾT GIẢNG VỀ TƯỚNG BÁT-NHÃ (4) .................................................... 851
Quyển 296................................................................................................................................ 873
Phẩm 37: THUYẾT GIẢNG VỀ TƯỚNG BÁT-NHÃ (5) .................................................... 873
Phẩm 38: BA-LA-MẬT-ĐA (1) ............................................................................................. 885
Quyển 297 ............................................................................................................................... 899
Phẩm 38: BA-LA-MẬT-ĐA (2) ............................................................................................. 899
Phẩm 39: CÔNG ĐỨC KHÓ LÃNH HỘI (1) ....................................................................... 901
Quyển 298 ............................................................................................................................... 918
Phẩm 39: CÔNG ĐỨC KHÓ LÃNH HỘI (2) ....................................................................... 918
Quyển 299 ............................................................................................................................... 937
Phẩm 39: CÔNG ĐỨC KHÓ LÃNH HỘI (3) ....................................................................... 937
Quyển 300 ............................................................................................................................... 953
Phẩm 39: CÔNG ĐỨC KHÓ LÃNH HỘI (4) ....................................................................... 953

* Trang 978 *
device

 
Đại Tập 23 - Bộ Bát-Nhã VI - Số 220 (Quyển 251 - 300)