LOGO VNBET
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
                    HOA NGHIÊM

                        QUYỂN 74

Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 15)

 
Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài đã được môn giải thoát của Bồ-tát nơi Chủ Thần chủ về đêm Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sinh, nên luôn ghi nhớ, tu tập, thấu rõ, tăng trưởng, rồi đi dần đến vườn Lâm-tỳ-ni tìm Thần Diệu Đức Viên Mãn khắp nơi, thấy thần này ở trong lầu gác Nhất thiết bảo thọ trang nghiêm, ngồi nơi tòa Sư tử Hoa sen báu, có hai mươi ức triệu chư Thiên cung kính vây quanh. Thần Diệu Đức vì chư Thiên mà giảng nói kinh Bồ-tát Thọ Sinh Hải, khiến chư Thiên đều được sinh nơi nhà Như Lai, thêm lớn biển đại công đức của Bồ-tát.
Thiện Tài đến đảnh lễ nơi chân Thần Diệu Đức, đứng trước chắp tay bạch:
–Thánh giả! Tôi đã phát tâm Vô thượng Bồ-đề, nhưng chưa biết Bồ-tát làm thế nào tu hạnh Bồ-tát, sinh nơi nhà Như Lai, làm ánh sáng cho đời?
Thần Diệu Đức đáp:
–Này thiện nam! Bồ-tát có mười thứ Tạng thọ sinh. Nếu Bồ-tát thành tựu pháp này thì sinh nơi nhà Như Lai, niệm niệm tăng trưởng thiện căn của Bồ-tát, chẳng mỏi, chẳng lười, chẳng nhàm, chẳng thoái, không dứt, không mất, rời những mê lầm, chẳng sinh tâm khiếp nhược hèn kém, lo buồn, hối tiếc, luôn hướng đến Nhất thiết trí, nhập môn pháp giới, phát tâm rộng lớn, tăng trưởng những Ba-la-mật, thành tựu Vô thượng Bồ-đề, rời bỏ cõi thế gian, vào địa Như Lai, được thần thông thù thắng, Phật pháp thường hiện tiền, thuận

* Trang 641 *
device

cảnh nghĩa chân thật của Nhất thiết trí. Mười Tạng thọ sinh là:
1.Tạng thọ sinh nguyện thường cúng dường tất cả chư Phật.
2.Tạng thọ sinh phát tâm Bồ-đề.
3.Tạng thọ sinh quán các pháp môn siêng tu hành.
4.Tạng thọ sinh dùng tâm thanh tịnh chiếu khắp ba đời.
5.Tạng thọ sinh ánh sáng bình đẳng.
6.Tạng thọ sinh sinh nơi nhà Như Lai.
7.Tạng thọ sinh ánh sáng của Phật lực.
8.Tạng thọ sinh quán môn phổ trí.
9.Tạng thọ sinh hiện khắp mọi sự trang nghiêm.
10.Tạng thọ sinh nhập địa Như Lai.
Này thiện nam! Thế nào là Tạng thọ sinh nguyện thường cúng dường tất cả chư Phật?
Lúc Bồ-tát mới phát tâm, phát nguyện như vầy: Ta phải tôn trọng cung kính cúng dường tất cả chư Phật, thấy Phật không chán, ở chỗ chư Phật thường mến ưa, thường tin sâu chắc, tu những công đức không ngừng nghỉ.
Này thiện nam! Thế nào là Tạng thọ sinh phát tâm Bồ-đề?
Bồ-tát này phát tâm Vô thượng Bồ-đề, nghĩa là phát khởi tâm đại Bi vì cứu giúp tất cả chúng sinh, phát tâm cúng dường Phật vì phụng sự rốt ráo, khởi tâm cầu khắp chánh pháp vì đối với tất cả không lẫn tiếc, khởi tâm rộng lớn hướng đến vì cầu đạt Nhất thiết trí, khởi tâm từ vô lượng vì thâu tóm khắp chúng sinh, khởi tâm chẳng bỏ tất cả chúng sinh vì mặc áo giáp thệ nguyện kiên cố cầu Nhất thiết trí, khởi tâm không dua nịnh vì được trí như thật, khởi tâm làm đúng như lời vì tu đạo Bồ-tát, khởi tâm chẳng dối chư Phật vì bảo vệ đại thệ nguyện của Phật, khởi tâm nguyện nơi Nhất thiết trí vì tận đời vị lai luôn giáo hóa chúng sinh không ngừng nghỉ.
Bồ-tát dùng công đức của tâm Bồ-đề nhiều như số vi trần của các cõi Phật như vậy, nên được sinh nơi nhà Như Lai.
Này thiện nam! Thế nào là Tạng thọ sinh quán các pháp môn siêng tu hành?
Đại Bồ-tát này phát khởi tâm quán tất cả biển pháp môn, phát khởi tâm hồi hướng về đạo Nhất thiết trí, viên mãn, phát khởi tâm

* Trang 642 *
device

chánh niệm không gây lỗi lầm, phát khởi tâm thanh tịnh của biển Tam-muội nơi tất cả Bồ-tát, phát khởi tâm tu thành tựu công đức của tất cả Bồ-tát, phát khởi tâm trang nghiêm tất cả đạo Bồ-tát, phát khởi tâm cầu Nhất thiết trí với hạnh đại tinh tấn tu các công đức như kiếp hỏa bừng cháy không thôi dứt, phát khởi tâm tu hạnh Phổ Hiền giáo hóa chúng sinh, phát khởi tâm khéo học tất cả oai nghi, tu công đức của Bồ-tát, lìa bỏ tất cả những cái hiện có, an trụ chân thật vô sở hữu.
Này thiện nam! Thế nào là Tạng thọ sinh dùng tâm thanh tịnh sâu xa chiếu khắp ba đời?
Đại Bồ-tát này đủ tâm thanh tịnh tăng thượng, được ánh sáng Bồ-đề của Như Lai, nhập biển phương tiện của Bồ-tát, tâm ý kiên cố như kim cang, xả bỏ nẻo sinh vào các cõi, thành tựu tất cả sức tự tại của Phật, tu hạnh thù thắng, đủ căn Bồ-tát, tâm ý sáng sạch, nguyện lực bất động, thường được chư Phật hộ niệm, phá trừ tất cả núi chướng ngại, khắp vì chúng sinh làm chỗ nương tựa.
Này thiện nam! Thế nào là Tạng thọ sinh ánh sáng bình đẳng?
Đại Bồ-tát này đầy đủ các hạnh, hóa độ khắp chúng sinh, tất cả những cái hiện có đều có thể xả bỏ, an trụ cảnh giới giới hạnh thanh tịnh rốt ráo của Phật, đầy đủ pháp nhẫn, thành tựu ánh sáng pháp nhẫn của Phật, dùng đại tinh tấn hướng tới Nhất thiết trí, đạt đến bờ giác, tu tập các môn thiền, được định phổ môn, trí tịnh viên mãn, dùng mặt trời trí tuệ chiếu rõ các pháp, được mắt vô ngại, thấy biển chư Phật, ngộ nhập tất cả pháp tánh chân thật, tất cả thế gian ai thấy cũng đều hoan hỷ, khéo tu tập được pháp môn như thật.
Này thiện nam! Thế nào là Tạng thọ sinh sinh nơi nhà Như Lai?
Đại Bồ-tát này sinh nơi nhà Như Lai, theo chư Phật mà an trụ, thành tựu tất cả pháp môn thâm diệu, đủ đại nguyện thanh tịnh của chư Phật ba đời, được đồng một thiện căn với tất cả chư Phật, cùng một thể tánh với chư Như Lai, đủ hạnh xuất thế pháp lành bạch tịnh, an trụ pháp môn công đức rộng lớn, nhập những Tam-muội thấy thần lực của Phật, tùy chỗ đáng hóa độ mà làm thanh tịnh chúng sinh, đáp đúng lời hỏi, biện tài vô tận.

* Trang 643 *
device

Này thiện nam! Thế nào là Tạng thọ sinh ánh sáng của Phật lực?
Đại Bồ-tát này vào sâu nơi lực Phật, du hành các cõi Phật, tâm không thoái chuyển, cúng dường phụng sự chúng hội Bồ-tát, không có nhàm chán, rõ tất cả pháp đều như huyễn khởi, biết các thế gian như cảnh trong mộng, tất cả sắc tướng giống như bóng sáng, thần thông hiện ra đều như biến hóa, tất cả sự thọ sinh đều như hình bóng, chư Phật thuyết pháp đều như tiếng vang nơi hang sâu, khai thị pháp giới đều khiến rốt ráo.
Này thiện nam! Thế nào là Tạng thọ sinh quán môn phổ trí?
Đại Bồ-tát này trụ nơi vị đồng chân, quán Nhất thiết trí, mỗi mỗi của trí đều đến tận cùng vô lượng kiếp, khai diễn nẻo hành hóa của tất cả Bồ-tát, đối với Tam-muội sâu xa của chư Bồ-tát, tâm được tự tại, niệm niệm sinh nơi chỗ của chư Như Lai trong mười phương thế giới, nơi cảnh có sai biệt nhập định không sai biệt, nơi pháp không sai biệt hiện trí có sai biệt, nơi vô lượng cảnh nhận biết không có cảnh giới, nơi cảnh giới ít nhập cảnh vô lượng, thông đạt pháp tánh rộng lớn không ngằn mé, biết các thế gian đều là giả nêu đặt, tất cả đều là chỗ phát khởi của Tâm thức.
Này thiện nam! Thế nào là Tạng thọ sinh hiện khắp mọi sự trang nghiêm?
Đại Bồ-tát này có thể có đủ cách trang nghiêm vô lượng cõi Phật, có thể hóa hiện khắp tất cả chúng sinh và những thân Phật, được vô sở úy, diễn nói pháp thanh tịnh cùng khắp pháp giới không chướng ngại, tùy sở thích của tâm khiến thấy biết tất cả, thị hiện những hạnh thành tựu Bồ-đề, khiến sinh đạo Nhất thiết trí vô ngại, việc làm như vậy chẳng lỗi thời, thường ở nơi tạng trí tuệ Tam-muội Tỳ-lô-giá-na.
Này thiện nam! Thế nào là Tạng thọ sinh nhập địa Như Lai?
Đại Bồ-tát này đều thọ pháp quán đỉnh ở chỗ chư Phật nơi ba đời, biết khắp tất cả thứ lớp của cảnh giới. Nghĩa là biết thứ lớp sinh tử đời trước đời sau của tất cả chúng sinh, biết thứ lớp tu hành của chư Bồ-tát, biết thứ lớp tâm niệm của tất cả chúng sinh, biết thứ lớp thành Phật của Như Lai ba đời, biết thứ lớp phương tiện thiện xảo

* Trang 644 *
device

thuyết pháp, cũng biết thứ lớp về danh hiệu, hoặc thành, hoặc hoại của các kiếp về đời trước, giữa, sau, tùy chỗ đáng hóa độ của chúng sinh, vì họ hiện thành đạo với công đức trang nghiêm, thần thông thuyết pháp, theo phương tiện điều phục.
Này thiện nam! Nếu Đại Bồ-tát đối với mười pháp này, tu tập tăng trưởng, thành tựu viên mãn, thì có thể ở trong một thứ trang nghiêm hiện nhiều thứ trang nghiêm. Như vậy, trang nghiêm tất cả cõi nước, khai ngộ tất cả chúng sinh, tận cùng kiếp vị lai không ngừng nghỉ, diễn nói tất cả biển Phật pháp, đủ những thứ cảnh giới, đủ những thứ thành thục, lần lượt truyền đến vô lượng pháp, hiện bày sức tự tại của Phật chẳng thể nghĩ bàn, làm sung mãn tất cả hư không pháp giới, ở trong biển tâm hành của các chúng sinh mà chuyển pháp luân, thị hiện thành Phật ở tất cả thế giới hằng không gián đoạn, dùng vô số ngôn ngữ âm thanh thanh tịnh để giảng nói tất cả pháp, trụ nơi vô lượng xứ, thông đạt vô ngại, dùng tất cả pháp trang nghiêm đạo tràng, tùy theo các sự ưa muốn, hiểu biết sai biệt của chúng sinh mà hiện thành Phật, khai thị vô lượng tạng pháp sâu xa, giáo hóa thành tựu tất cả thế gian.
 Bấy giờ, Thần chủ về rừng Lâm-tỳ-ni muốn nêu lại nghĩa này, nhờ thần lực của Phật nên quán sát khắp mười phương, nói kệ rằng:
Tâm thanh tịnh tối thượng Ly cấu
Thấy tất cả Phật không nhàm chán
Nguyện tận vị lai thường cúng dường
Là Tạng thọ sinh của bậc Trí
Trong tất cả cõi nước ba đời
Có những chúng sinh và chư Phật
Đều nguyện độ thoát hằng kính thờ
Là Tạng thọ sinh bậc khó nghĩ.
Nghe pháp không nhàm thích quán sát
Ở khắp ba đời không chướng ngại
Thân tâm thanh tịnh như hư không
Là Tạng thọ sinh bậc danh xưng.
Tâm ý hằng trụ biển đại Bi

* Trang 645 *
device

Cứng như Kim cang và núi báu
Thấu tỏ tất cả những môn trí
Là Tạng thọ sinh bậc Tối thắng.
Đại từ trùm khắp ở tất cả
Diệu hạnh thường tăng biển các độ
Dùng ánh sáng pháp chiếu mọi loài
Là Tạng thọ sinh bậc Dũng mãnh.
Tỏ thấy pháp tánh tâm vô ngại
Sinh ở nhà chư Phật ba đời
Vào khắp biển pháp giới mười phương
Là Tạng thọ sinh bậc Minh trí.
Pháp thân thanh tịnh tâm vô ngại
Đến khắp mười phương các cõi nước
Tất cả Phật lực đều được thành
Là Tạng thọ sinh chẳng nghĩ bàn.
Vào trí tuệ sâu đã tự tại
Nơi các Tam-muội cũng rốt ráo
Quán môn Nhất thiết trí như thật
Là Tạng thọ sinh bậc Chân thân.
Làm thanh tịnh tất cả cõi Phật
Siêng tu pháp, hóa khắp chúng sinh
Hiển hiện sức tự tại Như Lai
Là Tạng thọ sinh bậc đại danh.
Từ lâu tu hành Nhất thiết trí
Có thể mau nhập Bậc Như Lai
Biết rõ pháp giới đều vô ngại
Là Tạng thọ sinh của Phật tử.
Này thiện nam! Bồ-tát đủ mười pháp này thì sinh nơi nhà Như Lai, làm ánh sáng thanh tịnh của tất cả thế gian.
Ta từ vô lượng kiếp đến nay được môn giải thoát Thọ sinh tự tại ấy. Thiện Tài thưa:
–Bạch Thánh giả! Cảnh giới của môn giải thoát này như thế nào?

* Trang 646 *
device

Thần chủ về rừng nói:
–Này thiện nam! Trước kia ta phát nguyện, nguyện lúc tất cả Bồ-tát thị hiện thọ sinh, đều được thân cận. Nguyện nhập biển vô lượng thọ sinh của Như Lai Tỳ-lô-giá-na.
Do nguyện lực từ thuở xưa ấy nên nay ta sinh nơi vườn Lâm-tỳ-ni trong thế giới Diêm-phù-đề này, chuyên nghĩ tưởng về Bồ-tát lúc nào hạ sinh.
Qua một trăm năm, quả nhiên Đức Thế Tôn từ cõi trời Đâu-suất đản sinh tại đây.
Lúc ấy, vườn Lâm-tỳ-ni này hiện mười tướng:
1.Trong vườn này mặt đất bỗng nhiên bằng phẳng, không còn hầm hố gò nổng.
2.Kim cang làm đất, các báu trang nghiêm, không có ngói sạn gai gốc.
3.Cây Đa-la báu bày hàng giáp vòng, rễ ăn sâu đến bờ sông.
4.Những chồi hương mọc lên, những tạng hương hiện ra, cây hương báu tàn to rậm rợp, mùi thơm hơn hương cõi trời.
5.Những tràng hoa đẹp, các thứ trang nghiêm báu phân bố thành hàng đầy khắp mọi nơi.
6.Trong vườn có bao nhiêu cây đều tự nhiên nở hoa báu ma-ni.
7.Trong những ao hồ đều mọc hoa đầy mặt nước.
8.Khi ấy tất cả tám Bộ chúng như Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà các vua của tám bộ chúng ấy ở cõi Dục, cõi Sắc trong thế giới Ta-bà này đều đến đông đủ nơi vườn Lâm-tỳ-ni này, đứng chắp tay, cung kính.
9.Trong thế giới này có bao nhiêu Thiên nữ, cho đến Ma-hầu-la-già nữ đều rất hoan hỷ, tay cầm những vật cúng dường đứng hướng về phía cây Vô ưu.
10.Chư Phật khắp mười phương, từ nơi rốn đều phóng ra ánh sáng tên là Bồ-tát thọ sinh tự tại đăng chiếu sáng khắp khu vườn này. Trong mỗi mỗi ánh sáng đều hiện rõ việc chư Phật thọ sinh, đản sinh, các thần biến hiện có và công đức thọ sinh của tất cả Bồ-tát. Lại phát ra những ngôn ngữ âm thanh của chư Phật.
Trên đây là mười tướng lành trong vườn Lâm-tỳ-ni.

* Trang 647 *
device

Lúc mười tướng lành này hiện ra, các Thiên vương liền biết sẽ có Bồ-tát hạ sinh.
Thấy tướng lành này, ta hoan hỷ vô lượng.
Này thiện nam! Lúc phu nhân Ma-da ra khỏi thành Ca-tỳ-la, đi vào khu vườn này, lại hiện mười tướng lành về ánh sáng, khiến các chúng sinh được ánh sáng pháp.
Đây là mười tướng lành ánh sáng:
Ánh sáng của tất cả tạng hoa báu.
Ánh sáng của tạng hương báu.
Ánh sáng của hoa sen báu khai diễn âm thanh vi diệu chân thật.
Ánh sáng mới phát tâm của Bồ-tát nơi mười phương.
Ánh sáng của tất cả Bồ-tát được nhập các địa hiện thần biến.
Ánh sáng nơi trí tuệ của tất cả Bồ-tát tu Ba-la-mật viên mãn.
Ánh sáng nơi trí đại nguyện của tất cả Bồ-tát.
Ánh sáng nơi trí phương tiện của tất cả Bồ-tát.
Ánh sáng nơi trí chân thật của tất cả Bồ-tát chứng pháp giới.
Ánh sáng của tất cả Bồ-tát được sự thọ sinh, xuất gia, thành Chánh giác tự tại của Phật.
Mười thứ ánh sáng này chiếu khắp tâm của vô lượng chúng sinh.
Này thiện nam! Lúc phu nhân Ma-da ngồi dưới tàng cây Vô Ưu lại hiện mười thứ thần biến của Bồ-tát sắp đản sinh:
Lúc Bồ-tát sắp đản sinh, chư Thiên, Thiên tử, Thiên nữ nơi cõi Dục và chư Thiên, chư Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, cùng quyến thuộc nơi cõi Sắc, vì để cúng dường nên đều vân tập đến đông đủ.
Phu nhân Ma-da oai đức thù thắng, các lỗ chân lông nơi thân đều phóng ra ánh sáng chiếu khắp đại thiên thế giới không chướng ngại, làm lu mờ hết thảy các thứ ánh sáng khác, diệt trừ tất cả phiền não và khổ hoạn nơi cõi ác của chúng sinh. Đây là thần biến thứ nhất của Bồ-tát lúc sắp đản sinh.
Khi ấy, trong bụng của phu nhân Ma-da đều hiện bày tất cả hình tượng của đại thiên thế giới, nơi trăm ức châu Diêm-phù-đề với

* Trang 648 *
device

 những đô ấp, vườn rừng, danh hiệu riêng khác đều có phu nhân Ma-da ở và Thiên chúng vây quanh, đều hiển hiện tướng thần biến chẳng thể nghĩ bàn của Bồ-tát sắp đản sinh. Đây là tướng thứ hai.
Tất cả lỗ chân lông nơi thân của phu nhân Ma-da đều hiện ra các sự việc của Như Lai thuở xưa lúc hành đạo Bồ-tát, cung kính cúng dường chư Phật lãnh hội giáo pháp của chư Phật, như ảnh tượng hư không, nhật nguyệt, tinh tú, hiện rõ trong gương sáng, nước trong. Đây là thần biến thứ ba của Bồ-tát lúc sắp đản sinh. Lại, trong mỗi mỗi lỗ chân lông nơi thân của phu nhân Ma-da đều hiện ra các sự việc của Như Lai thuở xưa lúc còn tu hạnh Bồ-tát, ở thành ấp, thôn xóm, núi rừng, sông biển, chúng sinh, số kiếp trong thế giới, gặp Phật xuất thế, vào cõi nước thanh tịnh, tùy chỗ thọ sinh, thọ mạng dài ngắn, nương tựa nơi Thiện tri thức, tu hành pháp lành. sinh bất cứ nơi chốn nào trong tất cả cõi, phu nhân Ma-da luôn là sinh mẫu của Bồ-tát. Đây là thần biến thứ tư của Bồ-tát lúc sắp đản sinh. Lại, trong mỗi mỗi lỗ chân lông của phu nhân Ma-da hiển hiện các sự việc của Như Lai thuở xưa lúc còn tu hạnh Bồ-tát, sinh tại xứ nào, hình mạo sắc tướng, y phục, ăn uống, những sự khổ vui đều hiện rõ ràng. Đây là thần biến thứ năm của Bồ-tát lúc sắp đản sinh. Lại, trong mỗi mỗi lỗ chân lông của phu nhân Ma-da đều hiện các sự việc của Như Lai thuở xưa lúc còn tu hạnh bố thí, xả thí cả những vật khó xả như đầu, mắt, tai, mũi, môi, lưỡi, răng, tay, chân, máu, thịt, gân, xương, vợ, con, thành ấp, cung điện, y phục, chuỗi ngọc, vàng bạc, châu báu. Cùng thấy hình dạng của những người thọ thí và chỗ ở của họ. Đây là thần biến thứ sáu của Bồ-tát lúc sắp đản sinh.
Khi phu nhân Ma-da đi vào khu vườn này, thì khu vườn đó hiện bày hết tất cả cõi nước, vườn rừng, y phục, tràng hoa, hương xoa, hương bột, phướn lọng, đồ trang nghiêm, kỹ nhạc ca ngâm, âm thanh thượng diệu của chư Phật quá khứ lúc vào thai mẹ, làm cho chúng sinh đều được nghe thấy. Đây là thần biến thứ bảy của Bồ-tát lúc sắp đản sinh.
Khi phu nhân Ma-da đi vào khu vườn này, từ nơi thân của phu

* Trang 649 *
device

nhân xuất hiện cung điện lầu gác ma-ni Vương chỗ ở của Bồ-tát, hơn hẳn tất cả cung điện của tám Bộ chúng như Thiên, Long và cung điện của nhân vương. Cung điện ma-ni vương này có lưới báu giăng bày phía trên hương thơm ngào ngạt, các báu trang nghiêm, trong ngoài thanh tịnh, mỗi mỗi đều sai biệt, chẳng lẫn lộn, bao khắp cả vườn Lâm-tỳ-ni. Đây là thần biến thứ tám của Bồ-tát lúc sắp đản sinh.
Khi phu nhân Ma-da bước vào vườn này, từ nơi thân của phu nhân xuất hiện chư Bồ-tát nhiều như số vi trần của mười vô số trăm ngàn ức triệu cõi Phật. Những Bồ-tát ấy, thân hình, dung mạo, tướng tốt ánh sáng, oai nghi đi đứng, thần thông, quyến thuộc đều đồng như Bồ-tát Tỳ-lô-giá-na, tất cả cùng lúc tán thán Như Lai. Đây là thần biến thứ chín của Bồ-tát lúc sắp đản sinh.
Khi phu nhân Ma-da sắp đản sinh Bồ-tát, ở trước mặt phu nhân, bỗng từ cảnh giới kim cang mọc lên hoa sen lớn tên là Nhất Thiết bảo trang nghiêm tạng, kim cang làm cọng, các báu làm tua, châu như ý vương làm đài, có nhiều cánh như số vi trần của mười cõi Phật, tất cả đều bằng châu ma-ni. Lưới báu, lọng báu che phía trên. Tất cả Thiên vương cầm giữ. Tất cả Long vương tuôn mưa hương. Tất cả Dạ-xoa vương cung kính vây quanh rải hoa trời. Tất cả Càn-thát-bà vương dùng âm thanh vi diệu ca ngợi công đức cúng dường Phật của Bồ-tát thuở xưa.
Tất cả A-tu-la vương bỏ tâm kiêu mạn mà cúi đầu kính lễ. Tất cả Ca-lâu-la vương buông rũ phướn lụa báu khắp hư không. Tất cả Khẩn-na-la vương hoan hỷ chiêm ngưỡng ca ngâm khen ngợi công đức của Bồ-tát. Tất cả Ma-hầu-la-già vương đều hoan hỷ tán thán rải tất cả mây báu trang nghiêm. Đây là thần biến thứ mười của Bồ-tát lúc sắp đản sinh.
Này thiện nam! Vườn Lâm-tỳ-ni thị hiện mười thần biến như vậy rồi, sau đó Bồ-tát đản sinh, như mặt trời trong sáng hiện ra nơi hư không, như mây lành hiện ở đỉnh núi cao, như làn chớp sáng giữa cụm mây dầy, như ngọn đuốc sáng lớn giữa đêm tối. Bấy giờ, Bồ-tát từ hông của mẹ đản sinh, thân tướng rực rỡ cũng như vậy.
Này thiện nam! Lúc đó, dù hiện sơ sinh nhưng Bồ-tát đã thấu tỏ tất cả các pháp như mộng, như huyễn, như ảnh, như tượng, không

* Trang 650 *
device

đến không đi, chẳng sinh chẳng diệt.
Ta cũng thấy đủ loại thần biến nơi vườn Lâm-tỳ-ni trong châu Diêm-phù-đề nơi bốn châu thiên hạ này  khi Đức Phật thị hiện đản sinh.
Đồng thời ta cũng thấy đủ các loại thần biến nơi vườn Lâm-tỳ-ni nơi châu Diêm-phù-đề trong trăm ức Bốn châu thiên hạ ở đại thiên thế giới khi Đức Phật đản sinh, cũng thấy vô lượng cõi Phật trong mỗi mỗi vi trần của đại thiên thế giới, cũng thấy vô lượng cõi Phật trong mỗi mỗi vi trần của  trăm thế giới Phật, ngàn thế giới Phật, cho đến tất cả thế giới nơi mười phương, tất cả cõi Phật như thế đều có những sự thần biến của Như Lai thị hiện đản sinh như thế, niệm niệm không gián đoạn.
Đồng tử Thiện Tài thưa:
–Bạch Thánh giả! Thánh giả được môn giải thoát này đã bao lâu? Thần chủ nói:
–Này thiện nam! Thuở xưa, trải qua số kiếp nhiều như số vi trần của ức cõi Phật, lại hơn số đó, có kiếp tên là Duyệt lạc, thế giới tên là Phổ bảo, có tám mươi triệu Đức Phật lần lượt xuất hiện trong kiếp ấy.
Phật đầu tiên hiệu là Tự Tại Công Đức Tràng, đầy đủ mười tôn hiệu.
Thế giới Phổ bảo có bốn châu thiên hạ tên là Diệu quang trang nghiêm. Châu Diêm-phù-đề trong bốn châu thiên hạ đó có một vương đô tên là Tu-di trang nghiêm tràng, quốc vương tên Bảo Diệm Nhãn, phu nhân tên là Hỷ Quang.
Như phu nhân Ma-da ở thế giới này là mẹ của Như Lai Tỳ-lô-giá-na, phu nhân Hỷ Quang là mẹ của Đức Như Lai Tự Tại Công Đức Tràng.
Lúc phu nhân Hỷ Quang sắp đản sinh Bồ-tát, phu nhân đã cùng với hai mươi ức triệu thể nữ đến vườn Kim hoa. Vườn này có lầu tên Diệu bảo phong, cạnh lầu có cây tên Nhất thiết thí. Phu nhân Hỷ Quang với tay vịn vào nhánh cây Nhất thiết thí thì đản sinh Bồ-tát.
Chư Thiên vương đem nước thơm đến tắm gội Bồ-tát. Tắm

* Trang 651 *
device

xong, chư Thiên vương trao Bồ-tát cho nhũ mẫu Tịnh Quang đang đứng hầu một bên.
Nhũ mẫu lãnh bồng Bồ-tát, tâm vô cùng hoan hỷ, liền được Tam-muội Phổ nhãn của Bồ-tát. Được Tam-muội này, nhũ mẫu thấy vô lượng chư Phật nơi mười phương, lại được môn Giải Thoát tự tại thị hiện thọ sinh ở tất cả chốn của Bồ-tát, như thần thức lúc đầu thọ thai, mau chóng vô ngại. Vì được môn giải thoát ấy nên thấy rõ sự tự tại thọ sinh theo nguyện lực sẵn có của chư Phật.
Này thiện nam! Vào thời Đức Như Lai Tự Tại Công Đức Tràng đản sinh nhũ mẫu Tịnh Quang chính là thân ta đấy.
Từ đó đến nay, niệm niệm ta thường thấy Đức Phật Tỳ-lô-giá-na thị hiện biển Thọ sinh của Bồ-tát, đủ thần lực tự tại, điều phục chúng sinh. Như thấy Phật Tỳ-lô-giá-na nương nơi nguyện lực sẵn có, niệm niệm thị hiện thần biến về Bồ-tát thọ sinh nơi đại thiên thế giới này, cho đến trong vi trần của tất cả thế giới khắp mười phương, thấy tất cả chư Phật cũng đều như vậy. Ta đều cung kính, phụng sự cúng dường, nghe thuyết pháp như thuyết tu hành.
Bấy giờ, Thần chủ về rừng Lâm-tỳ-ni muốn nêu lại nghĩa giải thoát này, nương theo thần lực của Phật, quán sát mười phương rồi nói kệ rằng:
Đồng tử ông đã hỏi
Cảnh sâu xa của Phật
Nay ông phải nghe, nhận
Ta nói nhân duyên ấy.
Trải qua kiếp như bụi
Có kiếp tên Duyệt lạc
Có tới tám mươi triệu
Như Lai xuất thế gian.
Như Lai đầu tiên là
Tự Tại Công Đức Tràng
Ta ở vườn Kim hoa
Thấy Bồ-tát sơ sinh
Lúc ấy, ta nhũ mẫu
Trí tuệ rất thông nhanh

* Trang 652 *
device

Chư Thiên trao cho ta
Thân Bồ-tát kim sắc
Ta liền vội ẵm bồng
Nhìn kỹ vô kiến đỉnh
Thân tướng đều viên mãn
Mỗi tướng đều vô biên
Thân thanh tịnh Ly cấu
Trang nghiêm với tướng tốt
Vì như tượng báu đẹp
Thấy xong tự vui mừng
Tư duy công đức đó
Mau chóng thêm biển phước.
Thấy sự thần thông này
Ta phát tâm Bồ-đề
Chuyên cầu công đức Phật
Thêm rộng những đại nguyện
Nghiêm tịnh tất cả cõi
Diệt trừ ba đường ác
Ở khắp mười phương cõi
Cúng dường vô số Phật.
Tu hành thệ nguyện xưa
Cứu thoát khổ chúng sinh.
Ta ở chỗ Phật ấy
Nghe pháp được giải thoát
Vô lượng kiếp tu hành
Như vi trần ức cõi
Kiếp có bao nhiêu Phật
Ta đều từng cúng dường
Hộ trì pháp của Phật
Làm tịnh biển giải thoát
Như vi trần ức cõi
Đức Mười Lực quá khứ
Thọ trì pháp luân Phật
Thêm sáng giải thoát này

* Trang 653 *
device

Ta trong khoảng một niệm
Thấy nơi vi trần cõi
Mỗi trần có Đức Như Lai
Làm tịnh biển các cõi.
Trong cõi đều có Phật
Hiện Đản sinh nơi vườn
Đều hiện sức thần thông
Rộng lớn chẳng nghĩ bàn.
Hoặc thấy chư Bồ-tát
Ức cõi chẳng nghĩ bàn
Ở tại trên Thiên cung
Sắp chứng Phật Bồ-đề.
Nơi vô lượng biển cõi
Chư Phật hiện thọ sinh
Thuyết pháp giữa đại chúng
Nơi đây ta đều thấy.
Một niệm thấy Bồ-tát
Nhiều như bụi ức cõi
Xuất gia đến đạo tràng
Thị hiện cảnh giới Phật
Ta thấy trong vi trần
Vô lượng Phật thành đạo
Đều hiện những phương tiện
Độ thoát chúng sinh khổ.
Trong mỗi mỗi vi trần
Chư Phật chuyển pháp luân
Đều dùng tiếng vô tận
Mưa khắp pháp cam lộ
Số vi trần ức cõi
Trong mỗi mỗi vi trần
Đều thấy chư Như Lai
Thị hiện nhập Niết-bàn
Vô lượng cõi như vậy
Như Lai hiện Đản sinh

* Trang 654 *
device

Khắp nơi ta phân thân
Hiện ra trước cúng dường.
Biển cõi chẳng nghĩ bàn
Vô lượng loài sai khác
Ta đều hiện trước họ
Tuôn khắp mưa đại pháp
Phật tử, Ta biết môn
Giải thoát khó nghĩ này
Trong vô lượng ức kiếp
Tán dương không hết được.
Này thiện nam! Ta chỉ biết mỗi môn giải thoát Tự tại thị hiện thọ sinh khắp tất cả chốn trong vô lượng kiếp này của Bồ-tát.
Còn như chư Đại Bồ-tát có thể đem một niệm làm những kiếp tạng, quán tất cả pháp, dùng phương tiện khéo mà thị hiện thọ sinh, cúng dường cùng khắp tất cả chư Phật, thông đạt rốt ráo tất cả Phật pháp, nơi tất cả loài đều thị hiện thọ sinh, ngồi nơi tòa liên hoa ở trước tất cả Phật, biết các chúng sinh lúc đáng được độ, vì họ hiện thọ sinh, tạo phương tiện điều phục, ở tất cả cõi hiện những thần biến, dường như ảnh tượng đều hiện ra trước họ, thì ta làm thế nào biết hết được, nói hết được hạnh công đức đó.
Này thiện nam! Thành Ca-tỳ-la này có cô gái họ Thích tên là Cù-ba. Ông nên đến đó hỏi: Bồ-tát làm thế nào ở trong sinh tử giáo hóa chúng sinh?
Đồng tử Thiện Tài bèn đảnh lễ nơi chân Thần rừng Lâm-tỳ-ni, đi quanh vô số vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ ra đi.

* Trang 655 *
device

 
Đại Tập 39 - Bộ Hoa Nghiêm IV - Số 279 (Q.46- 80) & Số 280- 285