LOGO VNBET
                       SỐ 281
KINH BẢN NGHIỆP CỦA BỒ-TÁT
                                Hán dịch: Đời Ngô, Ưu-bà-tắc Chi Khiêm,
                                                             người nước Nhục Chi.
Nghe như vầy:
Một thời, Phật đi đến đạo tràng Ma-kiệt, khi vừa đắc quả Phật, hào quang rực sáng, ngồi nơi tòa Sư tử hoa sen báu tự nhiên của chư Phật trong quá khứ đã ngồi. Đạo đức, oai nghi, tướng tốt, hoàn toàn như nhau, thân, ý thanh tịnh, phước hạnh đủ khắp. Ánh sáng chiếu suốt khắp pháp giới cõi con người, từ quá khứ, hiện tại đến vị lai không hề ngăn ngại, thành tựu ở đời, tất cả đều như nhau.
Lúc này ở trong hội, các Bồ-tát đều là bậc Nhất sinh bổ xứ, thần thông đạt đến chỗ cao tột biến khắp mười phương, chỉ dẫn đường tốt cho chúng sinh, mở bày tạng pháp của chư Phật, chỉ dạy con đường Niết-bàn, thâm nhập vào căn tánh của mỗi người; trí đức đời trước, phương tiện được vận dụng khéo léo, dạy bảo dần dần rồi hiểu rõ các pháp trong và ngoài, trước sau không dao động, biết được tất cả cảnh giới chư Phật, sự phân biệt cũng không còn, khen ngợi các danh hiệu Phật, xưng tụng không thể hết. Tất cả sự việc trong ba đường ác, cũng đều thông suốt, các Bồ-tát cùng khen ngợi: “Phật vì nghĩ đến chúng ta mà phát ra chí nguyện lớn, biểu hiện cho chúng ta thấy tất cả cảnh giới tốt xấu của chư Phật và cõi nước thù thắng nơi Phật thường qua lại để giáo hóa và phát triển đạo pháp, thần thông chói sáng, chỉ dạy cho trời người hiểu rõ giáo pháp. Bản

* Trang 815 *
device

nghiệp của Phật là Thập địa, Thập trí, Thập hạnh, Thập đầu, Thập tạng, Thập nguyện, Thập minh, Thập định, Thập hiện, Thập ấn, chặt đứt các lỗi lầm và các nghi ngờ vọng tưởng của chúng ta, vì chúng ta mà hiển hiện hạnh Phật, trí Phật, thần Phật, định Phật, tùy lúc mà hiến hóa vô lượng, luôn luôn tự tại. Bốn Vô sở úy, mười pháp Bất cộng, tất cả trí tuệ đều sáng suốt, đạo đức vô thượng, tất cả các việc ấy đều hiện bày rõ ràng.
 Rất xa phương Đông
Có cõi Hương lâm
Phật Nhập Tinh Tấn
Bồ-tát Kính Thủ.
Rất xa phương Nam
Có cõi Lạc lâm
Phật Bất Xả Nhạo
Bồ-tát Giác Thủ.
Rất xa phương Tây
Có cõi Hoa lâm
Phật Tập Tinh Tấn
Bồ-tát Tuệ Thủ.
Rất xa phương Bắc
Có cõi Đạo lâm
Phật Hành Tinh Tấn
Bồ-tát Tuệ Thủ
Phương xa Đông bắc
Có cõi Thanh liên
Phật Bi Tinh Tấn
Bồ-tát Đức Thủ
Phương xa Đông nam
Có cõi Kim luân
Phật Tận Tinh Tấn
Bồ-tát Mục Thủ
Phương xa Tây nam
Có cõi Bảo lâm
Phật Thượng Tinh Tấn

* Trang 816 *
device

Bồ-tát Minh Thủ
Phương xa Tây bắc
Có cõi Kim cang
Phật Nhất Thừa Độ
Bồ-tát Pháp Thủ
Rất xa phương Dưới
Có cõi Thủy tinh
Phật Phạm Tinh Tấn
Bồ-tát Trí Thủ
Rất xa phương Trên
Có cõi Dục lâm
Phật Chí Tinh Tấn
Bồ-tát Hiền Thủ.
Bấy giờ, Bồ-tát Hiền Thủ dẫn đầu vô số những Thượng nhân cùng đi đến cúi đầu sát chân Phật, rồi ngồi trên tòa sen một bên Phật.
Khi ấy, Bồ-tát Kính Thủ nương thánh chỉ của Phật, khen:
–Sung sướng thay! Được gặp Thượng nhân đang hội họp là việc chưa từng có. Quán sát nơi Ngài đến: Cõi Phật là cõi thanh tịnh, cho đến việc ăn mặc của Như Lai cũng đầy giới đức, thể hiện sự tu hành vi diệu, thành tựu hiểu biết về căn lực, giảng dạy kinh pháp, được oai thần của Phật, tùy cõi sạch, nhơ mà độ người nhiều vô số, truyền giáo pháp đến khắp nơi. Ngay trong cõi Phật này, cõi nước của những người đặc biệt có đến trăm vạn ức; nào hiền, ngu, tốt, xấu, thọ, yểu cùng vô số ngôn ngữ khác nhau, họ đều nghe đức độ của Phật, đều tự tôn xưng danh hiệu Phật. Hoặc có người tôn xưng Phật là bậc Thánh giả nhân; người tôn xưng Phật là Đại Sa-môn; hoặc gọi Chúng Hựu, hoặc gọi Thần Nhân, hoặc khen Dũng Trí, hoặc khen Thế Tôn, hoặc gọi là Năng Nhu, hoặc gọi là Thăng Tiên, hoặc kêu Thiên Sư, hoặc kêu Tối Thắng. Chư Thiên, nhân dân trong mười phương, tôn xưng danh hiệu Phật bằng vô số vạn ức tên như vậy. Đấy là do những người này đều nhờ vào bản nguyện của Phật từ xưa đến nay đã tuyên bố, giáo hóa đạo pháp cho họ.
Bấy giờ, từ tướng dưới bàn chân, Phật phóng bánh xe ánh sáng,

* Trang 817 *
device

 
Đại Tập 39 - Bộ Hoa Nghiêm IV - Số 279 (Q.46- 80) & Số 280- 285