LOGO VNBET
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
                  HOA NGHIÊM

                      QUYỂN 69

Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 10)

 
Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài biết rõ Thần chủ về đêm Bà-san-bà-diễn-để khi mới phát tâm Bồ-đề, đã phát sinh tạng Bồ-tát, đã phát nguyện Bồ-tát, đã làm thanh tịnh độ Bồ-tát, đã nhập địa Bồ-tát, đã tu hạnh Bồ-tát, hành đạo xuất ly làm sáng biển trí Nhất thiết, tâm cứu khắp tất cả chúng sinh, nổi mây đại Bi ở mọi nơi, thường có thể xuất sinh hạnh nguyện Phổ hiền tận thuở vị lai nơi tất cả cõi Phật.
Thiện Tài đi dần đến chỗ Thần chủ về đêm Phổ Đức Tịnh Quang, đảnh lễ nơi chân, đi quanh vô số vòng, chắp tay cung kính, thưa:
–Bạch Thánh giả! Tôi đã phát tâm Vô thượng Bồ-đề, nhưng chưa biết Bồ-tát làm thế nào tu địa Bồ-tát, làm thế nào xuất sinh địa Bồ-tát, làm thế nào thành tựu địa Bồ-tát?
Thần chủ về đêm nói:
–Lành thay! Lành thay! Thiện nam đã có thể phát tâm Vô thượng Bồ-đề, nay lại hỏi về việc tu hành, xuất sinh và thành tựu địa Bồ-tát.
Này thiện nam! Bồ-tát thành tựu mười pháp thì có thể viên mãn hạnh Bồ-tát:
1.Được Tam-muội thanh tịnh thường thấy chư Phật.
2.Được mắt thanh tịnh thường xem tướng tốt trang nghiêm của chư Phật.
3.Biết biển lớn công đức của tất cả Như Lai là vô lượng, vô biên.

* Trang 520 *
device

 

4.Biết biển ánh sáng pháp của vô lượng Phật ngang bằng pháp giới.

5.Biết tất cả Như Lai, nơi mỗi mỗi lỗ chân lông phóng ra biển ánh sáng lớn đồng với số chúng

sinh tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh.

6.Thấy tất cả Như Lai, nơi mỗi lỗ chân lông phóng ra biển lửa ánh sáng của tất cả sắc báu.

7.Trong mỗi mỗi niệm xuất hiện tất cả biển Phật biến hóa đầy khắp pháp giới, rốt ráo tất cả cảnh giới của chư Phật điều phục giáo hóa chúng sinh.

8.Được âm thanh Phật đồng với tất cả biển âm thanh của hết thảy chúng sinh, chuyển pháp luân của tất cả Phật ba đời.

9.Biết biển danh hiệu vô biên của tất cả Phật.

10.Biết sức tự tại chẳng thể nghĩ bàn, điều phục mọi chúng sinh của tất cả chư Phật.

Này thiện nam! Bồ-tát thành tựu mười pháp này thì có thể viên mãn các hạnh Bồ-tát.

Này thiện nam! Ta được môn giải thoát của Bồ-tát tên là Tịch tĩnh Thiền định lạc phổ du bộ, thấy khắp tất cả chư Phật ba đời, cũng thấy rõ cõi nước thanh tịnh, đạo tràng, chúng hội, thần thông, danh hiệu, thuyết pháp, thọ mạng, âm thanh, thân tướng nhiều loại chẳng đồng của chư Phật kia, thảy đều thấy rõ mà không chấp lấy. Vì sao? Vì biết các Đức Như Lai chẳng phải đi, vì đã thoát hẳn các cõi thế gian; chẳng phải đến vì thể tánh là không; chẳng phải sinh, vì Pháp thân bình đẳng; chẳng phải diệt, vì không có tướng sinh; chẳng phải thật, vì an trụ pháp như huyễn; chẳng phải vọng, vì tạo lợi ích cho mọi chúng sinh; chẳng phải dời đổi, vì vượt khỏi sinh tử; chẳng phải hoại, vì tánh thường chẳng biến đổi; một tướng, vì đều rời ngôn ngữ; vô tướng, vì tánh tướng vốn không.

Này thiện nam! Lúc biết rõ tất cả Như Lai như vậy, đối với môn giải thoát tịch tĩnh Thiền định ưa đến khắp nơi của Bồ-tát, ta thấu rõ khắp, thành tựu tăng trưởng, tư duy quán sát, kiên cố trang nghiêm, chẳng khởi tất cả vọng tưởng phân biệt, đại Bi cứu giúp mọi chúng sinh; nhất tâm chẳng động, tu tập Sơ thiền, dứt tất cả nghiệp

* Trang 521 *
device

 ý, thâu tóm tất cả chúng sinh, trí lực dũng mãnh, tâm vui vẻ hân hoan; tu đệ Nhị thiền, tư duy về tự tánh của tất cả chúng sinh, chán lìa sinh tử; tu đệ Tam thiền, đều có thể dứt diệt những khổ não của tất cả chúng sinh; tu đệ Tứ thiền, tăng trưởng viên mãn nguyện trí Nhất thiết, xuất sinh tất cả những biển Tam-muội, nhập môn biển giải thoát của các Bồ-tát, hiện bày diệu dụng nơi tất cả thần thông, thành tựu tất cả biến hóa, dùng trí thanh tịnh vào khắp pháp giới.
 Này thiện nam! Lúc ta tu môn giải thoát này dùng các thứ phương tiện để thành tựu chúng sinh, như là đối với người tại gia phóng dật, làm cho họ phát sinh tưởng về bất tịnh, tưởng về đáng nhàm chán, tưởng về mỏi mệt, tưởng về bức bách, tưởng về ràng buộc, tưởng về La-sát, tưởng về vô thường, tưởng về khổ, tưởng về vô ngã, tưởng về rỗng không, tưởng về không sinh, tưởng về chẳng tự tại, tưởng về già bệnh chết, để cho họ đối với cảnh năm dục tự chẳng ham sinh tham đắm và cũng khuyên người khác chẳng đắm nơi dục lạc, chỉ an trụ pháp lạc, ra khỏi nhà hữu vi, vào nhà vô vi.
Nếu có các chúng sinh ở nơi chốn tịch tĩnh, thì ta vì họ mà ngăn dứt những âm thanh xấu ác. Những lúc đêm vắng vẻ ta vì họ mà thuyết pháp, ban cho họ duyên hành thuận tiện, mở cửa xuất gia, chỉ đường chân chánh, vì họ mà làm ánh sáng trừ ám chướng, diệt kinh sợ, khen hạnh xuất gia, ca ngợi Phật, Pháp, Tăng cùng Thiện tri thức đủ những công đức, cũng khen ngợi hạnh gần gũi Thiện tri thức. Lại, này thiện nam! Lúc ta tu môn giải thoát, làm cho các chúng sinh chẳng khởi tâm tham phi pháp, chẳng khởi tà kiến, chẳng tạo các tội ác, nếu đã làm ác thì khiến thôi dứt, nếu chưa sinh pháp lành, chưa tu hạnh Ba-la-mật, chưa cầu trí Nhất thiết, chưa khởi đại Từ bi, chưa tạo nghiệp nhân thiên thì đều làm cho phát sinh, nếu đã sinh rồi thì làm cho thêm lớn.
Ta ban cho họ nhân duyên thuận đạo như vậy, cho đến khiến họ thành tựu trí Nhất thiết.
Này thiện nam! Ta chỉ được mỗi môn giải thoát Tịch tĩnh thiền định ưa du hành khắp này. Còn như chư Đại Bồ-tát đầy đủ hạnh nguyện Phổ hiền, thấu đạt tất cả pháp giới vô biên, thường có thể tăng trưởng tất cả thiện căn, chiếu thấy trí lực của tất cả Như Lai, an

* Trang 522 *
device

trụ cảnh giới của tất cả Như Lai, hằng ở sinh tử tâm không bị chướng ngại, mau đầy đủ được nguyện trí Nhất thiết, có thể đến tất cả thế giới, đều có thể xem thấy tất cả chư Phật, có thể nghe thọ hết tất cả Phật pháp, có thể phá trừ mọi si ám của chúng sinh, có thể ở trong đêm dài sinh tử xuất sinh ánh sáng của tất cả trí tuệ, thì ta làm thế nào biết hết được, nói hết được những hạnh công đức đó.
Này thiện nam! Cách đây không xa, nơi bên phải đạo tràng Bồ-đề, có một Thần chủ về đêm tên là Hỷ Mục Quán Sát Chúng Sinh. Ông đến đó hỏi: Bồ-tát làm thế nào học hạnh Bồ-tát, tu đạo Bồ-tát?
Bấy giờ, Thần chủ về đêm Phổ Đức Tịnh Quang, muốn nêu lại nghĩa giải thoát này, vì Đồng tử Thiện Tài nên nói kệ rằng:
Nếu có tâm tin hiểu
Thấy hết Phật ba đời
Người này mắt thanh tịnh
Vào được biển chư Phật
Người xem thân chư Phật
Tướng thanh tịnh trang nghiêm
Một niệm sức thần thông
Đều sung mãn pháp giới.
Như Lai Lô-xá-na
Đạo tràng thành Chánh giác
Trong tất cả pháp giới
Chuyển pháp luân thanh tịnh
Như Lai biết pháp tánh
Tịch diệt không có hai
Tướng thanh tịnh nghiêm thân
Hiện khắp các thế gian
Thân Phật bất tư nghì
Pháp giới đều sung mãn
Hiện khắp tất cả cõi
Tất cả đều thấy rõ
Thân Phật thường ánh sáng
Nhiều như bụi các cõi

* Trang 523 *
device

Đủ màu sắc thanh tịnh
Niệm niệm khắp pháp giới
Một lỗ chân lông Như Lai
Phóng vô số ánh sáng
Chiếu khắp các chúng sinh
Cho họ diệt phiền não
Một lỗ chân lông Như Lai
Hiện hóa thân vô tận
Đầy khắp cả pháp giới
Diệt trừ khổ chúng sinh
Phật diễn một diệu âm
Tùy loại đều tự hiểu
Khắp mưa pháp rộng lớn
Khiến phát tâm Bồ-đề.
Phật xưa tu các hạnh
Đã từng thâu nhận ta
Nên được thấy Như Lai
Hiện khắp tất cả cõi
Chư Phật xuất thế gian
Lượng bằng số chúng sinh
Đủ các cảnh giải thoát
Chẳng phải ta biết được
Tất cả Đại Bồ-tát
Vào một lỗ chân lông Phật
Diệu giải thoát như vậy
Chẳng phải ta biết được
Gần đây có Dạ thần
Tên Hỷ Mục Quán Sát
Ông nên đến đó hỏi
Học tu hạnh Bồ-tát.
Lúc này, Đồng tử Thiện Tài bèn đảnh lễ nơi chân Thần chủ về đêm Phổ Đức Tịnh Quang, đi quanh vô số vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ ra đi.
Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài kính thuận lời dạy của Thiện tri

* Trang 524 *
device

 thức, thực hành theo lời Thiện tri thức, tự nghĩ: Khó thấy khó gặp Thiện tri thức. Thấy Thiện tri thức thì tâm chẳng tán loạn, thấy Thiện tri thức thì phá núi chướng ngại, thấy Thiện tri thức thì vào biển đại bi cứu giúp chúng sinh, thấy Thiện tri thức thì được ánh sáng trí tuệ chiếu khắp pháp giới, thấy Thiện tri thức thì có thể tu hành đạo trí Nhất thiết, thấy Thiện tri thức thì có thể thấy biển Phật khắp mười phương, thấy Thiện tri thức thì được thấy chư Phật chuyển pháp luân ghi nhớ chẳng quên.
Suy nghĩ như vậy, Thiện Tài muốn đến chỗ Thần chủ về đêm Hỷ Mục Quán Sát Chúng Sinh.
Khi đó, Thần Hỷ Mục gia hộ cho Đồng tử Thiện Tài biết thân cận Thiện tri thức, có thể sinh khởi  những thiện căn, tăng trưởng thành thục. Đó là làm cho Thiện Tài biết thân cận Thiện tri thức thì có thể tu các môn trợ đạo, biết thân cận Thiện tri thức thì có thể khởi tâm dũng mãnh, biết thân cận Thiện tri thức thì có thể tạo hạnh nghiệp không hoại, biết thân cận Thiện tri thức thì có thể được sức mạnh không bị chế phục, biết thân cận Thiện tri thức thì có thể nhập vô biên phương, sở biết thân cận Thiện tri thức thì có thể tu hành lâu xa, biết thân cận Thiện tri thức thì có thể làm xong vô số công hạnh, biết thân cận Thiện tri thức thì có thể thực hành vô lượng đạo, biết thân cận Thiện tri thức thì được lực dụng nhanh chóng đến khắp các cõi, biết thân cận Thiện tri thức thì có thể chẳng rời bản xứ mà đi tới khắp mười phương.
Đồng tử Thiện Tài lại khởi ý nghĩ: Do thân cận Thiện tri thức mà có thể dũng mãnh siêng tu đạo trí Nhất thiết, do thân cận Thiện tri thức mà có thể mau xuất sinh những biển đại nguyện; do thân cận Thiện tri thức mà có thể vì chúng sinh thọ vô biên khổ tận cùng kiếp vị lai; do thân cận Thiện tri thức mà có thể mặc áo giáp đại tinh tấn, trong một vi trần thuyết pháp tiếng vang khắp pháp giới; do thân cận Thiện tri thức mà có thể mau đến biển tất cả phương; do thân cận Thiện tri thức mà đối với một phàm phu có thể tu hạnh Bồ-tát tận cùng kiếp vị lai; do thân cận Thiện tri thức mà trong mỗi niệm thực hành hạnh Bồ-tát rốt ráo an trụ bậc Nhất thiết trí; do thân cận Thiện tri thức mà có thể hội nhập những đạo trang nghiêm, có đủ thần lực

* Trang 525 *
device

tự tại của tất cả Như Lai nơi ba đời; do thân cận Thiện tri thức mà có thể thường vào khắp các môn pháp giới; do thân cận Thiện tri thức nên thường duyên nơi pháp giới, tuy chưa từng khởi động mà có thể qua khắp mười phương cõi nước.
Sau khi khởi ý nghĩ như vậy, Thiện Tài đến chỗ Thần chủ về đêm Hỷ Mục, thấy vị Thần này ở trong chúng hội đạo tràng của Đức Như Lai ngồi nơi tòa Sư tử tạng hoa sen, nhập môn giải thoát đại uy lực phổ hỷ tràng. Trên thân của Thần, nơi mỗi lỗ chân lông phát ra vô lượng mây thân biến hóa, tùy theo chỗ thích hợp dùng âm thanh vi diệu để thuyết pháp, giáo hóa khắp vô lượng tất cả chúng sinh, đều làm cho họ hoan hỷ đạt được lợi ích. Như là hiện ra vô lượng mây hóa thân sung mãn tất cả mười phương thế giới, diễn nói những hạnh Đàn Ba-la-mật của Bồ-tát, không luyến mến tất cả sự vật đều đem ban cho mọi chúng sinh, tâm ý bình đẳng không có khinh mạn, trong ngoài đều đem cho, có thể xả bỏ được thứ khó xả bỏ.
Hiện ra vô lượng mây hóa thân bằng số chúng sinh đầy khắp pháp giới ở trước tất cả chúng sinh diễn nói hạnh trì tịnh giới không khuyết phạm, tu những khổ hạnh thảy đều đầy đủ, không nương tựa các thế gian, không ái nhiễm nơi những cảnh giới, nói về sự luân hồi qua lại trong sinh tử, nói thạnh suy khổ vui nơi hàng nhân thiên, nói các cảnh giới đều là bất tịnh, nói tất cả pháp đều vô thường, nói tất cả hành pháp đều là khổ, vô vị, làm cho các thế gian rời bỏ điên đảo, an trụ cảnh giới Phật, thọ trì giới pháp của Như Lai, diễn nói vô số những giới hạnh, giới hương xông khắp như vậy làm cho các chúng sinh đều được thành thục.
Lại hiện ra vô lượng thân bằng số chúng sinh, diễn nói nhẫn thọ tất cả sự khổ. Như là bị cắt chém, đánh đập, mắng nhiếc, sỉ nhục, nhưng tâm vẫn an nhiên chẳng động chẳng loạn, đối với tất cả hạnh chẳng quan niệm thấp cao, đối với tất cả chúng sinh chẳng có ý nghĩ ngã mạn, đối với các pháp tánh thì an trụ nhẫn thọ, diễn nói tâm Bồ-đề không cùng tận, vì tâm không cùng tận nên trí cũng không cùng tận, dứt trừ phiền não của mọi chúng sinh, diễn nói thân của chúng sinh chẳng đầy đủ, thấp kém xấu xa khiến họ chán lìa, khen ngợi thân diệu sắc thanh tịnh vô thượng của Như Lai khiến họ ưa thích.

* Trang 526 *
device

Dùng những phương tiện như vậy để thành thục chúng sinh.
Lại hiện ra vô lượng thân đồng với số chúng sinh, tùy theo tâm sở thích nơi tâm của họ mà giảng nói về tinh tấn dũng mãnh tu tập pháp trợ đạo Nhất thiết trí, tinh tấn dũng mãnh hàng phục quân ma, tinh tấn dũng mãnh phát tâm Bồ-đề, chẳng động chẳng thoái, tinh tấn dũng mãnh độ tất cả chúng sinh ra khỏi biển sinh tử, tinh tấn dũng mãnh trừ diệt tất cả nạn nơi đường ác, tinh tấn dũng mãnh phá vỡ núi vô trí, tinh tấn dũng mãnh cúng dường tất cả chư Phật Như Lai không mệt mỏi, tinh tấn dũng mãnh thọ trì tất cả pháp luân của chư Phật, tinh tấn dũng mãnh làm tan hoại tất cả núi chướng ngại, tinh tấn dũng mãnh giáo hóa tạo mọi thành tựu đầy đủ cho tất cả chúng sinh, tinh tấn dũng mãnh làm nghiêm tịnh tất cả cõi Phật. Dùng những phương tiện như vậy để thành thục chúng sinh. 
Lại hiện ra vô lượng thân, dùng nhiều phương tiện làm cho các chúng sinh sinh tâm hoan hỷ bỏ niệm ác, chán lìa mọi dục lạc, diễn nói sự hổ thẹn, làm cho chúng sinh luôn thâu giữ các căn, diễn nói phạm hạnh thanh tịnh vô thượng, diễn nói Dục giới là cảnh giới của ma, làm cho họ kinh sợ, vì họ mà hiện bày việc chẳng thích ưa dục lạc của thế gian, an trụ pháp lạc, theo thứ lớp nhập chốn an lạc của các thiền định, các Tam-muội, khiến họ tư duy quán sát diệt trừ tất cả phiền não. Lại diễn nói các biển Tam-muội thần lực biến hiện, tự tại diệu dụng của Bồ-tát, khiến cho các chúng sinh hoan hỷ, rời sự lo sợ, tâm được thanh tịnh, căn tánh thông tỏ, mến trọng chánh pháp tu tập tăng trưởng.
Lại hiện ra vô lượng thân vì họ diễn nói việc đi đến cõi nước mười phương cúng dường chư Phật, Sư trưởng, chân Thiện tri thức, thọ trì pháp luân của chư Phật, siêng năng chẳng lười. Lại vì họ diễn nói ca ngợi tất cả biển chư Như Lai, quán sát tất cả biển các pháp môn, hiển thị tánh tướng của tất cả pháp, khai xiển tất cả môn Tam-muội, mở cảnh giới trí tuệ, làm cạn biển nghi nơi tất cả chúng sinh, chỉ bày trí tuệ kim cang phá vỡ núi kiến chấp, mọc mặt trời trí tuệ phá si tối của tất cả chúng sinh, làm cho họ an lạc, thành tựu Nhất thiết trí.
Lại hiện ra vô lượng thân đến trước tất cả chúng sinh, tùy theo

* Trang 527 *
device

chỗ thích nghi, dùng nhiều ngôn  từ để thuyết pháp. Hoặc nói thần thông phước lực nơi thế gian, hoặc nói ba cõi đều đáng sợ, khiến họ chẳng gây tạo hành nghiệp thế gian để rời ba cõi, ra khỏi rừng kiến chấp. Hoặc ca ngợi đạo Nhất thiết trí làm cho họ vượt quá bậc Nhị thừa. Hoặc diễn nói chẳng trụ nơi sinh tử chẳng trụ nơi Niết-bàn khiến họ chẳng chấp hữu vi và vô vi.
Hoặc diễn nói các sự việc của Bồ-tát ở Thiên cung Đâu-suất cho đến ngồi nơi đạo tràng, khiến họ vui thích, phát tâm Bồ-đề.
Dùng những phương tiện giáo hóa chúng sinh như thế, khiến họ rốt ráo đạt được Nhất thiết trí.
Lại hiện ra vô lượng thân đến trước tất cả chúng sinh, trong mỗi niệm chỉ bày tất cả hạnh nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền. Trong mỗi niệm chỉ bày đại nguyện thanh tịnh sung mãn pháp giới. Trong mỗi niệm chỉ bày làm nghiêm tịnh tất cả biển thế giới. Trong mỗi niệm chỉ bày cúng dường tất cả biển Như Lai. Trong mỗi niệm chỉ bày nhập tất cả biển pháp môn. Trong mỗi niệm chỉ bày nhập biển thế giới nhiều như số vi trần của tất cả biển thế giới. Trong mỗi niệm nơi tất cả cõi, chỉ bày việc tu hành thanh tịnh đạo Nhất thiết trí tận cùng kiếp vị lai. Trong mỗi niệm chỉ bày nhập lực Như Lai. Trong mỗi niệm chỉ bày biển phương tiện nhập tất cả ba đời. Trong mỗi niệm chỉ bày hiện những thần thông biến hóa đi đến tất cả cõi. Trong mỗi niệm chỉ bày tất cả hạnh nguyện của Bồ-tát, khiến cho tất cả chúng sinh an trụ Nhất thiết trí. những việc làm như vậy luôn không thôi nghỉ.
Lại hiện ra vô lượng thân đến trước tất cả chúng sinh giảng nói về uy lực vô biên của chư Bồ-tát, chứa nhóm pháp trợ đạo Nhất thiết trí, nói sức bất hoại, sức vô tận cầu Nhất thiết trí, nói sức bất thoái, sức vô gián tu hạnh vô thượng, nói sức không nhiễm đối với pháp sinh tử, nói sức có thể phá trừ tất cả chúng ma, nói sức có thể xa rời tất cả cáu bẩn phiền não, nói sức có thể phá diệt tất cả núi nghiệp chướng, nói sức không mỏi mệt trụ nơi tất cả kiếp tu hạnh đại bi, nói sức làm chấn động tất cả cõi nước, sức làm cho tất cả chúng sinh, sinh tâm hoan hỷ, nói sức có thể phá bỏ tất cả ngoại đạo, nói sức chuyển pháp luân trong khắp các thế gian.

* Trang 528 *
device

Dùng những phương tiện để tạo mọi thành tựu đầy đủ như vậy làm cho các chúng sinh đạt đến Nhất thiết trí.
Lại hiện ra vô lượng thân biến hóa đến khắp vô lượng thế giới, tùy theo tâm của chúng sinh mà diễn nói trí hạnh của tất cả Bồ-tát. Như là nói trí nhập biển cảnh giới của tất cả chúng sinh, nói trí nhập biển tâm của tất cả chúng sinh, nói trí nhập biển căn của tất cả chúng sinh, nói trí nhập biển hạnh của tất cả chúng sinh, nói trí độ tất cả chúng sinh chưa từng lỡ dịp, nói trí phát ra âm thanh nơi tất cả pháp giới, nói trí mỗi niệm đến khắp tất cả biển pháp giới, nói trí mỗi niệm biết sự hoại diệt của tất cả biển thế giới, nói trí mỗi niệm biết sự thành tựu trang nghiêm sai khác của biển tất cả thế giới, nói trí mỗi niệm tự tại thân cận cúng dường tất cả Như Lai thính thọ pháp luân.
Thị hiện Trí ba-la-mật như vậy, làm cho các chúng sinh đều rất hoan hỷ, thích thú, tâm họ thanh tịnh, phát sinh sự hiểu biết quyết định, cầu Nhất thiết trí không thoái chuyển.
Như nói các môn Ba-la-mật tạo mọi thành tựu đầy đủ cho chúng sinh của Bồ-tát, giảng nói các loại pháp hành của tất cả Bồ-tát làm lợi ích cho chúng sinh cũng như vậy.
Lại ở trong mỗi lỗ chân lông xuất hiện vô lượng thân chúng sinh. Như là xuất hiện vô lượng thân giống như thân trời Sắc cứu cánh, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Vô nhiệt, trời Vô phiền. Xuất hiện vô lượng thân giống như thân các trời Quảng quả, trời Phước ái, trời Phước sinh, trời Vô vân. Xuất hiện vô lượng thân giống như thân các trời Biến tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Thiểu tịnh. Xuất hiện vô lượng thân giống như thân các trời Quang âm, trời Vô lượng quang, trời Thiểu quang. Xuất hiện vô lượng thân giống như thân các trời Đại phạm, trời Phạm chúng, trời Phạm phụ. Xuất hiện vô lượng thân giống như thân các trời Tha hóa tự tại, trời Hóa lạc, trời Đâu-suất, trời Dạ-ma, trời Đao-lợi và vô lượng thân giống như thân Thiên tử, Thiên nữ. Xuất hiện vô lượng thân giống như thân Càn-thát-bà vương, Càn-thát-bà Tử, Càn-thát-bà Nữ. Xuất hiện vô lượng thân giống như thân Cưu-bàn-trà Vương, Cưu-bàn-trà Tử, Cưu-bàn-trà Nữ. Xuất hiện vô lượng thân giống như thân Long vương,

* Trang 529 *
device

 

 Long Tử, Long Nữ. Xuất hiện vô lượng thân giống như thân Dạ-xoa vương, Dạ-xoa Tử, Dạ-xoa Nữ. Xuất hiện vô lượng thân giống như thân Khẩn-na-la vương, Ma-hầu-la-già vương, Ca-lâu-la vương, A-tu-la vương, Diêm-la vương cùng chư Tử, chư Nữ. Xuất hiện vô lượng thân giống như chúng của Thanh văn, Độc giác, chư Phật. Xuất hiện vô lượng thân giống như các Thần chủ về đất, chủ về nước, chủ về lửa, chủ về gió, chủ về sông, chủ về biển, chủ về núi, chủ về cây, chủ về ngày, chủ về đêm, chủ về phương.

Xuất hiện vô lượng thân như vậy sung mãn khắp pháp giới, ở trước tất cả chúng sinh xuất hiện những âm thanh như là: tiếng phong luân, tiếng thủy luân, tiếng hỏa diệm, tiếng hải triều, tiếng địa chấn, tiếng núi lớn chạm nhau, tiếng thành trời lay động, tiếng ma-ni khua, tiếng Thiên vương, tiếng Long vương, tiếng Dạ-xoa vương, tiếng Càn-thát-bà vương, tiếng A-tu-la vương, tiếng Ca-lâu-la vương, tiếng Khẩn-na-la vương, tiếng Ma-hầu-la-già vương, tiếng Nhân vương, tiếng Phạm vương, tiếng ca ngâm của Thiên nữ, tiếng âm nhạc của chư Thiên, tiếng ma-ni của bảo vương.

Dùng các loại âm thanh như vậy để diễn nói về Thần chủ về đêm Hỷ Mục quán sát chúng sinh từ lúc mới phát tâm gieo trồng công đức, như là phụng sự các bậc Thiện tri thức, thân cận chư Phật, tu tập pháp thiện, thật hành Bố thí Ba-la-mật khó xả mà xả được, thật hành Giới ba-la-mật từ bỏ ngôi vua, cung điện, quyến thuộc để xuất gia học đạo, thật hành Nhẫn ba-la-mật có thể nhẫn chịu tất cả sự khổ nơi thế gian, cho đến những khổ hạnh của Bồ-tát tu tập, thọ trì chánh pháp, thảy đều kiên cố tâm chẳng lay động, cũng nhẫn thọ được những việc làm ác, lời nói ác của tất cả chúng sinh nhằm vào thân tâm mình, nhẫn thọ tất cả nghiệp không để hư mất, nhẫn thọ tất cả pháp, sinh trí hiểu quyết định, nhẫn thọ pháp tánh có thể suy gẫm chín chắn; thật hành Tinh tấn ba-la-mật khởi hạnh Nhất thiết trí, thành tựu tất cả Phật pháp; thật hành Thiền ba-la-mật, có những pháp tu, những sự tu tập, những sự thành tựu, những sự thanh tịnh, những Tam-muội thần thông, những môn nhập Tam-muội của Thiền ba-la-mật đều hiển thị cả; thật hành Bát-nhã ba-la-mật, Bát-nhã ba-la-mật ấy có những pháp tu, những mặt trời trí tuệ lớn, mây trí tuệ

* Trang 530 *
device

lớn, tạng trí tuệ lớn, cửa trí tuệ lớn, thảy đều hiển thị cả; thật hành Phương tiện ba-la-mật, Ba-la-mật này có những pháp tu, sự hành trì thể tánh, nghĩa lý, chỗ thanh tịnh, sự tương ưng, đều hiển thị cả; thật hành Nguyện ba-la-mật, Ba-la-mật này có thể tánh, chỗ thành tựu, sự tu tập, chốn tương ưng, đều hiển thị cả; thật hành Lực ba-la-mật, Ba-la-mật này có những pháp nhân duyên tu, nghĩa lý, diễn thuyết, sự tương ưng, đều hiển thị cả; thật hành Trí ba-la-mật, Ba-la-mật này có những pháp tu, thể tánh chỗ thành tựu, sự thanh tịnh, xứ sở, nẻo tăng trưởng, nơi thâm nhập, các thứ ánh sáng, chốn hiển thị, nghĩa lý, sự ứng hợp, chọn lựa, hành tướng, pháp tương ưng, pháp của đối tượng được thâu phục giáo hóa, pháp của đối tượng được nhận thức các thứ nghiệp, cõi, kiếp, đời, Phật xuất hiện Phật, Bồ-tát, tâm của Bồ-tát nơi đối tượng được nhận thức, quả vị của Bồ-tát, vật dụng nuôi sống của Bồ-tát, nẻo hướng tới của Bồ-tát, hồi hướng của Bồ-tát, đại nguyện của Bồ-tát, pháp luân của Bồ-tát, pháp lựa chọn của Bồ-tát, biển pháp của Bồ-tát, biển pháp môn của Bồ-tát, sự xoay chuyển về pháp của Bồ-tát, ý nghĩa về pháp của Bồ-tát, tất cả cảnh giới tương ưng với Trí ba-la-mật như vậy đều hiển thị để tạo mọi thành tựu đầy đủ cho chúng sinh.
Lại diễn nói về Thần chủ về đêm Hỷ Mục từ lúc mới phát tâm chứa nhóm công đức thứ lớp tiếp nối, chứa nhóm thiện căn thứ lớp tiếp nối, tu tập vô lượng môn Ba-la-mật thứ lớp tiếp nối, chết đây sinh kia và danh hiệu thứ lớp tiếp nối, thân cận thiện hữu, phụng sự chư Phật, thọ trì chánh pháp, tu hạnh Bồ-tát, nhập môn Tam-muội, dùng sức của Tam-muội thấy khắp chư Phật, thấy khắp các cõi, biết khắp các kiếp, vào sâu pháp giới, quán sát chúng sinh, nhập biển pháp giới, biết các chúng sinh chết đây sinh kia, được Thiên nhĩ thanh tịnh nghe tất cả tiếng, được Thiên nhãn thanh tịnh thấy tất cả sắc, được Tha tâm trí biết tâm chúng sinh, được Túc trụ trí biết sự việc đời trước, được Thần túc trí thông không nương tựa, không tạo tác du hành khắp các cõi nơi mười phương, chứng đắc môn giải thoát của Bồ-tát thứ lớp tiếp nối như thế, nhập biển giải thoát của Bồ-tát, được tự tại của Bồ-tát, được sự dũng mãnh của Bồ-tát, được sự du hành của Bồ-tát, trụ tưởng của Bồ-tát, nhập đạo của Bồ-tát, tất cả

* Trang 531 *
device

 những công đức thứ lớp nối tiếp như vậy đều diễn nói, phân biệt hiển thị để tạo mọi thành tựu đầy đủ cho chúng sinh.
Lúc diễn nói như vậy, nơi mỗi mỗi niệm, mỗi phương trong mười phương đều làm nghiêm tịnh vô số cõi Phật, độ thoát vô lượng chúng sinh nơi cõi ác, làm cho vô lượng chúng sinh sinh trong hàng nhân, thiên, giàu sang tự tại, làm cho vô lượng chúng sinh thoát khỏi biển sinh tử, làm cho vô lượng chúng sinh an trụ bậc Thanh văn, Bích-chi-phật, làm cho vô lượng chúng sinh an trụ địa Như Lai.
Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài thấy nghe tất cả những sự hy hữu đã hiển hiện đó, niệm niệm quán sát, tư duy hiểu rõ và thâm nhập, an trụ trong đó. Nương vào oai lực của Phật và sức giải thoát nên được uy lực lớn chẳng thể nghĩ bàn, lực giải thoát tự tại Phổ Hỷ tràng của Bồ-tát. Vì sao? Vì Thiện Tài cùng Thần chủ về đêm Hỷ Mục, từ thuở xưa đã từng cùng nhau tu hành, vì được thần lực của Phật gia trì, vì vô số thiện căn hộ trợ, vì được các căn của Bồ-tát, vì sinh trong chủng tánh của Như Lai, vì được diệu lực của thiện hữu thâu nhận, vì được chư Phật hộ niệm, vì đã từng được sự giáo hóa của Đức Như Lai Tỳ-lô-giá-na, vì phần thiện căn đó đã thành thục, vì có thể tu tập hạnh của Bồ-tát Phổ Hiền.
Được môn giải thoát này rồi, Thiện Tài rất hoan hỷ, chắp tay hướng về phía Thần chủ về đêm Hỷ Mục Quán Sát Chúng Sinh nói kệ khen ngợi:
Vô lượng, vô số kiếp
Học Phật pháp thâm diệu
Tùy chỗ nên hóa độ
Hiển hiện Thân diệu sắc.
Biết rõ các chúng sinh
Trầm mê chấp vọng tưởng
Đều hiện nhiều thân hình
Tùy nghi điều phục họ.
Pháp thân hằng tịch tĩnh
Thanh tịnh không hai tướng
Vì giáo hóa chúng sinh
Thị hiện đủ loại hình.

* Trang 532 *
device

Đối với uẩn xứ giới
Chưa từng khởi chấp trước
Công hạnh và sắc thân
Hiện điều phục các chúng.
Chẳng chấp pháp nội ngoại
Đã vượt biển sinh tử
Mà hiện những thân hình
Ở nơi cõi hữu lậu
Lìa xa những phân biệt
Hý luận không làm động
Vì người chấp vọng tưởng
Nêu rộng pháp mười Lực.
Nhất tâm trụ Tam-muội
Vô lượng kiếp chẳng động
Chân lông hiện biến hóa
Cúng dường mười phương Phật.
Được sức phương tiện Phật
Niệm niệm không ngằn mé
Thị hiện nhiều thân hình
Thâu tóm các chúng sinh
Biết rõ biển các cõi
Nhiều công hạnh trang nghiêm
Vì nói pháp vô ngại
Khiến họ đều thanh tịnh.
Sắc thân diệu tột bậc
Thanh tịnh như Phổ Hiền
Tùy tâm các chúng sinh
Thị hiện tướng thế gian.
Thiện Tài nói kệ xong, bạch:
–Thiên thần phát tâm Vô thượng Bồ-đề hồi nào? Đạt được môn giải thoát ấy đã bao lâu?
Thần Hỷ Mục nói kệ đáp:
Ta nhớ đời quá khứ
Nhiều kiếp như vi trần

* Trang 533 *
device

Cõi hiệu Ma-ni quang
Kiếp tên Tịch tĩnh âm.
Trăm vạn na-do-tha
Câu-chi bốn châu thiên hạ
Nhân vương số cũng vậy
Mỗi vua trị mỗi châu.
Trong đó có vương đô
Tên là Hương tràng bảo
Trang nghiêm rất đẹp đẽ
Ai thấy cũng hoan hỷ.
Thành có Chuyển luân vương
Thân vua rất uy dũng
Đủ ba hai tướng tốt
Tùy hảo trang nghiêm thân.
Từ hoa sen hóa sinh
Thân sáng chói màu vàng
Bay cao chiếu xa gần
Đến khắp châu Diêm-phù.
Vua có ngàn vương tử
Thân tướng đủ sức mạnh
Các quan gồm một ức
Có trí tuệ phương tiện
Cung tần mười ức người
Dung nhan như Thiên nữ
Tâm hòa dịu lợi ích
Thương mến hầu hạ vua.
Nhà vua dùng pháp trị
Khắp đến bốn châu thiên hạ
Trong các cõi đại địa
Tất cả đều giàu mạnh
Thuở ấy, ta Bảo Nữ
Đủ ngôn âm thanh tịnh
Thân tỏa ánh sáng vàng
Chiếu đến ngàn do-tuần.

* Trang 534 *
device

Một đêm nọ trời tối
Âm nhạc đã ngừng bặt
Đại vương và quan hầu
Tất cả đều ngủ yên.
Lúc đó, Phật Đức Hải
Xuất hiện trên thế gian
Hiển thị sức thần thông
Sung mãn mười phương cõi.
Phóng biển ánh sáng lớn
Chiếu khắp tất cả chốn
Hiện những thân tự tại
Đầy khắp cả mười phương.
Địa chấn vang tiếng diệu
Phổ cáo Phật xuất thế
Chúng Thiên, Nhân, Long, Thần
Tất cả đều hoan hỷ.
Trong mỗi mỗi chân lông
Hiện biển Hóa thân Phật
Mười phương đều đầy khắp
Tùy nghi nói pháp diệu.
Lúc đó, ta chiêm bao
Thấy thần biến của Phật
Cũng nghe pháp thâm diệu
Tâm ta rất vui mừng
Một vạn Thần chủ về đêm
Cũng dừng tại trên không
Tán thán Phật xuất thế
 Đồng thời đánh thức ta:
Bảo Tuệ! Ông mau dậy
Phật đã hiện nước người
Nhiều kiếp khó gặp gỡ
Người thấy được thanh tịnh
Liền đó ta thức dậy
Thấy ánh sáng thanh tịnh

* Trang 535 *
device

Xem coi từ đâu chiếu
Thấy Phật ngự Bồ-đề
Thân tướng tốt trang nghiêm
Dường như ngọn núi báu
Trong tất cả chân lông
Phóng vô lượng ánh sáng.
Thấy rồi rất vui mừng
Lòng ta tự suy nghĩ:
Nguyện ta được như Phật
Sức thần thông rộng lớn
Lúc đó, ta đánh thức
Đại vương và quyến thuộc
Khiến thấy ánh sáng Phật
Tất cả đều mừng rỡ.
Ta cùng với Đại vương
Người theo ngàn muôn ức
Chúng sinh cũng vô lượng
Đều đi đến chỗ Phật.
Trọn trong hai vạn năm
Ta cúng dường Đức Phật
Bảy báu trong bốn châu
Tất cả đều dâng cúng.
Phật Đức Hải diễn nói
Kinh Công Đức Phổ Vân
Ứng khắp tâm muôn loài
Trang nghiêm tất cả nguyện.
Thần đêm giác ngộ ta
Cho ta được lợi ích
Ta nguyện làm Thần đêm
Giác ngộ người phóng dật.
Từ đó ta bắt đầu
Phát nguyện đại Bồ-đề
Qua lại trong các cõi
Tâm nguyện không quên mất

* Trang 536 *
device

Sau đó ta cúng dường
Mười ức triệu Đức Phật
Hằng hưởng vui nhân thiên
Lợi ích các chúng sinh.
Một Phật Công Đức Hải
Hai Phật Công Đức Đăng
Thứ ba Diệu Bảo Tràng
Thứ tư Hư Không Trí
Thứ năm Liên Hoa Tạng
Thứ sáu Vô Ngại Tuệ
Thứ bảy Pháp Nguyệt Vương
Thứ tám Trí Đăng Luân
Đức Phật thứ chín là
Bảo Diệm Sơn Đăng Vương
Đức Phật thứ mười hiệu:
Tam Thế Hoa Quang Âm
Tất cả Phật như vậy
Ta đều cúng dường đủ
Nhưng chưa được mắt tuệ
Nhập vào biển giải thoát.
Sau đó lần lượt có
Cõi Nhất thiết bảo quang
Kiếp đó tên Thiên thắng
Năm trăm Phật ra đời:
Trước nhất Nguyệt Quang Luân
Thứ hai Phật Nhật Đăng
Thứ ba Phật Quang Tràng.
Thứ tư Bảo Tu-di
Thứ năm Phật Hoa Diệm
Thứ sáu Phật Đăng Hải
Thứ bảy Phật Xí Nhiên
Thứ tám Phật Thiên Tạng
Chín: Quang Minh Vương Tràng
Mười: Phổ Trí Quang Vương.

* Trang 537 *
device

Tất cả chư Phật ấy
Ta đều cúng dường đủ
Vẫn còn trong các pháp
Không mà cho là có.
Sau đó lại có kiếp
Tên là Phạm quang minh
Cõi tên Liên hoa đăng
Trang nghiêm đều đẹp đẽ
Có vô lượng Đức Phật
Mỗi Phật vô lượng chúng
Ta đều từng cúng dường
Tôn trọng nghe thuyết pháp
Một là Bảo Tu-di
Hai là Công Đức Hải
Ba là Pháp Giới Âm
Bốn là Pháp Chấn Lôi
Năm là Phật Pháp Tràng
Sáu là Phật Địa Quang
Bảy là Pháp Lực Quang
 Tám là Hư Không Giác
Chín là Tu-di Quang
Mười là Công Đức Vân
Chư Như Lai như vậy
Ta đều từng cúng dường
Còn chưa hiểu rõ pháp
Để nhập biển chư Phật.
Kế đó, lại có kiếp
Tên là Công đức nguyệt
Bấy giờ, có thế giới
Tên là Công đức tràng
Trong đó có chư Phật
Số đến tám mươi triệu
Ta dùng đồ cúng tốt
Tâm thành mà dâng lên             

* Trang 538 *
device

Một, Càn-thát-bà Vương
Hai là Đại Thọ Vương
Ba, Công Đức Tu-di
Bốn là Phật Bảo Nhãn
Năm là Lô-xá-na Sáu là Quang
Trang Nghiêm Bảy là Phật
Pháp Hải Tám là Phật
Quang Thắng Chín là Phật
Hiền Thắng Mười là Phật
Pháp Vương Chư Phật Như Lai đó
Ta đều từng cúng dường
Nhưng chưa được trí sâu
Nhập vào biển Phật pháp.
Sau đó lại có kiếp
Tên là Tịch tĩnh tuệ
Cõi hiệu Kim cang bảo
Rất trang nghiêm đẹp lạ.
Trong đó có ngàn Phật
Thứ lớp hiện thế gian
Chúng sinh phiền não nhẹ
Chúng hội đều thanh tịnh
Một là Kim Cang Tề
Hai là Vô Ngại Lực
Ba là Pháp Giới Ảnh
Bốn là Thập Phương Đăng
Năm là Phật Bi Quang
Sáu là Phật Giới Hải
Bảy là Nhẫn Đăng Luân
Tám là Pháp Luân Quang
Chín là Quang Trang Nghiêm
Mười là Tịch Tĩnh Quang.
Chư Phật Như Lai đó
Ta đều từng cúng dường            

* Trang 539 *
device

Còn chưa được ngộ sâu
Pháp thanh tịnh như không
Du hành tất cả cõi
Hằng tu những công hạnh.
Thứ lớp lại có kiếp
Tên là Thiện xuất hiện
Cõi hiệu Hương đăng vân
Tịnh uế chung nhau thành
Trong đó có ức Phật
Trang nghiêm cõi và kiếp
Chư Phật đó thuyết pháp
Ta đều thọ trì được
Một là Phật Quảng Xưng
Hai là Phật Pháp Hải
Ba là Tự Tại Vương
Bốn là Công Đức Vân
Năm là Phật Pháp Thắng
Sáu là Phật Thiên Quan
 Bảy là Phật Trí Diệm
Tám là Hư Không Âm
Chín là Đức Thế Tôn
Hiệu Phổ Sinh Thù Thắng
Mười là Vô Thượng Sĩ
Mi Gian Thắng Quang Minh.
Tất cả Phật như vậy
Ta đều từng cúng dường
Nhưng còn chưa sạch được
Xa lìa chướng ngại đạo
Kế đó, lại có kiếp
Tên Tập kiên cố vương
Cõi hiệu Bảo tràng vương
Tất cả khéo phân bố
Có năm trăm Đức Phật
Xuất hiện trong kiếp đó

* Trang 540 *
device

Ta cung kính cúng dường
Cầu giải thoát vô ngại
Thứ nhất Công Đức Lâm
Thứ hai Tịch Tĩnh Âm
Thứ ba Công Đức Hải
Thứ tư Nhật Quang Minh
Thứ năm Công Đức Vương
Thứ sáu Tu-di Tướng
Thứ bảy Pháp Tự Tại
Thứ tám Công Đức Vương
Thứ chín Phước Tu-di
Thứ mười Quang Minh Vương.
Chư Phật Như Lai đó
Ta đều từng cúng dường
Bao nhiêu đạo thanh tịnh
Ta đều nhập không sót
Nhưng nơi môn đã nhập
Chưa thành tựu được nhẫn.
Kế đó, lại có kiếp
Tên là Diệu thắng chủ
Cõi hiệu Tịch tĩnh âm
Chúng sinh phiền não nhẹ.
Cõi ấy có Phật hiện
Cả thảy tám mươi triệu
Ta đều từng cúng dường
Tu hành đạo tối thắng
Thứ nhất Phật Hoa Tụ
Thứ hai Phật Hải Tạng
Thứ ba Công Đức Sinh
Thứ tư Thiên Vương Kế
Thứ năm Ma-ni Tạng
Thứ sáu Chân Kim Sơn
Thứ bảy Bảo Tụ Tôn
Thứ tám Phật Pháp Tràng

* Trang 541 *
device

Thứ chín Phật Thắng Tài
Thứ mười Phật Trí Tuệ.
Mười Phật này thượng thủ
Ta đều cúng dường hết
Kế đó, lại có kiếp
Hiệu là Thiên công đức
Khi đó có thế giới
Hiệu Thiện hóa tràng đăng
Có sáu mươi ức triệu
Như Lai hiện thế gian
Một là Tịch Tĩnh Tràng
Hai là Xa-ma-tha
Ba là Bách Đăng Vương
Bốn là Tịch Tĩnh Quang
Năm là Vân Mật Âm
Sáu là Nhật Đại Minh
Bảy là Pháp Đăng Quang
Tám là Thù Thắng Diệm
Chín là Thiên Thắng Tạng
Mười là Đại Hống Âm.
Chư Phật Như Lai đó
Ta đều thường cúng dường
Chưa được nhẫn thanh tịnh
Vào sâu biển Phật pháp
Kế đó, lại có kiếp
Tên Vô trước trang nghiêm
Lúc đó, có thế giới
Tên là Vô biên quang
Trong đó lại xuất hiện
Ba mươi sáu triệu Phật
Một, Công Đức Tu-di
Hai là Hư Không Tâm
Thứ ba Cụ Trang Nghiêm
Thứ tư Pháp Lôi Âm

* Trang 542 *
device

Thứ năm Pháp Giới Thanh
Thứ sáu Diệu Âm Vân
Thứ bảy Chiếu Thập Phương
Thứ tám Pháp Hải Âm
Thứ chín Công Đức Hải
Thứ mười Công Đức Tràng.
Chư Phật Như Lai đó
Ta đều từng cúng dường
Kế đó, Phật xuất thế
Hiệu là Công Đức Tràng
Ta làm trời Nguyệt diện
Cúng dường Đức Thế Tôn
Như Lai vì ta nói
Pháp môn không nương tựa
 Ta nghe chuyên nhớ nghĩ
Phát sinh biển đại nguyện
Ta được mắt thanh tịnh
Định Tổng trì Tịch diệt
Có thể trong mỗi niệm
Đều thấy tất cả Phật.
Ta được tạng đại Bi
Mắt phương tiện sáng khắp
Thêm lớn tâm Bồ-đề
Thành tựu lực Như Lai.
Thấy chúng sinh điên đảo
Chấp Thường, Lạc, Ngã, Tịnh
Tối ngu si che lấp
Vọng tưởng khởi phiền não
Đi đứng rừng kiến chấp
Qua lại biển tham dục
Nhóm ở các đường ác
Tạo vô lượng nghiệp ác
Trong tất cả các loài
Theo nghiệp mà thọ thân

* Trang 543 *
device

Các họa sinh già chết
Vô lượng khổ bức bách
Vì những chúng sinh đó
Ta phát tâm vô thượng
Nguyện được như mười Lực
Ở tất cả mười phương
Duyên Phật và chúng sinh
Phát khởi mây đại nguyện
Từ đó tu công đức
Hướng nhập đạo phương tiện
Mây nguyện đều che chở
Vào khắp tất cả đạo
Đầy đủ Ba-la-mật
Đầy khắp cả pháp giới
Mau nhập nơi các địa
Biển phương tiện ba đời
Một niệm tu chư Phật
Tất cả hạnh vô ngại.
Lúc đó, ta được nhập
Đạo Bồ-tát Phổ Hiền
Biết rõ mười pháp giới
Tất cả môn sai biệt.
Nói kệ xong, Thần chủ về đêm bảo Thiện Tài:
–Này thiện nam! Ý ông nghĩ sao? Thuở xưa, Chuyển luân thánh vương hiệu là Thập Phương Chủ có thể tiếp nối làm hưng thịnh dòng giống Phật là ai? Chính là Đồng tử Văn-thù-sư-lợi.
Còn Thần đêm đã từng giác ngộ ta, chính là hóa thân của Đức Bồ-tát Phổ Hiền.
Thuở ấy, ta làm Bảo Nữ của vua nhờ Thần chủ về đêm giác ngộ cho ta thấy Phật để phát tâm Vô thượng Bồ-đề. Từ đó về sau, trải qua số kiếp nhiều như số vi trần của một cõi Phật, Ta chẳng bị đọa vào cõi ác, thường sinh nơi nhân, thiên, thường thấy chư Phật, cho đến ở chỗ Đức Phật Diệu Đăng Công Đức Tràng, được môn giải thoát Đại uy lực Phổ Hỷ tràng này của Bồ-tát. Ta dùng môn giải

* Trang 544 *
device

 thoát ấy làm lợi ích cho tất cả chúng sinh.
Này thiện nam! Ta chỉ được mỗi môn giải thoát Đại uy lực Phổ Hỷ tràng này. Còn như chư Đại Bồ-tát trong mỗi niệm đến trước khắp tất cả chư Phật Như Lai, mau nhập vào được biển Nhất thiết trí, trong mỗi niệm dùng môn phát khởi hướng nhập vào tất cả các biển đại nguyện, trong mỗi niệm dùng môn đại nguyện tận cùng kiếp vị lai, mỗi niệm xuất sinh tất cả hạnh, trong mỗi hạnh xuất sinh số thân nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, mỗi mỗi thân vào khắp tất cả cửa pháp giới, trong tất cả cõi Phật của mỗi pháp môn, tùy tâm hành của chúng sinh giảng nói những hạnh diệu, nơi mỗi vi trần của tất cả cõi đều thấy vô biên biển chư Phật, ở chỗ mỗi Như Lai đều thấy thần thông của chư Phật khắp pháp giới, ở chỗ mỗi Như Lai đều thấy đời trước tu hạnh Bồ-tát, ở chỗ mỗi Như Lai thọ trì bảo vệ những pháp luân, ở chỗ mỗi Như Lai đều thấy những thần biến của tất cả Như Lai nơi ba đời, thì ta làm sao biết hết được, nói hết được hạnh công đức đó.
Này thiện nam! Trong chúng hội này, có một Thần chủ về đêm tên là Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức. Ông đến đó hỏi: Bồ-tát làm thế nào nhập hạnh Bồ-tát, làm thanh tịnh đạo Bồ-tát?
Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài bèn đảnh lễ nơi chân Chủ Thần chủ về đêm Hỷ Mục Quán Sát Chúng Sinh, đi quanh vô số vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ ra đi.

* Trang 545 *
device

 
Đại Tập 39 - Bộ Hoa Nghiêm IV - Số 279 (Q.46- 80) & Số 280- 285