LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
                           TẬP 39
 


                BỘ HOA NGHIÊM
                             IV
                  
                SỐ 279 (Q.46- 80)
                               &
                     SỐ 280- 285


 
         HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
    LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN
 

* Trang 1021 *
device

* Trang 1022 *
device

             NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
   TRONG LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
I-Viết hoa toàn bộ:
1.Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm…
2.Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan…
3.Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác…
4.Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-hàm…
II-Viết hoa chữ đầu:
1.Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi Lợi….
2.Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế…
3.Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác,….
4.Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành vương xá…
III- Viết hoa chữ đầu+ gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pāli)
1.Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất…
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ,…
3. Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà,…
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di,…
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát,…
IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Pāli)
Ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần…

* Trang 1023 *
device

V- Số:
1.Viết thành chữ: (những số qua lớn nên chú thích thêm số)
Ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)…
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
Ví dụ: Đại I, trang 15, cht.52…
VI- Đặc biệt:
Âm “y” và “i” dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn viết theo thói quen cũ.
Ví dụ: kỷ cương, lý luận,…
梵: viết là “Phạm” không viết là “Phạn”(phát âm theo chữ Brahma)
慧: viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”.
                                         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
                                                   Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH

* Trang 1024 *
device

       MỤC LỤC
(HOA NGHIÊM – BỘ 4)
SỐ 279 – kINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM (tt).... 3
QUYỂN 46 ................................................................................................ 3
Phẩm 32: TRỤ XỨ CỦA CHƯ BỒ-TÁT.................................................. 3
Phẩm 33: PHÁP BẤT TƯ NGHÌ CỦA PHẬT (Phần 1)........................... 5
QUYỂN 47................................................................................................. 23
Phẩm 33: PHÁP BẤT TƯ NGHÌ CỦA PHẬT (Phần 2)........................... 23
QUYỂN 48................................................................................................. 41
Phẩm 34: NHƯ LAI THẬP THÂN TƯỚNG HẢI.................................... 41
Phẩm 35: NHƯ LAI TÙY HẢO QUANG MINH CÔNG ĐỨC ............. 55
QUYỂN 49................................................................................................. 63
Phẩm 36: HẠNH PHỔ HIỀN..................................................................... 63
QUYỂN 50................................................................................................. 83
Phẩm 37: NHƯ LAI XUẤT HIỆN (Phần 1).............................................. 83
QUYỂN 51................................................................................................. 108
Phẩm 37: NHƯ LAI XUẤT HIỆN (Phần 2).............................................. 108
QUYỂN 52................................................................................................. 130
Phẩm 37: NHƯ LAI XUẤT HIỆN (Phần 3).............................................. 130
QUYỂN 53................................................................................................. 150
Phẩm 38: LY THẾ GIAN (Phần 1)............................................................. 150
QUYỂN 54................................................................................................. 172
Phẩm 38: LY THẾ GIAN (Phần 2)............................................................. 172
QUYỂN 55................................................................................................. 191
Phẩm 38: LY THẾ GIAN (Phần 3)............................................................. 191
QUYỂN 56................................................................................................. 208
Phẩm 38: LY THẾ GIAN (Phần 4)............................................................. 208
QUYỂN 57................................................................................................. 232

* Trang 1025 *
device

Phẩm 38: LY THẾ GIAN (Phần 5)............................................................. 232
QUYỂN 58................................................................................................. 256
Phẩm 38: LY THẾ GIAN (Phần 6)............................................................. 256
QUYỂN 59................................................................................................. 281
Phẩm 38: LY THẾ GIAN (Phần 7) ............................................................ 281
Quyển 60.................................................................................................... 320
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 1)...................................................... 320
Quyển 61.................................................................................................... 351
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 2)...................................................... 351
Quyển 62.................................................................................................... 371
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 3)...................................................... 371
Quyển 63.................................................................................................... 393
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 4)...................................................... 393
Quyển 64.................................................................................................... 413
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 5)...................................................... 413
Quyển 65.................................................................................................... 432
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 6)...................................................... 432
Quyển 66.................................................................................................... 451
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 7)...................................................... 451
Quyển 67.................................................................................................... 474
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 8)...................................................... 474
Quyển 68.................................................................................................... 493
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 9)...................................................... 493
Quyển 69.................................................................................................... 520
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 10).................................................... 520
Quyển 70.................................................................................................... 546
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 11).................................................... 546
Quyển 71.................................................................................................... 570
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 12) ................................................... 570
Quyển 72.................................................................................................... 597
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 13).................................................... 597
Quyển 73.................................................................................................... 619
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 14).................................................... 619

* Trang 1026 *
device

Quyển 74.................................................................................................... 641
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 15).................................................... 641
Quyển 75.................................................................................................... 656
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 16).................................................... 656
Quyển 76.................................................................................................... 690
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 17).................................................... 690
Quyển 77.................................................................................................... 714
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 18).................................................... 714
Quyển 78.................................................................................................... 750
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 19).................................................... 750
Quyển 79.................................................................................................... 770
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 20).................................................... 770
Quyển 80.................................................................................................... 785
Phẩm 39: NHẬP PHÁP GIỚI (Phần 21).................................................... 785
SỐ 280 – KINH ĐÂU-SA......................................................................... 809
SỐ 281 – KINH BẢN NGHIỆP CỦA BỒ-TÁT..................................... 815       
Phẩm HẠNH NGUYỆN............................................................................ 818
Phẩm MƯỜI ĐỊA........................................................................................ 835
SỐ 282 – KINH CÁC BỒ-TÁT CẦU HỌC BẢN NGHIỆP................ 845
SỐ 283 – KINH BỒ- TÁT THẬP TRỤ HÀNH ĐẠO PHẨM.............. 855
SỐ 284 – KINH MƯỜI TRỤ CỦA BỒ-TÁT......................................... 863
SỐ 285 – KINH DẦN ĐỦ TẤT CẢ TRÍ ĐỨC...................................... 869
Quyển 1...................................................................................................... 869
Phẩm 1: TRỤ DUYỆT DỰ SƠ PHÁT Ý.................................................. 869
Phẩm 2: TRỤ LY CẤU.............................................................................. 898
Quyển 2...................................................................................................... 909
Phẩm 3: TRỤ HƯNG QUANG................................................................. 909
Phẩm 4: TRỤ HUY DIỆU.......................................................................... 919
Quyển 3...................................................................................................... 928
Phẩm 5: TRỤ NAN THẮNG..................................................................... 928
Phẩm 6: TRỤ MỤC KIẾN......................................................................... 939
Quyển 4...................................................................................................... 951

* Trang 1027 *
device

Phẩm 7: TRỤ HUYỀN DIỆU.................................................................... 951
Phẩm 8: TRỤ BẤT ĐỘNG........................................................................ 964
Phẩm 9: TRỤ THIỆN TAI Ý..................................................................... 977
Quyển 5...................................................................................................... 993
Phẩm 10: TRỤ PHÁP VŨ.......................................................................... 993

* Trang 1028 *
device

 
Đại Tập 39 - Bộ Hoa Nghiêm IV - Số 279 (Q.46- 80) & Số 280- 285