LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
                              TẬP 39
 


                  BỘ HOA NGHIÊM
                                IV
                      SỐ 279 (tt)-285
 
           


               HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC

           LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

               SỐ 279 (tt)      
     KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
                      HOA NGHIÊM
            QUYỂN 46
 
Phẩm 32: TRỤ XỨ CỦA CHƯ BỒ- TÁT
Bấy giờ, Đại Bồ-tát Tâm Vương ở trong chúng hội bảo chư Bồ-tát:
–Chư Phật tử! Phương Đông có một nơi tên là núi Tiên nhân, từ xưa đến nay các chúng Bồ-tát thường ở trong đó. Hiện tại có Bồ-tát hiệu là Kim Cang Thắng cùng với ba trăm vị Bồ-tát quyến thuộc, diễn nói pháp ở đấy. 
Phương Nam có một nơi tên là núi Thắng phong, từ xưa đến nay các chúng Bồ-tát thường ở trong đó. Hiện tại có Bồ-tát Pháp Tuệ cùng với năm trăm vị Bồ-tát quyến thuộc, diễn nói pháp ở đấy.
Phương Tây có một xứ tên là núi Kim cang diệm, từ xưa đến nay các chúng Bồ-tát thường ở nơi đó. Hiện tại có Bồ-tát Tinh Tấn Vô Úy Hành cùng với ba trăm vị Bồ-tát quyến thuộc, diễn nói pháp ở đấy.
Phương Bắc có một xứ tên là núi Hương tích, từ xưa đến nay các chúng Bồ-tát thường ở nơi đó. Hiện tại có Bồ-tát Hương Tượng cùng với ba ngàn vị Bồ-tát quyến thuộc, diễn nói pháp ở đấy.
Phương Đông bắc có một xứ tên là núi Mát mẻ, từ xưa đến nay

* Trang 3 *
device

 các chúng Bồ-tát thường ở nơi  đó. Hiện tại có Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi cùng với một vạn vị Bồ-tát quyến thuộc, diễn nói pháp ở đấy.
Trong biển có một xứ tên là núi Kim cang, từ xưa đến nay các chúng Bồ-tát thường ở nơi đó. Hiện tại có Bồ-tát Pháp Khởi cùng với một ngàn hai trăm vị Bồ-tát quyến thuộc, diễn nói pháp ở trong đấy.
Phương Đông nam có một xứ tên là núi Chi-đề, từ xưa đến nay các chúng Bồ-tát thường ở nơi đó. Hiện tại có Bồ-tát Thiên Quan cùng ở với một ngàn vị Bồ-tát quyến thuộc, diễn nói pháp ở trong đấy.
Phương Tây nam có một xứ tên là núi Quang minh, từ xưa đến nay các chúng Bồ-tát thường ở nơi đó. Hiện tại có Bồ-tát Hiền Thắng cùng với ba ngàn vị Bồ-tát quyến thuộc, diễn nói pháp ở trong đấy.
Phương Tây bắc có một xứ tên là núi Hương phong, từ xưa đến nay các chúng Bồ-tát thường ở nơi đó. Hiện tại có Bồ-tát Hương Quang cùng ở với năm ngàn vị Bồ-tát quyến thuộc, diễn nói pháp ở trong đấy.
Trong biển lớn lại có một xứ tên là Trang nghiêm quật, từ xưa đến nay các chúng Bồ-tát thường ở nơi đó.
Phía Nam nước Tỳ-xá-ly có một xứ tên là Thiện trụ căn, từ xưa đến nay các chúng Bồ-tát thường ở nơi đó.
Thành Ma-độ-la có một xứ tên là Mãn túc quật, từ xưa đến nay các chúng Bồ-tát thường ở nơi đó.
Thành Câu-trân-na có một xứ tên là Pháp tòa, từ xưa đến nay các chúng Bồ-tát thường ở nơi đó.
Thành Thanh tịnh bỉ ngạn có một xứ tên là Mục-chân-lân-đà-quật, từ xưa đến nay các chúng Bồ-tát thường ở nơi đó.
Nước Ma-lan-đà có một xứ tên là Vô ngại long vương kiến lập, từ xưa đến nay các chúng Bồ-tát thường ở nơi đó.
Nước Cam-bồ-già có một xứ tên là Xuất sinh từ, từ xưa đến nay các chúng Bồ-tát thường ở nơi đó.
Nước Chấn đán có một xứ tên là Na-la-diên-quật, từ xưa đến nay các chúng Bồ-tát thường ở nơi đó.
Nước Sớ-lặc có một xứ tên là núi Ngưu đầu, từ xưa đến nay các

* Trang 4 *
device

 
Đại Tập 39 - Bộ Hoa Nghiêm IV - Số 279 (Q.46- 80) & Số 280- 285