LOGO VNBET

Đại Tập 4 - Bộ A-Hàm IV - Kinh Trung A-Hàm Số 2

Số 26, Kinh Trung A- Hàm (II)- Phẩm Thứ 11: Phẩm Đại (Phần Đầu)- 116. Kinh Nhu Nhuyến

118. Kinh Long Tượng

119. Kinh Thuyết Xứ

120. Kinh Thuyết Vô Thường

121. Kinh Thỉnh Thỉnh

122. Kinh Chiêm- Ba

123. Kinh Sa-Môn Nhị Thập Ức

124. Kinh Bát Nạn

125. Kinh Bần Cùng

126. Kinh Hành Dục

127. Kinh Phước Điền

128. Kinh Ưu- Bà- Tắc

129. Kinh Oán Gia

130. Kinh Giáo

131. Kinh Hàng Ma

132. Kinh Lại- Tra- Hòa- La

133. Kinh Ưu- Ba- Ly

134. Kinh Thích Vấn

135. Kinh Thiện Sanh

136. Kinh Thương Nhân Cầu Tài

137. Kinh Thế Gian

138. Kinh Phước

139. Kinh Tức Chỉ Đạo

140. Kinh Chí Biên

141. Kinh Dụ

Phẩm Thứ 12: Phẩm Phạm Chí (phần đầu)- 142. Kinh Vũ Thế

143. Kinh Thương- Ca- La

144. Kinh Toán Số Mục- Kiền- Liên

145. Kinh Cù- Mặc Mục- Kiền- Liên

146. Kinh Tượng Tích Dụ

147. Kinh Văn Đức

148. Kinh Hà Khổ

149. Kinh Hà Dục

150. Kinh Uất- Sấu- Ca- La

151. Kinh Phạm Chí A- Nhiếp- Hòa

Phẩm Thứ 12: Phẩm Phạm Chí (phần sau)- 152. Kinh Anh Vũ

153. Kinh Man- Nhàn- Đề

154. Kinh Bà- La- Bà Đường

155. Kinh Tu- Đạt- Đa

156. Kinh Phạm Ba- La- Diên

157. Kinh Hoàng Lô Viên

158. Kinh Đầu- Na

159. Kinh A- Già- La- Ha- Na

160. Kinh A- Lan- Na

161. Kinh Phạm- Ma

Phẩm Thứ 13: Phẩm Căn Bổn Phân Biệt- 162. Kinh Phân Biệt Lục Giới

163. Kinh Phân Biệt Lục Xứ

164. Kinh Phân Biệt Quán Pháp

165. Kinh Ôn Tuyền Lâm Thiên

166. Kinh Thích Trung Thiền Thất Tôn

167. Kinh A- Nan Thuyết

168. Kinh Ý Hành

169. Kinh Câu- Lâu- Sấu Vô Tránh

170. Kinh Anh Vũ

171. Kinh Phân Biệt Đại Nghiệp

Phẩm Thứ 14: Phẩm Tâm- 172. Kinh Tâm

173. Kinh Phù- Di

174. Kinh Thọ Pháp (I)

175. Kinh Thọ Pháp (II)

176. Kinh Hành Thiền

177. Kinh Thuyết

178. Kinh Lạp Sư

179. Kinh Ngũ Chi Vật Chủ

180. Kinh Cù- Đàm- Di

181. Kinh Đa Giới

Phẩm Thứ 15: Phẩm Song- 182. Kinh Mã Ấp (I)

183. Kinh Mã Ấp (II)

184. Kinh Ngưu Giác Sa- La Lâm (I)

185. Kinh Ngưu Giác Sa-La Lâm (II)

186. Kinh Cầu Giải

187. Kinh Thuyết Trí

188. Kinh A- Di- Na

189. Kinh Thánh Đạo

190. Kinh Tiểu Không

191. Kinh Đại Không

Phẩm Thứ 16: Phẩm Đại (Phần Sau)- 192. Kinh Ca- Lâu- Ô- Đà- Di

193. Kinh Mâu- Lê- Phá- Quần- Na

194. Kinh Bạt- Đà- Hòa- Lợi

195. Kinh A- Thấp- Bối

196. Kinh Châu- Na

197. Kinh Ưu- Ba- Ly

198. Kinh Điều Ngự Địa

199. Kinh Si Tuệ Địa

200. Kinh A- Lê- Tra

201. Kinh Trà- Đế

Phẩm Thứ 17: Phẩm Bô- Đa- Lợi- 202: Kinh Trì Trai

203. Kinh Bô- Lị- Đa

204. Kinh La- Ma

205. Kinh Ngũ Hạ Phần Kết

206. Kinh Tâm Uế

207. Kinh Tiễn Mao (I)

208. Kinh Tiễn Mao (II)

209. Kinh Bệ- Ma-Na-Tu

210. Kinh Tỳ- Kheo- Ni Pháp Lạc

211. Kinh Đại Câu- Hy- La

Phẩm Thứ 18: Phẩm Lệ- 212. Kinh Nhất Thiết Trí

213. Kinh Pháp Trang Nghiêm

214. Kinh Bệ- Ha- Đề

215. Kinh Đệ Nhất Đắc

216. Kinh Ái Sanh

217. Kinh Bát Thành

218. Kinh A- Na- Luật- Đà (I)

219. Kinh A- Na- Luật- Đà (II)

220. Kinh Kiến

221. Kinh Tiễn Dụ

222. Kinh Lệ

Mục Lục

Đại Tập 4 - Bộ A-Hàm IV - Kinh Trung A-Hàm Số 2