LOGO VNBET
  KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
                   HOA NGHIÊM
                      QUYỂN 48
Phẩm 34: NHƯ LAI THẬP THÂN TƯỚNG HẢI

 
Bấy giờ, Đại Bồ-tát Phổ Hiền bảo chư Bồ-tát:
–Chư Phật tử! Nay tôi sẽ vì các vị diễn nói về biển tướng của Như Lai.
Chư Phật tử! Trên đỉnh đầu của Đức Như Lai có ba mươi hai tướng đại nhân trang nghiêm quý báu. Trong đó có tướng đại nhân tên là Ánh sáng chiếu tất cả phương phóng ra khắp vô lượng lưới ánh sáng lớn, tất cả diệu bảo dùng làm trang nghiêm.
Tóc báu cùng khắp kín dầy mềm mại, mỗi mỗi sợi tóc đều phóng ra ánh sáng báu ma-ni chiếu khắp tất cả vô biên thế giới, đều hiện thân Phật, sắc tướng viên mãn.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây ánh sáng của mắt Phật, dùng các loại trang nghiêm bằng ma-ni vương, phát ra ánh sáng màu huỳnh kim như tướng lông giữa chặng mày. Ánh sáng phát ra đó chiếu khắp tất cả thế giới.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây cõi pháp sung mãn, dùng luân báu thượng diệu để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng đèn phước trí của Như Lai, chiếu khắp các biển thế giới trong tất cả cõi pháp ở mười phương; nơi đó, hiện khắp tất cả chư Phật và chư Bồ-tát.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây thị hiện chiếu khắp, trang nghiêm bằng chân kim ma-ni. Những châu báu đó đều phóng ra ánh sáng chiếu vô số cõi nước Phật. Tất cả chư Phật xuất hiện trong ánh sáng này.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây phóng ra ánh sáng báu, dùng

* Trang 41 *
device

ma-ni báu vương thanh tịnh để trang nghiêm, báu Tỳ-lưu-ly làm hoa nhụy. Ánh sáng chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, trong đó hiện khắp tất cả thần biến, ca ngợi trí tuệ công đức của Như Lai đã tu hành thuở xưa.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây đại tự tại thị hiện Như Lai khắp cõi pháp, Bồ-tát thần biến, ma-ni bảo diệm làm mão, đầy đủ lực Như Lai giác ngộ tất cả, vầng ánh lửa báu dùng làm tràng hoa. Ánh sáng này chiếu khắp mười phương thế giới, trong đó thị hiện tất cả Như Lai ngồi nơi đạo tràng, mây trí Nhất thiết đầy khắp hư không vô lượng cõi pháp.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây đèn chiếu khắp Như Lai, dùng biển báu đại tự tại có thể làm chấn động các cõi nước trong cõi pháp để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng thanh tịnh chiếu khắp cõi pháp. Trong đó hiện khắp biển công đức của chư Bồ-tát nơi mười phương và hiện khắp biển cờ trí tuệ của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây rộng lớn chiếu khắp chư Phật, trang nghiêm với các châu báu Nhân-đà-la, như ý vương, ma-ni vương, thường phóng ra ánh sáng của đèn Bồ-tát chiếu khắp tất cả thế giới nơi mười phương, trong đó hiển hiện biển các sắc tướng, biển âm thanh, biển sức thanh tịnh của tất cả chư Phật.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây ánh sáng viên mãn, trang nghiêm với các thứ hoa báu bằng lưu ly thượng diệu, ma-ni vương, tất cả các báu phóng lưới ánh sáng lớn đầy khắp tất cả thế giới nơi mười phương. Tất cả chúng sinh đều thấy Đức Như Lai hiện ngồi trước mình, khen ngợi công đức nơi Pháp thân của chư Phật và chư Bồ-tát, khiến vào cảnh giới thanh tịnh của Như Lai.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây ánh sáng chiếu khắp tất cả tạng hạnh Bồ-tát, trang nghiêm với những hoa báu đẹp. Ánh sáng báu chiếu khắp vô lượng thế giới, che khắp tất cả cõi nước. Mười phương pháp giới thông đạt vô ngại, âm thanh Phật chấn động nêu bày thông suốt về biển pháp.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây ánh sáng chiếu khắp, trang nghiêm bằng châu báu Tỳ-lưu-ly, Nhân-đà-la, Kim cang ma-ni. Ánh

* Trang 42 *
device

 sáng báu ma-ni, sắc tướng trong sáng chiếu khắp tất cả biển thế giới, phát ra âm thanh vi diệu tràn đầy cõi pháp. Như thế đều từ biển trí tuệ đại công đức của chư Phật mà hóa hiện.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây chánh giác, dùng hoa tạng báu để trang nghiêm. Những hoa báu đó đều phóng ra ánh sáng, đều có Đức Như Lai ngồi nơi đạo tràng, khắp đầy tất cả vô biên thế giới, khiến các thế giới đều thanh tịnh khắp, dứt hẳn tất cả vọng tưởng phân biệt.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây ánh sáng chiếu sáng, dùng biển tạng ánh sáng báu, tâm vương ma-ni để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng lớn, hiển hiện vô lượng Bồ-tát và hạnh tu hành của Bồ-tát. Biển các sắc tướng thân trí, thân pháp của tất cả Như Lai đầy dẫy nơi cõi pháp.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây trang nghiêm chiếu hắp, dùng hoa kim cang châu báu Tỳ-lưu-ly để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng lớn, trong ánh sáng có tòa hoa sen báu lớn, đầy đủ trang nghiêm, che trùm cõi pháp, tự nhiên diễn nói bốn hạnh Bồ-tát, tiếng đó thấu khắp các biển pháp giới.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây hiện hạnh biển Tam-muội của Phật, trong một niệm thị hiện Như Lai với vô lượng trang nghiêm, trang nghiêm biển thế giới chẳng thể nghĩ bàn khắp tất cả cõi pháp.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây biển biến hóa chiếu khắp, trang nghiêm với hoa sen báu đẹp như núi Tu-di. Những ánh sáng báu từ Phật nguyện sinh, hiện các sự biến hóa không có cùng tận.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây giải thoát của tất cả Như Lai, trang nghiêm với châu báu thanh tịnh, phóng ra ánh sáng lớn trang nghiêm tất cả tòa Sư tử của chư Phật, thị hiện tất cả sắc tướng của chư Phật và vô lượng Phật pháp, cùng biển cõi nước của chư Phật.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây tự tại phương tiện chiếu khắp, trang nghiêm bằng những hoa Tỳ-lưu-ly, hoa sen màu vàng ròng, đèn ma-ni vương, mây ánh sáng pháp diệu, phóng ra tất cả ánh sáng thanh tịnh, mây dày sáng báu của chư Phật tràn đầy cõi pháp, trong đó hiện tất cả đồ trang nghiêm tốt đẹp cùng khắp.

* Trang 43 *
device

Kế có tướng đại nhân tên là Mây giác chủng tánh Phật, trang nghiêm với vô lượng ánh sáng báu, đầy đủ ngàn vòng, trong ngoài thanh tịnh, từ thiện căn thuở xưa sinh ra. Ánh sáng này chiếu khắp thế giới nơi mười phương, phát minh mặt trời trí, nêu bày biển pháp.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây hiện tất cả tướng Như Lai tự tại, trang nghiêm với những chuỗi anh lạc báu, hoa báu lưu ly, phóng ra ánh sáng báu lớn đầy khắp cõi pháp, trong đó hiện khắp vô lượng chư Phật bằng số vi trần trong tất cả cõi Phật ở quá khứ, vị lai, hiện tại, như sư tử chúa dũng mãnh vô úy, đều đầy đủ sắc, tướng và trí tuệ.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây chiếu khắp tất cả cõi pháp, tướng báu của Như Lai thanh tịnh trang nghiêm, phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp cõi pháp, hiển hiện tất cả vô lượng, vô biên tạng mầu trí tuệ của chư Phật, Bồ-tát.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây tướng Như Lai Tỳ-lô-giá-na, trang nghiêm với hoa báu cực đẹp và Tỳ-lưu-ly thanh tịnh diệu nguyệt, đều phóng ra vô lượng trăm ngàn vạn ức ánh sáng báu ma-ni, đầy đủ khắp tất cả pháp giới hư không, trong đó hiển hiện vô lượng cõi Phật, đều có Đức Như Lai ngồi kiết già.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây ánh sáng chiếu khắp tất cả Phật, trang nghiêm với những đèn báu đẹp, phóng ra ánh sáng thanh tịnh chiếu tất cả thế giới khắp mười phương, đều hiện chư Phật chuyển pháp luân.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây trang nghiêm hiện khắp tất cả, trang nghiêm với những ánh sáng báu, phóng ra ánh sáng thanh tịnh tràn đầy cõi pháp, niệm niệm thường hiện vô số tất cả chư Phật và chư Bồ-tát ngồi nơi đạo tràng.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây phát ra âm thanh nơi tất cả cõi pháp, trang nghiêm với biển báu ma-ni và chiên-đàn cực tốt, phóng ra lưới ánh lửa lớn tràn đầy cõi pháp, trong đó diễn khắp âm thanh vi diệu, hiển thị tất cả biển nghiệp của tất cả chúng sinh.
Kế có tướng đại nhân tên là Chùm mây biến hóa chiếu khắp chư Phật, mắt thanh tịnh của Như Lai dùng làm trang nghiêm, ánh sáng chiếu tất cả thế giới nơi mười phương, trong đó hiện khắp tất cả

* Trang 44 *
device

 đồ trang nghiêm của chư Phật ba đời. Lại phát ra âm thanh vi diệu diễn nói biển pháp rộng lớn chẳng thể nghĩ bàn.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây ánh sáng chiếu biển Phật, ánh sáng chiếu khắp tất cả thế giới, khắp cả cõi pháp không bị chướng ngại, đều có Đức Như Lai ngồi kiết già.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây đèn báu, phóng ra ánh sáng rộng lớn của Như Lai chiếu khắp tất cả cõi pháp nơi mười phương, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và chư Bồ-tát cùng biển chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây cõi pháp không sai biệt, phóng ra ánh sáng đại trí của Như Lai, chiếu khắp biển pháp vô lượng trong tất cả chúng hội đạo tràng Bồ-tát của các độ của chư Phật trong mười phương, trong đó hiện khắp các thứ thần thông, lại phát ra âm thanh vi diệu tùy sở thích nơi tâm của các chúng sinh mà diễn nói hạnh nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền, khiến họ hồi hướng.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây an trụ tất cả biển thế giới chiếu khắp, phóng ra ánh sáng báu tràn đầy tất cả cõi pháp trong hư không. Trong đó hiện khắp đạo tràng tịnh diệu và thân tướng trang nghiêm của Phật cùng Bồ-tát, khiến ai ngó thấy đều được không chỗ kiến chấp.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây tất cả báu thanh tịnh chiếu sáng, phóng ra vô lượng ánh sáng thanh tịnh ma-ni diệu bảo của chư Phật và Bồ-tát, chiếu khắp tất cả cõi pháp nơi mười phương. Trong đó hiện khắp biển chư Bồ-tát, đều đầy đủ thần lực của Như Lai, thường du hành tất cả lưới cõi ở mười phương cùng tận cõi hư không.
Kế có tướng đại nhân tên là Mây trang nghiêm chiếu khắp tất cả cõi pháp, ở ngay giữa tất cả tướng lần lần dâng cao, trang nghiêm với Diêm-phù-đàn-kim, lưới Nhân-đà-la, phóng ra mây ánh sáng thanh tịnh tràn đầy cõi pháp, niệm niệm thường hiện chúng hội đạo tràng của chư Phật, Bồ-tát ở tất cả thế giới.
Trên đây là ba mươi hai tướng đại nhân trang nghiêm trên đỉnh của Đức Như Lai.
Chư Phật tử! Giữa chặng mày của Đức Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây ánh sáng chiếu khắp cõi pháp, trang nghiêm với

* Trang 45 *
device

 hoa báu ma-ni, phóng ra ánh sáng lớn đủ những sắc báu, dường như mặt trời, mặt trăng, thấu suốt, thanh tịnh. Ánh sáng này chiếu khắp cõi nước nơi mười phương, trong đó hiển hiện tất cả thân Phật, lại xuất âm thanh vi diệu tuyên dương biển pháp.
Mắt của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây tự tại thấy khắp, trang nghiêm với những châu báu tuyệt diệu, ánh sáng báu ma-ni thanh tịnh trong suốt, thấy khắp tất cả đều không chướng ngại.
Mũi của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây tất cả thần thông trí tuệ, trang nghiêm với châu báu đẹp thanh tịnh, những ánh sáng của màu sắc báu giăng che trên đó, trong ấy xuất hiện vô lượng Hóa Phật ngồi nơi hoa sen báu, đi đến các thế giới, vì tất cả Bồ-tát và tất cả chúng sinh diễn nói vô số biển pháp của chư Phật.
Lưỡi của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây thị   hiện âm thanh, trang nghiêm với châu báu đẹp nhiều màu, do thiện căn nhiều đời trước thành tựu.
Lưỡi đó rộng dài che khắp tất cả biển thế giới. Đức Như Lai hoặc vui vẻ mỉm cười phóng ra tất cả ánh sáng báu ma-ni, ánh sáng này chiếu khắp cõi pháp nơi mười phương, hay làm cho tất cả tâm được trong lành mát mẻ. Tất cả chư Phật ba đời đều hiển hiện sáng rỡ trong quang minh đó, đều phát ra âm thanh vi diệu, rộng lớn đến khắp tất cả cõi, trụ kiếp vô lượng kiếp.
Lưỡi của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây cõi pháp, bằng phẳng như bàn tay do các thứ báu trang nghiêm, phóng ra ánh sáng báu đẹp, sắc tướng đều viên mãn, như ánh sáng từ giữa chặng mày phóng ra. Ánh sáng này chiếu khắp tất cả cõi Phật, chỉ do vi trần hợp thành không có tự tánh, trong đó lại hiện vô lượng chư Phật, đều phát ra âm thanh vi diệu thuyết tất cả pháp.
Đầu lưỡi của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây ánh sáng chiếu cõi pháp, trang nghiêm với Như ý bảo vương, tự nhiên luôn xuất ngọn lửa báu màu vàng, trong đó ảnh hiện tất cả biển Phật, lại phát ra âm thanh vi diệu tràn đầy tất cả vô biên thế giới. Nơi mỗi mỗi tiếng đó đủ tất cả âm thanh đều diễn nói pháp màu, người nghe tâm vui mừng, trải vô lượng kiếp nghiền ngẫm chẳng quên.
Đầu lưỡi của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây chiếu soi cõi pháp, dùng ma-ni bảo vương để nghiêm sức, diễn bày những sắc

* Trang 46 *
device

 tướng rực rỡ vi diệu đầy khắp vô lượng cõi nước nơi mười phương, khắp cõi pháp đều thanh tịnh. Trong đó đều có vô lượng chư Phật và chư Bồ-tát đều phát ra diệu âm theo phương tiện khai thị, tất cả Bồ-tát hiện tiền lắng nghe tiếp nhận.
Hàm trên trong miệng của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây thị hiện cõi pháp chẳng thể nghĩ bàn, dùng báu Nhân-đà-la và báu Tỳ-lưu-ly để trang nghiêm, phóng ra mây ánh sáng thanh tịnh của đèn hương đầy khắp tất cả cõi pháp nơi mười phương, thị hiện các thứ thần thông phương tiện, khắp tất cả biển thế giới, nêu diễn nói pháp sâu xa chẳng thể nghĩ bàn.
Trong miệng của Như Lai, phía dưới răng hàm bên phải có tướng đại nhân tên là Mây răng Phật, tướng luân chữ “vạn” bằng những ma-ni báu dùng trang nghiêm, phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp cõi pháp, trong đó hiện khắp tất cả thân Phật, châu lưu mười phương khai ngộ chúng sinh.
Phía trên răng hàm bên phải có tướng đại nhân tên là Mây tạng lửa báu di-lô, trang nghiêm với tạng báu ma-ni, phóng ra ngọn lửa hương kim cang, ánh sáng thanh tịnh. Mỗi mỗi ánh sáng tràn đầy cõi pháp, thị hiện tất cả thần lực của chư Phật, lại hiện ra tất cả đạo tràng thanh tịnh vi diệu trong tất cả mười phương thế giới.
Phía dưới răng hàm bên trái có tướng đại nhân tên là Mây đèn báu chiếu khắp, trang nghiêm với tất cả châu báu đẹp, hoa nở phát mùi hương, phóng ra mây ánh sáng đèn, ánh sáng thanh tịnh đầy khắp tất cả biển thế giới, trong đó hiển hiện tất cả chư Phật ngồi nơi tòa Sư tử tạng hoa sen, chúng Bồ-tát vây quanh Phật.
Phía trên răng hàm bên trái có tướng đại nhân tên là Mây chiếu hiện Như Lai, trang nghiêm với ánh sáng thanh tịnh, vàng Diêm-phù-đàn, lưới báu và hoa báu, phóng ra vòng ánh sáng lớn đầy khắp cõi pháp, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật, dùng sức thần thông, ở trong hư không lưu hành dòng sữa pháp, đèn pháp, báu pháp, giáo hóa tất cả chúng Bồ-tát.
Răng của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây ánh sáng hiện khắp, giữa mỗi mỗi răng có biển tướng trang nghiêm. Nếu lúc Phật mỉm cười đều phóng ra ánh sáng đủ những sắc báu, ánh sáng báu

* Trang 47 *
device

ma-ni, uyển chuyển xoay phía phải, lưu hành nơi cõi pháp đều cùng khắp, diễn nói tiếng Phật, thuyết hạnh Phổ hiền.
Môi Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây ảnh hiện tất cả ánh sáng báu, phóng ra màu vàng ròng Diêm-phù-đàn, màu hoa sen, màu tất cả báu, ánh sáng rộng lớn chiếu khắp cõi pháp làm cho đều thanh tịnh.
Cổ Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây chiếu khắp tất cả thế giới trang nghiêm với Ma-ni bảo vương, mềm nhuyễn mịn láng xanh biếc như cỏ bồ kết lại làm thành, phóng ra ánh sáng thanh tịnh Tỳ-lô-giá-na, đầy khắp tất cả thế giới nơi mười phương, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật.
Vai phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây tất cả báu rộng lớn của Phật, phóng ra màu tất cả báu, màu vàng ròng, màu hoa sen chói sáng thành lưới ánh sáng báu, chiếu khắp cõi pháp, trong đó hiện khắp tất cả Bồ-tát.
Vai phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là mây báu tối thắng chiếu khắp, màu sắc thanh tịnh như vàng Diêm-phù-đàn, phóng ra ánh sáng ma-ni tràn đầy cõi pháp, trong đó hiển hiện tất cả Bồ-tát.
Vai trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là mây ánh sáng tối thắng chiếu cõi pháp, trang nghiêm bằng các thứ như trên đỉnh và giữa mày, phóng ra ánh sáng màu vàng Diêm-phù-đàn, màu hoa sen, các thứ báu, thành lưới sáng lớn tràn đầy cõi pháp, trong đó thị hiện tất cả thần lực.
Vai trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây ánh sáng chiếu khắp, tướng đó xoay về phía phải, trang nghiêm với ma-ni bảo vương, màu vàng Diêm-phù-đàn, phóng ra ánh sáng lửa hương, hoa báu tràn đầy cõi pháp, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật cùng tất cả cõi nước nghiêm tịnh.
Vai trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây đẹp chiếu khắp, tướng đó xoay phía phải, vi mật trang nghiêm, phóng mây ánh sáng đèn của Phật, ánh sáng trong lành đầy khắp cõi pháp, trong đó hiển hiện tất cả Bồ-tát với những sự trang nghiêm, thảy đều tốt đẹp.
Giữa ngực Như Lai có tướng đại nhân như hình chữ “vạn” tên

* Trang 48 *
device

là Mây biển cát tường, trang nghiêm với hoa báu ma-ni, phóng ra tất cả màu báu, các thứ vầng ánh sáng tràn đầy cõi pháp làm cho thanh tịnh khắp. Lại phát ra âm thanh vi diệu diễn thông biển pháp.
Bên phải tướng cát tường có tướng đại nhân tên là Mây hiện ánh sáng chiếu soi, dùng lưới Nhân-đà-la để trang nghiêm, phóng ra luồng ánh sáng lớn đầy khắp cõi pháp, trong đó hiện khắp vô lượng chư Phật.
Bên phải tướng cát tường lại có tướng đại nhân tên là Mây hiện khắp Như Lai, dùng mão báu ma-ni của chư Bồ-tát để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp tất cả thế giới nơi mười phương đều làm cho thanh tịnh, trong đó thị hiện Phật quá khứ, vị lai, hiện tại ngồi nơi đạo tràng, hiện khắp thần lực, nêu rộng biển pháp.
Bên phải tướng cát tường lại có tướng đại nhân tên là Mây hoa nở, trang nghiêm với hoa báu ma-ni, phóng ra ánh sáng đèn hương báu, ánh sáng thanh tịnh, giống như hoa sen, đầy khắp cõi pháp.
Bên phải tướng cát tường lại có tướng đại nhân tên là Mây màu vàng dễ mến ưa, trang nghiêm với tất cả báu, tạng tâm vương ma-ni vương, phóng ra ánh sáng trong lành chiếu khắp cõi pháp, trong đó hiện hết tạng báu ma-ni có ánh sáng lớn giống như mắt Phật.
Bên phải tướng cát tường lại có tướng đại nhân tên là Mây biển Phật, dùng châu báu Tỳ-lưu-ly, trang hoa hương đăng để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng thanh tịnh ma-ni bảo vương, ánh đèn hương lớn đầy khắp tất cả cõi nước mười phương, trong đó hiện khắp đạo tràng chúng hội.
 Bên trái tướng cát tường có tướng đại nhân tên là Mây thị hiện ánh sáng, có vô số Bồ-tát ngồi nơi tòa hoa sen báu dùng làm trang nghiêm, phóng ra ánh sáng của ngọn lửa báu đủ loại ma-ni vương xen lẫn làm thanh tịnh khắp tất cả các biển pháp giới, trong đó thị hiện vô lượng Phật và âm thanh vi diệu của Phật diễn thuyết các pháp.
Bên trái tướng cát tường có tướng đại nhân tên là Mây ánh sáng thị hiện khắp cõi pháp, dùng biển báu ma-ni để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng lớn khắp tất cả cõi, trong đó hiện khắp các chúng Bồ-tát.

* Trang 49 *
device

Bên trái tướng cát tường có tướng đại nhân tên là Mây phổ thắng, trang nghiêm với tràng hoa báu ma-ni vương như ánh sáng mặt trời, phóng ra ánh sáng lửa lớn, tràn đầy biển các thế giới trong cõi pháp, trong đó thị hiện tất cả thế giới, tất cả Như Lai, tất cả chúng sinh.
Bên trái tướng cát tường có tướng đại nhân tên là Mây diệu âm chuyển pháp luân, trang nghiêm với tất cả đèn pháp, nhụy hương thanh tịnh, phóng ra ánh sáng lớn tràn đầy cõi pháp, trong đó hiện khắp tất cả biển pháp và biển tâm của chư Phật.
Bên trái tướng cát tường có tướng đại nhân tên là Mây trang nghiêm, dùng tất cả biển Phật ba đời để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng thanh tịnh làm nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật, chư Bồ-tát và những hạnh tu hành của chư Phật, chư Bồ-tát.
Tay phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây chiếu biển, các báu trang nghiêm, hằng phóng ra ánh sáng thanh tịnh của ánh trăng tràn đầy tất cả thế giới cõi hư không, phát ra âm thanh lớn khen ngợi tất cả hạnh Bồ-tát.
Tay phải của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây ảnh hiện chiếu sáng, dùng Tỳ-lưu-ly đế thanh hoa báu ma-ni để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp tạng hoa sen, tạng ma-ni, tất cả thế giới chỗ an trụ của Bồ-tát mười phương, trong đó đều hiện vô lượng chư Phật, dùng thân pháp thanh tịnh, ngồi nơi cội Bồ-đề, làm chấn động tất cả cõi nước nơi mười phương.
Tay phải của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây tràng hoa ánh đèn làm nghiêm tịnh khắp, dùng báu Tỳ-lô-giá-na để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng lớn thành lưới biến hóa, trong đó hiện khắp những chúng Bồ-tát đều đội mão báu, diễn những biển hạnh.
Tay phải của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây hiện khắp tất cả ma-ni, dùng ánh sáng đèn hoa sen để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng tạng biển đầy khắp cõi pháp, trong đó hiện khắp chư Phật ngồi tòa hoa sen.
Tay phải của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây ánh sáng, dùng biển ánh sáng ma-ni để trang nghiêm, phóng ra những

* Trang 50 *
device

ánh lửa báu, ánh lửa hương, ánh lửa hoa, ánh sáng thanh tịnh đầy tất cả lưới thế giới, trong đó hiện khắp đạo tràng của chư Phật.
Tay trái của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây đèn thanh tịnh Tỳ-lưu-ly, dùng màu sắc vi diệu đất báu để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng kim sắc của Như Lai, niệm niệm thường hiện tất cả đồ trang nghiêm thượng diệu.
Tay trái của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây âm thanh đèn trí tuệ của tất cả cõi, dùng lưới Nhân-đà-la, hoa kim cang để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng vàng Diêm-phù-đàn thanh tịnh, chiếu khắp tất cả thế giới nơi mười phương.
Tay trái của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây ánh sáng an trú nơi hoa sen báu, dùng những hoa báu đẹp để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng lớn như đèn Tu-di chiếu khắp tất cả thế giới nơi mười phương.
Tay trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây chiếu khắp cõi pháp, dùng tràng hoa báu đẹp, vòng báu, bình báu, lưới Nhân-đà-la và những tướng tốt để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp tất cả cõi nước mười phương, trong đó thị hiện tất cả cõi pháp, tất cả biển thế giới, tất cả Như Lai ngồi tòa hoa sen.
Ngón tay phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây xoắn hiện biển cõi của các kiếp, dùng tạng ánh sáng trăng, ma-ni vương, tất cả hoa báu để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng lớn đầy khắp cõi pháp, trong đó hằng phát ra âm thanh vi diệu khắp tất cả cõi mười phương.
Ngón tay trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây an trụ tất cả báu, dùng báu đế thanh kim cang để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng báu ma-ni vương đầy khắp cõi pháp, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và chư Bồ-tát.
Bàn tay phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây chiếu diệu, dùng ma-ni vương có ngàn vòng xoáy báu để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng báu, ánh sáng ấy xoay về phía phải tràn đầy cõi pháp, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật, mỗi mỗi thân Phật đều có ánh sáng rực rỡ, thuyết pháp độ người, làm thanh tịnh thế giới.
Bàn tay trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây vầng

* Trang 51 *
device

ánh sáng tăng trưởng hóa hiện khắp đạo tràng trong cõi pháp, dùng ánh sáng mặt trời ma-ni vương ngàn vòng xoắn để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng lớn tràn đầy tất cả những biển thế giới, trong đó thị hiện tất cả Bồ-tát diễn thuyết biển hạnh của Phổ hiền, vào khắp tất cả cõi Phật, mỗi Bồ-tát đều khai ngộ vô lượng chúng sinh.
Âm tàng của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây lưu xuất khắp âm thanh Phật, dùng tất cả báu đẹp để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng lửa hoa của đèn ma-ni, chiếu tỏa rực rỡ đủ những màu báu, soi tỏa tất cả cõi pháp khắp hư không, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật du hành qua lại cùng khắp mọi nơi.
Hông phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây trăng hoa đèn báu chiếu khắp, các báu ma-ni dùng để trang nghiêm, phóng ra vô số ánh sáng lửa báu, giăng bày tất cả cõi pháp nơi mười phương, cùng hư không pháp giới đồng làm một tướng, có thể xuất sinh tất cả các tướng. Trong mỗi mỗi tướng đều hiện thần biến tự tại của chư Phật.
Hông trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây ánh sáng thị hiện tất cả biển pháp giới, che trùm hư không như hoa sen, nghiêm sức với châu báu vi diệu thanh tịnh, phóng ra lưới ánh sáng chiếu khắp tất cả cõi pháp nơi mười phương, trong đó hiện khắp những tướng mây đẹp.
Vế phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây hiện khắp dùng ma-ni nhiều màu để trang nghiêm. Vế và bắp chân trên dưới cân xứng nhau, phóng ra ánh sáng pháp mầu của lửa ma-ni, trong một niệm có thể thị hiện khắp tất cả biển tướng bước đi khắp nơi của Đấng Bảo Vương.
Vế trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây hiện vô lượng biển tướng của tất cả Phật, dùng  biển tất cả báu tùy thuận an trụ để trang nghiêm, du hành rộng lớn, phóng ra ánh sáng thanh tịnh chiếu khắp chúng sinh, đều khiến mong cầu Phật pháp vô thượng.
Bắp chân lộc vương y-ni-diên bên phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây tất cả cõi pháp trong hư không, dùng ánh sáng báu vi diệu để trang nghiêm. Tướng đó tròn thẳng có thể khéo bước đi, phóng ra ánh sáng thanh tịnh màu vàng Diêm-phù-đàn chiếu

* Trang 52 *
device

 khắp tất cả thế giới chư Phật, phát ra âm thanh lớn đều chấn động khắp nơi. Lại hiện ra tất cả cõi nước của chư Phật trụ giữa hư không, ánh sáng báu trang nghiêm, vô lượng Bồ-tát hóa hiện trong đó.
Bắp chân lộc vương y-ni-diên bên trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây biển trang nghiêm, màu như chân kim, có thể du hành khắp tất cả cõi Phật, phóng ra ánh sáng thanh tịnh của tất cả báu tràn đầy cõi pháp, thi hành Phật sự.
Lông trên bắp chân báu của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây ảnh tượng hiện khắp cõi pháp. Lông đó xoay bên phải, mỗi mỗi đầu lông phóng ra ánh sáng báu đầy khắp tất cả cõi pháp nơi mười phương, thị hiện tất cả thần lực của chư Phật. Những lỗ chân lông đó đều phóng ra ánh sáng, tất cả cõi Phật đều hiện trong ấy.
Dưới bàn chân của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây an trú nơi biển tất cả Bồ-tát, màu như hoa sen thanh tịnh bằng vàng kim cang Diêm-phù-đàn, phóng ra ánh sáng báu chiếu khắp biển thế giới nơi mười phương. Mây ánh lửa hương báu cùng khắp mọi nơi.
Lúc cất chân sắp bước thì hơi thơm lan khắp, đủ những màu báu đầy cả cõi pháp.
Trên bàn chân phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây ánh sáng chiếu khắp tất cả, dùng tất cả các báu để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng lớn tràn đầy cõi pháp, thị hiện tất cả chư Phật, chư Bồ-tát.
Trên bàn chân trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây hiện khắp tất cả chư Phật, dùng tạng báu ma-ni để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng báu, trong mỗi niệm, hiện tất cả thần biến và biển pháp của Phật, đạo tràng của Đức Phật ngự, suốt đến kiếp vị lai không gián đoạn.
Khoảng giữa ngón chân phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây ánh sáng chiếu tất cả biển pháp giới, trang nghiêm với đèn Tu-di ma-ni vương ngàn vầng ánh lửa sáng, phóng ra ánh sáng lớn đầy khắp các biển thế giới ở tất cả cõi pháp trong mười phương, trong đó hiện khắp tất cả những tướng trang nghiêm báu của chư Phật.
Khoảng giữa ngón chân trái của Như Lai có tướng đại nhân tên

* Trang 53 *
device

 là Mây hiện tất cả biển Phật, trang nghiêm với hoa báu ma-ni, tràng hoa đèn, ánh lửa hương, vòng tất cả báu, luôn phóng ra ánh sáng thanh tịnh của biển báu đầy khắp hư không và tất cả thế giới nơi mười phương. Trong đó thị hiện tướng chữ “vạn” và thanh âm viên mãn của tất cả chư Phật và chư Bồ-tát tạo lợi ích cho vô lượng tất cả chúng sinh.
Gót chân phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây tự tại chiếu sáng, dùng bột báu đế thanh để trang nghiêm, thường phóng ra ánh sáng báu đẹp của Như Lai. Ánh sáng này đẹp tốt tràn đầy cõi pháp, đều đồng một tướng không sai khác, trong đó thị hiện tất cả chư Phật ngồi nơi đạo tràng diễn nói pháp mầu.
Gót chân trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây thị hiện diệu âm diễn thuyết biển các pháp, dùng biển biến hóa báu ma-ni, biển lửa hương, hoa Tu-di báu ma-ni và Tỳ-lưu-ly để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng lớn đầy khắp cõi pháp, trong đó hiện khắp thần lực của chư Phật.
Lưng bàn chân phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây thị hiện tất cả ánh sáng trang nghiêm, dùng các báu kết thành trang nghiêm cực đẹp, phóng ra ánh sáng thanh tịnh màu vàng Diêm-phù-đàn, chiếu khắp tất cả cõi pháp nơi mười phương. Tướng ánh sáng đó như đám mây lớn che khắp tất cả đạo tràng của chư Phật.
Lưng bàn chân trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây hiện các sắc tướng, dùng tạng tất cả ánh sáng trăng, báu Tỳ-lô-giá-na và báu ma-ni của Nhân Đà-la-ni để trang nghiêm, niệm niệm du hành biển các cõi pháp, phóng ra ánh sáng đèn ma-ni, ngọn lửa hương đầy khắp cõi pháp.
Chu vi bàn chân phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây phổ tạng, dùng lưới Nhân đà-la-ni báu kim cang để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng báu đầy khắp hư không, trong đó thị hiện tất cả chư Phật ngồi nơi đạo tràng trên tòa Sư tử Ma-ni bảo vương.
Chu vi bàn chân trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây ánh sáng chiếu khắp cõi pháp, dùng hoa báu ma-ni để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng lớn tràn đầy cõi pháp, bình đẳng một tướng, trong đó thị hiện tất cả thần lực tự tại của chư Phật và chư Bồ-tát, dùng đại

* Trang 54 *
device

 
Đại Tập 39 - Bộ Hoa Nghiêm IV - Số 279 (Q.46- 80) & Số 280- 285