LOGO VNBET
KINH ĐẠI BẢO TÍCH

QUYỂN 16
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Pháp sư Trúc Pháp Hộ.
 
Pháp hội 4: THIÊN TỬ TỊNH CƯ (Phần 2)

Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Bồ-tát trong chiêm bao thấy mình bị trói đem giết, người này ma nghiệp quá nặng, chẳng phải nghiệp chướng. Người này phải tu định vô ngại và tu tâm Từ để trừ chướng ấy. Người này thấy tướng nghiệp chướng của Địa thứ nhất đến Địa thứ sáu.
Nếu chiêm bao thấy bị trói ở trong rừng tử thi, đây là thấy tướng Địa thứ năm. Thấy bị trói có hàng xóm vây quanh, đây là thấy tướng Địa thứ sáu. Ma nghiệp này do vì chẳng siêng tu, phải vì đạo vô thượng mà tấn tu tăng thượng.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao tự biết mình ở trong chỗ có đao, đây là thấy tướng nghiệp chướng của Địa thứ nhất đến Địa thứ năm. Người này nhiều ác tri thức, nhiều gian nan, đời trước từng ở bậc trên làm khổ người trì giới. Người này phải tu yên tĩnh, không giận hờn, không lòng chướng ngại, chuyên siêng làm lợi cho người, để tiêu trừ nghiệp chướng.
Chiêm bao thấy người cầm các thứ dao, tự thấy mình ở trong đó, đây là thấy tướng nghiệp chướng của Địa thứ nhất.
Thấy người cầm một con dao, thấy mình ở trong đó, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy người cầm gậy gộc, thấy mình ở trong đó, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Thấy người cầm đá, thấy mình ở trong đó, đây là thấy tướng Địa thứ tư.

* Trang 331 *
device

Thấy đứng trong nhóm người tay không, đây là thấy tướng Địa thứ năm. Tiêu trừ ma nghiệp.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy mình ở trong hư không, người này ở bậc Tín địa được Vô sinh pháp nhẫn. Người này được chư Thiên hộ niệm. Người này phải tu oai nghi tốt, phải thường tu tinh tấn, khuyên chúng sinh phát tâm cầu đạo Vô thượng. Người này thấy các tướng từ Địa thứ nhất đến Địa thứ bảy:
Nếu chiêm bao thấy mình ở trong hư không đi đứng, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy ở trong hư không gặp Tiên nhân, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy Sa-môn, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Thấy rồng, đây là thấy tướng Địa thứ tư.
Thấy chư Thiên, đây là thấy tướng Địa thứ năm.
Thấy Phạm thiên, đây là thấy tướng Địa thứ sáu.
Thấy Bồ-tát hoặc thấy Như Lai, đây là thấy tướng Địa thứ bảy, tiêu trừ ma nghiệp.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy mình cầm đuốc, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ năm. Bồ-tát này phải siêng tu minh tuệ, chẳng kể thân mạng, chẳng màng uống ăn, phải hành thiền, chẳng sinh nghi hối, phải tinh tấn như vậy.
Nếu trụ Địa thứ nhất, phải tu đối trị.
Nếu trụ Địa thứ hai, phải tu thiền.
Nếu trụ Địa thứ ba, phải tu Từ.
Nếu trụ Địa thứ tư, phải tu Bi.
Nếu trụ Địa thứ năm, phải tu Xả.
Lại nếu trụ Địa thứ nhất, phải tu niệm Phật để thấy sáng.
Nếu trụ Địa thứ hai, phải tu phóng giải.
Nếu trụ Địa thứ ba, phải tu văn tuệ.
Nếu trụ Địa thứ tư, phải tu thọ trì.
Nếu trụ Địa thứ năm, phải tu không. Như vậy thì được trí tuệ sáng.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy Bồ-tát rời

* Trang 332 *
device

cung vượt thành, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ sáu. Người này tăng gia tinh tấn được không thoái chuyển ở tại hàng được thọ ký Vô thượng Bồ-đề, mau gần đạo Vô thượng.
Nếu chiêm bao thấy Bồ-tát đi bộ ra khỏi cung thành, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy ngồi xe bò đi ra, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy ngồi xe ngựa đi ra, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Thấy ngồi xe voi đi ra, đây là thấy tướng Địa thứ tư.
Thấy ngồi xe người kéo mà ra khỏi cung thành, đây là thấy tướng Địa thứ năm.
Thấy ngồi xe đi trong hư không mà ra, đây là thấy tướng Địa thứ sáu. Tiêu trừ ma nghiệp.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy được kinh, đây là thấy các tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ ba. Người này nhiều nhân duyên hay hủy hay báng, nhiều gian nan. Người này phải nhất tâm tu sám hối tội lỗi, thường tinh tấn tu hành.
Nếu chiêm bao thấy được kinh điển thế tục và kinh pháp Thanh văn, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy được kinh tương ưng với Đàn-na ba-la-mật-đa, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy được kinh tương ưng với pháp Đại thừa thậm thâm, đây là thấy tướng Địa thứ ba, cho đến Địa thứ bảy. Hoặc thấy chư Thiên trao cho, hoặc thấy Bồ-tát trao cho, hoặc thấy Như Lai trao cho.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao nghe tiếng công đức của chánh pháp, đây là thấy các tướng của Địa thứ nhất đến Địa thứ sáu. Người này hiện tiền được Tổng trì. Người này nghiệp chướng ít, ma nghiệp thêm thịnh. Người này phải bố thí pháp, chẳng tìm lỗi của người khác thì được thanh tịnh.
Chiêm bao nghe phát ra tiếng hương Đà-la-ni, đây là tướng Địa thứ nhất.
Nghe văn tự Đà-la-ni, đây là tướng Địa thứ hai.
Nghe và biên chép Đà-la-ni, đây là tướng Địa thứ ba đến Địa thứ sáu.

* Trang 333 *
device

Người này chẳng nên tham luyến ba cõi, phải siêng tu ở riêng một mình. Người này nghiệp chướng ít, ma nghiệp ít, mà phiền não thêm thạnh, phải nghe học nhiều pháp môn, phải tu thiền quán.
Nếu tương ưng hữu giác hữu quán Tam-muội, đây là trụ Địa thứ nhất.
Nếu tương ưng vô giác thiểu quán Tam-muội, đây là trụ Địa thứ ba.
Nếu tương ưng vô giác vô quán Tam-muội, đây là trụ Địa thứ tư.
Tương ưng với phạm xứ không xứ Tam-muội, đây là trụ Địa thứ năm.
Tương ưng với hiện nhất thân Tam-muội, đây là trụ Địa thứ sáu.
Tương ưng với đại thông Tam-muội, đây là trụ Địa thứ bảy.
Tương ưng với xuất sinh Phật trang nghiêm Tam-muội, đây là trụ Địa thứ tám.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao nghe tiếng kinh Đại Phương Quảng, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ sáu. Bồ-tát này ít chướng mà chậm hướng đến đạo vô thượng. Bồ-tát này phải tu pháp tín giải, quyết định nhẫn, siêng học hỏi tướng trì giới, tôn trọng các bậc sư trưởng, như vậy thì hướng đến Vô thượng Bồ-đề.
Nếu chiêm bao nghe tiếng kinh Đàn-na ba-la-mật-đa, đây là tướng Địa thứ nhất.
Nghe tiếng kinh Giới, đây là tướng Địa thứ hai.
Nghe tiếng kinh Nhẫn, đây là tướng Địa thứ ba.
Nghe tiếng kinh Tinh tấn, đây là tướng Địa thứ tư.
Nghe tiếng kinh Thiền định, đây là tướng Địa thứ năm.
Nghe tiếng kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa, đây là tướng Địa thứ sáu.
Trừ người chẳng siêng tu tập và người được Phật hộ trì thiện tâm thành tựu.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao nghe tiếng nói tên

* Trang 334 *
device

Tỳ-kheo thuyết pháp, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ tư. Bồ-tát này nhiều gian nan, nhiều nghi hối, ít trí tuệ. Người này phải y chỉ thiện tri thức, phải tu tâm vô ngại, phải phương tiện khuyên tất cả chúng sinh tu tâm không nghi hối. Như vậy thì được thanh tịnh.
Nếu chiêm bao thấy mình nghe tên Pháp sư trước đã được nghe, đây là tướng Địa thứ nhất.
Nghe tên Pháp sư chưa được thấy, đây là tướng Địa thứ hai.
Nghe tên Pháp sư ở thế giới khác, đây là tướng Địa thứ ba.
Nghe tên của Bồ-tát Nhất sinh bổ xứ, hoặc nghe tên của bậc ưa thích bậc Địa trên, đây là tướng Địa thứ tư.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy mình được biện tài, đây là tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ ba. Bồ-tát này là căn khí biện tài. Nếu xa lìa ba pháp sau đây thì mau được trí tuệ sáng suốt. Những gì là ba? Một là thấy người được lợi mà ganh ghét, hai là vì lợi dưỡng mà gian trá, ba là vì lợi dưỡng mà gần gũi. Phải xa lìa ba pháp ấy mới được lợi ích trí tuệ biện tài.
Chiêm bao thấy mình nói ít kệ tụng, đây là tướng Địa thứ nhất.
Thấy hay nói các thứ kệ tụng, đây là tướng Địa thứ hai.
Thấy nói nghĩa kệ sâu xa, đây là tướng Địa thứ ba, hay nói nhiều kệ về bậc Địa trên.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy mình được biện tài thuyết kinh, đây là tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ tám. Người thấy tướng này là có nhiều công đức nhân duyên, phải siêng tu giới đức, phải tu cúng dường thù thắng, cúng dường người giữ hạnh thanh tịnh, chẳng nên khinh mạn. Như vậy thì trong chiêm bao sẽ chịu nghiệp chướng, ít bị khổ báo. Người này phát sinh trí biện tài của bậc Địa thứ nhất.
Chiêm bao thấy nói kinh Phương đẳng, đây là tướng Địa thứ hai.
Thấy nói các thứ kinh, đây là tướng Địa thứ ba.
Thấy nói nhân duyên trước, đây là tướng Địa thứ tư.
Thấy nói ba đời, đây là tướng Địa thứ năm.
Thấy nói ba la mật, đây là thấy tướng Địa thứ sáu.

* Trang 335 *
device

Thấy nói kinh thậm thâm, đây là thấy tướng Địa thứ bảy.
Thấy nói tất cả quyết định, đây là thấy tướng Địa thứ tám.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu trong chiêm bao nghe tiếng Đà-la-ni, đây là thấy tướng từ Địa thứ nhất đến Địa thứ bảy. Người này ít nghiệp chướng, bị các phiền não, phải hỏi bậc Trí giả pháp tu tịnh mặc, được giải thoát.
Chiêm bao thấy ở trong thôn xóm nghe tiếng Đà-la-ni, đây là tướng Địa thứ nhất.
Thấy ở trong phòng nghe tiếng Đà-la-ni, đây là tướng Địa thứ hai.
Thấy ở trong Tăng phòng nghe tiếng Đà-la-ni, đây là tướng Địa thứ ba.
Thấy ngồi ở A-lan-nhã nghe tiếng Đà-la-ni, đây là tướng Địa thứ tư.
Thấy ngồi nghe tiếng Đà-la-ni, đây là tướng Địa thứ năm.
Thấy ở trong vườn nhà nghe tiếng Đà-la-ni, đây là tướng Địa thứ sáu.
Thấy ở đỉnh núi nghe tiếng Đà-la-ni, đây là tướng Địa thứ bảy.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu trong chiêm bao nghe danh hiệu của Như Lai ở thế giới phương khác mà trước đây chưa từng được nghe. Người này thấy tướng thọ ký của Địa thứ nhất đến Địa thứ tám. Vì kiêu mạn tự tại nên chẳng hướng đến đạo vô thượng, nhiều ma nghiệp, vì lợi dưỡng mà tu oai nghi bất tịnh, sau đó mới hướng đến đạo.
Chiêm bao thấy được nghe danh Phật phương khác, thấy tu rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy trì giới rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy nghe học rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Thấy được phương tiện rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng Địa thứ tư.
Thấy nghi rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng Địa thứ năm.
Thấy được trí rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng Địa thứ sáu.
Thấy thuyết pháp rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng Địa thứ bảy.

* Trang 336 *
device

Thấy thọ trì rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng Địa thứ tám.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu trong chiêm bao được nghe tiếng của Bồ-tát nào đó ở thế giới nào đó, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ năm. Người này được Bồ-tát ức niệm, ít phiền não, phải rời lìa kiêu mạn và khuyên nhiều người tu trí, như vậy thì được tương ưng.
Chiêm bao thấy được nghe tiếng Bồ-tát nào đó ở thế giới nào đó, được Đà-la-ni, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy xuất gia, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy khổ hạnh, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Thấy đạo tràng hàng ma, đây là thấy tướng Địa thứ tư.
Thấy đại giác ngộ, đây là thấy tướng Địa thứ năm.
Nếu chiêm bao thấy được nghe tiếng Bồ-tát nào đó ở thế giới nào đó, nghe nhiều, nghe thấy bất định, thiện tâm yếu kém, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy trụ tại tâm nghi, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy thoái tâm phóng dật, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Thấy tăng thượng phóng dật, đây là thấy tướng Địa thứ tư.
Thấy nhiều định, đây là thấy tướng Địa thứ năm.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy ở trong biển, Bồ-tát này tinh tấn. Đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ tám. Bồ-tát này phải tu đa văn tinh tấn tuệ giải.
Chiêm bao thấy ở trong biển không chỗ y chỉ, đây là thấy tướng Địa thứ nhất. Thấy ở bờ biển, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy ngồi thuyền, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Thấy đi qua, đây là thấy tướng Địa thứ tư.
Thấy lên thuyền, đây là thấy tướng Địa thứ năm.
Thấy ngồi trong nước, đây là thấy tướng Địa thứ sáu.
Thấy ngồi trong giữa thuyền, đây là thấy tướng Địa thứ bảy.
Thấy trong thuyền đầy châu báu mình ngồi trên đó muốn ra khỏi biển, đây là thấy tướng Địa thứ tám.

* Trang 337 *
device

Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy chứa nhóm châu báu, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ ba. Người này gặp nhiều khổ não. Phải thích tu tịnh nghiệp, chẳng tìm chỗ dở của người, biết ân người thuyết pháp. Phải hướng đến như vậy.
Chiêm bao thấy đào đất được châu báu, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy được châu báu lẫn lộn trong đất, đây là tướng Địa thứ hai.
Thấy được châu báu lẫn lộn trong cỏ, đây là tướng Địa thứ ba.
Đây là tướng ma nghiệp chẳng siêng tinh tấn, hoặc là tướng ma nghiệp, nghiệp chướng chẳng siêng tu phương tiện của Địa thứ tư đến Địa thứ sáu.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy có đỉnh núi Tu-di, người này không thoái chuyển. Đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ năm. Người ấy có chút ít công đức, vì gần ác hữu gian trá không có tín tâm. Phải gần Thiện tri thức tu chẳng gian trá, tu nhiều về tín giải, phải xu hướng như vậy.
Chiêm bao thấy ở tại núi Tu-di, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ sáu.
Thấy ở tại đỉnh núi Tu-di, đây là thấy tướng Địa thứ bảy.
Thấy mình trông ra bốn phía, đây là thấy tướng Địa thứ tám.
Thấy mình ngồi trên đỉnh Tu-di, đây là thấy tướng Địa thứ chín.
Thấy núi Tu-di lay động, đây là thấy tướng Địa thứ mười.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy đi lên núi, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ năm, trừ hại tất cả phiền não nghiệp chướng, với người thuyết pháp chẳng có tâm cung kính. Người này phải tu chẳng siểm khúc để trừ nghiệp chướng. Như vậy thì hướng đến Bồ-đề, thấy tướng Địa thứ nhất thì ngày ba thời siêng tu tinh tấn. Thấy tướng Địa thứ hai thì siêng tu niệm Phật. Thấy tướng Địa thứ ba thì tu Tam-muội Không. Thấy tướng Địa thứ tư thì tu đại Bi. Thấy tướng Địa thứ năm thì tu tuệ.
Chiêm bao thấy đi lên núi, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy ở giữa núi, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy ở trên núi, đây là thấy tướng Địa thứ ba.

* Trang 338 *
device

Thấy đứng trên núi nhìn xem, đây là thấy tướng Địa thứ tư.
Thấy ngồi trên núi, đây là thấy tướng Địa thứ năm.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy đi lên núi, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ bảy. Bồ-tát này ít nghiệp chướng, mà ma nghiệp tăng thịnh. Bồ-tát này phải xả bỏ tất cả vật sở ái, cúng dường người có trí tuệ. Ở bên người trí tuệ phải đè dẹp kiêu mạn.
Chiêm bao thấy đi lên bảy núi lớn cho đến đi lên núi Tu-di, đây là thấy tướng Địa thứ bảy.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy trèo lên cây, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ tư, phải hiểu biết nghiệp chướng và ma nghiệp. Người này phải gần gũi y chỉ Thiện tri thức, được trí tuệ sáng suốt, luôn luôn phải quyết rõ pháp nghĩa. Như vậy thì hướng đến Vô thượng Bồ-đề.
Chiêm bao thấy mình trèo lên cây đầy đủ nhánh lá râm mát, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy leo lên cội hương thọ, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy leo lên cội hoa thọ, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Thấy leo lên cội quả thọ, đây là thấy tướng Địa thứ tư.
Đây là thấy tướng siêng tinh tấn. Nếu chẳng siêng tinh tấn thì là ma nghiệp.
Nếu thấy cây trên chỗ cao đầy đủ nhánh, lá, bông, trái thì trừ được nghiệp chướng.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy long tượng, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ sáu. Bồ-tát này thực hành bố thí mà chẳng thực hành tuệ, thiếu kém căn lành, cần phải tu tín căn, phải tu thiện niệm. Như vậy thì tương ưng với Địa thứ nhất kia.
Chiêm bao thấy long tượng chẳng được sạch sẽ, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy bạch long tượng, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Thấy bạch long tượng sáu ngà, đây là tướng Địa thứ tư.
Thấy long tượng trang nghiêm, đây là tướng Địa thứ năm.
Thấy long tượng cầm phướn lọng, đây là tướng Địa thứ sáu.

* Trang 339 *
device

Thấy long tượng vui giỡn múa, đây là tướng Địa thứ bảy.
Chiêm bao thấy mình trèo lên lưng long tượng, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ bảy, một đời sẽ được Bậc Như Lai Ứng Cúng, nhiều hy vọng được nhập Pháp trí. Bồ-tát này phải siêng tu tinh tấn, khuyên người xa rời lừa dối gian trá, phải luôn tri túc và thích bố thí, như vậy thì được thanh tịnh.
Chiêm bao thấy trèo lên lưng voi, đây là tướng Địa thứ nhất.
Thấy mặc y trắng leo lên lưng voi, đây là tướng Địa thứ hai.
Thấy mặc y nhuộm leo lên lưng voi, đây là tướng Địa thứ ba.
Thấy mặc y các thứ màu lên lưng voi, đây là tướng Địa thứ tư.
Thấy mặc y nhuộm trang nghiêm đầy đủ lên lưng voi, đây là tướng Địa thứ năm.
Thấy đội mão lên lưng voi, đây là tướng Địa thứ sáu.
Thấy cầm lọng trang nghiêm lên lưng voi, đây là tướng Địa thứ bảy. Trừ được ma nghiệp.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy leo lên lưng ngựa, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ tư. Bồ-tát này phải nương tựa và tu Giới ba-la-mật-đa. Người này ít nghiệp chướng mà nhiều ma nghiệp, phải siêng tu không tuệ, tu tín căn thì được thanh tịnh.
Chiêm bao thấy mình leo lên lưng ngựa đứng, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy lên lưng ngựa đi, đây là tướng Địa thứ hai.
Thấy lên lưng ngựa chạy, đây là tướng Địa thứ ba.
Thấy lên lưng ngựa trang nghiêm, đây là tướng Địa thứ tư.
Trừ được tăng thượng mạn ma nghiệp.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy mình phát thệ nguyện thành thật, đây là tướng của tất cả Địa, từ Địa thứ nhất đến Địa thứ mười. Người này nhiều nghiệp chướng, nhiều ma nghiệp. Bồ-tát này phải làm việc thiện, tu tập xuất sinh Tam-muội, phải tu oai nghi chân chánh, chẳng chứa nhóm nhiều thì trừ được nghiệp chướng.
Chiêm bao thấy mình phát thệ bố thí thành thật, đây là tướng Địa thứ nhất.

* Trang 340 *
device

Thấy phát thệ vì giải trừ sự trói buộc, đây là tướng Địa thứ hai.
Thấy phát thệ vì giải trừ bệnh, đây là tướng Địa thứ ba.
Thấy phát thệ vì bố thí, giải trừ sự trói buộc và giải trừ bệnh cho người trong thành trì, đây là tướng Địa thứ tư.
Thấy phát thệ vì quốc vương, đây là tướng Địa thứ năm.
Thấy phát thệ vì Diêm-phù-đề, đây là tướng Địa thứ sáu.
Thấy phát thệ vì bốn châu thiên hạ, đây là tướng Địa thứ bảy.
Thấy phát thệ vì tiểu thiên thế giới, đây là tướng Địa thứ tám.
Thấy phát thệ vì đại thiên thế giới, đây là tướng Địa thứ chín.
Chiêm bao thấy phát thệ, lúc mặt trời mọc, đi dưới đất trời mưa hoa trời, đây là thấy tướng Địa thứ mười. Trừ được ma nghiệp từ Địa thứ nhất đến Địa thứ sáu.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy cây có trái, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ bảy, thành tựu đầy đủ pháp thọ ký. Bồ-tát này phải tu hạnh bố thí chẳng cầu báo, chánh trực chẳng tìm lỗi người khác, như vậy thì được thanh tịnh.
Chiêm bao thấy cây có ít quả, đây là tướng Địa thứ nhất.
Thấy cây có nhiều trái, đây là tướng Địa thứ hai.
Thấy cây có trái đắng, đây là thấy tướng Địa thứ ba, Địa thứ tư.
Thấy cây cỏ thuốc, đây là thấy tướng Địa thứ năm.
Thấy cây cõi trời, đây là thấy tướng Địa thứ sáu.
Thấy cây có trái ngọt, đây là thấy tướng Địa thứ bảy.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy cây có hoa, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ bảy. Bồ-tát này nên tu tập các căn lành, chẳng gần gũi bốn chúng. Như vậy thì được hướng đến đạo Vô thượng.
Chiêm bao thấy cây nhiều hoa không hương thơm, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy cây có hoa thơm, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy cây có nhiều hoa thơm, đây là tướng Địa thứ ba.
Thấy cây có hoa, có trái xen lẫn nhau, đây là tướng Địa thứ tư.
Thấy cây có hoa, không có lá, đây là tướng Địa thứ năm.

* Trang 341 *
device

Thấy cây hoa trời, đây là thấy tướng Địa thứ sáu. Thấy cây Bồ-đề, đây là thấy tướng Địa thứ bảy.
Ngoại trừ người ở tại tay ác tri thức, giải đãi chẳng tinh tấn, có ma nghiệp của Địa trên, đầy đủ tất cả kiến chấp.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy tòa thành chưa từng thấy, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ sáu. Bồ-tát này có nghiệp chướng Vô sinh pháp nhẫn, phải trước tu tập kiên cố Tam-muội, Tam-muội Không, tâm không chướng ngại, tu khổ hạnh, như vậy thì được thanh tịnh.
Chiêm bao thấy thành trì mới xây cất, đây là tướng Địa thứ nhất.
Thấy tòa thành xây cất xong, đây là tướng Địa thứ hai.
Thấy trong thành đường sá, chợ búa đã hoàn thành, đây là tướng Địa thứ ba.
Thấy chỗ du hý đã hoàn thành, đây là tướng Địa thứ tư.
Thấy ao nước đã hoàn thành, đây là tướng Địa thứ năm và Địa thứ sáu.
Ngoại trừ người ở tại tay của ác tri thức, giải đãi chẳng tinh tấn, có ma nghiệp địa trên và đầy đủ kiến chấp.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy ao của Long vương A-nậu-đạt, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ tám. Bồ-tát này ít phiền não, mau phát sinh tuệ sáng. Nếu không gian trá, siêng tu tinh tấn chẳng màng thân mạng, đem tất cả đồ cần dùng làm vừa ý người khác, như vậy thì được thanh tịnh.
Chiêm bao thấy bờ ao A-nậu-đạt, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy trong ao, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy ao toàn diện, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Thấy tay mình chạm mặt nước, đây là tướng Địa thứ tư.
Thấy rửa tay, đây là tướng Địa thứ năm.
Thấy ngồi bên bờ ao, đây là tướng Địa thứ sáu.
Thấy Long vương A-nậu, đây là tướng Địa thứ bảy.
Thấy vào Long cung cho thêm khí lực, đây là tướng Địa thứ

* Trang 342 *
device

tám. Trừ được ma nghiệp Địa thứ chín.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy Thiên tử, đây là thấy tướng các Địa trên Địa thứ năm. Bồ-tát này ít nghiệp chướng, ít ma nghiệp như giọt nước rất nhỏ. Phải trong thời gian ba tháng siêng tu tịch tĩnh, trừ nghiệp chướng được sáng sạch. Như vậy, Bồ-tát này phải niệm Phật mười phương, phải tu chẳng sầu não.
Chiêm bao thấy Tứ đại Thiên vương, đây là thấy tướng Địa thứ sáu.
Thấy Đao-lợi Thiên tử, đây là thấy tướng Địa thứ bảy.
Thấy Đâu-suất Thiên tử, đây là thấy tướng Địa thứ tám.
Thấy Phạm thiên Thiên tử, đây là thấy tướng Địa thứ chín.
Thấy Tịnh cư thiên Thiên tử, đây là thấy tướng Địa thứ mười.
Địa thứ nhất thì tương ưng tất cả, thấy ma nghiệp, thành tựu thiện tâm thấy tất cả mười Địa.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy rồng, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ tám, sẽ thành tựu thuận nhẫn. Bồ -tát này dù siêng tu tinh tấn, nhưng luôn luôn ngừng nghỉ, dầu siêng tu phương tiện nhưng lại hay buông bỏ. Bồ-tát này có nhiều của cải phải đem cung cấp cho Pháp sư, cho đến vật sở ái cũng đem cho, sau đó mới có tâm hướng đến đạo Vô thượng.
Chiêm bao thấy ở trên núi thấy rồng, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy ở đồng trống thấy rồng, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy ở trên bờ ao thấy rồng, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Thấy ở trong rừng thấy rồng, đây là thấy tướng Địa thứ tư.
Thấy ở trong chỗ đông người thấy rồng, đây là tướng Địa thứ năm.
Thấy ở trong thành vua thấy rồng, đây là tướng Địa thứ sáu.
Thấy có đông người vây quanh mà thấy rồng, đây là tướng Địa thứ bảy.
Thấy ở trong hư không thấy rồng, đây là thấy tướng Địa thứ tám. Trừ ma nghiệp, nghiệp chướng Địa thứ nhất đến Địa thứ sáu.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy đi đến Diêm-phù-

* Trang 343 *
device

đề phương khác, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ sáu. Bồ-tát này nếu được pháp nhẫn thì ít có chướng, nếu chẳng siêng tu thì chẳng được nhẫn. Nếu giải đãi gian trá, nếu sinh tín căn thì được thanh tịnh.
Chiêm bao thấy mình đến Diêm-phù-đề phương khác, nếu chẳng thích thấy Diêm-phù-đề, đây là tướng Địa thứ nhất.
Nếu thích thấy, đây là tướng Địa thứ hai.
Nếu thấy làng chợ thành ấp khả ái, đây là tướng Địa thứ ba.
Nếu thấy vườn nhà nhiều hoa, đây là tướng Địa thứ tư.
Nếu thấy đại chúng vui mừng, đây là tướng Địa thứ năm.
Nếu thấy cùng nhau vui chơi, đây là tướng Địa thứ sáu. Trừ được ma nghiệp.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy mặc bạch y, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ tám. Bồ-tát này nghiệp chướng thanh tịnh, ma nghiệp tăng trưởng cường thịnh. Bồ-tát này sinh tâm mến ưa chính pháp, lại hay thoái giảm công đức, nhiều những gian nan. Bồ-tát này chẳng nên tiếc rẻ tất cả vật, như vậy thì được thanh tịnh. Như tự thấy tất cả vật dụng và đồ dùng cho người đều vui thích, không tiếc thân mạng, học rộng, tu căn lành.
Chiêm bao thấy mặc y áo cũ tốt, đây là tướng Địa thứ nhất.
Thấy mặc y mới vạt dài, đây là tướng Địa thứ hai.
Thấy y dài, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Thấy y đã đập giũ, đây là thấy tướng Địa thứ tư.
Thấy y đã đập giũ vuốt thẳng, đây là thấy tướng Địa thứ năm.
Thấy y đã được nhuộm, đây là thấy tướng Địa thứ sáu.
Thấy y màu voi trắng, đây là thấy tướng Địa thứ bảy. Thấy y cõi trời, đây là tướng Địa thứ tám.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy được vòng chuỗi báu choàng đầu, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ chín. Bồ-tát này không nghiệp chướng, không ma nghiệp, phải tự trách lỗi mình chẳng trách người, cầu pháp tu văn tuệ, chẳng gây đấu tụng. Như vậy thì được thanh tịnh.
Chiêm bao thấy được vòng chuỗi choàng đầu bằng một thứ

* Trang 344 *
device

báu, đây là tướng Địa thứ nhất. Hai thứ báu đến bảy thứ báu, là tướng Địa thứ hai cho đến Địa thứ bảy.
Thấy được vòng chuỗi báu ngọc Ma-ni choàng đầu của Chuyển luân thánh vương, đây là Địa thứ tám.
Thấy được vòng chuỗi choàng đầu cõi Trời, đây là tướng Địa thứ chín. Trừ được ma nghiệp. Thấy tướng Địa thứ nhất ấy thì khởi lên nghiệp tướng như vui đùa giải đãi, gần gũi với người vui đùa giải đãi, không phải là người ham học hỏi, cần phải biết rõ.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy đầu mình đội vòng hoa, đây là tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ tám. Bồ-tát này thực có nghiệp chướng. Nếu đoạn đầu, giữa, sau sinh tâm định thiện, xả thí tất cả vật chẳng sầu não thì được thanh tịnh.
Chiêm bao thấy được vòng hoa một màu, là tướng Địa thứ nhất.
Thấy được vòng hoa màu xấu, là tướng Địa thứ hai.
Thấy được vòng hoa nhiều màu, là tướng Địa thứ ba.
Thấy được vòng hoa tất cả thứ hoa, đây là tướng Địa thứ tư.
Thấy được vòng hoa rồng, đây là tướng Địa thứ năm.
Thấy được vòng hoa trời, đây là tướng Địa thứ sáu.
Thấy được vòng hoa các thứ hoa trời, đây là tướng Địa thứ bảy.
Thấy được vòng hoa đủ các thứ hoa trời đẹp, đây là tướng Địa thứ tám.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy nhặt được các thứ hoa, đây là tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ sáu. Bồ-tát này phải khuyến hóa người tu tinh tiến. Nếu có thế lực chẳng nên lấn hiếp người khác.
Chiêm bao thấy nhặt được hoa có sắc không hương, đây là tướng Địa thứ nhất.
Thấy được hoa có sắc có hương, là tướng Địa thứ hai.
Thấy được hoa màu vàng kim, là tướng Địa thứ ba.
Thấy được hoa nhiều loại màu, là tướng Địa thứ tư.
Thấy được hoa màu xanh biếc, là tướng Địa thứ năm.
Thấy được các loại hoa màu xanh biếc, là tướng Địa thứ sáu.

* Trang 345 *
device

Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy đánh trống là tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ chín. Bồ-tát này nghiệp chướng ma chướng tăng trưởng cường thịnh, phải siêng tu Đa văn tinh tấn, với tất cả chúng sinh có tâm bình đẳng. Như vậy thì được thanh tịnh.
Chiêm bao thấy ở hư không đánh trống, là tướng Địa thứ nhất.
Thấy ở đất bằng đánh trống, là tướng Địa thứ hai.
Thấy ở trong thôn xóm đánh trống, là tướng Địa thứ ba.
Thấy ở trong thành lớn đánh trống, là tướng Địa thứ tư.
Thấy ở trong đại chúng đánh trống, là tướng Địa thứ năm.
Thấy ở trên nhà đánh trống, là tướng Địa thứ sáu.
Thấy ở trong núi đánh trống, là tướng Địa thứ bảy.
Thấy ở đỉnh núi Tu-di đánh trống, là tướng Địa thứ tám.
Thấy trong không gian phía trên núi Tu-di đánh trống, là tướng Địa thứ chín. Trừ được ma nghiệp, siêng tu trí tuệ.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy Nhật thực, nguyệt thực, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ sáu. Bồ-tát này trước kia hủy diệt thiện pháp, nhiều phiền não gây ác nghiệp. Phải đem tất cả vật sở hữu bố thí chẳng mong báo đền thì sẽ được thanh tịnh.
Chiêm bao thấy mặt trời, mặt trăng mới mọc, đây là thấy tướng Địa thứ nhất và Địa thứ hai.
Thấy mây, là tướng Địa thứ ba.
Thấy mây nhóm lại, đây là tướng Địa thứ tư.
Thấy mây tan, là tướng Địa thứ năm.
Thấy không có bụi mù, đây là tướng Địa thứ sáu.
Thấy giờ mặt trời, mặt trăng đứng ngay giữa trời, thì trừ được ma nghiệp nghiệp chướng.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy lấy vật nhơ bẩn thoa trên mình, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ ba. Bồ-tát này đời trước mắng nhiếc Hiền thánh, tập hạnh ác. Bồ-tát này phải ở trong khoảng thời gian ba năm, ngày đêm sáu thời siêng tu tập sám hối, tự hậu chẳng có lòng khinh mạn người khác, phải tu tín giải thật nhiều, như vậy thì được thanh tịnh.

* Trang 346 *
device

Chiêm bao thấy lấy bùn xanh tự thoa vào thân, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy thoa nửa thân mình, là tướng Địa thứ hai.
Thấy thoa khắp cả thân mình, là tướng Địa thứ ba.
Cho đến Địa thứ sáu phải xét biết ma nghiệp.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy mình làm vua, đây là tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ mười. Bồ-tát này có căn có dầy mà cũng nhiều gian nan, chẳng nên trông người khác cúng dường, chẳng sinh lòng gian trá đối với người, tu tập hạnh chất trực bố thí, mình có trì giới thì cùng người chung, chẳng tự khen, chẳng chê người, như vậy để hướng đến đạo Bồ-đề.
Chiêm bao thấy mình làm vua, nếu thấy ở trong thôn xóm chỗ khủng bố, là tướng Địa thứ nhất.
Thấy ở trong tăng phòng, là tướng Địa thứ hai.
Thấy ở trong vườn nhà, là tướng Địa thứ ba.
Thấy ở trong miếu thờ trời, là tướng Địa thứ tư.
Thấy ở trong thành lớn, là tướng Địa thứ năm.
Thấy ở trong núi, là tướng Địa thứ sáu.
Thấy làm vua Diêm-phù-đề, là tướng Địa thứ bảy.
Thấy làm Chuyển luân vương, là tướng Địa thứ tám.
Thấy ở trong biển, là tướng Địa thứ chín.
Thấy ở tại đỉnh núi Tu-di, là tướng Địa thứ mười.
Trừ được ma nghiệp chẳng siêng tinh tấn. Phải thường niệm Phật và Bồ-tát.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy ở trước vua, hoặc ở trước quan Phụ tướng, hoặc ở trong đại chúng, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ tám, thấy những thứ phiền não. Bồ-tát này phải giáo hóa chúng sinh, phải làm việc cúng dường, siêng tu tập thì được thanh tịnh.
Chiêm bao thấy ở trước vua, hoặc quan, hoặc ở giữa đại chúng bố thí, là tướng Địa thứ nhất.
Thấy trì giới, là tướng Địa thứ hai.
Thấy nghe pháp, là tướng Địa thứ ba.

* Trang 347 *
device

Thấy thiền định, là tướng Địa thứ tư.
Thấy thọ trì, là tướng Địa thứ năm.
Thấy thần thông, là tướng Địa thứ sáu.
Thấy thuyết pháp, là tướng Địa thứ bảy.
Thấy quyến thuộc thành tựu, là tướng Địa thứ tám.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy ngồi xe tại vườn tại rừng, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ chín. Bồ-tát này chẳng biết là thế gian lợi dưỡng uống, ăn, bị ma kéo trói, ít nghiệp chướng. Phải cung cấp đồ cần dùng cho Pháp sư, phải tu tập tịch mặc. Như vậy mà hướng đến đạo Bồ-đề.
Bồ-tát này thấy tướng Địa thứ nhất thì không trí, thấy tướng Địa thứ hai thì không tuệ, thấy tướng Địa thứ ba thì không trí quyết định, thấy tướng Địa thứ tư thì không trí thiền, thấy tướng Địa thứ năm thì không trí vô ngại, thấy tướng Địa thứ sáu thì không trí xuất sinh, thấy tướng Địa thứ tám thì không trí trang nghiêm, thấy tướng Địa thứ chín thì không nguyện trí.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy thôn xóm, Tăng xá, phòng ốc, chưa từng thấy, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ sáu. Bồ-tát này nhiều gian nan, phải thường niệm Phật thì được thanh tịnh.
Chiêm bao thấy thôn xóm, Tăng xá, phòng ốc, thấy mình ở trong đó tu tín tâm bố thí, tu tất cả tín giải, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy có việc làm, là tướng Địa thứ hai.
Thấy trang nghiêm, là tướng Địa thứ ba.
Thấy trang nghiêm xong, là tướng Địa thứ tư.
Thấy bốn chúng tụ hội, là tướng Địa thứ năm.
Thấy Thiên chúng, là tướng Địa thứ sáu.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy được lọng là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ bảy, được Phật hộ trì. Bồ-tát này nhiều gian nan, chẳng bị khuất phục, chẳng nên có ác ý với người thuyết pháp thì được thanh tịnh.
Thấy được lọng hoa đẹp, là tướng Địa thứ nhất.

* Trang 348 *
device

Thấy được lọng lưu ly, là tướng Địa thứ hai.
Thấy được lọng và được hoa, là tướng Địa thứ ba.
Thấy được lọng cứng chắc, là tướng Địa thứ tư.
Thấy được lọng cán có vẽ vời, là tướng Địa thứ năm.
Thấy được lọng có lưới linh, là tướng Địa thứ sáu.
Thấy được lọng có lưới báu trùm rủ, là tướng Địa thứ bảy.
Trừ được ma nghiệp chẳng siêng tinh tấn.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy thuyết pháp cho nhiều người, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ mười. Bồ-tát này phải biết ma nghiệp nghiệp chướng. Muốn được biện tài quyết định, phải đi ra tìm cầu, với tất cả đồ vật chẳng nên mến luyến, với người cầu pháp thì sinh lòng tin thanh tịnh, tu giới và sáu pháp hòa kính, như vậy thì được thanh tịnh.
Chiêm bao thấy thuyết pháp về vấn đề thế nào tu hành bố thí, đây là thấy tướng Địa thứ nhất.
Thấy nói về vấn đề thế nào là mười pháp lành, đây là thấy tướng Địa thứ hai.
Thấy nói về vấn đề thế nào là nghe học, đây là thấy tướng Địa thứ ba.
Thấy nói về vấn đề thế nào là hạnh Đầu-đà, đây là thấy tướng Địa thứ tư.
Thấy nói về vấn đề thế nào nói về pháp không, đây là thấy tướng Địa thứ năm.
Thấy nói về vấn đề thế nào nói về quở trách tập quán, đây là thấy tướng Địa thứ sáu.
Thấy nói về vấn đề thế nào nói về không nhiễm trước, đây là thấy tướng Địa thứ bảy.
Thấy nói về vấn đề thế nào nói về trang nghiêm định, đây là thấy tướng Địa thứ tám.
Thấy nói về vấn đề thế nào nói về trang nghiêm Phật, đây là thấy tướng Địa thứ chín.
Thấy nói về vấn đề thế nào nói về thời gian vi diệu, đây là thấy tướng Địa thứ mười.

* Trang 349 *
device

Thấy tướng Địa thứ nhất thì được Thí tài, thấy tướng Địa thứ hai thì được Giới tài, thấy tướng Địa thứ ba thì được Phương tiện tài, thấy tướng Địa thứ tư thì được đủ bảy Thánh tài, thấy tướng Địa thứ năm thì được Phụng cấp tài, thấy tướng Địa thứ sáu thì được Quyết đoán tài, thấy tướng Địa thứ bảy thì được Quyết định tài, thấy tướng Địa thứ tám thì được Thông vô ngại tài, thấy tướng Địa thứ chín thì được Hành tài, thấy tướng Địa thứ mười thì được Đắc tài.
Địa thứ nhất thì căn lành tăng thượng, Địa thứ hai thì giới tăng thượng, Địa thứ ba thì phương tiện tăng thượng, Địa thứ tư thì chỗ tạo sở tác tăng thượng, Địa thứ năm thì mười hai nhân duyên tăng thượng, Địa thứ sáu thì nhẫn sâu xa tăng thượng, Địa thứ bảy thì hoại trí tăng thượng, Địa thứ tám thì hoại tướng giáo hóa chúng sinh tăng thượng, Địa thứ chín thì điều phục tăng thượng, Địa thứ mười thì hoại tướng tịnh Phật quốc độ tăng thượng.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy thành quách mới lập, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ tám, thọ ký không thoái chuyển. Bồ-tát này phải gần gũi cúng dường người thậm thâm tín giải nhiều quyết định. Bồ-tát này nghi hối chướng pháp, phải cúng dường Pháp sư để trừ nghi hối thì được thanh tịnh.
Trụ trong đó là tướng Địa thứ nhất.
Nghi đạo là được thành Phật hay chẳng được thành Phật, là tướng Địa thứ hai.
Nghi trí giáo hóa chúng sinh, là tướng Địa thứ ba.
Nghi xuất sinh định, là tướng Địa thứ tư.
Nghi trí ưng tác, là tướng Địa thứ năm.
Nghi đạo quả, là tướng Địa thứ sáu.
Nghi xuất sinh, là tướng Địa thứ bảy.
Nghi du hý, là tướng Địa thứ tám.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy kết bè để qua dòng nước đục, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ bảy. Bồ-tát này nghiệp chướng và ma nghiệp tăng trưởng hưng thịnh. Phải phát khởi tâm nguyện tăng thượng kiên cố chẳng hư hoại, hòa hợp tương ưng vô sinh sáng sạch.

* Trang 350 *
device

Nếu trí phương tiện gian nan, là tướng Địa thứ nhất.
Nếu muốn tu Chánh cần mà thân giải đãi, là tướng Địa thứ hai.
Nếu tâm chẳng phải thời, là tướng Địa thứ ba.
Hoặc trí phải thời, là tướng Địa thứ tư.
Hoặc ít Vô úy, là tướng Địa thứ năm.
Nếu giáo hóa gian nan, là tướng Địa thứ sáu.
Nếu Phật pháp gian nan, là tướng Địa thứ bảy.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy lái thuyền, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ sáu. Bồ-tát này nếu bình đẳng hành sáu pháp Ba-la-mật-đa có gian nan, thì nên hành sáu pháp Ba-la-mật-đa không nương tựa thì được thanh tịnh.
Chiêm bao thấy làm thuyền chưa xong, là tướng Địa thứ nhất.
Thấy làm thuyền xong, là tướng Địa thứ hai.
Thấy hai thuyền chung chỗ, là tướng Địa thứ ba.
Thấy cột hai thuyền lại, là tướng Địa thứ tư.
Thấy đại chúng ngồi thuyền, là tướng Địa thứ năm.
Thấy vào trong thuyền rồi đi, là tướng Địa thứ sáu.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy mây sấm phóng chớp sáng, đây là tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ năm. Bồ-tát này ít nghiệp chướng mà ma nghiệp tăng trưởng hưng thịnh. Phải tu niệm lành, tu Đà-la-ni, xả bỏ vật mình yêu thích thì được thanh tịnh.
Chiêm bao thấy mây mưa sấm chớp mà kinh sợ, là tướng Địa thứ nhất.
Nếu chẳng kinh sợ, là tướng Địa thứ hai.
Nếu ghi nhớ pháp, là tướng Địa thứ ba.
Nếu trụ đỉnh núi ghi nhớ, là tướng Địa thứ tư.
Nếu ở hư không ghi nhớ, là tướng Địa thứ năm. Trừ được ma nghiệp. Nếu là các Địa trên thì thấy rồng đến tụ hội phụng sự việc làm mà chẳng kinh sợ.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy được trang nghiêm, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ ba. Bồ-tát này nghiệp chướng và ma nghiệp tăng trưởng hưng thịnh. Phải gần gũi

* Trang 351 *
device

Nhẫn ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la-mật-đa và Bát-nhã ba-la-mật-đa thì được thanh tịnh.
Chiêm bao được dao nhơ bẩn, là tướng Địa thứ nhất.
Được dao không dơ bẩn, là tướng Địa thứ hai.
Được dao bén, là tướng Địa thứ ba.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy được khí vật, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ bảy. Bồ-tát này chẳng nhất định có ma nghiệp và nghiệp chướng, phải siêng thực hành bốn Nhiếp pháp thì được thanh tịnh. Phải trừ sự thoái thất của Địa thứ sáu để được tăng lên Địa thứ bảy.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy chỉ đường sá cho chúng sinh, đây là tướng của mười Địa. Tướng ấy hiện ra phải biết rõ nghiệp chướng và phiền não chướng. Phải gần gũi cúng dường Pháp sư, xả bỏ tất cả vật, siêng tu tinh tấn hướng về đạo Vô thượng.
Chiêm bao thấy ngồi xe chuyển động trên đường, là tướng Địa thứ nhất.
Chỉ cho chúng sinh con đường đến vườn nhà, là tướng Địa thứ hai.
Chỉ đường đến thành, là tướng Địa thứ ba.
Chỉ đường đến A-lan-nhã, là tướng Địa thứ tư.
Chỉ đường vào núi, là tướng Địa thứ năm.
Chỉ đường đến biển, là tướng Địa thứ sáu.
Chỉ đường lên trời, là tướng Địa thứ bảy.
Chỉ đường Thanh văn, là tướng Địa thứ tám.
Chỉ đường Bồ-tát, là tướng Địa thứ chín.
Chỉ đường Phật, là tướng Địa thứ mười.
Rõ biết ma nghiệp, rõ biết phiền não nghiệp đây thì sáu Địa trước không có lỗi vậy.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy vào trong vườn, vào trong rừng, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ tám. Bồ-tát này trong chiêm bao bị ma nghiệp, phiền não nghiệp. Trong chiêm bao thì kinh sợ, thức dậy thì sầu khổ. Phải tu pháp không, nghe pháp sâu xa, phải nín lặng, lìa ngủ nghỉ. Phải gần gũi người

* Trang 352 *
device

quyết định nói đạo pháp thì được thanh tịnh.
Chiêm bao thấy mình thoái ngôi vua mà sinh kinh sợ, đây là tướng Địa thứ nhất.
Thấy phá giới nên kinh sợ, là tướng Địa thứ hai.
Thấy chánh pháp mất hết nên kinh sợ, là tướng Địa thứ ba.
Thấy Pháp sư chết nên kinh sợ, là tướng Địa thứ tư.
Thấy bị lửa đốt cháy nên kinh sợ, là tướng Địa thứ năm.
Thấy bị kinh sợ, là tướng Địa thứ sáu.
Thấy té núi kinh sợ, là tướng Địa thứ bảy.
Thấy Đức Phật nhập Niết-bàn nên kinh sợ, là tướng Địa thứ tám.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy đống ngũ cốc, đây là thấy tướng Địa thứ bảy trở lên. Bồ-tát này đời trước từng cúng dường chư Phật, nhiều gian nan, chẳng theo tất cả thế gian, chẳng nhìn chẳng bỏ, giữ gìn ba nghiệp.
Chiêm bao thấy mình gom lúa, là tướng Địa thứ bảy.
Thấy mình gom lúa khắp đại thiên, đây là tướng Địa thứ tám.
Thấy đống ngũ cốc chín, là tướng Địa thứ chín.
Thấy cắt lúa, là tướng Địa thứ mười.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao thấy trị bệnh chúng sinh, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ tám. Bồ-tát này ít nghiệp chướng, ma nghiệp tăng trưởng hưng thịnh, phải tu đại Bi, siêng khuyến hóa, chẳng sinh nghi hối thì được tương ưng.
Chiêm bao thấy trị bệnh trẻ con, là tướng Địa thứ nhất.
Thấy trị bệnh phụ nữ, là tướng Địa thứ hai.
Thấy trị bệnh người lớn, là tướng Địa thứ ba.
Thấy trị bệnh nóng nhiệt, là tướng Địa thứ tư.
Thấy trị bệnh bạch lại, là tướng Địa thứ năm.
Thấy trị bệnh tàn phế, là tướng Địa thứ sáu.
Thấy trị bệnh suy nhược khô gầy, là tướng Địa thứ bảy.
Thấy trị bệnh quỷ, là tướng Địa thứ tám. Trừ được ma nghiệp. Phải tu tập hạnh nhẫn nhục, thành tựu tâm đại Bi của Bồ-tát.

* Trang 353 *
device

Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Chiêm bao nghe mình được thọ ký Bồ-đề, đây là tướng của mười Địa, phải biết rõ ma nghiệp và nghiệp chướng.
Chiêm bao được thọ ký đạo, là tướng Địa thứ nhất.
Thọ ký Bồ-tát hạnh, là tướng Địa thứ hai.
Thọ ký nhẫn, là tướng Địa thứ ba.
Thọ ký nguyện, là tướng Địa thứ tư.
Thọ ký Tam-muội, là tướng Địa thứ năm.
Thọ ký tuệ, là tướng Địa thứ sáu.
Thọ ký phương tiện, là tướng Địa thứ bảy.
Thọ ký Nhất thiết trí vượt hơn bậc Thanh văn, bậc Bích-chi-phật, là tướng Địa thứ tám.
Thọ ký Nhất sinh bổ xứ, là tướng Địa thứ chín.
Chiêm bao tự nghe được thọ ký Phật quán đảnh, là tướng Địa thứ mười.
Bồ-tát này phải tu đại Bi, Bát-nhã ba-la-mật-đa và thiện quyền phương tiện. Như vậy mới hướng đến đạo.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy giác ngộ đạo Bồ-đề, đây là thấy tướng Địa thứ nhất đến Địa thứ tám. Bồ-tát này phải cảnh giác đại Bi, phải siêng tu tinh tấn tín tâm thiện tâm. Hướng về sự biết rõ như vậy là Địa thứ tám.
Thấy chấn động đại thiên thế giới, là tướng Địa thứ chín.
Thấy phóng quang, chư Thiên to tiếng ca ngợi, vui cười, là tướng Địa thứ mười.
Tướng ma nghiệp chẳng siêng tu tinh tấn từ Địa thứ nhất đến Địa thứ mười như vậy.
Lại nữa, này Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy được bình đầy, đây là thấy tướng tất cả mười Địa, phải biết như thế này.
Nếu thấy ở trong xóm mà được, là tướng Địa thứ nhất.
Nếu thấy ở trong cửa mà được, là tướng Địa thứ hai.
Nếu thấy ở giữa đường mà được, là tướng Địa thứ ba.
Nếu thấy ở dưới cây mà được, là tướng Địa thứ tư.

* Trang 354 *
device

Nếu thấy đứng mà được, là tướng Địa thứ năm.
Nếu thấy ngồi mà được, là tướng Địa thứ sáu.
Nếu thấy ở tại đỉnh núi mà được, là tướng Địa thứ bảy.
Nếu thấy ở hư không mà được, là tướng Địa thứ tám.
Nếu thấy lúc ăn mà được, là tướng Địa thứ chín.
Nếu thấy trang nghiêm xe cộ, hoặc trong vườn nhà mà được, là tướng Địa thứ mười.
Đây là tướng ma nghiệp nghiệp chướng của các Địa, phải cảnh giác biết rõ, như vậy thì thanh tịnh hướng đến đạo Vô thượng Bồ-đề.
Lúc đó Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
Thấy được tướng như vậy
Quyết định không có nghi
Đại sĩ phải như vầy
Chớ thấy lỗi của người
Đức của người khó lường.
Biển lớn đốt cháy được
Trong lửa sinh nước được
Có được những tướng ấy
Nếu thoái thất Bồ-đề
Không hề có việc ấy.
Nếu dùng cả hai vai
Vác gánh núi Tu-di
Đi đến khắp mười phương
Hằng hà sa thế giới
Những công việc như vậy
Còn có thể làm được
Tâm Bồ-đề như đây
Không bao giờ thoái chuyển.
Đại địa lật úp được
Không bao giờ có sự
Thoái chuyển tâm Bồ-đề.
Chút công đức trong ấy

* Trang 355 *
device

Nếu người có tâm lành
Hướng đến đạo vô thượng.
Có bốn pháp vô lượng
Thế gian không biết được
Hư không giới khó biết
Chúng sinh giới cũng vậy.
Phật biết tâm Bồ-đề
Ai gặp phải nên biết
Việc làm của Bồ-tát
Chẳng nên khinh hủy báng.
Lấy một cọng cỏ nhỏ
Lường được nước biển lớn
Việc làm của chúng sinh
Chẳng thể nghĩ bàn được.
Giả sử nước biển lớn
Nấu sôi như đồng sôi
Vì thân mạng của mình
Còn có thể uống hết.
Với công hạnh Bồ-tát
Trọn chẳng nên khinh hủy
Sự khổ uống đồng sôi
Khổ ấy chẳng tính được.
Hoặc có nghiệp chướng ngại
Hoặc bị ma làm loạn
Chỗ người ấy thọ sinh
Trọn không có ưu hối.
Nếu người vì vui say
Nơi vật chất ngu si
Phá giới đáng chán ghét
Chẳng đáng được cung kính,
Với những kẻ như vậy
Chẳng nên khinh mạn họ
Việc làm của chúng sinh

* Trang 356 *
device

Rất khó biết rõ được.
Như ông Xá-lợi-phất
Yên lặng nhập thiền định
Hay ở trong nhất tâm
Chỉ biết năm mươi tâm.
Cũng như các Thế Tôn
Một niệm biết vô lượng
Chẳng nên với chư Phật
Mà sinh lòng nghi ngờ.
Cũng như A-la-hán
Chẳng biết cảnh giới mình
Huống là có thể biết
Cảnh giới của chúng sinh.
Vì thế nên mọi người
Chẳng nên nói như vầy:
Tôi có thể biết được
Tâm niệm của chúng sinh.
Ta thấy người nhuộm áo
Chốc lát mặc áo trắng
Khoảng niệm niệm cũng vậy
Niệm niệm có đổi khác
Huống ai lại biết được
Kẻ chân thật ngu khổ.
Như vua A-xà-thế
Giết hại cha ruột mình
Lại đối với Như Lai
Vua sinh lòng ác nghịch.
Rồi vua trong một niệm
Rất ăn năn tội lỗi
Liền trừ được tội báo
Thoát khỏi khổ ác đạo.
Huống là người sinh được
Tâm lành thanh tịnh tốt

* Trang 357 *
device

Tâm ấy có lúc buộc
Tâm ấy có lúc mở.
Thân này là vô ký
Cũng không có sở tri
Làm sao khiến thân này
Mà có những lỗi ác.
Thân này cũng chẳng nên
Gần gũi với thân sắc
Và lại cũng chẳng nên
Giết hại thân người khác.
Ví như khối vàng ròng
Rớt vào trong phân nhơ
Chất vàng luôn sạch sẽ
Phân nhơ chẳng nhiễm được.
Người ấy dù tham vui
Say mê pháp thế gian
Công đức thực của họ
Tâm lành không tổn giảm.
Vương tử, Trưởng giả tử
Cười đùa trong đại chúng
Tất cả các Đại vương
Nhìn thấy đều vui mừng.
Trong hàng chúng sinh đây
Hoặc trong người, trên trời
Hoặc ăn độc chẳng chết
Hoặc vào lửa chẳng cháy
Huống là Bậc Trí Giác
Mà có sự tổn giảm.
Người ngu si thế gian
Cúng Duyên giác, Thanh văn
Chẳng bằng cúng Bồ-tát
Phước điền tâm thanh tịnh
Bình đẳng dường như Phật.

* Trang 358 *
device

Bồ-tát đồng như Phật
Thấy tâm lành rất sâu
Chẳng thể suy lường được.
Như bố thí bảy báu
Đầy hằng sa thế giới
Nếu biên chép kinh này
Cùng công đức thọ trì
Đem sánh phước bố thí
Khó sánh hơn gấp bội
Khéo được lợi ích lớn
Tâm Bồ-đề chẳng mất.
Nếu người vì của cải
Mà vào trong biển lớn
Tất sẽ được châu báu
Của cải giàu có lớn.
Nếu trì tất cả kinh
Có thể dạy nhiều người
Mà chẳng nghe kinh này
Chẳng biết hạnh chúng sinh
Do nhân duyên như vậy
Phải biết chân như thắng.
Chẳng tự khen đức mình
Chẳng hủy báng người khác
Tâm lành hành tịnh hạnh
Tinh tấn chẳng thoái chuyển.
Nếu muốn mau giác ngộ
Đạo Bồ-đề đệ nhất
Thích ở A-lan-nhã
Luôn gìn giữ sáu căn
Xa lìa các xóm làng
Tu đức Từ đệ nhất
Như vậy sẽ mau chóng
Chứng được đạo Bồ-đề.

* Trang 359 *
device

Lúc Đức Thế Tôn nói kinh này, sáu vạn trời, người được không thoái chuyển Vô thượng Bồ-đề. Mười tám na-do-tha trời, người khác, những trời, người chưa phát tâm, nay phát tâm Bồ-đề, vì được nghe kinh này nên được trừ diệt tội sinh tử trong tám mươi kiếp.
Đức Phật dạy tiếp:
–Vì những sự lợi ích lớn như vậy, nếu ai muốn chẳng mất Bồ-đề, phải thọ trì đọc tụng thông thuộc khéo nhớ suy kinh điển này, siêng tu phương tiện, nhẫn thọ hoan hỷ phụng hành.
Lúc ấy trong chúng có mười ngàn Bồ-tát sinh lòng nghi hối muốn thoái thất tâm Bồ-đề muốn trở về nhà, chẳng biết lỗi nghiệp chướng và ma nghiệp, nay nhờ nghe kinh này, tội lỗi tiêu trừ, ở trước Đức Thế Tôn sinh chút lòng tin, trừ sạch hai mươi kiếp ma nghiệp, chẳng rời khỏi chỗ ngồi được đến bậc Nhất sinh bổ xứ, sẽ sinh về thế giới phương khác. Lúc Bồ-tát Di-lặc thành Phật ở thế giới này, mười ngàn Bồ-tát ấy sẽ thành Phật đồng thời với Bồ-tát Di-lặc, vì các Bồ-tát ấy nhờ nghe kinh này mà trừ sạch được ma nghiệp và phiền não trong hai mươi kiếp.
Đức Phật dạy tiếp:
–Bồ-tát chỉ nghe kinh này còn được nhiều lợi ích, huống là thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết kinh này.
Đức Phật nói kinh này rồi, chúng trời, người, A-tu-la cùng toàn thể chúng hội hoan hỷ tín thọ phụng hành.

* Trang 360 *
device

 
Đại Tập 42 - Bộ Bảo Tích I - Số 310 (Quyển 1 - 40)