LOGO VNBET
KINH ĐẠI BẢO TÍCH

QUYỂN 15
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Pháp sư Trúc Pháp
 
 Pháp hội 4: THIÊN TỬ TỊNH CƯ (Phần 1)
Tôi nghe như vầy:
Một thời Đức Phật ở thành Vương xá, trong núi Kỳ-xà-quật cùng hội họp với các vị Đại Bồ-tát và chúng Tỳ-kheo sáu vạn người, thảy đều an trụ nơi Vô thượng Bồ-đề, các vị ấy đều là hàng Thanh văn được nhiều người biết.
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn, sau giờ ngọ trai, nhập Tam-muội. Vì oai thần lực của Tam-muội ấy nên cõi đại thiên chấn động.
Các vị Phạm thiên, Đế Thích, Hộ thế Tứ Thiên vương đồng đến chỗ Đức Phật, đầu mặt lạy sát chân Đức Phật rồi đứng qua một bên.
Thiên tử Tịnh cư, Thiên tử Hoan Hỷ, Thiên tử Thiện Hoan Hỷ, Thiên tử Đại Hoan Hỷ, Thiên tử Hiền Hoan Hỷ, Thiên tử Thiện Ái, cùng với trời Đâu-suất, trời Tự tại, trời Đại Tự tại, tất cả chư Thiên đại chúng đều đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt lạy chân Phật rồi nhất tâm đứng qua một bên.
Lúc ấy Thiên chúng Tịnh cư bạch Đức Phật:
–Bạch Thế Tôn! Các pháp của Bồ-tát nhiếp thọ tu hành mà chư Phật quá khứ đã nói, xin Thế Tôn diễn nói phân biệt chỉ dạy cho. Cũng để làm lợi ích an lạc nhiều chúng sinh, thương xót thế gian lợi an cho hàng trời người. Sau khi Như Lai diệt độ, các Bồ-tát đời sau nghe được pháp này sinh lòng ưa thích, đối với Vô thượng Bồ-đề biết đúng như thực chẳng có lòng nghi, rốt ráo an trụ hạnh

* Trang 306 *
device

không phóng dật, được khỏi các sự khổ, chẳng còn thoái chuyển đạo Vô thượng Bồ-đề.
Bạch xong, Thiên chúng Tịnh cư và Thiên chúng Đâu-suất yên lặng đứng một bên.
Lúc ấy có vị Thiên tử tên Kim Cang Tồi vì Thiên chúng nói kệ cầu thỉnh Đức Thế Tôn:
Trăm phước đức mãn nên thưa hỏi
Trời, người kính ái nên thưa hỏi
Trụ không phóng dật nên thưa hỏi
Y vương của chúng nên thưa hỏi
Pháp cú không lỗi xin diễn nói.
Âm thanh tối thắng tuệ sáng suốt
Hay dứt trăm ngàn những nghi hối
Hay phóng ánh sáng nên thưa hỏi.
Như mặt trời hay trừ tối tăm
Như mặt trăng hay trừ nóng bức
Với oán với thân hay bình đẳng
Nhẫn điều khó nhẫn như đại địa.
Cũng như nước sạch rửa bụi nhơ
Như lửa đốt cháy lưới phiền não
Tâm ý thanh tịnh nên thưa hỏi
Vô ngại biện tài xin diễn nói.
Như y sĩ chữa bệnh chúng sinh
Như Tỳ-sa-môn nhiều của báu
Cung cấp cho những kẻ nghèo khổ
Như mây trừ được ba thứ nóng
Câu ấy tối thắng mong được nói.
Như bẻgãy tên độc phiền não
Phiền não uế nhơ gian dối trá
Khéo hay điều phục cho an vui
Nhớ thương chúng sinh nên thưa hỏi.
Tàm quý tuệ sáng niệm vững chắc
Không gian, không tham và dua vạy

* Trang 307 *
device

Khối đức vô tướng nên thưa hỏi.
Giận hờn oán ghét đã dứt hẳn
Với các chúng sinh vui nhẫn chịu
Sắc mặt vui vẻ nhìn chúng sinh
Thường hay vui vẻ hỏi han trước.
Với các chúng sinh tưởng bạn thân
Độ các chúng sinh đến bờ kia
Chắp tay cung kính nhất tâm thỉnh.
Đấng Thập Lực Thiện Thệ Phật bảo
Mong phải giờ dạy dứt lòng nghi
Trời người nghe được đạo hạnh này
Thấy được các tướng mạo Đệ nhất
Khiến họ biết được Đại Trượng Phu.
 Đức Phật dạy:
–Này Kim Cang Tồi! Ông nên lắng nghe, khéo suy nghĩ nhớ lấy, sẽ vì ông mà nói.
Kim Cang Tồi Bồ-tát thưa:
–Con xin lắng nghe nhận lãnh!
 Đức Phật dạy:
–Này Kim Cang Tồi! Có một trăm lẻ tám tướng trong chiêm bao được thấy, hành giả tu tập Bồ-tát thừa cần nên biết. Những gì là một trăm lẻ tám tướng?
1. Trong chiêm bao được thấy Đức Như Lai cùng mình nói chuyện; thấy thân Như Lai tốt đẹp.
2. Lại thấy Đức Như Lai yên lặng.
3. Lại thấy Đức Như Lai che đầu mà ngồi.
4. Lại thấy Đức Như Lai ngồi quay lưng lại.
5. Lại chiêm bao thấy thân Như Lai màu hồng.
6. Lại thấy thân Như Lai như hình vẽ nhiều màu.
7. Lại thấy Đức Như Lai đi.
8. Lại thấy Đức Như Lai vì người khác thuyết pháp.
9. Lại thấy Đức Như Lai dùng thần thông đi trong hư không.

* Trang 308 *
device

10. Lại thấy Đức Như Lai nhập Niết-bàn.
11. Lại thấy trà-tỳ thân Như Lai.
12. Lại chiêm bao thấy được xá-lợi của Như Lai.
13. Lại thấy được tóc của Như Lai.
14. Lại chiêm bao thấy tháp báu chưa từng có của Như Lai.
15. Lại thấy tháp báu trang nghiêm của Như Lai.
16. Lại thấy tháp thần thông của Như Lai.
17. Lại chiêm bao thấy hào quang của Như Lai.
18. Lại nghe tiếng của Như Lai mà chẳng thấy thân.
19. Lại chiêm bao thấy thân Như Lai.
20. Lại thấy vòng hoa và hương thoa choàng vào Như Lai.
21. Lại chiêm bao thấy Như Lai mặc y nhơ bẩn.
22. Lại chiêm bao nghe pháp chưa từng được nghe.
23. Lại chiêm bao thấy mình vì người khác nói pháp chưa từng được nghe, khi thức giấc không thấy cho đến chẳng nhớ.
24. Lại thấy vị Pháp sư chưa từng thấy.
25. Lại thấy mình ngồi pháp tọa vì người khác nói pháp.
26. Lại chiêm bao thấy được vô úy.
27. Lại thấy đạo tràng.
28. Lại thấy Như Lai kinh hành.
29. Lại thấy Như Lai chuyển pháp luân.
30. Lại thấy tháp Như Lai nhập Niết-bàn.
31. Lại chiêm bao thấy được cái y của Như Lai.
32. Lại thấy được cái bát của Như Lai.
33. Lại chiêm bao thấy một mình Như Lai.
34. Lại thấy Như Lai có đông người vây quanh.
35. Lại thấy cái lọng của Như Lai.
36. Lại thấy đôi giày của Như Lai.
37. Lại thấy Như Lai ngồi.
38. Lại thấy mình dâng thức ăn cho Như Lai.
39. Lại chiêm bao thấy mình dâng y cho Như Lai.
40. Lại thấy mình dâng hoa cho Như Lai.

* Trang 309 *
device

41. Lại chiêm bao thấy mình đi vào núi.
42. Lại thấy mình lõa thể.
43. Lại thấy mình đi bốn hướng.
44. Lại thấy phương chưa từng có.
45. Lại thấy mình đi trong nước đục.
46. Lại chiêm bao thấy trời kéo mây tuôn mưa.
47. Lại thấy đại địa xoay.
48. Lại chiêm bao thấy mình đi giữa đàn lang sĩi chồn cheo.
49. Lại thấy mình có bệnh.
50. Lại thấy mình té núi không chỗ vịn níu.
51. Lại chiêm bao thấy mình bị trói đem giết.
52. Lại thấy đi trong đao gươm.
53. Lại thấy mình đi trong hư không.
54. Lại thấy mình cầm đuốc cháy.
55. Lại chiêm bao thấy Bồ-tát ra khỏi cung vượt thành.
56. Lại chiêm bao thấy được kinh.
57. Lại chiêm bao nghe tiếng Đà-la-ni.
58. Lại nghe tiếng Tam-muội.
59. Lại chiêm bao nghe tiếng kinh Phương quảng.
60. Lại chiêm bao nghe tiếng Pháp sư ấy.
61. Lại chiêm bao thấy trong chiêm bao được bài kệ.
62. Lại thấy trong chiêm bao được kinh pháp.
63. Lại thấy được nghe tiếng Pháp tạng.
64. Lại thấy được nghe tên Phật ở thế giới khác.
65. Lại thấy được nghe tên Bồ-tát ở cõi khác.
66. Lại thấy mình đi vào trong biển.
67. Lại thấy mình gom góp châu báu.
68. Lại thấy mình ở đỉnh núi Tu-di.
69. Lại thấy mình lên núi.
70. Lại thấy mình lên đến đỉnh núi.
71. Lại thấy mình lên trên cây.

* Trang 310 *
device

72. Lại thấy rồng voi.
73. Lại thấy mình cỡi voi.
74. Lại thấy mình cỡi ngựa.
75. Lại thấy mình phát thệ nguyện chân thực.
76. Lại chiêm bao thấy cây có trái.
77. Lại chiêm bao thấy cây có hoa.
78. Lại chiêm bao thấy tòa thành chưa từng thấy.
79. Lại chiêm bao thấy ao lớn A-nậu.
80. Lại chiêm bao thấy chư Thiên.
81. Lại chiêm bao thấy rồng.
82. Lại thấy mình đi ở Diêm-phù-đề khác.
83. Lại tự thấy mặc bạch y.
84. Lại thấy đầu mình đội tràng báu.
85. Lại thấy vòng hoa ở trên đầu mình.
86. Lại thấy mình hốt lấy hoa rời để rải.
87. Lại thấy mình đánh trống và người khác trổi nhạc.
88. Lại chiêm bao thấy mặt trời, mặt trăng.
89. Lại thấy mình lấy đồ bất tịnh tự thoa vào thân mình.
90. Lại thấy mình làm vua.
91. Lại thấy mình làm phụ tướng của vua đi trong đại chúng.
92. Lại thấy mình ngồi xe đi vào vườn rừng.
93. Lại thấy địa phương tụ lạc, tăng phường, nhà phòng đại chúng chưa từng thấy.
94. Lại thấy được lọng.
95. Lại thấy mình vì nhiều người mà thuyết pháp.
96. Lại thấy mình vào tụ lạc.
97. Lại thấy mình xây cầu.
98. Lại thấy mình tập họp ghe thuyền.
99. Lại thấy mây sấm chớp.
100. Lại thấy được đao và mặc giáp.
101. Lại thấy được đồ khí cụ.
102. Lại thấy mình dạy đạo cho chúng sinh.

* Trang 311 *
device

103. Lại tự thấy vào trong vườn rừng.
104. Lại thấy những đống lúa.
105. Lại thấy mình trị bệnh cho chúng sinh.
106. Lại thấy được nghe tiếng thọ ký.
107. Lại chiêm bao thấy mình giác ngộ đạo lý.
108. Lại thấy được bình đầy.
Đó gọi là một trăm lẻ tám tướng.
Này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy Như Lai che đầu mà ngồi, người này trước kia thấy Thiện tri thức tu tập nghiệp lành thuyết pháp lại gây ra những sự lưu nạn cho Thiện tri thức ấy. Người này nay cần phải dùng tâm vô ngại tu tập những sự kiện cần cho công việc thuyết pháp.
Nếu chiêm bao thấy Như Lai ngồi xây lưng lại, người này ngày trước làm lưu nạn với người xuất gia, gây lưu nạn cho người nghe pháp. Nay người này cần phải siêng sắp đặt chỗ ngồi thuyết pháp, khuyến khích nhiều người nghe pháp, thì trừ được nghiệp chướng ấy.
Đó là tướng đầu của bậc trụ Địa thứ bảy, cũng là tướng của các bậc từ Địa thứ nhất đến Địa thứ bảy.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy tượng Phật bằng đất hồ, đây là tướng Địa thứ nhất của hàng Bồ-tát. Người này trước kia có lúc chê bai Pháp sư thuyết pháp. Người này nay phải ở trước kinh và tượng Phật, hoặc tháp Phật, dùng tâm vô ngại đầu đội đèn cúng dường để trừ sạch nghiệp chướng.
Nếu thấy tượng Phật vẽ, đây là thấy tướng trong các bậc Bồ-tát ở Địa thứ năm. Người này nên đem hương hoa cúng dường tượng Phật.
Nếu thấy cúng dường Phật tượng đó là thấy tướng của các bậc Bồ-tát trụ Địa thứ sáu.
Nếu chiêm bao thấy Như Lai đi, người này phải siêng tu tinh tấn, học tập đọc tụng. Đấy là tướng của bậc Bồ-tát trụ Địa thứ ba. Người này phải thường làm pháp thí, lại phải quét tháp Phật phá trừ kiêu mạn, dùng đây để trừ sạch nghiệp chướng.
Chiêm bao thấy các Bồ-tát đến chỗ Đức Phật, đó là tướng gì?

* Trang 312 *
device

Thấy Như Lai hướng đến chỗ ăn, đây là tướng Địa thứ nhất.
Thấy Đức Như Lai hướng đến chỗ kinh hành, đây là tướng Địa thứ hai.
Thấy Như Lai hướng đến chỗ thuyết pháp, đây là tướng Địa thứ ba.
Thấy Như Lai ngồi yên lặng, đây là tướng Địa thứ tư.
Thấy Như Lai ngồi chỗ vắng vẻ, đây là tướng Địa thứ năm.
Thấy Như Lai ngâm vịnh, đây là tướng Địa thứ sáu.
Thấy Như Lai chạy mau, đây là tướng Địa thứ bảy.
Thấy Như Lai hiện thần thông, đây là tướng Địa thứ tám.
Thấy Như Lai biến hóa, biến hóa đi, đây là tướng Địa thứ chín.
Thấy Như Lai đang đi quay ngó lại cùng nói pháp không, đây là tướng bậc Bồ-tát trụ Địa thứ mười.
Này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao tự biết mình vì chúng sinh thuyết pháp mà chẳng biết pháp được thuyết, đây là tướng Địa thứ hai. Người này sau lúc Như Lai nhập Niết-bàn, chê bai Pháp sư thuyết pháp mà chẳng tự biết lỗi. Người nên tìm Thiện tri thức để cúng dường lắng nghe pháp lành chẳng tìm lỗi của Pháp sư, dùng đây để trừ sạch nghiệp chướng.
Nếu chiêm bao nghe Phật nói về bố thí, đây là tướng Địa thứ nhất.
Nghe Phật nói trì giới, đây là tướng Địa thứ hai.
Nghe Phật nói nhẫn nhục, đây là tướng Địa thứ ba.
Nghe Phật nói tinh tấn, đây là tướng Địa thứ tư.
Nghe Phật nói thiền, đây là tướng Địa thứ năm.
Nghe Phật nói Bát-nhã, đây là tướng Địa thứ sáu.
Nghe Phật nói đại Bi, đây là tướng Địa thứ bảy.
Nghe Phật nói vô ngại, đây là tướng Địa thứ tám.
Nghe Phật nói Tam-muội, đây là tướng Địa thứ chín.
Nghe Phật nói thành tựu trí lực, đây là tướng Địa thứ mười.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Trong chiêm bao thấy Phật dùng thần thông đi trong hư không, đây là tướng Địa thứ bảy.

* Trang 313 *
device

Nghe Phật thọ ký, người này phải thường tôn trọng tu tập yên lặng thành tựu pháp nhẫn thậm thâm, được như vậy thì mau thành Chánh giác.
Thấy Như Lai ở trong hư không, đây là tướng Địa thứ nhất.
Thấy Như Lai ăn, đây là tướng Địa thứ hai.
Thấy ánh sáng của Phật, đây là tướng Địa thứ ba.
Thấy Phật thuyết pháp, đây là tướng Địa thứ tư.
Thấy Phật hiện thần thông, đây là tướng Địa thứ năm.
Thấy Phật nhập Tam-muội, đây là tướng Địa thứ sáu.
Thấy Phật phóng quang đi lại trong hư không, đây là tướng Địa thứ bảy.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy Phật nhập Niết-bàn, người này đời trước hủy báng chánh pháp, xuất gia cầu lợi dua dối. Nay người này phải siêng cúng dường Tam bảo, phụng thí người thuyết pháp. Ngày ba thời nhất tâm tinh tấn như vậy để trừ sạch nghiệp chướng thấy những tướng của các bậc trụ Địa thứ năm trước.
Nếu chiêm bao thấy trà-tỳ thân Như Lai, đây là tướng Địa thứ nhất, người này đời trước là ác khẩu tri thức thấy người hủy báng chánh pháp mà tùy hỷ, người này phát tâm Bồ-đề chẳng được lâu, người này phải cầm đèn ở trước người thuyết pháp hoặc ở trước tháp Phật nhất tâm sám hối trong bảy ngày bảy đêm. Mỗi ngày ba thời khuyên mọi người nghe pháp. Dùng đây để trừ sạch nghiệp chướng.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy được xá-lợi của Như Lai, đây là tướng Bồ-tát trụ Địa thứ ba.
Chiêm bao thấy gần gũi Như Lai nghe thọ ký được độ, đây là tướng những Địa khác.
Chiêm bao thấy được tóc của Như Lai, đây là tướng Địa thứ nhất.
Thấy được móng của Như Lai, đây là tướng Địa thứ hai.
Thấy được xá-lợi của Phật, đây là tướng Địa thứ ba.
Thấy được răng của Phật, đây là tướng Địa thứ tư.
Thấy được răng cửa của Phật, đây là tướng Địa thứ năm.

* Trang 314 *
device

Thấy được bạch hào của Phật, đây là tướng Địa thứ sáu.
Thấy được tay của Phật, đây là tướng Địa thứ bảy.
Thấy được mão của Phật, đây là tướng Địa thứ tám.
Thấy trà-tỳ thân Như Lai mà toàn thân chẳng tan rã, đây là tướng Địa thứ chín.
Thấy toàn thân của Như Lai, đây là tướng Địa thứ mười.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy được tóc của Như Lai chẳng tan rời, đây là tướng Bồ-tát trụ Địa thứ chín.
Chiêm bao thấy ở trước Phật thọ Bồ-đề ký thì trừ được nghiệp chướng sinh tử.
Thấy được tóc của Phật lúc còn tại gia, đây là tướng Địa thứ nhất.
Thấy được tóc của Phật lúc đã xuất gia, đây là tướng Địa thứ hai.
Thấy ở trong chợ được tóc của Phật, đây là tướng Địa thứ ba.
Thấy ở trong thành được tóc của Phật, đây là tướng Địa thứ tư.
Thấy ở thành nội được tóc của Phật, đây là tướng Địa thứ năm.
Thấy ở thành ngoại được tóc của Phật, đây là tướng Địa thứ sáu.
Thấy ở trong vườn nhà được tóc của Phật, đây là tướng Địa thứ bảy.
Thấy ở trên xe được tóc của Phật, đây là tướng Địa thứ tám.
Thấy ở hư không được tóc của Phật, đây là tướng Địa thứ chín.
Thấy ở trong Tam-muội được tóc của Phật, đây là tướng Địa thứ mười.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy tháp Phật, đây là tướng nghiệp chướng ít, có chút ít ma nghiệp, nếu gần gũi bạn lành khéo hiểu pháp nhẫn được Đà-la-ni. Đây là tướng của tất cả mười Địa.
Thấy tháp Phật bằng đất, đây là tướng Địa thứ nhất.
Thấy tháp Phật bằng đá, đây là tướng Địa thứ hai.
Thấy tượng Phật bằng đất bằng đá, đây là tướng Địa thứ ba.
Thấy tháp Phật có lan can, đây là tướng Địa thứ tư.

* Trang 315 *
device

Thấy tháp Phật có cột đá bao quanh, đây là tướng Địa thứ năm.
Thấy tháp Phật lợp bằng vàng, đây là tướng Địa thứ sáu.
Thấy tháp Phật bằng bảy báu, đây là tướng Địa thứ bảy.
Thấy lưới linh báu che trùm trên tháp Phật, đây là tướng Địa thứ tám.
Tướng thấy này nếu mới lên Địa thứ bảy mà thấy thì là nghiệp ma của chánh giác. Còn nếu Địa thứ chín và Địa thứ mười mà thấy thì là thấy chẳng điên đảo.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy tháp Phật trang nghiêm, chẳng bao lâu giác ngộ đạo Bồ-đề, được chư Thiên nhớ tưởng. Đây là tướng của Bồ-tát trụ Địa thứ tám.
Chiêm bao thấy tháp thần thông của Như Lai, đời này sẽ sạch hết nghiệp chướng. Đây là tướng của Bồ-tát trụ Địa thứ tám.
Nếu Bồ-tát tưởng nhớ: “Đây nên rời ác tri thức, nên tu tập tín tâm ở trụ Địa thứ nhất, nên tu tập trí trụ Địa thứ hai, nên tu tập nhiều tín giải ở trụ Địa thứ ba, nên tu hành lâu ở trụ Địa thứ tư, nên tu tịnh tín giải ở trụ Địa thứ năm, nên tu tập tâm bình đẳng ở trụ Địa thứ sáu, nên hiểu Đệ nhất nghĩa ở trụ Địa thứ bảy, nên tu tập trang nghiêm cõi Phật ở trụ Địa thứ tám, nên thọ trì ở trụ Địa thứ chín, phải không điên đảo ở trụ Địa thứ mười. Nếu trụ trước vào các Địa mới đạt được, thì nên biết đó là ma nghiệp.”
Nếu là người trụ nơi Địa thứ bảy thì chẳng thể khi dối được, nhưng không có thiện xảo phương tiện.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao nghe tiếng nói của Như Lai mà chẳng thấy thân hình, đây là tướng Bồ-tát trụ Địa thứ tư. Bởi an trụ nơi địa vị tự tại phá hoại chúng sinh thấy Phật địa, xuất gia mà dua dối thuyết pháp. Người này phải ngày ba thời, đêm ba thời tu tập tâm thanh tịnh để trừ sạch nghiệp chướng.
Nếu chiêm bao thấy cúng dường Như Lai, đây là tướng Địa thứ nhất cho đến Bồ-tát trụ Địa thứ chín.
Bồ-tát như vậy có thể thành tựu Đà-la-ni, được chư Phật hộ niệm. Bồ-tát này nên tu tập tâm bình đẳng, được như vậy sẽ mau thành đạo quả Vô thượng.

* Trang 316 *
device

Nếu chiêm bao thấy đứng cúng dường Như Lai, đây là tướng của Bồ-tát trụ Địa thứ nhất.
Nếu thấy ngồi cúng dường Phật, đây là tướng Địa thứ hai.
Nếu thấy trang nghiêm cúng dường Phật, đây là tướng Địa thứ ba.
Nếu thấy cùng quyến thuộc đồng cúng dường Phật, đây là tướng Địa thứ tư.
Thấy cùng chúng đông đồng cúng dường Phật, đây là tướng Địa thứ năm.
Thấy cùng quyến thuộc và chúng đông đồng cúng dường Phật, đây là tướng Địa thứ sáu.
Thấy tất cả trang nghiêm thành tựu cúng dường Phật, đây là tướng Địa thứ bảy.
Thấy ca ngợi cúng dường Phật, đây là tướng Địa thứ tám.
Thấy hiện thần thông cúng dường Phật, đây là tướng Địa thứ chín, biết rõ tất cả ma sự.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy mình đem vòng hoa và bột hương chiên-đàn cúng dường tháp Phật, đây là thấy tướng của Địa thứ nhất đến Địa thứ năm. Đây là lúc trước ít thực hành Bố thí ba-la-mật-đa. Sau khi thức giấc nhớ lấy tướng ấy sinh trưởng tâm bố thí, đây là tướng Địa thứ nhất.
Sinh trưởng tâm trì giới, đây là tướng Địa thứ hai.
Sinh trưởng tâm nhẫn nhục, đây là tướng Địa thứ ba.
Sinh trưởng tâm tinh tấn, đây là tướng Địa thứ tư.
Sinh trưởng tâm thiền, đây là tướng Địa thứ năm.
Sinh trưởng tâm vô ngại mau khắp đến tất cả Địa không thoái chuyển.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy Đức Như Lai mặc y nhơ bẩn, người này có nhiều pháp chướng.
Nếu là Bồ-tát đến bậc thành tựu thì trong chiêm bao ít khi chiêm bao thấy thọ báo.
Chiêm bao thấy nghe pháp chưa từng được nghe, người này từng cúng dường nhiều Đức Phật, nhiều đời làm thầy thuyết pháp.

* Trang 317 *
device

Đây là nói thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ bảy. Đây là tu hành đúng như lời Phật dạy. Đây là mau giác ngộ đạo Bồ-đề.
Nếu nghe Phật nói nhiều pháp, đây là tướng Địa thứ nhất.
Nếu nghe rồi có quan niệm thắc mắc còn muốn được nghe Đức Phật nói lại, đây là tướng Địa thứ hai.
Nếu nghe rồi dứt hết lòng nghi, đây là tướng Địa thứ ba.
Nếu nghe Phật nói Đà-la-ni, đây là tướng Địa thứ tư.
Nếu nghe nói tướng tốt của Phật, đây là tướng Địa thứ năm.
Nếu nghe Phật nói Đệ nhất nghĩa đế, đây là tướng Địa thứ sáu.
Nếu nghe Phật nói tất cả pháp, đây là tướng Địa thứ bảy.
Tướng các Địa như vậy nên biết.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy được pháp chưa từng học, học xong chẳng quên chẳng mất, chẳng thấy hoặc quên mất. Người này đời trước vì tâm lợi dưỡng chẳng thanh tịnh mà thuyết pháp. Nay phải dùng tâm thanh tịnh cung cấp nhiếp thủ người học đạo, dùng tâm chẳng dua vạy tìm cầu tất cả vật dụng cung cấp cho người thuyết pháp người học đạo, dùng đây để trừ sạch nghiệp chướng.
Nếu chiêm bao nghe pháp chẳng quên, đây là tướng Địa thứ nhất.
Nếu thức dậy quên mất, đây là tướng Địa thứ hai.
Do đây mà biết nghiệp ma nghiệp chướng.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy vị Pháp sư chưa từng thấy. Người này được các Bồ-tát nhớ tưởng, ít nghiệp chướng. Cứ theo chỗ được thấy mà biết là thấy tướng từ Địa thứ nhất đến Địa thứ sáu của Bồ-tát.
Nếu thấy Pháp sư ấy nói kệ chẳng nói kinh, đây là tướng Địa thứ nhất.
Nếu thấy nói kinh, đây là tướng Địa thứ hai.
Nếu thấy nói kinh và nói kệ, đây là tướng Địa thứ ba.
Nếu thấy nói các thứ pháp, đây là tướng Địa thứ tư.
Nếu thấy nói pháp thậm thâm, đây là tướng Địa thứ năm.
Nếu thấy nói pháp vô ngại, đây là tướng Địa thứ sáu.

* Trang 318 *
device

Này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy mình ngồi pháp tòa thuyết pháp, người này đời trước đã từng vì Đức Phật mà trải dọn pháp tòa, người này là bậc pháp khí pháp nhẫn thậm thâm. Đây là tướng các Địa từ Địa thứ nhất đến Địa thứ tám.
Nếu chiêm bao thấy mình ngồi pháp tòa thích thuyết pháp, đây là tướng Địa thứ nhất.
Nếu thấy chẳng phải thích thuyết pháp, đây là tướng Địa thứ hai.
Nếu thấy nhẫn thích thuyết pháp, đây là tướng Địa thứ ba.
Nếu thấy không biện thuyết, đây là tướng Địa thứ tư.
Nếu thấy thuyết phàm phu giới, đây là tướng Địa thứ năm.
Nếu thấy thuyết Thanh văn giới, đây là tướng Địa thứ sáu.
Nếu thấy thuyết Bồ-tát giới, đây là tướng Địa thứ bảy.
Nếu thấy thuyết Phật giới, đây là tướng Địa thứ tám.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu trong chiêm bao tự thấy biết mình được vô úy, Bồ-tát này đã qua khỏi tất cả nghiệp chướng, đã vượt qua Địa thứ tám thấy các chỗ của Địa thứ chín.
Nếu chiêm bao thấy mình được sự không sợ hãi, có nói ra được mọi người thích nghe, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Nếu chiêm bao thấy được sự không sợ hãi, thuyết pháp được tài vật, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Nếu thấy được pháp lợi không sợ hãi, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Nếu thấy Thiện tri thức không sợ hãi, đây là tướng đệ Địa thứ tư.
Nếu thấy tư duy thiện tâm không sợ hãi, đây là thấy tướng Địa thứ năm.
Nếu thấy được thân an lạc không sợ hãi, đây là thấy tướng Địa thứ sáu.
Nếu thấy tâm an lạc không sợ hãi, đây là thấy tướng Địa thứ bảy.
Nếu thấy được thần thông không sợ hãi, đây là thấy tướng Địa thứ tám.

* Trang 319 *
device

Nếu thấy được thọ ký không sợ hãi, đây là thấy tướng Địa thứ chín.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy đạo tràng, Bồ-tát này thuần thiện tâm hướng đạo không thoái chuyển. Đây là thấy các tướng của Địa thứ mười.
Nếu chiêm bao thấy đạo tràng chẳng thấy cây, đây là tướng Địa thứ nhất.
Nếu chiêm bao thấy cây đạo tràng chẳng thấy Bồ-tát, đây là tướng Địa thứ hai.
Nếu thấy nhiều cây bao quanh, đây là tướng Địa thứ ba.
Nếu thấy lá cây đầy đủ trọn vẹn, đây là tướng Địa thứ tư.
Nếu thấy tất cả hoa lá cây đều đầy đủ, đây là tướng Địa thứ năm.
Nếu thấy trái cây trọn vẹn, đây là tướng Địa thứ sáu.
Nếu thấy trải pháp tòa, đây là tướng Địa thứ bảy.
Nếu thấy người vây quanh, đây là tướng Địa thứ tám.
Nếu thấy rồng vây quanh, đây là tướng Địa thứ chín.
Nếu thấy chư Thiên vây quanh tán hoa nghe tiếng hoan hỷ, đây là tướng Địa thứ mười.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy Như Lai kinh hành, Bồ-tát này phải siêng tu tinh tấn, siêng bố thí, an ủi quyến thuộc chẳng tìm lỗi của họ. Người này chiêm bao thấy các tướng của Bồ-tát trụ Địa thứ bảy.
Nếu chiêm bao thấy Phật kinh hành chỗ đất chẳng sạch, đây là tướng Địa thứ nhất.
Nếu thấy Phật kinh hành chỗ đất sạch sẽ, đây là tướng Địa thứ hai.
Nếu thấy Phật trải tòa kinh hành, đây là tướng Địa thứ ba.
Nếu thấy Phật ngồi lại, đây là tướng Địa thứ tư.
Nếu thấy có cây bao quanh, đây là tướng Địa thứ năm.
Nếu thấy có tán hoa, đây là tướng Địa thứ sáu.
Nếu thấy có che trên pháp tòa cao, đây là tướng Bồ-tát trụ Địa thứ bảy.

* Trang 320 *
device

Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy Như Lai chuyển pháp luân, đây là người ở bậc không thoái chuyển thấy các tướng của Bồ-tát trụ Địa thứ bảy, đã sạch các nghiệp chướng.
Nếu chiêm bao thấy Phật ngồi, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Nếu thấy Phật trải pháp tòa, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Nếu thấy trải pháp tòa nhiều màu, đây là tướng Địa thứ ba.
Nếu thấy tán hoa trên pháp tòa, đây là tướng Địa thứ tư.
Nếu thấy các châu báu che lợp trên pháp tòa cao, đây là tướng Địa thứ năm.
Nếu nghe tiếng ca ngâm khen ngợi trong hư không, đây là tướng Địa thứ sáu.
Nếu thấy lọng trắng và lưới châu báu che phía trên, đây là thấy tướng Địa thứ bảy.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy tháp Phật nhập Niết-bàn, Bồ-tát này thấy các tướng Địa thứ tám, gần đạo quả vô thượng, nghiệp chướng ít.
Nếu thấy bụi đất bám vào tháp, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Nếu thấy tháp sạch sẽ không bụi, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Nếu trên tháp có mọc cỏ, đây là tướng Địa thứ ba.
Nếu thấy cỏ xanh trùm trên tháp, đây là tướng Địa thứ tư.
Nếu thấy các cây hoa bao quanh tháp, đây là tướng Địa thứ năm.
Nếu thấy các cây hoa quả bao quanh tháp, đây là tướng Địa thứ sáu.
Nếu thấy nhiều hạng chúng sinh vây quanh, đây là tướng Địa thứ bảy.
Nếu thấy phướn lọng trang nghiêm tháp Phật, đây là tướng Địa thứ tám.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy được y áo của Như Lai, Bồ-tát này thấy các tướng từ Địa thứ nhất đến Địa thứ tám, nghiệp chướng ít. Bồ-tát này phải siêng tu để thành tựu trí niệm Phật.

* Trang 321 *
device

Nếu thấy được y nhơ bẩn của Như Lai, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Nếu thấy được y sạch sẽ của Như Lai, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Nếu thấy được y của Như Lai nhuộm xong, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Nếu thấy được y của Như Lai đập xả xong, đây là thấy tướng Địa thứ tư.
Nếu thấy được y phóng quang của Như Lai, đây là thấy tướng Địa thứ năm.
Nếu thấy được một cái y của Như Lai, đây là thấy tướng Địa thứ sáu.
Nếu thấy được ba cái y của Như Lai, đây là thấy tướng Địa thứ bảy, tướng tinh tấn, tướng chẳng tinh tấn. Bồ-tát này trừ ma nghiệp mà có còn chỗ nghi.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy được bát của Như Lai, Bồ-tát này được Phật hộ niệm. Đây là thấy tướng từ Địa thứ nhất đến Địa thứ tám của Bồ-tát. Bồ-tát này là pháp khí văn tuệ tu trí nhẫn không nghiệp chướng, như vậy là thẳng đến đạo vô thượng.
Nếu thấy được bát của Phật nhơ không sạch, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Nếu thấy được bát của Phật không và sạch sẽ, đây là tướng Địa thứ hai.
Nếu thấy được bát của Phật đầy thức ăn, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Nếu thấy được bát của Phật đầy hoa, đây là tướng Địa thứ tư.
Nếu thấy được bát của Phật đầy quả, đây là tướng Địa thứ năm.
Nếu thấy được bát của Phật đầy cơm, đây là tướng Địa thứ sáu.
Nếu thấy được bát của Phật đầy hương, đây là thấy tướng Địa thứ bảy.
Nếu thấy được bát của Phật đầy vòng hoa và hương, đây là thấy tướng Địa thứ tám.

* Trang 322 *
device

Nếu thấy được y và bát của Phật, đây là thấy tướng Địa thứ chín.
Nếu thấy ở trên hư không được bát của Phật, đây là thấy tướng Địa thứ mười.
Bồ-tát này phải biết rõ ma nghiệp để trừ nghiệp chướng lúc mới phát tâm chẳng siêng tu.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy một Đức Như Lai, người này phải ở yên tĩnh chuyên tu Tam-muội Không. Người này có nghiệp chướng tạp của Địa thứ tám, phải siêng tu tâm thanh tịnh.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy thân Như Lai ở trong chúng đông, Bồ-tát này phải ưa thích nhiếp thủ nhiều người. Bồ-tát này thấy tướng của các Địa phải siêng tinh tấn hành đạo.
Nếu thấy các hàng cư sĩ vây quanh Như Lai, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Nếu thấy quan liêu quyến thuộc của vua vây quanh Như Lai, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Nếu thấy hàng Bà-la-môn vây quanh Như Lai, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Nếu thấy vua vây quanh Như Lai, đây là thấy tướng Địa thứ tư.
Nếu thấy rồng vây quanh Như Lai, đây là tướng Địa thứ năm.
Nếu thấy Tứ đại Thiên vương vây quanh Như Lai, đây là tướng Địa thứ sáu.
Nếu thấy Thiên đế Thích vây quanh Như Lai, đây là tướng Địa thứ bảy.
Nếu thấy Phạm thiên vây quanh Như Lai, đây là thấy tướng Địa thứ tám.
Nếu thấy Tịnh cư Thiên vây quanh Như Lai, đây là thấy tướng Địa thứ chín.
Nếu thấy các Bồ-tát vây quanh Như Lai, đây là thấy tướng Địa thứ mười.
Bồ-tát này trừ được ma nghiệp.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy được lọng của

* Trang 323 *
device

Như Lai, Bồ-tát này ở bực tối hậu thấy các tướng của các Địa Bồ-tát, hiểu ma nghiệp và tạp nghiệp, cầu lợi dưỡng mau hướng về đạo vô thượng.
Nếu thấy được lọng bằng lá cây bằng cỏ, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy lọng bằng trúc, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy lọng bằng vỏ cây hoa, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Thấy lọng lớn, đây là thấy tướng Địa thứ tư.
Thấy lọng bằng sắt lá, đây là thấy tướng Địa thứ năm.
Thấy lọng bằng đồng, đây là thấy tướng Địa thứ sáu.
Thấy lọng bằng vàng, đây là thấy tướng Địa thứ bảy.
Thấy lọng bằng bảy báu, đây là thấy tướng Địa thứ tám.
Thấy lọng có lưới linh rủ thòng xuống, đây là thấy tướng Địa thứ chín. Bồ-tát này nên biết ma nghiệp thuộc Địa thứ sáu.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy giày da của Như Lai là thấy tất cả tướng của Địa thứ mười. Bồ-tát này phải siêng tinh tấn tu tập hướng đến đạo Bồ-đề. Bồ-tát này thuộc về hàng được thọ ký.
Nếu đến trong thôn xóm thấy giày Phật, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Trong tăng phòng thấy giày Phật, đây là tướng Địa thứ hai.
Trong vườn nhà thấy giày Phật, đây là tướng Địa thứ ba.
Chỗ kinh hành thấy giày Phật, đây là thấy tướng Địa thứ tư.
Trong phòng thấy giày Phật, đây là thấy tướng Địa thứ năm.
Trong chỗ tọa thiền thấy giày Phật, đây là thấy tướng Địa thứ sáu.
Trong nước sông thấy giày Phật, đây là thấy tướng Địa thứ bảy.
Trong núi thấy giày Phật, đây là thấy tướng Địa thứ tám.
Trên hư không thấy giày Phật, đây là thấy tướng Địa thứ chín.
Nếu chiêm bao thấy thần thông biến hóa thấy giày Phật, đây là tướng Địa thứ mười. Bồ-tát này trừ được ma nghiệp.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy Phật ngồi, Bồ-tát

* Trang 324 *
device

này thấy các tướng từ Địa thứ nhất đến Địa thứ sáu. Bồ-tát này phải thích tu hạnh tịch tĩnh, ít nghiệp chướng chưa thành tựu công hạnh.
Chiêm bao thấy Phật không trải chỗ ngồi, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy Phật trải chỗ ngồi, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy Phật hiển hiện trải chỗ ngồi, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Thấy Phật trải các pháp tòa để ngồi, đây là thấy tướng Địa thứ tư.
Thấy Phật trải pháp tòa xong xuôi, đây là thấy tướng Địa thứ năm.
Thấy Phật trải pháp tòa tốt, đây là tướng Địa thứ sáu.
Bồ-tát này phải biết rõ ma nghiệp.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy dâng thức ăn cho Như Lai, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ bảy. Bồ-tát này phải siêng tinh tấn tu tập hướng đến đạo Bồ-đề. Bồ-tát này ít nghiệp chướng.
Thấy Phật vào nhà đứng mà dâng thức ăn, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy Phật ngồi trong nhà mà dâng thức ăn, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy Phật đứng ngoài ngõ mà dâng thức ăn, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Thấy Phật ở trong chợ mà dâng thức ăn, đây là thấy tướng Địa thứ tư.
Thấy Phật ở tại cửa thành mà dâng thức ăn, đây là thấy tướng Địa thứ năm.
Thấy Phật ở trong Tăng phòng mà dâng thức ăn, đây là thấy tướng Địa thứ sáu.
Thấy Phật ở trong phòng mình mà dâng thức ăn, đây là thấy tướng Địa thứ bảy, trừ ma nghiệp.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy mình dâng y cho Như Lai, đây là thấy tướng từ Địa thứ nhất đến Địa thứ tám. Bồ-tát

* Trang 325 *
device

này phải siêng tu Tam-muội Vô tướng hướng đến Bồ-đề.
Thấy lòng cung kính dâng y cho Phật, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy dâng y trắng cho Phật, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy dâng y nhuộm rồi cho Phật, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Thấy dâng y nhiều màu cho Phật, đây là thấy tướng Địa thứ tư.
Thấy dâng y màu hoàng kim cho Phật, đây là thấy tướng Địa thứ năm.
Thấy dâng y bằng bảy thứ báu cho Phật, đây là thấy tướng Địa thứ sáu.
Thấy dâng y màu bảy báu cho Phật, đây là thấy tướng Địa thứ bảy.
Thấy dâng y trời cho Phật, đây là thấy tướng Địa thứ tám.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy mình dâng hoa cho Như Lai, đây là thấy các tướng từ Địa thứ nhất đến Địa thứ sáu. Bồ-tát này nhiều nghiệp chướng, thiện căn khó sinh.
Nếu chiêm bao thấy dâng hoa Mạn-đà-la cho Phật, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy tán hoa dâng Phật, đây là tướng Địa thứ hai.
Thấy đem các thứ hoa nhiều màu dâng Phật, đây là tướng Địa thứ ba.
Thấy đem hoa đặt trên mình Phật, đây là tướng Địa thứ tư.
Thấy mình cầm hoa đặt vào tay Phật, đây là tướng Địa thứ năm.
Thấy đem hoa trời dâng Phật, đây là tướng Địa thứ sáu. Trừ ma nghiệp, trừ hai thứ nghi hối của người mới hành đạo.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy vào núi, trong lòng sinh nghi ngờ, sinh hủy báng, phải biết người này nhiều nghiệp chướng, nhiều bệnh đau đớn, ít trí tuệ. Người này phải phát khởi lòng không nghi ngờ đối với tất cả chúng sinh, dùng tâm này xu hướng Bồ-đề. Để thấy được Địa thứ nhất đến Địa thứ năm, vị Bồ-tát này phải trong bảy năm, ngày đêm sáu thời khởi tâm thanh tịnh. Địa thứ nhất, siêng năng vui thích tu tập trí tuệ sáng suốt. Địa thứ hai,

* Trang 326 *
device

cung cấp. Địa thứ ba, cúng dường Tam bảo. Địa thứ tư, siêng năng tinh tấn. Địa thứ năm, tu tập pháp nhẫn thậm thâm.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy mình lõa thể, phải biết mình không nghiệp chướng, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy ở trong thành, tự thấy mình lõa thể, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy ở nơi A-lan-nhã, tự thấy mình lõa thể, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Thấy ở trong núi, tự thấy mình lõa thể, đây là thấy tướng Địa thứ tư, phải biết ma nghiệp.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy mình đi qua bốn hướng Đông nam, Tây nam, Đông bắc, Tây bắc, đây là thấy tướng Địa thứ nhất. Người này bỏ Thiện tri thức, ít trí tuệ, giải đãi, nhiều lo, nhiều não, bị nhiều người cười, nhiều bệnh đau đớn, tâm nhiều cuồng điên. Vì tu thiện căn mà cầu xuất gia rồi trở lại hoàn tục, nghèo khổ không có của cải, nhiều bệnh, vì lợi dưỡng mà chê bai Pháp sư, hủy báng chánh pháp chẳng tin chẳng hiểu. Người này phải phát khởi tâm chánh trực trở lại, gần gũi kính mến Pháp sư, siêng tu tất cả tâm xả thí vô ngại, hướng đến Bồ-đề. Người này cho đến hiểu được bậc Địa thứ sáu, dùng tâm nhu nhuyến trung thượng để tiêu trừ tội lỗi.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy đi qua phương chưa từng thấy, đây là thấy các tướng Địa thứ ba. Người này có nghiệp chướng ma nghiệp, phải siêng tu căn thanh tịnh, cúng dường Tam bảo, thấy tướng Địa thứ nhất. Nếu siêng tu không, thấy tướng Địa thứ hai. Nếu tu pháp nhẫn thấy tướng Địa thứ ba. Cho đến an trụ Địa thứ sáu. Tự biết Bồ-tát này là người từ Địa thứ nhất ra, có nhiều thiện căn cũng có nhiều bất thiện căn. Người này xả mạng chẳng sinh lòng sầu não, bỏ ác tri thức, gần gũi người tin hiểu biết chánh pháp, không gian ngụy. Như vậy thì trừ sạch được nghiệp chướng. Nếu là người vì lòng gian trá mà trộm pháp, thì phải thường gần gũi Thiện tri thức.
Người này chiêm bao thấy mình đi trong nước đục, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.

* Trang 327 *
device

Thấy mình đi trong bọt nước đục, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy mình ở trong nước sâu mà đi, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Thấy mình đi trong nước cạn, đây là thấy tướng Địa thứ tư.
Thấy mình đi trong nước trong, đây là thấy tướng Địa thứ năm.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy nổi mây tuôn mưa, đây là thấy tướng từ Địa thứ nhất đến Địa thứ bảy. Bồ-tát này nhiều ma nghiệp vì dùng sức tự tại mà khuấy phá Pháp sư. Đời trước xuất gia, vì lợi dưỡng mà quở rầy Pháp sư. Nếu Pháp sư theo pháp khuyên sám hối, lại thường chống trái lời dạy bảo. Người này phải siêng tu hạnh nhẫn nhục, sinh lòng tín giải rời lìa lợi dưỡng, chuyên làm lợi cho người khác. Dùng đây để trừ sạch nghiệp chướng.
Nếu chiêm bao thấy bụi đất mây mưa, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy mây đen, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy mây cuồn cuộn, đây là thấy tướng Địa thứ ba. Thấy mây sấm nổ, đây là thấy tướng Địa thứ tư.
Thấy mây chớp kinh sợ, đây là thấy tướng Địa thứ năm.
Thấy mưa đá, đây là thấy tướng Địa thứ sáu.
Ma nghiệp thuộc mỗi mỗi địa nên biết.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy đất lay động, đây là thấy tướng Địa thứ nhất. Người này từ lâu thực hành sơ nghiệp, nhiều sơ nghiệp, nhiều chướng sơ nghiệp làm khủng bố chúng sinh. Người này phải tu hạnh vô úy ban bố cho chúng sinh, giữ gìn ba nghiệp thân, khẩu, ý. Dùng đây để trừ sạch nghiệp chướng.
Nếu chiêm bao thường thấy đất lay động, đây là thấy tướng sơ nghiệp của Địa thứ nhất.
Thấy đất lay phá thành trì đốt cháy chúng sinh, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy đất lay động thật lâu, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Thấy mình phát thệ nguyện chân thật, đây là thấy tướng Địa thứ tư, Địa thứ năm, Địa thứ sáu.
Thấy siêng tu Tổng trì, đây là thấy tướng Địa thứ bảy.

* Trang 328 *
device

Thấy chư Thiên đại oai đức đều đến hội họp, đây là tướng Địa thứ tám.
Thấy các rồng đến tăng thêm khí lực, đây là thấy tướng Địa thứ chín.
Thấy Phạm thiên đến, đây là thấy tướng Địa thứ mười.
Chiêm bao nghe lời nói bí mật của Như Lai cõi đất lay động, thuộc về tướng các Địa nên biết.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy mình ở trong nhóm tranh cãi kiện cáo, đây là thấy tướng nghiệp chướng của Địa thứ tư trở lại. Hoặc thấy tướng ma nghiệp của Địa trên cho đến Địa thứ bảy. Người này chẳng siêng tu tập nhiếp thủ hàng phục người phi pháp. Đời trước vì lợi dưỡng mà chống trái người thuyết pháp, lại gian trá thuyết pháp để tự sinh sống. Người này phải học phương tiện, phải khéo tu sáu pháp Ba-la-mật-đa để trừ sạch nghiệp chướng.
Nếu thấy ở trong nhóm tranh cãi kiện cáo, bị giận quở rồi có lòng kinh sợ, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy bị dao chém, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy bị ném đất gậy đánh, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Thấy bị mắng nhiếc, đây là thấy tướng nghiệp chướng ma nghiệp của Địa thứ tư.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao tự thấy mình bệnh, đây là thấy tướng nghiệp chướng của Địa thứ nhất, Địa thứ hai. Người này trước kia làm nhiều sự gian nan cho thế gian và xuất thế gian. Muốn pháp thí nhiều nhưng lại đoạn tuyệt. Muốn tài thí nhiều nhưng rồi cũng lại đoạn tuyệt. Người này phải nên cung cấp cho người tu hành chánh pháp, phải tu tâm vô ngại, tâm chẳng phóng dật, tâm chẳng kiêu mạn, để tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu thấy bệnh thuộc về tướng các địa khác, phải biết tướng ma nghiệp.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy té núi không nơi nương dựa, người này đời trước ở nơi tâm lành lại chuyên gian trá, nhiều chẳng tin hiểu, nhiều nghiệp chướng, ma nghiệp tăng thạnh thân tâm kém yếu, thọ pháp mau được nhưng lại quên mất, sinh tâm dục lạc giữa chừng buông bỏ. Hoặc thấy của nhiều mà bỏ lìa. Hoặc thấy Phật pháp mà bỏ lìa. Bỏ lìa nhẫn nhục. Gần gũi ác hạnh,

* Trang 329 *
device

chẳng gần pháp lành. Ở bên người tín giải sâu mà chẳng sinh tín giải. Người này thấy tướng nghiệp chướng của Địa thứ nhất, Địa thứ hai.
Nếu chiêm bao thấy mình đi trong núi đao, đây là thấy tướng nghiệp chướng Địa thứ nhất.
Thấy mình té trong núi đá, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Ở địa khác không nghiệp chướng, không ma nghiệp, phải sinh lòng tin, trong thời gian ba tháng, ngày ba thời, đêm ba thời luôn sám hối. Phải quán pháp nhân duyên của thế gian, phải tu hạnh cúng dường. Dùng đây để tiêu trừ nghiệp chướng.

* Trang 330 *
device

 
Đại Tập 42 - Bộ Bảo Tích I - Số 310 (Quyển 1 - 40)