LOGO VNBET
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
             HOA NGHIÊM
                  QUYỂN 77
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 18)

 
Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài đi dần đến thành Diệu ý hoa môn, gặp Đồng tử Đức Sinh và Đồng nữ Hữu Đức, đảnh lễ nơi chân hai vị, đi quanh theo phía bên phải nhiều vòng xong, đứng trước chắp tay, bạch:
–Thánh giả! Tôi đã phát tâm Vô thượng Bồ-đề, nhưng chưa biết Bồ-tát làm thế nào học hạnh Bồ-tát, làm thế nào tu đạo Bồ-tát?
Xin Thánh giả thương xót chỉ dạy!
Đức Sinh và Hữu Đức nói:
–Này thiện nam! Chúng tôi chứng được môn giải thoát của Bồ-tát tên là Huyễn trụ.
Vì được môn giải thoát này nên thấy tất cả thế giới đều tồn tại như huyễn, vì do nhân duyên mà sinh khởi.
Tất cả chúng sinh đều tồn tại như huyễn, vì do nghiệp phiền não mà sinh khởi.
Tất cả chúng sinh đều tồn tại như huyễn, vì do nghiệp phiền não mà sinh khởi.
Tất cả thế gian đều tồn tại như huyễn, vì do vô minh, hữu, ái xoay vần làm duyên sinh khởi.
Tất cả pháp đều tồn tại như huyễn, vì do những huyễn duyên như ngã kiến sinh khởi.
Tất cả ba đời đều tồn tại như huyễn, vì do những Trí điên đảo như ngã kiến sinh khởi.
Tất cả chúng sinh sinh, diệt, lão, bệnh, tử, ưu bi, khổ não, đều

* Trang 714 *
device

 

tồn tại như huyễn, vì do phân biệt hư vọng sinh khởi.

Tất cả cõi nước đều tồn tại như huyễn, vì do tưởng đảo, tâm đảo, kiến đảo và vô minh hiện khởi.

Tất cả Thanh văn và Bích-chi-phật đều tồn tại như huyễn, vì do trí đoạn phân biệt mà thành.

Tất cả Bồ-tát đều tồn tại như huyễn, vì do những hạnh nguyện có thể tự điều phục và giáo hóa chúng sinh mà thành.

Tất cả chỗ nêu bày về điều phục, biến hóa của chúng hội Bồ-tát đều tồn tại như huyễn, vì do nguyện trí huyễn mà thành.

Này thiện nam! Tự tánh của cảnh giới huyễn là chẳng thể nghĩ bàn.

Chúng tôi chỉ biết môn giải thoát huyễn trụ này. Còn như chư Đại Bồ-tát khéo nhập nơi vô biên lưới huyễn của các sự việc, thì chúng tôi làm thế nào biết được, nói được hạnh công đức đó.

Đồng tử và đồng nữ giảng nói môn giải thoát của mình đã chứng đắc xong, dùng diệu lực của thiện căn chẳng thể nghĩ bàn làm cho thân tâm của Đồng tử Thiện Tài trở nên hòa dịu uyển chuyển, rồi nói:

–Này thiện nam! Phương Nam của xứ này có nước Hải ngạn, ở đấy có khu vườn tên Đại trang nghiêm, trong vườn có một tòa lầu gác rộng lớn tên là Tỳ-lô-giá-na trang nghiêm tạng.

Lầu gác này có được là do quả báo từ thiện căn của Bồ-tát, do lực niệm, lực nguyện, lực tự tại, lực thần thông của Bồ-tát sinh, do phương tiện thiện xảo của Bồ-tát sinh, do phước đức trí tuệ của Bồ-tát sinh.

Này thiện nam! Bồ-tát trụ nơi môn giải thoát chẳng thể nghĩ bàn, dùng tâm đại Bi, vì các chúng sinh mà hiện bày cảnh giới như vậy, tích tập những trang nghiêm như vậy.

Đại Bồ-tát Di-lặc ở trong lầu gác ấy nhằm để thâu nhận phụ mẫu, quyến thuộc và muôn dân nơi mình sinh ra, làm cho họ được thành thục. Lại muốn cho những chúng sinh đồng thọ sinh, đồng tu hành ở trong pháp Đại thừa được kiên cố. Lại muốn cho tất cả chúng sinh ấy tùy chỗ trụ, tùy nơi thiện căn thảy đều được thành tựu.

Lại cũng muốn vì ông mà hiển thị môn giải thoát của Bồ-tát,

* Trang 715 *
device

hiển thị Bồ-tát hiện hữu khắp tất cả chỗ thọ sinh tự tại, hiển thị Bồ-tát dùng vô số các thứ thân, hiện khắp trước tất cả chúng sinh để luôn giáo hóa họ, hiển thị Bồ-tát dùng sức đại Bi thâu tóm tất cả tài sản của thế gian mà không nhàm chán, hiển thị Bồ-tát tu đủ tất cả các hạnh, biết rõ tất cả hạnh, lìa các tướng, hiển thị Bồ-tát thọ sinh khắp nơi vì biết rõ tất cả sự sinh đều là vô tướng.
Ông nên đến đó hỏi Bồ-tát làm thế nào thực hành hạnh Bồ-tát, làm thế nào tu đạo Bồ-tát, làm thế nào học giới Bồ-tát, làm thế nào làm thanh tịnh tâm Bồ-tát, làm thế nào để phát nguyện Bồ-tát,
làm thế nào để chứa nhóm trợ đạo Bồ-tát, làm thế nào để nhập các địa của Bồ-tát, làm thế nào thành tựu đầy đủ các pháp Ba-la-mật của Bồ-tát, làm thế nào được Vô sinh nhẫn của Bồ-tát, làm thế nào để đạt đủ pháp công đức của Bồ-tát, làm thế nào hành trì phụng sự Thiện tri thức của Bồ-tát?
Này thiện nam! Bồ-tát Di-lặc thông đạt tất cả hạnh Bồ-tát, biết rõ tâm của chúng sinh, thường hiện thân trước họ để giáo hóa điều phục.
Bồ-tát Di-lặc đã thành tựu viên mãn tất cả Ba-la-mật, đã trụ nơi tất cả địa của Bồ-tát, đã chứng tất cả các pháp nhẫn của Bồ-tát, đã nhập tất cả phần vị của Bồ-tát, đã được Phật thọ ký đầy đủ, đã du hành nơi tất cả cảnh giới của Bồ-tát, đã được thần lực của tất cả Phật, đã được Đức Như Lai đem nước pháp cam lộ của Nhất thiết trí rưới lên đỉnh đầu.
Này thiện nam! Bồ-tát Di-lặc có thể làm cho các thiện căn của ông được thấm nhuần, có thể làm tăng trưởng tâm Bồ-đề của ông, có thể làm kiên cố chí nguyện của ông, có thể thêm pháp lành cho ông, có thể làm lớn căn tánh Bồ-tát của ông, có thể chỉ bày pháp vô ngại cho ông, có thể làm cho ông vào bậc Phổ Hiền, có thể giảng nói về nguyện của Bồ-tát cho ông, có thể giảng nói về hạnh Phổ Hiền cho ông, có thể vì ông mà giảng nói tất cả hạnh nguyện làm thành công đức của Bồ-tát.
Này thiện nam! Ông chẳng nên tu một điều lành, chiếu soi một pháp, hành trì một hạnh, phát khởi một nguyện, được một thọ ký, trụ nơi một nhẫn mà cho là rốt ráo.

* Trang 716 *
device

Ông chớ nên đem tâm có hạn lượng mà thực hành sáu Độ, trụ nơi mười Địa, làm thanh tịnh cõi Phật phụng thờ Thiện tri thức. Vì sao? Này thiện nam! Vì Đại Bồ-tát phải gieo trồng vô lượng thiện căn, phải chứa vô lượng vật dụng của Bồ-đề, phải tu vô lượng nhân Bồ-đề, phải học vô lượng thiện xảo hồi hướng, phải giáo hóa vô lượng cõi chúng sinh, phải biết vô lượng tâm của chúng sinh, phải biết vô lượng căn của chúng sinh, phải rõ vô lượng sự hiểu biết của chúng sinh, phải quán vô lượng hạnh của chúng sinh, phải điều phục vô lượng chúng sinh, phải đoạn vô lượng phiền não, phải làm thanh tịnh vô lượng nghiệp tập, phải diệt vô lượng tà kiến, phải trừ vô lượng tâm tạp nhiễm, phải phát khởi vô lượng tâm thanh tịnh, phải nhổ vô lượng mũi tên độc, khổ, phải làm cạn vô lượng biển ái dục, phải phá trừ vô lượng bóng tối vô minh, phải xô dẹp vô lượng núi ngã mạn, phải làm đứt vô lượng dây sinh tử, phải qua khỏi vô lượng dòng hữu lậu, phải làm khô vô lượng biển thọ sinh, phải làm cho vô lượng chúng sinh ra khỏi bùn lầy năm dục, phải khiến cho vô lượng chúng sinh lìa ngục tù ba cõi, phải đặt vô lượng chúng sinh ở trong Thánh đạo, phải tiêu diệt vô lượng hành tham dục, phải trừ sạch vô lượng hành sân hận, phải phá trừ vô lượng hành ngu si, phải vượt qua vô lượng lưới ma, phải lìa vô lượng nghiệp ma, phải rửa sạch vô lượng dục lạc của Bồ-tát, phải tăng trưởng vô lượng phương tiện của Bồ-tát, phải xuất sinh vô lượng căn tăng thượng của Bồ-tát, phải làm sáng sạch vô lượng hiểu biết quyết định của Bồ-tát, phải hướng nhập vô lượng bình đẳng của Bồ-tát, phải làm thanh tịnh vô lượng công đức của Bồ-tát, phải tu tập vô lượng công hạnh của Bồ-tát, phải thị hiện vô lượng hạnh tùy thuận thế gian của Bồ-tát, phải sinh vô lượng sức tin tịnh, phải trụ nơi vô lượng sức tinh tấn, phải thanh tịnh vô lượng sức chánh niệm, phải làm thành tựu đầy đủ vô lượng sức Tam-muội, phải khởi vô lượng sức tuệ tịnh, phải làm kiên cố vô lượng sức thắng giải, phải tích tập vô lượng sức phước đức, phải làm lớn vô lượng sức trí tuệ, phải phát khởi vô lượng sức Bồ-tát, phải làm viên mãn vô lượng diệu lực của Như Lai, phải phân biệt vô lượng pháp môn, phải biết rõ vô lượng pháp môn, phải làm thanh tịnh vô lượng pháp môn, phải sinh khởi vô lượng pháp ánh sáng, phải làm vô

* Trang 717 *
device

lượng pháp chiếu diệu, phải chiếu vô lượng phẩm loại căn, phải biết vô lượng bệnh phiền não, phải chứa vô lượng thuốc pháp diệu, phải chữa vô lượng bệnh của chúng sinh, phải sắm sửa vô lượng phẩm vật cúng cam lộ, phải đi đến vô lượng cõi Phật, phải cúng dường vô lượng Như Lai, phải vào vô lượng hội của Bồ-tát, phải thọ vô lượng lời Phật dạy, phải nhẫn vô lượng tội của chúng sinh, phải diệt vô lượng nạn đường ác, phải khiến vô lượng chúng sinh sinh về đường lành, phải dùng bốn Nhiếp pháp để thâu tóm vô lượng chúng sinh, phải tu vô lượng môn Tổng trì, phải sinh vô lượng môn đại nguyện, phải tu vô lượng sức đại Từ đại nguyện, phải siêng cầu vô lượng Phật pháp thường không ngừng nghỉ, phải khởi vô lượng sức tư duy, phải khởi vô lượng sự thần thông, phải làm thanh tịnh vô lượng trí quang minh, phải qua đến vô lượng cõi chúng sinh, phải thọ sinh nơi vô lượng các loài, phải hiện vô lượng thân sai biệt, phải biết vô lượng pháp ngôn từ, phải nhập vô lượng tâm sai biệt, phải biết cảnh giới lớn của Bồ-tát, phải trụ nơi cung điện lớn của Bồ-tát, phải quán pháp diệu sâu xa của Bồ-tát, phải biết cảnh giới khó biết của Bồ-tát, phải thực hành những hạnh khó làm của Bồ-tát, phải đầy đủ oai đức tôn trọng của Bồ-tát, phải đi theo chánh vị khó nhập của Bồ-tát, phải biết đủ những hạnh của Bồ-tát, phải hiện thần lực phổ biến của Bồ-tát, phải thọ mây pháp bình đẳng của Bồ-tát, phải làm rộng vô biên hạnh của Bồ-tát, phải làm viên mãn vô biên các pháp Ba-la-mật của Bồ-tát, phải thọ vô lượng ký biệt của Bồ-tát, phải nhập vô lượng môn nhẫn của Bồ-tát, phải tu vô lượng địa của Bồ-tát, phải làm thanh tịnh vô lượng pháp môn của Bồ-tát, phải đồng với chư Bồ-tát, an trụ vô biên kiếp, cúng dường vô lượng Phật, làm nghiêm tịnh vô số cõi Phật, xuất sinh vô số nguyện của Bồ-tát.
Này thiện nam! Tóm lại, phải tu khắp tất cả hạnh của Bồ-tát, phải giáo hóa khắp tất cả cõi của chúng sinh, phải vào khắp tất cả kiếp, phải sinh khắp tất cả xứ, phải biết khắp tất cả đời, phải thực hành khắp tất cả pháp, phải làm thanh tịnh khắp tất cả cõi, phải làm viên mãn khắp tất cả nguyện, phải cúng dường khắp tất cả Phật, phải đồng nguyện khắp tất cả Bồ-tát, phải phụng sự khắp tất cả Thiện tri thức.

* Trang 718 *
device

Này thiện nam! Ông cầu Thiện tri thức chẳng nên mệt mỏi. Ông thỉnh hỏi Thiện tri thức chớ sợ khổ nhọc. Ông gần gũi Thiện tri thức chớ có thoái chuyển. Ông cúng dường Thiện tri thức chẳng nên ngừng nghỉ. Ông lãnh thọ lời dạy của Thiện tri thức chẳng nên lầm lộn. Ông học hạnh của Thiện tri thức chẳng nên nghi hoặc. Ông nghe Thiện tri thức diễn nói môn xuất ly chẳng nên do dự. Thấy Thiện tri thức hành theo phiền não chớ cho là lạ. Ở chỗ của Thiện tri thức phải sinh tâm thâm tín tôn kính chẳng nên biến đổi. Vì sao? Này thiện nam! Vì Bồ-tát do nơi Thiện tri thức mà được nghe tất cả hạnh Bồ-tát, thành tựu tất cả công đức của Bồ-tát, xuất sinh tất cả đại nguyện của Bồ-tát, dẫn phát tất cả thiện căn của Bồ-tát, tích tập tất cả trợ đạo của Bồ-tát, khai phát tất cả pháp ánh sáng của Bồ-tát, hiển bày tất cả môn xuất ly của Bồ-tát, tu học tất cả giới thanh tịnh của Bồ-tát, an trụ tất cả pháp công đức của Bồ-tát, làm thanh tịnh tất cả chí nguyện rộng lớn của Bồ-tát, tăng trưởng tất cả tâm kiên cố của Bồ-tát, đầy đủ tất cả môn Đà-la-ni, biện tài của Bồ-tát, được tất cả tạng thanh tịnh của Bồ-tát, sinh tất cả ánh sáng định của Bồ-tát, được tất cả nguyện thù thắng của Bồ-tát, cùng tất cả Bồ-tát đồng một nguyện, nghe tất cả pháp thù thắng của Bồ-tát, được tất cả điều bí mật của Bồ-tát, đến tất cả đảo báu của pháp Bồ-tát, thêm tất cả mầm thiện căn của Bồ-tát, làm lớn tất cả thân trí tuệ của Bồ-tát, hộ trì tất cả tạng thâm mật của Bồ-tát, giữ vững tất cả nhóm phước đức của Bồ-tát, tịnh tất cả đạo thọ sinh của Bồ-tát, thọ tất cả mây chánh pháp của Bồ-tát, nhập tất cả đường đại nguyện của Bồ-tát, đến tất cả quả Bồ-đề của Như Lai, thâu giữ tất cả hạnh diệu của Bồ-tát, khai thị tất cả công đức của Bồ-tát, đến tất cả phương nghe thọ pháp diệu, khen tất cả oai đức rộng lớn của Bồ-tát, sinh tất cả sức đại Từ bi của Bồ-tát, thâu tóm tất cả sức thù thắng tự tại của Bồ-tát, sinh tất cả Bồ-đề phần của Bồ-tát, làm tất cả việc lợi ích của Bồ-tát.
Này thiện nam! Bồ-tát do Thiện tri thức giữ gìn nên chẳng đọa vào đường ác, do Thiện tri thức thâu nhận mà chẳng thoái chuyển nơi Đại thừa, do Thiện tri thức hộ niệm mà chẳng phạm giới Bồ-tát, do Thiện tri thức gìn giữ mà chẳng theo ác tri thức, do

* Trang 719 *
device

Thiện tri thức dưỡng dục mà chẳng làm khuyết giảm pháp Bồ-tát, do Thiện tri thức thâu giữ mà siêu việt hạng phàm phu, do Thiện tri thức chỉ dạy mà siêu việt bậc Nhị thừa, do Thiện tri thức dìu dắt mà được ra khỏi thế gian, do Thiện tri thức trưởng dưỡng mà có thể chẳng nhiễm thế pháp, do phụng sự Thiện tri thức mà tu tất cả hạnh Bồ-tát, do cúng dường Thiện tri thức mà đủ tất cả pháp trợ đạo, do thân cận Thiện tri thức mà chẳng bị nghiệp hoặc thâu phục, do nương tựa Thiện tri thức mà uy lực kiên cố chẳng sợ chúng ma, do chỗ nương tựa Thiện tri thức mà tăng trưởng tất cả pháp Bồ-đề phần. Vì sao? Này thiện nam! vì Thiện tri thức có thể trừ sạch các chướng ngại, có thể diệt các tội, có thể dứt các nạn, có thể ngăn các ác, có thể phá đêm dài tối tăm vô minh, có thể làm sập đổ lao ngục kiên cố kiến chấp, có thể thoát khỏi thành sinh tử, có thể bỏ nhà thế tục, có thể cắt lưới ma, có thể nhổ tên khổ, có thể lìa chỗ hiểm nạn vô trí, có thể ra khỏi đồng hoang rộng lớn tà kiến, có thể qua khỏi dòng các hữu, có thể lìa những tà đạo, có thể chỉ đường Bồ-đề, có thể dạy pháp Bồ-tát, có thể khiến an trụ nơi hạnh Bồ-tát, có thể khiến hướng đến Nhất thiết trí, có thể làm thanh tịnh mắt trí tuệ, có thể làm lớn tâm Bồ-đề, có thể sinh tâm đại bi, có thể diễn nêu diệu hạnh, có thể nói Ba-la-mật, có thể bỏ ác tri thức, có thể khiến trụ nơi các địa, có thể khiến được các nhẫn, có thể khiến tu tập các thiện căn, có thể khiến hoàn thành đầy đủ tất cả đạo, có thể thí  cho tất cả công đức lớn, có thể khiến đạt đến ngôi vị Nhất thiết chủng trí, có thể khiến hoan hỷ nhóm tập công đức, có thể khiến vui vẻ tu các công hạnh, có thể khiến hướng vào nghĩa sâu xa, có thể khiến khai thị môn xuất ly, có thể khiến trừ tuyệt các đường ác, có thể dùng pháp sáng để chiếu soi rõ, có thể dùng mưa pháp làm thấm nhuận, có thể khiến tiêu diệt tất cả phiền não, có thể khiến lìa bỏ tất cả kiến chấp, có thể khiến tăng trưởng tất cả trí tuệ của Phật, có thể khiến an trụ tất cả pháp môn của Phật.
Này thiện nam! Thiện tri thức như từ mẫu, vì xuất sinh Phật chủng, như từ phụ vì đem lại lợi ích rộng lớn; như nhũ mẫu, vì bảo vệ chẳng cho làm ác; như giáo sư, vì chỉ dạy mọi kiến văn của Bồ-tát; như Đạo sư, vì có thể chỉ đường Ba-la-mật; như lương y, vì hay

* Trang 720 *
device

chữa trị các bệnh phiền não; như núi Tuyết, vì tăng trưởng thuốc Nhất thiết trí; như dũng tướng, vì dẹp trừ tất cả sự sợ hãi; như người đưa đò, vì làm cho ra khỏi dòng chảy sinh tử; như người lái thuyền, vì khiến đến đảo báu trí tuệ.
Này thiện nam! Thường phải chánh niệm suy nghĩ về các Thiện tri thức như vậy.
Lại, này thiện nam! Ông phụng sự tất cả Thiện tri thức phải phát tâm như đại địa, vì gánh vác nhiệm vụ nặng nề không mỏi nhọc; phải phát tâm như kim cang, vì chí nguyện kiên cố chẳng hư hoại; phải phát tâm như núi Thiết vi, vì tất cả các sự khổ không thể lay động; phải phát tâm như người hầu hạ, vì đều tùy thuận theo lời dạy; phải phát tâm như đệ tử, vì không chống trái lời dạy bảo; phải phát tâm như tôi tớ, vì không nhàm chán tất cả việc làm cực nhọc; phải phát tâm như dưỡng mẫu, vì nhận chịu những sự khổ nhọc không biết chán, phải phát tâm như người làm thuê, vì không làm trái việc sai bảo; phải phát tâm như người hốt phân, vì lìa bỏ mọi kiêu mạn; phải phát tâm như cây lúa đã chín, vì có thể cúi thấp; phải phát tâm như ngựa hiền, vì lìa tánh ác; phải phát tâm như cỗ xe lớn, vì có thể chở nặng; phải phát tâm như voi thuần, vì luôn biết phục tùng; phải phát tâm như núi Tu-di, vì chẳng khuynh động; phải phát tâm như chó hiền, vì chẳng hề hại chủ; phải phát tâm như chiên-đồ-la, vì lìa xa những thứ kiêu mạn; phải phát tâm như trâu hiền, vì không hung giận; phải phát tâm như ghe thuyền, vì qua lại chẳng mỏi; phải phát tâm như cầu đò, vì tế độ không biết mệt nhọc; phải phát tâm như hiếu tử, vì thuận theo cha mẹ; phải phát tâm như vương tử, vì tuân hành giáo mạng.
 Lại, này thiện nam! Đối với tự thân, ông phải tưởng là bệnh khổ. Đối với Thiện tri thức, ông phải tưởng là y vương. Đối với pháp của Thiện tri thức dạy, ông phải tưởng là lương dược. Đối với chỗ tu hành, phải tưởng là dứt trừ được bệnh.
Lại, đối với tự thân, phải tưởng là đi xa. Đối với Thiện tri thức, tưởng là Đạo sư. Đối với pháp của Thiện tri thức dạy, tưởng là con đường chánh. Đối với chỗ tu hành, tưởng là đến được chỗ xa.
Lại, đối với tự thân, sinh tưởng cầu được đi qua. Đối với Thiện

* Trang 721 *
device

tri thức, tưởng là người lái thuyền. Đối với pháp của Thiện tri thức dạy, tưởng là thuyền là chèo. Đối với chỗ tu hành, tưởng là đến bờ kia.
 Lại, đối với tự thân, tưởng là lúa mạ. Đối với Thiện tri thức, tưởng là Long vương. Đối với pháp của Thiện tri thức dạy, tưởng là mưa đúng thời tiết. Đối với chỗ tu hành, tưởng là thành thục. Lại, đối với tự thân, sinh tưởng là nghèo cùng. Đối với Thiện tri thức, tưởng là Thiên vương Tỳ-sa-môn. Đối với pháp của Thiện tri thức dạy, tưởng là của cải châu báu. Đối với chỗ tu hành, tưởng là giàu có.
Lại, đối với tự thân, tưởng là đệ tử. Đối với  Thiện tri thức, tưởng là thợ khéo. Đối với pháp của Thiện tri thức dạy, tưởng là nghề khéo. Đối với chỗ tu hành, tưởng là biết rõ.
Lại, đối với tự thân, tưởng là chỗ đáng sợ hãi. Đối với Thiện tri thức, tưởng là người tráng kiện. Đối với pháp của Thiện tri thức dạy, tưởng là đao gậy. Đối với chỗ tu hành, tưởng là dẹp trừ được kẻ oán địch.
Lại, đối với tự thân, tưởng là người đi buôn. Đối với Thiện tri thức, tưởng là Đạo sư. Đối với pháp của Thiện tri thức dạy, tưởng là châu báu. Đối với chỗ tu hành, tưởng là lượm châu báu.
Lại đối với tự thân, tưởng là con cái. Đối với Thiện tri thức, tưởng là cha mẹ. Đối với pháp của Thiện tri thức dạy, tưởng là gia nghiệp. Đối với chỗ tu hành, tưởng là nối nghiệp nhà.
Lại đối với tự thân, tưởng là Vương tử. Đối với Thiện tri thức, tưởng là đại thần. Đối với pháp của Thiện tri thức dạy, tưởng là lệnh của vua. Đối với chỗ tu hành, tưởng là đội mão vua, mặc áo vua, cột đai vua, ngồi điện vua.
Này thiện nam! Ông phải phát tâm như vậy, suy nghĩ như vậy để gần Thiện tri thức. Vì sao? Vì có tâm như vậy để gần Thiện tri thức thì chí nguyện trọn được thanh tịnh.
Lại nữa này thiện nam! Thiện tri thức làm lớn các thiện căn, như núi Tuyết sinh trưởng các dược thảo. 
Thiện tri thức là pháp khí của Phật, như biển lớn thọ nhận các dòng nước.

* Trang 722 *
device

Thiện tri thức là nơi chốn của công đức, như biển lớn xuất sinh các châu báu.
Thiện tri thức làm thanh tịnh tâm Bồ-đề, như lửa mạnh có thể luyện chân kim.
Thiện tri thức vượt hơn thế pháp, như núi Tu-di vọt lên khỏi mặt biển lớn.
Thiện tri thức chẳng nhiễm đắm nơi thế pháp, như hoa sen chẳng dính nước.
Thiện tri thức chẳng thọ các điều ác, như biển lớn chẳng chứa tử thi.
Thiện tri thức tăng trưởng các pháp lành, như trăng tròn ánh sáng viên mãn.
Thiện tri thức soi sáng pháp giới, như mặt trời chiếu khắp thế gian.
Thiện tri thức làm lớn thân Bồ-tát, như cha mẹ nuôi nấng con cái.
Này thiện nam! Tóm lại, Đại Bồ-tát nếu có thể tùy thuận lời dạy của Thiện tri thức, thì được mười vô số trăm ngàn ức triệu công đức, thì làm thanh tịnh mười vô số trăm ngàn ức triệu tâm sâu xa, thì làm lớn mười vô số trăm ngàn ức triệu căn của Bồ-tát, thì làm thanh tịnh mười vô số trăm ngàn ức triệu lực của Bồ-tát, thì dứt mười vô số trăm ngàn ức vô số chướng, thì siêu vượt mười vô số trăm ngàn ức vô số cảnh ma, thì nhập mười vô số trăm ngàn ức vô số pháp môn, thì viên mãn mười vô số trăm ngàn ức vô số trợ đạo, thì tu mười vô số trăm ngàn ức vô số diệu hạnh, thì phát mười vô số trăm ngàn ức vô số đại nguyện.
Này thiện nam! Ta lại lược nói về tất cả hạnh của Bồ-tát, tất cả pháp Ba-la-mật của Bồ-tát, tất cả địa của Bồ-tát, tất cả nhẫn của Bồ-tát, tất cả môn Tổng trì của Bồ-tát, tất cả môn Tam-muội của Bồ-tát, tất cả trí thần thông của Bồ-tát, tất cả hồi hướng của Bồ-tát, tất cả nguyện của Bồ-tát. Tất cả Bồ-tát thành tựu về Phật pháp, đều do sức của Thiện tri thức, đều dùng Thiện tri thức làm căn bản, đều nương nơi Thiện tri thức mà sinh, đều nương nơi Thiện tri thức mà ra, đều nương vào Thiện tri thức mà lớn, đều nương theo Thiện tri thức

* Trang 723 *
device

mà trụ, đều do Thiện tri thức làm nhân duyên, đều do Thiện tri thức hay phát khởi.
Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài nghe Thiện tri thức có công đức như vậy, có thể khai thị vô lượng vô lượng hạnh diệu Bồ-tát, có thể thành tựu vô lượng Phật pháp vó đại, nên vô cùng vui mừng cảm kích, bèn đảnh lễ Đức Sinh và Hữu Đức, đi quanh vô số vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ ra đi.
Thiện Tài được nghe lời của Thiện tri thức chỉ dạy, thấm nhuần tâm ý, chánh niệm tư duy về công hạnh của Bồ-tát, hướng đến nước Hải Ngạn, tự nhớ về đời trước chẳng tu hạnh lễ kính, tức thì phát tâm cố gắng tiến bước. Lại nhớ về đời trước thân tâm chẳng thanh tịnh, tức thì phát tâm chuyên tự tu sửa trong sạch. Lại nhớ về đời trước tạo những nghiệp ác, tức thì phát ý chuyên tự phòng ngừa và trừ diệt. Lại nhớ về đời trước khởi những vọng tưởng, tức thì phát ý hằng suy gẫm chân chánh. Lại nhớ về đời trước tu tập chỉ vì tự thân, tức thì phát ý khiến tâm rộng lớn tạo lợi ích khắp chúng sinh. Lại nhớ về đời trước theo cầu cảnh dục thường tự tổn hao không chút lợi ích, tức thì phát ý tu hành Phật pháp, nuôi lớn các căn để tự an ổn. Lại nhớ về đời trước khởi niệm tà tương ưng với điên đảo, tức thì phát ý sinh tâm chánh kiến, khởi nguyện Bồ-tát. Lại nhớ về đời trước ngày đêm phí sức làm những việc ác, tức thì phát ý khởi đại tinh tấn thành tựu Phật pháp. Lại nhớ về đời trước thọ sinh nơi năm đường, thân mình, thân người đều không lợi ích, tức thì phát ý nguyện đem thân mình làm lợi ích cho chúng sinh, thành tựu Phật pháp, phụng sự tất cả Thiện tri thức. Suy nghĩ như vậy nên tâm rất hoan hỷ.
Thiện Tài lại quán thân này là nhà của các khổ sinh lão bệnh tử. Nguyện tận kiếp vị lai tu đạo Bồ-tát, giáo hóa chúng sinh, gặp chư Như Lai thành tựu Phật pháp, du hành tất cả cõi Phật, phụng sự tất cả Pháp sư, giữ gìn tất cả lời của Phật dạy, tìm cầu tất cả bạn pháp, thấy tất cả Thiện tri thức, chứa nhóm tất cả những Phật pháp, làm nhân duyên cho tất cả thân nguyện trí của Bồ-tát. Lúc nghĩ như vậy, Thiện Tài được thêm lớn vô lượng thiện căn, liền đối với tất cả Bồ-tát hết sức tin tưởng, tôn trọng, sinh tưởng hy hữu, sinh tưởng đại sư, các căn thanh tịnh, pháp lành càng tăng, khởi tâm cung kính cúng

* Trang 724 *
device

dường tất cả Bồ-tát, tạo mọi sự cúi mình chắp tay đối với tất cả Bồ-tát, sinh mắt thấy khắp thế gian của tất cả Bồ-tát, khởi tâm nhớ khắp chúng sinh của tất cả Bồ-tát, hiện vô lượng thân nguyện hóa của tất cả Bồ-tát, xuất âm thanh khen ngợi sự thanh tịnh của tất cả Bồ-tát, thấy tất cả chư Phật và Bồ-tát quá khứ, hiện tại, thị hiện thành đạo và thần thông biến hóa ở khắp mọi nơi, cho đến không có một chỗ nhỏ nào bằng đầu sợi lông mà chẳng hiện khắp.
Thiện Tài lại được mắt Trí quang minh thanh tịnh, thấy cảnh giới nơi nẻo hành hóa của tất cả Bồ-tát, tâm vào khắp lưới cõi nơi mười phương, nguyện rộng khắp hư không pháp giới, ba đời bình đẳng không ngừng nghỉ.
Tất cả những sự lợi ích lớn mà Thiện Tài đã đạt được, đều do tin thọ lời dạy của Thiện tri thức.
Đến nước Hải Ngạn, Thiện Tài dùng tâm tôn trọng như vậy, cúng dường như vậy, xưng tán như vậy, quán sát như vậy, nguyện lực như vậy, tưởng niệm như vậy, vô lượng cảnh giới trí tuệ như vậy, ở trước lầu gác lớn Tỳ-lô-giá-na Trang Nghiêm Tạng gieo năm vóc đảnh lễ, thoáng chốc thâu giữ niệm, tư duy quán sát.
Do sức của đại nguyện tin hiểu sâu nên nhập môn trí tuệ bình đẳng khắp tất cả xứ, hiện thân mình ở khắp trước chư Như Lai, trước chư Bồ-tát, trước tháp miếu của chư Phật, trước hình ượng của chư Phật, ở trước tất cả chỗ ở của chư Phật và chư Bồ-tát, trước tất cả pháp báu, trước tất cả chư Thanh văn, Bích-chi-phật và tháp miếu của chư vị ấy. Cũng hiện thân mình ở trước tất cả Thánh chúng phước điền, trước tất cả bậc cha mẹ, trước tất cả chúng sinh ở mười phương. Nơi cả chỗ, Đồng tử Thiện Tài đều tôn trọng lễ tán cùng đời vị lai không thôi nghỉ, ngang bằng hư không vì chẳng có ngằn mé, ngang bằng khắp pháp giới vì không chướng ngại, ngang bằng thật tế vì hiện hữu khắp tất cả, ngang bằng Như Lai vì không phân biệt, dường như bóng vì tùy trí hiện, dường như mộng vì từ tư duy mà khởi, giống như ảnh tượng vì thị hiện tất cả, dường như tiếng vang vì theo duyên mà phát, không có sinh vì xoay vần khởi diệt, không có tánh vì theo duyên mà chuyển.
Lại quyết định biết tất cả báo đều do nghiệp, tất cả quả đều do

* Trang 725 *
device

 nhân, tất cả nghiệp đều do tập khởi, tất cả Phật xuất thế đều do đức tin mà khởi, tất cả sự hóa hiện cúng dường đều do hiểu biết quyết định mà khởi, tất cả hóa Phật đều do tâm cung kính mà khởi, tất cả Phật pháp đều do thiện căn mà khởi, tất cả hóa thân đều do phương tiện mà khởi, tất cả Phật sự đều do đại nguyện mà khởi, tất cả hạnh tu hành của Bồ-tát đều do hồi hướng mà khởi, tất cả pháp giới rộng lớn trang nghiêm đều từ cảnh giới Nhất thiết trí mà khởi.
Rời kiến đoạn diệt nên biết hồi hướng, rời kiến thường còn nên biết không sinh, rời kiến không nhân nên biết chánh nhân, rời kiến điên đảo nên biết lý như thật, rời kiến tự tại nên biết chẳng do nơi khác, rời kiến tự tha nên biết từ duyên khởi, rời kiến biên chấp nên biết pháp giới vô biên, rời kiến vãng lai nên biết như ảnh tượng, rời kiến có không nên biết chẳng sinh diệt, rời kiến nhất thiết pháp nên biết không, vô sinh, nên biết chẳng tự tại, nên biết do nguyện lực xuất sinh, rời kiến nhất thiết tướng nên nhập cảnh vô tướng. Vì biết tất cả pháp như hạt giống nẩy mầm, như in hiện chữ, vì biết chất như tượng, biết âm thanh như tiếng vang, biết cảnh như mộng, biết nghiệp như huyễn, rõ đời do tâm hiện, quả do nhân khởi, rõ báo do nghiệp tập, biết rõ tất cả pháp công đức đều từ phương tiện thiện xảo của Bồ-tát mà lưu xuất.
Đồng tử Thiện Tài nhập trí như vậy, nhất tâm tịnh niệm, ở trước lầu gác mọp lạy sát đất, vô lượng thiện căn lưu chảy khiến thân tâm mát mẻ thư thái. Rồi đứng dậy, nhất tâm chiêm ngưỡng mắt không hề chớp, chắp tay đi quanh vô lượng vòng, tự nghĩ:
Lầu gác lớn này là chỗ ở của bậc thấu đạt về không, vô tướng, vô nguyện; là chỗ ở của bậc đối với tất cả pháp không phân biệt; là chỗ ở của bậc rõ pháp giới không sai biệt; là chỗ ở của bậc biết tất cả chúng sinh không thể thủ đắc; là chỗ ở của bậc biết tất cả pháp vô sinh; là chỗ ở của bậc chẳng tham chấp tất cả thế gian; là chỗ ở của bậc chẳng tham chấp tất cả nhà cửa; là chỗ ở của bậc chẳng thích tất cả thôn xóm; là chỗ ở của bậc chẳng nương nơi tất cả cảnh giới; là chỗ ở của bậc lìa tất cả tưởng; là chỗ ở của bậc biết tất cả pháp không tự tánh; là chỗ ở của bậc dứt tất cả nghiệp phân biệt; là chỗ ở của bậc lìa tất cả tưởng, tâm, ý, thức; là chỗ ở của bậc chẳng

* Trang 726 *
device

 

 xuất, chẳng nhập tất cả đạo; là chỗ ở của bậc nhập tất cả các pháp Bát-nhã ba-la-mật sâu xa; là chỗ ở của bậc hay dùng phương tiện trụ pháp giới phổ môn; là chỗ ở của bậc dập tắt tất cả lửa phiền não; là chỗ ở của bậc dùng tuệ tăng thượng dứt trừ tất cả kiến, ái, mạn; là chỗ ở của bậc xuất sinh tất cả Tam-muội thiền giải thoát, thông sáng và tự tại ở trong đó; là chỗ ở của bậc quán sát tất cả cảnh giới Tam-muội của Bồ-tát; là chỗ ở của bậc an trụ của tất cả Như Lai; là chỗ ở của bậc đem một kiếp vào tất cả kiếp, đem tất cả kiếp vào một kiếp mà không hủy hoại tướng thời gian; là chỗ ở của bậc đem một thế giới vào tất cả thế giới, đem tất cả thế giới vào một thế giới mà chẳng hoại tướng không gian; là chỗ ở của bậc đem một pháp vào tất cả pháp, đem tất cả pháp vào một pháp mà chẳng hoại tướng của pháp; là chỗ ở của bậc đem một chúng sinh vào tất cả chúng sinh, đem tất cả chúng sinh vào một chúng sinh mà không hoại tướng chúng sinh; là chỗ ở của bậc đem một Phật vào tất cả Phật, đem tất cả Phật vào một Phật mà biết tất cả ba đời; là chỗ ở của bậc trong khoảng một niệm đi đến tất cả cõi nước; là chỗ ở của bậc hiện thân mình ra trước tất cả chúng sinh, là chỗ ở của bậc tâm thường tạo lợi ích cho tất cả thế gian; là chỗ ở của bậc hay đến khắp tất cả chỗ, là chỗ ở của bậc dù đã thoát ly tất cả thế gian, nhưng vì hóa độ chúng sinh nên hằng hiện thân ở trong thế gian; là chỗ ở của bậc chẳng chấp lấy tất cả cõi, nhưng vì cúng dường chư Phật mà du hành tất cả cõi; là chỗ ở của bậc chẳng động chỗ mình mà có thể đến khắp tất cả cõi Phật để trang nghiêm; là chỗ ở của bậc thân cận tất cả Phật mà chẳng khởi tưởng Phật; là chỗ ở của bậc Y chỉ tất cả Thiện tri thức mà chẳng khởi tưởng chấp nơi Thiện tri thức; là chỗ ở của bậc ở nơi tất cả cung ma mà chẳng đắm nhiễm cảnh dục; là chỗ ở của bậc lìa hẳn tất cả tâm tưởng; là chỗ ở của bậc dù hiện thân trong tất cả chúng sinh mà không có quan niệm mình người riêng khác; là chỗ ở của bậc có thể vào khắp tất cả thế giới mà đối với pháp giới không có tưởng sai biệt; là chỗ ở của bậc nguyện trụ nơi tất cả kiếp vị lai, nhưng đối với kiếp số không có quan  niệm dài ngắn; là chỗ ở của bậc chẳng rời chỗ ở bằng đầu một sợi lông mà hiện thân khắp tất cả thế giới; là chỗ ở của bậc hay diễn thuyết những pháp khó được gặp

* Trang 727 *
device

được nghe; là chỗ ở của bậc hay trụ nơi pháp khó biết, pháp sâu xa, pháp không hai, pháp vô tướng, pháp không đối trị, pháp không chỗ thủ đắc, pháp không hý luận; là chỗ ở của bậc trụ đại Từ, đại Bi; là chỗ ở của bậc đã vượt hẳn tất cả trí Nhị thừa, đã siêu việt tất cả cảnh giới ma, đã không nhiễm thế pháp, đã đến bờ của Bồ-tát đã đến, đã trụ nơi chỗ trụ của Như Lai; là chỗ ở của bậc dù rời tất cả tướng mà chẳng nhập chánh vị của Thanh văn, dù rõ tất cả pháp vô sinh mà cũng chẳng trụ nơi pháp tánh vô sinh; là chỗ ở của bậc dù quán bất tịnh mà chẳng chứng pháp ly tham, cũng chẳng cùng tương ưng với tham dục, dù tu hạnh từ mà chẳng chứng pháp ly sân cũng chẳng cùng tương ưng với sân hận, dù quán duyên khởi mà chẳng chứng pháp ly si cũng chẳng cùng tương ưng với si; là chỗ ở của bậc dù trụ nơi bốn Thiền mà chẳng theo thiền sinh, dù tu hành bốn Tâm vô lượng nhưng vì hóa độ chúng sinh nên chẳng sinh nơi cõi sắc, dù tu bốn Định vô sắc nhưng vì đại Bi nên chẳng trụ nơi cõi vô sắc; là chỗ ở của bậc dù siêng tu chỉ quán nhưng vì hóa độ chúng sinh nên chẳng chứng quả giải thoát, dù thực hành hạnh xả mà chẳng bỏ sự hóa độ chúng sinh; là chỗ ở của bậc dù quán Không mà chẳng khởi kiến không, dù hành Vô tướng mà thường giáo hóa chúng sinh chấp tướng, dù hành Vô nguyện mà chẳng bỏ hạnh nguyện Bồ-đề; là chỗ ở của bậc dù ở trong tất cả nghiệp phiền não mà vẫn tự tại, vì để hóa độ chúng sinh nên tùy thuận các nghiệp phiền não, dù không sinh tử mà vì hóa độ chúng sinh nên thị hiện thọ sinh tử, dù đã rời tất cả loài mà vì hóa độ chúng sinh nên thị hiện vào các cõi; là chỗ ở của bậc dù thực hành hạnh từ mà không ái luyến chúng sinh, dù thực hành hạnh Bi mà không chấp trước chúng sinh, dù thực hành hạnh hỷ mà  thường thương yêu chúng sinh khổ, dù thực hành hạnh xả mà chẳng bỏ sự lợi ích cho người khác; là chỗ ở của bậc dù hành chín định thứ đệ mà chẳng nhàm lìa thọ sinh nơi Dục giới, dù biết tất cả pháp là không sinh không diệt mà chẳng tác chứng nơi thật tế, dù nhập ba môn giải thoát mà chẳng giữ lấy quả giải thoát của Thanh văn, dù quán Bốn thánh đế mà chẳng trụ nơi quả Tiểu thừa, dù quán duyên khởi thâm diệu mà chẳng trụ nơi tịch diệt rốt ráo, dù tu Tám thánh đạo mà chẳng cầu thoát hẳn thế gian, dù siêu vượt phàm phu địa mà chẳng rơi vào

* Trang 728 *
device

địa Thanh văn, Bích-chi-phật, dù quán xét năm thủ uẩn mà chẳng diệt hẳn các uẩn, dù siêu xuất bốn ma mà chẳng phân biệt các ma, dù chẳng chấp sáu xứ mà chẳng dứt hẳn sáu xứ, dù an trụ chân như mà chẳng rơi vào thật tế, dù nói tất cả thừa mà chẳng bỏ Đại thừa.
Lầu gác to lớn này là chỗ ở của tất cả các bậc có những công đức như thế. Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài nói kệ rằng:
Lầu gác đây là chỗ ở của
 Đức Từ Thị lợi ích thế gian
Quán đỉnh đại Bi trí thanh tịnh
Pháp vương tử nhập cảnh Như Lai.
Tất cả Phật tử có tiếng tăm
Đã nhập môn giải thoát Đại thừa
Du hành pháp giới tâm không nhiễm
Bậc vô đẳng ở lầu gác này.
Thí, Giới, Nhẫn, Tấn, Thiền,
Trí tuệ Phương tiện,
Nguyện, Lực và Thần thông
Pháp Ba-la-mật của Đại thừa
Bậc đã đầy đủ ở lầu này
Trí tuệ rộng lớn như hư không
Biết khắp tất cả pháp ba đời
Vô ngại, không nương, không chấp giữ
Biết rõ các cõi ở lầu này.
Khéo biết được tất cả các pháp
Không tánh, không sinh, không chỗ dựa
Như chim bay không, được tự tại
Bậc có đại trí ở lầu này
Biết rõ tánh thật của ba độc
Phân biệt nhân duyên hư vọng khởi
Cũng chẳng nhàm nó mà cầu ra
Lầu này của bậc tịch tĩnh ở.
Ba môn giải thoát, tám Thánh đạo
 Các uẩn, xứ, giới và duyên khởi
Đều hay quán sát chẳng nhập diệt

* Trang 729 *
device

Bậc thiện xảo đây ở lầu này
Cõi nước và chúng sinh mười phương
Dùng trí vô ngại đều quán sát
Biết tánh đều không chẳng phân biệt
Bậc chứng tịch diệt ở lầu này
Đi khắp pháp giới đều vô ngại
Mà cầu tánh đi chẳng thể được
Như gió trong không chẳng chỗ đi
Lầu này của bậc không dựa ở.
Thấy khắp đường ác nơi các loài
Chịu những khổ độc không nơi về
Phóng ánh sáng từ đều trừ diệt
Lầu này của bậc Từ bi ở.
Thấy các chúng sinh mất chánh đạo
Như kẻ đui mù đi đường hiểm
Dẫn họ vào thẳng thành giải thoát
Lầu này của bậc Đạo sư ở.
Thấy các chúng sinh vào lưới ma
Sinh lão bệnh tử thường bức bách
Cứu giúp thoát khổ được an vui
Lầu này của bậc Dũng mãnh ở.
Thấy các chúng sinh mang phiền não
Nên sinh tâm thương xót rộng lớn
Dùng thuốc trí tuệ đều trừ diệt
Lầu này của bậc Y vương ở.
Thấy các chúng sinh chìm biển hữu.
Nổi trôi chịu bao sinh tử khổ
Đều dùng thuyền pháp cứu vớt họ
Lầu này của Bậc khéo độ ở.
Thấy các chúng sinh trong biển hoặc
Có thể phát tâm báu Bồ-đề
Đều vào trong đó để cứu họ
Lầu này của Bậc khéo vớt ở.
Luôn dùng đôi mắt đại Từ bi

* Trang 730 *
device

Quán khắp tất cả các chúng sinh.
Cứu họ thoát khỏi biển sinh tử
Lầu này của Kim sí vương ở.
Như vầng nhật nguyệt tại hư không
Tất cả thế gian được soi sáng
Ánh sáng trí tuệ cũng như vậy
Lầu này của bậc Chiếu thế ở.
Bồ-tát vì độ một chúng sinh
Khắp cả vị lai vô lượng kiếp
 Độ một người, tất cả cũng vậy
Lầu này của bậc Cứu đời ở.
Tại một cõi nước cứu chúng sinh
Tận kiếp vị lai không thôi nghỉ
Mỗi mỗi cõi nước đều như vậy
Lầu này của Bậc kiên cố ở.
Chánh pháp của chư Phật diễn nói
Bồ-tát nghe lãnh đều khắp hết
Suốt kiếp vị lai đều vậy cả
Lầu này của Bậc biển trí ở.
Đi khắp tất cả biển thế giới
Vào khắp tất cả biển đạo tràng
Cúng dường tất cả biển Như Lai
Lầu này của Bậc tu hành ở.
Tu hành tất cả biển hạnh diệu
Phát khởi vô biên biển đại nguyện
Như vậy trải qua biển các kiếp
Lầu này của Bậc công đức ở.
Chỗ một đầu lông vô lượng cõi
Vô số Phật, chúng sinh và kiếp                                                                                       
Thấy rõ như vậy đều cùng khắp
Lầu này của Bậc mắt vô ngại.
Một niệm thâu khắp vô biên kiếp
Cõi nước, chư Phật và chúng sinh
Trí tuệ vô ngại đều biết đúng

* Trang 731 *
device

Lầu này của Bậc đủ đức ở.
Mười phương cõi nước nghiền làm bụi
Tất cả biển lớn dùng lông chấm
Bồ-tát phát nguyện số như vậy
Lầu này của Bậc vô ngại ở.
 Thành tựu môn Tam-muội Tổng trì
Đại nguyện Thiền định và giải thoát
Mỗi mỗi đều trụ vô biên kiếp
Lầu này của Bậc chân Phật tử
Vô lượng, vô biên các Phật tử
Luôn luôn thuyết pháp độ chúng sinh
Cũng nói các kỹ thuật thế gian
Lầu này của Bậc tu hành ở.
Thành tựu thần thông trí phương tiện
Tu hành môn pháp diệu như huyễn
Mười phương năm cõi đều hiện sinh
Lầu này của Bậc vô ngại ở.
Bồ-tát bắt đầu mới phát tâm
Tu hành đầy đủ tất cả hạnh
Hóa thân vô lượng khắp pháp giới
Lầu này của Bậc thần lực ở.
Một niệm thành tựu đạo Bồ-đề
Tạo khắp vô biên nghiệp trí tuệ
Tình đời lo nghĩ làm bận tâm
Lầu này của Bậc khó lường ở.
Thành tựu thần thông không chướng ngại
Du hành pháp giới đều cùng khắp
Nơi tâm chưa từng có thủ đắc
Lầu này của Bậc tuệ tịnh ở.
Bồ-tát tu hành tuệ vô ngại
Vào các cõi nước không nhiễm chấp
Dùng trí vô nhị chiếu khắp nơi
Lầu này của Bậc vô ngã ở.
Biết rõ các pháp không chỗ nương

* Trang 732 *
device

Bản tánh tịch diệt đồng hư không
Thường đi trong cảnh giới như vậy
Lầu này của Bậc ly cấu ở.
Thấy khắp chúng sinh chịu khốn khổ
Phát tâm đại Từ, đại trí tuệ
Nguyện thường lợi ích các thế gian
Lầu này của bậc đại Bi ở.
Phật tử ở lầu này
Hiện khắp trước chúng sinh
Dường như vầng nhật nguyệt
Trừ khắp tối thế gian
Phật tử ở lầu này
Thuận khắp tâm chúng sinh
Biến hiện vô lượng thân
Sung mãn mười phương cõi
Phật tử ở lầu này
Đi khắp các thế giới
Tất cả chỗ Như Lai
Vô lượng, vô số kiếp.
Phật tử ở lầu này
Lường xét nơi Phật pháp
Vô lượng, vô số kiếp
Tâm không hề nhàm mỏi.
Phật tử ở lầu này
Niệm niệm nhập Tam-muội
Mỗi mỗi môn Tam-muội
Nêu rõ cảnh giới Phật
Phật tử ở lầu này
Đều biết tất cả cõi
Vô lượng, vô số kiếp
 Danh hiệu Phật, chúng sinh
Phật tử ở lầu này
Một niệm thâu các kiếp
Chỉ tùy tâm chúng sinh.

* Trang 733 *
device

Mà không tưởng phân biệt
Phật tử ở lầu này
Tu tập các Tam-muội
Trong mỗi mỗi tâm niệm
Biết rõ pháp ba đời
Phật tử ở lầu này
Kiết già thân bất động
Hiện khắp tất cả cõi
Trong tất cả các loài
Phật tử ở lầu này
Uống các biển Phật pháp
Vào sâu biển trí tuệ
Đầy đủ biển công đức
Phật tử ở lầu này
Biết rõ số các cõi
Số đời, số chúng sinh
Danh hiệu Phật cũng vậy
Phật tử ở lầu này
Một niệm đều biết rõ
Trong tất cả ba đời
Cõi nước thành hay hoại
Phật tử ở lầu này
Biết rõ hạnh nguyện Phật
Hạnh tu của Bồ-tát
Chúng sinh căn, tánh, dục
Phật tử ở lầu này
Thấy trong một vi trần
Vô lượng cõi đạo tràng
Chúng sinh và các kiếp
Như trong một vi trần
Tất cả trần cũng vậy
Các thứ đều đầy đủ
Xứ xứ đều vô ngại
Phật tử trụ ở đây

* Trang 734 *
device

Quán khắp tất cả pháp
Chúng sinh, cõi và đời
Không sinh, không sở hữu
Quán sát những chúng sinh
Chánh pháp và Như Lai
Cõi nước cùng chí nguyện
Ba đời đều bình đẳng
Phật tử ở lầu này
Giáo hóa các chúng sinh
Cúng dường chư Như Lai
Tư duy tánh các pháp
Vô lượng ngàn muôn kiếp
Tu tập nguyện, trí, hạnh
Rộng lớn chẳng thể lường
Tán dương chẳng thể hết.
Các bậc đại dũng mãnh
Việc làm không chướng ngại
An trụ ở trong đây
Tôi chắp tay kính lễ.
Trưởng tử của chư Phật
Đức Bồ-tát Di-lặc
Nay tôi cung kính lễ
Cúi xin thương tưởng tôi.
Sau khi dùng vô lượng pháp xưng tán của Bồ-tát để tán dương chư Bồ-tát ở trong đại lầu gác Tỳ-lô-giá-na trang nghiêm tạng, Đồng tử Thiện Tài cung kính đảnh lễ, nhất tâm nguyện thấy Bồ-tát Di-lặc để thân cận cúng dường, bèn thấy Đức Đại Bồ-tát Di-lặc từ chỗ khác đến, có vô lượng tám bộ chúng Thiên, Long, Đế Thích, Phạm vương, Tứ Thiên vương, cùng vô lượng quyến thuộc, chúng Bà-la-môn và vô số trăm ngàn chúng sinh theo Bồ-tát Di-lặc, cùng hướng đến chỗ lầu gác lớn trang nghiêm tạng.
Thiện Tài quá đỗi vui mừng, gieo mình mọp lạy.
Bồ-tát Di-lặc quán sát Đồng tử Thiện Tài, chỉ rõ với đại chúng khen ngợi công đức của Thiện Tài rồi nói kệ rằng:

* Trang 735 *
device

Đại chúng xem Thiện Tài
Tâm trí tuệ thanh tịnh
Vì cầu hạnh Bồ-đề
Nên đến lầu của ta
Lành thay, Từ viên mãn!
Lành thay, Bi thanh tịnh!
Lành thay, mắt tịch tĩnh!
Tu hành không lười mỏi.
Lành thay ý thanh tịnh!
Lành thay tâm rộng lớn!
Lành thay căn bất thoái!
Tu hành không lười mỏi
Lành thay hạnh bất động!
Thường cầu Thiện tri thức
Thấu rõ tất cả pháp
Điều phục các chúng sinh
Lành thay hành đạo mầu!
Lành thay trụ công đức!
Lành thay hướng quả Phật!
Chưa từng có mỏi nhọc
Lành thay đức làm thể!
Lành thay pháp tư nhuận!
Lành thay hạnh vô biên!
Thế gian khó được thấy
Lành thay lìa mê lầm!
Thế pháp chẳng nhiễm được
Mọi lợi, suy, chê, khen
Tất cả không phân biệt
Lành thay thí an lạc!
Hòa thuận gắn được độ
Tâm dua nịnh sân mạn
Tất cả đều trừ diệt
Lành thay chân Phật tử!
Đến khắp cả mười phương

* Trang 736 *
device

Thêm lớn các công đức
Hòa thuận không lười mỏi
Lành thay trí ba đời
Biết khắp tất cả pháp
Sinh khắp tạng công đức
Tu hành chẳng mỏi nhàm
Văn-thù và Đức Vân
Tất cả các Phật tử
Bảo ông đến gặp ta
Dạy ông chỗ vô ngại
Tu đủ hạnh Bồ-tát
Thâu khắp các chúng sinh
Người quảng đại như vậy
Nay đến tìm gặp ta
Vì cầu các Như Lai
Cảnh giới đều thanh tịnh
Nên các nguyện rộng lớn
Nên đi đến chỗ ta.
Phật quá, hiện, vị lai
Đã thành tựu công hạnh
Người muốn tu học hết
Nay đến tìm gặp ta
Đối với Thiện tri thức
Muốn cầu pháp vi diệu
Muốn thọ hạnh Bồ-tát
Nay đến tìm gặp ta
Ông nghĩ Thiện tri thức
Được chư Phật khen ngợi
Làm cho người thành đạo
Nay đến tìm gặp ta
Ông nghĩ Thiện tri thức
Như cha mẹ sinh thành
Nuôi nấng như nhũ mẫu
Lớn Bồ-đề cho mình

* Trang 737 *
device

Như y sư trị bệnh
Như trời rưới cam lộ
Như mặt trời soi đường
Như mặt trăng thanh tịnh
Như núi vững không lay
Như biển không tăng giảm
Như lái thuyền tế độ
Nay tìm đến gặp ta
Ông xem Thiện tri thức
Dường như tướng dũng mãnh
Cũng như chủ thương chủ
Lại như đại Đạo sư
Hay dựng cờ chánh pháp
Hay nêu công đức Phật
Hay diệt các đường ác
Hay mở cửa đường lành
Hay hiển thân chư Phật
Hay gìn tạng chư Phật
Hay giữ pháp chư Phật
Nên ông nguyện phụng sự.
Muốn đủ trí thanh tịnh
Muốn đầy thân uy nghiêm
Muốn sinh nhà tôn quý
Nay ông đến gặp ta.
Đại chúng xem người này
Gần gũi Thiện tri thức
Noi theo để tu học
Tất cả phải thuận hành.
Do phước duyên thuở trước
Văn-thù khiến phát tâm
Tùy thuận không trái nghịch
Tu hành chẳng nhọc mệt
Cha mẹ cùng thân thuộc
Cung điện và tài sản

* Trang 738 *
device

Tất cả đều lìa bỏ
Khiêm tốn cầu tri thức
Tịnh tu y như vậy
Rời hẳn thân thế gian
Thường sinh cõi nước Phật
Hưởng quả báo thù thắng
Thiện Tài thấy chúng sinh
 Khổ sinh, già, bệnh, chết
Vì phát tâm đại bi
Siêng tu đạo Vô thượng
Thiện Tài thấy chúng sinh
Năm cõi thường lưu chuyển
Vì cầu trí kim cang
Để phá vòng khổ não
Thiện Tài thấy chúng sinh
Ruộng tâm rất cấu uế
Vì trừ gai ba độc
Chuyên cầu cày trí bén.
Chúng sinh ở si tối
Đui mù mất chánh đạo
Thiện Tài làm Đạo sư
Chỉ cho chỗ an ổn
Giáp nhẫn, xe giải thoát
Trí tuệ làm gươm bén
Hay ở trong ba cõi
Trừ các giặc phiền não
Thiện Tài lái thuyền pháp
Tế độ khắp muôn loài
Khiến vượt qua biển lửa
Mau đến đảo châu báu
Thiện Tài mặt trời sáng
Vầng trí quang đại nguyện
Đi khắp pháp giới không
Chiếu khắp nhà quần mê

* Trang 739 *
device

Thiện Tài mặt trăng sáng
Pháp lành đều viên mãn
Từ Tam-muội thanh tịnh
Chiếu khắp tâm chúng sinh
Thiện Tài biển thắng trí
An trụ nơi trực tâm
Hạnh Bồ-đề lần sâu
Xuất sinh những pháp báu
Thiện Tài rồng tâm lớn
Bay lên pháp giới không
Nổi mây tuôn mưa ngọt
Sinh thành tất cả quả.
Thiện Tài thắp đèn pháp
Tim tin, dù Từ bi
Bình niệm, sáng công đức
Diệt trừ tối ba độc
Tâm giác là tinh huyết
Bi: Bào thai, Từ: Thịt
Bồ-đề phần: Chi tiết
Lớn nơi tạng Như Lai
Thêm lớn tạng phước đức
Thanh tịnh tạng trí tuệ
Khai hiển tạng phương tiện
Xuất sinh tạng đại nguyện
Đại trang nghiêm như vậy
Cứu giúp các chúng sinh
Trong tất cả thiên, nhân
Khó nghe, khó thấy được
Cây trí tuệ như vậy
Rễ sâu chẳng lay động
Công hạnh lần tăng trưởng
Che mát khắp các loài
Muốn sinh tất cả đức
Muốn hỏi tất cả pháp

* Trang 740 *
device

Muốn dứt tất cả nghi
Chuyên cầu Thiện tri thức
Muốn phá những ma hoặc
Muốn trừ những kiến chấp
Muốn mở trói chúng sinh
Chuyên cầu Thiện tri thức.
Phải diệt các đường ác
Phải chỉ đường nhân thiên
Khiến tu hạnh công đức
Mau nhập thành Niết-bàn
Phải độ nạn kiến chấp
Phải cắt lưới chấp kiến
Phải khô nước ái dục
Phải chỉ đường ba cõi
Phải làm chỗ đời nương
Phải làm sáng đời soi
Phải làm thầy ba cõi
Chỉ cho chỗ giải thoát
Cũng phải khiến thế gian
Lìa tất cả tưởng chấp
Đánh thức giấc phiền não
Thoát bùn lầy ái dục
Phải biết tất cả pháp
Phải tịnh tất cả cõi
Tất cả đều rốt ráo
Trong tâm rất hoan hỷ
Hạnh ông rất hòa thuận
Tâm ông rất thanh tịnh
Những công đức muốn tu
Tất cả sẽ viên mãn
Sẽ sớm thấy chư Phật
Thấu rõ tất cả pháp
Nghiêm tịnh biển các cõi
Thành tựu đại Bồ-đề

* Trang 741 *
device

Sẽ viên mãn biển hạnh
Sẽ thấu rõ biển pháp
Sẽ độ biển chúng sinh
Tu các hạnh như vậy
Sẽ đến bờ công đức
Sẽ sinh những phẩm thiện
Sẽ đồng chư Phật tử
Tâm quyết định như vậy.
Sẽ dứt tất cả hoặc
Sẽ sạch tất cả nghiệp
Sẽ trừ tất cả ma
Đầy đủ nguyện như vậy
Sẽ sinh đạo trí diệu
Sẽ khai đạo chánh pháp
Chẳng lâu sẽ bỏ rời
Hoặc, nghiệp và đường khổ
Tất cả loài chúng sinh
Trầm mê vòng ba cõi
Ông sẽ chuyển pháp luân
Cho họ dứt hết khổ
Ông sẽ gìn giống Phật
Ông sẽ tịnh giống Pháp
Có thể hợp giống Tăng
Ba đời đều cùng khắp
Sẽ cắt những lưới ái
Sẽ xé những lưới chấp
Sẽ cứu lưới các khổ
Sẽ thành những lưới nguyện
Sẽ độ cõi chúng sinh
Sẽ tịnh các cõi nước
Sẽ chứa cõi trí tuệ
Sẽ thành cõi tâm nguyện
Sẽ làm chúng sinh mừng
Sẽ làm Bồ-tát vui

* Trang 742 *
device

Sẽ làm chư Phật khen
Sẽ thành hoan hỷ ấy
Sẽ thấy tất cả loài
Sẽ thấy tất cả cõi
Sẽ thấy tất cả pháp
Sẽ thành thấy của Phật
Sẽ phóng sáng phá tối
Sẽ phóng sáng dứt nóng
Sẽ phóng sáng diệt ác
Trừ sạch khổ ba cõi.
Sẽ mở cửa Thiên đạo
Sẽ mở cửa Phật đạo
Sẽ chỉ cửa giải thoát
Sẽ bảo chúng sinh vào
Sẽ chỉ cho đạo chánh
Sẽ dứt hết đạo tà
Như vậy siêng tu hành
Thành tựu đạo Bồ-đề
Sẽ tu biển công đức
Sẽ qua biển ba cõi
Khiến khắp biển chúng sinh
Thoát khỏi những biển khổ
Ở nơi biển chúng sinh
Tiêu cạn biển phiền não
Khiến tu những biển hạnh
Mau vào biển đại trí
Ông sẽ thêm biển trí
Ông sẽ tu biển hạnh
Biển đại nguyện của Phật
Ông sẽ đều đầy đủ
Ông sẽ vào biển cõi
Ông sẽ quán biển chúng
Ông sẽ dùng trí lực
Uống hết các biển pháp

* Trang 743 *
device

Sẽ thấy mây chư Phật
Sẽ khởi mây cúng dường
Sẽ nghe mây pháp diệu
Sẽ nổi những mây nguyện
Đi khắp nhà ba cõi
Phá hết nhà phiền não
Vào khắp nhà Như Lai
Sẽ hành đạo như vậy
Vào khắp cửa Tam-muội
Dạo khắp cửa giải thoát
Trụ khắp môn thần thông
Đi khắp trong pháp giới
Hiện khắp trước chúng sinh
Ở trước khắp chư Phật
Ví như sáng nhật nguyệt
Sẽ thành sức như vậy
Chỗ đi không động loạn
Chỗ đi không nhiễm  chấp
Như chim bay trên không
Sẽ thành diệu dụng này
Ví như lưới Đế thích
Lưới cõi trụ như vậy
Ông sẽ đều qua đến
Như gió không chướng ngại
Ông sẽ nhập pháp giới
Qua khắp các thế giới
Thấy khắp Phật ba đời
Trong tâm rất hoan hỷ
Đối với các pháp môn
 Ông đã được, sẽ được
Phải hết sức vui mừng
Không tham cũng không chán
Ông là chỗ chứa đức
Thuận theo lời Phật dạy

* Trang 744 *
device

Hay tu hạnh Bồ-tát
Được thấy sự lạ này
Chư Phật tử như vậy
Ức kiếp khó gặp được
Huống thấy được công đức
Và diệu đạo đã tu
Ông sinh trong nhân gian
Đạt được lợi lành lớn
Được gặp đức Văn-thù
Vô lượng các công đức
Đã rời các đường ác
Đã ra khỏi chỗ nạn
Đã vượt khỏi khổ hoạn
Lành thay! Chớ lười biếng.
Đã rời địa phàm phu
Đã trụ địa Bồ-tát
Sẽ đầy địa trí tuệ
Mau nhập địa Như Lai.
Hạnh Bồ-tát như biển
Trí Phật đồng hư không
Nguyện của ông cũng vậy
Nên sinh tâm vui mừng.
Các căn chẳng lười trễ
Chí nguyện hằng quyết định
Thân cận Thiện tri thức
Chẳng lâu sẽ trọn đủ.
Bồ-tát nhiều công hạnh
Đều vì độ chúng sinh
Tu khắp các pháp môn
Cẩn thận chớ nghi hoặc.
Ông đủ phước khó nghĩ
Và cùng tin chân thật
Vì thế nên hôm nay
Được thấy các Phật tử

* Trang 745 *
device

Ông thấy các Phật tử
Đều được lợi rộng lớn
Mỗi mỗi các đại nguyện
Tất cả đều tin thọ.
Ông ở trong ba cõi
Hay tu hạnh Bồ-tát
Thế nên các Phật tử
Dạy cho môn giải thoát
Chẳng phải người pháp khí
Cùng ở với Phật tử
Dù đến vô lượng kiếp
Cũng chẳng biết cảnh giới.
Ông thấy các Bồ-tát
Được nghe pháp như vậy
Thế gian rất khó có
Nên sinh tâm vui mừng.
Chư Phật hộ niệm ông
Bồ-tát thâu nhận ông
Thuận hành theo lời dạy
Lành thay trụ thọ mạng
Đã sinh nhà Bồ-tát
Đã đủ đức Bồ-tát
Giống Như Lai đã lớn
Sẽ lên bậc Quán đỉnh.
Chẳng lâu ông sẽ được
Đồng với chư Phật tử
Thấy chúng sinh khổ não
Đều đặt chỗ an ổn.
Đã gieo giống như vậy
Sẽ gặt quả như vậy
Nay ta khen tặng ông
Nên sinh tâm vui đẹp.
Vô lượng chư Bồ-tát
Hành đạo vô lượng kiếp

* Trang 746 *
device

Chưa thành được hạnh này
Nay ông đều được trọn.
Thiện Tài thành những hạnh: Tín, lạc, kiên, tấn, lực
Ai có tâm kính mộ
Cũng phải học như vậy.
Tất cả hạnh công đức
Đều từ tâm nguyện sinh
Thiện Tài đã biết rõ
Thường thích siêng tu học.
Như rồng bủa mây dầy
Tất sẽ tuôn mưa lớn
Bồ-tát khởi nguyện trí
Quyết định tu các hạnh.
Nếu có Thiện tri thức
Dạy ông hạnh Phổ Hiền
Ông nên khéo phụng sự
Cẩn thận chớ nghi hoặc.
Ông trong vô lượng kiếp
Vì dục vọng bỏ thân
Nay vì cầu Bồ-đề
Xả thân mới là tốt.
Ông trong vô lượng kiếp
Chịu đủ khổ sinh tử
Chẳng từng thờ chư Phật
Chưa nghe hạnh như vậy.
Nay ông được thân người
Gặp Phật, thiện tri thức
Nghe lãnh hạnh Bồ-đề
Tại sao chẳng hoan hỷ.
Dù gặp Phật xuất thế
Cũng gặp Thiện tri thức
Mà tâm chẳng thanh tịnh
Chẳng nghe pháp như vậy.

* Trang 747 *
device

Đối với Thiện tri thức
Tin mến tâm tôn trọng
Lìa nghi chẳng mỏi nhàm
Mới nghe pháp như vậy.
Nếu ai nghe pháp này
Mà phát tâm thệ nguyện
Phải biết người như vậy
Được lợi ích rộng lớn.
Tâm thanh tịnh như vậy
Thường được gần chư Phật
Cũng gần chư Bồ-tát
Quyết định thành Bồ-đề
Nếu vào pháp môn này
Thì đủ các công đức
Lìa hẳn các cõi ác
Chẳng thọ tất cả khổ.
Chẳng lâu bỏ thân này
Vãng sinh về cõi Phật
Thường thấy mười phương Phật
Và cùng chư Bồ-tát.
Nhân trước, nay trí tuệ
Và thờ Thiện tri thức
Thêm lớn các công đức
Như nước mọc hoa sen.
Thích thờ Thiện tri thức
Siêng cúng tất cả Phật
Chuyên tâm nghe chánh pháp
Thường tu chớ lười mỏi.
Ông là chân pháp khí
Thường đủ tất cả pháp
Sẽ tu tất cả đạo
Sẽ mãn tất cả nguyện
Ông dùng tâm tin hiểu
Mà đến kính lễ ta

* Trang 748 *
device

Chẳng lâu sẽ vào khắp
Tất cả hội Phật pháp
Lành thay chân Phật tử!
Cung kính tất cả Phật
Chẳng lâu đủ các hạnh
Đến bờ công đức Phật
Ông nên mau đến chỗ
Của Đại Trí Văn-thù
Sẽ khiến ông đạt được
Hạnh thâm diệu Phổ Hiền.
Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài nghe Bồ-tát Di-lặc ở trước đại chúng tán dương tạng công đức rộng lớn của mình, liền vui mừng phấn khích, toàn thân rúng động, nghẹn ngào rơi lệ, đứng dậy chắp tay cung kính chiêm ngưỡng, đi quanh vô lượng vòng. Do sức tưởng niệm của Đức Văn-thù-sư-lợi nên bỗng nhiên những thứ hoa, chuỗi báu và châu báu đẹp đầy cả hai tay, Thiện Tài hoan hỷ liền rải lên cúng dường Bồ-tát Di-lặc.
Bấy giờ, Bồ-tát Di-lặc xoa đầu Thiện Tài, nói kệ rằng:
Lành thay, lành thay chân Phật tử!
Tinh tấn các căn không lười mỏi
Chẳng lâu sẽ đủ các công đức
Giống như Văn-thù và Di-lặc.
Thiện Tài nói kệ kính thưa:
Tôi nghĩ Thiện tri thức
Ức kiếp khó gặp được
Nay đều được thân cận
Và đến gặp được Ngài.
Tôi nhờ Đức Văn-thù
Được thấy người khó thấy
Bậc đại công đức kia
Tôi nguyện sớm về gặp.

* Trang 749 *
device

 
Đại Tập 39 - Bộ Hoa Nghiêm IV - Số 279 (Q.46- 80) & Số 280- 285