LOGO VNBET

Đại Tập 3 - Bộ A-Hàm III - Kinh Trung A-Hàm Số 1

Số 26: Kinh Trung A - Hàm (I) - Phẩm Thứ 1: Phẩm Bảy Pháp - 1. Kinh Thiện Pháp

2. Kinh Trú Đại Thọ

3. Kinh Thành Dụ

4. Kinh Thủy Dụ

5. Kinh Mộc Tích Dụ

6. Kinh Thiện Nhân Vãng

7. Kinh Thế Gian Phước

8. Kinh Thất Nhật

9. Kinh Thất Xa

10. Kinh Lậu Tận

Phẩm Thứ 2: Phẩm Nghiệp Tương Ưng

11. Kinh Diêm Dụ

12. Kinh Hòa - Phá

13. Kinh Độ

14. Kinh La - Vân

15. Kinh Tư

16. Kinh Già - Lam

17. Kinh Già - Di - Ni

18. Kinh Sư Tử

19. Kinh Ni - Kiền

20. Kinh Ba - La -Lao

Phẩm Thứ 3: Phẩm Xá - Lê Tử Tương Ưng

21. Kinh Đẳng Tâm

22. Kinh Thành Tựu Giới

23. Kinh Trí

24. Kinh Sư Tử Hống

25. Kinh Thủy Dụ

26. Kinh Cù - Ni - Sư

27. Kinh Phạm Chí Đà - Nhiên

28. Kinh Giáo Hóa Bệnh

29. Kinh Đại Câu - Hi - La

30. Kinh Tượng Tích Dụ

31. Kinh Phân Biệt Thánh Đế

Phẩm Thứ 4: Phẩm Vị Tằng Hữu Pháp

32. Kinh Vị Tằng Hữu Pháp

33. Kinh Thị Giả

34. Kinh Bạc - Câu -La

35. Kinh A - Tu - La

36. Kinh Địa Động

37. Kinh Chiêm - Ba

38. Kinh Úc - Già Trưởng Giả

39. Kinh Úc - Già Trưởng Giả (II)

40. Kinh Thủ Trưởng Giả (I)

41. Kinh Thủ Trưởng Giả (II)

Phẩm Thứ 5: Phẩm Tập Tương Ưng

42. Kinh Hà Nghĩa

43. Kinh Bất Tư

44. Kinh Niệm

45. Kinh Tàm Quý (I)

46. Kinh Tàm Quý (II)

47. Kinh Giới (I)

48. Kinh Giới (II)

49. Kinh Cung Kính (I)

50. Kinh Cung Kính (II)

51. Kinh Bổn Tế

52. Kinh Thực (I)

53. Kinh Thực (II)

54. Kinh Tận Trí

55. Kinh Niết - Bàn

56. Kinh Di - Hê

57. Kinh Tức Vị Tỳ - Kheo Thuyết

Phẩm Thứ 6: Phẩm Vương Tương Ưng

58. Kinh Thất Bảo

59. Kinh Tam Thập Nhị Tướng

60. Kinh Tứ Châu

61. Kinh Nghưu Phấn Dụ

62. Kinh Tần - Bê - Sa - La Vương Nghinh Phật

63. Kinh Bệ - Bà - Lăng - Kỳ

64. Kinh Thiên Sứ

65. Kinh Ô Điểu Dụ

66. Kinh Thuyết Bổn

67. Kinh Đại Thiên Nại Lâm

68. Kinh Đại Thiện Kiến Vương

69. Kinh Tam Thập Dụ

70. Kinh Chuyển Luân Vương

71. Kinh Bệ - Tứ

Phẩm Thứ 7: Phẩm Trường Thọ Vương

72. Kinh Trường Thọ Vương Bổn Khởi

73. Kinh Thiên

74. Kinh Bát Niệm

75. Kinh Tịnh Bất Động Đạo

76. Kinh Úc - Già - Chi -La

77. Kinh Sa - Kê - Đế Tam Tộc Tánh Tử

78. Kinh Phạm Thiên Thỉnh Phật

79. Kinh Hữu Thắng Thiên

80. Kinh Ca - Hi - Na

81. Kinh Niệm Thân

82. Kinh Chi - Ly - Di - Lê

83. Kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên

84. Kinh Vô Thích

85. Kinh Chân Nhân

86. Kinh Thuyết Xứ

Phẩm Thứ 8: Phẩm Uế

87. Kinh Uế Phẩm

88. Kinh Cầu Pháp

89. Kinh Tỳ - Kheo Thỉnh

90. Kinh Tri Pháp

91. Kinh Chu - Na Vấn Kiến

92. Kinh Thanh Bạch Liên Hoa Dụ

93. Kinh Thủy Tịnh Phạm Chí

94. Kinh Hắc Tỳ - Kheo

95. Kinh Trụ Pháp

96. Kinh Vô

Phẩm Thứ 9: Phẩm Nhân

97. Kinh Đại Nhân

98. Kinh Niệm Xứ

99. Kinh Khổ Ấm (I)

100. Kinh Khổ Ấm

101. Kinh Tăng Thượng Tâm

102. Kinh Niệm

103. Kinh Sử Tử Hống

104. Kinh Ưu - Đàm - Bà - La

105. Kinh Nguyện

106. Kinh Tưởng

Phẩm Thứ 10: Phẩm Lâm

107. Kinh Lâm

108. Kinh Lâm (II)

109. Kinh Tự Quán Tâm (I)

110. Kinh Tự Quán Tâm (II)

111. Kinh Đạt Phạm Hạnh

112. Kinh A - Nô - Ba

113. Kinh Chư Pháp Bổn

114. Kinh Ưu - Đà - La

115. Kinh Mật Hoàn Dụ

116. Kinh Cù - Đàm - Di

Mục Lục

Đại Tập 3 - Bộ A-Hàm III - Kinh Trung A-Hàm Số 1