LOGO VNBET
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
                 HOA NGHIÊM
          
                     QUYỂN 73


Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 14)

 
Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài đi đến chỗ Thần chủ về đêm Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sinh, thấy Thần này ngồi nơi tòa Sư tử Phổ hiện nhất thiết cung điện ma-ni vương tạng ở trong đại chúng, lưới ma-ni báu Phổ Hiện pháp giới cõi nước che ở trên.
Thần chủ này hiện thân ảnh tượng nhật nguyệt tinh tú, hiện thân tùy tâm của chúng sinh khiến tất cả đều thấy, hiện thân hình tướng đồng với tất cả chúng sinh, hiện thân biển sắc tướng rộng lớn vô biên, hiện thân oai nghi hiện bày khắp tất cả oai nghi, hiện thân thị hiện khắp cả mười phương, hiện thân điều phục khắp tất cả chúng sinh, hiện thân vận hành thần thông rộng lớn nhanh chóng, hiện thân tạo lợi ích cho chúng sinh chẳng dứt, hiện thân thường đi trên hư không để làm lợi ích, hiện thân đảnh lễ tại chỗ tất cả Phật, hiện thân tu tập tất cả thiện căn, hiện thân thọ trì Phật pháp chẳng quên, hiện thân thành tựu đầy đủ về các đại nguyện của Bồ-tát, hiện thân ánh sáng sung mãn nơi mười phương, hiện thân đèn pháp dứt khắp mọi tối tăm nơi thế gian, hiện thân trí tịnh biết pháp như huyễn, hiện thân pháp tánh xa lìa nhiễm trần, hiện thân phổ trí chiếu pháp rõ ràng, hiện thân rốt ráo không khổ không phiền, hiện thân kiên cố chẳng thể hủy hoại, hiện thân lực Phật không chỗ trụ, hiện thân không phân biệt lìa nhiễm, hiện thân pháp tánh vốn thanh tịnh.
Đồng tử Thiện Tài thấy số thân sai biệt nhiều như số vi trần của cõi Phật như vậy, liền nhất tâm đảnh lễ, mọp đầu giây lâu mới

* Trang 619 *
device

đứng dậy, chắp tay chiêm ngưỡng, đối với Thiện tri thức phát khởi mười tâm. Đó là:
Đối với Thiện tri thức sinh tâm đồng với mình, vì khiến mình siêng năng làm xong pháp trợ đạo Nhất thiết trí.
Đối với Thiện tri thức sinh tâm thanh tịnh xem như nghiệp quả của mình, vì để thân cận cúng dường sinh thiện căn.
Đối với Thiện tri thức sinh tâm trang nghiêm hạnh Bồ-tát, vì khiến mình có thể mau chóng trang nghiêm tất cả hạnh Bồ-tát.
Đối với Thiện tri thức sinh tâm thành tựu tất cả Phật pháp, vì dạy dỗ mình tu hành đạo hạnh.
Đối với Thiện tri thức sinh tâm có thể sinh, khởi vì có thể sinh pháp vô thượng cho mình.
Đối với Thiện tri thức sinh tâm xuất ly, vì khiến mình tu hành những hạnh nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền mà xuất ly.
Đối với Thiện tri thức sinh tâm đầy đủ tất cả biển phước trí, vì khiến mình chứa nhóm những pháp lành.
Đối với Thiện tri thức sinh tâm tăng trưởng, vì khiến mình tăng trưởng Nhất thiết trí.
Đối với Thiện tri thức sinh tâm đầy đủ tất cả thiện căn, vì khiến mình được viên mãn chí nguyện.
Đối với Thiện tri thức sinh tâm hoàn thành lợi ích lớn, vì khiến mình tự tại an trụ tất cả pháp  Bồ-tát, được thành đạo Nhất thiết trí, được thành tựu tất cả Phật pháp.
Thiện Tài phát mười tâm này rồi, thì được các Thần chủ về đêm và chư Bồ-tát nhiều như số vi trần của một cõi Phật đồng hành, nghĩa là:
Đồng niệm, vì tâm thường nghĩ nhớ tất cả chư Phật ba đời, mười phương.
Đồng tuệ, vì phân biệt rõ tất cả môn sai biệt của biển pháp.
Đồng hướng nhập, vì có thể chuyển tất cả pháp luân vi diệu của chư Phật Như Lai.
Đồng giác ngộ, vì dùng trí bằng hư không vào khắp tất cả ba đời.
Đồng căn, vì thành tựu căn ánh sáng trí tuệ thanh tịnh của Bồ-tát.

* Trang 620 *
device

Đồng tâm, vì khéo tu tập được công đức vô ngại, trang nghiêm tất cả đạo Bồ-tát.
Đồng cảnh, vì chiếu khắp cảnh nơi nẻo hành hóa của chư Phật.
Đồng chứng, vì được Nhất thiết trí chiếu ánh sáng thanh tịnh của biển thật tướng.
Đồng nghĩa, vì có thể dùng trí tuệ biết tánh chân thật của tất cả pháp.
Đồng dũng mãnh, vì có thể phá hủy tất cả núi chướng ngại.
Đồng sắc thân, vì tùy tâm của chúng sinh mà hiện thân.
Đồng lực, vì cầu Nhất thiết trí chẳng thoái chuyển.
Đồng vô úy, vì tâm thanh tịnh như hư không.
Đồng tinh tấn, vì trong vô lượng kiếp thật hành hạnh Bồ-tát không mỏi mệt.
Đồng biện tài, vì được pháp ánh sáng của Trí vô ngại.
Đồng tính chất không gì bằng, vì thân tướng thanh tịnh siêu vượt thế gian.
Đồng ái ngữ, vì làm cho tất cả chúng sinh đều hoan hỷ.
Đồng diệu âm, vì diễn nói khắp tất cả biển pháp môn.
Đồng mãn âm, vì tất cả chúng sinh tùy theo loài mà hiểu.
Đồng đức tịnh, vì tu tập công đức thanh tịnh của Như Lai.
Đồng trí địa, vì lãnh thọ pháp luân nơi tất cả Phật.
Đồng phạm hạnh, vì an trụ cảnh giới của tất cả Phật.
Đồng đại Từ, vì niệm niệm che chở khắp biển chúng sinh trong tất cả cõi nước.
Đồng đại Bi, vì rưới mưa pháp khắp, thấm nhuần tất cả chúng sinh.
Đồng nghiệp thân, vì dùng hạnh phương tiện giáo hóa tất cả chúng sinh.
Đồng nghiệp ngữ, vì dùng âm tùy theo loài diễn nói tất cả pháp môn.
Đồng nghiệp ý, vì thâu tóm khắp chúng sinh để trong cảnh giới Nhất thiết trí.
Đồng trang nghiêm, vì làm nghiêm tịnh tất cả cõi Phật.
Đồng thân cận, vì có Phật xuất thế đều gần gũi.

* Trang 621 *
device

Đồng khuyến thỉnh, vì thỉnh tất cả Phật chuyển pháp luân.
Đồng cúng dường, vì thường thích cúng dường tất cả Phật.
Đồng giáo hóa, vì điều phục tất cả chúng sinh.
Đồng ánh sáng, vì chiếu rõ tất cả pháp môn.
Đồng Tam-muội, vì biết khắp tất cả tâm chúng sinh.
Đồng sung mãn cùng khắp, vì dùng sức tự tại sung mãn tất cả cõi Phật tu những công hạnh.
Đồng trụ xứ, vì an trụ đại thần thông của chư Bồ-tát.
Đồng quyến thuộc, vì tất cả Bồ-tát đồng ở chung.
Đồng nhập xứ, vì vào khắp chỗ vi tế của thế giới.
Đồng tâm suy xét, vì biết khắp tất cả những cõi Phật.
Đồng đi đến, vì vào khắp tất cả biển cõi Phật.
Đồng phương tiện, vì đều hiện tất cả những cõi Phật.
Đồng siêu thắng, vì đối với những cõi Phật đều không gì sánh bằng.
Đều bất thoái, vì vào khắp mười phương không chướng ngại.
Đồng phá ám, vì được thành trí Bồ-đề đại Quang minh của tất cả Phật.
Đồng Vô sinh nhẫn, vì vào biển chúng hội của tất cả Phật.
Đồng cùng khắp lưới cõi của chư Phật, vì cung kính cúng dường vô số chư Như Lai.
Đồng trí chứng, vì biết rõ những biển pháp môn.
Đồng tu hành, vì thuận hành tất cả những pháp môn.
Đồng mong cầu, vì đối với pháp thanh tịnh rất thích muốn.
Đồng thanh tịnh, vì hợp công đức của Phật để trang nghiêm thân, khẩu, ý.
Đồng diệu ý, vì trí biết rõ tất cả pháp.
Đồng tinh tấn, vì chứa nhóm khắp tất cả thiện căn.
Đồng tịnh hạnh, vì thành tựu đầy đủ tất cả hạnh Bồ-tát.
Đồng vô ngại, vì biết rõ tất cả pháp đều vô tướng.
Đồng thiện xảo, vì trí tự tại trong tất cả pháp.
Đồng tùy lạc, vì tâm chúng sinh mà hiện cảnh giới.
Đồng phương tiện, vì khéo tu tập tất cả điều nên tu tập.
Đồng hộ niệm, vì được tất cả Phật hộ niệm.

* Trang 622 *
device

Đồng nhập địa, vì được vào tất cả địa Bồ-tát.
Đồng chỗ trụ, vì an trụ tất cả bậc Bồ-tát.
Đồng ký biệt, vì được tất cả chư Phật thọ ký cho.
Đồng Tam-muội, vì trong một sát-na vào khắp tất cả môn Tam-muội.
Đồng kiến lập, vì thị hiện đủ những Phật sự.
Đồng chánh niệm, vì chánh niệm tất cả môn cảnh giới.
Đồng tu hành, vì tận cùng vị lai kiếp, tu hành hạnh Bồ-tát.
Đồng tin tịnh, vì rất mến thích vô lượng trí tuệ của Đức Như Lai.
Đồng lìa bỏ, vì diệt trừ tất cả những chướng ngại.
Đồng trí bất thoái, vì trí tuệ đồng với chư Như Lai.
Đồng thọ sinh, vì ứng hiện tạo mọi thành tựu đầy đủ cho các chúng sinh.
Đồng chỗ an trụ, vì an trụ môn phương tiện Nhất thiết trí.
Đồng cảnh giới, vì đối với cảnh của pháp giới được tự tại.
Đồng không dựa, vì dứt hẳn tất cả chỗ dựa tâm.
Đồng thuyết pháp, vì đã nhập trí bình đẳng của các pháp.
Đồng siêng tu, vì thường được chư Phật hộ niệm.
Đồng thần thông, vì khai ngộ chúng sinh khiến tu tất cả hạnh Bồ-tát.
Đồng thần lực, vì có thể nhập biển thế giới nơi mười phương.
Đồng Đà-la-ni, vì chiếu khắp tất cả biển Tổng trì.
Đồng pháp bí mật, vì biết rõ môn diệu pháp trong tất cả Khế kinh.
Đồng pháp thâm diệu, vì hiểu tất cả pháp như hư không.
Đồng ánh sáng, vì chiếu khắp tất cả thế giới.
Đồng ưa thích, vì tùy tâm của chúng sinh mà khai thị khiến họ hoan hỷ.
Đồng chấn động, vì các chúng sinh hiện sức thần thông, làm động khắp tất cả cõi nơi mười phương.
Đồng chẳng luống uổng, vì thấy nghe nghĩ nhớ đều làm cho tâm được điều phục.
Đồng xuất ly, vì đầy đủ tất cả những biển đại nguyện, thành

* Trang 623 *
device

tựu mười trí lực của Như Lai.
Đồng tử Thiện Tài quán sát Thần chủ về đêm Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sinh, phát khởi mười tâm thanh tịnh, được đồng hành với Bồ-tát nhiều như số vi trần của cõi Phật như vậy, tâm càng thanh tịnh hơn, bèn trịch vai áo bên phải, đảnh lễ nơi chân, chắp tay nhất tâm nói kệ rằng:
Tôi phát ý kiên cố
Chí cầu Vô thượng giác
Đối với Thiện tri thức
Khởi tâm là chính mình.
Do thấy Thiện tri thức
Nhóm vô tận pháp lành
Diệt trừ những tội nhơ
Thành tựu quả Bồ-đề.
Tôi thấy Thiện tri thức
Tâm công đức trang nghiêm
Tận kiếp đời vị lai
Siêng tu đạo Bồ-tát.
Tôi nhớ Thiện tri thức
Thâu nhận lợi ích tôi
Vì tôi mà thị hiện
Dạy bảo chánh chân thật.
Đóng bít các đường ác
Mở bày đường nhân thiên
Chỉ đường Nhất thiết trí
Của chư Phật đã thành.
Tôi nghĩ Thiện tri thức
Là tạng công đức Phật
Niệm niệm hay xuất sinh
Biển công đức hư không.
Cho tôi Ba-la-mật
Tăng thêm phước vô tận
Làm lớn công đức tịnh
Khiến tôi đội mão Phật.

* Trang 624 *
device

Tôi nghĩ Thiện tri thức
Viên mãn đạo trí Phật
Thệ nguyện thường y chỉ
Viên mãn pháp bạch tịnh.
Tôi do những sự này
Công đức đều đầy đủ
Vì khắp các chúng sinh
Nói đạo Nhất thiết trí.
Thánh giả là thầy tôi
Cho tôi pháp Vô thượng
Vô lượng, vô số kiếp
Chẳng báo đáp được ân.
Nói kệ xong, Đồng tử Thiện Tài thưa:
–Bạch Thánh giả! Xin vì tôi mà giảng nói môn giải thoát này tên là gì? Thánh giả phát tâm đã được bao lâu? Chừng nào ông sẽ chứng đắc Vô thượng Bồ-đề?
 Thần chủ nói:
–Này thiện nam! Môn giải thoát này gọi là Giáo hóa chúng sinh khiến sinh thiện căn.
Vì ta thành tựu môn giải thoát này nên tỏ ngộ tự tánh bình đẳng của tất cả pháp vào tánh chân thật của các pháp, chứng pháp không chỗ dựa nương, rời bỏ thế gian, đều biết sắc tướng sai biệt của các pháp, cũng có thể thấu rõ tánh của màu sắc xanh vàng đỏ trắng đều chẳng thật, không có sai biệt mà luôn thị hiện vô lượng sắc thân.
Đó là sắc thân đủ loại, sắc thân chẳng phải một, sắc thân vô biên, sắc thân thanh tịnh, sắc thân tất cả trang nghiêm, sắc thân thấy khắp, sắc thân đồng tất cả chúng sinh, sắc thân hiện trước khắp tất cả chúng sinh, sắc thân có ánh sáng chiếu khắp, sắc thân thấy không nhàm, sắc thân tướng tốt thanh tịnh, sắc thân chói sáng lìa những ác, sắc thân thị hiện đại dũng mãnh, sắc thân rất khó được, sắc thân tất cả thế gian không thể che khuất, sắc thân tất cả thế gian đồng tán dương vô tận, sắc thân niệm niệm thường quán sát, sắc thân thị hiện các thứ mây, sắc thân hiện rõ đủ loại hình mạo, sắc thân hiện vô lượng sức tự tại, sắc thân chiếu sáng tuyệt vời, sắc thân trang

* Trang 625 *
device

nghiêm tất cả sự tịnh diệu, sắc thân tùy thuận tạo mọi thành tựu đầy đủ cho tất cả chúng sinh, sắc thân tùy tâm ưa thích hiện ra trước để điều phục, sắc thân không chướng ngại tỏa sáng khắp, sắc thân thanh tịnh không uế trược, sắc thân đầy đủ trang nghiêm không thể hư hoại, sắc thân chiếu sáng pháp phương tiện chẳng thể nghĩ bàn, sắc thân  không gì làm lu mờ được, sắc thân không mờ tối phá trừ được tất cả tối tăm, sắc thân hợp tất cả pháp bạch tịnh, sắc thân biển công đức đại uy lực, sắc thân do nhân hạnh cung kính thuở quá khứ sinh ra, sắc thân do tâm thanh tịnh như hư không sinh ra, sắc thân tối thắng rộng lớn, sắc thân vô đoạn vô tận, sắc thân biển ánh sáng, sắc thân đối với tất cả thế gian đều bình đẳng không nương tựa, sắc thân hiện bày khắp mười phương vô ngại, sắc thân niệm niệm hiện đủ các biển sắc tướng, sắc thân tăng trưởng tâm hoan hỷ của tất cả chúng sinh, sắc thân thâu giữ biển chúng sinh, sắc thân nơi mỗi lỗ chân lông diễn nêu biển công đức của tất cả Phật, sắc thân làm thanh tịnh biển mong muốn hiểu biết của tất cả chúng sinh, sắc thân làm sáng tỏ nghĩa của tất cả pháp, sắc thân không chướng ngại soi sáng khắp, sắc thân thanh tịnh sáng suốt bằng hư không, sắc thân phóng ra ánh sáng thanh tịnh rộng lớn, sắc thân chiếu hiện pháp vô cấu, sắc thân không gì sánh, sắc thân sai biệt trang nghiêm, sắc thân chiếu khắp mười phương, sắc thân tùy thời thị hiện ứng hợp với chúng sinh, sắc thân tịch tĩnh, sắc thân diệt tất cả phiền não, sắc thân phước điền của tất cả chúng sinh, sắc thân tất cả chúng sinh thấy chẳng luống uổng, sắc thân có sức trí tuệ dũng mãnh, sắc thân hiện hữu cùng khắp không chướng ngại, sắc thân mây thân vi diệu hiện khắp thế gian đều nhờ lợi ích, sắc thân đầy đủ biển đại Từ, sắc thân núi báu đại phước đức, sắc thân phóng ánh sáng chiếu khắp tất cả loài ở thế gian, sắc thân đại trí tuệ thanh tịnh, sắc thân sinh chánh niệm cho chúng sinh, sắc thân hiện tất cả ánh sáng báu, sắc thân tạng ánh sáng tỏa khắp, sắc thân hiện đủ những tướng thanh tịnh nơi thế gian, sắc thân cầu Nhất thiết trí, sắc thân hiện mỉm cười khiến chúng sinh phát khởi lòng tin thanh tịnh, sắc thân trang nghiêm bằng ánh sáng tất cả báu, sắc thân chẳng lấy chẳng bỏ tất cả chúng sinh, sắc thân không quyết định không rốt ráo, sắc thân hiện bày sức gia trì tự tại,

* Trang 626 *
device

 

sắc thân hiện tất cả thần thông biến hóa, sắc thân sinh nơi nhà Như Lai, sắc thân xa lìa những thứ ác khắp biển pháp giới, sắc thân hiện khắp trong đạo tràng chúng hội của tất cả Như Lai, sắc thân dùng đủ những biển sắc, sắc thân từ hạnh thiện lưu xuất, sắc thân tùy chỗ đáng hóa độ mà thị hiện, sắc thân tất cả thế gian nhìn xem không chán, sắc thân đủ những thứ ánh sáng thanh tịnh, sắc thân hiện tất cả biển ba cõi, sắc thân phóng ra tất cả biển ánh sáng, sắc thân hiện vô lượng biển ánh sáng sai biệt, sắc thân ánh sáng vượt tất cả hương thế gian, sắc thân hiện vô số mây mặt trời, sắc thân hiện mây mặt trăng rộng lớn, sắc thân phóng ra vô lượng mây diệu hoa núi Tu-di, sắc thân xuất sinh đủ các thứ mây tràng hoa, sắc thân hiện tất cả mây hoa sen báu, sắc thân nổi tất cả mây hương đốt khắp pháp giới, sắc thân rải mây tạng hương bột, sắc thân hiện thân đại nguyện của tất cả Như Lai, sắc thân hiện tất cả ngữ ngôn ngữ âm thanh thanh diễn nói biển pháp, sắc thân hiện hình tượng Bồ-tát Phổ Hiền.

Trong mỗi niệm hiện những thân sắc tướng như vậy sung mãn mười phương, khiến các chúng sinh hoặc thấy, hoặc nhớ, hoặc nghe thuyết pháp, hoặc nhân thân cận, hoặc được khai ngộ, hoặc thấy thần thông, hoặc thấy biến hóa, đều tùy sở thích của tâm liền được điều phục bỏ nghiệp bất thiện an trụ nơi hạnh thiện.

Này thiện nam! Phải biết đây là do sức của đại nguyện, do sức của Nhất thiết trí, do sức giải thoát của Bồ-tát, do sức đại bi, do sức đại từ, mà làm được những sự việc như vậy.

Này thiện nam! Ta nhập môn giải thoát này, biết rõ pháp tánh không sai khác nên có thể thị hiện vô lượng sắc thân. Mỗi thân thị hiện vô lượng biển sắc tướng. Mỗi tướng phóng ra vô lượng mây ánh sáng. Mỗi ánh sáng hiện bày vô lượng cõi Phật. Mỗi cõi hiện ra vô lượng Phật xuất thế. Mỗi Phật hiện ra vô lượng sức thần thông khai phát thiện căn đời trước của chúng sinh: Kẻ chưa gieo trồng thì khiến họ gieo trồng. Kẻ đã gieo trồng thì làm cho tăng trưởng. Đã tăng trưởng thì làm cho thành thục. Nơi mỗi niệm làm cho vô lượng chúng sinh chẳng thoái chuyển nơi Vô thượng Bồ-đề.

Này thiện nam! Như ông hỏi ta phát tâm Bồ-đề, tu hạnh Bồ-tát đã bao lâu?

* Trang 627 *
device

Ta nương theo thần lực của Phật sẽ vì ông mà nói những nghĩa ấy.
Này thiện nam! Trí tuệ của Bồ-tát xa rời tất cả cảnh giới sai biệt. Chẳng nên đem những kiếp dài ngắn, rộng, hẹp, nhiễm tịnh, nhiều ít, trong sinh tử để phân biệt hiển bày. Vì sao? Vì trí tuệ của Bồ-tát bản tánh thanh tịnh, rời tất cả lưới phân biệt, vượt tất cả núi chướng ngại, tùy chỗ nên hóa độ mà chiếu khắp.
Này thiện nam! Ví như mặt trời không có ngày đêm, chỉ lúc mọc gọi là ngày, lúc lặn gọi là đêm.
Cũng vậy, trí tuệ của Bồ-tát không có phân biệt, cũng không có ba đời, chỉ tùy tâm thị hiện giáo hóa chúng sinh, mà nói Bồ-tát ở kiếp trước kiếp sau.
Này thiện nam! Ví như mặt trời ở không trung, bóng nó hiện ra nơi tất cả vật báu và nơi nước trong lặng của ao hồ sông biển. Chúng sinh đều thấy bóng mặt trời, nhưng mặt trời chẳng đến các chỗ ấy.
Trí tuệ của Bồ-tát cũng vậy, ra khỏi biểu hữu lậu, an trụ nơi không trung tịch tĩnh, nơi pháp bảo của Phật không có chỗ nương vì muốn hóa độ chúng sinh nên tùy loại thọ sinh trong các cõi, mà thật ra thì không sinh tử, không nhiễm chấp, không tưởng phân biệt kiếp dài ngắn. Vì sao? Vì Bồ-tát rốt ráo rời kiến chấp tâm tưởng, tất cả điên đảo, được nhận thức chân thật, thấy thật tánh của pháp, biết tất cả thế gian như mộng như huyễn, không có chúng sinh, chỉ do sức đại Bi đại nguyện mà hiện ra trước chúng sinh để giáo hóa, điều phục họ.
Này thiện nam! Ví như nhà lái thuyền thường dùng thuyền lớn ở trong sông, chẳng đậu bờ bên này, chẳng ghé bờ bên kia, chẳng dừng ở giữa dòng, nên có thể đưa mọi người không ngừng nghỉ.
Cũng vậy, Đại Bồ-tát dùng thuyền Ba-la-mật ở trong biển sinh tử, chẳng tấp bờ bên này, chẳng ghé bờ bên kia, chẳng dừng ở giữa dòng, nên độ được chúng sinh không thôi dứt, dù tu hạnh Bồ-tát vô lượng kiếp, nhưng chưa từng phân biệt kiếp số dài ngắn.
Này thiện nam! Như hư không rộng lớn, tất cả thế giới thành hoại trong đó, mà hư không vẫn chẳng phân biệt, bản tánh thanh tịnh không nhiễm, không loạn, không ngại, không nhàm, chẳng dài chẳng

* Trang 628 *
device

ngắn, tận vị lai kiếp giữ gìn tất cả cõi.
Đại Bồ-tát cũng vậy, dùng tâm sâu xa rộng lớn ngang bằng cõi hư không, khởi gió đại nguyện, thâu tóm các chúng sinh khiến lìa đường ác, sinh các đường lành, đều khiến an trụ bậc Nhất thiết trí, diệt những dây phiền não sinh tử khổ não, mà không có tâm lo, mừng, mỏi, nhàm.
Này thiện nam! Như người huyễn hóa, dù có các chi phần đầy đủ nơi thân hình mà không có mười sự: Thở ra, hít vào, lạnh, nóng, đói, khát, lo, mừng, sinh, tử.
Cũng vậy, Đại Bồ-tát dùng trí như huyễn Pháp thân bình đẳng hiện các sắc tướng, nơi các cõi trụ vô lượng kiếp, giáo hóa chúng sinh. Ở trong sinh tử, nơi tất cả cảnh giới, không ưa, không nhàm, không thương, không giận, không khổ, không vui, không lấy, không bỏ, không an, không sợ.
Này thiện nam! Trí tuệ của Bồ-tát dù như vậy mà rất sâu khó lường, ta sẽ nương vào sức oai thần của Đức Phật mà giảng nói cho ông, cũng làm cho chư Bồ-tát đời vị lai viên mãn đại nguyện thành tựu trí lực.
Này thiện nam! Thuở xưa, trải qua số kiếp nhiều như số vi trần của biển thế giới, có kiếp tên là Thiện quang, thế giới tên là Bảo quang, trong kiếp đó có một vạn Đức Phật xuất thế:
Đức Phật đầu tiên hiệu là Pháp Luân Âm Hư Không Đăng Vương Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, mười tôn hiệu viên mãn.
Ở châu Diêm-phù-đề có vương đô tên là Bảo trang nghiêm. Phía Đông đô thành, không xa, có một khu rừng lớn tên là Diệu quang, ở đấy có đạo tràng tên là Bảo Hoa, có tòa Sư tử Phổ Quang Minh Ma-ni Liên Hoa Tạng.
Đức Như Lai Pháp Luân Âm thành Đẳng chánh giác tên tòa Sư tử này. Phật ngồi nơi đạo tràng mãn một trăm năm, vì chư Bồ-tát và hàng nhân thiên cùng những người đã gieo trồng thiện căn, đã tạo mọi thành tựu đầy đủ ở châu Diêm-phù-đề mà diễn nói chánh pháp.
Quốc vương tên là Thắng Quang. Thuở ấy, dân chúng thọ một vạn tuổi, trong đó phần đông sát sinh, trộm cướp, dâm dật, nói dối, nói thô ác, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, tham lam, sân giận, tà kiến, bất

* Trang 629 *
device

hiếu cha mẹ, bất kính Sa-môn, Bà-la-môn.
Nhà vua vì muốn sửa trị họ nên thiết lập nhà ngục, xiềng xích, giam nhốt vô lượng người phạm tội chịu khổ sở trong đó.
Thái tử tên là Thiện Phục, đoan nghiêm đẹp đẽ, đủ hai mươi tám tướng đại nhân.
Thái tử ở trong cung vẳng nghe tiếng kêu khóc nơi chốn ngục tù, động tâm thương xót, liền vào nhà ngục, thấy tù nhân bị gông cùm xiềng xích, cột dính với nhau, để ở chỗ tối tăm, có kẻ bị đốt, có kẻ bị xông khói, có kẻ bị đánh, có kẻ bị cắt xẻo, tóc rối mình trần, đói khát ốm gầy, rên rỉ khóc la. Thấy rồi, quá xót thương, Thái tử an ủi tội nhân:
–Các ngươi chớ lo sầu kinh sợ. Ta sẽ cứu thoát các ngươi”
Thái tử liền đến tâu Phụ vương:
–Tâu phụ vương! Trong ngục tội nhân khổ đau vô cùng. Cúi xin phụ vương khoan hồng, ban cho họ sự vô úy.
Nhà vua triệu năm trăm đại thần để hỏi sự việc này thế nào.
Các quan luận nêu: Tội nhân là những kẻ gian ác, cướp trộm của công, mưu toan cướp ngôi, lén vào cung cấm, tội đáng hành hình. Có ai thương cứu cũng bị tử hình.
Thái tử buồn thương bảo các quan:
–Xin thả những người ấy, tôi đành chịu tội, dù nát thân mất mạng tôi cũng cam chịu, miễn là tội nhân được thoát khổ. Vì sao? Vì nếu tôi không cứu được những tội nhân này thì làm sao cứu được chúng sinh trong nhà ngục của ba cõi.
Tất cả chúng sinh trong ba cõi bị tham ái ràng buộc, nghèo thiếu công đức, ngu si che đậy, đọa trong nẻo ác thân hình xấu xí, các căn phóng dật, tâm ý mê loạn chẳng cầu đạo xuất ly, mất ánh sáng trí tuệ, ưa mến ba cõi, dứt các phước đức, diệt những trí tuệ, phiền não làm tâm họ nhơ đục, ở trong ngục khổ, vào lưới của ma, thường bị những khổ sinh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, làm hại, bức bách mãi.
Tôi phải làm thế nào cho họ được giải thoát? Tôi phải xả thân mạng để cứu họ.
Lúc đó, các quan đồng đến chỗ vua, giơ tay nói lớn:

* Trang 630 *
device

–Đại vương nên biết! Như ý của Thái tử là hủy hoại vương pháp, họa đến dân chúng.
Nếu Đại vương không trị tội Thái tử thì ngôi báu của Đại vương tất khó được bền lâu.
Vua nghe các quan tâu liền nổi giận truyền giết thái tử và các tội nhân.
Vương hậu hay tin, buồn rầu gào khóc, cùng ngàn thể nữ chạy đến chỗ vua mọp lạy cầu vua tha tội Thái tử.
Vua nhìn Thái tử rồi bảo:
–Ngươi chớ cứu tội nhân, nếu cứu họ ta sẽ giết ngươi.
Thái tử vì muốn chuyên cầu Nhất thiết trí, vì muốn ban lợi ích cho chúng sinh, vì tâm đại Bi cứu khắp, nên tâm vững chắc không khiếp sợ, lại tâu:
–Xin hãy thả tội nhân, con sẽ chịu chết.
Vua bảo:
–Tùy ý.
Vương hậu tâu xin cho Thái tử tùy ý bố thí nửa tháng để tu phước, sau đó sẽ trị tội.
Vua liền phê chuẩn.
Phía Bắc đô thành có khu vườn lớn tên là Nhật quang, là hội trường bố thí thuở xưa. Thái tử đến đó lập hội bố thí lớn. Tất cả những thức uống ăn, y phục, thuốc men, vòng hoa, chuỗi báu, hương xoa, hương bột, cờ phướn, lọng báu, các vật dụng trang nghiêm cung cấp cho người xin theo nhu cầu của họ.
Đến ngày thứ mười lăm, là ngày cuối cùng, vua cùng các quan, trưởng giả, cư sĩ, dân chúng trong thành và các nhà ngoại đạo đều hội họp.
Bấy giờ, Như Lai Pháp Luân Âm Hư Không Đăng Vương biết chúng sinh đã đến lúc được điều phục, nên cùng với đại chúng có Thiên vương hầu hạ, Long vương cúng dường, Dạ-xoa vương bảo vệ, Càn-thát-bà vương ca ngợi, A-tu-la vương cúi mình đảnh lễ, Ca-lâu-la vương tâm thanh tịnh rải hoa báu, Khẩn-na-la vương hoan hỷ khuyến thỉnh, Ma-hầu-la-già vương nhất tâm chiêm ngưỡng, đồng đến hội trường bố thí.
Thái tử và mọi người thấy Đức Phật từ xa đi đến, thân tướng uy

* Trang 631 *
device

nghiêm thù thắng, các căn tịch tĩnh, như voi hiền thuận, tâm không nhơ đục, như ao nước sạch trong, hiện đại thần thông tự tại, hiển bày đại oai đức, đủ những tướng tốt trang nghiêm, phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp thế giới, tất cả lỗ chân lông phát ra mây sáng thơm, chấn động vô lượng cõi Phật nơi mười phương, chỗ nào Phật đến đều mưa những đồ trang nghiêm. Do oai nghi và công đức của Phật nên chúng sinh nào thấy Phật thì tâm thanh tịnh, hoan hỷ, phiền não tiêu diệt.
Thái tử và đại chúng đảnh lễ nơi chân Đức Phật, thiết bày tòa ngồi, chắp tay bạch Phật:
–Thật hy hữu, Đấng Thế Tôn đã đến! Thật hy hữu, Đấng Thiện Tuệ đã đến! Xin Đức Như Lai Từ bi thâu nhận chúng con mà ngự trên tòa này.
Do thần lực của Phật, nên trời Tịnh cư liền biếntòa ấy thành tòa sen hương ma-ni.
Đức Phật ngồi trên tòa sen ấy. Chư Bồ-tát cũng ngồi xung quanh Phật.
Tất cả mọi người trong hội trường ấy nhân thấy Đức Như Lai nên dứt khổ trừ chướng, có thể lãnh thọ Thánh pháp.
Khi ấy, Đức Như Lai biết họ đáng được hóa độ, bèn dùng âm thanh viên mãn giảng nói Khế kinh tên là Phổ Chiếu Nhân Luân, khiến các chúng sinh tùy theo loài mà nhận hiểu.
Lúc đó, có tám mươi triệu chúng sinh xa trần Ly cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Vô lượng triệu chúng sinh đạt được bậc Vô học. Mười ngàn chúng sinh trụ nơi đạo Đại thừa nhập hạnh Phổ hiền, thành tựu đầy đủ các đại nguyện.
Đồng thời mỗi phương trong mười phương đều có số chúng sinh nhiều như số vi trần của trăm cõi Phật, ở trong pháp Đại thừa tâm được điều phục.
Tất cả chúng sinh trong vô lượng thế giới thoát khỏi đường ác sinh nơi cõi trời, cõi người.
Thái tử Thiện Phục liền được môn giải thoát giáo hóa chúng sinh khiến sinh thiện căn của Bồ-tát.
Này thiện nam! Thái tử Thiện Phục xưa kia chính là thân ta.
Vì thuở xưa, ta phát tâm đại Bi bỏ thân mạng, của cải để cứu

* Trang 632 *
device

 khổ chúng sinh, mở cửa đại thí, cúng dường Đức Phật, nên được môn giải thoát này.
Này thiện nam! Nên biết thuở ấy, ta chỉ vì tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh, chẳng luyến ba cõi, chẳng cầu quả báo, chẳng tham danh tiếng, chẳng muốn tự khen mà khinh chê người khác, đối với các cảnh giới không chút tham nhiễm, không hề e sợ, chỉ nhằm trang nghiêm đạo Đại thừa xuất yếu, thường thích quán sát môn Nhất thiết trí, tu hành khổ hạnh, nên được môn giải thoát này.
Này thiện nam! Thuở xưa, năm trăm quan đại thần muốn hại Thái tử Thiện Phục, nay là năm trăm thuộc hạ của Đề-bà-đạt-đa. Những người này nhờ Đức Phật giáo hóa, sẽ được thành Phật. Đời vị lai trải qua số kiếp nhiều như số vi trần của núi Tu-di, có kiếp tên là Thiện quang, thế giới tên là Bảo quang, năm trăm người này sẽ thứ lớp thành Phật trong kiếp đó.
Đức Phật đầu tiên hiệu là Đại Bi, thứ hai hiệu là Nhiêu Ích Thế Gian, thứ ba hiệu là Đại Bi Sư Tử, thứ tư hiệu là Cứu Hộ Chúng Sinh, cho đến Đức Phật cuối cùng hiệu là Y Vương.
Dù chư Phật vị lai ấy đại Bi bình đẳng, nhưng cõi nước, chủng tộc, cha mẹ, thọ sinh, đản sinh, xuất gia học đạo, đến đạo tràng, chuyển pháp luân, giảng nói kinh, ngữ ngôn ngữ âm thanh thanh, ánh sáng, chúng hội, thọ mạng, pháp trụ và danh hiệu của các vị đều sai khác.
Này thiện nam! Những người phạm tội được ta cứu thoát thuở xưa ấy, nay là ngàn Đức Phật trong Hiền kiếp này như Đức Như Lai Câu-lưu-tôn cùng trăm vạn vô số Đại Bồ-tát phát tâm Vô thượng Bồ-đề nơi chỗ Đức Như Lai Vô Lượng Tinh Tấn Lực Danh Xưng Công Đức Tuệ, hiện nay ở các cõi nước trong mười phương tu tập tăng trưởng đạo Bồ-tát, giáo hóa chúng sinh khiến sinh thiện căn giải thoát.
Vua Thắng Quang thuở xưa ấy, nay là Đại luận sư Tát-già Ni-kiền Tử.
Cung nhân và quyến thuộc thuở xưa ấy, nay là sáu vạn đệ tử của Tát-già Ni-kiền Tử theo thầy đồng đến luận nghị với Đức Phật, bị Đức Phật hàng phục và đều được thọ ký sẽ thành Phật nơi đời vị

* Trang 633 *
device

 lai, cõi nước trang nghiêm, kiếp số, danh hiệu riêng khác.
Này thiện nam! Thuở xưa ấy, lúc ta cứu độ các tội nhân rồi, cha mẹ cho ta xuất gia học đạo với Đức Phật Pháp Luân Âm Hư Không Đăng Vương. Ta tu tịnh hạnh trong năm trăm năm liền thành tựu trăm vạn Đà-la-ni, trăm vạn thần thông, trăm vạn pháp tạng, trăm vạn sự tinh tấn dũng mãnh cầu đạt Nhất thiết trí, tịnh tu trăm vạn môn nhẫn nhục, tăng trưởng trăm vạn tâm tư duy, thành tựu trăm vạn lực Bồ-tát, nhập trăm vạn môn trí của Bồ-tát, được trăm vạn môn Bát-nhã ba-la-mật, thấy trăm vạn chư Phật nơi mười phương, sinh trăm vạn đại nguyện của Bồ-tát, trong mỗi niệm nơi mười phương, mỗi phương đều chiếu trăm vạn cõi Phật, trong mỗi niệm nhớ nghĩ trăm vạn chư Phật kiếp sau hay kiếp trước ở mười phương thế giới, trong mỗi niệm đều biết trăm vạn biển chư Phật biến hóa ở mười phương thế giới, trong mỗi niệm thấy trăm vạn chúng sinh trong các loài ở mười phương thế giới theo nghiệp mà sinh mà tử, ở đường thiện, đường ác, sắc tốt, sắc xấu, những chúng sinh ấy có đủ các thứ tâm hành, đủ các thứ dục lạc, đủ các thứ căn tánh, đủ các thứ nghiệp tập, đủ các thứ thành tựu, đều biết rõ tất cả.
Này thiện nam! Thuở xưa ấy sau khi chết, ta thọ sinh trở lại cung vua làm Chuyển luân vương.
Sau khi Đức Như Lai Pháp Luân Âm Hư Không Đăng Vương diệt độ, ta gặp Đức Như Lai Pháp Không Vương xuất thế, ta phụng sự cúng dường.
Kế đó, ta làm Đế Thích, cũng trong đạo tràng ấy, ta gặp Như Lai Thiên Vương Tạng, thân cận cúng dường.
Kế đó, ta làm Thiên vương Dạ-ma, ở thế giới ấy ta gặp Đức Như Lai Đại Địa Oai Lực Sơn, thân cận cúng dường.
Kế đó, ta làm Thiên vương Đâu-suất, ở thế giới ấy, ta gặp Đức Như Lai Pháp Luân Quang Âm Thanh Vương, thân cận cúng dường.
Kế đó, ta làm Thiên vương Hóa Lạc, ở thế giới ấy, ta gặp Đức Như Lai Hư Không Trí Vương, thân cận cúng dường.
Kế đó, ta làm Thiên vương Tha hóa tự tại, ở thế giới ấy, ta gặp Đức Như Lai Vô Năng Hoại Tràng, thân cận cúng dường.
Kế đó, ta làm A-tu-la vương, ở thế giới ấy, ta gặp Đức Như Lai

* Trang 634 *
device

 Nhất Thiết Pháp Lôi Âm Vương, thân cận cúng dường.
Kế đó, ta làm Phạm vương, ở thế giới ấy, ta gặp Đức Như Lai Phổ Hiền Hóa Diễn nói pháp Âm, thân cận cúng dường.
Này thiện nam! Trong kiếp Thiện quang nơi thế giới Bảo quang ấy, có một vạn Đức Như Lai xuất thế, ta đều thân cận phụng sự cúng dường.
Sau kiếp Thiện quang, có kiếp tên là Nhật quang, có sáu mươi ức Phật xuất thế. Đức Như Lai đầu tiên hiệu là Diệu Tướng Sơn. Bấy giờ, ta làm quốc vương tên là Đại Tuệ đã phụng sự cúng dường Đức Phật đó.
Kế có Đức Phật xuất thế hiệu Viên Mãn Kiên. Bấy giờ, ta làm cư sĩ, thân cận cúng dường.
Kế có Đức Phật xuất thế hiệu Ly Cấu Đồng Tử. Bấy giờ, ta làm đại thần, thân cận cúng dường.
Kế có Đức Phật xuất thế hiệu Dũng Mãnh Trì. Bấy giờ, ta làm A-tu-la vương thân cận cúng dường.
Kế có Đức Phật xuất thế hiệu là Tu-di Tướng. Bấy giờ, ta làm Thần chủ về cây thân cận cúng dường.
Kế có Đức Phật xuất thế hiệu là Ly Cấu Tý. Bấy giờ, ta làm thương gia thân cận cúng dường.
Kế có Đức Phật xuất thế hiệu là Sư Tử Du Bộ. Bấy giờ, ta làm Thần chủ về thành trì thân cận cúng dường.
Kế có Đức Phật xuất thế hiệu là Bảo Kế. Bấy giờ, ta làm Thiên vương Tỳ-sa-môn thân cận cúng dường.
Kế có Đức Phật xuất thế hiệu là Tối Thượng Pháp Xưng. Bấy giờ, ta làm Càn-thát-bà vương thân cận cúng dường.
Ở trong kiếp Nhật Quang đó, thứ lớp có sáu mươi ức Như Lai xuất thế. Thuở ấy, ta thường thọ nhiều loại thân, ở chỗ mỗi Đức Phật ta đều thân cận cúng dường, giáo hóa thành tựu vô lượng chúng  sinh. Ở chỗ mỗi Đức Phật ta được đủ các môn Tam-muội, đủ các môn Đà-la-ni, đủ các môn thần thông, đủ các môn biện tài, đủ các môn Nhất thiết trí, đủ các môn pháp minh, đủ các môn trí tuệ, chiếu soi đủ các loại biển khắp mười phương, vào đủ các biển cõi Phật, thấy đủ các biển chư Phật thành tựu, thanh tịnh tăng trưởng rộng lớn.

* Trang 635 *
device

Như ở trong kiếp Nhật quang đó, Ta đã thân cận cúng dường bao nhiêu Đức Phật, thì ở tất cả xứ, ở tất cả kiếp nhiều như số vi trần của tất cả biển thế giới có bao nhiêu Đức Phật xuất thế, ta đều thân cận cúng dường, nghe pháp tin nhận hộ trì cũng như vậy cả.
Ở chỗ tất cả Đức Như Lai như thế, ta đều tu tập môn giải thoát này, ta lại được vô lượng phương tiện giải thoát.
Bấy giờ, Thần chủ về đêm Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sinh muốn nêu lại nghĩa giải thoát này, vì Đồng tử Thiện Tài mà nói kệ rằng:
Ông dùng tâm hoan hỷ tin ưa
Hỏi pháp giải thoát khó nghĩ này
Ta nương sức hộ niệm của Phật
Vì ông giảng nói, phải nghe nhận.
Quá khứ vô biên kiếp lâu xa
Nhiều hơn số vi trần biển cõi
Lúc ấy, có cõi tên Bảo quang
 Trong ấy có kiếp tên Thiện quang.
Ở trong đại kiếp Thiện Quang này
Một vạn Như Lai tiếp xuất thế
Ta đều thân cận cúng dường Phật
Theo Phật tu học giải thoát này
Khi ấy vương đô tên Hỷ nghiêm
Ngang dọc rộng bằng rất tráng lệ.
Chúng sinh đủ nghiệp ở trong đó
Người tâm thanh tịnh, kẻ làm ác.
Quốc vương trị nước tên Thắng Quang
Luôn dùng chánh pháp cai trị dân
Thái tử của vua tên Thiện phục
Thân hình đoan nghiêm đủ tướng tốt
Bấy giờ, vô lượng người phạm tội
Giam trong ngục tối sẽ hành hình
Thái tử xem thấy tâm xót thương
Tâu lên phụ vương xin ân xá.
Các quan đại thần tâu Quốc vương

* Trang 636 *
device

Nay Thái tử làm nguy phép nước
Tội nhân như vậy phải gia hình
Thái tử sao lại xin ân xá.
Quốc vương Thắng Quang bảo Thái tử
Nếu cứu tội nhân con phải chết.
Thái tử tâm Bi càng mạnh hơn
Thề cứu chúng sinh không thoái khiếp.
Khi ấy hoàng hậu cùng thể nữ
Đồng đến triều đường tâu Quốc vương
Tạm tha Thái tử trong nửa tháng
Bố thí chúng sinh tạo công đức
Quốc vương nghe tâu liền chuẩn cho
Lập hội đại thí giúp nghèo thiếu
Những kẻ khốn cùng đều đến hội
Tùy chỗ nhu cầu đều cấp đủ
Thấm thoát đến ngày thứ mười lăm
Giờ xử Thái tử đã sắp đến
Đại chúng trăm ngàn muôn ức người
Đồng thời chiêm ngưỡng đều than khóc
Đức Phật biết chúng căn gần thục
Bèn đến thí hội độ chúng sinh
Hiển hiện thần biến đại trang nghiêm
Đại chúng thân cận và cung kính
Phật dùng nhất âm phương tiện nói
Pháp đăng chiếu khắp những Khế kinh
Vô lượng chúng sinh ý dịu dàng
Đều được thọ ký đạo Bồ-đề
Thái tử Thiện Phục sinh hoan hỷ
Phát khởi tâm Vô thượng Bồ-đề
Thệ nguyện phụng sự Đức Như Lai
Khắp vì chúng sinh làm chỗ tựa.
Liền xin xuất gia nương theo Phật
Tu hành đạo Nhất thiết chủng trí
Bấy giờ, bèn được giải thoát này

* Trang 637 *
device

Đại bi rộng độ các chúng sinh
Trong đó nương ở trải biển kiếp
Quán kỹ tánh chân thật các pháp
Thường ở biển khổ cứu chúng sinh
Như vậy tu tập đạo Bồ-đề.
Trong kiếp có chư Phật xuất hiện
Thảy đều phụng sự không để sót
Đều dùng tâm tin hiểu thanh tịnh
Lắng nghe, trì hộ Phật pháp thuyết
Kế đến biển kiếp như vi trần
Của vô lượng, vô biên cõi Phật
Bao nhiêu chư Phật hiện thế gian
Mỗi mỗi đều cúng dường như vậy.
Ta nhớ thuở xưa làm Thái tử
Thấy các chúng sinh ở lao ngục
Thệ nguyện xả thân để cứu giúp
Nhân đó chứng môn giải thoát này.
Tu tập trải qua các biển kiếp
Nhiều như số vi trần cõi Phật
Niệm niệm khiến họ được tăng trưởng
Được vô biên phương tiện thiện xảo
Trong đó có bao nhiêu Như Lai
Ta đều thấy hết nhờ khai ngộ
Khiến ta thêm sáng giải thoát này
Và đủ các thứ sức phương tiện
Ta ở vô lượng ngàn ức kiếp
Học môn giải thoát khó nghĩ này
Biển pháp chư Phật không có bờ
Trong nhất thời ta đều uống hết
Mười phương đều có tất cả cõi
Thân ta vào khắp không chướng ngại
Danh hiệu các cõi trong ba đời
Niệm niệm biết rõ hết tất cả
Biển chư Phật có trong ba đời

* Trang 638 *
device

Mỗi mỗi thấy rõ không thiếu sót
Cũng hiện được thân tướng Như Lai
Đến khắp chỗ của chư Phật đó.
Lại ở tất cả cõi mười phương
Đến trước tất cả Phật Đạo sư
Khắp mưa tất cả mây trang nghiêm
Cúng dường tất cả Vô thượng giác.
Lại dùng vô biên biển câu hỏi
Kính thỉnh tất cả chư Thế Tôn
Đức Phật đã rải mây pháp diệu
Thảy đều thọ trì không quên mất.
Lại ở vô lượng cõi mười phương
Trước tất cả chúng hội Như Lai
Ngồi trên tòa báu đẹp trang nghiêm
Thị hiện các thứ sức thần thông.
Lại ở vô lượng cõi mười phương
Thị hiện đủ các thứ thần thông
Một thân thị hiện vô lượng thân
Trong vô lượng thân hiện một thân
Lại ở trong mỗi mỗi lỗ chân lông
Đều phóng vô số ánh sáng lớn
Đều dùng đủ thứ phương tiện khéo
Diệt trừ lửa phiền não chúng sinh
Lại, trong mỗi mỗi mỗi lỗ chân lông
Xuất hiện vô lượng mây hóa thân
Đầy khắp các thế giới nơi mười phương
Khắp tuôn mưa pháp cứu muôn loài.
Tất cả những Phật tử mười phương
Vào môn giải thoát khó nghĩ này
Đều tận vị lai vô lượng kiếp
An trụ tu hành hạnh Bồ-tát
Tùy tâm chúng sinh mà thuyết pháp
Khiến họ đều trừ lưới tà kiến
Dạy họ Thiên đạo và Nhị thừa.

* Trang 639 *
device

Cho đến Nhất thiết trí Như Lai
Chỗ thọ sinh của mọi chúng sinh
Thị hiện vô biên đủ loại thân
Đều hiện thân hình như của họ
Ứng khắp tâm họ mà thuyết pháp
Nếu ai được môn giải thoát này
Thì trụ vô biên biển công đức
Như số vi trần trong biển cõi
Chẳng thể nghĩ bàn không số lượng.
Này thiện nam! Ta chỉ biết mỗi môn giải thoát Giáo hóa chúng sinh khiến sinh thiện căn này. Còn như chư Đại Bồ-tát siêu vượt thế gian hiện thân nơi các loài, chẳng trụ chẳng duyên không có chướng ngại, thấu rõ tự tánh của các pháp, khéo quán sát tất cả pháp, được trí vô ngã, chứng pháp vô ngã, giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh hằng không ngừng nghỉ, tâm thường an trụ pháp môn vô nhị, vào khắp tất cả biển ngôn từ, thì ta làm thế nào biết hết được nói hết được biển công đức đó, trí dũng mãnh đó, chỗ tâm hành đó, cảnh Tam-muội đó, sức giải thoát đó.
Này thiện nam! Nơi châu Diêm-phù-đề này có một vườn rừng tên là Lâm-tỳ-ni, trong vườn ấy có thần tên là Diệu Đức Viên Mãn. Ông nên đến đó hỏi: Bồ-tát làm thế nào tu hạnh Bồ-tát, sinh nơi nhà Như Lai, làm ánh sáng cho đời đến tận cùng kiếp vị lai mà không nhàm chán mệt mỏi?
Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài đảnh lễ nơi chân Thần chủ về đêm, đi quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ ra đi.

* Trang 640 *
device

 
Đại Tập 39 - Bộ Hoa Nghiêm IV - Số 279 (Q.46- 80) & Số 280- 285