LOGO VNBET
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
                HOA NGHIÊM
                    QUYỂN 80
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 21)

 
Bấy giờ, y theo lời dạy của Bồ-tát Di-lặc, Thiện Tài lần lượt đi qua hơn một trăm mười thành đến thành Tô-ma-na nước Phổ môn, ở nơi cửa thành nghĩ về Đại sĩ Văn-thù-sư-lợi, quán sát mọi nơi, tìm kiếm cùng khắp, trông được gặp gỡ, kính thờ.
Bấy giờ, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi từ xa đưa tay phải qua khỏi một trăm mười do-tuần áp lên đầu Đồng tử Thiện Tài, nói:
–Lành thay! Lành thay! Này thiện nam! Nếu rời tín căn thì tâm yếu kém, lo sợ ăn năn, công hạnh chẳng tròn đủ, thoái chuyển về tinh tấn, đối với một thiện căn tâm sinh trụ chấp, đối với chút ít công đức đã cho là đủ, chẳng thể phát khởi hạnh nguyện, chẳng được Thiện tri thức thâu giữ, chẳng được Như Lai nhớ nghĩ, chẳng biết được pháp tánh như vậy, nghĩa lý như vậy, pháp môn như vậy, công hạnh như vậy, cảnh giới như vậy, hoặc biết khắp, biết nhiều, tột nguồn đáy, hiểu rõ, hướng nhập, giải thoát phân biệt, chứng biết, chứng đắc, tất cả điều trên đây đều không thể được, Bồ-tát
Văn-thù-sư-lợi nêu nói pháp ấy cho Thiện Tài được lợi ích hoan hỷ thành tựu vô số pháp môn, đầy đủ vô lượng ánh sáng đại trí, khiến được vô biên Đà-la-ni, vô biên nguyện, vô biên Tam-muội, vô biên thần thông, vô biên trí, khiến vào đạo tràng của hạnh Phổ Hiền.
Lại để Thiện Tài ở tại chỗ cũ, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi thâu tóm thần lực chẳng hiện.
Thiện Tài tư duy quán sát, nhất tâm nguyện thấy Bồ-tát Văn-

* Trang 785 *
device

thù-sư-lợi và muốn thấy các Thiện tri thức nhiều như số vi trần của đại thiên thế giới để gần gũi, cung kính, phụng sự, tuân hành giáo pháp không chống trái, tăng trưởng hướng cầu tất cả trí tuệ, làm rộng biển đại Bi, thêm mây đại Từ, quán sát khắp mọi loài, sinh tâm hoan hỷ, an trụ pháp môn tịch tĩnh của Bồ-tát, duyên khắp tất cả cảnh giới rộng lớn, học tất cả công đức rộng lớn của Phật, nhập tất cả tri kiến quyết định của Phật, thêm pháp trợ đạo cho Nhất thiết trí, khéo tu tâm sâu xa của tất cả Bồ-tát, biết thứ lớp xuất thế của chư Phật ba đời, vào biển tất cả pháp, chuyển xe tất cả pháp, sinh trong tất cả thế gian, nhập tất cả biển nguyện của Bồ-tát, trụ nơi tất cả kiếp, tu hạnh Bồ-tát, chiếu rõ tất cả cảnh giới Như Lai, nuôi lớn chư căn của tất cả Như Lai, được ánh sáng thanh tịnh của Nhất thiết trí, chiếu khắp mười phương, trừ hết tối tăm chướng ngại, biết khắp pháp giới, hiện thân mình khắp tất cả cõi, tất cả loài, dẹp tất cả chướng, vào khắp vô ngại, trụ nơi bậc pháp giới bình đẳng, quán sát cảnh giới giải thoát của Phổ Hiền, được nghe danh tự, hạnh nguyện của Đại Bồ-tát Phổ Hiền, cũng nghe trợ đạo, chánh đạo, bậc của chư địa, địa phương tiện, địa nhập, địa thắng tấn, địa trụ, địa tu tập, địa cảnh giới, địa oai lực, cùng trụ nơi sự khát ngưỡng.
Thiện Tài muốn thấy Bồ-tát Phổ Hiền, liền ở trước tòa Sư tử của Như Lai Tỳ-lô-giá-na nơi của tạng Bồ-đề tràng Kim cang, trên tòa Tạng hoa sen báu, khởi tâm rộng lớn như cõi hư không, tâm vô ngại bỏ tất cả cõi, rời tất cả chấp, tâm vô ngại đi trong tất cả pháp vô ngại, tâm vô ngại vào khắp tất cả biển mười phương, tâm thanh tịnh vào cảnh giới của Nhất thiết trí, tâm thông suốt quán sát đạo tràng trang nghiêm, tâm rộng lớn vào tất cả biển Phật pháp, tâm hiện hữu khắp hóa độ tất cả cõi chúng sinh, tâm vô lượng làm tịnh tất cả cõi Phật, tâm vô tận trụ tất cả kiếp, tâm cứu cánh hướng đến mười Lực Như Lai.
Lúc Đồng tử Thiện Tài phát khởi những tâm như vậy, do sức thiện căn của mình, được sức gia hộ của tất cả Như Lai, do sức đồng thiện căn của Bồ-tát Phổ Hiền, nên Thiện Tài thấy mười thứ tướng lành.
 Đó là thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả Như Lai thành

* Trang 786 *
device

Đẳng chánh giác; thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, không có các đường ác; thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm với những hoa sen đẹp; thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả chúng sinh thân tâm thanh tịnh; thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, trang nghiêm với những châu báu; thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, tướng thân trang nghiêm của tất cả chúng sinh; thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, những mây trang nghiêm che phía trên; thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả chúng sinh mến yêu nhau, giúp ích nhau, chẳng hại nhau; thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, đạo tràng trang nghiêm; thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả chúng sinh tâm thường niệm Phật.
Thiện Tài lại thấy mười tướng ánh sáng. Đó là thấy vi trần của tất cả thế giới, nơi mỗi mỗi vi trần xuất sinh mây lưới ánh sáng của tất cả Phật nhiều như số vi trần của tất cả thế giới chiếu sáng khắp nơi. Trong mỗi mỗi vi trần xuất sinh vầng mây ánh sáng của Phật nhiều như số vi trần của tất cả thế giới, đủ thứ sắc tướng hiện bày cùng khắp pháp giới. Trong mỗi mỗi vi trần xuất sinh mây báu sắc tượng của Phật nhiều như số vi trần của tất cả thế giới hiện bày cùng khắp pháp giới. Trong mỗi mỗi vi trần xuất sinh vầng mây ánh sáng của Phật nhiều như số vi trần của tất cả thế giới hiện bày cùng khắp pháp giới. Trong mỗi mỗi vi trần xuất sinh mây hương vi diệu nhiều như số vi trần của tất cả thế giới hiện bày cùng khắp mười phương, khen ngợi biển công đức nơi tất cả hạnh nguyện của Phổ Hiền. Trong mỗi mỗi vi trần xuất sinh mây nhật, nguyệt, tinh tú nhiều như số vi trần của tất cả thế giới, đều phóng ra ánh sáng của Bồ-tát Phổ Hiền chiếu khắp pháp giới. Trong mỗi mỗi vi trần xuất sinh mây sắc tượng thân của tất cả chúng sinh nhiều như số vi trần của tất cả thế giới phóng ra ánh sáng của Phật chiếu khắp pháp giới. Trong mỗi mỗi vi trần xuất sinh mây ma-ni sắc tượng của tất cả Phật nhiều như số vi trần của vô số thế giới hiện bày cùng khắp pháp giới. Trong mỗi mỗi vi trần xuất sinh mây sắc tượng thân Bồ-tát nhiều như số vi trần của tất cả thế giới đầy khắp pháp giới, khiến tất cả chúng sinh đều được xuất ly, đều viên mãn mọi sở nguyện. Trong mỗi mỗi vi trần xuất sinh mây sắc tượng thân Như Lai nhiều như số vi trần của tất cả thế giới, nói thệ

* Trang 787 *
device

nguyện rộng lớn của tất cả Phật cùng khắp pháp giới. 
Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài thâu tóm hết các căn, nhất tâm cầu thấy Bồ-tát Phổ Hiền, khởi đại tinh tấn tâm không thoái chuyển, liền dùng phổ nhãn quán sát cảnh giới của tất cả chư Phật và chúng Bồ-tát đã hiện ở mười phương, đều khởi tưởng là được thấy Bồ-tát Phổ Hiền; dùng mắt trí tuệ quán sát đạo Phổ Hiền, tâm ý rộng lớn như hư không, đại Bi kiên cố như kim cang, nguyện tận cùng đời vị lai thường được theo Phổ Hiền, niệm niệm tùy thuận tu hạnh Phổ Hiền, thành tựu trí tuệ, nhập cảnh Như Lai, trụ địa Phổ Hiền.
 Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài liền thấy Bồ-tát Phổ Hiền ở trong chúng hội trước Đức Như Lai, ngồi nơi tòa Sư tử hoa sen báu, chúng Bồ-tát vây quanh rất là tôn nghiêm, thế gian không sánh được, cảnh giới của trí tuệ vô lượng, vô biên khó lường khó nghĩ, đồng Phật ba đời, tất cả Bồ-tát không quán sát được; thấy thân Phổ Hiền, mỗi mỗi lỗ chân lông xuất sinh mây ánh sáng nhiều như số vi trần của tất cả thế giới, hiện bày khắp pháp giới, hư không giới, tất cả thế giới, trừ diệt tất cả khổ hoạn của chúng sinh, khiến các Bồ-tát sinh đại hoan hỷ; thấy mỗi mỗi lỗ chân lông xuất sinh mây ánh sáng của các loại hương nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, xông khắp chúng hội đạo tràng của chư Phật khắp pháp giới, hư không giới; thấy mỗi mỗi lỗ chân lông xuất sinh mây các thứ hoa nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, rải các thứ hoa tươi đẹp khắp chúng hội đạo tràng của tất cả chư Phật khắp pháp giới, hư không giới; thấy mỗi mỗi lỗ chân lông xuất sinh mây cây hương nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, rải các thứ hương khắp chúng hội đạo tràng của tất cả chư Phật khắp pháp giới, hư không giới; thấy mỗi mỗi lỗ chân lông xuất sinh mây y phục đẹp nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, rải y phục đẹp khắp chúng hội đạo tràng của tất cả chư Phật khắp pháp giới, hư không giới; thấy mỗi mỗi lỗ chân  lông xuất sinh mây cây báu nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, rải báu ma-ni khắp chúng hội đạo tràng của chư Phật khắp pháp giới, hư không giới; thấy mỗi mỗi lỗ chân lông xuất sinh mây thân trời Sắc giới nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, sung mãn pháp giới, khen ngợi tâm Bồ-đề; thấy mỗi mỗi lỗ chân lông

* Trang 788 *
device

xuất sinh mây thân trời Phạm nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, khuyến thỉnh chư Như Lai chuyển diệu pháp luân; thấy mỗi mỗi lỗ chân lông xuất sinh mây Thiên vương nơi cõi dục nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, hộ trì pháp luân của tất cả Như Lai; thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, trong mỗi niệm xuất sinh mây cõi Phật ba đời nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, hiện bày khắp pháp giới, hư không giới, vì các chúng sinh, những người không chỗ nương về làm chốn nương về, những người không chỗ che chở làm chốn che chở, những người không chỗ y chỉ làm chốn y chỉ; thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, trong mỗi niệm xuất sinh mây cõi Phật thanh tịnh nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, hiện bày khắp pháp giới, hư không giới, tất cả chư Phật xuất thế trong đó, chúng hội Bồ-tát thảy đều sung mãn; thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, trong mỗi niệm xuất sinh mây cõi Phật tịnh, bất tịnh nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, hiện bày khắp pháp giới, hư không giới, khiến chúng sinh tạp nhiễm đều được thanh tịnh; thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, trong mỗi niệm xuất sinh mây cõi Phật bất tịnh, tịnh nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật hiện bày khắp pháp giới, hư không giới, khiến chúng sinh thuần nhiễm đều được thanh tịnh; thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, trong mỗi niệm xuất sinh mây thân chúng sinh nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật hiện bày khắp pháp giới, hư không giới, tùy chỗ thích hợp giáo hóa chúng sinh đều khiến phát tâm Vô thượng Bồ-đề; thấy mỗi mỗi lỗ chân  lông, trong mỗi niệm xuất sinh mây thân Bồ-tát nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, hiện bày khắp pháp giới, hư không giới, tán dương những danh hiệu của chư Phật làm cho chúng sinh tăng trưởng thiện căn; thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, trong mỗi niệm xuất sinh mây thân Bồ-tát nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, hiện bày khắp pháp giới, hư không giới, tuyên dương tất cả thiện căn phát sinh từ khi mới phát tâm của chư Phật, Bồ-tát; thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, trong mỗi niệm xuất sinh mây thân Bồ-tát nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, hiện bày khắp pháp giới, hư không giới, ở mỗi cõi Phật trong tất cả cõi Phật tuyên dương biển nguyện của tất cả Bồ-tát và diệu hạnh thanh tịnh của Bồ-tát Phổ Hiền; thấy mỗi mỗi lỗ

* Trang 789 *
device

chân lông, trong mỗi niệm xuất sinh mây hạnh của Bồ-tát Phổ Hiền, khiến tâm tất cả chúng sinh được đầy đủ, tu tập đầy đủ đạo Nhất thiết trí; thấy mỗi mỗi lỗ chân lông xuất sinh mây thân Chánh giác nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, nơi tất cả cõi Phật hiện thành Chánh giác, khiến các Bồ-tát thêm lớn pháp Đại thừa, thành Nhất thiết trí.
Bấy giờ, Thiện Tài thấy cảnh giới thần thông tự tại của Bồ-tát Phổ Hiền như vậy, thân tâm hoan hỷ, hớn hở vô lượng.
Lại thấy mỗi mỗi lỗ chân lông trên phần thân của Phổ Hiền đều có đại thiên thế giới, phong luân, thủy luân, địa luân, hỏa luân, biển cả, sông suối và những núi Báu, núi Tu-di, thành ấp, cung điện, vườn rừng, tất cả địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Diêm-la vương, tám Bộ Thiên, Long, Nhân và phi nhân, cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc, nhật, nguyệt, tinh tú, gió, mây, sấm, chớp, ngày, đêm, tháng, giờ, năm, kiếp, chư Phật xuất thế, chúng hội Bồ-tát, đạo tràng trang nghiêm, những sự như vậy đều thấy rõ cả.
Như thấy rõ tại thế giới này, tất cả thế giới ở mười phương cũng đều thấy rõ cả.
Như thấy thế giới hiện tại trong mười phương, tất cả thế giới đời trước, đời sau cũng đều thấy như vậy, nhưng vẫn chẳng lẫn lộn nhau.
Như ở chỗ Như Lai Tỳ-lô-giá-na thị hiện sức thần thông như vậy, tại thế giới Liên hoa đức ở phương Đông, chỗ của Phật Hiền Thủ, hiện sức thần thông cũng như vậy.
Như tất cả mười phương thế giới, tất cả cõi Phật nơi mười phương cũng vậy, trong mỗi vi trần đều có pháp giới chúng hội của chư Phật, chỗ của mỗi Đức Phật, Bồ-tát Phổ Hiền ngồi nơi tòa Sư tử hoa sen báu hiện bày sức thần thông cũng đều như vậy.
Trong thân của mỗi mỗi Bồ-tát Phổ Hiền đều hiện tất cả cảnh giới, tất cả cõi Phật, tất cả chúng sinh, tất cả Phật xuất hiện, tất cả chúng Bồ-tát, nghe ngôn ngữ âm thanh của tất cả chúng sinh, ngôn ngữ âm thanh của tất cả Phật, pháp luân của tất cả Như Lai chuyển, hạnh của tất cả Bồ-tát đã thành tựu, thần thông tự tại của tất cả Như Lai.

* Trang 790 *
device

Đồng tử Thiện Tài thấy vô lượng sức đại thần thông chẳng thể nghĩ bàn của Bồ-tát Phổ Hiền như vậy, liền được mười thứ trí Ba-la-mật. Đó là:
Trí ba-la-mật trong mỗi niệm đều có thể đi khắp tất cả cõi Phật.
1.Trí ba-la-mật trong mỗi niệm đều có thể đi đến tất cả chỗ Phật.
2.Trí ba-la-mật trong mỗi niệm đều có thể cúng dường tất cả Như Lai.
3.Trí ba-la-mật trong mỗi niệm ở khắp chỗ của tất cả Như Lai để nghe pháp và thọ trì.
4.Trí ba-la-mật trong mỗi niệm tư duy về pháp luân của tất cả Như Lai.
5.Trí ba-la-mật trong mỗi niệm biết sự đại thần thông chẳng thể nghĩ bàn của tất cả Phật.
6.Trí ba-la-mật trong mỗi niệm giảng nói một câu pháp với biện tài vô tận cùng tột đời vị lai.
7.Trí ba-la-mật trong mỗi niệm dùng Bát-nhã ba-la-mật sâu xa quán tất cả pháp.
8.Trí ba-la-mật trong mỗi niệm vào biển thật tướng của tất cả pháp.
9.Trí ba-la-mật trong mỗi niệm biết tâm của tất cả chúng sinh.
10.Trí ba-la-mật trong mỗi niệm, tuệ hạnh của Phổ Hiền đều hiện tiền.
Thiện Tài đã được mười Trí ba-la-mật này rồi, Bồ-tát Phổ Hiền liền giơ tay phải xoa đầu Thiện Tài.
Được xoa đầu, Thiện Tài liền được các môn Tam-muội nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, mỗi Tam-muội lại dùng số Tam-muội nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật làm quyến thuộc.
Mỗi mỗi Tam-muội đều thấy biển lớn Phật nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, từ xưa chưa thấy, tích tập vật trợ đạo Nhất thiết trí nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, sinh pháp vi diệu cao tột Nhất thiết trí nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, phát thệ nguyện lớn Nhất thiết trí nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, vào biển đại nguyện nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, trụ nơi đạo xuất yếu Nhất thiết trí nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật,

* Trang 791 *
device

tu các pháp tu tập của chư Bồ-tát nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, khởi đại tinh tấn Nhất thiết trí nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, được ánh sáng thanh tịnh Nhất thiết trí nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật.
Như ở thế giới Ta-bà trụ xứ của Đức Tỳ-lô-giá-na này, Bồ-tát Phổ Hiền xoa đầu Thiện Tài, tất cả thế giới khắp mười phương cũng như vậy, trong mỗi vi trần nơi những thế giới ấy, tất cả thế giới, tất cả chỗ Phật, Bồ-tát Phổ Hiền cũng xoa đầu Thiện Tài như vậy, những pháp môn chứng được cũng đồng.
Bấy giờ, Bồ-tát Phổ Hiền bảo Đồng tử Thiện Tài:
–Này thiện nam! Ông thấy thần lực của ta chăng? Thiện Tài thưa:
–Bạch vâng! Những pháp thần thông rộng lớn chẳng thể nghĩ bàn này chỉ Đức Như Lai mới biết được.
Bồ-tát Phổ Hiền nói:
–Này thiện nam! Thuở quá khứ trải qua số kiếp nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật, ta thực hành hạnh Bồ-tát, cầu Nhất thiết trí. Trong mỗi mỗi kiếp vì muốn làm thanh tịnh tâm Bồ-đề, nên kính thờ chư Phật nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật.
Trong mỗi mỗi kiếp vì tích tập của phước đức Nhất thiết trí nên thiết lập hội thí rộng lớn nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật, khiến tất cả thế gian đều nghe biết, phàm ai đến cầu xin thì đều làm cho họ đầy đủ cả.
Trong mỗi mỗi kiếp vì cầu pháp Nhất thiết trí nên ta đem tài vật nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật để bố thí.
Trong mỗi mỗi kiếp vì cầu trí Phật nên ta đem thành ấp, thôn xóm, cõi nước, ngôi vua, vợ con, quyến thuộc, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thịt, tay, chân, đến cả mạng sống nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật để bố thí.
Trong mỗi mỗi kiếp vì cầu chỗ đứng đầu của Nhất thiết trí, nên ta đem số đầu nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật để bố thí.
Trong mỗi mỗi kiếp vì cầu Nhất thiết trí, nên ở chỗ chư Như

* Trang 792 *
device

Lai nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật, ta cung kính tôn trọng, phụng thờ cúng dường y phục, đồ nằm, ăn uống, thuốc men, tất cả thứ cần dùng đều cung cấp đủ, rồi xuất gia học đạo, trong Phật pháp tu hành hộ giáo.
Này thiện nam! Ta ở trong bao nhiêu biển kiếp, tự nhớ chưa từng có một niệm chẳng thuận lời của Phật dạy, chưa từng có một niệm sinh tâm sân hại, cũng chưa từng có một niệm sinh tâm ngã, ngã sở, tâm mình, nguời sai biệt, tâm xa rời Bồ-đề, tâm nhàm mỏi sinh tử, tâm lười biếng, tâm chướng ngại, tâm mê lầm. Mà ta chỉ an trụ nơi tâm đại Vô thượng Bồ-đề chẳng thể hủy hoại, tích tập pháp trợ đạo Nhất thiết trí.
Này thiện nam! Ta trang nghiêm cõi Phật, dùng tâm đại Bi cứu hộ chúng sinh, giáo hóa thành tựu, cúng dường chư Phật, kính thờ Thiện tri thức, vì cầu chánh pháp nên nêu bày hộ trì rộng khắp, trong thân ngoài vật đều có thể bỏ tất cả, cho đến mạng sống cũng không tiếc.
Nếu dùng thời gian biển kiếp để nói nhân duyên, thì biển kiếp còn có thể hết chớ nhân duyên đó không cùng tận.
Này thiện nam! Trong biển pháp của ta, không có một chữ, một câu nào, chẳng phải xả bỏ ngôi Chuyển luân vương mà cầu được, chẳng phải thí xả tất cả những thứ hiện có mà cầu được.
Này thiện nam! Pháp của ta cầu đều vì cứu giúp tất cả chúng sinh, một tâm suy nghĩ mong cho chúng sinh được nghe pháp này. Nguyện dùng ánh sáng trí chiếu khắp thế gian. Nguyện vì chúng sinh mà khai thị trí xuất thế gian. Nguyện cho chúng sinh đều được an lạc. Nguyện tán dương những công đức của tất cả chư Phật.
Thuở xưa, nhân duyên của ta như vậy, trong biển kiếp nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật nói không hết được.
Này thiện nam! Vì thế, nên ta dùng sức trợ đạo pháp, những sức thiện căn, sức đại chí nguyện, sức tu tập công đức, sức tư duy như thật về tất cả pháp, sức của mắt trí tuệ, sức từ oai thần của Phật, sức đại từ bi, sức thần thông tịnh, sức Thiện tri thức như vậy nên ta được Pháp thân thanh tịnh bình đẳng ba đời rốt ráo này. Ta lại được sắc thân thanh tịnh vô thượng siêu vượt các thế gian, tùy sở thích của

* Trang 793 *
device

tâm chúng sinh mà hiện hình vào tất cả cõi, khắp tất cả xứ, nơi các thế giới hiện các rộng thần thông, làm cho người thấy đều vui mừng.
Này thiện nam! Ông hãy quán sát sắc thân của ta như vậy.
Sắc thân của ta đây đã thành tựu từ vô biên biển kiếp, vô lượng ngàn ức triệu kiếp khó thấy khó nghe.
Này thiện nam! Nếu có chúng sinh chưa gieo trồng thiện căn và gieo trồng ít thiện căn thì dù là, Thanh văn, Bồ-tát hay còn chẳng được nghe danh hiệu của ta huống là thấy được thân ta.
Này thiện nam! Nếu có chúng sinh được nghe danh hiệu của ta thì không còn thoái chuyển nơi Vô thượng Bồ-đề.
Nếu ai hoặc thấy, hoặc chạm, hoặc rước, hoặc đưa, hoặc theo chốc lát, cho đến trong mộng được thấy nghe ta, thì đều cùng được không thoái chuyển như vậy.
Hoặc có chúng sinh trong một ngày, một đêm nhớ nghĩ đến ta thì liền được thành thục.
Hoặc bảy ngày, bảy đêm, nửa tháng, một tháng, nửa năm, một năm, trăm năm, ngàn năm, một kiếp, trăm kiếp, cho đến số kiếp nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật, nghĩ nhớ đến ta, mà được thành thục.
Hoặc một đời, hoặc trăm đời, cho đến số đời nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật nghĩ nhớ đến ta mà thành thục.
Hoặc thấy ta phóng ra ánh sáng lớn, hoặc thấy ta làm chấn động nơi cõi Phật, hoặc sinh sợ hãi, hoặc sinh hoan hỷ thảy đều thành thục.
Này thiện nam! Ta dùng các môn phương tiện nhiều như số vi trần của những cõi Phật như thế để làm cho các chúng sinh chẳng thoái chuyển nơi Vô thượng Bồ-đề.
Nếu có chúng sinh nào thấy, nghe cõi thanh tịnh của ta thì tất được sinh trong cõi thanh tịnh này.
Nếu có chúng sinh nào thấy, nghe thân thanh tịnh của ta thì tất được sinh trong thân thanh tịnh của ta.
Này thiện nam! Ông nên quán sát thân thanh tịnh của ta đây.
Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài quán sát các chi tiết nơi thân tướng tốt của Bồ-tát Phổ Hiền, trong mỗi mỗi lỗ chân lông đều có vô số

* Trang 794 *
device

biển cõi Phật, mỗi mỗi biển cõi đều có chư Phật xuất thế và chúng hội Bồ-tát vây quanh.
Lại thấy những thứ kiến lập, những thứ hình trạng, những thứ trang nghiêm, những thứ núi lớn bao quanh tất cả biển cõi đó, những thứ mây sắc che trùm hư không, những Phật Như Lai xuất thế thuyết những pháp luân.
Lại thấy ở trong mỗi mỗi biển thế giới, Phổ Hiền xuất mây hóa thân Phật nhiều như số vi trần của tất cả cõi Phật, cùng khắp tất cả mười phương thế giới giáo hóa chúng sinh khiến hướng về Vô thượng Bồ-đề.
Bấy giờ, Đồng tử Thiện Tài lại thấy tự thân ở trong thân Phổ Hiền giáo hóa chúng sinh nơi tất cả mười phương thế giới. Lại,  số thiện căn và ánh sáng trí tuệ mà Thiện Tài có được khi thân cận với số Thiện tri thức nhiều như số vi trần của cõi Phật, so sánh với thiện căn khi gặp Bồ-tát Phổ Hiền có được, thì không bằng một phần trăm, một phần ngàn, một phần trăm ngàn, một phần trăm ngàn ức, cho đến không bằng một phần toán số thí dụ.
Trong một niệm, hiện nay Thiện Tài nhập nơi biển cõi của chư Phật ở trong một lỗ chân lông của Bồ-tát Phổ Hiền, sánh với số biển cõi chư Phật mà Thiện Tài đã nhập trong khoảng thời gian từ khi mới phát tâm đến khi gặp Bồ-tát Phổ Hiền, thì nhiều hơn trước gấp bội, như số vi trần của vô số cõi Phật. Như nơi một lỗ chân lông, tất cả lỗ chân lông cũng đều như vậy.
Trong lỗ chân lông của Bồ-tát Phổ Hiền, Thiện Tài bước một bước qua khỏi số thế giới nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật. Cứ đi mãi như vậy, cùng tận kiếp vị lai vẫn còn chẳng biết được ngằn mé thứ lớp của biển cõi, tạng của biển cõi, sự sai biệt của biển cõi, sự vào khắp của biển cõi, sự thành của biển cõi, sự hoại của biển cõi, sự trang nghiêm của biển cõi trong một lỗ chân lông. Cũng chẳng biết được thứ lớp ngằn mé của biển Phật, tạng của biển Phật, sự sai biệt của biển Phật, sự vào khắp của biển Phật, sự sinh của biển Phật, sự diệt của biển Phật. Cũng chẳng biết được thứ lớp ngằn mé của biển chúng Bồ-tát, tạng của biển chúng Bồ-tát, sự sai biệt của biển chúng Bồ-tát, sự vào khắp của biển chúng Bồ-tát, sự tụ tập

* Trang 795 *
device

của biển chúng Bồ-tát, sự giải tán của biển chúng Bồ-tát. Cũng chẳng thể biết trí vào cõi chúng sinh, biết căn của chúng sinh, giáo hóa điều phục chúng sinh, chỗ trụ sâu xa tự tại của Bồ-tát, những địa, những đạo của Bồ-tát nhập.
Trong biển cõi nơi lỗ chân lông của Bồ-tát Phổ Hiền, Đồng tử Thiện Tài đi như vậy hoặc nơi một cõi trải qua một kiếp, cho đến đi như vậy trải qua số kiếp nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật, nhưng cũng chẳng mất nơi cõi này mà hiện ở cõi kia. Mỗi niệm, Thiện Tài đi cùng khắp vô biên biển cõi giáo hóa chúng sinh khiến họ hướng về Vô thượng Bồ-đề.
Ngay lúc đó, Đồng tử Thiện Tài, theo thứ lớp được những biển hạnh nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền, đồng với Phổ Hiền, đồng với chư Phật, một thân sung mãn tất cả thế giới, đồng cõi nước, đồng hạnh, đồng chánh giác, đồng thần thông, đồng pháp luân, đồng biện tài, đồng ngôn từ, đồng âm thanh, đồng lực vô úy, đồng chỗ trụ của Phật, đồng đại Từ bi, việc chẳng thể nghĩ bàn, giải thoát tự tại đều đồng.
Lúc ấy, đại Bồ-tát Phổ Hiền liền nói kệ rằng:
Các vị phải trừ những phiền não
Nhất tâm bất loạn mà lắng nghe
Tôi nói đủ các độ Như Lai
Tất cả đạo chân thật giải thoát.
Thắng Trượng Phu, Điều Ngự xuất thế
Tâm ý thanh tịnh như hư không
Hằng phóng ánh sáng mặt trời trí
Khiến khắp chúng sinh diệt si ám.
Như Lai rất khó được thấy nghe
Vô lượng ức kiếp nay mới gặp
Như hoa Ưu-đàm một lần hiện
Vì thế nên nghe công đức Phật
Tùy thuận việc làm của thế gian
Như nhà ảo thuật hiện những sự
Chỉ để làm vui lòng chúng sinh
Chưa từng khởi tưởng niệm phân biệt.

* Trang 796 *
device

Bấy giờ, chư Bồ-tát nghe kệ này rồi, nhất tâm khát ngưỡng mong được nghe công đức chân thật của Đức Thế Tôn, tất cả đều nghĩ: “Bồ-tát Phổ Hiền tu đủ các hạnh, thể tánh thanh tịnh, những lời nói ra đều chẳng hư dối, tất cả Như Lai đều khen ngợi”. Nghĩ như vậy rồi, càng thêm mong ngóng. Bồ-tát Phổ Hiền với công đức trí tuệ trang nghiêm đầy đủ, như hoa sen chẳng vướng mắc trần cấu nơi ba cõi, đã bảo chúng Bồ-tát:
–Các vị lắng nghe! Nay tôi muốn nói về tướng của một giọt nước trong biển công đức của Phật:
Bồ-tát Phổ Hiền liền nói kệ rằng:
Trí Phật rộng lớn đồng hư không
Cùng khắp tất cả tâm chúng sinh
Đều rõ thế gian những vọng tưởng
Chẳng khởi những phân biệt sai khác.
Một niệm đều biết pháp ba đời
Cùng rõ tất cả căn chúng sinh
Ví như nhà ảo thuật thiện xảo
Mỗi niệm biến hiện vô biên sự.
Tùy tâm chúng sinh hiện những hạnh
Theo sức thệ nguyện của nghiệp xưa
Khiến họ thấy biết đều chẳng động
Mà Phật xưa nay không động niệm.
Hoặc có xứ xứ thấy Phật ngồi
Sung mãn các thế giới nơi mười phương
Hoặc có chúng sinh tâm bất tịnh
Trong vô lượng kiếp chẳng thấy Phật.
Hoặc có tin hiểu rời kiêu mạn
Phát ý liền được thấy Như Lai
Hoặc kẻ nịnh, dối tâm bất tịnh
Ức kiếp tìm cầu chẳng gặp Phật.
Hoặc người mọi xứ nghe tiếng Phật
Âm thanh mỹ diệu khiến tâm vui
Hoặc kẻ trăm ngàn muôn ức kiếp
Vì tâm bất tịnh chẳng được nghe.

* Trang 797 *
device

Hoặc thấy Đại Bồ-tát thanh tịnh
Đầy khắp cả đại thiên thế giới
Đều đã đầy đủ hạnh Phổ Hiền
Trong đó Như Lai ngồi an nhiên.
Hoặc thấy cõi này diệu tột bậc
Phật vô lượng kiếp đã nghiêm tịnh
Đấng Tỳ-lô-giá-na tối thắng
Trong đấy đại ngộ thành Chánh giác.
Hoặc thấy cõi Liên hoa thắng diệu
Như Lai Hiền Thủ ở trong đó
Vô lượng chúng Bồ-tát vây quanh
Thảy đều siêng tu hạnh Phổ hiền.
Hoặc có thấy Phật Vô Lượng Thọ
Quan Âm, Thế Chí hầu hai bên
Đều là bậc Quán đỉnh bổ xứ
Sung mãn các cõi nước mười phương.
Hoặc có thấy cõi đại thiên này
Đủ thứ trang nghiêm như Diệu hỷ
Như Lai A-súc ngự tại đây
Chúng Đại Bồ-tát vây quanh Phật.
Hoặc thấy Nguyệt Giác Đại Danh Xưng
Cùng chư Kim Cang Tạng
Ở cõi Viên cảnh diệu trang nghiêm
Cùng khắp cõi thanh tịnh mười phương.
Hoặc thấy Phật Thế Tôn Nhật Tạng
Ở cõi thanh tịnh Thiện quang minh
Cùng với chư Bồ-tát quán đỉnh
Sung mãn mười phương mà thuyết pháp.
Hoặc thấy Phật Kim Cang Đại Diệm
Hội đủ với Bồ-tát Trí Tràng
Đi khắp tất cả cõi rộng lớn
Thuyết pháp trừ mê của chúng sinh.
Vô số đầu mỗi mỗi sợi lông
Chư Phật đủ ba mươi hai tướng

* Trang 798 *
device

Bồ-tát quyến thuộc đồng vây quanh
Vì độ chúng sinh luôn thuyết pháp.
Hoặc có xem thấy một lỗ chân lông
Đầy đủ cõi trang nghiêm rộng lớn
Vô lượng Như Lai đều ở trong
Phật tử thanh tịnh đều sung mãn.
Hoặc có thấy trong một vi trần
Có đủ hằng sa cõi nước Phật
Vô lượng Bồ-tát đều sung mãn
Trải vô số kiếp tu các hạnh
Hoặc có thấy nơi đầu sợi lông
Vô lượng biển cõi như hạt bụi
Các loại nghiệp khởi đều sai khác
Tỳ-lô-giá-na chuyển pháp luân
Hoặc thấy thế giới chẳng thanh tịnh.
Hoặc thấy thanh tịnh do báu thành
Như Lai thọ mạng lâu vô lượng
Cho đến Niết-bàn đều hiện đủ
Các thế giới cùng khắp mười phương.
Thị hiện nhiều thứ chẳng nghĩ bàn
Tùy nghiệp tâm trí của chúng sinh
Thảy đều hóa độ khiến thanh tịnh.
Đại Đạo sư vô thượng như vậy
Sung mãn các cõi nước mười phương
Thị hiện nhiều loại sức thần thông
Tôi nói phần ít hãy lắng nghe.
Hoặc thấy Thích-ca thành Chánh giác
Đã trải qua số kiếp vô cùng
Hoặc thấy nay mới làm Bồ-tát
Lợi ích các chúng sinh mười phương.
Hoặc người lại thấy Thích Sư tử
Cúng dường chư Phật tu đạo hạnh
Hoặc thấy Thế Tôn đủ phước trí
Hiển hiện những sự đại thần thông

* Trang 799 *
device

Hoặc thấy Bố thí, hoặc Trì giới
Hoặc nhẫn, Tinh tấn, hoặc Thiền định
Bát-nhã, Phương tiện, Nguyện, Lực, Trí
Tùy tâm chúng sinh đều thị hiện
Hoặc thấy Ba-la-mật rốt ráo
Hoặc thấy an trụ ở các địa
Tổng trì, Tam-muội, Trí thần thông
Như vậy đều hiện đầy đủ cả
Hoặc hiện tu hành vô lượng kiếp
Trụ bậc gắng nhẫn của Bồ-tát
Hoặc hiện trụ nơi bậc bất thoái
Hoặc hiện nước pháp rưới trên đầu
Hoặc hiện thân Phạm, Thích, Tứ vương
Hoặc hiện Sát-lợi, Bà-la-môn
Đủ các loài sắc tướng trang nghiêm
Giống như thuật sĩ hiện hình tượng
Hoặc hiện Đâu-suất mới giáng thần
Hoặc thấy trong cung có vợ con
Hoặc thấy rời bỏ những vinh hoa
Xuất gia lìa tục đi học đạo
Hoặc thấy mới sinh, hoặc hiện diệt
Hoặc thấy xuất gia học dị hạnh
Hoặc thấy ngồi nơi cội Bồ-đề
Hàng phục quân ma thành Chánh giác.
Hoặc lại thấy Phật mới Niết-bàn
Hoặc thấy dựng tháp khắp thế gian
Hoặc thấy trong tháp thờ tượng Phật
Vì biết thời cơ hiện như vậy
Hoặc thấy Như Lai Vô Lượng Thọ
Thọ ký quả Phật cho Bồ-tát
Mà thành đại Đạo sư vô thượng
Kế đó, trụ ở cõi An lạc.
Hoặc thấy vô lượng ngàn ức kiếp
Phật sự đã xong nhập Niết-bàn

* Trang 800 *
device

Hoặc thấy nay mới thành Bồ-đề
Hoặc thấy chánh tu những hạnh diệu.
Hoặc thấy Như Lai Thanh Tịnh Nguyệt
Ở tại Phạm thế và cung ma
Thiên cung Tự tại, cung Hóa lạc
Hoặc hiện đủ các loại thần biến
Hoặc thấy ở tại cung Đâu-suất
Vô lượng chư Thiên đồng vây quanh
Vì họ thuyết pháp khiến hoan hỷ
Để họ phát tâm cúng dường Phật
Hoặc thấy ở tại trời Dạ-ma
Đao-lợi, Tứ Thiên, cùng Long thần
Tất cả các cung điện như thế
Không chỗ nào Phật chẳng hiện thân.
Ở chỗ Đức Thế Tôn Nhiên Đăng
Rải hoa, trải tóc để cúng dường
Từ đây biết rõ pháp thâm diệu
Luôn dùng đạo này độ chúng sinh
Hoặc người thấy Phật lâu Niết-bàn.
Hoặc thấy Phật mới thành Bồ-đề
Hoặc thấy Phật trụ vô lượng kiếp
Hoặc thấy giây lát liền nhập diệt
Thân tướng ánh sáng cùng thọ mạng
Trí tuệ Bồ-đề và Niết-bàn
Chúng hội được độ, tiếng oai nghi
Mỗi mỗi như vậy đều vô số
Hoặc hiện thân mình rất to lớn
Như núi Tu-di, núi Đại bảo
Hoặc thấy Phật ngồi chẳng động lay
Sung mãn vô biên những thế giới
Hoặc thấy viên quang lượng một tầm
Hoặc thấy ngàn vạn ức do-tuần
Hoặc thấy chiếu khắp vô lượng cõi
Hoặc thấy sung mãn tất cả cõi.

* Trang 801 *
device

Hoặc thấy Phật thọ tám mươi năm
Hoặc thấy thọ ngàn muôn ức tuổi
Hoặc thọ vô số, vô lượng kiếp
Như vậy lần lượt gấp bội đây.
Trí Phật thông đạt tịnh vô ngại
Một niệm biết khắp pháp ba đời
Đều từ tâm thức nhân duyên sinh
Sinh diệt vô thường không tự tánh.
Ở trong một cõi thành Chánh giác
Ở tất cả cõi cũng đều thành
Mọi cõi vào một, một vào khắp
Tùy tâm chúng sinh đều thị hiện
Như Lai trụ nơi đạo Vô thượng
Thành tựu mười Lực, bốn Vô úy
Đầy đủ trí tuệ không chướng ngại
Chuyển pháp luân đủ mười hai hành
Biết rõ Khổ, Tập và Diệt, Đạo
Phân biệt mười hai pháp nhân duyên
Ưa nói pháp, nghĩa, từ vô ngại
Dùng bốn biện tài khai diễn rộng
Các pháp không ngã, không có tướng
Nghiệp tánh chẳng sinh cũng chẳng mất
Tất cả xa lìa như hư không
Phật dùng phương tiện để phân biệt
Như Lai như vậy chuyển pháp luân
Chấn động khắp mười phương cõi nước
Cung điện núi sông đều lay động
Chẳng làm chúng sinh sinh kinh sợ
Phật diễn nói pháp âm rộng lớn khắp
Tùy căn chúng sinh đều khiến hiểu
Đều khiến phát tâm trừ hoặc, cấu
Nhưng Phật chưa từng sinh tâm niệm
Hoặc nghe Phật nói Thí, Giới,  Nhẫn Tấn,
 Định, Bát-nhã, Phương tiện,  Trí

* Trang 802 *
device

Hoặc nghe Từ, Bi và Hỷ, Xả
Ngôn từ thuyết pháp đều sai khác.
Hoặc nghe bốn Niệm, bốn Chánh cần
 Thần túc, Căn, Lực và Giác đạo
Các Niệm, Thần thông và Chỉ, Quán
Vô lượng những pháp môn phương tiện
Long, thần, tám Bộ, Nhân phi nhân
Phạm, Thích, Hộ thế, các Thiên chúng
Phật dùng nhất âm để thuyết pháp
Chúng sinh tùy loại đều được hiểu
Nếu ai tham dục, sân và si
Phẫn, che, keo, ganh và kiêu, nịnh
Tám muôn bốn ngàn phiền não chướng
Đều nghe Phật dạy pháp chữa trị
Nếu chưa tu đủ pháp bạch tịnh
Khiến họ nghe nói mười giới hạnh
Đã hay bố thí điều phục người
Cho nghe tiếng Niết-bàn tịch diệt
Nếu người chí kém không Từ bi
Nhàm ghét sinh tử tự cầu lìa
Khiến nghe nói ba môn giải thoát
Cho họ thoát khổ hưởng tịch diệt
Nếu người tự tánh ít tham dục
Nhàm bỏ ba cõi cầu tịch tĩnh
Khiến họ nghe nói các duyên khởi
Theo thừa Độc giác để xuất ly
Nếu người thanh tịnh tâm rộng lớn
Đầy đủ các công đức thí, giới
Thân cận Như Lai đủ Từ bi
Khiến họ nghe tiếng đạo Đại thừa
Hoặc có cõi nước nghe một thừa
Hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm
Như vậy cho đến vô lượng thừa
Đều là sức phương tiện Như Lai

* Trang 803 *
device

Niết-bàn tịch tĩnh chưa từng khác
Trí hạnh hơn kém có khác biệt
Như hư không thể tánh là một
Chim bay gần xa tự sai khác
Âm thanh Phật thể cũng như vậy
Cùng khắp tất cả cõi hư không
Tùy tâm chúng sinh sai khác nhau
Nên nghe và thấy đều khác biệt
Do Phật quá khứ tu công hạnh
Hay theo sở thích diễn diệu âm
Không tâm tính nghĩ đây và kia
Ai người đáng nói, ai không nói
Nơi mặt Như Lai phóng sáng lớn
Đầy đủ số tám muôn bốn ngàn
Pháp môn Phật nói cũng như vậy
Chiếu khắp thế giới trừ phiền não
Đầy đủ trí thanh tịnh công đức
Mà thường tùy thuận ba thế gian
Ví như hư không chẳng nhiễm vướng
Vì chúng sinh nên Phật xuất hiện
Hiện có sinh, lão, bệnh, tử khổ
Cũng hiện trụ thọ ở thế gian
Dù thuận thế gian hiện như vậy
Thể tánh thanh tịnh đồng hư không
Tất cả cõi nước không ngằn mé
Căn dục chúng sinh cũng vô lượng
Mắt trí Như Lai đều thấy rõ
Tùy theo cơ nghi dạy Phật đạo
Cùng khắp cõi hư không mười phương
Trong đó có bao nhiêu trời, người
Thân hình của họ đều chẳng đồng
Phật hiện thân hình cũng như vậy
Nếu ở trong đại hội Sa-môn
Cạo bỏ tóc râu mặc ca-sa

* Trang 804 *
device

Đắp y cầm bát thâu các căn
Cho họ hoan hỷ trừ phiền não
Có lúc thân cận Bà-la-môn
Vì họ Phật hiện thân gầy ốm
Chống gậy mang bình hằng trong sạch
Đầy đủ trí tuệ giảng nói giỏi
Bỏ cũ nhận mới tự no đủ
Hớp gió, uống sương, không gì khác
Hoặc ngồi hoặc đứng chẳng động lay
Hiện tu khổ hạnh dẹp ngoại đạo
Hoặc trì giới cấm làm thế sư
Khéo thông phương thuốc các môn luận
Toán số, thiên văn, địa lý, tướng
Những điều lành dữ đều biết rõ
Vào sâu các thiền và giải thoát
Hành Tam-muội, thần thông, trí tuệ
Luận bàn, ngâm vịnh và vui đùa
Phương tiện dẫn họ vào Phật đạo
Hoặc hiện thượng phục để nghiêm thân
Đầu đội mão xinh che lọng tốt
Bốn binh chủng trước sau hộ vệ
Ra oai hùng mãnh phục Tiểu vương
Hoặc làm quan tòa xử kiện tụng
Giải quyết thế pháp đều hay giỏi
Hoặc thưởng hoặc phạt đều công minh
Cho họ tất cả đều vui phục
Hoặc làm đại thần chuyên giúp vua
Khéo khuyên vua dùng pháp trị dân
Lợi ích mười phương đều cùng khắp
Tất cả chúng sinh chẳng biết rõ
Hoặc làm Túc Tán các Tiểu vương
Hoặc làm Đại đế Chuyển luân vương
Khiến các Vương tử cùng thể nữ
Đều theo chánh pháp, không kể xiết

* Trang 805 *
device

Hoặc làm Hộ thế Tứ Thiên vương
Thống lãnh các Dạ-xoa, Long vương
Vì chúng hội đó mà thuyết pháp
Đều khiến tất cả đồng vui thích
Hoặc làm Đại Thiên vương Đạo-lợi
Ở Thiện pháp đường, vườn Hoan hỷ
Đầu đội mão đẹp diễn nói pháp diệu
Chư Thiên ngưỡng mộ số chẳng lường
Hoặc trụ trời Dạ-ma, Đâu-suất
Hóa lạc, Tự tại, cung Ma vương
Ngự ở cung điện báu ma-ni
Giảng hạnh chân thật khiến điều phục
Hoặc đến trong chúng hội Phạm thiên
Nói bốn Vô lượng, các thiền định
 Cho họ hoan hỷ, bèn bỏ đi
Không ai biết được tướng qua lại
Hoặc đến cõi trời Sắc cứu cánh
Giảng nói những hoa báu Giác phần
Cùng những vô lượng công đức thành
Sau đó bỏ đi chẳng ai biết
Trí Phật vô ngại thấy khắp nơi
Trong đó tất cả những chúng sinh
Đều dùng vô biên môn phương tiện
Nhiều cách giáo hóa khiến thành tựu
Ví như thuật sĩ giỏi ảo thuật
Hiện ra các thứ hình tượng huyễn
Phật hóa chúng sinh cũng như vậy
Vì ho ïmà hiện nhiều thân hình
Ví như trăng sáng giữa hư không
Chúng sinh ở đời thấy tròn khuyết
Tất cả sông ao hiện bóng trăng
 Tất cả tinh tú bị mờ nhạt
Như Lai trí tuệ hiện thế gian
Cũng dùng phương tiện hiện tăng giảm

* Trang 806 *
device

Nước tâm Bồ-tát hiện bóng Phật
Ánh sáng Thanh văn bị lu mờ
Như trong biển lớn đầy châu báu
Trong sạch không nhơ không hạn lượng
Bao nhiêu chúng sinh ở bốn châu
Tất cả hiện bóng ở trong biển
Biển công đức thân Phật cũng vậy
Không nhơ không đục không ngằn mé
Cho đến pháp giới các chúng sinh
Không ai chẳng hiện trong thân Phật
Như mặt trời phóng ngàn ánh sáng
Chẳng rời bản xứ chiếu mười phương
Phật quang chiếu khắp cũng như vậy
Không đi không đến trừ si tối
Ví như Long vương tuôn mưa lớn
Chẳng từ thân ra, chẳng từ tâm
Mà mưa cùng khắp đều nhuần thấm
Trừ hết nóng bức được mát mẻ
Mưa pháp Như Lai cũng như vậy
Chẳng từ thân tâm Phật phát ra
Mà hay khai ngộ tất cả chúng
Khiến khắp diệt trừ lửa ba độc
Như Lai thanh tịnh thân pháp diệu
Tất cả ba cõi không gì sánh
Vì ngoài đường ngôn ngữ thế gian
Do Thể tánh phi hữu phi vô
Dù không chỗ dựa mà trụ khắp
Dù đến khắp nơi mà không đi
Như vẽ không trung, cảnh trong mộng
Phải quán thân Phật là như vậy
Những pháp có không trong ba cõi
Chẳng thể ví dụ cùng Phật được
Ví như chim muông trong núi rừng
Không nương không gian mà ở được

* Trang 807 *
device

Ma-ni biển lớn vô lượng màu
Thân Phật sai khác cũng như vậy
Phật chẳng phải sắc hay phi sắc
Tùy nghi mà hiện, không chỗ trụ
Hư không, chân như và thật tế
Niết-bàn, cùng pháp tánh tịch diệt
Chỉ có những pháp chân thật này
Có thể hiển thị được Như Lai
 Tâm niệm như bụi có thể biết
Nước trong biển lớn uống hết được
Hư không lường được, gió buộc được
Không thể nói hết công đức Phật
Nếu ai nghe biển công đức này
Sinh tâm tin hiểu và ngợi khen
Tất sẽ được những công đức ấy
Thận trọng chớ sinh tâm ngờ vực.

* Trang 808 *
device

 
Đại Tập 39 - Bộ Hoa Nghiêm IV - Số 279 (Q.46- 80) & Số 280- 285