LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 31

 
BỘ BÁT-NHÃ
XIV 
SỐ 223 → 224)
 
 HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 929 *
device

* Trang 930 *
device

NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I- Viết hoa toàn bộ:
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm...
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan...
3. Tôn Xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác...
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu  Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-Hàm...
II- Viết hoa chữ đầu:
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi...
2. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế...
3. Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, Thái tử (nói về Phật, Bồ-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn giả...
4. Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành Vương xá...
III- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pàli)
1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất...
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đề...
3. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, Ba-la-đề-mục-xoa...
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán...
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà....
IV- Gạch nối (danh từ chung được phiên âm từ Pàli)
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-thuần...

* Trang 931 *
device

V- Số: 
1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số)
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)...
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
ví dụ: Đại I, trang 15, cht. 52...
VI- Đặc biệt: 
Âm "y" và "i": dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L,M,T,Q vẫn viết theo thói quen cũ.
ví dụ: kỹ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, li ti, hoan hỷ ...
- viết là " Phạm" không viết là " Phạn" (phát âm theo chữ Brahma).
- viết là "Tuệ" không viết là "Huệ"
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
Sa môn Thích Tịnh Hạnh

* Trang 932 *
device

MỤC LỤC
 (BÁT-NHÃ – BỘ 14)

 
 SỐ 223 – KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT............................... 3
QUYỂN 1 ............................................................................................... 3
Phẩm 1: TỰA ......................................................................................... 3
Phẩm 2: PHỤNG BÁT ........................................................................... 15
Phẩm 3: TẬP ỨNG ................................................................................ 17
QUYỂN 2 ............................................................................................... 28
Phẩm 4: VÃNG SINH ............................................................................ 28
Phẩm 5: THÁN BA-LA-MẬT ................................................................ 43
Phẩm 6: TƯỚNG LƯỠI ......................................................................... 45
Phẩm 7: TAM GIẢ ................................................................................. 46
QUYỂN 3 ............................................................................................... 53
Phẩm 8: KHUYẾN HỌC ........................................................................ 53
Phẩm 9: TẬP TÁN ................................................................................. 58
Phẩm 10: HÀNH TƯỚNG ..................................................................... 66
QUYỂN 4 ............................................................................................... 74
 Phẩm 11: HUYỄN HỌC ........................................................................ 74
 Phẩm 12: CÚ  NGHĨA ........................................................................... 79
 Phẩm 13: KIM CANG ........................................................................... 84
 Phẩm 14: DỨT TRỪ CÁC KIẾN CHẤP ............................................... 86
 Phẩm 15: PHÚ-LÂU-NA ....................................................................... 89
 Phẩm 16: NGỒI XE ĐẠI THỪA ........................................................... 97
 QUYỂN 5 .............................................................................................. 99
 Phẩm 17: TRANG NGHIÊM ................................................................. 99
 Phẩm 18: HỎI VỀ THỪA ..................................................................... 106
 Phẩm 19: QUẢNG THỪA .................................................................... 123
 QUYỂN 6 .............................................................................................. 134
 Phẩm 20: HƯỚNG ĐẾN ....................................................................... 134
 Phẩm 21: RA ĐẾN ................................................................................ 150
 Phẩm 22: VƯỢT HƠN .......................................................................... 155

* Trang 933 *
device

Phẩm 23: ĐỒNG VỚI HƯ KHÔNG ....................................................... 159
 QUYỂN 7 .............................................................................................. 169
 Phẩm 24: HỘI TÔNG ............................................................................ 169
 Phẩm 25: MƯỜI KHÔNG ..................................................................... 170
 Phẩm 26: KHÔNG SINH ...................................................................... 181
 Phẩm 27: VUA TRỜI ............................................................................ 190
 QUYỂN 8 .............................................................................................. 199
 Phẩm 28: NGƯỜI HUYỄN NGHE PHÁP ............................................ 199
 Phẩm 29: RẢI HOA .............................................................................. 202
 Phẩm 30: BA LẦN KHEN NGỢI .......................................................... 211
 Phẩm 31: DỨT TRANH CÃI ................................................................ 215
 QUYỂN 9 .............................................................................................. 222
 Phẩm 32: THÁP BÁU SÁNG RỰC ...................................................... 222
 Phẩm 33: THUẬT THÀNH ................................................................... 230
 Phẩm 34: KHUYẾN KHÍCH THỌ TRÌ ................................................. 231
 Phẩm 35: KHIỂN TRÁCH DỊ ĐẠO ...................................................... 235
 Phẩm 36: NGƯỜI DẪN DẮT TÔN QUÝ ............................................. 237
 QUYỂN 10 ............................................................................................ 245
 Phẩm 37: XÁ-LỢI ................................................................................. 245
 Phẩm 38: PHÁP THÍ ............................................................................. 257
 QUYỂN 11 ............................................................................................ 268
 Phẩm 39: TÙY HỶ ................................................................................ 268
 Phẩm 40: CHIẾU MINH ....................................................................... 282
 Phẩm 41: TIN VÀ HỦY ........................................................................ 289
 QUYỂN 12 ............................................................................................ 298
 Phẩm 42: KHEN NGỢI THANH TỊNH ................................................ 298
Phẩm 43: VÔ TÁC ................................................................................. 308
Phẩm 44: KHEN NGỢI CÙNG KHẮP .................................................. 319
QUYỂN 13 ............................................................................................. 332
 Phẩm 45: NGHE ĐƯỢC THỌ TRÌ ....................................................... 332
 Phẩm 46: VIỆC MA .............................................................................. 348
 QUYỂN 14 ............................................................................................ 355
 Phẩm 47: LỖI HAI BÊN KHÔNG HÒA HỢP ...................................... 355
 Phẩm 48: PHẬT MẪU .......................................................................... 363

* Trang 934 *
device

 Phẩm 49: HỎI VỀ TƯỚNG ................................................................... 369
 QUYỂN 15 ............................................................................................ 379
Phẩm 50: THÀNH BIỆN ........................................................................ 379
 Phẩm 51: THÍ DỤ ................................................................................. 384 
Phẩm 52: TRI THỨC ............................................................................. 388
 Phẩm 53: HƯỚNG ĐẾN NHẤT THIẾT TRÍ ........................................ 394
 QUYỂN 16 ............................................................................................ 397
 Phẩm 54: ĐẠI NHƯ .............................................................................. 397
 Phẩm 55: KHÔNG THOÁI CHUYỂN .................................................. 410
 QUYỂN 17 ............................................................................................ 418
 Phẩm 56: KIÊN CỐ ............................................................................... 418
 Phẩm 57: SÂU KÍN ............................................................................... 425
 Phẩm 58: THỰC HÀNH TRONG MỘNG ............................................ 436
 QUYỂN 18 ............................................................................................ 446
 Phẩm 59: HẰNG-GIÀ ĐỀ-BÀ .............................................................. 446
 Phẩm 60: HỌC VỀ KHÔNG, CHẲNG CÓ CHỨNG ............................ 448
 Phẩm 61: TRONG MỘNG KHÔNG CHỨNG ...................................... 453
 QUYỂN 19 ............................................................................................ 468
 Phẩm 62: MA SẦU ............................................................................... 468
 Phẩm 63: HỌC BÌNH ĐẲNG ................................................................ 472
 Phẩm 64: TỊNH NGUYỆN .................................................................... 477
 Phẩm 65: ĐỘ HƯ KHÔNG ................................................................... 484
 QUYỂN 20 ............................................................................................ 490
 Phẩm 66: CHÚC LỤY ........................................................................... 490
 Phẩm 67: KHÔNG THỂ CÙNG TẬN ................................................... 498
 Phẩm 68: SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA SÁU ĐỘ .................................... 501
 QUYỂN 21 ............................................................................................ 511
 Phẩm 69: ĐẠI PHƯƠNG TIỆN ............................................................ 511
 Phẩm 70: BA TUỆ ................................................................................ 526
 QUYỂN 22 ............................................................................................ 542
 Phẩm 71: CÂY CHÁNH ĐẠO .............................................................. 542
 Phẩm 72: HẠNH BỒ-TÁT .................................................................... 548
 Phẩm 73: GIEO TRỒNG THIỆN CĂN ................................................. 551
 Phẩm 74: HỌC KHẮP ........................................................................... 554

* Trang 935 *
device

QUYỂN 23 ............................................................................................. 565
 Phẩm 75: LÀM THEO BA LẦN ........................................................... 565
 Phẩm 76: NHẤT NIỆM ......................................................................... 574
 Phẩm 77: SÁU VÍ DỤ ........................................................................... 585
 QUYỂN 24 ............................................................................................ 595
 Phẩm 78: BỐN NHIẾP .......................................................................... 595
 Phẩm 79: KHÉO LÉO THÔNG ĐẠT .................................................... 617
 QUYỂN 25 ............................................................................................ 627
 Phẩm 80: THẬT TẾ .............................................................................. 627
 Phẩm 81: CỤ TÚC ................................................................................ 639
 QUYỂN 26 ............................................................................................ 650
 Phẩm 82: THANH TỊNH CÕI PHẬT .................................................... 650
 Phẩm 83: QUYẾT ĐỊNH ....................................................................... 657
 Phẩm 84: TỨ ĐẾ ................................................................................... 665
 Phẩm 85: BẢY VÍ DỤ ........................................................................... 669
 Phẩm 86: BÌNH ĐẲNG ......................................................................... 673
 Phẩm 87: NHƯ HÓA ............................................................................ 679
 QUYỂN 27 ............................................................................................ 682
 Phẩm 88: TÁT-ĐÀ-BA-LUÂN .............................................................. 682
 Phẩm 89: ĐÀM-VÔ-KIỆT ..................................................................... 698
 Phẩm 90: CHÚC LỤY ........................................................................... 706
 số 224 – KINH ĐẠO HÀNH BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT ........................ 707
 Quyển 1 ................................................................................................. 707
 Phẩm 1: ĐẠO HÀNH ............................................................................ 707
 Phẩm 2: NẠN VẤN ............................................................................... 722
 Quyển 2 ................................................................................................. 730
 Phẩm 3: CÔNG ĐỨC ............................................................................ 730
 Quyển 3 ................................................................................................. 758
 Phẩm 4: PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO KHUYẾN TRỢ ...................... 758
 Phẩm 5: ĐỊA NGỤC .............................................................................. 767
 Phẩm 6: THANH TỊNH ......................................................................... 774
 Quyển 4 ................................................................................................. 783
 Phẩm 7: KHEN NGỢI ........................................................................... 783
 Phẩm 8: TRÌ .......................................................................................... 787

* Trang 936 *
device

 Phẩm 9: GIÁC MA ................................................................................ 796
 Quyển 5 ................................................................................................. 805
 Phẩm 10: CHIẾU MINH ....................................................................... 805
 Phẩm 11: CHẲNG THỂ TÍNH KỂ ........................................................ 812
 Phẩm 12: THÍ DỤ ................................................................................. 817
 Phẩm 13: PHÂN BIỆT .......................................................................... 819
 Phẩm 14: VỐN LÀ KHÔNG ................................................................. 824
 Quyển 6 ................................................................................................. 830
 Phẩm 15: KHÔNG THOÁI CHUYỂN .................................................. 830
 Phẩm 16: ƯU-BÀ-DI ĐÁT-KIỆT .......................................................... 837
 Quyển 7 ................................................................................................. 849
 Phẩm 17: THỦ KHÔNG ....................................................................... 849
 Phẩm 18: XA LÌA .................................................................................. 852
 Phẩm 19: THIỆN TRI THỨC ................................................................ 862
 Quyển 8 ................................................................................................. 869
 Phẩm 20: THÍCH ĐỀ-HOÀN NHÂN .................................................... 869
 Phẩm 21: KIÊU NGẠO ......................................................................... 871
 Phẩm 22: HỌC ...................................................................................... 874
 Phẩm 23: GIỮ GÌN VÀ HÀNH TRÌ ...................................................... 877
 Phẩm 24: CƯỜNG NHƯỢC ................................................................. 883
 Quyển 9 ................................................................................................. 890
 Phẩm 25: DẶN DÒ, ỦY THÁC GIÁO PHÁP ....................................... 890
 Phẩm 26: CHẲNG THỂ CÙNG TẬN ................................................... 894
 Phẩm 27: TÙY ...................................................................................... 896
 Phẩm 28: BỒ-TÁT TÁT-ĐÀ-BA-LUÂN .............................................. 898
 Quyển 10 ............................................................................................... 911
 Phẩm 29: BỒ-TÁT ĐÀM-VÔ-KIỆT ..................................................... 911
 Phẩm 30: CHÚC LỤY ........................................................................... 923

* Trang 937 *
device

* Trang 938 *
device

 
Đại Tập 31 - Bộ Bát-Nhã XIV - Số 223 - 224