LOGO VNBET
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
                HOA NGHIÊM
                   QUYỂN 61
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 2)

 
Bấy giờ, Đại Bồ-tát Phổ Hiền quán sát khắp tất cả chúng hội Bồ-tát, dùng phương tiện đồng cõi pháp, phương tiện đồng cõi hư không, phương tiện đồng cõi chúng sinh, đồng ba đời, đồng tất cả kiếp, đồng tất cả nghiệp của chúng sinh, đồng tất cả ý muốn của chúng sinh, đồng tất cả sự hiểu biết của chúng sinh, đồng tất cả căn cơ của chúng sinh, cùng lúc tạo mọi thành tựu đầy đủ cho tất cả chúng sinh, dùng phương tiện đồng ánh sáng của tất cả pháp, vì chư Bồ-tát, dùng mười thứ pháp cú, mở bày, hiển thị, chiếu rõ diễn nói về Tam-muội Sư tử tần thân này.
Những gì là mười? Đó là:
Diễn nói pháp cú có thể thị hiện chư Phật thứ lớp xuất thế, thứ lớp thành hoại của các cõi trong tất cả cõi Phật như vi trần ngang bằng pháp giới.
Diễn nói pháp cú có thể thị hiện âm thanh tán thán công đức của Như Lai cùng tận kiếp vị lai trong tất cả cõi Phật ngang bằng cõi hư không.
Diễn nói pháp cú có thể thị hiện Như Lai xuất thế vô lượng, vô biên thành Chánh giác trong tất cả cõi Phật ngang bằng cõi hư không.
Diễn nói pháp cú có thể thị hiện Đức Như Lai ngồi nơi đạo tràng giữa chúng hội Bồ-tát trong tất cả cõi Phật ngang bằng cõi hư không.
Diễn nói pháp cú nơi tất cả lỗ chân lông niệm niệm xuất hiện

* Trang 351 *
device

 thân biến hóa của tất cả chư Phật đầy khắp pháp giới ngang bằng cả ba đời.
Diễn nói pháp cú có thể làm cho một thân bình đẳng hiển hiện đầy khắp biển tất cả cõi trong mười phương.
Diễn nói pháp cú có thể làm cho trong tất cả những cảnh giới hiện bày thần biến của chư Phật khắp ba đời.
Diễn nói pháp cú có thể làm cho trong mỗi mỗi vi trần nơi tất cả cõi Phật hiện những thần biến của chư Phật nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật ba đời, trải qua vô lượng kiếp.
Diễn nói pháp cú có thể làm cho tất cả lỗ chân lông xuất sinh âm thanh biển đại nguyện của tất cả chư Phật nói ba đời, khai phát hóa đạo tất cả Bồ-đề tận kiếp vị lai.
Diễn nói pháp cú có thể làm cho tòa Sư tử của Phật lượng đồng pháp giới, chúng hội Bồ-tát, đạo tràng trang nghiêm, tận vị lai kiếp chuyển những pháp luân vi diệu.
Chư Phật tử! Mười pháp cú này làm đầu, có các pháp cú nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật, đều là cảnh giới trí tuệ của Đức Như Lai.
Lúc đó, Đại Bồ-tát Phổ Hiền muốn nêu rõ lại nghĩa này, nên nương theo thần lực của Phật, quán sát Đức Như Lai, quán sát chúng hội, quán sát cảnh giới khó nghĩ bàn của chư Phật, quán sát vô biên Tam-muội của chư Phật, quán sát biển thế giới chẳng thể nghĩ bàn, quán sát pháp trí như huyễn chẳng thể nghĩ bàn, quán sát chư Phật ba đời chẳng thể nghĩ bàn, thảy đều bình đẳng, quán sát vô lượng, vô biên tất cả những pháp ngôn từ, rồi nói kệ rằng:
Trong mỗi lỗ chân lông
Biển cõi như vi trần
Đều có Đức Phật ngồi
Đều đủ chúng Bồ-tát
Trong mỗi lỗ chân lông

* Trang 352 *
device

Vô lượng những biển cõi
Phật ngự tòa Bồ-đề
Khắp pháp giới như vậy
Trong mỗi lỗ chân lông
Phật nhiều như vi trần
Chúng Bồ-tát vây quanh
Phật nói hạnh Phổ hiền.
Phật ngồi một cõi nước
Đầy khắp mười phương cõi
Vô lượng mây Bồ-tát
Đều vân tập chỗ Phật
Biển công đức Bồ-tát
Như vi trần ức cõi
Đều từ trong hội khởi
Đầy khắp mười phương cõi.
Đều trụ hạnh Phổ hiền
Đều vào biển pháp giới
Hiện khắp tất cả cõi
Đồng nhập hội chư Phật.
Ngồi yên tất cả cõi
Lắng nghe tất cả pháp
Trong mỗi mỗi cõi nước
Ức kiếp tu các hạnh.
Việc Bồ-tát tu hành
Rõ khắp hạnh biển pháp
Vào trong biển đại nguyện
Trụ nơi cảnh giới của Phật.
Thấu rõ hạnh Phổ hiền 
Xuất sinh các Phật pháp
Đủ biển công đức Phật
Rộng hiện mọi thần thông.
Mây thân bằng số bụi
Đầy khắp tất cả cõi
Khắp mưa pháp cam lộ
Cho chúng trụ Phật đạo
Bấy giờ, Đức Thế Tôn, vì muốn cho chư Bồ-tát an trụ trong Tam-muội Sư tử tần thân rộng lớn của Như Lai, nên từ tướng bạch hào giữa chặng mày, phóng ra ánh sáng lớn gọi là Phổ chiếu tam thế

* Trang 353 *
device

pháp giới môn, dùng ánh sáng nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật làm quyến thuộc, chiếu khắp cõi nước của chư Phật trong biển tất cả thế giới ở mười phương.
Khi đó, tại rừng Thệ-đa, đại chúng Bồ-tát đều thấy trong mỗi vi trần của tất cả cõi Phật khắp cõi pháp, cõi hư không đều có cõi nước của chư Phật nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, đủ các thứ tên gọi, các thứ sắc, các thứ thanh tịnh, các thứ trụ xứ, các thứ hình tướng, trong tất cả cõi nước của Phật như vậy, đều có Đại Bồ-tát ngồi nơi đạo tràng trên tòa Sư tử thành Đẳng chánh giác, đại chúng Bồ-tát trước sau vây quanh, các vị Chủ thế gian đồng thời cúng dường.
Hoặc thấy Bồ-tát ở trong chúng hội nơi vô số cõi Phật phát ra âm thanh vi diệu đầy khắp pháp giới chuyển chánh pháp luân.
Hoặc thấy Bồ-tát ở tại cung điện Trời, cung điện Long, cung điện Dạ-xoa, trong những cung điện của Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân phi nhân.
Hoặc thấy Bồ-tát tại nhân gian nơi thôn ấp, làng xóm, vương đô, xứ lớn, hiện các dòng họ, hiện các thứ tên, các thứ thân, các thứ tướng, các thứ ánh sáng, trụ các thứ oai nghi, nhập các thứ Tam-muội, hiện các thứ thần biến. Hoặc có lúc tự dùng vô số các ngôn ngữ âm thanh, hoặc làm cho những Bồ-tát ở trong vô số các chúng hội, dùng những ngôn từ thuyết giảng vô số chánh pháp.
Như trong chúng hội này, đại chúng Bồ-tát thấy sức đại thần thông Tam-muội sâu xa của chư Phật Như Lai như vậy, ở khắp pháp giới, hư không giới, trong biển của tất cả mười phương, nương nơi tâm tưởng của chúng sinh mà an trụ. Bắt đầu từ thời trước cho đến hiện tại này, tất cả thân cõi nước, tất cả thân chúng sinh, tất cả đạo hư không, trong đó ở chỗ bằng đầu sợi lông, mỗi mỗi đều có vô số cõi như vi trần do các nghiệp mà có, thứ lớp an trụ, cũng đều có đạo tràng, chúng hội Bồ-tát cũng đều như vậy. Thấy thần lực của Phật, chẳng hoại ba đời, chẳng hoại thế gian, ở trong tâm của tất cả chúng sinh mà hiện hình tượng, tùy theo sở thích nơi tâm của tất cả chúng sinh, phát ra âm thanh vi diệu vào khắp trong tất cả chúng hội, hiện khắp trước tất cả chúng sinh, sắc tướng có khác mà trí tuệ không

* Trang 354 *
device

 khác, theo chỗ ứng hợp khai thị Phật pháp, giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh chưa lúc nào nghỉ.
Những ai thấy được thần lực này của Phật đều là do sự thâu nhận thiện căn từ thuở quá khứ của Đức Tỳ-lô-giá-na Như Lai. Hoặc thuở xưa từng dùng bốn Nhiếp pháp để thâu tóm. Hoặc là thấy nghe, nhớ nghĩ, thân cận mà tạo được mọi thành tựu đầy đủ. Hoặc là ngày trước dạy cho phát tâm Vô thượng Bồ-đề. Hoặc là thuở xưa ở chỗ chư Phật đồng gieo trồng căn lành. Hoặc là quá khứ dùng trí Nhất thiết với phương tiện thiện xảo giáo hóa tạo mọi thành tựu đầy đủ, thế nên đều được nhập nơi đại thần lực khắp cõi pháp cõi hư không nơi Tam-muội sâu xa chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai. Hoặc nhập Pháp thân hoặc nhập sắc thân, hoặc nhập hạnh đã thành tựu từ thuở xưa, hoặc nhập các môn Ba-la-mật viên mãn, hoặc nhập hạnh luân trang nghiêm thanh tịnh, hoặc nhập các bậc Bồ-tát, hoặc nhập sức thành Chánh giác, hoặc nhập Tam-muội chỗ trụ nơi đại thần biến không sai biệt của Đức Phật, hoặc nhập Trí lực, Vô úy của Như Lai, hoặc nhập biển vô ngại biện tài của chư Phật.
Chư Bồ-tát đó dùng các thứ hiểu biết, các thứ đạo, các thứ pháp môn, các thứ nhập, các thứ ý nghĩa, các thứ tùy thuận, các thứ trí tuệ, các thứ trợ đạo, các thứ phương tiện, các thứ Tam-muội mà nhập nơi môn phương tiện biển thần biến của chư Phật nhiều như số vi trần của mười vô số cõi Phật như thế.
Những gì là các thứ Tam-muội? Đó là Tam-muội trang nghiêm khắp pháp giới, Tam-muội chiếu khắp cảnh giới ba đời không ngăn ngại, Tam-muội trí soi sáng pháp giới không sai biệt, Tam-muội vào cảnh giới bất động của Như Lai, Tam-muội chiếu khắp hư không vô biên, Tam-muội nhập vào sức của Như Lai, Tam-muội vô úy dũng mãnh phấn tấn trang nghiêm của Phật, Tam-muội chứa nhóm sức toàn chuyển của tất cả pháp giới, Tam-muội khai diễn âm thanh vô ngại như mặt trăng hiện khắp tất cả pháp giới, Tam-muội quang minh phổ biến thanh tịnh, Tam-muội cờ Pháp vương vô ngại, Tam-muội trong mỗi mỗi cảnh giới đều thấy tất cả biển chư Phật, Tam-muội hiện thân trong tất cả thế gian, Tam-muội nhập vào cảnh giới thân không sai biệt của Như Lai, Tam-muội chứa nhóm đại Bi tùy

* Trang 355 *
device

 chuyển theo tất cả thế gian, Tam-muội biết tất cả các pháp là không dấu tích, Tam-muội biết tất cả pháp là rốt ráo tịch diệt, Tam-muội tuy là vô sở đắc mà có thể biến hóa hiện khắp thế gian, Tam-muội đi vào tất cả các cõi, Tam-muội trang nghiêm tất cả cõi Phật thành Chánh giác, Tam-muội quán sát tất cả thế gian chủ về các sắc tướng sai biệt, Tam-muội quán sát tất cả cảnh giới chúng sinh không bị chướng ngại, Tam-muội có thể xuất sinh tất cả mẹ của Như Lai, Tam-muội có thể tu hành công đức nhập vào tất cả biển Phật, Tam-muội trong tất cả cảnh giới xuất hiện thần biến suốt thời vị lai, Tam-muội nhập vào tất cả biển bản sự của Như Lai, Tam-muội hộ trì tất cả chủng tánh suốt thời vị lai của Như Lai, Tam-muội dùng sức trí giải quyết định khiến hiện tại tất cả biển Phật trong mười phương đều thanh tịnh,  Tam-muội trong một niệm soi khắp tất cả nơi Phật trụ, Tam-muội vào tất cả cảnh giới không bị ngại, Tam-muội khiến tất cả thế giới làm thành một cõi Phật, Tam-muội xuất ra tất cả hóa thân Phật, Tam-muội dùng trí Kim cang vương trí biết biển của tất cả các căn, Tam-muội biết tất cả Như Lai đồng một thân, Tam-muội biết tất cả thế giới đều được an lập do ở tâm niệm, Tam-muội thị hiện Niết-bàn trong tất cả pháp giới rộng lớn, Tam-muội khiến trụ nơi cao tột, Tam-muội hiện các loại thân khác nhau trong tất cả cõi Phật, Tam-muội vào khắp tất cả trí tuệ Phật, Tam-muội biết tánh tướng tất cả các pháp, Tam-muội một niệm biết khắp các pháp trong ba đời, Tam-muội trong mỗi niệm mỗi niệm hiện thân khắp pháp giới, Tam-muội dùng trí dũng mãnh biết tuần tự Như Lai xuất thế, Tam-muội cảnh giới đầy đủ mắt tuệ trong tất cả pháp giới, Tam-muội dũng mãnh hướng đến mười Lực, Tam-muội phóng ánh sáng đầy đủ công đức chiếu khắp thế gian, Tam-muội bất động tạng, Tam-muội nói một pháp nhập vào khắp tất cả pháp, Tam-muội trong một pháp mà dùng tất cả ngôn ngữ âm thanh khác nhau để giảng dạy, Tam-muội diễn thuyết tất cả Phật pháp là pháp không hai, Tam-muội biết ba đời không ngăn ngại, Tam-muội biết tất cả kiếp là không sai khác,Tam-muội vào mười sức phương tiện vi tế, Tam-muội trong tất cả kiếp đều thành tựu tất cả hạnh Bồ-tát mà không đoạn dứt, Tam-muội hiện thân khắp mười phương, Tam-muội trong pháp

* Trang 356 *
device

giới tự tại thành Chánh giác, Tam-muội sinh tất cả an ổn, Tam-muội phát xuất tất cả các thứ trang nghiêm để trang nghiêm cõi hư không, Tam-muội trong mỗi niệm mỗi niệm xuất hiện đẳng số thân biến hóa bằng với chúng sinh, Tam-muội như mặt trăng sáng sạch của Như Lai, Tam-muội thường thấy tất cả Như Lai trụ ở hư không, Tam-muội khai thị tất cả Phật trang nghiêm, Tam-muội như đèn chiếu sáng tất cả nghĩa của các pháp, Tam-muội chiếu soi cảnh giới của mười Lực, Tam-muội như cờ biểu thị tất cả Phật, Tam-muội một tạng bí mật của tất cả chư Phật, Tam-muội trong mỗi niệm mỗi niệm việc làm đều rốt ráo, Tam-muội chứa nhóm phúc đức vô tận, Tam-muội thiết lập vô biên cảnh giới Phật, Tam-muội trụ vững tất cả pháp, Tam-muội khiến thấy biết tất cả sự thị hiện biến hóa của Như Lai, Tam-muội trong mỗi niệm mỗi niệm đều là ngày Phật thường xuất hiện, Tam-muội trong một ngày biết hết các pháp trong ba đời, Tam-muội dùng các âm thanh diễn nói tánh tịch diệt của tất cả các pháp, Tam-muội xây dựng sức tự tại của tất cả chư Phật, Tam-muội pháp giới nở hoa sen, Tam-muội quán sát các pháp như hư không không có chỗ trụ, Tam-muội biển mười phương khắp nhập vào một phương, Tam-muội nhập tất cả pháp giới vào chỗ vô nguyện, Tam-muội biển tất cả các pháp, Tam-muội dùng thân tịch tĩnh phóng tất cả ánh sáng, Tam-muội trong một niệm hiện tất cả thần thông đại nguyện, Tam-muội thành Chánh giác trong tất cả mọi thời mọi nơi, Tam-muội dùng một trang nghiêm nhập vào tất cả pháp giới, Tam-muội hiện thân Phật khắp cả, Tam-muội trí thần thông thù thắng biết tất cả chúng sinh rộng lớn, Tam-muội trong một niệm thân biến pháp giới, Tam-muội hiện pháp giới nhất thừa thanh tịnh, Tam-muội thị hiện đại trang nghiêm nhập vào pháp giới phổ môn, Tam-muội trụ trì tất cả bánh xe pháp của Phật, Tam-muội dùng tất cả pháp môn trang nghiêm một pháp môn, Tam-muội dùng hạng nguyện như lưới Nhân-đà-la thâu tóm tất cả cõi chúng sinh, Tam-muội Phân biệt tất cả thế giới, Tam-muội ngự tòa sen dạo chơi tự tại, Tam-muội trí thần thông biết tất cả chủng loại khác nhau của chúng sinh, Tam-muội khiến thân thường xuất hiện trước tất cả chúng sinh, Tam-muội biết tất cả sự sai khác trong biển âm thanh ngôn ngữ của tất cả chúng

* Trang 357 *
device

 sinh, Tam-muội trí thần thông biết tất cả sự sai biệt của chúng sinh, Tam-muội chứ nhóm tâm đại Bi bình đẳng, Tam-muội tất cả chư Phật nhập vào cõi Như Lai, Tam-muội Sư tử quần thân quán sát chỗ giải thoát của tất cả Như Lai.
Bồ-tát dùng các Tam-muội nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật như vậy mà nhập nơi biển Tam-muội thần biến của Như Lai Tỳ-lô-giá-na, niệm niệm sung mãn tất cả pháp giới.
Chư Bồ-tát đó thảy đều đầy đủ đại trí thần thông, sáng, nhanh tự tại, trụ ở các địa, dùng trí rộng lớn quán sát khắp tất cả, từ những chủng tánh trí tuệ mà sinh trí Nhất thiết trí thường hiện ở trước, được trí nhãn thanh tịnh lìa si mê mù lòa, vì các chúng sinh làm Điều Ngự Sư, trụ nơi bình đẳng của Phật đối với tất cả pháp không có phân biệt, thấu rõ cảnh giới, biết các thế gian tánh đều tịch diệt không có chỗ nương tựa. Đến khắp cõi nước của tất cả chư Phật mà không chấp trước, đều có thể quán sát tất cả các pháp mà chẳng trụ. Vào khắp tất cả cung điện diệu pháp mà không chỗ đến, giáo hóa điều phục tất cả thế gian khắp vì tất cả chúng sinh mà hiện nơi an ổn. Trí tuệ giải thoát là chỗ đi của các Bồ-tát đó, luôn dùng trí thân ở nơi lìa tham, siêu việt biển hữu mà hiển bày chân thật tế. Trí quang viên mãn thấy khắp các pháp. Trụ nơi Tam-muội kiên cố bất động. Đối với các chúng sinh luôn khởi đại Bi. Biết các pháp môn thảy đều như huyễn, tất cả chúng sinh thảy đều như mộng, tất cả Như Lai thảy đều như bóng, tất cả âm thanh thảy đều như tiếng vang, tất cả các pháp thảy đều như hóa, có thể khéo chứa nhóm hạnh nguyện thù thắng. Trí tuệ viên mãn thanh tịnh thiện xảo, tâm rất tịch tĩnh, khéo nhập tất cả cảnh giới Tổng trì, đủ sức Tam-muội dũng mãnh không khiếp nhược, được trí nhãn sáng suốt trụ nơi pháp giới, đến chỗ không chấp thủ đắc của tất cả pháp, tu tập biển lớn trí tuệ không bờ, đến Trí ba-la-mật rốt ráo giải thoát, được Bát-nhã ba-la-mật thâu giữ, dùng thần thông Ba-la-mật vào khắp thế gian, nương Tam-muội Ba-la-mật được tâm tự tại, dùng trí chẳng điên đảo biết tất cả nghĩa, dùng trí xảo phân biệt khai thị pháp tạng, dùng trí hiển hiện biết rõ để giải thích văn từ, dùng sức của nguyện lớn thuyết pháp vô tận, dùng vô sở úy để tuyên thuyết chánh pháp, thường thích quán sát pháp không

* Trang 358 *
device

chỗ nương, dùng mắt pháp thanh tịnh quán sát khắp tất cả, dùng mặt trăng trí thanh tịnh chiếu thế gian thành hoại, dùng ánh sáng trí tuệ chiếu đế chân thật. Phước đức trí tuệ như núi Kim cang, tất cả ví dụ không thể đến được, khéo quán sát các pháp tuệ căn tăng trưởng, dũng mãnh tinh tấn xô dẹp chúng ma, vô lượng trí tuệ, oai quang rực sáng. Thân của các vị siêu xuất tất cả thế gian, được trí tuệ vô ngại đối với tất cả pháp, khéo hay tỏ ngộ ngằn mé tận, vô tận, trụ ở phổ tế nhập vào chân thật tế, quán trí vô tướng thường hiện ra trước, khéo léo thành tựu các hạnh Bồ-tát, dùng trí vô nhị biết các cảnh giới, thấy khắp tất cả những loài ở thế gian, đến khắp tất cả cõi nước của chư Phật, trí đăng viên mãn, đối với tất cả pháp không bị chướng ngại, phóng ra ánh sáng pháp thanh tịnh chiếu mười phương cõi, làm phước điền chân thật của thế gian, hoặc thấy, hoặc nghe sở nguyện đều viên mãn, phước đức cao lớn vượt hơn các thế gian, dũng mãnh vô úy dẹp các ngoại đạo, diễn nói pháp âm vi diệu khắp tất cả cõi, thấy khắp chư Phật tâm không nhàm chán, đối với Pháp thân của Phật đã được tự tại, tùy cơ nghi hóa độ mà vì họ hiện thân, một thân đầy khắp tất cả cõi Phật, đã được thần thông thanh tịnh tự tại, ngồi thuyền đại trí đến lui vô ngại, trí tuệ viên mãn khắp cùng pháp giới, như mặt trời mọc lên chiếu khắp thế gian, tùy tâm của chúng sinh mà hiện sắc tượng, biết rõ căn tánh dục lạc của tất cả chúng sinh, nhập vào cảnh giới không tranh của tất cả pháp, biết các pháp tánh không sinh không khởi, có thể khiến cho pháp lớn pháp nhỏ nhập vào nhau tự tại, quyết rõ diệu lý hết sức sâu xa của Phật địa, dùng vô tận cú nói nghĩa rộng lớn, ở trong một câu, diễn thuyết tất cả biển Tu-đa-la, được thân đại trí tuệ Đà-la-ni, phàm những pháp đã thọ trì thời vĩnh viễn không quên mất, một niệm có thể nhớ những sự việc trong vô lượng kiếp, trong một niệm biết rõ trí của tất cả chúng sinh ba đời, luôn dùng tất cả môn Đà-la-ni diễn nêu vô biên biển pháp của chư Phật, thường chuyển pháp luân thanh tịnh bất thoái, làm cho các chúng sinh đều sinh trí tuệ. Được ánh sáng trí tuệ của cảnh giới Phật, nhập vào Tam-muội Thiện kiến thâm diệu, nhập vào cãnh giới không chướng ngại của tất cả pháp. Đối với tất cả pháp được thắng trí tự tại, tất cả cảnh giới đều thanh tịnh trang nghiêm, vào khắp tất

* Trang 359 *
device

cả pháp giới mười phương, tùy theo xứ sở đều đến tất cả, trong mỗi mỗi vi trần hiện thành Chánh giác. Nơi tánh vô sắc hiện tất cả sắc, đem tất cả phương vào khắp một phương.
Chư Bồ-tát này đủ vô biên tạng phước đức trí tuệ như vậy, thường được chư Phật khen ngợi. Bao nhiêu ngôn từ nói nêu công đức của các vị cũng không hết được. Tất cả chư Bồ-tát này đều ở  trong rừng Thệ-đa, vào sâu biển công đức lớn của Như Lai, đều thấy ánh sáng của Đức Phật chiếu tỏa.
Lúc đó, chư Bồ-tát được ánh sáng chánh pháp chẳng thể nghĩ bàn, tâm rất hoan hỷ, ở nơi thân mình, cùng lầu gác, những đồ trang nghiêm và ở chỗ ngồi trên tòa Sư tử, trong tất cả vật khắp rừng Thệ-đa, hóa hiện các thứ mây đại trang nghiêm, đầy khắp tất cả mười phương pháp giới.
Ở trong mỗi niệm, phóng ra mây ánh sáng lớn đầy khắp mười phương, đều có thể khai ngộ tất cả chúng sinh. Hiện ra mây linh báu bằng tất cả ma-ni đầy khắp mười phương, phát ra âm thanh vi diệu ca tụng ngợi khen tất cả công đức của chư Phật ba đời, hiện ra tất cả mây âm nhạc đầy khắp mười phương, trong âm nhạc diễn nói những nghiệp quả báo của tất cả chúng sinh. Hiện ra mây đủ các sắc tướng nguyện hạnh của tất cả Bồ-tát đầy khắp mười phương, diễn nói đại nguyện của chư Bồ-tát. Hiện ra mây tự tại biến hóa của tất cả Như Lai, đầy khắp mười phương, diễn nói theo ngôn ngữ âm thanh của tất cả chư Phật Như Lai. Hiện ra mây tướng tốt trang nghiêm của tất cả Bồ-tát, đầy khắp mười phương, nói chư Như Lai thứ lớp xuất thế nơi tất cả cõi nước. Hiện ra mây đạo tràng của Như Lai ba đời đầy khắp mười phương, hiển bày công đức trang nghiêm của tất cả Như Lai thành Đẳng chánh giác. Hiện ra mây thân của tất cả Long vương đầy khắp mười phương, mưa tất cả thứ hương thơm. Hiện ra mây thân của tất cả bậc Thế chủ đầy khắp mười phương, diễn thuyết hạnh của Bồ-tát Phổ Hiền. Hiện ra mây cõi Phật thanh tịnh do tất cả báu trang nghiêm đầy khắp mười phương, hiển bày tất cả Như Lai chuyển chánh pháp luân.
Chư Bồ-tát này vì dùng ánh sáng pháp chẳng thể nghĩ bàn, đã được pháp ánh sáng, theo đúng pháp phải hiện ra mây đại thần biến

* Trang 360 *
device

 trang nghiêm nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Lúc này, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nương theo thần lực của Đức Phật, muốn nêu rõ lại những sự thần biến trong rừng Thệ-đa ấy, nên quán sát mười phương rồi nói kệ rằng:
Các vị nên xem rừng Thệ-đa
Oai thần của Phật rộng vô biên             
Tất cả trang nghiêm đều hiển bày
Mười phương pháp giới đều đầy khắp.
Tất cả cõi nước ở mười phương      
 Vô biên phẩm loại đại trang nghiêm
Ở trong tòa báu của các cõi
Hiển hiện rõ ràng những sắc tượng.
Từ chân lông Phật tử hiện ra.
Những mây trang nghiêm báu đẹp sáng
Và phát tiếng vi diệu của Phật
Khắp cùng mười phương tất cả cõi.
Trong cây hoa báu hiện diệu thân
Thân ấy sắc tướng đồng Phạm vương
Từ Thiền định dậy mà bước đi
Oai nghi đến lui luôn tịch tĩnh.
Trong mỗi chân lông của Như Lai
Thường hiện thân biến hóa khó nghĩ
Đều như Đại Bồ-tát Phổ Hiền
Tất cả các tướng đều nghiêm tốt
Cõi không gian trên rừng Thệ-đa
Những đồ trang nghiêm phát tiếng diệu
Nói khắp chư Bồ-tát ba đời
Thành tựu tất cả biển công đức.
Những cây báu trong rừng Thệ-đa
Cũng phát vô lượng âm thanh diệu
Diễn nói tất cả các chúng sinh
Những loại biển nghiệp đều sai khác.
Bao nhiêu cảnh giới ở trong rừng
Đều hiện Phật Như Lai ba đời

* Trang 361 *
device

Mỗi Phật đều hiện đại thần thông
Như số vi trần biển các cõi.
Bao nhiêu cõi nước ở mười phương
Như số vi trần biển các cõi
Đều nhập trong chân lông Như Lai
Thứ lớp trang nghiêm đều hiện thấy.
Bao nhiêu trang nghiêm đều hiện Phật
Bằng số chúng sinh khắp thế gian
Mỗi mỗi đều phóng ánh sáng lớn
Thảy đều tùy nghi độ muôn loại.
Những hoa thơm sáng và tạng báu
Tất cả những mây đẹp trang nghiêm
Đều rộng lớn lượng đồng hư không
Đầy khắp các cõi nước mười phương
Tất cả Phật ba đời mười phương
Đều có đạo tràng trang nghiêm đẹp
Ở trong cảnh giới viên lâm này
Mỗi mỗi sắc tượng đều hiện rõ.
Tất cả Phổ Hiền các Phật tử
Trăm ngàn biển kiếp cõi trang nghiêm
Số vô lượng bằng số chúng sinh
Tất cả hiện đủ trong rừng này.
Bấy giờ, chư Bồ-tát này vì được ánh sáng Tam-muội ấy của Phật chiếu đến nên liền được nhập Tam-muội như thế. Mỗi Bồ-tát đều được môn đại Bi nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật, tạo lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh. Ở trên thân của chư Bồ-tát, mỗi lỗ chân lông đều phóng ra ánh sáng nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Trong mỗi ánh sáng đều hóa hiện các Bồ-tát nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật, thân tướng như các Thế chủ, hiện khắp trước tất cả chúng sinh, bao vòng khắp cùng mười phương pháp giới, dùng những phương tiện để giáo hóa điều phục.
Hoặc hiện ra môn vô thường của cung điện chư Thiên nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.

* Trang 362 *
device

Hoặc hiện ra môn thọ sinh của tất cả chúng sinh nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Hoặc hiện ra môn tu hành của tất cả Bồ-tát nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Hoặc hiện ra môn mộng cảnh nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Hoặc hiện ra môn đại nguyện của Bồ-tát nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Hoặc hiện ra môn chấn động thế giới nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Hoặc hiện ra môn phân biệt thế giới nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Hoặc hiện ra môn hiện sinh thế giới nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Hoặc hiện ra môn Thí ba-la-mật nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Hoặc hiện ra môn Giới ba-la-mật của tất cả Như Lai tu những công đức, những khổ hạnh nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Hoặc hiện ra môn Nhẫn nhục ba-la-mật cắt đứt chi thể nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Hoặc hiện ra môn Tinh tấn ba-la-mật siêng năng tu hành nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Hoặc hiện ra các môn Tam-muội Thiền định giải thoát của tất cả Bồ-tát nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Hoặc hiện ra môn Ánh sáng trí quang minh viên mãn của Phật đạo nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Hoặc hiện ra môn siêng cầu Phật pháp, vì một chữ một câu mà xả bỏ vô số thân mạng nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Hoặc hiện ra môn gần gũi tất cả Phật, thưa hỏi tất cả pháp nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật nhưng tâm không chán mệt.
Hoặc hiện ra môn tùy theo hoàn cảnh, dục lạc của tất cả chúng sinh, đến chỗ của họ để tạo phương tiện thành thục, làm cho họ trụ nơi ánh sáng biển trí Nhất thiết nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.

* Trang 363 *
device

Hoặc hiện ra môn hàng phục chúng ma, chế ngự các ngoại đạo, hiển bày sức phước trí của Bồ-tát nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Hoặc hiện ra môn minh trí biết tất cả công xảo nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Hoặc hiện ra môn minh trí biết tất cả chúng sinh sai biệt nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Hoặc hiện ra môn minh trí biết tất cả pháp sai biệt nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Hoặc hiện ra môn minh trí biết sở thích nơi tâm sai biệt của tất cả chúng sinh nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Hoặc hiện ra môn minh trí biết căn hành phiền não tập khí của tất cả chúng sinh nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Hoặc hiện ra môn minh trí biết các loại nghiệp của tất cả chúng sinh nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Hoặc hiện ra môn khai ngộ tất cả chúng sinh nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Dùng các môn phương tiện nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật như vậy, đến chỗ ở của tất cả chúng sinh, tạo mọi thành tựu đầy đủ cho họ. Nghĩa là hoặc đến cung Thiên, hoặc đến cung Long, hoặc đến cung của Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, hoặc đến cung của Phạm  vương, hoặc đến cung của Nhân vương, hoặc đến cung của Diêm-la vương, hoặc đến chỗ ở của súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, dùng đại Bi bình đẳng, đại nguyện bình đẳng, trí tuệ bình đẳng, phương tiện bình đẳng để thâu nhận các chúng sinh.
Hoặc có người thấy rồi mà được điều phục, hoặc có người nghe rồi mà được điều phục, hoặc có người nhớ nghĩ mà được điều phục, hoặc có người nghe âm thanh mà được điều phục, hoặc có người nghe danh hiệu mà được điều phục, hoặc thấy ánh sáng viên mãn mà được điều phục, hoặc thấy lưới ánh sáng mà được điều phục, tùy tâm ưa thích của các chúng sinh đều đến chỗ ở của họ, làm cho họ được lợi ích.
Chư Phật tử! Nơi rừng Thệ-đa, chư Bồ-tát vì muốn tạo mọi

* Trang 364 *
device

thành tựu đầy đủ cho chúng sinh nên hoặc có lúc hiện ở trong những cung điện nghiêm sức, hoặc có lúc thị hiện ở tòa Sư tử của mình tại lầu gác, chúng hội đạo tràng vây quanh làm cho khắp mười phương đều được thấy. Nhưng vẫn chẳng rời khỏi rừng Thệ-đa này, chỗ của Đức Như Lai,
Chư Phật tử! Những Bồ-tát này, hoặc có lúc thị hiện vô lượng mây Hóa thân, hoặc hiện thân một mình không bè bạn. Như là hiện thân Sa-môn, hoặc hiện thân Bà-la-môn, hoặc hiện thân khổ hạnh, hoặc hiện thân mập mạnh, hoặc hiện thân y vương, hoặc hiện thân thương chủ, hoặc hiện thân làm nghề trong sạch, hoặc hiện thân kỹ nhạc, hoặc hiện thân phụng sự chư Thiên, hoặc hiện thân công xảo kỹ thuật đi đến tất cả xóm làng, thành ấp, đô thị, chỗ của chúng sinh ở, Bồ-tát này tùy chỗ thích hợp dùng mọi thứ thân tướng, mọi thứ oai nghi, mọi thứ âm thanh, mọi thứ ngôn luận, mọi thứ chỗ ở, mà thật hành hạnh Bồ-tát trong tất cả thế gian dường như màng lưới của Thiên đế, hoặc nói về công xảo nơi sự nghiệp thế gian, hoặc nói về tất cả trí tuệ chiếu thế gian như đèn sáng, hoặc nói tất cả chúng sinh do nghiệp lực trang nghiêm, hoặc nói  các thừa vì được kiến lập ở cõi nước nơi mười phương, hoặc nói đèn trí tuệ chiếu sáng cảnh giới của tất cả pháp, giáo hóa tạo mọi thành tựu đầy đủ cho tất cả chúng sinh, nhưng cũng vẫn không rời khỏi rừng Thệ-đa này của Đức Như Lai.
Bấy giờ, Đồng tử Văn-thù-sư-lợi, từ lầu gác Thiện trụ đi ra cùng với vô lượng Bồ-tát đồng hạnh và các thần Kim Cang thường theo thị vệ, các thần Thân chúng vì khắp các chúng sinh mà cúng dường chư Phật, các thần Túc hành từ lâu phát thệ nguyện kiên cố thường tùy tùng, các Thần chủ về đất thích nghe pháp diệu, các Thần chủ về nước thường tu đại Bi, các Thần chủ về lửa trí  quang chiếu sáng, các Thần chủ về gió ma-ni làm mão, các Thần chủ về Phương luyện thông tất cả nghi thức nơi mười phương, các Thần chủ về đêm chuyên cần diệt trừ vô minh hắc ám, các Thần chủ về ngày xiển minh về mặt trời Phật, nhất tâm không lười, các Thần chủ về Hư không trang nghiêm pháp giới nơi tất cả hư không, các Thần chủ về biển độ khắp chúng sinh vượt khỏi biển hữu, các Thần chủ về núi thường siêng chứa nhóm thiện căn trợ đạo cao như núi, hướng đến trí

* Trang 365 *
device

Nhất thiết, các Thần chủ về Thành thường siêng gìn giữ thành tâm Bồ-đề của tất cả chúng sinh, các đại Long vương thường siêng gìn giữ thành pháp vô thượng trí Nhất thiết trí, các Dạ-xoa vương thường siêng hộ trì tất cả chúng sinh, các Càn-thát-bà vương thường làm cho chúng sinh thêm hoan hỷ, các Cưu-bàn-trà vương thường siêng trừ diệt những loài ngạ quỷ, các Ca-lâu-la vương hằng thuận cứu tế tất cả chúng sinh ra khỏi biển các hữu, các A-tu-la vương nguyện được thành tựu những thân Như Lai cao hơn thế gian, các Ma-hầu-la-già vương thấy Phật hoan hỷ cúi mình cung kính, các Đại Thiên vương hằng nhàm chán sinh tử thường thích thấy Phật, các Đại phạm vương tôn trọng chư Phật tán thán, cúng dường.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi cùng với chúng các Bồ-tát có đủ công đức trang nghiêm như vậy ra khỏi chỗ mình ở, đồng đến chỗ Đức Phật, đi vòng bên phải Đức Thế Tôn đến vô lượng vòng, dâng các vật cúng dường lên Đức Phật. Cúng dường xong, từ tạ Phật rồi đi đến phương Nam vào trong nhân gian.
Lúc đó, Tôn giả Xá-lợi-phất nương theo thần lực của Phật, thấy Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi cùng chúng hội  Bồ-tát trang nghiêm ra khỏi rừng Thệ-đa, qua phương Nam, du hành nơi nhân gian, liền nghĩ: “Ta nay nên theo Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi qua phương Nam”. Nghĩ xong, Tôn giả Xá-lợi-phất cùng sáu ngàn Tỳ-kheo đồng rời chỗ mình ở, lần lượt đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ nơi chân Phật, rồi trình bày ý muốn, Đức Phật chấp nhận. Các vị đi vòng bên phải Đức Phật ba vòng, từ tạ đi đến chỗ Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi.
Sáu ngàn Tỳ-kheo này vốn cùng ở chung với Tôn giả Xá-lợi-phất, xuất gia chưa lâu, đó là Tỳ-kheo Hải Giác, Tỳ-kheo Thiện Sinh, Tỳ-kheo Phước Quang, Tỳ-kheo Đại Đồng Tử, Tỳ-kheo Điện Sinh, Tỳ-kheo Tịnh Hạnh, Tỳ-kheo Thiên Đức, Tỳ-kheo Quân Tuệ, Tỳ-kheo Phạm Thắng, Tỳ-kheo Tịch Tuệ, sáu ngàn vị Tỳ-kheo như vậy đều đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, trồng sâu căn lành, sức hiểu biết rộng lớn, mắt tin thấu suốt, tâm lượng rộng rãi, quán cảnh giới Phật, rõ bản tánh của pháp, lợi ích cho chúng sinh, thường siêng cầu công đức của chư Phật. Những Tỳ-kheo này đều do Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi thuyết pháp giáo hóa mà được thành tựu.

* Trang 366 *
device

Trong lúc đang đi trên đường, Tôn giả Xá-lợi-phất quán sát chư Tỳ-kheo rồi bảo Tỳ-kheo Hải Giác:
–Thầy nên quán sát thân thanh tịnh tướng tốt trang nghiêm của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, tất cả hàng nhân thiên đều chẳng thể nghĩ bàn được.
Thầy nên quán sát viên quang chói sáng của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi làm cho vô lượng chúng sinh phát tâm hoan hỷ.
Thầy nên quán sát lưới ánh sáng trang nghiêm của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi diệt trừ vô lượng khổ não cho chúng sinh.
Thầy nên quán sát chúng hội đông đảo của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, đại chúng đó đều là bậc Bồ-tát thuở xưa đã thâu nhận thiện căn.
Thầy nên quán sát con đường của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đang đi, hai bên cách tám bộ đều bằng thẳng trang nghiêm.
Thầy nên quán sát chỗ đứng của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi thường có đạo tràng luôn xoay theo vòng khắp mười phương.
Thầy nên quán sát con đường của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đang đi, đủ cả vô lượng phước đức trang nghiêm, hai bên đường có những kho châu báu ngầm dưới đất tự nhiên trồi lên.
Thầy nên quán sát Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi từng cúng dường chư Phật, do dòng chảy thiện căn đó làm cho nơi tất cả hàng cây đều hiện ra tạng báu trang nghiêm.
Thầy nên quán sát các vị chủ Thế gian tuôn mây các thứ cúng dường, đảnh lễ cung kính dâng cúng Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi.
Thầy nên quán sát tất cả chư Phật Như Lai nơi mười phương, lúc sắp thuyết pháp, đều phóng ra ánh sáng từ tướng lông trắng giữa chặng mày chiếu đến thân Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, nhập vào nơi đỉnh của Đại sĩ.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất vì chư Tỳ-kheo tán thán khai thị diễn nói về Đồng tử Văn-thù-sư-lợi có vô lượng công đức trang nghiêm như vậy.
Chư Tỳ-kheo nghe xong, tâm ý thanh tịnh, tin hiểu vững chắc, vui mừng khôn xiết, toàn thân xúc động không tự kìm chế được, thân thể hòa dịu, sáu căn vui tươi, lo khổ đều trừ, cấu chướng đều hết, thường thấy chư Phật dốc cầu chánh pháp, đủ tánh Bồ-tát, được lực

* Trang 367 *
device

Bồ-tát, đại bi đại nguyện đều tự xuất sinh, nhập vào cảnh giới thâm diệu của các môn Ba-la-mật, mười phương chư Phật thường hiện ở trước, rất tin ưa trí Nhất thiết, liền thưa với Tôn giả Xá-lợi-phất:
–Mong Đại sư dẫn chúng tôi đến chỗ của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi.
Xá-lợi-phất liền cùng chư Tỳ-kheo đồng đến chỗ Bồ-tát Văn-quảø-sư-lợi, thưa:
–Thưa Đại sĩ! Chư Tỳ-kheo này xin được kính ra mắt Bồ-tát:
Bấy giờ, Đồng tử Văn-thù-sư-lợi có vô lượng Bồ-tát tự tại và đại chúng vây quanh, như Tượng vương xoay mình lại nhìn các Tỳ-kheo.
Chư Tỳ-kheo liền đảnh lễ nơi chân Bồ-tát
Văn-thù-sư-lợi, rồi chắp tay cung kính bạch:
–Nay chúng tôi xin ra mắt, cung kính lễ bái và có tất cả thiện căn, ngưỡng mong Nhân giả Văn-thù-sư-lợi, Hòa thượng Xá-lợi-phất, Thế Tôn Thích-ca Mâu-ni chứng biết cho.
Như Nhân giả Văn-thù-sư-lợi có sắc thân thế này, âm thanh thế này, tướng tốt thế này, tự tại thế này, nguyện cho chúng tôi cùng đều có đủ như vậy.
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi bảo các Tỳ-kheo:
–Chư Tỳ-kheo! Nếu thiện nam hay thiện nữ thành tựu mười hạnh hướng đến pháp Đại thừa thì có thể mau nhập địa Như Lai, huống là địa Bồ-tát. Đó là:
Chứa nhóm tất cả thiện căn, tâm không mệt mỏi, nhàm chán.
Thấy tất cả Phật phụng sự cúng dường, tâm không mệt mỏi, nhàm chán.
Cầu tất cả Phật pháp, tâm không mệt mỏi, nhàm chán.
Thật hành tất cả hạnh Ba-la-mật, tâm không mệt mỏi, nhàm chán.
Thành tựu tất cả Tam-muội của Bồ-tát, tâm không mệt mỏi, nhàm chán.
Thứ lớp vào tất cả ba đời, tâm không mệt mỏi, nhàm chán.
Làm nghiêm tịnh khắp mười phương cõi Phật, tâm không mệt mỏi, nhàm chán.

* Trang 368 *
device

Giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh, tâm không mệt mỏi, nhàm chán.
Ở trong tất cả cõi, tất cả kiếp, thành tựu hạnh Bồ-tát, tâm không mệt mỏi, nhàm chán.
Vì thành tựu một chúng sinh mà tu hành tất cả Ba-la-mật nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật, thành tựu Mười Lực của Như Lai, thứ lớp như vậy, vì tạo mọi thành tựu đầy đủ cho tất cả cõi chúng sinh mà thành tựu tất cả lực của Như Lai tâm không mệt mỏi, nhàm chán.
Chư Tỳ-kheo! Nếu thiện nam, thiện nữ thành tựu tâm tin sâu xa phát mười hạnh này, tâm không mệt mỏi, nhàm chán thì có thể nuôi lớn tất cả thiện căn, lìa bỏ tất cả những đường sinh tử, vượt khỏi tất cả chủng tánh thế gian, chẳng đi vào hàng Thanh văn, Bích-chi-phật mà sinh vào nhà của chư Phật Như Lai, đủ tất cả hạnh nguyện của Bồ-tát, tu tập tất cả công đức của Như Lai, hành trì tất cả hạnh Bồ-tát, được lực của Như Lai xô dẹp chúng ma và các ngoại đạo, cũng có thể trừ diệt tất cả phiền não, nhập địa Bồ-tát, gần địa Như Lai.
Khi ấy, chư Tỳ-kheo nghe pháp này rồi thì được Tam-muội tên là Vô ngại nhãn, thấy tất cả cảnh giới Phật. Do được Tam-muội này nên đều thấy chư Phật Như Lai trong vô lượng, vô biên tất cả thế giới nơi mười phương cùng những đạo tràng chúng hội.  Cũng đều thấy tất cả loài chúng sinh trong các cõi ở các thế giới nơi mười phương. Cũng đều thấy những sai biệt của tất cả thế giới nơi mười phương. Cũng đều thấy những vi trần của tất cả thế giới đó. Cũng đều thấy những cung điện của chúng sinh trong tất cả thế giới đó, dùng các báu làm trang nghiêm. Cũng nghe những âm thanh diễn nói các pháp, văn từ giải thích của chư Phật Như Lai đều hiểu rõ. Cũng có thể quán sát căn cơ, ý muốn của tất cả chúng sinh trong thế giới đó. Cũng có thể ghi nhớ trong những thế giới đó, trước sau mười đời của tất cả chúng sinh. Cũng có thể nhớ nghĩ những sự việc trong mười kiếp quá khứ, mười kiếp vị lai của tất cả chúng sinh trong các thế giới đó. Cũng có thể nhớ nghĩ việc mười đời quá khứ, mười lần thành Chánh giác, mười lần chuyển pháp luân, mười thứ thần thông, mười thứ thuyết pháp, mười thứ giáo giới, mười thứ biện tài.

* Trang 369 *
device

Chư Tỳ-kheo này lại liền thành tựu mười ngàn tâm Bồ-đề, mười ngàn Tam-muội, mười ngàn Ba-la-mật, tất cả đều thanh tịnh, được ánh sáng viên mãn của đại trí tuệ, được mười thần thông Bồ-tát hòa nhã vi diệu, trụ nơi tâm Bồ-tát kiên cố bất động.
Lúc này, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi khuyên các Tỳ-kheo trụ nơi hạnh Phổ hiền. Trụ nơi hạnh Phổ hiền rồi nhập biển đại nguyện. Nhập biển đại nguyện rồi, thành tựu biển đại nguyện. Vì thành tựu biển đại nguyện nên tâm được thanh tịnh. Vì tâm thanh tịnh nên thân được thanh tịnh. Vì thân thanh tịnh nên thân nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Vì thân thanh tịnh nhẹ nhàng nhanh nhẹn nên được đại thần thông không còn thoái chuyển. Vì được thần thông này nên chẳng rời chân của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, đều hiện thân mình khắp tất cả chỗ của chư Phật nơi mười phương, thành tựu đầy đủ tất cả Phật pháp.

* Trang 370 *
device

 
Đại Tập 39 - Bộ Hoa Nghiêm IV - Số 279 (Q.46- 80) & Số 280- 285