LOGO VNBET

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT

 

                     HOA NGHIÊM

 

                        QUYỂN 70

 

     Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 11)

Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài ở chỗ Thần chủ về đêm Hỷ Mục Quán Sát Chúng Sinh, nghe pháp môn giải thoát Phổ hỷ tràng, thì tin hiểu, hướng nhập biết rõ, tùy thuận tư duy, tu tập, nhớ lời dạy của Thiện tri thức, tâm không xao lãng, các căn chẳng tán động, nhất tâm nguyện được gặp Thiện tri thức, siêng tìm cầu khắp mười phương chẳng hề lười trễ. Nguyện thường được thân cận Thiện tri thức để phát sinh những công đức. Cùng Thiện tri thức đồng một thiện căn, được hạnh phương tiện thiện xảo của Thiện tri thức. Nương nơi Thiện tri thức vào biển tinh tấn, trong vô lượng kiếp thường chẳng xa lìa.

Phát nguyện như vậy rồi, Đồng tử Thiện Tài đến chỗ Thần chủ về đêm Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức.

Khi ấy, vị Thần này vì Đồng tử Thiện Tài nên thị hiện Thần lực giải thoát điều phục chúng sinh của Bồ-tát, dùng những tướng tốt để trang nghiêm thân mình, từ giữa chặng mày phóng ra ánh sáng lớn tên là Trí đăng phổ chiếu thanh tịnh tràng, có vô lượng ánh sáng làm quyến thuộc, tỏa chiếu khắp tất cả thế gian, rồi xoay lại chiếu vào đỉnh đầu Đồng tử Thiện Tài sung mãn cả thân.

Lúc đó, Thiện Tài liền đạt được Tam-muội Cứu cánh thanh tịnh luân.

Được Tam-muội này rồi, Thiện Tài thấy khoảng giữa trụ xứ của hai vị Thần chủ về đêm có tất cả vi trần của đất, vi trần của nước, vi trần của lửa, vi trần của những châu báu kim cang ma-ni, vi

* Trang 546 *
device

trần của tất cả đồ trang nghiêm như hoa hương, chuỗi báu, trong mỗi mỗi vi trần đều thấy sự thành hoại của thế giới nhiều như số vi trần của cõi Phật và thấy những khối lớn của địa, thủy, hỏa, phong. Cũng thấy tất cả thế giới liên tiếp đều dùng địa luân để giữ gìn, an trụ. Cũng thấy tất cả những núi, biển, sông, ao, cây, rừng, các thứ cung điện, nhà cửa, trụ xứ của chư Thiên, Long, Dạ-xoa cho đến Ma-hầu-la-già, Nhân phi nhân, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi Diêm-la vương, đến các loài luân chuyển nơi sinh tử qua lại theo nghiệp mà thọ báo, mọi thứ sai khác đều thấy cả.
Lại thấy tất cả thế giới sai biệt: Những thế giới tạp uế, những thế giới thanh tịnh, những thế giới hướng đến tạp uế, những thế giới hướng về thanh tịnh, những thế giới vừa tạp uế vừa thanh tịnh, những thế giới vừa thanh tịnh vừa tạp uế, những thế giới thuần thanh tịnh, những thế giới hoặc hình thể bằng phẳng, hoặc đứng úp xuống, hoặc đứng nghiêng.
Nơi tất cả thế giới, tất cả loài như vậy, đều thấy Thần chủ về đêm Phổ Cứu Chúng Sinh này, trong tất cả thời gian ở khắp mọi nơi, tùy theo hình dáng, ngôn từ, hành giải sai khác của chúng sinh, đều dùng sức của phương tiện hiện ra trước họ, tùy nghi hóa độ, làm cho chúng sinh nơi địa ngục khỏi khổ đau, làm cho các loài súc sinh chẳng ăn nuốt nhau, làm cho các ngạ quỷ hết đói khát, làm cho loài rồng xa lìa sợ sệt, làm cho chúng sinh nơi cõi dục thoát khổ của Dục giới, làm cho loài người xa lìa mọi sự sợ hãi về đêm tối, sợ hãi về mắng nhiếc, sợ hãi về tiếng xấu, sợ hãi về đại chúng, sợ hãi về chẳng được sống, sợ hãi về chết chóc, sợ hãi cõi ác, sợ hãi mất thiện căn, sợ hãi thoái tâm Bồ-đề, sợ hãi gặp ác tri thức, sợ hãi lìa Thiện tri thức, sợ hãi rơi vào Nhị thừa, sợ hãi các thứ sinh tử, sợ hãi cùng ở với chúng sinh dị loại, sợ hãi thọ sinh vào thời kỳ ác, sợ hãi thọ sinh trong dòng họ xấu ác, sợ hãi gây tạo nghiệp ác, sợ hãi về nghiệp chướng, phiền não chướng, sợ hãi về vọng tưởng chấp trước ràng buộc.
Tất cả những sự sợ hãi như vậy đều làm cho loài người được lìa bỏ.
Lại thấy Thần chủ về đêm này hiện khắp trong tất cả chúng

* Trang 547 *
device

sinh: loài sinh bằng trứng, loài sinh bằng bào thai, loài sinh nơi ẩm thấp, loài hóa sinh, hoặc có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng để thường siêng cứu giúp, vì thành tựu về sức của đại nguyện của Bồ-tát, vì vào sâu sức Tam-muội của Bồ-tát, vì làm kiên cố sức thần thông của Bồ-tát, vì xuất sinh sức hạnh nguyện của Phổ Hiền, vì tăng trưởng biển đại Bi của Bồ-tát, vì thành tựu đại Từ vô ngại che chở khắp chúng sinh, vì thành tựu vô lượng hỷ lạc ban cho chúng sinh, vì thành tựu trí tuệ phương tiện giáo hóa khắp tất cả chúng sinh, vì thành tựu thần thông giải thoát tự tại rộng lớn của Bồ-tát, vì làm nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, vì biết rõ về tất cả pháp, vì cúng dường tất cả Phật, vì thọ trì tất cả giáo Phật pháp, vì chứa nhóm tất cả thiện căn tu tất cả hạnh diệu, vì nhập vào biển tâm của tất cả chúng sinh không chướng ngại, vì nhận biết căn tánh của tất cả chúng sinh để giáo hóa tạo mọi thành tựu đầy đủ, vì làm thanh tịnh sự tin hiểu của tất cả chúng sinh để trừ chướng ác cho họ, vì phá diệt mọi sự tối tăm không hiểu biết của tất cả chúng sinh, vì làm cho họ có được ánh sáng thanh tịnh của Nhất thiết trí.
Đồng tử Thiện Tài thấy Thần chủ về đêm này có thần lực và cảnh giới sâu xa chẳng thể nghĩ bàn như vậy, hiện bày cảnh giới thâm diệu chẳng thể nghĩ bàn như vậy, hiển thị về diệu dụng của bố tát giải thoát điều phục giáo hóa tất cả chúng sinh như vậy nên hoan hỷ vô lượng cúi đầu đảnh lễ, nhất tâm chiêm ngưỡng.
Lúc đó, Thần chủ về đêm liền xả tướng Bồ-tát trang nghiêm, hoàn lại thân cũ nhưng chẳng bỏ thần lực tự tại.
Đồng tử Thiện Tài chắp tay cung kính, đứng lui ra một bên, nói kệ tán thán:
Thiện Tài tôi được thấy
Đại thần lực như vậy
Tâm hoan hỷ vô lượng
Nói kệ để tán thán.
Tôi thấy thân của Thần
Tướng tốt hiện trang nghiêm
Như sao sáng hư không
Tất cả đều nghiêm tịnh

* Trang 548 *
device

Phóng ánh sáng thù thắng
Như bụi vô lượng cõi
Nhiều màu sắc vi diệu
Chiếu khắp cả mười phương
Mỗi chân lông phóng ra
Ánh sáng bằng tâm chúng
Đầu mỗi tia ánh sáng
Đều hiện hoa sen báu
Trong hoa hiện Hóa thân
Diệt được khổ chúng sinh
Ánh sáng phát diệu hương
Xông khắp các chúng sinh.
Lại rải các thứ hoa
Cúng dường tất cả Phật.
Chặng mày phóng ánh sáng
Lượng đồng núi Tu-di
Chiếu khắp đến muôn loài
Khiến dứt tối ngu si.
Miệng phóng sáng thanh tịnh
Như vô lượng mặt trời
Chiếu khắp cảnh rộng lớn
Của Tỳ-lô-giá-na. 
Mắt phóng sáng thanh tịnh
Như vô lượng mặt trăng
Chiếu khắp mười phương cõi
Dứt si lòa thế gian.
Hóa hiện nhiều loại thân
Tướng trạng đồng chúng sinh
Sung mãn khắp mười phương
Độ thoát biển ba cõi
Thân diệu bày mọi chốn
Hiện khắp trước chúng sinh
Diệt trừ mọi sợ hãi
Về nước, lửa, giặc, vua

* Trang 549 *
device

 Tôi vâng theo Hỷ Mục
Nay được đến chỗ Thần
Thấy tướng chặng mày Thần
Phóng ánh sáng thanh tịnh
Chiếu khắp mười phương cõi
Diệt trừ tất cả tối.
Hiển thị sức thần thông
Rồi nhập vào thân tôi
Gặp ánh sáng viên mãn
Tâm tôi rất hoan hỷ
Được Tam-muội Tổng trì
Thấy đủ mười phương Phật
Từ chỗ tôi đi qua
Đều thấy các vi trần
Trong mỗi mỗi vi trần
Đều thấy vô số cõi.
Hoặc có vô lượng cõi
Tất cả đều uế trược
Chúng sinh thọ các khổ
Thường buồn than kêu khóc
Hoặc có cõi nhiễm tịnh
Vui ít, nhiều đau khổ
Thị hiện thân ba thừa
Qua đó mà cứu độ
Hoặc có cõi tịnh nhiễm
Chúng sinh đều thích thấy
Bồ-tát thường sung mãn
Trụ trì những chánh pháp
Trong mỗi mỗi vi trần
Vô lượng cõi thanh tịnh
Phật Tỳ-lô-giá-na
Kiếp xưa đã nghiêm tịnh.
Phật ở tất cả cõi
Đều ngồi cội Bồ-đề

* Trang 550 *
device

Thành đạo chuyển pháp luân
Độ thoát các chúng sinh
Tôi thấy thần Phổ Cứu
Trong vô lượng cõi kia
Chỗ tất cả chư Phật
Đều khắp đến cúng dường.
Đồng tử Thiện Tài nói kệ xong, thưa với Thần chủ về đêm Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức:
–Bạch Thánh giả! Môn giải thoát hết mức sâu xa hy hữu này tên là gì? Ông được môn giải thoát này đã bao lâu? Tu hạnh gì mà được thanh tịnh?
Thần nói:
–Này thiện nam! Sự việc này khó biết. Tất cả chúng nhân, thiên và hàng Nhị thừa không thể lường xét được. Vì sao? Vì đây là cảnh giới của bậc an trụ hạnh của Bồ-tát Phổ Hiền, là cảnh giới của bậc an trụ Tạng đại bi, là cảnh giới của bậc cứu giúp tất cả chúng sinh, là cảnh giới của bậc có thể làm thanh tịnh tất cả ba đường ác, tám nạn, là cảnh giới của bậc ở trong tất cả cõi Phật tiếp nối làm hưng thịnh giống Phật chẳng dứt, là cảnh giới của bậc có thể trụ trì được tất cả Phật  pháp, là cảnh giới của bậc có thể ở tất cả kiếp tu hạnh Bồ-tát, thành tựu đầy đủ về biển đại nguyện, là cảnh giới của bậc có thể ở tất cả biển pháp giới dùng ánh sáng trí thanh tịnh diệt trừ vô minh ám chướng, là cảnh giới của bậc có thể dùng ánh sáng trí tuệ trong khoảng một niệm chiếu khắp tất cả biển phương tiện nơi ba đời.
Nay ta vâng theo oai lực của Phật vì ông mà nói.
Này thiện nam! Thuở xưa, trải qua số kiếp nhiều như số vi trần của một cõi Phật, có một kiếp tên là Viên mãn thanh tịnh, thế giới tên là Tỳ-lô-giá-na đại oai đức, có các Đức Như Lai nhiều như số vi trần của núi Tu-di xuất hiện ở đời trong thế giới đó.
Thế giới đó dùng tất cả ngọc ma-ni hương vương làm thể, các thứ châu báu trang nghiêm, trụ trên biển ma-ni vương ánh sáng vô cấu. Thế giới này hình tròn, tịnh uế hợp thành, mây trướng và tất cả đồ trang nghiêm giăng bày phía trên. Tất cả núi ma-ni luân trang

* Trang 551 *
device

 

nghiêm bao quanh ngàn vòng. Có mười ức triệu bốn châu thiên hạ đều đẹp đẽ, trang nghiêm. Hoặc có bốn châu thiên hạ gồm các chúng sinh tạo nghiệp ác ở trong đó. Hoặc có bốn châu thiên hạ gồm các chúng sinh tạo đủ loại nghiệp ở trong đó. Hoặc có bốn châu thiên hạ gồm các chúng sinh tạo thiện căn ở trong đó. Hoặc có bốn châu thiên hạ gồm chư Bồ-tát thuần thanh tịnh ở trong đó.

Cạnh núi Luân vi ở phía Đông của thế giới này, có bốn châu thiên hạ tên là Bảo đăng hoa tràng, cõi nước thanh tịnh, ăn mặc sung túc, chẳng cần canh tác mà lúa bắp tự mọc tốt, cung điện lầu gác thảy đều kỳ diệu. Những cây như ý mọc thành hàng khắp nơi, những cây hương luôn thoảng hơi thơm, những cây tràng hoa luôn xuất sinh mây tràng hoa, những cây hoa thường tuôn hoa đẹp, những cây báu xuất sinh các thứ báu lạ, có ánh sáng vô lượng màu sắc chiếu tỏa chung quanh, những cây âm nhạc xuất sinh những âm nhạc theo gió lay động, phát ra âm thanh vi diệu. Ánh sáng mặt trời, mặt trăng và ma-ni bảo vương chiếu khắp mọi nơi, đêm ngày đều vui vẻ, không lúc nào gián đoạn.

Trong bốn châu thiên hạ ấy có trăm vạn ức triệu vương quốc. Mỗi vương quốc có ngàn sông lớn chảy quanh. Mặt sông đều có hoa đẹp phủ trên, trôi theo dòng nước phát ra âm nhạc cõi trời. Tất cả cây báu mọc thành hàng bên bờ sông. Nhiều thứ báu lạ dùng để nghiêm sức. Ghe thuyền qua lại tấp nập đông vui.

Khoảng giữa bờ sông, có trăm vạn ức thành. Mỗi thành có trăm vạn ức triệu thôn xóm. Mỗi thôn xóm như thế đều có trăm ngàn ức triệu lầu các, vườn rừng bao bọc chung quanh.

Trong cõi Diêm-phù-đề của bốn châu thiên hạ này có một nước tên là Bảo hoa đăng an ổn giàu có, dân chúng đông đúc, đều thật hành mười thiện, có Chuyển luân vương xuất hiện hiệu là Tỳ-lô-giá-na Diệu Bảo Liên Hoa Kế, sinh từ trong hoa sen, đủ ba mươi hai tướng trang nghiêm, đủ bảy báu, cai trị bốn châu thiên hạ, luôn dùng chánh pháp để giáo hóa muôn loài. Nhà vua có ngàn vương tử đoan nghiêm dũng kiện hàng phục được oán địch, có trăm vạn ức triệu cung nữ đều cùng với nhà vua đồng gieo trồng thiện căn, đồng tu công hạnh, đồng thời đản sinh, hết thảy đều xinh đẹp như Thiên

* Trang 552 *
device

 nữ, thân màu chân kim, thường phóng ra ánh sáng, nơi lỗ chân lông luôn phát ra hơi thơm, quan hiền tướng mạnh có đủ mười ức. Chánh phi của nhà vua tên là Viên Mãn Diện, là ngọc nữ đoan chánh xinh đẹp, da màu vàng ròng, mắt tóc đều xanh biếc, tiếng nói như phạm âm, thân có mùi thơm cõi trời, thường phóng ra ánh sáng chiếu ngàn do-tuần. Vua có một vương nữ tên là Phổ Trí Diệm Diệu Đức Nhãn, thân sắc tươi đẹp, mọi người đều thích nhìn không chán.
Thuở đó, loài người sống lâu vô lượng, nhưng cũng có kẻ bất định chết yểu giữa chừng. Chúng sinh có nhiều hình sắc, nhiều âm thanh, nhiều danh tự, nhiều tộc họ, ngu trí, mạnh yếu, nghèo giàu, khổ vui, vô lượng phẩm loại thảy đều chẳng đồng.
Có kẻ cho là thân tôi đẹp, thân người khác xấu, rồi sỉ nhục, gây nghiệp ác, do đó nên thọ mạng, sắc đẹp, sức khỏe, tất cả sự vui đều bị tổn giảm.
Khi ấy, phía Bắc thành có cây Bồ-đề tên là Phổ quang pháp vân âm tràng. Gốc cây bằng ma-ni vương kiên cố, niệm niệm xuất sinh tất cả đạo tràng trang nghiêm của Như Lai. Tất cả châu ma-ni làm thân cây, lá bằng đủ các thứ báu, phân bố thứ lớp đều cân xứng nhau, trên dưới bốn phía đều trang nghiêm viên mãn, phóng ra ánh sáng báu, phát ra âm thanh vi diệu nói rõ về cảnh giới vô cùng sâu xa của tất cả Như Lai.
Trước cây Bồ-đề có một ao nước thơm tên là Ánh sáng bảo hoa diễn nói pháp lôi âm, bờ ao bằng diệu bảo, xung quanh ao có trăm vạn ức triệu cây báu. Hình dáng những cây này giống như cây Bồ-đề, có những chuỗi ngọc buông rũ bốn phía. Vô lượng lầu gác đều bằng châu báu, nghiêm sức khắp đạo tràng.
Trong ao nước thơm xuất sinh hoa sen lớn tên là Phổ hiện tam thế nhất thiết Như Lai trang nghiêm cảnh giới vân. Có chư Phật nhiều như số vi trần của núi Tu-di xuất hiện ở đó.
Đức Phật thứ nhất hiệu là Phổ Trí Bảo Diệm Diệu Đức Tràng, thành tựu đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác trước nhất trên hoa sen lớn này. Đức Phật diễn nói chánh pháp, tạo mọi thành tựu đầy đủ cho chúng sinh trong vô lượng ngàn năm.
Lúc Đức Như Lai Phổ Trí chưa thành Phật, trước đó mười ngàn

* Trang 553 *
device

năm, hoa sen lớn này phóng ra ánh sáng thanh tịnh tên là Hiện chư thần thông tạo mọi thành tựu đầy đủ cho chúng sinh. Nếu có chúng sinh nào tiếp xúc ánh sáng này thì tâm họ tự khai ngộ, không gì là chẳng biết rõ, biết mười ngàn năm sau có Phật xuất thế. Chín ngàn năm trước, hoa sen lớn này phóng ra ánh sáng thanh tịnh tên là Nhất thiết chúng sinh ly cấu đăng. Nếu có chúng sinh tiếp xúc ánh sáng này thì được mắt thanh tịnh, thấy tất cả màu sắc, biết chín ngàn năm sau sẽ có Phật xuất thế. Tám ngàn năm trước, hoa sen lớn này phóng ra ánh sáng lớn tên là Nhất thiết chúng sinh nghiệp quả âm. Nếu có chúng sinh tiếp xúc ánh sáng này thì đều tự biết những quả báo của nghiệp, biết tám ngàn năm sau sẽ có Phật xuất thế. Bảy ngàn năm trước, hoa sen lớn này phóng ra ánh sáng lớn tên là Sinh nhất thiết thiện căn âm. Nếu có chúng sinh nào tiếp xúc ánh sáng này thì tất cả các căn thảy đều viên mãn, biết bảy ngàn năm sau sẽ có Phật xuất thế. Sáu ngàn năm trước, hoa sen lớn này phóng ra ánh sáng lớn tên là Phật bất tư nghì cảnh giới âm. Nếu có chúng sinh tiếp xúc ánh sáng này thì tâm họ rộng lớn, được tự tại khắp, biết sáu ngàn năm sau sẽ có Phật xuất thế. Năm ngàn năm trước, hoa sen lớn này phóng ra ánh sáng lớn tên là Nghiêm tịnh nhất thiết Phật sát âm. Nếu có chúng sinh tiếp xúc ánh sáng này thì thấy rõ tất cả cõi Phật thanh tịnh, biết năm ngàn năm sau sẽ có Phật xuất thế. Bốn ngàn năm trước, hoa sen lớn này phóng ra ánh sáng lớn tên là Ngọn đèn không sai biệt của tất cả cảnh giới Như Lai. Nếu có chúng sinh nào tiếp xúc ánh sáng này, đều có thể đến ra mắt tất cả chư Phật, biết bốn ngàn năm sau sẽ có Phật xuất thế. Ba ngàn năm trước, hoa sen lớn này phóng ra ánh sáng lớn tên là Tam thế minh đăng. Nếu có chúng sinh tiếp xúc ánh sáng này thì đều có thể hiện thấy những việc tu hành thuở trước của tất cả Như Lai, biết ba ngàn năm sau sẽ có Phật xuất thế. Hai ngàn năm trước, hoa sen lớn này phóng ra ánh sáng lớn tên là Ngọn đèn trí tuệ xa lìa mờ ám của Như Lai. Nếu có chúng sinh tiếp xúc ánh sáng này thì được mắt thấy khắp mọi sự thần biến của tất cả Như Lai, thấy tất cả cõi Phật, thấy tất cả thế giới chúng sinh, biết hai ngàn năm sau sẽ có Phật xuất thế. Một ngàn năm trước, hoa sen lớn này phóng ra ánh sáng lớn tên là Khiến tất cả

* Trang 554 *
device

chúng sinh thấy Phật tập các căn lành. Nếu có chúng sinh tiếp xúc ánh sáng này thì thành tựu được Tam-muội thấy Phật, biết một ngàn năm sau sẽ có Phật xuất thế.
Tiếp theo bảy ngày trước, hoa sen này phóng ra ánh sáng lớn tên là Âm thanh vui mừng của tất cả chúng sinh. Nếu có chúng sinh tiếp xúc ánh sáng này thì được thấy khắp chư Phật, tâm rất hoan hỷ, biết sau bảy ngày sẽ có Phật xuất thế. Đủ bảy ngày sau, tất cả thế giới thảy đều chấn động, thuần tịnh không nhiễm, mỗi niệm hiện khắp tất cả cõi Phật thanh tịnh nơi mười phương, cũng hiện những sự trang nghiêm của những cõi đó. Nếu có chúng sinh nào căn tánh thuần thục, đáng được thấy Phật thì đều đến đạo tràng.
Bấy giờ, trong thế giới Tỳ-lô-giá-na đại oai đức đó, tất cả núi Luân vi, núi Tu-di, tất cả núi biển, đất liền, thành quách, tường rào, cung điện, âm nhạc, ngữ ngôn đều vang ra âm thanh, khen ngợi cảnh giới thần lực của tất cả Như Lai.
Lại phát ra tất cả mây thơm: mây hương đốt, mây hương bột, tất cả mây hương hình tượng ngọc ma-ni, mây ánh lửa báu, mây thọ ánh sáng, mây y phục ma-ni, mây chuỗi báu, mây hoa diệu, mây ánh sáng Như Lai, mây ánh sáng viên mãn của Như Lai, mây âm nhạc, mây tiếng nguyện của Như Lai, mây ngôn ngữ âm thanh của Như Lai, mây tướng tốt của Như Lai, hiển thị tướng chẳng thể nghĩ bàn của Đức Như Lai xuất hiện thế gian.
Này thiện nam! Hoa sen báu lớn ấy có số hoa sen nhiều như số vi trần của mười cõi Phật bao quanh. Nơi những hoa sen này đều có tòa Sư tử tạng báu ma-ni. Trên mỗi tòa đều có Bồ-tát ngồi kiết già.
Này thiện nam! Lúc Đức Như Lai Phổ Trí Bảo Diệm Diệu Đức Tràng thành đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác tại trên hoa sen này, đồng thời cũng hiện thành Phật trong tất cả thế giới ở mười phương. Tùy theo tâm của chúng sinh mà hiện ở trước họ để chuyển pháp luân, làm cho vô lượng chúng sinh ở trong từng thế giới thoát khỏi khổ nơi cõi ác, làm cho vô lượng chúng sinh được sinh lên cõi trời, làm cho vô lượng chúng sinh trụ nơi bậc Thanh văn, Bích-chi-phật, làm cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ-đề xuất ly, làm cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ-đề dũng mãnh

* Trang 555 *
device

 tràng, làm cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ-đề pháp ánh sáng, làm cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ-đề căn thanh tịnh, làm cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ-đề lực bình đẳng, làm cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ-đề nhập thành pháp, làm cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ-đề nhập đạo phương tiện phổ môn, làm cho vô lượng chúng sinh an trụ hạnh Bồ-đề môn Tam-muội, làm cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ-đề duyên nơi tất cả cảnh giới thanh tịnh, làm cho vô lượng chúng  sinh phát tâm Bồ-đề, làm cho vô lượng chúng sinh trụ nơi đạo Bồ-tát, làm cho vô lượng chúng sinh an trụ đạo Ba-la-mật thanh tịnh, làm cho vô lượng chúng sinh trụ nơi Sơ địa Bồ-tát, làm cho vô lượng chúng sinh trụ Địa thứ hai của Bồ-tát cho đến mười Địa, làm cho vô lượng chúng sinh nhập hạnh nguyện thù thắng của Bồ-tát, làm cho vô lượng chúng sinh an trụ nơi hạnh nguyện thanh tịnh của Phổ Hiền.
Này thiện nam! Đức Như Lai Phổ Trí Bảo Diệm Diệu Đức Tràng hiện thần lực tự tại chẳng thể nghĩ bàn như vậy, lúc Đức Phật chuyển pháp luân, ở trong mỗi thế giới đó, tùy theo chỗ thích hợp, mỗi niệm đã điều phục giáo hóa vô lượng chúng sinh.
Lúc đó, Bồ-tát Phổ Hiền biết trong vương thành Bảo hoa đăng kia dân chúng tự ỷ thị về nhan sắc và cảnh giới của mình nên kiêu mạn khinh miệt người khác, vì thế Bồ-tát hóa hiện thân hình đoan nghiêm đẹp đẽ đi đến thành ấy, phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp tất cả, làm cho ánh sáng  của Thánh Vương, của dân chúng, của nhật nguyệt tinh tú ở đây đều lu mờ, ví như lúc mặt trời mọc lên cao tỏa sáng khắp nơi. Cũng như vàng Diêm-phù-đàn để cạnh đống mực đen.
Chúng dân trong thành đều bảo nhau: “Đây là ai? Là Thiên thần hay Phạm vương mà phóng ra ánh sáng làm cho ánh sáng của chúng ta lu mờ”. Họ suy nghĩ như vậy nhưng chẳng hiểu rõ được.
Bấy giờ, Bồ-tát Phổ Hiền đứng trên hư không ngay nơi cung điện của Thánh Vương, bảo:
–Này Đại Vương! Hiện nay trong nước của nhà vua có đức Phật xuất thế ngự tại cây Bồ-đề Phổ Quang Minh Pháp Vân Âm Tràng.

* Trang 556 *
device

Lúc này, Vương nữ Liên Hoa Diệu Nhãn thấy sắc thân và ánh sáng tự tại của Bồ-tát Phổ Hiền và nghe những vật trang nghiêm trên thân Bồ-tát phát ra âm thanh vi diệu, tâm rất vui mừng, tự nghĩ: Nguyện cho tất cả căn lành của tôi hiện có đều hồi hướng để được thân như vậy, được tướng tốt oai nghi tự tại như vậy. Nay Thánh giả này có thể ở trong chốn sinh tử tối tăm dài lâu của chúng sinh phóng ra ánh sáng lớn và báo tin Đức Như Lai xuất thế, nguyện cho tôi cũng được như vậy, vì các chúng sinh làm ánh sáng trí để phá trừ mọi sự đen tối không hiểu biết của họ. Nguyện cho tôi thọ sinh ở nơi chốn nào cũng đều chẳng xa rời vị Thiện tri thức này.
Khi đó, Thánh Vương cùng Bảo nữ và ngàn Vương tử, quyến thuộc, các đại thần, bốn binh chủng và vô lượng dân chúng trong thành, do thần lực của Thánh Vương nên đồng bay lên hư không cao một do-tuần, phóng ra ánh sáng lớn chiếu bốn châu thiên hạ, khiến mọi người đều được chiêm ngưỡng. Vì muốn cho các chúng sinh đều đến gặp Phật nên Thánh vương nói kệ tán thán Phật:
Như Lai xuất thế gian
Cứu độ các chúng sinh
Các người phải mau dậy
Đi đến chỗ Đạo sư
Vô lượng, vô số kiếp
Mới có Phật xuất thế
Diễn nói pháp thâm diệu
Lợi ích tất cả chúng.
Phật xem các thế gian
Điên đảo thường mê lầm
Luân hồi khổ sinh tử
Mà khởi tâm đại Bi.
Vô số ức ngàn kiếp
Tu tập hạnh Bồ-đề
Vì muốn độ chúng sinh
Đây do sức đại Bi
Đầu, mắt, cùng tay, chân
Đều xả được tất cả

* Trang 557 *
device

Vì cầu đạo Bồ-đề
Vô lượng kiếp như thế
Vô lượng ức ngàn kiếp
Khó gặp được Như Lai
Thấy, nghe, hoặc phụng sự
Đều được lợi ích lớn.
Nay sẽ cùng đại chúng
Đến gặp Đấng Điều Ngự
Ngồi bảo tòa Như Lai
Hàng phục ma thành Chánh giác
 Chiêm ngưỡng thân Như Lai
Phóng ra vô lượng quang
Nhiều thứ sắc vi diệu
Diệt trừ tất cả tối
Trong mỗi mỗi chân lông
Phóng quang chẳng nghĩ bàn
Chiếu khắp các chúng sinh
Đều khiến rất vui mừng
Đại chúng đều nên phát
Tâm tinh tấn rộng lớn
Đến chỗ Đức Như Lai
Cung kính cúng dường Phật.
Chuyển luân thánh vương nói kệ khen Phật khai ngộ tất cả chúng sinh rồi, do thiện căn của Luân vương nên xuất hiện mười ngàn thứ mây đại cúng dường, thẳng đến phía đạo tràng của Như Lai. Đó là mây tất cả lọng báu, mây tất cả trướng hoa, mây tất cả y báu, mây tất cả lưới linh báu, mây tất cả biển hương, mây tất cả tòa báu, mây tất cả cờ báu, mây tất cả cung điện, mây tất cả hoa diệu, mây tất cả đồ trang nghiêm giăng khắp hư không.
Thánh Vương đảnh lễ nơi chân Đức Như Lai Phổ Trí Bảo Diệm Diệu Đức Tràng, đi quanh vô lượng vòng, rồi ngồi trên tòa hoa sen báu chiếu khắp mười phương, phía trước Đức Phật.
Lúc ấy, Vương nữ Phổ Trí Diệu Đức Nhãn cởi các thứ vật trang sức trên thân cầm rải lên cúng dường Phật. Những thứ vật trang sức

* Trang 558 *
device

đó ở trên hư không biến thành lọng báu, lưới báu buông  rũ xuống, Long vương cầm giữ lọng báu này. Hết thảy những cung điện xen bày trong đó. Mười thứ lọng báu bao vòng hình như lầu gác, trong ngoài thanh tịnh, trang nghiêm với những chuỗi ngọc, cây báu biển hương ma-ni. Trong lọng báu đó có cây Bồ-đề cành lá sum suê che trùm cả pháp giới, mỗi niệm hiện ra vô lượng trang nghiêm.
Đức Như Lai Tỳ-lô-giá-na ngự nơi cội Bồ-đề này, có vô số Bồ-tát nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật vây quanh sau trước. Chư Bồ-tát này đều xuất sinh từ nơi hạnh nguyện của Phổ Hiền, an trụ trụ xứ không sai biệt của Bồ-tát.
Cũng thấy có tất cả các bậc chủ Thế gian, cũng thấy thần lực tự tại của Như Lai, cũng thấy sự thành hoại của thế giới theo thứ lớp nơi tất cả các kiếp. Lại thấy chư Phật lần lượt xuất hiện trong tất cả thế giới đó. Lại cũng thấy tất cả thế giới đó, mỗi mỗi thế giới đều có Bồ-tát Phổ Hiền cúng dường chư Phật, điều phục chúng sinh. Lại cũng thấy tất cả Bồ-tát đó đều ở trong thân Phổ Hiền. Cũng thấy thân mình ở trong thân đó. Cũng thấy thân mình ở trước chỗ tất cả Như Lai, trước tất cả Phổ Hiền, trước tất cả Bồ-tát, trước tất cả chúng sinh. Lại cũng thấy tất cả thế giới đó, mỗi mỗi đều có số thế giới nhiều như số vi trần của một cõi Phật, có đủ những ranh giới, những thứ giữ gìn, những thứ hình trạng, những thứ tánh chất, những thứ sắp đặt, những thứ trang nghiêm, những thứ thanh tịnh và có những thứ mây trang nghiêm phủ che bên trên, có đủ những tên kiếp, chư Phật xuất thế, những ba đời, những phương xứ, những trụ pháp giới, những nhập pháp giới, những trụ hư không, những đạo tràng Bồ-đề của Như Lai, những sức thần thông của Như Lai, những tòa Sư tử của Như Lai, những đại chúng của Như Lai, những chúng sai biệt của Như Lai, những phương tiện thiện xảo của Như Lai, những sự chuyển pháp luân của Như Lai, những âm thanh vi diệu của Như Lai, những biển ngôn thuyết của Như Lai, những Khế kinh của Như Lai.
Thấy như vậy rồi, vương nữ rất hoan hỷ tâm thanh tịnh.
Đức Như Lai Phổ Trí Bảo Diệm Diệu Đức Tràng vì vương nữ mà giảng nói Khế kinh tên là Nhất Thiết Như Lai Chuyển Pháp

* Trang 559 *
device

 Luân, có số Khế kinh nhiều như số vi trần của mười cõi Phật làm quyến thuộc.
Vương nữ nghe kinh xong, tức thì thành tựu được mười ngàn môn Tam-muội, tâm ý hòa dịu, không thô cứng, như mới thọ thai, như mới đản sinh, như cây Ta-la mới mọc mầm, tâm Tam-muội ấy cũng như vậy. Đó là Tam-muội hiện thấy tất cả chư Phật, Tam-muội chiếu khắp tất cả cõi, Tam-muội nhập tất cả ba đời, Tam-muội thuyết tất cả pháp luân của Phật, Tam-muội biết tất cả biển nguyện của Phật, Tam-muội khai ngộ tất cả chúng sinh khiến ra khỏi khổ sinh tử, Tam-muội thường nguyện phá si ám của tất cả chúng sinh, Tam-muội thường nguyện diệt khổ của tất cả chúng sinh, Tam-muội thường nguyện sinh niềm vui cho tất cả chúng sinh, Tam-muội giáo hóa tất cả chúng sinh không mệt mỏi, Tam-muội không chướng ngại của tất cả Bồ-tát, Tam-muội đến khắp tất cả cõi Phật thanh tịnh. Vương nữ được mười ngàn môn Tam-muội như vậy rồi, lại được tâm diệu định, tâm bất động, tâm hoan hỷ, tâm an ủi, tâm rộng lớn, tâm thuận Thiện tri thức, tâm duyên nơi Nhất thiết trí sâu xa, tâm trụ nơi biển phương tiện rộng lớn, tâm xả ly tất cả chấp trước, tâm chẳng trụ nơi cảnh giới thế gian, tâm nhập cảnh giới Như Lai, tâm chiếu khắp tất cả biển sắc, tâm không làm hại, tâm không cao ngạo, tâm không mệt mỏi, tâm không thoái chuyển, tâm không lười biếng, tâm tư duy về tự tánh của các pháp, tâm an trụ tất cả biển pháp môn, tâm quán sát tất cả biển pháp môn, tâm biết rõ tất cả biển chúng sinh, tâm cứu giúp tất cả biển chúng sinh, tâm chiếu khắp tất cả biển thế giới, tâm sinh khắp tất cả biển nguyện của Phật, tâm phá hết tất cả núi chướng, tâm chứa nhóm phước đức trợ đạo, tâm hiện thấy mười Lực của chư Phật, tâm chiếu khắp cảnh giới của Bồ-tát, tâm tăng trưởng trợ đạo của Bồ-tát, tâm duyên khắp tất cả biển phương hướng, tâm tư duy về đại nguyện của Phổ Hiền. Lại phát khởi biển nguyện của tất cả Như Lai nhiều như số vi trần của mười cõi Phật: Nguyện làm nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, nguyện điều phục tất cả chúng sinh, nguyện biết khắp tất cả thế giới, nguyện vào khắp tất cả biển pháp giới, nguyện trong tất cả cõi Phật tu hạnh Bồ-tát cùng tận kiếp vị lai, nguyện tận cùng nơi kiếp vị lai không bỏ tất cả hạnh Bồ-tát, nguyện

* Trang 560 *
device

được gần gũi tất cả Như Lai, nguyện được phụng sự tất cả thiện hữu, nguyện được cúng dường tất cả chư Phật, nguyện ở trong mỗi niệm tu hạnh Bồ-tát, tăng trưởng Nhất thiết trí không gián đoạn, phát khởi biển nguyện nhiều như số vi trần của mười cõi Phật như vậy, nên thành tựu đại nguyện Phổ Hiền.
Đức Như Lai Phổ Trí lại vì Vương nữ mở bày diễn nói những thiện căn đã chứa nhóm từ khi phát tâm tới nay, cùng những diệu hạnh đã tu, đại quả đã được, làm cho Vương nữ khai ngộ, thành tựu biển đại nguyện của Như Lai, nhất tâm hồi hướng đến bậc Nhất thiết trí.
Thần chủ về đêm Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức nói tiếp:
–Này thiện nam! Lại cách đây mười đại kiếp về trước, có thế giới tên là Nhật luân quang ma-ni, Phật hiệu là Nhân-đà-la Tràng Diệu Tướng.
Vương nữ Diệu Nhãn ở trong di pháp của Đức Như Lai đó, Bồ-tát Phổ Hiền khuyên nàng tu bổ tượng Phật cũ bị hư trên tòa liên hoa. Nàng tu bổ xong, lại sơn vẽ. Sơn vẽ xong lại trang nghiêm bằng các châu báu, rồi phát tâm Vô thượng Bồ-đề.
Này thiện nam! Ta nhớ về thuở quá khứ do Bồ-tát Phổ Hiền là bậc Thiện tri thức nên Vương nữ gieo trồng được thiện căn này. Từ đó trở đi, chẳng bị đọa nơi đường ác, thường thọ sinh trong dòng Thiên vương, Nhân vương, xinh đẹp khả ái, đủ những tướng tốt, khiến mọi người
đều thích nhìn, thường gặp Phật, thường được gần gũi Bồ-tát Phổ Hiền, được Bồ-tát chỉ dạy mở bày, khiến tỏ ngộ, thành tựu đầy đủ mãi đến ngày nay.
Này thiện nam! Chuyển luân thánh vương Tỳ-lô-giá-na Tạng Diệu Bảo Liên Hoa Kế nay là Bồ-tát Di-lặc. Vương phi Viên Mãn Diện nay là Thần chủ về đêm Tịch Tĩnh Âm Hải đang ở gần đây.
Vương nữ Diệu Đức Nhãn chính là ta.
Thuở ấy, ta làm đồng nữ, Bồ-tát Phổ Hiền khuyên ta tu bổ tượng Phật, dùng đấy làm nhân duyên phát tâm Vô thượng Bồ-đề. Đó là lúc ta bắt đầu phát tâm.
Sau đó, Bồ-tát Phổ Hiền dẫn dắt ta gặp Đức Phật Diệu Đức

* Trang 561 *
device

 Tràng, ta cởi chuỗi ngọc rải lên cúng dường, thấy thần lực của Phật, nghe Phật thuyết pháp, liền được môn giải thoát “Bồ-tát hiện khắp tất cả thế gian điều phục chúng sinh.” Trong mỗi niệm được thấy chư Phật nhiều như số vi trần của núi Tu-di. Cũng thấy đạo tràng chúng hội và cõi nước thanh tịnh của chư Phật, ta đều tôn trọng cung kính cúng dường nghe diễn nói chánh pháp, y giáo tu hành.
Này thiện nam! Qua khỏi thế giới Tỳ-lô-giá-na đại oai đức, kiếp Viên mãn thanh tịnh, có thế giới tên là Bảo luân diệu trang nghiêm, kiếp tên là Đại quang, có năm trăm Đức Phật xuất hiện trong đó, ta đều phụng sự cung kính cúng dường. Đức Phật đầu tiên hiệu là Đại Bi Tràng, lúc mới xuất gia, ta làm Thần chủ về đêm cung kính cúng dường.
Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Kim Cang Na-la-diên Tràng. Ta làm Chuyển luân thánh vương, cung kính cúng dường Phật. Đức Phật đó vì ta mà giảng nói kinh tên Nhất Thiết Phật Xuất Hiện có số Khế kinh nhiều như số vi trần của mười cõi Phật làm quyến thuộc.
Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Kim Cang Vô Ngại Đức. Ta làm Chuyển luân vương cung kính cúng dường Phật. Đức Phật đó vì ta mà giảng nói kinh tên Phổ Chiếu Nhất Thiết Chúng Sinh Căn, có số Khế kinh nhiều như số vi trần của núi Tu-di làm quyến thuộc, ta đều thọ trì.
Kế đó, có Phật xuất thế tên là Hỏa Diệm Sơn Diệu Trang Nghiêm. Ta thuở ấy, làm Trưởng giả nữ. Đức Phật đó vì ta giảng nói kinh tên Phổ Chiếu Tam Thế Tạng, có số Khế kinh nhiều như số vi trần của cõi Diêm-phù-đề làm quyến thuộc. Ta đều nghe hiểu, y giáo thọ trì.
Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Cao Thắng Vương. Thuở ấy, ta làm A-tu-la vương cung kính cúng dường Phật. Vì ta, mà Đức Phật đó giảng nói kinh tên Phân Biệt Nhất Thiết Pháp Giới, có năm trăm Khế kinh làm quyến thuộc. Ta đều nghe hiểu, như pháp thọ trì.
Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Hải Nhạc Pháp Quang Minh. Thuở ấy, ta làm Long vương nữ rải mây báu như ý ma-ni cúng dường

* Trang 562 *
device

Phật. Đức Phật đó vì ta giảng nói kinh tên Tăng Trưởng Hoan Hỷ Hải, có trăm vạn ức Khế kinh làm quyến thuộc. Ta đều nghe hiểu, như pháp thọ trì.
Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Bảo Diệm Sơn Đăng. Thuở ấy, ta làm Thần chủ về biển rải mây hoa sen báu cung kính cúng dường Phật. Đức Phật đó vì ta giảng nói kinh tên Pháp Giới Phương Tiện Hải Quang Minh, có số Khế kinh nhiều như số vi trần của một cõi Phật làm quyến thuộc. Ta đều nghe hiểu, như pháp thọ trì.
Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Công Đức Hải Quang Minh Luân. Thuở ấy, ta làm Tiên nhân đạt năm thông hiện đại thần thông có sáu vạn Tiên nhân vây quanh, rải mây hương hoa cúng dường Phật. Đức Phật đó vì ta giảng nói kinh tên Vô Trước Pháp Đăng, có sáu vạn Khế kinh làm quyến thuộc. Ta đều nghe hiểu, như pháp thọ trì.
Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Tỳ-lô-giá-na Công Đức Tạng. Thuở ấy, ta làm Thần chủ về đất tên là Xuất Sinh Bình Đẳng Nghĩa, cùng vô lượng Thần chủ về đất khác đồng rải tất cả cây báu, tất cả tạng ma-ni, tất cả mây chuỗi báu để cúng dường Phật. Đức Phật đó vì ta giảng nói kinh tên Xuất Sinh Nhất Thiết Như Lai Trí Tạng, có vô lượng Khế kinh làm quyến thuộc. Ta đều nghe hiểu thọ trì chẳng quên.
Này thiện nam! Thứ lớp như vậy, Đức Phật sau cùng hiệu là Sung Mãn Hư Không Pháp Giới Diệu Đức Đăng. Thuở đó, ta là kỹ nữ tên Mỹ Nhan. Ta thấy Phật vào thành liền dùng ca vũ để cúng dường. Ta nương theo thần lực của Phật vọt mình lên hư không, nói ngàn bài kệ tán thán Phật. Đức Phật vì ta, phóng ra ánh sáng từ giữa chặng mày tên là Trang nghiêm pháp giới đại quang minh, chiếu khắp thân ta. Khi được ánh sáng của Phật chiếu đến thân, ta liền được môn giải thoát tên là Pháp giới phương tiện bất thoái tạng.
Này thiện nam! Trong thế giới này có số kiếp nhiều như số vi trần của một cõi Phật như vậy, tất cả Như Lai xuất hiện ở đó, Ta đều phụng sự cúng dường.
Chư Phật đó giảng nói bao nhiêu chánh pháp, ta đều ghi nhớ chẳng quên một câu một chữ. Ở chỗ chư Phật đó, ta tán dương tất cả

* Trang 563 *
device

 Phật pháp, rộng làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh.
Ở chỗ mỗi Đức Như Lai ta được ánh sáng Nhất thiết trí, hiện biển pháp giới nơi ba đời, nhập tất cả hạnh Phổ Hiền.
Này thiện nam! Vì ta nương tựa nơi ánh sáng của Nhất thiết trí nên ở trong mỗi niệm được thấy vô lượng Phật. Đã thấy Phật rồi, thì hạnh nguyện Phổ hiền trước kia chưa được, chưa thấy, nay đều thành tựu viên mãn. Vì sao? Vì đã được ánh sáng của Nhất thiết trí.
Bấy giờ, Thần chủ về đêm Phổ Cứu Chúng Sinh muốn nêu lại nghĩa giải thoát này, nương theo thần lực của Phật, vì Đồng tử Thiện Tài, nói kệ rằng:
Thiện Tài nghe ta nói
Pháp sâu xa khó thấy
Chiếu khắp cả ba đời
Tất cả môn sai biệt
Như ta mới phát tâm
Chuyên cầu công đức Phật
Các giải thoát đã được
Ông nay phải lắng nghe
Ta nhớ thuở quá khứ
Số kiếp như vi trần
Trước đó có một kiếp
Tên Viên mãn thanh tịnh
Thuở ấy, có thế giới
Tên là Biến chiếu đăng
Phật nhiều như vi trần
Xuất thế ở trong đó
Phật đầu hiệu Trí Diệm
Phật kế hiệu Pháp Tràng
Thứ ba Pháp Tu-di
Thứ tư Đức Sư Tử
 Thứ năm Tịch Tĩnh Vương
Thứ sáu Diệt Chư Kiến
Thứ bảy Cao Danh Xưng
Thứ tám Đại Công Đức       

* Trang 564 *
device

Thứ chín Phật Thắng Nhật
Thứ mười Phật Nguyệt Diện
Ta ở chỗ mười Phật
Đầu tiên ngộ pháp môn
Thứ lớp kế sau đó
Lại có mười Như Lai
Một là Hư Không Xứ
Thứ hai Phật Phổ Quang
Thứ ba Trụ Chư Phương
Thứ tư Chánh Niệm Hải
Thứ năm Cao Thắng Quang
Thứ sáu Tu-di Vân
Thứ bảy Phật Pháp Diệm
Thứ tám Phật Sơn Thắng
Thứ chín Đại Bi Hoa
Thứ mười Pháp Giới Hoa.
Lúc mười Phật xuất thế
Ta giác ngộ thứ hai
Thứ lớp kế sau đó.
Lại có mười Đức Phật
Một là Phật Quang Tràng
Thứ hai Phật Trí Tuệ
Thứ ba Phật Tâm Nghĩa
Thứ tư Phật Đức Chủ
Thứ năm Phật Thiên Tuệ
Thứ sáu Phật Tuệ Vương
Thứ bảy Phật Thắng Trí
Thứ tám Phật Quang Vương
Thứ chín Phật Dũng Mãnh
Thứ mười Phật Liên Hoa.
Tại chỗ mười Phật này
Ta thứ ba ngộ pháp
Thứ lớp kế sau đó
Có mười Phật xuất thế:

* Trang 565 *
device

Thứ nhất Bảo Diệm Sơn
Thứ hai Công Đức Hải
Thứ ba Pháp Quang Minh
Thứ tư Liên Hoa Tạng
Thứ năm Chúng Sinh Nhãn
Thứ sáu Hương Quang Bảo
Bảy, Tu-di Công Đức
Tám, Càn-thát-bà vương
Thứ chín Ma-ni Tạng
Mười, Phật Tịch Tĩnh Sắc.
Thứ lớp kế sau đó
Có mười Phật xuất thế:
Thứ nhất Quảng Đại Trí
Kế Phật Bảo Quang Minh
Thứ ba Hư Không Vân
Thứ tư Thù Thắng Tướng
Thứ năm Viên Mãn Giới
Thứ sáu Na-la-diên
Thứ bảy Tu-di Đức
Thứ tám Công Đức Luân
Thứ chín Vô Thắng Tràng
Thứ mười Đại Thọ Sơn.
Thứ lớp kế sau đó
Có mười Phật xuất thế:
Thứ nhất Bà-la Tạng
Thứ hai Thế Chủ Thân
Thứ ba Cao Hiển Quang
Thứ tư Kim Cang Chiếu
Thứ năm Địa Oai Lực
Thứ sáu Thâm Diệu Pháp
Thứ bảy Pháp Tuệ Âm
Thứ tám Tu-di Tràng
Thứ chín Thắng Vô Minh
Thứ mười Diệu bảo Quang.

* Trang 566 *
device

Thứ lớp kế sau đó
Có mười Phật xuất thế:
Thứ nhất Phạm Quang Minh
Thứ hai Hư Không Âm
Thứ ba Pháp Giới Thân
Thứ tư Quang Minh Luân
Thứ năm Trí Tuệ Tràng
Thứ sáu Hư Không Đăng
Thứ bảy Vi Diệu Đức
Thứ tám Biến Chiếu Quang
Thứ chín Thắng Phước Quang
Thứ mười Đại Bi Vân.
Thứ lớp kế sau đó
Có mười Phật xuất thế:
Thứ nhất Lực Quang Tuệ
Thứ hai Phổ Hiện tiền
Thứ ba Cao Hiển Quang
Thứ tư Quang Minh Thân
Thứ năm Phật Pháp Khởi
Thứ sáu Phật Bảo Tướng
Thứ bảy Tốc Tật Phong
Thứ tám Dũng Mãnh Tràng
Thứ chín Diệu bảo Cái
Thứ mười Chiếu Tam Thế.
Thứ lớp kế sau đó
Có mười Phật xuất thế:
Bậc nhất Nguyệt Hải Quang
Đệ nhị Kim Cang Thân
Thứ ba Tu-di Đức
Thứ tư Niệm Tràng Vương
Thứ năm Công Đức Tuệ
Thứ sáu Trí Tuệ Đăng
Thứ bảy Quang Minh Tràng
Thứ tám Quảng Đại Trí

* Trang 567 *
device

Thứ chín Pháp Giới Trí
Thứ mười Pháp Hải Trí.
Thứ lớp kế sau đó
Có mười Phật xuất thế:
Thứ nhất Bố Thí Pháp
Thứ hai Công Đức Luân
Thứ ba Thắng Diệu Vân
Thứ tư Nhẫn Trí Đăng
Thứ năm Tịch Tĩnh Âm
Thứ sáu Tịch Tĩnh Tràng
Thứ bảy Thế Gian Đăng
Thứ tám Thâm Đại Nguyện
Thứ chín Vô Thắng Tràng
Thứ mười Trí Diệm Hải.
Thứ lớp kế sau đó
Có mười Phật xuất thế:
Thứ nhất Pháp Tự Tại
Thứ hai Vô Ngại Tuệ
Thứ ba Ý Hải Tuệ
Thứ tư Chúng Diệu Âm
Thứ năm Tự Tại Thí
Thứ sáu Phổ Hiện tiền
Thứ bảy Tùy Lạc Thân
Thứ tám Trụ Thắng Đức
Thứ chín Phật Bản Tánh
Thứ mười Phật Hiền Đức.
Số kiếp như vi trần
Bao nhiêu Phật trong đó
Khắp làm đèn thế gian
Ta đều từng cúng dường
Số kiếp như vi trần
Bao nhiêu Phật xuất thế
Ta đều từng cúng dường
Vào môn giải thoát này

* Trang 568 *
device

Ta trong vô lượng kiếp
Tu hành được đạo ấy
Nếu người tu hành được
Chẳng lâu cũng sẽ được.
Này thiện nam! Ta chỉ biết mỗi môn giải thoát “Bồ-tát phổ hiện nhất thiết thế gian điều phục chúng sinh” này. Còn như chư Đại Bồ-tát tích tập vô biên hạnh, sinh những thứ hiểu biết, hiện những loại thân mình, đủ những loại căn tướng, thỏa mãn những thứ nguyện vọng, vào những loại Tam-muội, khởi những loại thần biến, có thể quán sát các thứ pháp, nhập những môn trí tuệ, được những pháp ánh sáng, thì ta làm sao biết hết được, nói hết được hạnh công đức đó.
Này thiện nam! Cách đây không xa, có Thần chủ về đêm tên là Tịch Tĩnh Âm Hải, ngồi trên tòa liên hoa ma-ni quang tràng trang nghiêm, có trăm vạn vô số Thần chủ về đêm vây quanh. Ông nên đến đó hỏi: Bồ-tát làm thế nào học hạnh Bồ-tát, tu đạo Bồ-tát?
Đồng tử Thiện Tài bèn đảnh lễ nơi chân Thần chủ về đêm, đi quanh vô số vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ ra đi.

* Trang 569 *
device

 
Đại Tập 39 - Bộ Hoa Nghiêm IV - Số 279 (Q.46- 80) & Số 280- 285