LOGO VNBET
chúng Bồ-tát thường ở nơi đó.
Nước Ca-diếp-di-la có một xứ tên là Thứ đệ, từ xưa đến nay các chúng Bồ-tát thường ở nơi đó.
Thành Tăng trưởng hoan hỷ có một xứ tên là Tôn giả quật, từ xưa đến nay các chúng Bồ-tát thường ở nơi đó.
Nước A-phù-lê-ma có một xứ tên là Kiến ức tạng quang minh, từ xưa đến nay các chúng Bồ-tát thường ở nơi đó.
Nước Càn-đà-la có một xứ tên là Chiêm-bà-la-quật, từ xưa đến nay các chúng Bồ-tát thường ở nơi đó.
 
                      Phẩm 33: PHÁP BẤT TƯ NGHÌ CỦA PHẬT (Phần 1)
Bấy giờ, trong đại hội, có chư Bồ-tát nghĩ: “Cõi nước của chư Phật, thế nào là bất tư nghì? Bản nguyện của chư Phật, thế nào là bất tư nghì? Chủng tánh của chư Phật, thế nào là bất tư nghì? Chư Phật xuất hiện, thế nào là bất tư nghì? Thân của chư Phật, thế nào là bất tư nghì? Âm thanh của chư Phật, thế nào là bất tư nghì? Trí tuệ của chư Phật, thế nào là bất tư nghì? Tự tại của chư Phật, thế nào là bất tư nghì? Vô ngại của chư Phật, thế nào là bất tư nghì? Giải thoát của chư Phật, thế nào là bất tư nghì?”
Khi ấy, Đức Thế Tôn biết tâm niệm của chư Bồ-tát, bèn dùng thần lực gia trì, trí tuệ thâu nhận, ánh sáng chiếu soi, oai thế tràn đầy, khiến cho Bồ-tát Thanh Liên Hoa Tạng an trụ nơi vô úy của Phật, nhập cõi pháp của Phật, được oai đức thần thông tự tại của Phật, được sự quán sát rộng lớn vô ngại của Phật, biết tuần tự chủng tánh của tất cả Phật, an trụ trong vô số phương tiện Phật pháp.
Lúc đó, Bồ-tát Thanh Liên Hoa Tạng liền có thể thông đạt cõi pháp vô ngại, có thể an trụ nơi hạnh sâu lìa chướng, có thể thành tựu viên mãn đại nguyện Phổ hiền, có thể thấy biết tất cả Phật pháp, dùng tâm đại bi quán sát chúng sinh, muốn cho họ thanh tịnh tinh tấn tu tập không nhàm chán, lãnh nhận thực hành tất cả pháp Bồ-tát, trong một niệm xuất sinh trí Phật, hiểu rõ tất cả môn trí vô tận, Tổng

* Trang 5 *
device

 trì biện tài thảy đều đầy đủ, nên nương theo thần lực của Phật bảo Bồ-tát Liên Hoa Tạng:
–Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có vô lượng trụ. Đó là trụ nơi thường, trụ nơi đại Bi, trụ nơi nhiều loại thân làm những Phật sự, trụ nơi tâm bình đẳng chuyển pháp luân thanh tịnh, trụ nơi bốn Biện tài  thuyết vô lượng pháp, trụ nơi tất cả Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn, trụ nơi tiếng thanh tịnh hiện bày khắp vô lượng cõi, trụ nơi vô số cõi pháp sâu xa, trụ nơi chỗ hiện rõ tất cả thần thông tối thắng, trụ nơi chốn có thể khai thị pháp vô ngại rốt ráo.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ pháp hiện hữu cùng khắp vô lượng, vô biên cõi pháp: 1.Tất cả chư Phật có thân vô ngằn mé sắc tướng thanh tịnh, vào khắp các cõi mà không nhiễm vướng.
2.Tất cả chư Phật có mắt vô ngại không ngằn mé, đều có thể thấy rõ tất cả pháp.
3.Tất cả chư Phật có tai vô ngại không ngằn mé, đều có thể hiểu rõ tất cả âm thanh.
4.Tất cả chư Phật có mũi vô ngại không ngằn mé, có thể là bờ giải thoát tự tại tất cả Phật.
5.Tất cả chư Phật có lưỡi rộng dài, phát ra âm thanh vi diệu cùng khắp cõi pháp.
6.Tất cả chư Phật có thân không ngằn mé, ứng theo tâm của chúng sinh, cho họ đều được thấy.
7.Tất cả chư Phật có ý không ngằn mé, trụ nơi thân pháp vô ngại bình đẳng.
8.Tất cả chư Phật có giải thoát vô ngại không ngằn mé, thị hiện sức đại thần thông vô tận.
9.Tất cả chư Phật có thế giới thanh tịnh không ngằn mé, theo sở thích của chúng sinh hiện những cõi Phật, đầy đủ vô lượng những thứ trang nghiêm, ở đó chẳng sinh nhiễm chấp.
10.Tất cả chư Phật có hạnh nguyện Bồ-tát không ngằn mé, được trí viên mãn diệu dụng tự tại, đều có thể thông đạt tất cả Phật pháp.
Trên đây là mười thứ Phật pháp không ngằn mé hiện hữu cùng

* Trang 6 *
device

 khắp cõi pháp của Đức Như Lai Ứng Đẳng Chánh Giác.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ trí tuệ niệm niệm xuất sinh:
1.Trong một niệm, tất cả chư Phật đều có thể thị hiện, từ cõi trời hạ sinh ở vô lượng thế giới.
2.Trong một niệm, tất cả chư Phật đều có thể thị hiện, Bồ-tát thọ sinh ở vô lượng thế giới.
3.Trong một niệm, tất cả chư Phật đều có thể thị hiện, xuất gia học đạo ở vô lượng thế giới.
4.Trong một niệm, tất cả chư Phật đều có thể thị hiện ngồi nơi cội Bồ-đề thành Đẳng chánh giác
trong vô lượng thế giới.
5.Trong một niệm, tất cả chư Phật đều có thể thị hiện chuyển pháp luân vi diệu trong vô lượng thế giới.
6.Trong một niệm, tất cả chư Phật đều có thể thị hiện giáo hóa chúng sinh, cúng dường chư Phật trong vô lượng thế giới.
7.Trong một niệm, tất cả chư Phật đều có thể thị hiện vô số loại thân Phật trong vô lượng thế giới.
8.Trong một niệm, tất cả chư Phật đều có thể thị hiện nhiều thứ trang nghiêm vô số trang nghiêm, tất cả tạng trí tự tại của Như Lai trong vô lượng thế giới.
9.Trong một niệm, tất cả chư Phật đều có thể thị hiện vô lượng vô số chúng sinh thanh tịnh trong vô lượng thế giới.
10. Trong một niệm, tất cả chư Phật đều có thể thị hiện chư Phật ba đời, có nhiều loại căn tánh, nhiều cách tinh tấn, nhiều thứ hành giải, ở trong ba đời thành Đẳng chánh giác trong vô lượng thế giới.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười điều chẳng lỗi thời:
1.Tất cả chư Phật thành Đẳng chánh giác chẳng lỗi thời.
2.Tất cả chư Phật thành tựu đầy đủ cho kẻ có duyên chẳng lỗi thời.
3.Tất cả chư Phật thọ ký cho chư Bồ-tát chẳng lỗi thời.
4.Tất cả chư Phật theo tâm của chúng sinh thị hiện thần lực chẳng lỗi thời.
5.Tất cả chư Phật theo chỗ hiểu của chúng sinh để thị hiện thân Phật chẳng lỗi thời.

* Trang 7 *
device

6.Tất cả chư Phật trụ nơi đại Xả chẳng lỗi thời.
7.Tất cả chư Phật vào các xóm làng chẳng lỗi thời.
8.Tất cả chư Phật thọ nhận các chúng sinh tin tịnh chẳng lỗi thời.
9.Tất cả chư Phật điều phục những chúng sinh ác chẳng lỗi thời.
10.Tất cả chư Phật hiện thần thông của chư Phật không thể nghĩ bàn chẳng lỗi thời.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ cảnh giới không gì sánh chẳng thể nghĩ bàn:
1.Tất cả chư Phật một lần ngồi kiết già hiện hữu đầy khắp cả mười phương vô lượng thế giới.
2.Tất cả chư Phật nói một câu nghĩa đều có thể khai thị tất cả Phật pháp.
3.Tất cả chư Phật phóng ra một ánh sáng đều chiếu khắp tất cả thế giới.
4. Tất cả chư Phật ở nơi một thân đều có thể thị hiện tất cả thân.
5. Tất cả chư Phật ở trong một xứ đều có thể thị hiện tất cả thế giới.
6.Tất cả chư Phật ở trong một trí đều có thể thấu rõ tất cả các pháp, không bị ngăn ngại.
7.Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể đi khắp mười phương thế giới.
8.Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều hiện bày vô lượng oai đức của Như Lai.
9.Tất cả chư Phật ở trong một niệm duyên khắp Phật và chúng sinh ba đời, tâm không tạp loạn.
10.Tất cả chư Phật ở trong một niệm cùng với tất cả Phật ba đời đồng một thể không hai.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có thể xuất sinh mười thứ trí:
1.Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không chỗ hướng đến, có thể xuất sinh trí nguyện hồi hướng.
2.Tất cả chư Phật biết tất cả pháp đều không có thân, có thể xuất sinh trí thân thanh tịnh.               

* Trang 8 *
device

3.Tất cả chư Phật biết tất cả pháp xưa nay không hai, có thể xuất sinh trí có thể giác ngộ.
4.Tất cả chư Phật biết tất cả pháp vô ngã, vô chúng sinh, có thể xuất sinh trí điều phục chúng sinh.
5.Tất cả chư Phật biết tất cả pháp xưa nay vô tướng, có thể xuất sinh trí biết rõ chư tướng.
6.Tất cả chư Phật biết tất cả thế giới không có thành hoại, có thể xuất sinh trí biết rõ sự thành hoại.
7.Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có tạo tác, có thể xuất sinh trí nhận biết nghiệp quả.
8.Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có ngôn thuyết có thể xuất sinh trí biết rõ ngôn thuyết.
9.Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có nhiễm tịnh, có thể xuất sinh trí nhận biết về nhiễm tịnh.
10.Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có sinh diệt, có thể xuất sinh trí phân biệt rõ.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ pháp vào khắp:
1.Tất cả chư Phật có thân tịnh diệu vào khắp ba đời.
2.Tất cả Phật đều đầy đủ ba thứ tự tại, giáo hóa khắp chúng sinh.
3.Tất cả chư Phật đều đầy đủ những Đà-la-ni, có thể thọ trì biết tất cả Phật pháp.
4.Tất cả chư Phật đều đầy đủ bốn thứ Biện tài, chuyển khắp tất cả pháp luân thanh tịnh.
5.Tất cả chư Phật đều đầy đủ đại bi bình đẳng, hằng chẳng lìa bỏ tất cả chúng sinh.
6.Tất cả chư Phật đều đầy đủ Thiền định sâu xa, hằng quán sát hết tất cả chúng sinh.
7.Tất cả chư Phật đều đầy đủ thiện căn lợi tha, điều phục chúng sinh không có ngừng nghỉ.
8.Tất cả chư Phật đều đầy đủ tâm vô ngại, có thể an trụ khắp tất cả cõi pháp.
9.Tất cả chư Phật đều đầy đủ thần lực vô ngại, một niệm hiện khắp chư Phật ba đời.

* Trang 9 *
device

10.Tất cả chư Phật đều đầy đủ trí tuệ vô ngại, một niệm lập khắp kiếp số ba đời.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười pháp rộng lớn khó tin nhận:
1.Tất cả chư Phật đều có thể trừ diệt tất cả loại ma.
2.Tất cả chư Phật đều có thể hàng phục tất cả ngoại đạo.
3.Tất cả chư Phật đều có thể điều phục tất cả chúng sinh, đều làm cho họ an vui.
4.Tất cả chư Phật đều có thể đi đến tất cả thế giới, hóa độ dẫn dắt mọi loài.
5.Tất cả chư Phật đều có thể trí chứng cõi pháp sâu xa.
6.Tất cả chư Phật đều có thể dùng thân vô nhị hiện các loại thân tràn đầy thế giới.
7.Tất cả chư Phật đều có thể dùng âm thanh thanh tịnh khởi bốn Biện tài thuyết pháp không dứt, phàm có người tin nhận thì chẳng luống công.
8.Tất cả chư Phật đều có thể ở trong một lỗ chân lông, xuất hiện chư Phật số đồng với số vi trần của tất cả thế giới, không lúc nào đoạn tuyệt.
9.Tất cả chư Phật đều có thể ở trong một vi trần thị hiện các cõi đồng với số vi trần của tất cả thế giới, đầy đủ các thứ trang nghiêm thượng diệu, luôn ở trong đó chuyển pháp luân vi diệu, giáo hóa chúng sinh mà vi trần chẳng lớn, thế giới chẳng nhỏ, thường dùng trí chứng an trụ cõi pháp.
10.Tất cả chư Phật đều thấu rõ cõi pháp thanh tịnh, dùng ánh sáng trí tuệ phá trừ si ám của thế gian, làm cho Phật pháp đều tỏ rõ, theo Như Lai trụ trong mười Lực.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười công đức lớn lìa lỗi, đạt thanh tịnh:
1.Tất cả chư Phật đủ oai đức lớn, lìa lỗi, thanh tịnh.
2.Tất cả chư Phật đều sinh nơi nhà Như Lai ba đời, chủng tộc thuần thiện, lìa lỗi, đạt thanh tịnh.
3.Tất cả chư Phật cùng tột đời vị lai tâm không chỗ trụ, lìa lỗi, đạt thanh tịnh.

* Trang 10 *
device

4.Tất cả chư Phật đối với pháp ba đời đều không chấp trước, lìa lỗi, đạt thanh tịnh.

5.Tất cả chư Phật biết những loại tánh, đều là một tánh, không từ đâu đến, lìa lỗi, đạt thanh tịnh.

6.Tất cả chư Phật, đời trước, đời sau phước đức vô tận, đồng với cõi pháp, lìa lỗi, đạt thanh tịnh.

 7. Tất cả chư Phật có vô biên thân tướng hiện khắp mười phương cõi, tùy thời điều phục tất cả chúng sinh, lìa lỗi, đạt thanh tịnh.

8.Tất cả chư Phật được bốn đức vô úy lìa những khủng bố, ở trong chúng hội, rống tiếng Sư tử lớn, phân biệt rõ tất cả các pháp, lìa lỗi, đạt thanh tịnh.

9.Tất cả chư Phật nhập Niết-bàn trong vô số kiếp, chúng sinh nghe danh hiệu được phước vô lượng như công đức Phật hiện tại không khác, lìa lỗi, đạt thanh tịnh.

10.Tất cả chư Phật ở xa trong vô số thế giới, nếu có chúng sinh nhất tâm chánh niệm thì đều được thấy, lìa lỗi, đạt thanh tịnh.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười điều thanh tịnh rốt ráo:

1.Tất cả chư Phật, đại nguyện thuở xưa thanh tịnh rốt ráo.

2.Tất cả chư Phật giữ gìn phạm hạnh thanh tịnh rốt ráo.

3. Tất cả chư Phật rời những mê lầm của thế gian thanh tịnh rốt ráo.

4.Tất cả chư Phật trang nghiêm cõi nước thanh tịnh rốt ráo.

5.Tất cả chư Phật có những quyến thuộc thanh tịnh rốt ráo.

6.Tất cả chư Phật có chủng tộc thanh tịnh rốt ráo.

7.Tất cả chư Phật sắc thân tướng tốt thanh tịnh rốt ráo.

8.Tất cả chư Phật thân pháp vô nhiễm thanh tịnh rốt ráo.

9.Tất cả chư Phật trí Nhất thiết chủng trí không có chướng ngại, thanh tịnh rốt ráo.

10.Tất cả chư Phật giải thoát tự tại việc làm đã xong, đến bờ giải thoát thanh tịnh rốt ráo.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn đối với tất cả thế giới, tất cả thời gian, có mười thứ Phật sự:

1.Nếu có chúng sinh chuyên tâm nghĩ nhớ thì Phật hiện ra trước họ.

* Trang 11 *
device

2.Nếu có chúng sinh tâm chẳng điều thuận thì Phật vì họ mà thuyết pháp.
3.Nếu chúng sinh có thể sinh lòng tin thanh tịnh thì Phật làm cho họ được vô lượng thiện căn.
4.Nếu có chúng sinh có thể nhập pháp vị thì đều có thể hiện chứng, không pháp nào là chẳng biết.
5.Giáo hóa chúng sinh không hề mệt mỏi.
6.Du hành các cõi Phật, qua lại vô ngại.
7.Đại Bi chẳng bỏ tất cả chúng sinh.
8.Hiện thân biến hóa luôn không đoạn tuyệt.
9.Thần thông tự tại chưa từng thôi nghỉ.
10.An trụ cõi pháp có thể quán sát khắp.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ pháp nơi biển trí vô tận:
1.Tất cả chư Phật có pháp nơi biển trí vô tận là thân pháp vô biên.
2.Tất cả chư Phật có pháp nơi biển trí vô tận là vô lượng Phật sự.
3.Tất cả chư Phật có pháp nơi biển trí vô tận là cảnh giới của mắt Phật.
4.Tất cả chư Phật có pháp nơi biển trí vô tận là vô số, vô lượng thiện căn khó nghĩ bàn.
5.Tất cả chư Phật có pháp nơi biển trí vô tận là mưa khắp tất cả diệu pháp cam lồ.
6.Tất cả chư Phật có pháp nơi biển trí vô tận là tán thán công đức Phật.
7.Tất cả chư Phật có pháp nơi biển trí vô tận là vì ngày trước đã tu những hạnh nguyện.
8.Tất cả chư Phật có pháp nơi biển trí vô tận là vì tận đời vị lai hằng làm Phật sự.
9.Tất cả chư Phật có pháp nơi biển trí vô tận là biết rõ tâm hành của tất cả chúng sinh.
10.Tất cả chư Phật có pháp nơi biển trí vô tận là phước trí trang nghiêm không ai hơn.

* Trang 12 *
device

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ pháp thường:
1.Tất cả chư Phật thường thật hành tất cả những Ba-la-mật.
2.Tất cả chư Phật đối với tất cả các pháp, thường rời hẳn mê lầm.
3.Tất cả chư Phật thường đủ đại Bi.
4.Tất cả chư Phật thường có đủ mười Lực.
5.Tất cả chư Phật thường chuyển pháp luân.
6.Tất cả chư Phật thường vì chúng sinh mà thị hiện thành Chánh giác.
7.Tất cả chư Phật thường thích điều phục tất cả chúng sinh.
8.Tất cả chư Phật tâm thường chánh niệm về pháp Bất nhị.
9.Tất cả chư Phật giáo hóa chúng sinh xong rồi thường thị hiện nhập Niết-bàn tuyệt đối.
10.Cảnh giới của chư Phật thường không ngằn mé.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ, diễn thuyết vô lượng pháp môn của chư Phật.
1.Tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng môn cõi chúng sinh.
2.Tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng môn hạnh của chúng sinh.
3.Tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng môn nghiệp quả của chúng sinh.
4.Tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng môn giáo hóa chúng sinh.
5.Tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng môn làm thanh tịnh chúng sinh.
6.Tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng môn hạnh Bồ-tát.
7. Tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng môn nguyện của Bồ-tát.
8.Tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng môn kiếp thành hoại của tất cả thế giới.
9.Tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng môn tâm sâu xa làm thanh tịnh cõi Phật của Bồ-tát.
10.Tất cả chư Phật diễn thuyết vô lượng môn tuần tự xuất hiện trong các kiếp của chư Phật ba đời ở tất cả thế giới.
Tất cả chư Phật diễn thuyết tất cả môn trí của chư Phật.

* Trang 13 *
device

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười điều vì chúng sinh làm Phật sự:
1.Tất cả chư Phật thị hiện sắc thân vì chúng sinh làm Phật sự.
2.Tất cả chư Phật luôn phát ra âm thanh vi diệu vì chúng sinh làm Phật sự.
3.Tất cả chư Phật có lãnh thọ vì chúng sinh làm Phật sự.
4.Tất cả chư Phật không lãnh thọ vì chúng sinh làm Phật sự.
5.Tất cả chư Phật dùng địa, thủy, hỏa, phong vì chúng sinh làm Phật sự.
6.Tất cả chư Phật dùng thần lực tự tại thị hiện tất cả cảnh giới của đối tượng duyên vì chúng sinh làm Phật sự.
7.Tất cả chư Phật có nhiều thứ danh hiệu vì chúng sinh làm Phật sự.
8.Tất cả chư Phật dùng cảnh giới nơi cõi Phật vì chúng sinh làm Phật sự.
9.Tất cả chư Phật làm nghiêm tịnh cõi Phật vì chúng sinh làm Phật sự.
10.Tất cả chư Phật luôn vắng lặng không lời, vì chúng sinh làm Phật sự.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười pháp tối thắng:
1.Tất cả chư Phật có đại nguyện kiên cố chẳng gì ngăn trở, hủy hoại được, nói ra tất thật hành, lời nói không hai.
2.Tất cả chư Phật vì muốn viên mãn tất cả công đức nên cùng tột kiếp vị lai tu hạnh Bồ-tát chẳng mệt mỏi.
3.Tất cả chư Phật vì muốn điều phục tất cả chúng sinh nên đi đến vô số thế giới, vì chúng sinh mà hành hóa không lúc nào đoạn tuyệt.
4.Tất cả chư Phật đối với hai hạng chúng sinh tin tưởng và hủy báng, tâm đại Bi xem đồng bình đẳng không khác.
5.Tất cả chư Phật từ lúc mới phát tâm cho đến thành Phật trọn không mất tâm Bồ-đề.
6.Tất cả chư Phật chứa nhóm vô lượng những công đức lành, đều đem hồi hướng tánh trí Nhất thiết, đối với các thế gian trọn không nhiễm vướng.

* Trang 14 *
device

7.Tất cả chư Phật ở chỗ chư Phật tu học ba nghiệp, chỉ thật hành hạnh Phật chẳng phải hạnh Nhị thừa, đều để hồi hướng nơi tánh trí Nhất thiết, thành tựu Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.
8.Tất cả chư Phật phóng ra ánh sáng lớn, ánh sáng này bình đẳng chiếu tất cả chốn, chiếu tất cả Phật pháp, làm cho chư Bồ-tát tâm được thanh tịnh, viên mãn trí Nhất thiết.
9.Tất cả chư Phật rời bỏ sự vui của thế gian chẳng tham chẳng nhiễm, nguyện khắp thế gian lìa khổ được vui, không có những hý luận.
10.Tất cả chư Phật thương yêu các chúng sinh mà chịu những sự khổ, giữ gìn giống Phật, đi đến cảnh giới Phật, xuất ly sinh tử, đạt đến bậc Thập lực.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười điều trụ không chướng ngại:
Trụ thứ nhất là tất cả chư Phật đều có thể đi đến tất cả thế giới không chướng ngại.
Trụ thứ hai là tất cả chư Phật đều có thể trụ ở tất cả thế giới không chướng ngại.
Trụ thứ ba là tất cả chư Phật đều có thể ở nơi tất cả thế giới đi, đứng, nằm, ngồi, không chướng ngại.
Trụ thứ tư là tất cả chư Phật đều có thể ở tất cả thế giới diễn thuyết chánh pháp không chướng ngại.
Trụ thứ năm là tất cả chư Phật đều có thể ở tất cả thế giới, trụ nơi cung trời Đâu-suất không chướng ngại.
Trụ thứ sáu là tất cả chư Phật đều có thể nhập nơi tất cả ba đời trong cõi pháp không chướng ngại.
Trụ thứ bảy là tất cả chư Phật đều có thể ngồi nơi tất cả đạo tràng trong cõi pháp không chướng ngại.
Trụ thứ tám là tất cả chư Phật đều có thể niệm niệm quán về tâm hành của tất cả chúng sinh, dùng ba môn tự tại giáo hóa điều phục không chướng ngại.
Trụ thứ chín là tất cả chư Phật đều có thể dùng một thân trụ ở vô lượng chẳng thể nghĩ bàn chỗ chư Phật và tất cả chốn để tạo lợi ích cho chúng sinh, không chướng ngại.

* Trang 15 *
device

Trụ thứ mười là tất cả chư Phật đều có thể khai thị vô lượng chánh pháp của chư Phật giảng nói, không chướng ngại.

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ trang nghiêm tối thắng vô thượng:

Tất cả chư Phật đều đầy đủ tướng tốt và vẻ đẹp. Đó là trang nghiêm thứ nhất là thân trang nghiêm tối thắng vô thượng.

Tất cả chư Phật đều đầy đủ sáu mươi thứ âm thanh, mỗi âm thanh có năm trăm phần, mỗi phần có vô lượng trăm ngàn âm thanh thanh tịnh dùng để trang nghiêm đẹp đẽ, có thể ở trong tất cả chúng khắp pháp giới không hãi sợ, gầm tiếng sư tử lớn diễn nói pháp nghĩa sâu xa của Như Lai. Chúng sinh được nghe không ai là không hoan hỷ, tùy căn cơ của họ đều được điều phục. Đó là trang nghiêm thứ hai, là ngữ trang nghiêm tối thắng vô thượng của chư Phật.

Tất cả chư Phật đều đủ mười Lực, các đại Tam-muội, mười tám pháp Bất cộng trang nghiêm nghiệp ý, cảnh giới đã đi đều thông đạt vô ngại, tất cả Phật pháp đều có được sự trang nghiêm trọn vẹn của pháp giới dùng để trang nghiêm. Tâm hành của chúng sinh trong pháp giới ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều riêng khác, trong một niệm đều thấy rõ cả. Đó là trang nghiêm thứ ba ý trang nghiêm tối thắng vô thượng của chư Phật. Tất cả chư Phật đều có thể phóng ra vô số ánh sáng.

Mỗi mỗi ánh sáng có vô số lưới ánh sáng làm quyến thuộc, chiếu khắp tất cả cõi Phật, diệt trừ tất cả tăm tối của thế gian, thị hiện vô lượng chư Phật xuất thế, thân đó bình đẳng thảy đều thanh tịnh, chỗ hành Phật sự đều không luống uổng, hay làm cho chúng sinh đạt đến bậc không thoái chuyển. Đó là trang nghiêm thứ tư, trang nghiêm ánh sáng tối thắng vô thượng của chư Phật.

Tất cả chư Phật lúc hiện mỉm cười, đều ở nơi miệng phóng ra trăm ngàn ức triệu vô số ánh sáng. Mỗi ánh sáng đều có vô lượng các thứ màu chẳng thể nghĩ bàn chiếu khắp tất cả thế giới nơi mười phương. Ở trong đại chúng phát lời thành thật, thọ ký đạo Vô thượng Chánh giác cho vô số, vô lượng chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn. Đây là trang nghiêm thứ năm, trang nghiêm hiện mỉm cười, lìa si hoặc của thế gian, tối thắng vô thượng của chư Phật.

* Trang 16 *
device

Tất cả chư Phật đều có Pháp thân thanh tịnh vô ngại, đối với tất cả pháp thông đạt rốt ráo, trụ nơi cõi pháp không có ngằn mé. Dầu ở thế gian mà chẳng lẫn lộn với thế gian, rõ thật tánh của thế gian, thật hành pháp xuất thế, dứt đường ngôn ngữ, vượt uẩn xứ giới. Đây là pháp trang nghiêm thứ sáu: Trang nghiêm thân tối thắng vô thượng của chư Phật.
Tất cả chư Phật đều có vô lượng ánh sáng vi diệu thông thường, vô số những thứ sắc tướng dùng để trang nghiêm, tạng ánh sáng xuất sinh vô lượng ánh sáng viên mãn, chiếu khắp mười phương không chướng ngại. Đây là trang nghiêm thứ bảy: Trang nghiêm ánh sáng vi diệu, tối thắng vô thượng của chư Phật.
Tất cả chư Phật đều có sắc diệu vô biên, sắc diệu khả ái, sắc diệu thanh tịnh, sắc diệu tùy tâm hiện, sắc diệu làm lu mờ tất cả ba cõi, sắc diệu đến bờ giải thoát vô thượng. Đây là trang nghiêm thứ tám, trang nghiêm bằng sắc diệu tối thắng vô thượng của chư Phật.
Tất cả chư Phật đều sinh trong chủng tánh xưa Phật ba đời, chứa những báu lành rốt ráo thanh tịnh, không có lầm lỗi, rời sự chê khinh của thế gian, là chỗ trang nghiêm nhất của diệu hạnh thanh tịnh thù thắng trong tất cả pháp, thành tựu đầy đủ trí Nhất thiết trí, chủng tộc thanh tịnh, không ai khinh chê được. Đây là trang nghiêm thứ chín, trang nghiêm bằng chủng tộc tối thắng vô thượng của chư Phật.
Tất cả chư Phật dùng sức đại Từ trang nghiêm thân mình, rốt ráo thanh tịnh, không có những khát ái, thân hành đã dứt hẳn, tâm đã khéo giải thoát, người thấy không chán, đại Bi cứu hộ tất cả thế gian, là phước điền bậc nhất, là bậc lãnh thọ vô thượng, thương xót làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, đều làm cho họ thêm lớn vô lượng phước đức trí tuệ. Đây là trang nghiêm thứ mười, trang nghiêm bằng công đức đại Từ đại Bi tối thắng vô thượng của chư Phật.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười pháp tự tại:
Tất cả chư Phật đối với tất cả pháp đều được tự tại, thấu rõ tất cả cú thân, vị thân, diễn thuyết các pháp, biện tài vô ngại. Đây là pháp tự tại thứ nhất của chư Phật.
Tất cả chư Phật giáo hóa chúng sinh chưa từng lỗi thời, tùy

* Trang 17 *
device

theo sở thích mong cầu của họ giảng nói chánh pháp, đều làm cho họ điều phục không đoạn tuyệt. Đây là pháp tự tại thứ hai.
Tất cả chư Phật có thể làm tất cả thế giới có vô số, vô lượng các thứ trang nghiêm ở tận cùng cõi hư không chấn động sáu cách, làm cho thế giới đó hoặc cất lên, hoặc hạ xuống, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc hợp, hoặc tan, nhưng chưa từng làm hại một chúng sinh nào. Chúng sinh trong thế giới đó chẳng hay chẳng biết, không nghi, không cho là lạ. Đây là pháp tự tại thứ ba của chư Phật.
Tất cả chư Phật dùng diệu lực của thần thông đều có thể làm nghiêm tịnh tất cả thế giới, trong khoảng một niệm, hiện khắp tất cả thế giới trang nghiêm. Những trang nghiêm này trải qua vô số kiếp nói chẳng thể hết, thảy đều lìa nhiễm, hết mực thanh tịnh. Những sự nghiêm tịnh của tất cả cõi Phật, đều làm cho bình đẳng vào trong một cõi. Đây là pháp tự tại thứ tư của chư Phật.
Tất cả chư Phật thấy một chúng sinh đáng được giáo hóa, vì họ mà trụ nơi thọ mạng trải qua vô số kiếp, cho đến cùng tận đời vị lai ngồi kiết già, thân tâm không mỏi, chuyên tâm nhớ nghĩ chưa từng bỏ quên, tạo phương tiện điều phục chẳng lỗi thời. Như vì một chúng sinh, vì tất cả chúng sinh đều cũng như vậy. Đây là pháp tự tại thứ năm của chư Phật.
Tất cả chư Phật đều hay đến khắp tất cả thế giới, nơi nẻo hành hóa của tất cả Như Lai, mà chẳng rời bỏ tất cả cõi pháp. Mười phương đều riêng khác, mỗi mỗi phương đều có vô lượng biển thế giới.  Mỗi mỗi biển thế giới có vô lượng loại thế giới. Phật dùng thần lực, trong khoảng một niệm, đều đi đến, chuyển pháp luân thanh tịnh vô ngại. Đây là pháp tự tại thứ sáu của chư Phật.
Tất cả chư Phật vì muốn điều phục tất cả chúng sinh, trong mỗi mỗi niệm thành Vô thượng Chánh giác, nên đối với tất cả Phật pháp chẳng phải đã giác, hiện giác, cũng chẳng phải sẽ giác, cũng chẳng phải trụ nơi bậc Hữu học, mà đều thấy biết, thông đạt vô ngại, với vô lượng trí tuệ, vô lượng tự tại, giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh. Đây là pháp tự tại thứ bảy của chư Phật.
Tất cả chư Phật có thể dùng nhãn xứ làm Phật sự của nhĩ xứ, có thể dùng nhĩ xứ làm Phật sự của  tỵ xứ, có thể dùng tỵ xứ làm Phật

* Trang 18 *
device

 sự của thiệt xứ, có thể dùng thiệt xứ làm Phật sự của thân xứ, có thể dùng thân xứ làm Phật sự của ý xứ, có thể dùng ý xứ ở trong tất cả thế giới, trụ nơi vô số cảnh giới thế gian xuất thế gian; trong mỗi mỗi cảnh giới có thể làm vô lượng Phật sự rộng lớn. Đây là pháp tự tại thứ tám của chư Phật.
Ở tất cả lỗ chân lông nơi thân chư Phật, mỗi mỗi lỗ có thể dung chứa tất cả chúng sinh, mỗi mỗi thân chúng sinh đồng với vô số cõi Phật mà không chật hẹp. Mỗi mỗi bước đi của một chúng sinh có thể đến vô số thế giới, lần lượt trải qua vô số kiếp như vậy, đều thấy chư Phật xuất thế giáo hóa chúng sinh, chuyển pháp luân thanh tịnh, khai thị vô số chánh pháp cho tất cả chúng sinh, thọ thân các loài khắp cùng cõi hư không, oai nghi qua lại. Và những vật dụng theo sở thích mà chúng sinh đó thọ hưởng đều đầy đủ cả, ở trong lỗ chân lông nơi thân Phật vẫn không chướng ngại. Đây là pháp tự tại thứ chín của chư Phật.
Tất cả chư Phật trong khoảng một niệm, hiện ra số Phật như số vi trần của tất cả thế giới. Mỗi mỗi Đức Phật đều thành Đẳng chánh giác trên tòa Sư tử tạng hoa sen trong thế giới rộng lớn trang nghiêm của các thứ hoa sen đẹp, ở tất cả cõi pháp, thị hiện thần lực tự tại của chư Phật. Như ở thế giới rộng lớn trang nghiêm của các loại hoa sen đẹp trong tất cả cõi pháp, vô số các thứ trang nghiêm, các thứ cảnh giới, các thứ hình tướng, các thứ thị hiện, các thứ số kiếp ở thế giới thanh tịnh cũng vậy. Như ở trong khoảng một niệm như vậy, ở trong tất cả niệm của vô lượng, vô biên vô số kiếp cũng vậy, một niệm hiện tất cả, một niệm trụ nơi vô lượng, mà chưa từng dùng chút sức phương tiện. Đây là pháp tự tại thứ mười của chư Phật.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ Phật pháp viên mãn vô lượng chẳng thể nghĩ bàn: Tất cả chư Phật, mỗi tướng thanh tịnh đều đủ trăm phước.
Tất cả chư Phật đều thành tựu tất cả Phật pháp.
Tất cả chư Phật đều thành tựu tất cả thiện căn.
Tất cả chư Phật đều thành tựu tất cả công đức.
Tất cả chư Phật đều có thể giáo hóa tất cả chúng sinh.
Tất cả chư Phật đều có thể vì tất cả chúng sinh mà làm chủ.

* Trang 19 *
device

Tất cả chư Phật đều thành tựu cõi Phật thanh tịnh.
Tất cả chư Phật đều thành tựu trí Nhất thiết trí.
Tất cả chư Phật đều thành tựu sắc thân tướng tốt, người thấy được lợi ích, công chẳng luống uổng.
Tất cả chư Phật đều đủ chánh pháp bình đẳng của chư Phật.
Tất cả chư Phật khi làm Phật sự rồi, đều thị hiện nhập Niết-bàn.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười phương tiện thiện xảo:
Tất cả chư Phật biết rõ tất cả pháp đều rời hý luận mà có thể khai thị thiện căn của chư Phật. Đây là phương tiện thiện xảo thứ nhất.
Tất cả chư Phật biết tất cả pháp đều không có chỗ nhận thức, đều chẳng biết nhau, không trói, không mở, không thọ không nhóm, không thành tựu, tự tại rốt ráo, đến bờ giải thoát, nhưng đối với các pháp chân thật, biết là chẳng riêng chẳng khác mà được tự tại, không ngã không thọ, chẳng hoại thật tế, đã được đến bậc đại tự tại, thường hay quán sát tất cả cõi pháp. Đây là phương tiện thiện xảo thứ hai.
Tất cả chư Phật lìa hẳn các tướng, tâm không chỗ trụ, mà biết rõ tất cả chẳng loạn chẳng lầm, dầu biết tất cả tướng đều không tự tánh, mà đúng như thể tánh của nó đều có thể khéo vào, cũng thị hiện vô lượng sắc thân và tất cả cõi Phật thanh tịnh, những tướng trang nghiêm vô tận, nhóm đèn trí tuệ diệt nghi ngờ của chúng sinh. Đây là phương tiện thiện xảo thứ ba.
Tất cả chư Phật trụ ở cõi pháp, chẳng trụ nơi quá khứ, vị lai, hiện tại. Vì trong tánh như hư không có tướng quá khứ, vị lai, hiện tại nên có thể diễn thuyết đời quá khứ, vị lai, hiện tại về vô lượng chư Phật xuất hiện thế gian, làm cho người nghe thấy khắp cảnh giới của tất cả chư Phật. Đây là phương tiện thiện xảo thứ tư.
Tất cả chư Phật, nghiệp thân, ngữ, ý không chỗ tạo tác, không đến không đi không trụ, rời những số pháp, đến bờ giải thoát của tất cả pháp mà làm tạng các pháp, đủ vô lượng trí, rõ suốt những pháp thế, xuất thế, trí tuệ vô ngại, thị hiện vô lượng thần lực tự tại, điều phục tất cả pháp giới chúng sinh. Đây là phương tiện thiện xảo thứ năm.

* Trang 20 *
device

Tất cả chư Phật biết tất cả pháp chẳng thể thấy được, chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải lượng, chẳng phải vô lượng, chẳng đến, chẳng đi, đều không tự tánh, cũng chẳng trái với các pháp thế gian. Tất cả người trí ở trong không tự tánh, thấy tất cả pháp, tự tại với các pháp, nói rộng các pháp mà thường an trụ thật tánh của chân như. Đây là phương tiện thiện xảo thứ sáu.
Tất cả chư Phật ở trong một thời gian biết tất cả thời gian, đủ thiện căn thanh tịnh, nhập chánh vị mà không chấp trước, đối với tất cả thời gian: Ngày, tháng, năm, kiếp, thành, hoại, những thời gian như vậy, chẳng trụ chẳng bỏ mà có thể thị hiện hoặc ngày, hoặc đêm, lúc đầu, lúc giữa, lúc cuối, một ngày, bảy ngày, nửa tháng, một tháng, một năm, trăm năm, một kiếp, nhiều kiếp, vô lượng kiếp, vô số kiếp, cho đến kiếp tận cùng đời vị lai, luôn vì chúng sinh chuyển diệu pháp luân, chẳng đoạn chẳng thoái, không ngừng nghỉ. Đây là phương tiện thiện xảo thứ bảy.
Tất cả chư Phật hằng trụ nơi cõi pháp thành tựu vô lượng pháp vô úy của Phật và biện tài không thể kể, biện tài không thể lường, biện tài không hết, biện tài không dứt, biện tài vô biên, biện tài bất cộng, biện tài vô cùng, biện tài chân thật, biện tài phương tiện khai thị tất cả câu nghĩa, biện tài tất cả pháp, tùy theo căn tánh và cùng ý muốn, sự hiểu biết, dùng các thứ pháp môn nói vô số trăm ngàn ức triệu Khế kinh, đầu, giữa, cuối đều lành, thảy đều rốt ráo. Đây là phương tiện thiện xảo thứ tám.
Tất cả chư Phật trụ nơi cõi pháp thanh tịnh, biết tất cả pháp vốn không danh tự, không tên quá khứ, không tên hiện tại, không tên vị lai, không tên chúng sinh, không tên phi chúng sinh, không tên cõi nước, không tên phi cõi nước, không tên pháp, không tên phi pháp, không tên công đức, không tên phi công đức, không tên Bồ-tát, không tên Phật, không tên số, không tên phi số, không tên sinh, không tên diệt, không tên có, không tên không, không tên một, không tên nhiều. Vì sao? Vì thể tánh của các pháp là không thể nói. Tất cả các pháp là không phương không xứ, chẳng thể nói hợp, chẳng thể nói tan, chẳng thể nói một, chẳng thể nói nhiều, âm thanh chẳng đến, ngôn ngữ đều dứt. Dù theo các thứ ngôn thuyết thế tục

* Trang 21 *
device

 mà không duyên dựa, không tạo tác, xa lìa tất cả tưởng chấp hư vọng, như vậy rốt ráo đến bờ giải thoát. Đây là phương tiện thiện xảo thứ chín.
Tất cả chư Phật biết tất cả pháp bản tánh là tịch tĩnh, vì không sinh nên chẳng phải sắc, vì không hý luận nên chẳng phải thọ, vì không danh số nên chẳng phải tưởng, vì không tạo tác nên chẳng phải hành, vì không chấp giữ nên chẳng phải thức, vì không nhập xứ nên chẳng phải xứ, vì không chỗ thủ đắc nên chẳng phải giới hạn, nhưng cũng chẳng hủy hoại tất cả pháp. Bản tánh không khởi vì như hư không. Tất cả pháp thảy đều rỗng lặng, không nghiệp quả, không tu tập, không thành tựu, không xuất sinh, chẳng số, chẳng không số, chẳng hữu, chẳng vô, chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng nhập, chẳng xuất, chẳng trụ, chẳng không trụ, chẳng điều phục, chẳng không điều phục, chẳng chúng sinh, chẳng không chúng sinh, chẳng thọ mạng, chẳng không thọ mạng, chẳng nhân duyên, chẳng không nhân duyên, nhưng có thể biết rõ những chúng sinh chánh định, tà định và bất định, vì họ thuyết pháp diệu làm cho họ đến bờ giải thoát, thành tựu mười Lực, bốn Vô úy, có khả năng gầm tiếng sư tử, đủ trí Nhất thiết, trụ nơi cảnh giới Phật. Đây là phương tiện thiện xảo thứ mười của chư Phật.

* Trang 22 *
device

 
Đại Tập 39 - Bộ Hoa Nghiêm IV - Số 279 (Q.46- 80) & Số 280- 285