LOGO VNBET
chiếu khắp các cõi nước nhỏ thuộc thế giới chư Phật. Ở một cõi nước nhỏ, có một núi Tu-di, một mặt trời, một mặt trăng, chiếu sáng xoay quanh bốn châu thiên hạ. Phía Đông là Phất-vu-lệ, phía Nam là Diêm-phù-đề, phía Tây là Câu-da-ni, phía Bắc là Uất-đơn-việt. Chung quanh bốn biển lớn, có tường sắt bao bọc, ở trên có hai mươi tám tầng trời. Như vậy, làm thành một cõi nước nhỏ, khắp cả mười phương họp lại, có cả trăm ức cõi nước nhỏ như vậy.
Bấy giờ, lại hiện ra trăm ức núi Tu-di, trăm ức mặt trời, mặt trăng và các cõi trời như trời Tứ Thiên vương, trời Đao-lợi, trời Diệm ma, trời Đâu-thuật, trời Bất khiếu nhạo, trời Hóa ứng thanh, trời Phạm thiên, trời Phạm chúng thiên, trời Phạm phụ, trời Đại phạm, trời Thanh minh, trời Thủy hành, trời Thủy vi, trời Thủy vô lượng, trời Thủy âm, trời Ước tịnh, trời Biến tịnh, trời Tịnh minh, trời Thủy diệu, trời Vi diệu, trời Quảng diệu, trời Cực diệu, trời Phước ái, trời Ái thắng, trời Cận tế, trời Thiện quán, trời Khoái kiến, trời Vô kết ái, trời Thức tuệ thiên, trời Vô sở niệm tuệ, cho đến trời Vô sắc thứ hai mươi tám. Có cả trăm ức cõi nước nhỏ như vậy làm thành một cõi Phật, gọi là thế giới Nhẫn. Đức Phật Thích-ca Văn, phân thân thành trăm ức thân, biến đầy khắp ở trong đó.
Khi ấy, khắp cõi trời người đều thấy các cõi nước nhỏ, chư Phật, Bồ-tát như đang ở gần nhau.
 
                                                     Phẩm:  HẠNH NGUYỆN
Bồ-tát Trí Thủ hỏi Bồ-tát Kính Thủ:
–Nhân giả tu hạnh gì mà được thành tựu thánh đạo của Phật, thân, khẩu, ý trong sạch, không nghĩ điều xấu của người, cũng làm cho mọi người không phạm các lỗi đó, nhân từ rộng lớn, nội tính quang minh sáng suốt, đặc biệt vượt hẳn lên trên, để giác ngộ cho hàng đệ tử, tất cả tà vạy không thể làm lay động, thân thể đoan chánh, các tướng không ai sánh bằng, dòng họ tôn quý, biết kính trọng Phật pháp, tự giữ vững chí hướng, thường thực hành Tứ đẳng,

* Trang 818 *
device

tài cao, trí tuệ rõ suốt, tinh tấn dũng mãnh, tu học theo các căn bản đạo đức, đầy đủ các pháp Ba-la-mật, đã làm vô lượng các việc, thường sinh chỗ phước đức, nghe nói tin theo, tâm ý ngay thẳng, nhập thiền định, thâu giữ các niệm, hiểu  rõ lợi ích của các pháp Không, Vô tướng, Vô nguyện, xuất ra nhập vào bốn đại; năm ấm, sáu nhập, mười hai duyên khởi, bảy Giác chi không trở ngại, thông hiểu mười Trí lực, thể nhập tất cả các đường, giải cứu nguy ách, được Thích, Phạm cung kính, như đèn đuốc trừ diệt sự tối tăm; như mặt trời, mặt trăng soi sáng khắp thiên hạ, như thuyền trưởng cứu độ mọi người, đức hạnh vượt ba cõi và làm người đứng đầu, muốn thành tựu đạo như vậy, phải tu tập như thế nào?
Bồ-tát Kính Thủ đáp:
–Lành thay! Phật tử, chí ngưỡng mộ cao xa, tâm từ bi rộng lớn, thương xót mười phương. Nếu thiện nam, thiện nữ muốn thành đạo, trước hết thân phải ngay thẳng, lời nói và ý nghĩ phải đi đôi, miệng học tập kinh điển, tâm nghĩ đến việc đáng làm; đổi cũ, sửa mới, không thoái ý đạo; dồn chứa đức lành, ban ân không mỏi mệt, được như thế thì học hỏi điều gì cũng đều có thể được.
Là Bồ-tát, cần phải học một cách đúng đắn, theo như giáo Phật pháp dạy, không được thêm bớt, lấy thệ nguyện làm chủ yếu, luôn nghĩ đến việc an vui cho thế gian, nguyện phụng thờ giới hạnh, để lập căn bản đạo đức.
Tại gia giữ giới
Nên nguyện chúng sinh
Hiểu rõ tham dục
Vào trong pháp Không.
Hiếu thờ cha mẹ
Nên nguyện chúng sinh
Giúp cho tất cả
Khiến được Phật đạo.
Dạy bảo vợ con
Nên nguyện chúng sinh
Ra khỏi ngục ái
Tâm không lưu luyến.

* Trang 819 *
device

Nếu được năm dục
Nên nguyện chúng sinh
Vào pháp thanh tịnh
Tâm không tham đắm.
Ở nơi kỹ nhạc
Nên nguyện chúng sinh
Được hưởng pháp lạc
Nhẫn là hoan hỷ.
Đeo báu anh lạc
Nên nguyện chúng sinh
Trút bỏ gánh nặng
Luôn được vừa ý.
Thấy các thể nữ
Nên nguyện chúng sinh
Vứt bỏ sắc ái
Dâm dật không còn.
Nếu lên lầu gác
Nên nguyện chúng sinh
Như lên pháp đường
Lãnh thọ kinh Phật.
Thân ở trong phòng
Nên nguyện chúng sinh
Biết rõ đường ác
Không có gì vui.
Bố thí của cải
Nên nguyện chúng sinh
Làm phước giúp nghèo
Chẳng còn tham tiếc.
Nhàm chán gia đình
Nên nguyện chúng sinh
Mau được giải thoát
Không còn trói buộc.
Nếu bỏ xuất gia
Nên nguyện chúng sinh

* Trang 820 *
device

Xa lìa tội lỗi
Theo chánh được yên.
Vào điện thờ Phật
Nên nguyện chúng sinh
Gần Phật hành pháp
Không còn trở ngại.
Đến chỗ thầy bạn
Nên nguyện chúng sinh
Hiểu rõ đúng đắn
Sẽ được như nguyện.
Cầu xin xả tội
Nên nguyện chúng sinh
Được chí thành tựu
Học không bị lỗi.
Cởi bỏ bạch y
Nên nguyện chúng sinh
Rõ đường tu đức
Không còn biếng nhác.
Mặc áo ca-sa
Nên nguyện chúng sinh
Áo pháp thực hành
Tâm không nhiễm nhơ.
Cạo bỏ râu tóc
Nên nguyện chúng sinh
Bỏ trang sức đẹp
Không còn lo toan
Đã làm Sa-môn
Nên nguyện chúng sinh
Thực hành ý Phật
Hướng dẫn thiên hạ.
Thọ giới thành tựu
Nên nguyện chúng sinh
Được đạo phương  tiện
Trí tuệ Bát-nhã.

* Trang 821 *
device

Giữ gìn cấm giới 
Nên nguyện chúng sinh
Vâng giữ Phật pháp
Không phạm giáo pháp.
Được Hòa thượng dạy
Nguyện cho chúng sinh
Được như thiền định
Giải thoát suy nghĩ.
Học thầy lớn nhỏ
Nguyện cho chúng sinh
Nương thánh giáo Phật
Học không quên mất.
Tự quy y Phật
Nên nguyện chúng sinh
Hiểu rõ Đạo lớn
Phát tâm vô thượng.
Tự quy y Pháp
Nên nguyện chúng sinh
Vào sâu Kinh tạng
Trí tuệ như biển.
Tự quy y Tăng
Nên nguyện chúng sinh
Nương tựa Thánh chúng
Theo chánh được độ.
Phàm mở cửa nẻo
Nên nguyện chúng sinh
Mở bày đạo pháp
Đến chốn Niết-bàn.
Đóng bít cửa nẻo
Nên nguyện chúng sinh
Che lấp đường ác
Tội được trừ sạch.
Vào nhà nên nguyện
Tất cả chúng sinh

* Trang 822 *
device

An ổn vắng lặng
Tâm được chỉ quán.
Trải gường nên nguyện
Tất cả chúng sinh
Vào đạo Đại thừa
Giúp an thiên hạ.
Khi ngồi nên nguyện
Tất cả chúng sinh
Ngồi cây Bồ-đề
Tâm không vướng mắc.
Nhập chúng nên nguyện
Tất cả chúng sinh
Thành Giới, Định, Tuệ
Giải thoát tri kiến.
Sổ tức nên nguyện
Tất cả chúng sinh
Bỏ được gia đình
Không nghĩ thế gian.
Giữ ý nên nguyện
Tất cả chúng sinh
Tâm không buông lung
Suy nghĩ không tạp.
Dậy sớm nên nguyện
Tất cả chúng sinh
Rõ biết vô thường
Dốc tâm tin tấn.
Xuống gường nên nguyện
Tất cả chúng sinh
Theo dấu chân Phật
Tâm không dao động.
Mặc áo nên nguyện
Tất cả chúng sinh
Thường biết xấu hổ
Nhiếp ý giữ đạo.

* Trang 823 *
device

Buộc đai nên nguyện
Tất cả chúng sinh
Bó đai tu thiện
Chí không lười biếng.
Tiếp mặc áo trong
Nên nguyện chúng sinh
Cung kính, lo sợ
Không dám khinh thường.
Mặc áo pháp trên
Nên nguyện chúng sinh
Áo tiêu biểu thánh
Gắng tu đạo hạnh.
Đi đại, tiểu tiện
Nên nguyện chúng sinh
Trừ sạch ô uế
Không tham, sân, si.
Việc xong dùng nước
Nên nguyện chúng sinh
Nhu hòa, khiêm nhượng
Thanh tịnh siêng năng.
Dùng nước rửa sạch
Nên nguyện chúng sinh
Dùng pháp tự rửa
Không còn thói xấu.
Cầm tăm xỉa răng
Nên nguyện chúng sinh
Học được pháp cú
Vứt bỏ nhơ nhớp.
Đánh răng, súc miệng
Nên nguyện chúng sinh
Rửa sạch tánh tình
An trú thanh tịnh.
Rửa tay nên nguyện
Tất cả chúng sinh

* Trang 824 *
device

Được tay mềm sạch
Giữ gìn đạo pháp.
Rửa mặt nên nguyện
Tất cả chúng sinh
Thường hướng thanh tịnh
Tâm không lầm lỗi.
Ra cửa nguyện cho
Tất cả chúng sinh
Mong được vượt qua
Ba cõi như Phật.
Lên đường nên nguyện
Tất cả chúng sinh
Hướng đạo Vô thượng
Chí không thoái lui.
Đi đường nên nguyện
Tất cả chúng sinh
Đến nơi vô tế
Không dừng nửa chừng.
Lên núi nên nguyện
Tất cả chúng sinh
Thích lên Thượng đạo
Không còn ngại khó.
Xuống núi nguyện cho
Tất cả chúng sinh
Thâm nhập rộng rãi
Trong pháp vi diệu.
Đi nơi đường cong
Nguyện cho chúng sinh
Bỏ ý tà vạy
Hạnh không ganh ghét.
Đi trên đường thẳng
Nguyện cho chúng sinh
Được ý chân chánh
Lời nói ngay thẳng.

* Trang 825 *
device

Thấy gió thổi bụi
Nguyện cho chúng sinh
Tu hạnh sáng suốt
Tâm không rối loạn.
Thấy mưa thấm đất
Nguyện cho chúng sinh
Đại từ nhiếp ý
Không khởi các tưởng.
Dưới cây hóng mát
Nguyện cho chúng sinh
Buộc tâm tại đạo
Ý không mệt mỏi.
Vào trong đầm rừng
Nguyện cho chúng sinh
Đạo rừng phải học
Dùng đức nuôi dưỡng.
Đi đường thấy núi
Nguyện cho chúng sinh
Chí được lớn cao
Tích đức không chán.
Đi thấy gai góc
Nguyện cho chúng sinh
Tiêu diệt ba độc
Không kẻ hại tâm.
Được cây lá tốt
Nguyện cho chúng sinh
Dùng Đạo tự che
Nhập thiền Tam-muội.
Cây hoa sum suê
Nguyện cho chúng sinh
Ba mươi hai tướng
Đẹp đẽ vẹn toàn.
Trái ngon, quả nhiều
Nguyện cho chúng sinh        

* Trang 826 *
device

Trồng cây đạo hạnh
Thành quả Vô thượng.
Thấy dòng nước chảy
Nguyện cho chúng sinh
Được rãnh nước chánh
Vào biển Phật trí.
Thấy các vũng nước
Nguyện cho chúng sinh
Tất cả công đức
Tuệ, hạnh đầy đủ.
Nếu thấy suối nước
Nguyện cho chúng sinh
Vào sâu trí Phật
Học hỏi vô cùng.
Xa trông sông biển
Nguyện cho chúng sinh
Vào sâu Phật tạng
Pháp là vô tận.
Thấy người múc nước
Nguyện cho chúng sinh
Mở tâm nhận Phát
Được đạo Nhất vị.
Đi qua cầu, đò
Nguyện cho chúng sinh
Dựng xây cầu Pháp
Không dừng độ người.
Thấy dọn vườn rau
Nguyện cho chúng sinh
Dọn cỏ nhơ nhớp
Không sinh rễ dục.
Thấy ruộng lúa tốt
Nguyện cho chúng sinh
Phước đức nở rộng
Không bị tai họa.

* Trang 827 *
device

Thấy vườn rau tốt
Nguyện cho chúng sinh
Được giữ đạo pháp
Đầy đủ cùng khắp.
Thấy xóm trên gò
Nguyện cho chúng sinh
Thường ở nhân trí
Đi không nguy ngập.
Nhìn thấy giảng đường
Nguyện cho chúng sinh
Giảng đọc kinh pháp
Ngày càng thăng tiến.
Thấy người nhóm hợp
Nguyện cho chúng sinh
Được đầy công đức
Thành đệ tử Phật.
Thấy người nhàn rỗi
Nguyện cho chúng sinh
Điềm đạm vô vi
Thông thạo sách sử.
Được thấy Sa-môn
Nguyện cho chúng  sinh
Nghe nhiều, đủ giới
Dạy người không mệt.
Thấy người khác đạo
Nguyện cho chúng sinh
Xả bỏ tà kiến
Vào tám Chánh đạo.
Được thấy tiên nhân
Nguyện cho chúng sinh
Ý hạnh đầy đủ
Ước mong thành tựu.
Đi đến thành quách
Nguyện cho chúng sinh

* Trang 828 *
device

Giữ giới trọn vẹn
Tâm không thiếu khuyết
Xa thấy cổng thành
Nguyện cho chúng sinh
Thông minh chiếu xa
Điều lành dựng khắp
Nếu thấy Đế vương
Nguyện cho chúng sinh
Vâng lời Thánh dạy
Như lời chánh đạo
Thấy con Đế vương
Nguyện cho chúng sinh
Theo hạnh con Phật
Hóa sinh trong pháp.
Nếu thấy quan chức
Nguyện cho chúng sinh
Sáng tỏ lý đạo
Giúp ích thiên hạ.
Thấy các quan lại
Nguyện cho chúng sinh
Ngay thẳng hiền lành
Không tâm bạo ác.
Thấy mặc áo giáp
Nguyện cho chúng sinh
Mặc áo giáp pháp
Không trái bản nguyện.
Thấy người đần độn
Nguyện cho chúng sinh
Vững nơi đạo nghĩa
Thành bốn Vô úy.
Thấy người sầu khổ
Nguyện cho chúng sinh
Xa lìa sợ hãi
Không còn lo buồn.

* Trang 829 *
device

Thấy người vui vẻ
Nguyện cho chúng sinh
Bỏ vui vô thường
Năm dục tự vui
Thấy người siêng năng
Nguyện cho chúng sinh
Được đạo Niết-bàn
Vượt khỏi nguy ách.
Thấy người an vui
Nguyện cho chúng sinh
An vui như Phật
Thanh thản không lo.
Thấy người bệnh tật
Nguyện cho chúng sinh
Biết thân chẳng có
Ý không khổ đau.
Thấy người mạnh khỏe
Nguyện cho chúng sinh
Được thân Kim cang
Không bị suy hao.
Thấy người xấu xí
Nguyện cho chúng sinh
Bỏ điều xấu ác
Dùng thiện trang sức.
Thấy người đoan chánh
Nguyện cho chúng sinh
Hạnh ý ngay thẳng
Ưa thích đạo pháp.
Thấy người báo ân
Nguyện cho chúng sinh
Nhớ ân Đức Phật
 Tu hạnh Bồ-tát.
Thấy người bội ân
Nguyện cho chúng sinh

* Trang 830 *
device

Hàng phục tâm, ý
Trừ sạch các ác.
Thấy người tham dục
Nguyện cho chúng sinh
Cho thiên hạ Pháp
Tâm không tham tiếc.
Đi cầm tích trượng
Nguyện cho chúng sinh
Nương gậy như pháp
Lưu bố đức hạnh.
Tay bưng bình bát
Nguyện cho chúng sinh
Nhận mà biết cho
Tu pháp sáu Độ.
Vào làng khất thực
Nguyện cho chúng sinh
Như cầu giới pháp
Không được nghi ngờ.
Đến cửa nhà người
Nguyện cho chúng sinh
Vào cửa Tổng trì
Thấy hết các pháp.
Vào phòng nhà người
Nguyện cho chúng sinh
Lên nhà Phật thánh
Hạnh sâu vi diệu.
Người không cúng dường
Nguyện cho chúng sinh
Được ý Bát-nhã
Không mong không tiếc.
Người dọn chưa xong
Nguyện cho chúng sinh
Lìa ba đường ác
Không tưởng đói khát.      

* Trang 831 *
device

Trao bình bát không
Nguyện cho chúng sinh
Đạt rốt ráo không
Không còn tánh dục.
Nhận đầy bình bát
Nguyện cho chúng sinh
Tất cả đầy đủ
Pháp khí của đạo.
Bưng bát cơm ăn
Nguyện cho chúng sinh
Vì pháp cúng dường
Chí ở đạo lớn.
Bên người ngay thẳng
Nguyện cho chúng sinh
Liêm khiết biết thẹn
Không quên việc làm.
Ngồi với người tham
Nguyện cho chúng sinh
Không có tướng xấu
Tâm tham hẹp hòi.
Được thức ăn ngon
Nguyện cho chúng sinh
Biết điều tiết dục
Tâm không đắm trước.
Được thức ăn dở
Nguyện cho chúng sinh
Biết thân huyễn pháp
Tốt xấu không khác.
Và cơm vào miệng
Nguyện cho chúng sinh
Được tất cả kinh
 Pháp vị chư Phật.
Ăn uống nhiều vị
Nguyện cho chúng sinh

* Trang 832 *
device

Mỗi vị như Phật
Hóa thành cam lồ.
Ăn cơm xong rồi
Nguyện cho chúng sinh
Đức hạnh tràn đầy
Thành đủ mười Lực.
Giảng kinh, thuyết pháp
Nguyện cho chúng sinh
Tâm chí rõ suốt
Nghe pháp chứng ngộ.
Chú nguyện cúng dường
Nguyện cho chúng sinh
Thông suốt mười hai
Bộ kinh của Phật.
Rời tòa đứng dậy
Nguyện cho chúng sinh
Rốt ráo tất cả
Được ba cam lộ.
Muốn lội vào nước
Nguyện cho chúng sinh
Sạch thân, khẩu, ý
Và sạch ba đường.
Tắm rửa thân thể
Nguyện cho chúng sinh
Xoá sạch tâm nhơ
Thấy bờ sinh tử.
Nóng bức thiêu đốt
Nguyện cho chúng sinh
Được định mát lành
Diệt tất cả khổ.
Băng giá rét buốt
Nguyện cho chúng sinh
Dứt trừ tâm ái
Không còn tình dục.

* Trang 833 *
device

Đọc tụng kinh kệ
Nguyện cho chúng sinh
Hiểu rộng các pháp
Không để thiếu sót.
Nếu được thấy Phật
Nguyện cho chúng sinh
Thường được gặp Phật
Hành bảy Giác ý.
Thấy tranh ảnh Phật
Nguyện cho chúng sinh
Thấy khắp mười phương
Không bị ngăn ngại.
Khi lễ lạy Phật
Nguyện cho chúng sinh
Được đạo như Phật
Không ai vượt hơn.
Lạy rồi đứng dậy
Nguyện cho chúng sinh
Đều như ý Phật
Tôn quí vô thượng.
Muốn đi quanh tháp
Nguyện cho chúng sinh
Thi hành phước đức
 Rõ suốt ý đạo.
Nhiễu tháp ba vòng
Nguyện cho chúng sinh
Được ý nhất hướng
Không lìa bốn vui.
Tụng kinh ca ngâm
Nguyện cho chúng sinh
Nhớ ân Đức Phật
Hành pháp cúng dường.
Tán thán chư Phật
Nguyện cho chúng sinh

* Trang 834 *
device

 
Đại Tập 39 - Bộ Hoa Nghiêm IV - Số 279 (Q.46- 80) & Số 280- 285