LOGO VNBET
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
                 HOA NGHIÊM

                      QUYỂN 71

Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 12)

 
Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài ở chỗ Thần chủ về đêm Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức, nghe pháp môn giải thoát Phổ Hiện nhất thiết thế gian điều phục chúng sinh của Bồ-tát, biết rõ, tin hiểu, tự tại an trụ trong môn giải thoát đó.
Đồng tử Thiện Tài tìm đến chỗ Thần chủ về đêm Tịch Tĩnh Âm Hải, đảnh lễ nơi chân Thần, đi quanh vô số vòng, chắp tay cung kính, thưa:
–Bạch Thánh giả! Tôi đã phát tâm Vô thượng Bồ-đề.
Tôi muốn nương theo Thiện tri thức để học hạnh Bồ-tát, nhập hạnh Bồ-tát, tu hạnh Bồ-tát, trụ nơi hạnh Bồ-tát. Mong Thánh giả thương xót vì tôi mà giảng nói Bồ-tát làm thế nào học hạnh Bồ-tát, làm thế nào tu đạo Bồ-tát?
Thần chủ về đêm nói:
–Lành thay! Lành thay! Này thiện nam! Ông có thể nương nơi Thiện tri thức để cầu hạnh Bồ-tát.
Này thiện nam! Ta được môn giải thoát “Niệm niệm xuất sinh rộng lớn hỷ trang nghiêm” của Bồ-tát. Thiện Tài thưa:
–Thánh giả! Môn giải thoát này hành nghiệp như thế nào? Cảnh giới như thế nào? Khởi phát phương tiện gì? Quán sát ra sao?
Thần chủ về đêm nói:
–Này thiện nam! Ta phát khởi tâm nguyện bình đẳng thanh tịnh. Ta phát khởi tâm nguyện lìa bỏ tất cả trần cấu nơi thế gian,

* Trang 570 *
device

thanh tịnh kiên cố trang nghiêm chẳng thể hủy hoại. Ta phát khởi tâm chẳng thoái chuyển duyên nơi địa chẳng thoái chuyển. Ta phát khởi tâm bất động trang nghiêm núi báu công đức. Ta phát khởi tâm không trụ xứ. Ta phát khởi tâm hiện thân trước tất cả chúng sinh để cứu giúp họ. Ta phát khởi tâm thấy tất cả biển Phật không nhàm chán. Ta phát khởi tâm cầu nguyện lực thanh tịnh của tất cả Bồ-tát. Ta phát khởi tâm trụ nơi biển ánh sáng đại trí. Ta phát khởi tâm làm cho tất cả chúng sinh vượt khỏi vùng đồng hoang lo buồn. Ta phát khởi tâm làm cho tất cả chúng sinh rời bỏ mọi ưu sầu khổ não. Ta phát khởi tâm làm cho tất cả chúng sinh rời bỏ các thứ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chẳng vừa ý. Ta phát khởi tâm làm cho tất cả chúng sinh rời bỏ mọi thứ khổ do yêu thương phải xa lìa, oán ghét phải gặp gỡ. Ta phát khởi tâm làm cho tất cả chúng sinh rời bỏ những duyên xấu ác như ngu si. Ta phát khởi tâm làm chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh bị hiểm nạn. Ta phát khởi tâm làm cho tất cả chúng sinh thoát khỏi mọi nơi chốn khổ của sinh tử. Ta phát khởi tâm làm cho tất cả chúng sinh rời bỏ những thứ khổ của sinh, lão, bệnh, tử. Ta phát khởi tâm làm cho tất cả chúng sinh thành tựu pháp lạc vô thượng của Như Lai. Ta phát khởi tâm làm cho tất cả chúng sinh đều thọ hỷ lạc.
Ta phát khởi những tâm như vậy rồi, lại vì các chúng sinh mà thuyết pháp, làm cho họ dần dần đạt đến bậc Nhất thiết trí. Đó là, nếu thấy chúng sinh mến luyến về nhà cửa, cung điện của họ ở, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ thấu rõ tự tánh của các pháp, lìa chấp trước.
Nếu thấy chúng sinh mến luyến về cha mẹ, anh em, chị em, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ được tham dự chúng hội thanh tịnh của chư Phật, Bồ-tát.
Nếu thấy chúng sinh mến luyến về vợ con, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ rời bỏ tâm ái nhiễm sinh tử, khởi tâm đại Bi, đối với tất cả chúng sinh bình đẳng vô nhị.
Nếu thấy chúng sinh ở vương cung được các thể nữ hầu hạ, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ được hội họp với Thánh chúng vào giáo pháp của Như Lai.

* Trang 571 *
device

Nếu thấy chúng sinh nhiễm đắm nơi cảnh giới, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ được nhập cảnh giới của Như Lai.
Nếu thấy chúng sinh nhiều sân hận, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ được Nhẫn nhục Ba-la-mật của Như Lai.
Nếu thấy chúng sinh biếng trễ, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ được Tinh tấn ba-la-mật thanh tịnh.
Nếu thấy chúng sinh tâm ý tán loạn, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ được Thiền ba-la-mật của Như Lai.
Nếu thấy chúng sinh lạc vào rừng rậm kiến chấp, vô minh ám chướng, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ thoát khỏi chốn rừng rậm si ám.
Nếu thấy chúng sinh không trí tuệ, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ đạt được Bát-nhã ba-la-mật.
Nếu thấy chúng sinh nhiễm đắm nơi ba cõi, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ thoát khỏi sinh tử.
Nếu thấy chúng sinh ý chí thấp kém, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ viên mãn hạnh nguyện giác ngộ quả Phật.
Nếu thấy chúng sinh trụ nơi hạnh tự lợi, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ phát khởi tâm nguyện tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh.
Nếu thấy chúng sinh chí lực yếu kém, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ được Lực ba-la-mật của Bồ-tát.
Nếu thấy chúng sinh tâm ngu si mê tối, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ được Trí ba-la-mật của Bồ-tát.
Nếu thấy chúng sinh sắc tướng không đủ, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ được sắc thân thanh tịnh của Như Lai.
Nếu thấy chúng sinh hình dạng xấu xí, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ được Pháp thân thanh tịnh vô thượng.
Nếu thấy chúng sinh sắc tướng thô ác, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ được sắc thân vi diệu của Như Lai.
Nếu thấy chúng sinh tâm nhiều ưu não, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ đạt được sự an lạc rốt ráo của Như Lai.
Nếu thấy chúng sinh khổ sở vì nghèo cùng, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ được tạng báu công đức của Bồ-tát.

* Trang 572 *
device

Nếu thấy chúng sinh ở nơi núi rừng, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ siêng cầu nhân duyên của Phật pháp.
Nếu thấy chúng sinh đi nơi đường sá, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ hướng đến đạo Nhất thiết trí.
Nếu thấy chúng sinh ở trong thôn xóm, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ ra khỏi ba cõi.
Nếu thấy chúng sinh dừng trụ nơi nhân gian, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ vượt quá đạo Nhị thừa, an trụ địa Như Lai.
Nếu thấy chúng sinh cư ngụ nơi thành quách, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ được ở trong thành của Pháp vương.
Nếu thấy chúng sinh ở nơi bốn hướng, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ được trí tuệ bình đẳng nơi ba đời.
Nếu thấy chúng sinh ở các phương sở, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ có trí tuệ thấy được tất cả pháp.
Nếu thấy chúng sinh nhiều tham lam, thì ta vì họ giảng nói pháp môn quán bất tịnh, làm cho họ rời bỏ ái nhiễm sinh tử.
Nếu thấy chúng sinh nhiều sân hận, thì ta vì họ giảng nói pháp môn quán đại Từ, làm cho họ được nhập nơi hạnh siêng năng tu tập.
Nếu thấy chúng sinh nhiều si mê, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ được trí sáng, quán sát biển các pháp.
Nếu thấy chúng sinh gồm đủ cả tham, sân, si, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ nhập vào biển nguyện của các thừa.
Nếu thấy chúng sinh vui thích theo sinh tử, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ nhàm chán xa lìa.
Nếu thấy chúng sinh chán khổ nơi sinh tử đáng được Như Lai hóa độ, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ có thể theo phương tiện thị hiện thọ sinh.
Nếu thấy chúng sinh chấp trước nơi năm uẩn, thì ta vì họ mà thuyết pháp, làm cho họ được an trụ cảnh giới không nương tựa.
Nếu thấy chúng sinh tâm ý hèn kém, thì ta vì họ mà thị hiện đạo thù thắng trang nghiêm.
Nếu thấy chúng sinh tâm sinh kiêu mạn, thì ta vì họ giảng nói về pháp nhẫn bình đẳng.
Nếu thấy chúng sinh tâm dua nịnh quanh co, thì ta vì họ giảng

* Trang 573 *
device

nói về trực tâm của Bồ-tát.
Này thiện nam! Ta dùng vô lượng pháp thí như vậy để  hóa độ tất cả chúng sinh, tạo nhiều phương tiện giáo hóa điều phục, làm cho họ lìa bỏ đường ác, hưởng vui nơi nhân thiên, thoát khỏi mọi thứ trói buộc của ba cõi, an trụ Nhất thiết trí.
Lúc đó, ta liền được biển ánh sáng của pháp đại hoan hỷ, tâm ý vui vẻ, an ổn.
Lại nữa, này thiện nam! Ta thường quán sát đạo tràng chúng hội của tất cả Bồ-tát, tu tập những thứ hạnh nguyện, hiện bày những loại thân thanh tịnh, có những thứ ánh sáng thường trực, phóng ra những loại ánh sáng, dùng những thứ phương tiện để nhập môn Nhất thiết trí, nhập những thứ Tam-muội, hiện những thứ thần biến, phát ra những biển âm thanh, đủ những loại thân trang nghiêm, nhập những thứ pháp môn của Như Lai, đến những biển cõi nước, thấy biển chư Phật, được những biển biện tài, chiếu soi những cảnh giới giải thoát, đạt được những biển ánh sáng trí, vào sâu những biển Tam-muội, tự tại nơi những môn giải thoát, dùng vô số pháp môn hướng đến Nhất thiết trí, dùng các thứ trang nghiêm khắp hư không pháp giới, dùng những thứ mây trang nghiêm che trùm khắp hư không, quán sát vô số các đạo tràng chúng hội, tập họp những loại thế giới, nhập những loại cõi Phật, đi đến vô số biển phương, thọ những loại thân mạng Như Lai, theo những thứ trụ xứ của Như Lai, cùng chư Bồ-tát hội đủ, mưa xuống những mây trang nghiêm, vào những thứ phương tiện của Như Lai, quán những biển pháp của Như Lai, vào những biển trí tuệ, ngồi những tòa trang nghiêm.
Này thiện nam! Ta quán sát chúng hội đạo tràng này, biết thần lực của Phật là vô lượng, vô biên, tâm rất hoan hỷ.
Này thiện nam! Ta quán Đức Như Lai Tỳ-lô-giá-na, niệm niệm xuất hiện, sắc thân thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn, thấy như vậy rồi tâm ta rất vui mừng.
Lại thấy Đức Như Lai trong mỗi niệm phóng ra ánh sáng lớn sung mãn khắp pháp giới. Thấy như vậy rồi, tâm ta rất vui mừng.
 Lại thấy Đức Như Lai, nơi mỗi lỗ chân lông, niệm niệm xuất hiện biển ánh sáng nhiều như số vi trần của vô lượng cõi Phật. Mỗi

* Trang 574 *
device

 ánh sáng có số ánh sáng nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật làm quyến thuộc, mỗi mỗi đều hiện bày khắp tất cả pháp giới, tiêu diệt tất cả khổ của các chúng sinh. Thấy như vậy rồi, tâm ta rất vui mừng.
Lại quán Đức Như Lai, đỉnh đầu và chặng mày, niệm niệm xuất hiện mây núi lửa sáng báu nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, sung mãn tất cả pháp giới khắp mười phương. Thấy như vậy rồi, ta rất vui mừng.
Lại quán Đức Như Lai, mỗi mỗi lỗ chân lông, niệm niệm xuất sinh mây ánh sáng thơm nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, sung mãn tất cả cõi Phật nơi mười phương. Thấy như vậy rồi, ta rất vui mừng.
Lại quán Đức Như Lai mỗi mỗi tướng, niệm niệm xuất sinh mây thân Như Lai với các tướng trang nghiêm nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, đến khắp tất cả thế giới nơi mười phương. Thấy như vậy rồi, ta rất vui mừng.
Lại quán Đức Như Lai, nơi mỗi mỗi lỗ chân lông, niệm niệm xuất sinh mây hóa thân Phật nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật, thị hiện Đức Như Lai từ lúc mới phát tâm, tu các pháp Ba-la-mật, đủ các đạo trang nghiêm, nhập địa Bồ-tát. Thấy như vậy rồi, ta rất vui mừng.
Lại quán Đức Như Lai, nơi mỗi mỗi lỗ chân lông, niệm niệm xuất hiện mây thân Thiên vương nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật, cùng các thần biến tự tại của Thiên vương, đầy khắp tất cả thế giới nơi mười phương, người nên dùng thân Thiên vương để hóa độ thì hiện ra trước họ để thuyết pháp. Thấy như vậy rồi, ta rất vui mừng.
Như mây thân Thiên vương, mây thân của Long vương, Dạ-xoa vương, Càn-thát-bà vương, A-tu-la vương, Ca-lâu-la vương, Khẩn-na-la vương, Ma-hầu-la-già vương, Nhân vương, Phạm vương cũng đều từ trong mỗi mỗi lỗ chân lông của Như Lai niệm niệm xuất hiện, thuyết pháp như thế.
Thấy như vậy rồi, ta rất hoan hỷ, rất tin mến, lượng bằng pháp giới nơi Nhất thiết trí, chỗ xưa chưa được nay mới được, chỗ xưa chưa chứng nay mới chứng, chỗ xưa chưa nhập nay mới nhập, chỗ xưa chưa mãn nay mới mãn, chỗ xưa chưa thấy nay mới thấy, chỗ

* Trang 575 *
device

xưa chưa nghe nay mới nghe. Vì sao? Vì có thể biết rõ tướng của pháp giới, vì biết tất cả pháp chỉ một tướng, vì có thể bình đẳng nhập nơi đạo của ba đời, vì có thể nói tất cả vô biên pháp.
Này thiện nam! Ta vào biển ánh sáng giải thoát, niệm niệm xuất sinh mọi sự hoan hỷ trang nghiêm rộng lớn này.  Giải thoát này vô biên, vì vào khắp tất cả cửa pháp giới. Giải thoát này vô tận, vì cùng phát tâm cầu đạt tánh Nhất thiết trí.
Giải thoát này không ngằn mé, vì vào trong tâm của tất cả chúng sinh không giới hạn.
Giải thoát này sâu xa, vì là cảnh giới nơi đối tượng nhận biết của trí tuệ tịch tĩnh.
Giải thoát này rộng lớn, vì hiện hữu cùng khắp tất cả cảnh giới của Như Lai.
Giải thoát này không hoại, vì là đối tượng nhận biết nơi mắt trí của Bồ-tát.
Giải thoát này không đáy, vì đạt tới tận cùng cội nguồn của pháp giới.
Giải thoát này chính là phổ môn, vì trong một sự việc thấy khắp tất cả mọi thứ thần biến.
Giải thoát này trọn không thể chấp giữ, vì tất cả Pháp thân đều bình đẳng không hai.
Giải thoát này trọn không có sinh, vì có thể biết rõ pháp như huyễn.
Giải thoát này như ảnh tượng, vì từ ánh sáng nguyệncủa Nhất thiết trí sinh ra.
Giải thoát này giống như biến hóa, vì hóa sinh những thắng hạnh của Bồ-tát.
Giải thoát này giống như đại địa, vì là chỗ nương tựa của tất cả chúng sinh.
Giải thoát này giống như đại thủy, vì có thể dùng đại Bi thấm nhuận tất cả.
Giải thoát này giống như đại hỏa, vì làm khô cạn nước tham ái của tất cả chúng sinh.

* Trang 576 *
device

Giải thoát này giống như đại phong, vì làm cho chúng sinh mau chóng đạt đến Nhất thiết trí.

Giải thoát này giống như đại hải, vì có vô số những công đức trang nghiêm tất cả chúng sinh.

Giải thoát này như núi Tu-di, vì xuất hiện từ biển pháp báu Nhất thiết trí.

Giải thoát này như thành quách lớn, vì được tất cả pháp mầu trang nghiêm.

Giải thoát này như hư không, vì dung chứa khắp thần lực của tất cả Phật nơi ba đời.

Giải thoát này như mây lớn, vì tuôn rưới mưa pháp cho khắp chúng sinh.

Giải thoát này như mặt trời trong sáng, vì có thể phá được tối tối tăm không hiểu biết của chúng sinh.

Giải thoát này như mặt trăng tròn, vì làm đầy biển phước đức rộng lớn.

Giải thoát này như chân như, vì đều có thể hiện bày cùng khắp tất cả chốn.

Giải thoát này như bóng của mình, vì do nghiệp thiện của mình hóa hiện dẫn xuất.

Giải thoát này như tiếng vang, vì tùy chỗ thích hợp mà thuyết pháp.

Giải thoát này như ảnh tượng, vì tùy tâm của chúng sinh mà chiếu hiện.

Giải thoát này như cây lớn, vì nở rộ tất cả hoa thần thông.

Giải thoát này như kim cang, vì từ xưa đến nay không thể hủy hoại.

Giải thoát này như ngọc như ý, vì xuất sinh vô lượng sức tự tại.

Giải thoát này như ngọc báu ma-ni tạng Ly cấu, vì thị hiện diệu lực thần thông của tất cả Như Lai ba đời.

Giải thoát này như ngọc hỷ tràng ma-ni, vì có thể bình đẳng phát ra tiếng pháp luân của tất cả chư Phật.

Này thiện nam! Nay ta vì ông mà nêu ra những ví dụ ấy. Ông nên tư duy, tùy thuận ngộ nhập.

* Trang 577 *
device

Đồng tử Thiện Tài thưa:
–Bạch Thánh giả! Tu hành như thế nào để được môn giải thoát này?
Thần chủ về đêm nói:
–Này thiện nam! Bồ-tát tu hành mười tạng pháp lớn thì được giải thoát này:
1.Tu tạng pháp Bố thí rộng lớn, tùy của tâm chúng sinh đều khiến đầy đủ.
2.Tu tạng pháp Tịnh giới rộng lớn, vào khắp tất cả biển công đức của Phật.
3.Tu tạng pháp Kham nhẫn rộng lớn, có thể tư duy khắp tất cả pháp tánh.
4.Tu tạng pháp Tinh tấn rộng lớn, vì hướng đến Nhất thiết trí hằng chẳng thoái chuyển.
5.Tu tạng pháp Thiền định rộng lớn, vì có thể diệt trừ phiền não của tất cả chúng sinh.
6.Tu tạng pháp Bát-nhã rộng lớn, vì có thể biết rõ khắp tất cả biển pháp.
7.Tu tạng pháp Phương tiện rộng lớn vì có thể tạo mọi thành tựu đầy đủ cho các biển chúng sinh.
8.Tu tạng pháp những Nguyện rộng lớn, vì nguyện cho khắp tất cả biển chúng sinh trong tất cả cõi Phật tận cùng kiếp vị lai đều tu hạnh Bồ-tát.
9.Tu tạng pháp những Lực rộng lớn, vì niệm niệm hiện thành Đẳng chánh giác nơi tất cả cõi nước trong tất cả biển pháp giới thường chẳng thôi dứt.
10.Tu tạng pháp Tịnh trí rộng lớn, được trí Như Lai biết rõ khắp tất cả pháp nơi ba đời không có chướng ngại.
Này thiện nam! Nếu chư Bồ-tát an trụ mười tạng pháp lớn này thì có thể chứng được môn giải thoát như vậy, thanh tịnh tăng trưởng, tích tập kiên cố, an trú viên mãn.
Đồng tử Thiện Tài thưa:
–Thánh giả phát tâm Vô thượng Bồ-đề đã bao lâu?
Thần chủ về đêm nói:                      

* Trang 578 *
device

–Này thiện nam! Phía Đông của biển thế giới Hoa tạng trang nghiêm này, qua khỏi mười biển thế giới, có biển thế giới tên là Nhất thiết tịnh quang bảo. Trong biển thế giới này có một loại thế giới tên là Nhất thiết Như Lai nguyện quang minh âm, ở đó có thế giới tên là Thanh tịnh quang kim trang nghiêm, thể bằng tất cả hương kim cang ma-ni vương, hình như lầu gác, các thứ mây diệu bảo làm ngằn mé, trụ nơi biển tất cả chuỗi báu, mây cung điện diệu che phủ bên trên, tịnh uế xen lẫn. Nơi thế giới đó, về thời xa xưa có kiếp tên là Phổ quang tràng, nước tên là Phổ mãn diệu tạng, đạo tràng tên là Nhất thiết bảo tạng diệu nguyệt quang minh, có Phật hiệu là Bất Thoái Chuyển Pháp Giới Âm, thành Đẳng chánh giác nơi đạo tràng ấy.
Thuở ấy, ta làm Thần cây Bồ-đề tên là Cụ Túc Phước Đức Đăng Quang Minh Tràng, gìn giữ đạo tràng ấy.
Ta thấy Đức Phật Pháp Giới Âm thành tựu đạo quả Đẳng chánh giác thị hiện thần lực, nên ta phát tâm Vô thượng Bồ-đề, liền đó, ta được Tam-muội tên là Phổ chiếu như lai công đức hải.
Kế đó, trong đạo tràng ấy có Đức Như Lai xuất thế hiệu là Pháp Thọ Oai Đức Sơn.
Bấy giờ, ta mạng chung, sinh trở lại làm Thần chủ về đêm chủ đạo tràng tên là Thù Thắng Phước Trí Quang. Ta thấy Đức Như Lai đó hiện đại thần thông, chuyển chánh pháp luân, liền được Tam-muội tên là Phổ chiếu nhất thiết ly tham cảnh giới.
Kế đó, có Đức Như Lai xuất thế hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Âm Thanh Vương.
Bấy giờ, ta làm Thần chủ về đêm được gặp Phật, phụng sự cúng dường. Ta liền được Tam-muội tên là Sinh trưởng nhất thiết thiện pháp địa.
Kế đó, có Đức Như Lai xuất thế hiệu là Bảo Quang Minh Đăng Tràng Vương.
Bấy giờ, ta làm Thần chủ về đêm được gặp Phật, phụng sự cúng dường. Ta liền được Tam-muội tên là Phổ hiện thần thông quang minh vân.
 Kế đó, có Đức Như Lai xuất thế hiệu là Công Đức Tu-di Quang.

* Trang 579 *
device

Bấy giờ, ta làm Thần chủ về đêm được gặp Phật, phụng sự cúng dường. Ta liền được Tam-muội tên là Phổ chiếu chư Phật hải.
Kế đó, có Đức Như Lai xuất thế hiệu là Pháp Vạn Âm Thanh Vương.
Bấy giờ, ta làm Thần chủ về đêm được gặp Phật, phụng sự cúng dường. Ta liền được Tam-muội tên là Nhất thiết pháp hải đăng.
Kế đó, có Đức Như Lai xuất thế hiệu là Trí Đăng Chiếu Diệu Vương.
Bấy giờ, ta làm Thần chủ về đêm được gặp Phật, phụng sự cúng dường. Ta liền được Tam-muội tên là Diệu nhất thiết chúng sinh khổ thanh tịnh quang minh đăng. 
Kế đó, có Đức Như Lai xuất thế hiệu là Pháp Dũng Diệu Đức Tràng.
Bấy giờ, ta làm Thần chủ về đêm được gặp Phật, phụng sự cúng dường. Ta liền được Tam-muội tên là Tam thế Như Lai quang minh tạng.
Kế đó, có Đức Như Lai xuất thế hiệu là Sư Tử Dũng Mãnh Pháp Trí Đăng.
Bấy giờ, ta làm Thần chủ về đêm được gặp Phật, phụng sự cúng dường. Ta liền được Tam-muội tên là Nhất thiết thế gian vô chướng ngại trí tuệ luân.
Kế đó, có Đức Như Lai xuất thế hiệu là Trí Lực Sơn Vương.
Bấy giờ, ta làm Thần chủ về đêm được gặp Phật, phụng sự cúng dường. Ta liền được Tam-muội tên là Phổ chiếu chúng sinh chư căn hạnh.
Này thiện nam! Trong thế giới Thanh tịnh quang kim trang nghiêm, nơi kiếp Phổ quang minh Tràng, có số Như Lai nhiều như số vi trần của những cõi Phật như vậy xuất hiện ở đời.
Nơi thời gian đó, ta hoặc làm Thiên vương, Long vương, hoặc làm Dạ-xoa vương, Càn-thát-bà vương, A-tu-la vương, Ca-lâu-la vương, Khẩn-na-la vương, Ma-hầu-la-già vương, hoặc làm Nhân Vương, Phạm vương, hoặc làm chư thiên, người, người làm nam tử, nữ nhân, làm đồng nam, đồng nữ, đều dùng các vật dụng cúng dường tất cả các Đức Như Lai kia, cũng đều nghe các Như Lai thuyết pháp.

* Trang 580 *
device

Từ nơi đó mạng chung, ta sinh trở lại trong thế giới ấy, trải qua số kiếp nhiều như số vi trần của một cõi Phật, tu hạnh Bồ-tát.
Sau đấy, ta mạng chung sinh nơi thế giới Ta-bà trong biển thế giới Hoa tạng trang nghiêm này, gặp và phụng sự cúng dường Đức Như Lai Ca-la-cưu-tôn-đà, được Tam-muội tên là Ly nhất thiết trần cấu quang minh.
Kế đó, gặp Đức Như Lai Câu-na-hàm Mâu-ni, ta phụng sự cúng dường, được Tam-muội tên là Phổ hiện nhất thiết chư sát hải.
Kế đó, gặp Đức Như Lai Ca-diếp, ta phụng sự cúng dường, được Tam-muội tên là Diễn nhất thiết chúng sinh ngôn âm hải.
Kế đó, gặp Đức Như Lai Tỳ-lô-giá-na thành Đẳng chánh giác nơi đạo tràng này, niệm niệm thị hiện diệu lực đại thần thông. Lúc đó, ta được thấy nên chứng đắc môn giải thoát “Niệm niệm xuất sinh quảng đại hỷ trang nghiêm” này. Được môn giải thoát ấy rồi, ta có thể vào biển pháp giới an lập nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật, thấy nơi mỗi mỗi vi trần trong số vi trần của tất cả cõi Phật trong biển tất cả pháp giới an lập ấy có số cõi Phật nhiều như số vi trần của mười vô số cõi Phật. Tại mỗi mỗi cõi Phật đó đều có Đức Như Lai Tỳ-lô-giá-na ngồi nơi đạo tràng, trong mỗi mỗi niệm thành Đẳng chánh giác, hiện các thần biến. Những thần biến của Như Lai đều hiện bày khắp biển pháp giới.
Ta cũng thấy thân mình ở tại trụ xứ của tất cả Như Lai, cũng nghe Phật nói pháp diệu.
Ta cũng thấy tất cả chư Phật, nơi mỗi mỗi lỗ chân lông phát ra biển biến hóa hiện thần thông lực khắp tất cả biển pháp giới, khắp tất cả biển thế giới, khắp tất cả loại thế giới, trong tất cả thế giới tùy của tâm chúng sinh mà chuyển chánh pháp luân. Nhân đó ta nhanh chóng đạt được sức Đà-la-ni, thọ trì tư duy tất cả văn nghĩa, dùng trí thấu hiểu vào khắp tất cả tạng pháp thanh tịnh, dùng trí tự tại dạo khắp tất cả biển pháp sâu xa, dùng trí châu biến biết khắp những nghĩa rộng lớn nơi ba đời, dùng trí bình đẳng đạt khắp pháp không sai biệt của chư Phật.
Ta hiểu rõ về tất cả pháp môn như vậy. Trong mỗi mỗi pháp môn, hiểu rõ tất cả mây Khế kinh. Trong mỗi mỗi mây Khế kinh, ta

* Trang 581 *
device

hiểu rõ tất cả biển pháp. Trong mỗi mỗi biển pháp, ta hiểu rõ tất cả phẩm pháp. Trong mỗi mỗi phẩm pháp, ta hiểu rõ tất cả mây pháp. Trong mỗi mỗi mây pháp, ta hiểu rõ tất cả dòng pháp. Trong mỗi mỗi dòng pháp xuất sinh tất cả biển đại hỷ. Mỗi mỗi biển đại hỷ xuất sinh tất cả địa. Mỗi mỗi địa xuất sinh tất cả biển Tam-muội. Mỗi mỗi biển Tam-muội được thấy tất cả biển Phật. Mỗi mỗi biển thấy Phật được tất cả biển trí quang. Mỗi mỗi biển ánh sáng trí chiếu khắp ba đời, vào khắp mười phương, biết những biển hạnh thuở xưa của vô lượng Như Lai, biết những biển Bản sự của vô lượng Như Lai, biết biển điều khó xả bỏ mà có thể xả bỏ của vô lượng Như Lai, biết biển Giới thanh tịnh của vô lượng Như Lai, biết biển Kham nhẫn thanh tịnh của vô lượng Như Lai, biết biển Tinh tấn rộng lớn của vô lượng Như Lai, biết biển Thiền định sâu xa của vô lượng Như Lai, biết biển Bát-nhã ba-la-mật của vô lượng Như Lai, biết biển Phương tiện ba-la-mật của vô lượng Như Lai, biết biển Nguyện ba-la-mật của vô lượng Như Lai, biết biển Lực ba-la-mật của vô lượng Như Lai, biết biển Trí ba-la-mật của vô lượng Như Lai, biết việc vượt qua các địa Bồ-tát từ thuở xưa và việc trụ địa Bồ-tát, hiện sức thần thông trong vô lượng biển kiếp của vô lượng Như Lai.
Cũng biết vô lượng Như Lai thuở xưa nhập địa Bồ-tát, tu địa Bồ-tát, trụ địa Bồ-tát, quán địa Bồ-tát, biết vô lượng Như Lai thuở xưa lúc làm Bồ-tát thường thấy chư Phật; biết vô lượng Như Lai thuở xưa lúc làm Bồ-tát thấy hết biển chư Phật nơi biển kiếp đồng trụ; biết vô lượng Như Lai thuở xưa lúc làm Bồ-tát, dùng vô lượng thân sinh khắp biển cõi; biết vô lượng Như Lai thuở xưa lúc làm Bồ-tát, cùng khắp pháp giới tu hạnh rộng lớn; biết vô lượng Như Lai thuở xưa lúc làm Bồ-tát, thị hiện những môn phương tiện, điều phục chúng sinh tạo mọi thành tựu đầy đủ cho họ; biết vô lượng Như Lai phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp tất cả biển cõi nơi mười phương, biết vô lượng Như Lai hiện đại thần lực ở trước tất cả chúng sinh, biết trí địa rộng lớn của vô lượng Như Lai, biết vô lượng Như Lai chuyển chánh pháp luân, biết vô lượng Như Lai thị hiện biển tướng, biết vô lượng Như Lai thị hiện biển thân, biết biển lực rộng lớn của vô lượng Như Lai.

* Trang 582 *
device

Này thiện nam! Ông hỏi ta phát tâm đã bao lâu?
Này thiện nam! Thuở xưa, trải qua số kiếp nhiều như số vi trần của hai cõi Phật như đã nói ở trên, trong thế giới Thanh tịnh quang kim trang nghiêm, ta làm Thần cây Bồ-đề, nghe Đức Như Lai Bất Thoái Chuyển Pháp Giới Âm thuyết pháp, ta phát tâm Vô thượng Bồ-đề, tu hạnh Bồ-tát suốt số kiếp nhiều như số vi trần của hai cõi Phật, sau đó mới sinh trong Hiền kiếp nơi thế giới Ta-bà này, từ Phật Ca-la-cưu-tôn-đà, đến Phật Thích-ca Mâu-ni và tất cả Phật vị lai trong kiếp này, ta đều thân cận cúng dường như vậy.
Như sự cúng dường tất cả chư Phật vị lai trong Hiền kiếp ở thế giới này, trong tất cả thế giới, tất cả kiếp vị lai ấy có tất cả chư Phật, ta cũng đều thân cận cúng dường như vậy.
Này thiện nam! Thế giới Thanh tịnh quang kim trang nghiêm hiện nay vẫn còn, chư Phật nối tiếp xuất hiện không dứt. Ông nên nhất tâm tu môn Bồ-tát đại dũng mãnh này.
Bấy giờ, Thần chủ về đêm Tịch Tĩnh Âm Hải muốn nêu lại nghĩa giải thoát này, vì Đồng tử Thiện Tài nên nói kệ rằng:
Thiện Tài nghe ta nói
Môn giải thoát thanh tịnh
Nghe rồi sinh vui mừng
Siêng tu cho rốt ráo
Ta xưa trong biển kiếp
Phát tâm tin ưa lớn
Thanh tịnh như hư không
Thường quán Nhất thiết trí
Đối với Phật ba đời
Ta đều có tâm tin
Cùng chúng hội đạo tràng
Đều nguyện thường thân cận
Xưa ta từng thấy Phật
Vì chúng sinh cúng dường
Được nghe pháp thanh tịnh
Tâm mình rất hoan hỷ
Thường tôn trọng cha mẹ

* Trang 583 *
device

Cung kính mà cúng dường
Như vậy không ngừng trễ
Vào môn giải thoát này
Người già bệnh nghèo cùng
Căn thân chẳng toàn vẹn
Đều thương giúp tất cả
Cho họ được an ổn
Nước, lửa và vua, giặc
Trong biển có sợ hãi
Xưa ta tu các hạnh
Vì cứu chúng sinh đó.
Phiền não mãi bừng cháy
Nghiệp chướng luôn ràng buộc
Sa vào các đường hiểm
Ta cứu chúng sinh đó.
Tất cả các cõi ác
Vô lượng sự khốn khổ
Sinh già bệnh và chết
Ta sẽ đều trừ diệt
Nguyện tận kiếp vị lai
Vì khắp các chúng sinh
Diệt trừ khổ sinh tử
Đạt được vui rốt ráo.
Này thiện nam! Ta chỉ biết mỗi mỗi môn giải thoát Niệm niệm sinh rộng lớn hỷ trang nghiêm này. Còn như chư Đại Bồ-tát thâm nhập tất cả biển pháp giới, biết hết tất cả những kiếp số, thấy khắp sự thành hoại của tất cả cõi, thì ta làm thế nào biết đủ được, nói hết được hạnh công đức đó.
Này thiện nam! Trong hội Bồ-đề tràng của Đức Như Lai ở đây có Thần chủ về đêm tên là Thủ Hộ Nhất Thiết Thành Tăng Trưởng Oai Lực. Ông nên đến đó hỏi: Bồ-tát làm thế nào học hạnh Bồ-tát, tu đạo Bồ-tát?
Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài nhất tâm quán sát thân của Thần chủ về đêm Tịch Tĩnh Âm Hải, rồi nói kệ rằng:

* Trang 584 *
device

Tôi do thiện hữu dạy
Đến chỗ Thần chủ đêm
Thấy Thần ngồi tòa báu
Thân lượng lớn vô biên.
Chẳng phải chấp sắc tướng
Cho các pháp là có
Kẻ trí kém hiểu cạn
 Chẳng biết cảnh giới Thần.
Trời và người thế gian
Quán sát vô lượng kiếp
Cũng chẳng tính lường được
Vì sắc tướng vô biên
Xa lìa cả năm uẩn
Cũng chẳng trụ các xứ
Dứt hẳn nghi của đời
Hiển hiện sức tự tại
Chẳng chấp pháp nội ngoại
Không động không chướng ngại
Mắt trí tuệ thanh tịnh
Thấy sức thần thông Phật
Thân là Tạng chánh pháp
Tâm là Trí vô ngại
Đã được trí chiếu sáng
Lại chiếu các chúng sinh
Tâm nhóm vô biên nghiệp
Trang nghiêm các thế gian
Biết thế gian là tâm
Hiện thân bằng chúng sinh
Biết thế gian như mộng
Tất cả Phật như bóng
Các pháp đều như vang
Khiến người không chấp trước.
Vì chúng sinh ba đời
Niệm niệm thị hiện thân

* Trang 585 *
device

Mà tâm không trụ đâu
Mười phương khắp nói pháp
Vô biên những biển cõi
Biển Phật biển chúng sinh
Đều ở trong hạt bụi
Là giải thoát của Thần.
Nói kệ xong, Thiện Tài đảnh lễ Thần chủ về đêm, đi quanh vô số vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ ra đi.
Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài tùy thuận lời dạy của Thần chủ về đêm Tịch Tĩnh Âm Hải, tư duy, quán sát pháp môn của Thần vừa nói, mỗi câu mỗi chữ đều không quên sót. Đối với vô lượng tâm sâu xa, vô lượng pháp tánh, tất cả phương tiện, thần thông trí tuệ, đều nghĩ nhớ suy chọn tiếp nối không dứt, tâm niệm rộng lớn, chứng nhập, an trụ.
Thiện Tài đi đến chỗ Thần chủ về đêm Thủ Hộ Nhất Thiết Thành, thấy Thần này ngồi nơi tòa Sư tử Nhất thiết bảo quang minh ma-ni vương, có vô số Thần chủ về đêm vây quanh, hiện thân sắc tướng của tất cả chúng sinh, hiện thân đối diện khắp tất cả chúng sinh, hiện thân chẳng nhiễm tất cả thế gian, hiện thân bằng số thân của tất cả chúng sinh, hiện thân siêu việt tất cả thế gian, hiện thân tạo mọi thành tựu đầy đủ cho tất cả chúng sinh, hiện thân mau đến tất cả mười phương, hiện thân giáo hóa khắp tất cả mười phương, hiện thân Thể tánh rốt ráo của Như Lai, hiện thân điều phục chúng sinh trọn vẹn.
Thiện Tài xem thấy thì vô cùng vui mừng, đảnh lễ nơi chân Thần chủ về đêm, đi quanh vô lượng vòng, chắp tay đứng trước Thần thưa:
–Bạch Thánh giả! Tôi đã phát tâm Vô thượng Bồ-đề, nhưng chưa biết Bồ-tát lúc tu hạnh Bồ-tát làm thế nào lợi ích cho chúng sinh, làm thế nào dùng pháp thâu tóm vô thượng để thâu giữ giáo hóa chúng sinh, làm thế nào thuận theo lời dạy của Phật, làm thế nào để gần gủi ngôi Pháp vương? Ngưỡng mong Thánh giả Từ bi giảng nói cho:
Thần chủ về đêm nói:

* Trang 586 *
device

–Này thiện nam! Ông vì cứu giúp tất cả chúng sinh, vì làm nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, vì cúng dường tất cả Như Lai, vì muốn trụ nơi tất cả kiếp để giáo hóa chúng sinh, vì muốn giữ gìn tất cả giống Phật, vì muốn vào khắp mười phương để tu những hạnh, vì muốn vào khắp tất cả biển pháp môn, vì muốn dùng tâm bình đẳng ban phát khắp tất cả, vì muốn thọ nhận khắp tất cả Phật pháp, vì muốn tùy mọi sở thích nơi tâm của tất cả chúng sinh mà tuôn mưa pháp, nên ông thưa hỏi về pháp môn của Bồ-tát tu hành.
Này thiện nam! Ta được môn giải thoát Diệu âm thâm diệu tự tại của Bồ-tát, làm đại Pháp sư không còn chướng ngại, vì có thể khéo khai thị tạng pháp của chư Phật, đủ thệ nguyện lớn với sức đại Từ bi, vì làm cho tất cả chúng sinh an trụ tâm Bồ-đề, có thể làm tất cả lợi ích cho chúng sinh, vì chứa nhóm thiện căn không ngừng nghỉ, làm Điều ngự sư cho tất cả chúng sinh, vì khiến tất cả chúng sinh an trụ đạo Nhất thiết trí, làm mặt trời pháp thanh tịnh cho tất cả thế gian, vì chiếu khắp thế gian khiến sinh căn lành. Tâm bình đẳng với tất cả thế gian, vì làm khắp cho chúng sinh tăng trưởng pháp lành. Tâm thanh tịnh đối với tất cả cảnh giới, vì trừ diệt tất cả nghiệp bất thiện, thệ nguyện tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh, vì thân luôn hiện khắp tất cả cõi nước, thị hiện tất cả nhân duyên của Bản sự, vì làm cho các chúng sinh an trụ vào hạnh lành. Hằng thờ tất cả Thiện tri thức, vì khiến chúng sinh an trụ Phật pháp.
Này thiện nam! Ta dùng pháp thí ban bố cho chúng sinh, khiến họ sinh bạch pháp, cầu Nhất thiết trí, tâm được kiên cố như tạng Kim cang Na-la-diên, hay quán sát lực Phật, lực ma, thường được gần gũi Thiện tri thức, phá dẹp tất cả núi hoặc nghiệp chướng, tập họp pháp trợ đạo Nhất thiết trí, tâm chẳng hề rời bỏ bậc Nhất thiết trí.
Này thiện nam! Ta dùng pháp tịnh ánh sáng như vậy để tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh. Lúc nhóm tập pháp trợ đạo thiện căn, khởi mười thứ quán sát pháp giới. Đó là ta biết pháp giới vô lượng, vì chứng được Trí quang minh rộng lớn; ta biết pháp giới vô biên, vì thấy chỗ thấy biết của tất cả chư Phật; ta biết pháp giới vô hạn, vì vào khắp tất cả cõi Phật, cung kính cúng dường chư Như Lai; ta biết pháp giới không giới hạn, vì thị hiện tu hành hạnh Bồ-tát khắp trong

* Trang 587 *
device

tất cả biển thế giới; ta biết pháp giới không dứt, vì nhập trí bất đoạn của Như Lai; ta biết pháp giới là một tánh, vì Như Lai dùng một âm thanh mà tất cả chúng sinh đều biết rõ; ta biết pháp giới tánh tịnh, vì rõ Như Lai nguyện hóa độ khắp tất cả chúng sinh; ta biết pháp giới hiện hữu nơi khắp chúng sinh, vì diệu hạnh của Phổ Hiền đều hiện bày cùng khắp; ta biết pháp giới là trang nghiêm duy nhất, vì diệu hạnh của Phổ Hiền đã khéo trang nghiêm; ta biết pháp giới không thể hủy hoại, vì thiện căn của Nhất thiết trí sung mãn pháp giới đều chẳng thể hoại.
Này thiện nam! Ta khởi mười thứ quán sát pháp giới trên đây để nhóm họp những thiện căn, hoàn tất pháp trợ đạo, biết rõ oai đức lớn lao của chư Phật, vào sâu cảnh giới khó nghĩ bàn của Như Lai.
Lại nữa thiện nam! Ta chánh niệm tư duy như vậy, tức được mười môn đại Đà-la-ni luân oai đức của Như Lai. Đó là:
1.Đà-la-ni luân vào khắp tất cả pháp.
2.Đà-la-ni luân duy trì khắp tất cả pháp.
3.Đà-la-ni luân giảng nói khắp tất cả pháp.
4.Đà-la-ni luân niệm khắp tất cả Phật nơi mười phương.
5.Đà-la-ni luân nói khắp danh hiệu của tất cả Phật.
6.Đà-la-ni luân vào khắp biển nguyện của Phật ba đời.
7.Đà-la-ni luân vào khắp tất cả những biển Thừa.
8.Đà-la-ni luân nhập khắp các biển nghiệp của tất cả chúng sinh.
9.Đà-la-ni luân mau chóng chuyển tất cả nghiệp.
10.Đà-la-ni luân mau chóng sinh Nhất thiết trí.
Này thiện nam! Mười Đà-la-ni luân này dùng mười ngàn Đà-la-ni luân làm quyến thuộc, luôn vì chúng sinh diễn nói pháp diệu.
Này thiện nam! Ta vì chúng sinh hoặc nói pháp văn tuệ, pháp tư tuệ, pháp tu tuệ, hoặc nói pháp một cõi, hoặc nói pháp tất cả cõi, hoặc vì họ giảng nói pháp về biển danh hiệu của một Như Lai, hoặc nói pháp về biển danh hiệu của tất cả Như Lai, hoặc vì họ giảng nói biển pháp của một thế giới, hoặc nói biển pháp của tất cả thế giới, hoặc nói biển pháp thọ ký của một Đức Phật, hoặc nói biển pháp thọ ký của tất cả Phật, hoặc nói biển pháp về chúng hội đạo tràng của

* Trang 588 *
device

một Như Lai, hoặc nói biển pháp về chúng hội đạo tràng của tất cả Như Lai, hoặc vì họ giảng nói biển pháp pháp luân của một Như Lai, hoặc nói biển pháp pháp luân của tất cả Như Lai, hoặc nói pháp Khế kinh của một Như Lai, hoặc nói pháp Khế kinh của tất cả Như Lai, hoặc nói pháp tập hội của một Như Lai, hoặc nói pháp tập hội của tất cả Như Lai, hoặc nói pháp biển tâm của một Nhất thiết trí, hoặc nói pháp biển tâm của tất cả Nhất thiết trí, hoặc nói pháp xuất ly của một thừa, hoặc nói pháp xuất ly của tất cả thừa. Ta vì chúng sinh mà giảng nói vô số pháp môn như vậy.
Này thiện nam! Ta nhập biển pháp môn pháp giới không sai biệt của Như Lai, nói pháp vô thượng, thâu tóm khắp chúng sinh, tận cùng kiếp vị lai, trụ nơi hạnh Phổ Hiền.
Này thiện nam! Ta thành tựu môn giải thoát Diệu âm tự tại sâu xa này, ở trong mỗi niệm làm tăng trưởng tất cả những môn giải thoát, niệm niệm sung mãn tất cả pháp giới.
Đồng tử Thiện Tài thưa:
–Lạ lùng thay, Bạch Thánh giả! Môn giải thoát này hy hữu như vậy, Thánh giả chứng được đã bao lâu?
Thần chủ về đêm nói:
–Này thiện nam! Thuở quá khứ xa xưa, trải qua số kiếp nhiều như số vi trần của thế giới chuyển, có kiếp tên là Ly cấu quang minh, có thế giới tên là Công đức vân, dùng biển ma-ni vương hiện tất cả nghiệp của chúng sinh làm thể, hình như hoa sen, trụ trong lưới núi Tu-di ma-ni hương nhiều như số vi trần của bốn châu thiên hạ, dùng hoa sen phát ra âm thanh nêu bản nguyện của tất cả Như Lai để trang nghiêm và có số hoa sen nhiều như số vi trần của núi Tu-di làm quyến thuộc, dùng số ma-ni hương nhiều như số vi trần của núi Tu-di trang trí xen lẫn. Thế giới đó có  số bốn châu thiên hạ như số vi trần của núi Tu-di. Mỗi bốn châu thiên hạ có trăm ngàn ức triệu vô số thành.
Nơi thế giới đó, có một bốn châu thiên hạ tên là Diệu tràng, vương đô tên là Phổ bảo hoa quang, cách đó không xa, có Bồ-đề tràng tên là Phổ hiền hiện pháp vương cung điện. Có chư Như Lai nhiều như số vi trần của núi Tu-di xuất hiện ở đấy. Phật đầu tiên

* Trang 589 *
device

 hiệu là Pháp Hải Lôi Âm Quang Minh Vương.
Lúc Đức Phật đó xuất thế, có Chuyển luân vương tên là Thanh Tịnh Nhật Quang Minh Diện, thọ trì tất cả biển pháp Khế kinh của Đức Phật kia.
Sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn, nhà vua xuất gia hộ trì chánh pháp.
Lúc pháp sắp diệt, có ngàn bộ chúng khác nhau thuyết giảng ngàn thứ pháp.
Gần lúc mạt kiếp, nghiệp hoặc chướng nặng, các Tỳ-kheo ác có nhiều sự tranh cãi, thích chấp giữ cảnh giới, chẳng cầu công đức, thích bàn luận việc chính trị, bàn luận việc giặc giã, bàn luận việc nữ nhân, bàn luận việc nước, bàn luận việc biển, cho đến bàn luận tất cả việc thế gian khác.
Bấy giờ, Vương Tỳ-kheo bảo họ:
–Lạ thay, khổ thay! Đức Phật trong vô lượng biển đại kiếp chứa nhóm ngọn đuốc pháp này, sao các vị lại cùng nhau hủy diệt!
Nói xong, Vương Tỳ-kheo bay lên hư không cao bảy cây đa-la, thân phóng ra vô lượng mây màu sáng, những thứ lưới ánh sáng lớn nhiều màu, làm cho vô lượng chúng sinh dứt trừ phiền não nóng bức, làm cho vô lượng chúng sinh phát tâm Bồ-đề. Nhờ nhân duyên ấy nên giáo pháp của Như Lai được hưng thịnh thêm sáu vạn năm ngàn năm.
Lúc đó, có Tỳ-kheo-ni tên là Pháp Luân Hóa Quang, vốn là con gái của Chuyển luân vương, có trăm ngàn Tỳ-kheo-ni làm quyến thuộc, nghe lời nói và thấy thần lực của phụ vương, liền phát tâm Bồ-đề không thoái chuyển, được Tam-muội tên là Nhất thiết Phật giáo đăng, lại được môn giải thoát Diệu âm tự tại sâu xa này, thân tâm hòa dịu liền được thấy tất cả thần lực của Đức Như Lai Pháp Hải Lôi Âm Quang Minh.
Này thiện nam! Ý ông nghĩ sao? Chuyển luân thánh vương khi ấy theo Đức Như Lai chuyển pháp luân, sau khi Phật Niết-bàn, làm hưng thịnh giáo pháp vào đời mạt pháp, đâu phải ai xa lạ mà chính là Bồ-tát Phổ Hiền, Vương nữ Tỳ-kheo-ni Pháp Luân Hóa Quang chính là ta.

* Trang 590 *
device

Thuở ấy, ta bảo vệ Phật pháp làm cho mười vạn Tỳ-kheo-ni được chẳng thoái chuyển nơi đạo quả Vô thượng Bồ-đề, lại được hiện thấy tất cả Tam-muội Phật, lại được tất cả Đà-la-ni Luân kim cang ánh sáng của Phật pháp, lại được Bát-nhã ba-la-mật vào khắp tất cả biển pháp môn.
Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Ly Cấu Pháp Quang Minh. Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Pháp Luân Quang Minh Kế. Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Pháp Nhật Công Đức Vân.
Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Pháp Hải Diệu Âm Vương.
Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Pháp Nhật Trí Tuệ Đăng.
Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Pháp Hoa Tràng Vân.
Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Pháp Diệm Sơn Tràng Vương.
Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Thâm diệu Pháp Công Đức Nguyệt.
Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Pháp Trí Phổ Quang Tạng.
Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Khai Thị Phổ Trí Tạng.
Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Công Đức Tạng Sơn Vương.
Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Phổ Môn Tu-di Hiền.
Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Nhất Thiết Pháp Tinh Tấn Tràng.
Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Pháp Bảo Hoa Công Đức Vân.
Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Tịch Tĩnh Quang Minh Kế.
Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Pháp Quang Minh Từ Bi Nguyệt.
Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Công Đức Diệm Hải.
Kế đó, có Phật xuất thế hiệu là Trí Nhật Phổ Quang Minh.
Kế đó, có chư Phật sau đây lần lượt nối tiếp xuất hiện ở đời: Phật Phổ Hiền Viên Mãn Trí, Phật Thần Thông Trí Quang Vương, Phật Phước Đức Hoa Quang Đăng, Phật Trí Sư Tử Tràng Vương, Phật Nhật Quang Phổ Chiếu Vương, Phật Tu-di Bảo Trang Nghiêm Tướng, Phật Nhật Quang Phổ Chiếu, Phật Pháp Vương Công Đức Nguyệt, Phật Khai Phu Liên Hoa Diệu Âm Vân, Phật Nhật Quang Minh Tướng, Phật Phổ Quang Minh Diệu Pháp Âm, Phật Sư Tử Kim Cang Na-la-diên Vô Úy, Phật Phổ Trí Dũng Mãnh Tràng, Phật Phổ

* Trang 591 *
device

Khai Pháp Liên Hoa Thân, Phật Công Đức Diệu Hoa Hải, Phật Đạo Tràng Công Đức Nguyệt, Phật Pháp Cự Xí Nhiên Nguyệt, Phật Phổ Quang Minh Kế, Phật Pháp Tràng Đăng, Phật Kim Cang Hải Tràng Vân, Phật Danh Xưng Sơn Công Đức Vân, Phật Chiên-đàn Diệu Nguyệt, Phật Phổ Diệu Quang Minh Hoa, Phật Chiếu Nhất Thiết Chúng Sinh Quang Minh Vương, Phật Công Đức Liên Hoa Tạng, Phật Hương Diệm Quang Minh Vương, Phật Ba-đầu-ma Hoa Nhân, Phật Chúng Tướng Sơn Phổ Quang Minh, Phật Phổ Danh Xưng Tràng, Phật Tu-di Phổ Môn Quang, Phật Công Đức Pháp Thành Quang, Phật Đại Thọ Sơn Quang Minh, Phật Phổ Đức Quang Minh Tràng, Phật Công Đức Cát Tường Tướng, Phật Dũng Mãnh Pháp Lực Tràng, Phật Pháp Luân Quang Minh Âm, Phật Công Đức Sơn Trí Tuệ Quang, Phật Vô Thượng Diệu Pháp Nguyệt, Phật Pháp Liên Hoa Tịnh Quang Tràng, Phật Bảo Liên Hoa Quang Minh Tạng, Phật Quang Diệm Vân Sơn Đăng, Phật Phổ Giác Hoa, Phật Chủng Chủng Công Đức Diệm Tu-di Tạng, Phật Viên Mãn Quang Sơn Vương, Phật Phước Đức Vân Trang Nghiêm, Phật Pháp Sơn Vân Tràng, Phật Công Đức Sơn Quang Minh, Phật Pháp Nhật Vân Đăng Vương, Phật Pháp Vân Danh Xưng Vương, Phật Pháp Luân Vân, Phật Khai Ngộ Bồ-đề Trí Quang Tràng, Phật Phổ Chiếu Pháp Luân Nguyệt, Phật Bảo Sơn Oai Đức Hiền, Phật Hiền Đức Quảng Đại Quang, Phật Phổ Trí Vân, Phật Pháp Lực Công Đức Sơn, Phật Công Đức Hương Diệm Vương, Phật Kim Sắc Ma-ni Sơn Diệu Âm Thanh, Phật Đỉnh Kế Xuất Nhất Thiết Pháp Quang Minh Vân, Phật Pháp Luân Xí Thạnh Quang, Phật Vô Thượng Công Đức Sơn, Phật Tinh Tấn Cự Quang Minh Vân, Phật Tam-muội Ấn Quảng Đại Quang Minh Quang, Phật Bảo Quang Minh Công Đức Vương, Phật Pháp Cự Bảo Cái Âm, Phật Phổ Chiếu Hư Không Giới Vô Úy Pháp Quang Minh, Phật Nguyệt Tướng Trang Nghiêm Tràng, Phật Quang Minh Diệm Sơn Vân, Phật Chiếu Vô Chướng Ngại Pháp Hư Không, Phật Khai Hiển Trí Quang Thân, Phật Thế Chủ Đức Quang Minh Âm, Phật Nhất Thiết Pháp Tam-muội Quang Minh Âm, Phật Pháp Âm Công Đức Tạng, Phật Xí Nhiên Diệm Pháp Hải Vân, Phật Phổ Chiếu Tam Thế Tướng Đại Quang Minh, Phật Phổ Chiếu Pháp Luân Sơn, Phật Pháp Giới Sư Tử

* Trang 592 *
device

Quang, Phật Tu-di Hoa Quang Minh, Phật Nhất Thiết Tam-muội Hải Sư Tử Diệm, Phật Phổ Trí Quang Minh Đăng.
Này thiện nam! Chư Như Lai nhiều như số vi trần của núi Tu-di như vậy, Đức Như Lai sau cùng hiệu là Pháp Giới Thành Trí Tuệ Đăng, cũng xuất thế trong kiếp Ly cấu quang minh.
Đối với tất cả chư Phật trên đây, Ta đều tôn trọng, thân cận cúng dường, nghe pháp thọ trì và xuất gia học đạo, hộ trì pháp giáo, nhập môn giải thoát Diệu âm tự tại sâu xa của Bồ-tát, dùng nhiều phương tiện giáo hóa tạo mọi thành tựu đầy đủ cho vô lượng chúng sinh.
Từ đó đến nay, trải qua số kiếp nhiều như số vi trần của một cõi Phật, có bao nhiêu chư Phật xuất thế, ta đều cúng dường, thọ hành giáo pháp.
Này thiện nam! Từ đó đến nay, ta ở nơi các chúng sinh đang say ngủ nơi vô minh tăm tối, trong đêm dài sinh tử mà riêng mình giác ngộ, làm cho chúng sinh bảo vệ thành trì tâm ý, bỏ thành ba cõi, an trụ thành pháp Nhất thiết trí vô thượng.
Này thiện nam! Ta chỉ biết mỗi môn giải thoát Diệu âm tự tại sâu xa này, làm cho các thế gian rời ngôn ngữ hý luận, chẳng nói hai lời, thường nói lời chân thật, nói lời thanh tịnh. Còn như chư Đại Bồ-tát có thể biết tự tánh của tất cả ngữ ngôn, trong mỗi niệm tự tại khai ngộ cho tất cả chúng sinh, vào biển ngôn ngữ âm thanh của tất cả chúng sinh, biết rõ được tất cả ngôn từ, thấy rõ tất cả biển các pháp môn, đã được tự tại đối với việc thâu tóm tất cả pháp Đà-la-ni, tùy chỗ nghi của tâm chúng sinh mà vì họ thuyết pháp, điều phục rốt ráo tất cả chúng sinh, có thể thâu nhận khắp tất cả chúng sinh, khéo tu những nghiệp vô thượng của Bồ-tát, thâm nhập những trí vi tế của Bồ-tát, có thể khéo quán sát tạng Bồ-tát, có thể tự tại diễn thuyết những pháp Bồ-tát vì đã được thành tựu tất cả pháp Đà-la-ni luân thì ta đâu biết hết được, nói hết được hạnh công đức đó.
Này thiện nam! Trong Phật hội này có Thần chủ về đêm tên là Khai Phu Nhất Thiết Thọ Hoa, ông đến đó hỏi: Bồ-tát làm thế nào học Nhất thiết trí, làm thế nào an lập tất cả chúng sinh trụ nơi Nhất thiết trí?

* Trang 593 *
device

Bấy giờ, Thần chủ về đêm Thủ Hộ Nhất Thiết Thành muốn nêu lại nghĩa này, vì Thiện Tài nên nói kệ rằng:
Bồ-tát giải thoát sâu khó thấy
 Tướng hư không bình đẳng như như
Thấy khắp trong vô biên pháp giới
 Tất cả chư Như Lai ba đời
Xuất sinh vô lượng công đức thắng
Chứng nhập chân pháp tánh khó nghĩ
Tăng trưởng Nhất thiết trí tự tại
 Khai thông đạo giải thoát ba đời.
Quá khứ số kiếp như vi trần
Bấy giờ, có kiếp tên là Tịnh quang
Thế giới tên là Pháp diệm vân
Có thành hiệu là Bảo hoa quang
Trong đó chư Phật nối xuất thế
Số như vi trần núi Tu-di
Có Phật hiệu là Pháp Hải Âm
Ở trong kiếp này xuất hiện trước
Phật sau cùng trong kiếp Tịnh quang
Hiệu là Pháp Giới Diệm Đăng Vương
Tất cả chư Như Lai trên đây
Ta đều cúng dường nghe thọ pháp
Ta thấy Phật Pháp Hải Lôi Âm
Thân Phật chói rực màu chân kim
Các tướng trang nghiêm như núi báu
Phát tâm nguyện được thành Phật quả
Ta vừa thấy thân Như Lai kia
Liền phát tâm Bồ-đề rộng lớn
Thệ nguyện siêng cầu Nhất thiết trí
Tánh cùng pháp giới đồng hư không.
Do đấy thấy khắp Phật ba đời
Và cùng tất cả chúng Bồ-tát
Cũng thấy biển cõi nước chúng sinh
Rồi duyên theo khắp khởi đại Bi

* Trang 594 *
device

Tùy tâm ưa thích của chúng sinh
Thị hiện đủ loại vô lượng thân
Cùng khắp các cõi nước mười phương
Động địa phóng quang giác ngộ chúng
Thấy Phật thứ hai kính thân cận
Cũng thấy biển Phật mười phương cõi
Cho đến Phật sau cùng ra đời
Nhiều như vi trần núi Tu-di
Các Đấng Như Lai và số kiếp
Nhiều như vi trần của các cõi
Ta đều gần gũi, dốc phụng trì
Khiến Giải thoát này được thanh tịnh.
Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài nhập được môn giải thoát Diệu âm tự tại sâu xa của Bồ-tát, nên nhập  vô biên biển Tam-muội, nhập biển Tổng trì rộng lớn, được đại thần thông của Bồ-tát, được đại biện tài của Bồ-tát, tâm rất hoan hỷ, ngắm nhìn Thần chủ về đêm Thủ Hộ Nhất Thiết Thành, rồi nói kệ khen ngợi:
Đi vào biển diệu tuệ rộng lớn
Đã qua vô biên biển các cõi
Thân trí tạng trường thọ không khổ
Oai đức ánh sáng ở chúng này
Thấu đạt pháp tánh như hư không
Vào khắp ba đời đều vô ngại
Niệm niệm duyên theo tất cả cảnh
Tâm tâm dứt hẳn các phân biệt
Thấu tỏ chúng sinh không tự tánh
Nhưng với chúng sinh khởi đại Bi
Vào sâu Như Lai môn giải thoát
Rộng độ quần mê vô lượng chúng.
 Quán sát tư duy tất cả pháp
Biết rõ chứng nhập các pháp tánh
Như vậy tu hành trí tuệ Phật
Giáo hóa chúng sinh khiến giải thoát

* Trang 595 *
device

Thần là Đạo sư của chúng sinh
Khai thị đạo trí tuệ của Phật
Khắp vì các chúng sinh pháp giới
Nói hạnh thoát sợ của thế gian
Đã trụ nơi đạo nguyện của Như Lai
Đã thọ giáo Bồ-đề rộng lớn
Đã tu tất cả lực biến hành
Đã thấy Phật tự tại mười phương
Thánh giả tâm tịnh như hư không
Lìa hết tất cả những phiền não
Biết rõ vô lượng cõi ba đời
Chư Phật, Bồ-tát và chúng sinh
Thánh giả một niệm đều biết rõ
Ngày, đêm, tháng, năm của biển kiếp
Cũng biết tất cả loài chúng sinh
Nhiều loại danh tướng đều sai biệt
Chỗ sinh tử chúng sinh mười phương
 Có sắc, vô sắc, tưởng, phi tưởng
Tùy thuận thế tục đều biết rõ
Dẫn dắt cho vào đường Bồ-đề
Đã sinh nhà thệ nguyện Như Lai
Đã nhập biển công đức chư Phật
Pháp thân thanh tịnh tâm vô ngại
Tùy theo chúng sinh mà hiện thân.
Nói kệ xong, Đồng tử Thiện Tài đảnh lễ nơi chân Thần chủ về đêm, đi quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ ra đi.

* Trang 596 *
device

 
Đại Tập 39 - Bộ Hoa Nghiêm IV - Số 279 (Q.46- 80) & Số 280- 285