LOGO VNBET
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
                    HOA NGHIÊM
                     QUYỂN 47        
Phẩm 33: PHÁP BẤT TƯ NGHÌ CỦA PHẬT (Phần 2)
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười loại Phật sự rộng lớn vô lượng, vô biên chẳng thể nghĩ bàn, tất cả thế gian chư Thiên và người không thể biết được. Tất cả hàng Thanh văn, Độc giác quá khứ, vị lai, hiện tại cũng chẳng thể biết được, chỉ trừ thần lực của Như Lai:
Tất cả chư Phật ở cõi trời Đâu-suất trong tất cả thế giới, cùng khắp cõi pháp cùng tận hư không đều hiện thọ sinh, tu hạnh Bồ-tát, làm Phật sự lớn, có vô lượng sắc tướng, vô lượng oai đức, vô lượng ánh sáng, vô lượng âm thanh, vô lượng ngôn từ, vô lượng Tam-muội, vô lượng trí tuệ, cảnh giới đi đến, giáo hóa tất cả hàng Trời, Người, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, A-tu-la…, đại Từ vô ngại, đại Bi rốt ráo, bình đẳng tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh. Hoặc làm cho họ sinh nơi cõi trời, cõi người. Hoặc làm thanh tịnh các căn của họ, hoặc điều phục tâm của họ. Có lúc vì họ giảng nói ba thừa sai khác, hoặc nói nhất thừa viên mãn, cứu độ tất cả làm cho họ ra khỏi sinh tử. Đây là Phật sự rộng lớn thứ nhất.
Tất cả chư Phật từ trời Đâu-suất giáng thần nơi thai mẹ, dùng Tam-muội rốt ráo quán pháp thọ sinh như huyễn, như hóa, như bóng, như hư không, như bóng nước, tùy sở thích mà thọ vô lượng vô ngại, nhập pháp không tránh, khởi trí không chấp, lìa dục thanh tịnh, thành tựu tạng trang nghiêm vi diệu rộng lớn, thọ thân rốt sau, trụ nơi lầu gác đại bảo trang nghiêm mà làm Phật sự. Hoặc dùng thần lực mà làm Phật sự; hoặc dùng chánh niệm mà làm Phật sự; hoặc hiện thần

* Trang 23 *
device

 thông mà làm Phật sự; hoặc hiện mặt trời trí mà làm Phật sự; hoặc hiện cảnh giới rộng lớn của chư Phật mà làm Phật sự; hoặc hiện vô lượng ánh sáng của chư Phật mà làm Phật sự; hoặc nhập vô số Tam-muội rộng lớn mà làm Phật sự; hoặc hiện từ các Tam-muội đó khởi xuất mà làm Phật sự.
Bấy giờ, Bồ-tát ở trong thai mẹ, vì muốn tạo lợi ích cho tất cả thế gian nên hiện nhiều cách để làm Phật sự. Đó là hoặc hiện sơ sinh, hoặc hiện đồng tử, hoặc hiện ở nơi cung vua, hoặc hiện xuất gia, hoặc lại thị hiện thành Đẳng chánh giác, hoặc lại thị hiện chuyển pháp luân vi diệu, hoặc thị hiện nhập Đại Niết-bàn. Như vậy, đều dùng các thứ phương tiện ở tất cả phương, tất cả chỗ, tất cả dòng họ, tất cả thứ, trong tất cả thế giới mà làm Phật sự. Đây là Phật sự rộng lớn thứ hai.
Tất cả chư Phật đều đã làm thanh tịnh tất cả nghiệp thiện, tất cả sinh trí đều đã trong sáng, mà dùng sinh pháp dạy dỗ dẫn dắt quần mê, cho họ khai ngộ, thật hành đủ các nghiệp lành. Vì chúng sinh mà thị hiện Đản sinh nơi vương cung. Tất cả chư Phật đối với những sắc dục, cung điện, kỹ nhạc đều đã xa lìa không tham nhiễm, thường quán các cõi rỗng lặng chẳng có thể tánh, tất cả các thứ ưa thích đều chẳng chân thật, trí tịnh giới của Phật rốt ráo viên mãn. Quán những thê thiếp và kẻ hầu hạ nơi nội cung, sinh tâm đại Bi; quán các chúng sinh hư vọng chẳng thật sinh tâm đại Từ, đại Bi; quán các thế gian không một gì là đáng thích sinh tâm đại Hỷ; đối với tất cả pháp, tâm được tự tại, sinh tâm đại Xả; đủ công đức của Phật hiện sinh cõi pháp, thân tướng viên mãn, quyến thuộc thanh tịnh, nhưng với tất cả đều không nhiễm chấp. Dùng âm thanh tùy loại, vì chúng diễn thuyết, cho họ sinh tâm nhàm lìa thế pháp, như việc đã làm mà thị hiện đắc quả. Lại dùng phương tiện tùy nghi giáo hóa: Kẻ chưa thành thục thì làm cho thành thục, kẻ đã thành thục thì làm cho được giải thoát. Vì họ mà làm Phật sự khiến họ chẳng thoái chuyển. Lại dùng tâm Từ  bi rộng lớn luôn vì chúng sinh mà thuyết pháp, lại vì họ thị hiện ba thứ tự tại, cho họ khai ngộ, tâm được thanh tịnh. Dù ở nội cung mọi người đều thấy, nhưng lại ở trong tất cả thế giới làm Phật sự, dùng đại trí tuệ, dùng đại tinh tấn, thị hiện những

* Trang 24 *
device

 thần thông vô ngại vô tận của Phật thường trụ nơi ba thứ nghiệp phương tiện thiện xảo là nghiệp thân rốt ráo thanh tịnh, nghiệp ngữ theo trí tuệ mà phát ra, nghiệp ý sâu xa vô ngại. Dùng phương tiện này để lợi ích chúng sinh. Đây là Phật sự rộng lớn thứ ba.
Tất cả chư Phật thị hiện ở những cung điện trang nghiêm, quán sát nhàm chán nên lìa bỏ xuất gia, muốn cho chúng sinh biết rõ pháp thế gian đều là vọng tưởng, vô thường, hư hoại, rất nhàm chán, lìa bỏ, chẳng nhiễm chấp, dứt hẳn phiền não tham ái, tu hạnh thanh tịnh, tạo lợi ích cho chúng sinh. Đương lúc xuất gia bỏ hình thức thế tục, trụ trong pháp không tranh chấp, đầy đủ bản nguyện, vô lượng công đức, dùng ánh sáng của đại trí diệt si tối thế gian, làm phước điền vô thượng cho các thế gian, thường vì chúng sinh tán thán công đức của Phật, làm cho họ ở nơi Phật gieo trồng những cội lành, dùng mắt trí tuệ thấy nghĩa chân thật. Lại vì chúng sinh mà khen sự xuất gia thanh tịnh không lỗi, vĩnh viễn được xuất ly, mãi mãi nêu cao cờ trí tuệ cho thế gian. Đây là Phật sự rộng lớn thứ tư.
Tất cả chư Phật đủ trí Nhất thiết, đối với vô lượng pháp đều đã thấy biết, nơi cội Bồ-đề thành Đẳng chánh giác, hàng phục quân ma, oai đức đáng tôn quý bậc nhất. Thân Phật sung mãn tất cả thế giới. Công dụng của thần lực vô biên vô tận. Đối với nghĩa nơi nẻo hành hóa của trí Nhất thiết đều được tự tại, tu các công đức đều đã viên mãn. Tòa Bồ-đề của Phật đầy đủ trang nghiêm cùng khắp mười phương tất cả thế giới, Phật ngồi trên tòa này chuyển pháp luân vi diệu, giảng nói tất cả hạnh nguyện của Bồ-tát, khai thị vô lượng cảnh giới Phật, khiến cho chư Bồ-tát đều được ngộ nhập, tu hành những hạnh diệu thanh tịnh, lại hay giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến họ gieo căn lành, sinh trong đất bình đẳng của Như Lai, trụ nơi vô biên hạnh diệu của Bồ-tát, thành  tựu tất cả pháp công đức tối thắng. Tất cả thế giới, tất cả chúng sinh, tất cả cõi Phật, tất cả pháp, tất cả Bồ-tát, tất cả giáo hóa, tất cả ba đời, tất cả điều phục, tất cả thần biến, tất cả sở thích nơi tâm của tất cả chúng sinh đều khéo biết rõ mà làm Phật sự. Đây là Phật sự rộng lớn thứ năm.
Tất cả chư Phật chuyển pháp luân bất thoái, vì làm cho chư Bồ-tát chẳng thoái chuyển; chuyển pháp luân vô lượng, vì làm cho tất cả

* Trang 25 *
device

thế gian đều biết rõ; chuyển pháp luân khai ngộ tất cả, vì có thể gầm tiếng gầm đại vô úy của Sư tử; chuyển pháp luân tạng trí nhất thiết pháp, vì mở cửa tạng pháp trừ ám chướng; chuyển pháp luân vô ngại, vì đồng hư không; chuyển pháp luân không chấp trước, vì quán tất cả pháp chẳng có chẳng không; chuyển pháp luân chiếu soi thế gian, vì làm cho tất cả chúng sinh thanh tịnh mắt pháp; chuyển pháp luân khai thị trí nhất thiết, vì hiện hữu cùng khắp tất cả pháp ba đời; chuyển pháp luân tất cả Phật đồng nhất, vì tất cả Phật pháp chẳng trái nhau. Tất cả chư Phật dùng vô lượng vô số trăm ngàn ức triệu pháp luân như vậy, tùy theo tâm hành sai biệt của các chúng sinh mà làm Phật sự chẳng thể nghĩ bàn. Đây là Phật sự rộng lớn thứ sáu.
   Tất cả chư Phật vào tất cả vương đô, thành ấp, vì những chúng sinh mà làm Phật sự. Đó là đô ấp của vua người, đô ấp của vua Trời, vua Rồng, vua Dạ-xoa, vua Càn-thát-bà, vua A-tu-la, vua Ca-lâu-la, vua Khẩn-na-la, vua Ma-hầu-la-già, vua La-sát, vua Tỳ-xá-xà. Tất cả đô ấp của các vua như vậy, lúc Phật vào đến cửa thành thì đại địa chấn động, ánh sáng chiếu khắp. Người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ điên cuồng được tỉnh, kẻ trần trụi được y phục, kẻ sầu khổ được an vui. Tất cả nhạc khí không đánh mà tự kêu. Những đồ trang sức, hoặc đeo hay chẳng đeo đều tự phát ra diệu âm, ai nghe tiếng đều vui mừng cả. Tất cả chư Phật, sắc thân thanh tịnh đầy đủ tướng tốt, người thấy không chán, có thể vì chúng sinh mà làm Phật sự. Đó là hoặc nhìn ngó, hoặc quán sát, hoặc động chuyển, hoặc co duỗi, hoặc đi, đứng, ngồi, nằm, hoặc im lặng, hoặc nói năng, hoặc hiện thần thông, hoặc thuyết pháp, hoặc dạy bảo, tất cả như vậy đều vì chúng sinh mà làm Phật sự. Tất cả chư Phật ở khắp vô số thế giới, trong biển tâm theo sở thích của các loài chúng sinh, khuyên họ niệm Phật, thường siêng quán sát gieo những căn lành, tu hạnh Bồ-tát, khen sắc tướng vi diệu bậc nhất của Phật, tất cả chúng sinh khó gặp. Nếu ai được thấy Phật, sinh tâm tin thời phát khởi vô lượng pháp lành, chứa công đức Phật đều khắp thanh tịnh. Khen ngợi công đức Phật như vậy rồi, phân thân đến khắp thế giới ở mười phương khiến các chúng sinh đều được chiêm ngưỡng phụng thờ, tư duy quán sát phụng sự cúng dường, trồng những căn lành, được Phật hoan hỷ,

* Trang 26 *
device

 thêm lớn giống Phật, đều sẽ thành Phật. Dùng hạnh như vậy mà làm Phật sự. Hoặc vì chúng sinh thị hiện sắc thân, hoặc phát âm diệu, hoặc chỉ mỉm cười, khiến họ tin ưa, cúi đầu đảnh lễ, nghiêng mình chắp tay, ca ngợi khen tặng thăm viếng, như thế mà làm Phật sự. Tất cả chư Phật dùng vô lượng, vô số, những Phật sự chẳng thể nghĩ bàn như vậy, ở trong tất cả thế giới tùy tâm của chúng sinh ưa thích, dùng sức của bản nguyện, sức của đại Từ bi, sức của trí Nhất thiết, đạo phương tiện giáo hóa đều làm cho họ được điều phục. Đây là Phật sự rộng lớn thứ bảy.
Tất cả chư Phật hoặc trụ nơi A-lan-nhã mà làm Phật sự; hoặc ở chỗ tịch tĩnh mà làm Phật sự; hoặc ở chỗ rảnh rang mà làm Phật sự; hoặc ở chỗ của Phật mà làm Phật sự; hoặc trụ trong Tam-muội mà làm Phật sự; hoặc ở một mình nơi vườn rừng mà làm Phật sự; hoặc ẩn thân chẳng hiện mà làm Phật sự; hoặc trụ nơi trí sâu xa mà làm Phật sự; hoặc trụ nơi cảnh giới không gì sánh của Phật mà làm Phật sự; hoặc trụ nơi những thân hành chẳng thể thấy, tùy tâm ưa thích, sự hiểu biết của chúng sinh, tạo phương tiện giáo hóa không ngừng nghỉ mà làm Phật sự; hoặc dùng thân trời cầu trí Nhất thiết mà làm Phật sự; hoặc dùng thân Rồng, thân Dạ-xoa, thân Càn-thát-bà, thân A-tu-la, thân Ca-lâu-la, thân Khẩn-na-la, thân Ma-hầu-la-già, cho đến thân Nhân và phi nhân cầu trí Nhất thiết mà làm Phật sự; hoặc dùng thân Thanh văn, thân Độc giác, thân Bồ-tát cầu trí Nhất thiết mà làm Phật sự; hoặc có lúc thuyết pháp, có lúc nín lặng mà làm Phật sự; hoặc nói một Phật, hoặc nói nhiều Phật mà làm Phật sự; hoặc nói tất cả hạnh, tất cả nguyện của chư Bồ-tát, làm một hạnh nguyện mà làm Phật sự; hoặc nói một hạnh, một nguyện, làm vô lượng hạnh  nguyện mà làm Phật sự; hoặc nói cảnh giới của Phật là cảnh giới của thế gian mà làm Phật sự; hoặc nói cảnh giới của thế gian là cảnh giới của Phật mà làm Phật sự; hoặc nói cảnh giới của Phật là chẳng phải là cảnh giới mà làm Phật sự; hoặc trụ một ngày, hoặc trụ một đêm, hoặc trụ nửa tháng, hoặc trụ một tháng, hoặc trụ một năm, cho đến trụ vô số kiếp vì các chúng sinh mà làm Phật sự. Đây là Phật sự, rộng lớn thứ tám.
Tất cả chư Phật là kho tàng sinh ra thiện căn thanh tịnh, làm

* Trang 27 *
device

cho các chúng sinh ở trong Phật pháp sinh tin hiểu thanh tịnh, các căn điều phục, lìa hẳn thế gian; làm cho chư Bồ-tát ở nơi đạo Bồ-đề đủ ánh sáng trí tuệ chẳng do người khác mà tỏ ngộ; hoặc hiện Niết-bàn mà làm Phật sự; hoặc hiện thế gian thảy đều vô thường mà làm Phật sự; hoặc nói về thân Phật mà làm Phật sự; hoặc nói chỗ làm đã xong mà làm Phật sự; hoặc nói công đức viên mãn không thiếu mà làm Phật sự; hoặc nói dứt hẳn gốc rễ của các cõi mà làm Phật sự; hoặc khiến chúng sinh nhàm chán, xa lìa thế gian, tùy thuận tâm Phật mà làm Phật sự; hoặc nói thọ mạng chung quy chấm dứt mà làm Phật sự; hoặc nói thế gian không có một việc đáng vui mà làm Phật sự; hoặc vì nêu nói cùng tận đời vị lai cúng dường chư Phật mà làm Phật sự; hoặc nói chư Phật chuyển pháp luân thanh tịnh khiến người được nghe rất vui mừng mà làm Phật sự; hoặc vì giảng nói cảnh giới của chư Phật khiến họ phát tâm tu hành mà làm Phật sự; hoặc vì giảng nói Tam-muội niệm Phật, khiến họ phát tâm thường thích thấy Phật mà làm Phật sự; hoặc vì giảng nói các căn thanh tịnh, siêng cầu Phật đạo, tâm không lười trễ mà làm Phật sự; hoặc đi đến tất cả cõi Phật, quán sát những cảnh giới với các loại nhân duyên mà làm Phật sự; hoặc thâu tóm tất cả những thân chúng sinh đều làm thân Phật, làm cho những chúng sinh lười biếng, buông lung đều an trụ giới cấm thanh tịnh của Như Lai, mà làm Phật sự. Đây là Phật sự rộng lớn thứ chín.
Tất cả chư Phật lúc nhập Niết-bàn, vô lượng chúng sinh kêu gào khóc than thảm thiết, lo sầu khổ não, nhìn nhau mà nói: Đức Như Lai Thế Tôn có đại Từ bi, thương xót tạo lợi ích cho tất cả thế gian, làm nơi cứu hộ, làm chỗ quay về cho các chúng sinh. Đức Như Lai xuất thế rất khó gặp, phước điền vô thượng nay đã mất hẳn. Dùng việc như vậy làm cho chúng sinh mến luyến buồn khóc mà làm Phật sự.  Lại vì hóa độ tất cả chúng Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân phi nhân nên tùy theo sự ưa thích của họ, mà chia nhỏ thân Phật thành ngọc xá-lợi vô lượng vô số chẳng thể nghĩ bàn, khiến các chúng sinh phát lòng tin thanh tịnh, cung kính tôn trọng, hoan hỷ cúng dường, tu các công đức, đầy đủ viên mãn, lại xây tháp đủ các thứ trang nghiêm

* Trang 28 *
device

đặt trong cung điện nơi các chúng Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân phi nhân để cúng dường. Răng, móng, tóc của Phật cũng đều dựng tháp cúng dường, làm cho người thấy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tin mến không thôi, thành kính tôn trọng, bố thí cúng dường khắp mọi nơi, tu các công đức. Do phước này mà họ được sinh nơi cõi trời hay trong nhân gian, dòng họ tôn quý, tài sản đầy đủ, những quyến thuộc đều thanh tịnh, chẳng đọa nơi cõi ác, thường sinh đường lành, luôn được thấy Phật, đủ những pháp lành, mau được xuất ly ba cõi, đều tùy sở nguyện được chứng quả nơi thừa của họ. Đối với Đức Như Lai thời biết ân và báo ân, làm chỗ quy y cho thế gian. Chư Phật Thế Tôn dù nhập đại Niết-bàn, vẫn làm phước điền thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn cho chúng sinh, là phước điền tối thượng công đức vô tận, làm cho các chúng sinh đầy đủ thiện căn, phước đức viên mãn. Đây là Phật sự rộng lớn thứ mười của chư Phật.
Phật tử! Những Phật sự này rộng lớn vô lượng chẳng thể nghĩ bàn, tất cả trời, người nơi thế gian, cho đến Thanh văn, Độc giác quá khứ, vị lai, hiện tại đều chẳng biết được, chỉ trừ khi được oai thần của Như Lai gia hộ.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười loại pháp tự tại, không có hai hành: Đó là tất cả chư Phật đều có thể khéo nói lời thọ ký, quyết định không hai; tất cả chư Phật đều có thể tùy thuận tâm niệm của chúng sinh, làm cho ý họ được thỏa mãn, quyết định không hai; tất cả chư Phật đều có thể thị hiện giác ngộ tất cả pháp, diễn nói về ý nghĩa, quyết định không hai; tất cả chư Phật đều có thể đầy đủ trí tuệ của chư Phật ba đời, quyết định không hai; tất cả chư Phật đều biết tất cả sát-na ba đời tức là một sát-na, quyết định không hai; tất cả chư Phật đều biết tất cả cõi Phật, quyết định không hai; tất cả chư Phật đều biết tất cả lời Phật ba đời là một lời Phật, quyết định không hai; tất cả chư Phật đều biết tất cả chư Phật ba đời cùng tất cả chúng sinh được giáo hóa thể tánh đều bình đẳng, quyết định không hai; tất cả chư Phật đều biết thế pháp và Phật pháp tánh không sai khác, quyết định không hai; tất cả chư Phật đều biết tất cả thiện căn của chư Phật ba đời đều đồng một thiện căn, quyết định không hai.

* Trang 29 *
device

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười pháp trụ, để an trụ tất cả pháp. Đó là tất cả chư Phật trụ nơi chốn giác ngộ ở tất cả cõi pháp; tất cả chư Phật trụ nơi lời nói đại Bi; tất cả chư Phật trụ nơi đại nguyện gốc; tất cả chư Phật trụ nơi chỗ chẳng bỏ điều phục chúng sinh; tất cả chư Phật trụ nơi pháp không tự tánh; tất cả chư Phật trụ nơi lợi ích bình đẳng; tất cả chư Phật trụ nơi pháp không quên mất; tất cả chư Phật trụ nơi tâm không chướng ngại; tất cả chư Phật trụ nơi tâm hằng chánh định; tất cả chư Phật trụ vào khắp tất cả pháp, chẳng trái tướng thật tế.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười điều biết hết tất cả pháp không thiếu sót.
 Đó là biết hết tất cả pháp quá khứ, không thiếu sót; biết hết tất cả pháp vị lai, không thiếu sót; biết hết tất cả pháp hiện tại, không thiếu sót; biết hết tất cả pháp ngôn ngữ, không thiếu sót; biết hết tất cả đạo thế gian, không thiếu sót; biết hết tất cả tâm của chúng sinh, không thiếu sót; biết hết tất cả những phần vị thượng trung hạ nơi thiện căn của Bồ-tát, không thiếu sót; biết hết tất cả trí viên mãn và những thiện căn của Phật chẳng tăng chẳng giảm, không thiếu sót; biết hết tất cả pháp đều từ duyên khởi, không thiếu sót; biết hết tất cả chủng loại thế giới không thiếu sót; biết trong tất cả cõi pháp những sự sai biệt như lưới Thiên đế Thích, không thiếu sót.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ lực. Đó là lực rộng lớn, lực tối thượng, lực vô lượng, lực đại oai đức, lực khó đạt được, lực bất thoái, lực kiên cố chẳng thể hoại, lực tất cả thế gian chẳng thể nghĩ bàn, lực tất cả chúng sinh không thể làm lay động.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười pháp tràng dũng kiện đại Na-la-diên:
Tất cả chư Phật thân chẳng hư hoại, mạng chẳng thể dứt, không thể trúng độc dược thế gian, những tai nạn về thủy, hỏa, phong, trong tất cả thế giới đều không thể làm hại đến thân Phật. Tất cả các Ma, Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân phi nhân, quỷ, thần, đem hết uy lực của họ mưa kim cang lớn như núi Tu-di và núi Thiết vi, khắp

* Trang 30 *
device

 cả đại thiên thế giới đồng thời rơi xuống, cũng chẳng thể làm tâm Phật kinh sợ, cho đến một sợi lông cũng chẳng lay động, Phật vẫn đi đứng ngồi nằm như thường không đổi, vì chỗ của Phật ngự, bốn phương xa gần, mưa chẳng rơi xuống được. Giả sử cho mưa tha hồ rơi xuống thì cũng chẳng bao giờ bị tổn hại. Nếu có chúng sinh được Phật hộ trì và Phật sai bảo còn chẳng làm hại được, huống là thân của Như Lai. Đây là pháp tràng đại Na-la-diên dũng kiện thứ nhất của Phật.
 Phật tử! Tất cả chư Phật đem tất cả núi Tu-di, núi Thiết vi, núi Đại thiết vi, biển lớn, núi rừng, cung điện, nhà cửa, trong những thế giới khắp cõi pháp để vào một lỗ chân lông đến suốt kiếp vị lai mà các chúng sinh chẳng hay chẳng biết, chỉ trừ người được thần lực của Đức Như Lai gia bị. Bấy giờ, nơi một lỗ chân lông, chư Phật giữ lấy bao nhiêu thế giới suốt kiếp vị lai, hoặc đi đứng ngồi nằm chẳng hề biết mỏi nhọc. Ví như hư không giữ gìn khắp tất cả thế giới, khắp pháp giới mà không mỏi nhọc, chư Phật giữ lấy tất cả thế giới suốt kiếp vị lai nơi một lỗ chân lông không mỏi nhọc cũng như vậy. Đây là pháp tràng đại Na-la-diên dũng kiện thứ hai của chư Phật.
Phật tử! Tất cả chư Phật có thể trong khoảng một niệm, bước được số bước nhiều như số vi trần của vô số thế giới. Mỗi mỗi bước đó vượt qua số cõi nước như số vi trần của vô số cõi Phật. Đi mãi như vậy trải qua số kiếp như số vi trần của tất cả thế giới. Giả sử có một tòa núi đại kim cang lớn bằng tất cả cõi nước mà Đức Phật đã bước qua trên kia, có chư Phật như số vi trần của vô số cõi Phật, có thể đem các núi ấy để vào một lỗ chân lông. Số lỗ chân lông nơi thân Phật bằng với số lỗ chân lông của tất cả thân chúng sinh trong cõi pháp cộng lại. Nơi mỗi mỗi lỗ chân lông trên thân Phật đều để số núi đại kim cang như trên, rồi giữ lấy mà du hành khắp mười phương vào tất cả thế giới tận cùng hư không từ đời trước suốt đến tận cùng đời vị lai, tất cả kiếp không ngơi nghỉ, nhưng thân Phật không tổn cũng không mỏi mệt, tâm Phật luôn tại định không tán loạn. Đây là pháp tràng đại Na-la-diên dũng kiện thứ ba của chư Phật.

* Trang 31 *
device

Phật tử! Tất cả chư Phật khi đã một lần ngồi ăn xong, ngồi kiết già trải qua vô số kiếp, cả đời trước đến tận đời sau, nhập vào sự an lạc chẳng thể nghĩ bàn mà chư Phật hưởng. Thân Phật an trụ vắng lặng bất động, nhưng cũng chẳng bỏ phế việc hóa độ chúng sinh.

Phật tử! Ví như có người dùng đầu một sợi lông lần lượt đo lường mỗi mỗi thế giới khắp hư không, chư Phật có thể ngồi kiết già trên đầu sợi lông ấy suốt kiếp vị lai. Như nơi chỗ một đầu lông, tất cả chỗ đầu lông cũng đều như vậy.

Phật tử! Giả sử chúng sinh trong thế giới nơi mười phương, thân của mỗi chúng sinh lớn hoặc nhỏ ngang bằng với số thế giới như số vi trần của vô số cõi Phật, nhẹ nặng cũng bằng. Chư Phật có thể để tất cả chúng sinh đó trên đầu một ngón tay, tất cả đầu ngón tay cũng đều như vậy, trải qua suốt tất cả kiếp vị lai, đem tất cả chúng sinh ấy nhập vào mỗi mỗi thế giới, tận cùng cõi pháp khắp hư không không thừa mà thân tâm của Phật trọn không mệt mỏi. Đây là pháp tràng đại Na-la-diên dũng kiện thứ tư của chư Phật.

Phật tử! Tất cả chư Phật có thể ở nơi một thân hóa hiện số đầu như số vi trần của vô số cõi Phật. Mỗi mỗi đầu hóa hiện số lưỡi như số vi trần của vô số cõi Phật. Mỗi mỗi lưỡi hóa xuất số âm thanh sai khác như số vi trần của vô số cõi Phật, chúng sinh trong cõi pháp không ai là chẳng nghe. Mỗi mỗi âm thanh diễn nói số tạng Khế kinh nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật. Mỗi mỗi tạng Khế kinh diễn nói số pháp nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật. Mỗi mỗi pháp có số văn tự câu nghĩa nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật. Như vậy diễn nói suốt số kiếp như số vi trần của vô số cõi Phật. Mãn số kiếp này rồi lại diễn thuyết suốt số kiếp như số vi trần của vô số cõi Phật. Thứ lớp như vậy cho đến hết tất cả thế giới như số vi trần, hết tất cả số tâm niệm của chúng sinh. Kiếp vị lai còn có thể cùng tận, Như Lai hóa thân chuyển pháp luân không có cùng tận. Đó là pháp luân diễn thuyết trí tuệ, pháp luân dứt những nghi hoặc, pháp luân chiếu soi tất cả pháp, pháp luân khai mở tạng vô ngại, pháp luân khiến vô lượng chúng sinh hoan hỷ, điều phục, pháp luân khai thị tất cả hạnh Bồ-tát, pháp luân dương cao mặt trời đại trí tuệ viên mãn, pháp luân thắp đèn sáng trí tuệ soi khắp thế gian, pháp luân

* Trang 32 *
device

nêu biện tài vô úy đủ các thứ trang nghiêm. Một thân Phật dùng diệu lực nơi thần thông chuyển những pháp luân sai biệt như vậy, tất cả pháp thế gian không vượt qua được. Như thế khắp cùng cõi hư không mỗi mỗi chỗ bằng đầu sợi lông, có số thế giới như số vi trần của vô số cõi Phật, trong mỗi mỗi thế giới, niệm niệm hiện hóa thân như số vi trần của vô số cõi Phật. Mỗi mỗi hóa thân cũng đều chuyển pháp luân như vậy. Âm thanh thuyết pháp, văn tự, câu nghĩa, mỗi mỗi sung mãn tất cả cõi pháp, chúng sinh trong đó đều hiểu rõ được, mà ngôn ngữ âm thanh của Phật không đổi, không dứt, không cùng tận. Đây là pháp tràng đại Na-la-diên dũng kiện thứ năm của chư Phật.
Phật tử! Tất cả chư Phật đều dùng đức tướng trang nghiêm nơi hông ngực như kim cang không bị tổn hoại. Ngồi kiết già nơi cội Bồ-đề, quân ma số đông vô biên, đủ các thứ dị hình rất đáng kinh sợ, chúng sinh thấy, không ai là chẳng kinh sợ, hãi hùng. Chúng ma như vậy đầy khắp hư không, Như Lai thấy chúng tâm chẳng sợ, chẳng biến sắc, chẳng một chút kinh hãi, cũng chẳng phân biệt, lìa những hỷ nộ, vắng lặng thanh tịnh, trụ chỗ của Phật trụ, đủ sức Từ bi, các căn điều phục, tâm không sợ hãi. Các chúng ma chẳng làm lay động được, trái lại Phật có thể dẹp trừ tất cả quân ma, khiến chúng ma hồi tâm cúi đầu quy y, sau đó Đức Phật dùng tâm luân giáo hóa, khiến họ đều phát tâm Bồ-đề vô thượng, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển. Đây là pháp tràng đại Na-la-diên dũng kiện thứ sáu của chư Phật.
Phật tử! Tất cả chư Phật có âm thanh vô ngại. Âm thanh đó vang khắp tất cả thế giới nơi mười phương, chúng sinh được nghe tự nhiên điều phục. Âm thanh của chư Như Lai phát ra, tất cả núi lớn như Tu-di đều không ngăn cản được. Cung Trời, cung Rồng, cung Dạ-xoa, cung Càn-thát-bà, cung A-tu-la, cung Ca-lâu-la, cung Khẩn-na-la, cung Ma-hầu-la-già, cung người, chẳng phải người, tất cả các cung đều chẳng ngăn cản được. Những âm thanh to lớn của tất cả thế giới cũng không thể ngăn cản được. Tùy theo tất cả chúng sinh đáng được hóa độ đều được nghe, đều hiểu rõ văn tự câu nghĩa. Đây là pháp tràng đại Na-la-diên dũng kiện thứ bảy của chư Phật.
Phật tử! Tất cả chư Phật tâm không chướng ngại, trong trăm

* Trang 33 *
device

 ngàn ức triệu vô số kiếp luôn khéo thanh tịnh. Tất cả chư Phật nơi ba đời đồng một thể tánh, không đục, không mờ, không ngã, không ngã sở, chẳng trong, chẳng ngoài, rõ cảnh rỗng lặng, chẳng sinh vọng tưởng, không chỗ nương tựa, không chỗ tạo tác, chẳng trụ nơi các tướng, dứt hẳn phân biệt, bản tánh thanh tịnh, rời bỏ tất cả duyên dựa ức niệm, đối với tất cả pháp thường không trái chống, trụ nơi thật tế lìa dục thanh tịnh, nhập chân pháp giới, diễn thuyết vô tận, rời lượng, phi lượng, bao nhiêu vọng tưởng hiện có điều dứt tuyệt, là vô vi, tất cả ngôn thuyết, đối với vô số vô biên cảnh giới đều đã thông đạt, trí tuệ phương tiện vô ngại, vô tận, thành tựu mười Lực, tất cả công đức trang nghiêm thanh tịnh, diễn thuyết vô lượng những pháp đều chẳng trái với thật tướng. Đối với những pháp quá khứ, vị lai, hiện tại nơi pháp giới đều bình đẳng không khác, tự tại rốt ráo, nhập tạng tối thắng của tất cả pháp. Đối với tất cả pháp môn chánh niệm chẳng lầm, an trụ tất cả cõi Phật ở mười phương mà không động chuyển, được trí bất đoạn, biết tất cả pháp rốt ráo không sót, diệt hết những hữu lậu, tâm khéo giải thoát, tuệ khéo giải thoát, trụ nơi thật tế, thông đạt vô ngại, tâm thường chánh định, đối với pháp ba đời và tâm hành của tất cả chúng sinh, trong khoảng một niệm, thấu đạt tất cả đều không chướng ngại. Đây là pháp tràng đại Na-la-diên dũng kiện thứ tám của chư Phật.
Phật tử! Tất cả chư Phật đồng một thân pháp, thân cảnh giới vô lượng, thân công đức vô biên, thân thế gian vô tận, thân ba cõi không nhiễm, thân tùy niệm thị hiện, thân chẳng thật chẳng hư bình đẳng thanh tịnh, thân không đến không đi vô vi bất hoại, thân tự tánh của pháp nhất tướng vô tướng, thân không xứ không phương cùng khắp tất cả, thân thần biến tự tại vô biên sắc tướng, thân các loại thị hiện vào khắp tất cả, thân diệu pháp phương tiện, thân tạng trí chiếu khắp, thân thị hiện pháp bình đẳng, thân pháp giới cùng khắp, thân không động không phân biệt, chẳng có chẳng không thường thanh tịnh, thân chẳng phương tiện chẳng không phương tiện, chẳng diệt chẳng không diệt, tùy theo những tin hiểu của tất cả chúng sinh đang hóa độ mà thị hiện, thân từ tất cả công đức sinh ra, thân chân như đủ tất cả Phật pháp, thân bản tánh tịch tĩnh không chướng ngại, thân

* Trang 34 *
device

 thành tựu tất cả pháp vô ngại, thân trụ nơi khắp tất cả cõi pháp thanh tịnh, thân phân hình cùng khắp tất cả thế gian, thân không duyên dựa, không thoái chuyển, trọn giải thoát, đủ trí Nhất thiết, thấu rõ khắp cả. Đây là pháp tràng đại Na-la-diên dũng kiện thứ chín của chư Phật.

Phật tử! Tất cả chư Phật đồng tỏ ngộ tất cả pháp của Như Lai, đồng tu tất cả hạnh Bồ-tát, hoặc nguyện, hoặc trí đều thanh tịnh bình đẳng, cũng như biển lớn đều được đầy đủ, hành lực tôn thắng chưa từng thoái lui, trụ nơi vô lượng cảnh giới của các Tam-muội, hiển thị tất cả đạo, khuyến thiện răn ác, trí lực bậc nhất, diễn nói pháp vô úy, tùy có ai hỏi đều khéo đáp, trí tuệ  thuyết pháp bình đẳng thanh tịnh, thân, ngữ, ý hành đều không lẫn lộn, trụ nơi chủng tánh của chư Phật đã trụ, dùng trí tuệ Phật làm Phật sự, trụ nơi trí Nhất thiết, diễn nói vô lượng pháp, không có gốc rễ, không có ngằn mé, thần thông trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn, tất cả thế gian không ai hiểu được, trí tuệ thâm nhập thấy tất cả pháp vi diệu rộng lớn vô lượng, vô biên, đối với pháp môn nơi ba đời đều khéo thông đạt, tất cả thế giới đều hay khai hiển, dùng trí xuất thế, đối với các thế gian làm vô số các loại Phật sự, thành trí bất thoái vào số chư Phật. Dù đã chứng được vô số pháp lìa văn tự, mà có thể khai thị các thứ ngôn từ, dùng trí Phổ hiền nhóm chứa những hạnh lành, thành tựu diệu tuệ một niệm tương ưng, đều biết rõ được tất cả pháp. Tất cả chúng sinh như trước đã nhớ nghĩ, đều y theo thừa của mình để ban dạy pháp. Tất cả các pháp, tất cả thế giới, tất cả chúng sinh, tất cả ba đời, ở trong cõi pháp với cảnh giới như vậy, có vô lượng, vô biên, dùng trí vô ngại đều thấy biết được. Tất cả chư Phật trong một niệm, tùy chỗ đáng hóa độ mà xuất thế, ở cõi thanh tịnh thành Đẳng chánh giác, hiện lực thần thông, khai ngộ tất cả chúng sinh nơi ba đời, tâm ý và thức chẳng lỗi thời. Chúng sinh vô biên, thế giới vô biên, pháp giới vô biên, ba đời vô biên, chư Phật tối thắng cũng vô biên đều hiện trong đó mà thành Chánh giác, dùng trí tuệ Phật tạo phương tiện khai ngộ không ngừng nghỉ. Tất cả chư Phật đều dùng sức thần thông hiện thân tối diệu, trụ nơi vô biên xứ, phương tiện đại Bi, tâm không chướng ngại, trong tất cả thời gian thường vì chúng sinh thuyết giảng pháp mầu. Đây là

* Trang 35 *
device

 pháp tràng đại Na-la-diên dũng kiện thứ mười của chư Phật.
Phật tử! Pháp tràng đại Na-la-diên dũng kiện của tất cả chư Phật này là vô lượng, vô biên chẳng thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sinh và hàng Nhị thừa, quá khứ, vị lai, hiện tại không thể hiểu biết, chỉ trừ được Đức Như Lai dùng thần lực gia hộ.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ pháp quyết định:
Tất cả chư Phật quyết định từ cõi trời Đâu-suất khi thọ mạng hết thì hạ sinh.
Tất cả chư Phật quyết định thị hiện thọ sinh ở nơi thai mười tháng.
Tất cả chư Phật quyết định nhàm chán thế tục, thích cầu xuất gia.
Tất cả chư Phật quyết định ngồi nơi cội Bồ-đề tỏ   ngộ các Phật pháp pháp thành Đẳng chánh giác.
Tất cả chư Phật quyết định trong một niệm tỏ ngộ tất cả pháp, thị hiện thần lực trong tất cả thế giới.
Tất cả chư Phật quyết định có thể theo thời chuyển pháp luân mầu nhiệm.
Tất cả chư Phật quyết định tùy nơi thiện căn mà chúng sinh đã gieo trồng, theo thời thuyết pháp để thọ ký cho họ.
Tất cả chư Phật quyết định có thể theo thời vì họ mà làm Phật sự.
Tất cả chư Phật quyết định có thể vì chư Bồ-tát đã thành tựu mà thọ ký.
Tất cả chư Phật quyết định trong một niệm giải đáp hết mọi câu hỏi của tất cả chúng sinh.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười pháp mau chóng:
Tất cả chư Phật, nếu có người thấy chư Phật, thì mau được xa lìa tất cả cõi ác.
Tất cả chư Phật, nếu có người thấy chư Phật, thì mau được viên mãn công đức thù thắng.
Tất cả chư Phật, nếu có người thấy chư Phật, thì mau được thành tựu thiện căn rộng lớn.
Tất cả chư Phật, nếu có người thấy chư Phật, thì mau được

* Trang 36 *
device

sinh lên trời tịnh diệu.
Tất cả chư Phật, nếu có người thấy chư Phật, thì mau trừ dứt được tất cả nghi hoặc.
Tất cả chư Phật, nếu có người đã phát tâm Bồ-đề mà được thấy chư Phật, thì mau thành tựu được sự tín hiểu rộng lớn, vĩnh viễn không thoái chuyển, có thể tùy chỗ đáng độ mà giáo hóa chúng sinh. Nếu người chưa phát tâm thì mau phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Tất cả chư Phật, nếu người chưa nhập chánh vị mà được thấy chư Phật thì mau nhập chánh vị.
Tất cả chư Phật, nếu ai được thấy chư Phật thì mau được thanh tịnh tất cả các căn thế gian và xuất thế gian.
Tất cả chư Phật, nếu có ai được thấy chư Phật thì mau diệt trừ được tất cả chướng ngại.
Tất cả chư Phật, nếu có người được thấy chư Phật thì mau được biện tài vô úy.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười điều phải thường nhớ nghĩ pháp thanh tịnh:
Tất cả chư Phật có nhân duyên quá khứ, tất cả Bồ-tát phải thường nhớ nghĩ.
Tất cả chư Phật, có hạnh thanh tịnh thù thắng, tất cả Bồ-tát phải thường nhớ nghĩ.
Tất cả chư Phật đầy đủ các Ba-la-mật, tất cả Bồ-tát phải thường nhớ nghĩ.
Tất cả chư Phật thành tựu đại nguyện, tất cả Bồ-tát phải thường nhớ nghĩ.
Tất cả chư Phật chứa nhóm thiện căn, tất cả Bồ-tát phải thường nhớ nghĩ.
Tất cả chư Phật đã đủ phạm hạnh, tất cả Bồ-tát phải thường nhớ nghĩ.
Tất cả chư Phật hiện thành Chánh giác, tất cả Bồ-tát phải thường nhớ nghĩ.
Tất cả chư Phật có sắc thân vô lượng, tất cả Bồ-tát phải thường nhớ nghĩ.

* Trang 37 *
device

Tất cả chư Phật có thần thông vô lượng, tất cả Bồ-tát phải thường nhớ nghĩ.
Tất cả chư Phật có mười Lực, bốn Vô úy, tất cả
Bồ-tát phải thường nhớ nghĩ.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười điều trụ nơi trí Nhất thiết:
Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết tâm và nẻo tâm hành hóa của tất cả chúng sinh trong ba đời.
Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết các nghiệp đã chứa nhóm và quả báo của nghiệp đó nơi tất cả chúng sinh trong ba đời.
Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết chỗ thích  hợp của tất cả chúng sinh, dùng ba luân để giáo hóa điều phục.
Tất cả chư Phật ở trong một niệm biết hết tâm tướng của tất cả chúng sinh trong cõi pháp, ở khắp tất cả xứ hiện Phật xuất thế, khiến người được thấy, theo phương tiện thọ nhận.
Tất cả chư Phật ở trong một niệm tùy tâm ưa thích hiểu biết của tất cả chúng sinh trong cõi pháp mà thị hiện thuyết pháp, khiến cho họ được điều phục.
Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết sở thích nơi tâm của tất cả chúng sinh trong cõi pháp, vì họ mà hiện thần lực.
Tất cả chư Phật ở trong một niệm hiện khắp mọi nơi, tùy theo tất cả chúng sinh đáng được hóa độ mà thị hiện xuất thế, vì họ nói đối với thân Phật, chẳng nên chấp giữ.
Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều đi đến khắp tất cả nơi chốn trong cõi pháp, tất cả các cõi của tất cả chúng sinh.
Tất cả chư Phật ở trong một niệm, tùy các chúng sinh có ai nhớ tưởng thì không chỗ nào là Phật không ứng hiện.
Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết hết sự hiểu biết và ý muốn của tất cả chúng sinh, vì họ thị hiện vô lượng sắc thân.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười môn Tam-muội của Phật vô lượng chẳng thể nghĩ bàn:
Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm, đến khắp tất cả chỗ, vì khắp chúng sinh mà nói rộng pháp diệu.
Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm, đến khắp tất cả chỗ, vì các chúng sinh mà giảng nói về vô ngã.

* Trang 38 *
device

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm, đến khắp tất cả nơi chốn vào suốt ba đời.
Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm, đến khắp tất cả chỗ, vào khắp cõi Phật rộng lớn nơi mười phương.
Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm, đến khắp tất cả chỗ, hiện vô lượng thân Phật.
Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm, đến khắp tất cả chỗ, tùy các sự hiểu biết của tâm chúng sinh mà biểu hiện về thân, ngữ, ý.
Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm, đến khắp tất cả chỗ giảng nói chân tế của tất cả pháp lìa dục.
Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm, đến khắp tất cả chỗ, diễn nói tất cả tự tánh duyên khởi.
Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm, đến khắp tất cả chỗ, thị hiện vô lượng sự trang nghiêm lớn lao của thế gian và xuất thế gian, khiến các chúng sinh thường được thấy Phật.
Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm, đến khắp tất cả chỗ, khiến các chúng sinh đều được thông đạt tất cả Phật pháp vô lượng giải thoát, rốt ráo đến bờ giác ngộ vô thượng.
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ giải thoát vô ngại:
Tất cả chư Phật có thể, ở nơi một vi trần, hiện vô số chư Phật xuất thế.
Tất cả chư Phật có thể, ở nơi một vi trần, hiện vô số chư Phật chuyển pháp luân thanh tịnh.
Tất cả chư Phật có thể, ở nơi một vi trần, hiện vô số chúng sinh được giáo hóa, điều phục.
Tất cả chư Phật có thể, ở nơi một vi trần, hiện vô số cõi nước của chư Phật.
Tất cả chư Phật có thể, ở nơi một vi trần, hiện vô số Bồ-tát được thọ ký.
Tất cả chư Phật có thể, ở nơi một vi trần, hiện vô số tất cả chư Phật trong ba đời.
Tất cả chư Phật có thể, ở nơi một vi trần, hiện vô số tất cả chủng loại thế giới trong ba đời.

* Trang 39 *
device

Tất cả chư Phật có thể, ở nơi một vi trần, hiện tất cả thần thông trong ba đời.
Tất cả chư Phật có thể, ở nơi một vi trần, hiện tất cả chúng sinh trong ba đời.
Tất cả chư Phật có thể, ở nơi một vi trần, hiện tất cả Phật sự trong ba đời.

* Trang 40 *
device

 
Đại Tập 39 - Bộ Hoa Nghiêm IV - Số 279 (Q.46- 80) & Số 280- 285