LOGO VNBET
KINH ĐẠI BẢO TÍCH

QUYỂN 30
Hán dịch: Đời Đại Đường, Tam tạng Pháp sư Bồ-đề-lưu-chí.
 
Pháp hội 11: XUẤT HIỆN QUANG MINH (Phần 1)
 
Tôi nghe như vầy:
Một thuở nọ Đức Phật ở tại núi Kỳ-xà-quật ngoài thành Vương xá cùng với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm vị, tất cả đều được đại tự tại. Lại có tám mươi na-do-tha Đại Bồ-tát đều là bậc Nhất sinh bổ xứ, Di-lặc Bồ-tát làm Thượng thủ. Lại có bốn mươi na-do-tha Đại Bồ-tát, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi làm Thượng thủ.
Lúc ấy, trong đại hội có một đồng tử tên Nguyệt Quang rời chỗ ngồi đứng dậy để hở vai áo bên phải, quỳ gối phải đảnh lễ chân Đức Phật, chắp tay cung kính bạch:
–Bạch Thế Tôn! Thuở xưa Như Lai tu hạnh nghiệp gì mà có thể được các quang minh như là Quyết định quang minh, Nhiếp thủ quang minh, Phát khởi quang minh, Hiển hiện quang minh, Chủng chủng sắc quang minh, Vô tạp sắc quang minh, Hiệp tiểu quang minh, Quảng đại quang minh, Thanh tịnh quang minh, Biến thanh tịnh quang minh, Vô cấu quang minh, Cực vô cấu quang minh, Ly cấu quang minh, Tiệm tăng trưởng quang minh, Tiển tịnh quang minh, Cực tiển tịnh quang minh, Vô biên quang minh, Cực vô biên quang minh, Vô lượng quang minh, Cực vô lượng quang minh, Vô số lượng quang minh, Cực vô số lượng quang minh, Tốc tật quang minh, Cực tốc tật quang minh, Vô trụ quang minh, Vô xứ quang minh, Xí thạnh quang minh, Chiếu diệu quang minh, Ái nhạo quang minh, Đáo bỉ ngạn quang minh, Vô năng chướng quang minh, Bất động quang minh, Chánh trực quang minh, Trụ vô biên xứ quang minh,

* Trang 666 *
device

Sắc tướng quang minh, Chủng chủng sắc tướng quang minh, Vô lượng sắc tướng quang minh, Thanh huỳnh xích bạch sắc tướng quang minh, Hồng sắc tướng quang minh, Pha lê sắc tướng quang minh, Hư không sắc tướng quang minh. Các thứ quang minh như vậy, mỗi quang minh đều cùng năm sắc màu ánh sáng hòa hợp hiển hiện, cho đến các màu xanh, vàng, đỏ, trắng... mỗi màu cũng cùng vô lượng, vô biên các thứ sắc quang hòa hợp hiển hiện.
Đức Thế Tôn vì Nguyệt Quang mà nói kệ đáp:
Ta dùng chẳng nghĩ bàn
Nghiệp lành làm nhân duyên
Xa lìa những mê hoặc
Nên được các quang minh.
Lại dùng nhiều công hạnh
An trụ trong Phật đạo
Dùng hư không vô tác
Hiện hòa hợp quang minh.
Ví như trong ngoại pháp
Các thể tướng sai khác
Trong ấy không, vô ngã
Không tác, không tâm ý.
Lại như bên trong thân
Không, vô ngã, vô tác
Trong ấy thị hiện được
Nhiều thứ loại âm thanh.
Do vô tác như vậy
Hiện vô biên sắc quang
Tùy theo chỗ sở thích
Đều làm cho đầy đủ.
Hoặc trong một quang minh

* Trang 667 *
device

Phát sinh hai màu sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Mà hiển hiện sai khác,
Hoặc trong một quang minh
Phát sinh ba màu sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Mà hiển hiện sai khác,
Hoặc trong một quang minh
Phát sinh bốn màu sắc
 Đều có thượng, trung, hạ
Mà hiển hiện sai khác,
Hoặc trong một quang minh
Phát sinh năm màu sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Từ tịnh nghiệp phát sinh,
Hoặc trong một quang minh
Phát sinh sáu màu sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Từ phương tiện phát sinh.
Hoặc trong một quang minh
Phát sinh bảy màu sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Từ thiện nghiệp phát sinh,
Hoặc trong một quang minh
Phát sinh tám màu sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Từ thắng thiện phát sinh,
Hoặc trong một quang minh
Phát sinh chín màu sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Từ tư lương phát sinh.
Hoặc trong một quang minh
Phát sinh mười màu sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Từ Bố thí phát sinh.
Hoặc ở trong một sự
Phát sinh hai mươi sắc

* Trang 668 *
device

Đều có thượng, trung, hạ
Từ Trì giới phát sinh.
Hoặc ở trong một sự
Lại sinh ba mươi sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Từ Nhẫn nhục phát sinh.
Hoặc ở trong một sự
Phát sinh bốn mươi sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Từ Tinh tấn phát sinh.
Hoặc ở trong một sự
Phát sinh năm mươi sắc
Đều có thượng, trung, hạ ï
Từ Thiền định phát sinh.
Hoặc ở trong một sự
Phát sinh sáu mươi sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Từ Trí tuệ phát sinh.
Hoặc ở trong một sự
Lại sinh bảy mươi sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Do tâm Từ phát sinh.
Hoặc ở trong một sự
Phát sinh tám mươi sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Do tâm Bi phát sinh.
Hoặc ở trong một sự
Phát sinh chiùn mươi sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Do tâm Hỷ phát sinh.
Hoặc ở trong một sự
Phát sinh trăm màu sắc
Đều có thượng, trung, hạ

* Trang 669 *
device

Do tâm Xả phát sinh.
Hoặc ở trong một sự
Lại sinh ngàn màu sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Từ ngàn công đức sinh.
Hoặc ở trong một sự
Phát sinh muôn màu sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Từ phước tư lương sinh.
Hoặc ở trong một sự
Hiện một câu-chi sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Do tịnh tín phát sinh.
Hoặc ở trong một sự
Hiện hai câu-chi sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Do tùy hỷ phát sinh.
Hoặc ở trong một sự
Hiện ba câu-chi sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Do khinh an phát sinh.
Hoặc ở trong một sự
Hiện bốn câu-chi sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Do tôn trọng Phật sinh.
Hoặc ở trong một sự
Hiện năm câu-chi sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Do tôn trọng Pháp sinh.
Hoặc ở trong một sự
Hiện sáu câu-chi sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Do tôn trọng Tăng sinh.

* Trang 670 *
device

Hoặc ở trong một sự
Hiện bảy câu-chi sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Do tôn trọng Giới sinh.
Hoặc ở trong một sự
Hiện tám câu-chi sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Do tôn trọng Định sinh.
Hoặc ở trong một sự
Hiện chiùn câu-chi sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Do khắp thương mến sinh.
Hoặc ở trong một sự
Hiện mười câu-chi sắc
Đều có thượng, trung, hạ
Do không phóng dật sinh.
Lại từ một lỗ lông
Hiện ra các quang minh
Quang ấy có nhiều tên
Nay sẽ nói cho ông.
Phật có một quang minh
Tên là Vân tịnh chiếu
Quang ấy do tích tập
Vô lượng căn lành sinh.
Bởi từ thuở xa xưa
Thấy có những chúng sinh
Mắc nhiều bệnh đau khổ
Ta sinh lòng thương xót,
Cấp cho các y dược
Làm cho họ lành bệnh
Do bởi nhân duyên ấy
Mà được quang minh này.
Phật lại có quang minh

* Trang 671 *
device

Tên là Nhãn thanh tịnh
Đem đèn sáng cúng Phật
Nên được quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Nhĩ thanh tịnh
Đem âm thanh cúng Phật
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Tỷ thanh tịnh
Đem nước thơm cúng Phật
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Thiệt thanh tịnh
Đem thượng vị cúng dường
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Thân thanh tịnh
Đem y phục cúng dường
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Tâm thanh tịnh
Thường tin mến nơi Phật
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Sắc thanh tịnh
Họa vẽ hình tượng Phật
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Thanh thanh tịnh
Thường ca ngợi chánh pháp
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Hương thanh tịnh

* Trang 672 *
device

Thường cung kính chư Tăng
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Vị thanh tịnh
Tùy ý đều thí ban
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Xúc thanh tịnh
Đem hương hoa cúng dường
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Pháp thanh tịnh
Do nhiếp thọ các pháp
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Địa thanh tịnh
Quét rửa đất Phật, Tăng
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Thủy thanh tịnh
Đem giếng suối cúng dường
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Hỏa thanh tịnh
Cầm lửa đem cúng dường
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Phong thanh tịnh
Cầm quạt đem cúng dường
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Uẩn thanh tịnh
Đem thân cúng dường Phật

* Trang 673 *
device

Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Giới thanh tịnh
Vì thường tu tâm Từ
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Đế thanh tịnh
Vì thường lìa vọng ngữ
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Sát thanh tịnh
Thường làm sự bố thí
Nên sinh quang minh này
Phật lại có quang minh
Tên là Thanh thanh tịnh
Do ca ngợi Đức Phật
Nên sinh quang minh này
Phật lại có quang minh
Tên là Niệm thanh tịnh
Do khen ngợi Tam-muội
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Biện thanh tịnh
Do khen Đà-la-ni
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Nhật hòa hợp
Do hòa hợp tranh cãi
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Hiển hiện nghĩa
Do thông đạt không tánh
Nên sinh quang minh này.

* Trang 674 *
device

Phật lại có quang minh
Tên là Thanh sắc tướng
Đem sen xanh cúng dường
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Huỳnh sắc tướng
Đem Chiêm-bặc cúng dường
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Xích sắc tướng
Đem trân châu cúng dường
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Bạch sắc tướng
Đem hoa vàng cúng dường
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Thắng công đức
Dùng nhiều màu nghiêm sức
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Long oai lực
Đem cờ rồng cúng dường
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Tượng oai lực
Đem cờ voi cúng dường
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Sư tử vương
Đem cờ sư tử cúng
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh

* Trang 675 *
device

Tên gọi là Ngưu vương
Đem cờ ngưu vương cúng
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Nguyệt thanh tịnh
Quét rửa tháp thờ Phật
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Long điều phục
Đem dải lụa cúng thí
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên Dạ-xoa điều phục
Bởi hay quan sát kỹ
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Giác ngộ nữ
Bởi rời lìa nữ tướng
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Giác ngộ nam
Bởi rời lìa nam tướng
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên Kim cang oai lực
Do nghiệp trí thanh tịnh
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Hiển hiện không
Do khai thị thế báo
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên Giác ngộ chân thật

* Trang 676 *
device

Do rời lìa điên đảo
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên Hiển thị Phật ngữ
Do khen ngợi pháp giới
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Ly chư quá
Do khen ngợi thắng giải
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên Trang nghiêm phổ chiếu
Do khen thí đèn đuốc
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Ly ân ái
Do khen ngợi định tuệ
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Ly chư tập
Do khen tiền tế trí
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Ly chư trước
Do khen vô sinh trí
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Ly chư thú
Do khen lậu tận trí
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Xả ly xứ
Do khen ngợi Khổ trí

* Trang 677 *
device

Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Phật thần biến
Do khen Thần thông lực
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Siêu hý luận
Do khen Nhất thiết trí
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Hiện chúng sắc
Do khen ngợi Thần túc
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Lạc thiện hữu
Do khen ngợi giác tánh
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Nhãn tiền tế
Do khen nhãn tiền tế
Nên sinh quang minh này
Phật lại có quang minh
Tên là Nhãn tận tế
Do khen ngợi vô tận
Nên sinh quang minh này
Phật lại có quang minh
Tên là Hữu tế quang
Do khen ngợi vô hữu
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Bất khả hoại
Vì khen ngợi diệt tánh
Nên sinh quang minh này.

* Trang 678 *
device

Phật lại có quang minh
Tên là Vô biên tế
Do khen ngợi vô tế
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Vô hữu tướng
Do khen ngợi vô vi
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Vô biến dị
Do khen vô sai biệt
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên đó là Bất nhập
Do khen ngợi vô trước
Nên sinh quang minh này
Phật lại có quang minh
Gọi là Bất xuất quang
Do khen ngợi vô khởi
Nên sinh quang minh này.
Phật lại có quang minh
Tên là Vô khởi quang
Do khen chẳng xuất hiện
Nên sinh quang minh này.
Phật có ánh sáng Vô biểu thị
Hay thành thục được các quần sinh.
Phật có ánh sáng Pháp bản tánh
Ánh sáng chấn động câu-chi cõi.
Phật có ánh sáng Điều phục ma
Ánh sáng oai đức làm ma sợ.
Phật có ánh sáng Phước đức tràng

* Trang 679 *
device

Người trì tên ấy khỏi nguy ách.
Phật có ánh sáng Hữu lực tràng
Người trì tên ấy khỏi oán thù.
Phật có ánh sáng Tịch tĩnh tràng
Người trì tên ấy khỏi tham dục.
Phật có ánh sáng Thiền định tràng
Người trì tên ấy khỏi tà hạnh.
Phật có ánh sáng Đa văn tràng
Người trì tên ấy được khen ngợi.
Phật có ánh sáng Duyệt ý tràng
Người trì tên ấy không sầu lo.
Phật có ánh sáng Tịnh giới tràng
Người trì tên ấy khỏi phá giới.
Phật có ánh sáng Diệu hương tràng
Người trì tên ấy không hôi hám.
Phật có ánh sáng Pháp thậm thâm
Người trì tên ấy không nghi hoặc.
Phật có ánh sáng Vô sở trụ
Người trì tên ấy khỏi ba cõi.
Phật có ánh sáng Ly phân biệt
Người trì tên ấy không chấp lấy.
Phật có ánh sáng Diệu cao sơn
Người trì tên ấy không bị động.
Phật có ánh sáng Bí mật hạnh
Người trì tên ấy không sở trước.
Phật có ánh sáng Giải thoát hạnh
Người trì tên ấy không buộc trói.
Phật có ánh sáng Thiện điều phục
Người trì tên ấy được điều nhu.
Phật có ánh sáng Vô động dao
Người trì tên ấy khỏi tham nhiễm.
Phật có ánh sáng Thiện điều thuận
Người trì tên ấy giới viên mãn.

* Trang 680 *
device

Phật có ánh sáng Chúng thiện hạnh
Người trì tên ấy không bị nhiễm.
Phật có ánh sáng Đa lợi ích
Người nghe tên ấy khỏi các lỗi.
Phật có ánh sáng Thắng tri kiến
Người nghe tên ấy không mê hoặc.
Phật có ánh sáng Cầu lợi ích
Người nghe tên ấy không giận dữ.
Phật có ánh sáng Tâm thích duyệt
Người nghe tên ấy được an vui.
Phật có ánh sáng Vô nhiệt não
Người trì tên ấy biết không tánh.
Phật có ánh sáng Không vô tánh
Người trì tên ấy vượt hý luận.
Phật có ánh sáng Vô y chỉ
Người trì tên ấy chẳng lay động.
Phật có ánh sáng Ly mê hoặc
Người trì tên ấy chẳng do dự.
Phật có ánh sáng Vô trụ xứ
Người trì tên ấy khỏi ngu tối.
Phật có ánh sáng Yểm nhục thân
Người trì tên ấy sẽ chẳng thọ.
Phật có ánh sáng Vô sở thủ
Người trì tên ấy lìa văn tự.
Phật có ánh sáng Vô hữu si
Người trì tên ấy lìa ngôn thuyết.
Phật có ánh sáng Vô khứ xứ
Người trì tên ấy biết vị lai.
Phật có ánh sáng Phổ biên tế
Người trì tên ấy biết quá khứ.
Phật có ánh sáng Vô dữ đẳng
Người trì tên ấy biết vô lậu.
Phật có ánh sáng Chứng thánh giả

* Trang 681 *
device

Người trì tên ấy biết tối thượng.
Phật có ánh sáng Vô cấu nhiễm
Người trì tên ấy lìa chấp trước.
Phật có ánh sáng Ly trần bộn
Người trì tên ấy không tối che.
Phật có ánh sáng Vô ái luyến
Người trì tên ấy lìa sở y.
Phật có ánh sáng Tối thắng thượng
Người trì tên ấy dẹp luận khác.
Phật có ánh sáng Thiểu tráng niên
Người trì tên ấy thành sáu hạnh.
Phật có ánh sáng Tối tôn thắng
Người trì tên ấy trí vô ngại.
Phật có ánh sáng tên Tốc tật
Người trì tên ấy thành Thắng tăng.
Phật có ánh sáng tên Hữu tướng
Người trì tên ấy biết thâm pháp.
Phật có ánh sáng tên Vô tướng
Người trì tên ấy lìa kiêu mạn.
Phật có ánh sáng tên Vô sinh
Người trì tên ấy được vô đắc.
Phật có ánh sáng tên Niệm Phật
Được chư Như Lai thường khen ngợi.
Ở nhiều chỗ Phật tu các hạnh
Mới được thành ánh sáng như vậy.
Thân Phật hiện ra các ánh sáng
Số vi trần ngàn câu-chi cõi
Vô lượng câu-chi cõi như vậy
Số ấy lại như cát biển lớn.
Mỗi mỗi vi trần những ánh sáng
Đều có bao nhiêu những quyến thuộc
Ánh sáng chiếu khắp cõi không Phật
Hóa làm thân Như Lai thanh tịnh

* Trang 682 *
device

Diễn nói pháp thậm thâm vi diệu
An trụ trong chúng sinh nhẫn nhục.
Phật có ánh sáng tên là Phật
Khiến các chúng sinh trụ Phật đạo.
Phật có ánh sáng tên là Pháp
Thanh tịnh chiếu sáng không vết nhơ.
Phật có ánh sáng tên là Tăng
Được chư Phật Như Lai khen ngợi.
Phật có ánh sáng tên Thanh tịnh
Ánh sáng thù thắng rất khó được.
Phật có ánh sáng tên là Hoa
Lợi ích chúng sinh được thành thục.
Phật có ánh sáng tên là Phạm
Hoặc tên Đế Thích, hoặc tên Thiên
Tên Nguyệt, tên Long, tên Dạ-xoa
 Tên A-tu-la, Ca-lâu-la
Hoặc tên là Vương, tên Phụ nữ
Hoặc tên Đồng nữ, tên Đồng nam.
Các thứ ánh sáng của Phật ấy
Đều có pháp lành độ đồng loại
Hay khiến vô lượng câu-chi chúng
Đều được thành tựu đạo Bồ-đề.
Phật có ánh sáng tên Trí tuệ
Hoặc có tên Giới, hoặc tên Từ
Hoặc tên Bi, tên Hỷ, tên Đăng
Hoặc hiệu Đồ hương, hoặc Âm nhạc.
Những loại ánh sáng của Phật ấy
Đều tùy bản hạnh làm tên nó
Đều nhiếp vô lượng loài chúng sinh
Do đó thành tựu ánh sáng ấy.
Phật có ánh sáng tên Tôn trọng
Được chư Phật Như Lai ngợi khen
Với giáo pháp Phật thường cung kính

* Trang 683 *
device

Do đó thành tựu ánh sáng ấy.
Mắt Phật nhìn thấy số chúng sinh
Một lỗ lông hiện nhiều ánh sáng
Mà mỗi mỗi các ánh sáng kia
Đều có quyến thuộc đồng vây quanh.
Tùy các chúng sinh tâm họ niệm
Nhờ ánh sáng Phật đều thành thục
Nếu được nghe nói ánh sáng ấy
Hay sinh lòng mừng rất mến thích:
Người này thuở xưa chỗ chư Phật
Đã từng được nghe kinh như vậy.
Phật có ánh sáng tên Tối thắng
Quyến thuộc số tám mươi câu-chi
Xưa từng một kệ khen ngợi Phật
Thế nên thành tựu ánh sáng ấy.
Phật có ánh sáng tên Vô ưu
Quyến thuộc tám mươi na-do-tha
Trì pháp của một Như Lai nói
Thế nên thành tựu ánh sáng ấy.
Phật có ánh sáng tên Thắng tịnh
Quyến thuộc số tám mươi câu-chi
Nếu thọ trì được một Tam-muội
Thì được thành tựu ánh sáng ấy.

Quá khứ có Phật
Tên là Tối Thắng
Phật ấy trụ thế
Thọ vô lượng tuổi
Ban đầu thành đạo
Ở trong pháp hội
Chúng có tám mươi
Na-do-tha số.

* Trang 684 *
device

Lúc ấy ở tại
Diêm-phù-đề này
Có một vị vua
Tên là Lạc Thanh.
Vua ấy lại có
Năm trăm vương tử
Dung nhan đoan chánh
Người thấy đều mừng.
Lúc ấy quốc vương
Oai đức tự tại
Đối với Tam bảo
Lòng rất mến tin.
Vườn tược thắng diệu
Của quốc vương kia
Đều đem phụng thí
Cho Phật Tối Thắng.
Ở chỗ kinh hành
Trong vườn tược ấy
Lại có vô lượng
Cây Chiêm-bặc-ca
Cây Câu-luật-đà
Cây Chân-thúc-ca
Ưu-đàm-bát-la
Ba-la-ba-tra
Cây Thi-lợi-sa
Và cây Vô ưu.
Số cây đều có
Tám mươi câu-chi
Các cây như vậy
Đông hạ đều tươi
Hoa trái cành lá
Màu sáng bóng tốt
Hương thơm vi diệu

* Trang 685 *
device

Ướp thân Như Lai.
Có các Tỳ-kheo
Thân màu vàng ròng
Các vị đều ngồi
Dưới rừng cây ấy
Dũng mãnh tinh tấn
Được Đà-la-ni.
Đức Phật Tối Thắng
Thương quốc vương ấy
Và các vương tử
Cùng đại chúng khác
Nên nói quang minh
Quyết định như vậy.
Quốc vương nghe rồi
Trong lòng vui mừng
Nói vô lượng kệ
Khen ngợi Như Lai.
Quốc vương lại đem
Tám mươi câu-chi
Lọng báu vi diệu
Phụng hiến Đức Phật.
Mỗi chiếc lọng báu
Dùng châu ma-ni
Nghiêm sức giáp vòng
Trong lưới trên lọng.
Châu ma-ni ấy
Mỗi hạt giá trị
Tám mươi câu-chi
Vàng Diêm-phù-đàn.
Mỗi chiếc lọng ấy
Có đủ tám mươi
Câu-chi hạt châu
Để làm chuỗi ngọc.

* Trang 686 *
device

Châu ma-ni ấy
Màu bóng láng nhuần
Thường phóng ánh sáng
 Cả ngày lẫn đêm.
Mỗi một tia sáng
Chiếu trăm do-tuần
Sáng ấy chói sáng
Che lấn trời, trời.
Lọng ấy còn có
Tám mươi câu-chi
Dải báu sư tử
Tám mươi câu-chi
Vòng báu chỉ vàng
Nghiêm sức bốn mặt.
Lại có nhiều thứ
Trân kỳ màu đẹp
Xen lẫn trang nghiêm
Lưới báu trân châu
Dùng lọng như vậy
Che khắp vườn tược.
Trên ấy lại có
Hoa tô-ma-na
A-đề-mục-đa
Mục-chân-lân-đà
Ưu-đàm-bát-la
Hoa sen xanh thảy.
Vô lượng lọng hoa
Nhiều thứ như vậy
Mỗi chiếc lọng đều
Vừa với lưới báu
Dùng y tơ vàng
Tên Câu-tra-ma
Để làm lọng đẹp

* Trang 687 *
device

Che trùm trên ấy.
Giường báu Chiên-đàn
Chân bằng vàng ròng
Số giường cũng có
Tám mươi câu-chi
Chiếu nệm lụa màu
Để trải trên giường.
Lúc ấy tất cả
Các loài chúng sinh
Tận trời Hữu đảnh
Đều đến dự hội
Ở chỗ Như Lai
Nghe kinh điển này.
Trời, Rồng, Dạ-xoa
Càn-thát-bà vương
Ma-hầu-la-già
Và A-tu-la
Nghe kinh này rồi
Đều rất vui mừng
Nói trăm ngàn kệ
Khen ngợi Như Lai.
Tất cả đều phát
Nguyện đại Bồ-đề
Chúng Trời, Rồng, Thần
Và A-tu-la
Dùng lòng kính tin
Mưa hoa Mạn-đà
Trân châu các báu
Để dâng cúng dường.
Lúc ấy lại có
Tám mươi câu-chi
Trời đại oai lực
Nghe kinh này rồi

* Trang 688 *
device

Lòng họ vui mừng
Phát nguyện Bồ-đề
Ở đời vị lai
Được quang minh ấy.
Đức Phật Tối Thắng
Biết sở nguyện họ
Liền thọ ký họ
Đều sẽ thành Phật.
Lúc đó lại có
Tám mươi câu-chi
Thích Đề-hoàn Nhân
Cùng các Phạm chúng
Nghe nói kinh điển
Thấy sáng như vậy
Lòng họ vui mừng
Phát tâm Bồ-đề
Đều được thọ ký
Tương lai thành Phật.
Lúc đó lại có
Tám mươi câu-chi
Na-do-tha rồng
Nghe kinh này rồi
Phát tâm Bồ-đề
Đều được thọ ký.
Lúc đó lại có
Tám mươi câu-chi
Kim sí điểu vương
Nghe kinh này rồi
Kiên trì năm giới
Cũng được thọ ký.
Lúc đó lại có
Tám mươi câu-chi
Càn-thát-bà vương

* Trang 689 *
device

Nghe kinh này rồi
Tấu ngàn thứ nhạc
Âm thanh vi diệu
Cúng dường Đức Phật
Được Phật thọ ký.
Lại có tám mươi
Na-do-tha số
Dạ-xoa quỷ vương
Nghe kinh này rồi
Lòng rất kính tin
Trí tuệ của Phật
Tất cả đều được
Thọ ký Bồ-đề.
Nguyệt Quang nên biết
Đức vua Lạc Thanh
Cúng dường các thứ
Cho Phật Tối Thắng
Nào phải người lạ
Chính là ông đấy.
Ngày xưa ông nhờ
Nghe kinh điển này
Thế nên hôm nay
Ông lại thưa hỏi.
Sau ta nhập diệt
Lúc chánh pháp ta
Sắp phải diệt hoại
Với kinh giáo này
Nếu có người nào
Sinh lòng kính tin
Thì nói rộng được
Kinh điển như vậy.

* Trang 690 *
device

Nếu ở vị lai nói kinh này
Đó là hộ trì chánh pháp ta
Dường như người dẫn đường đoàn buôn
Cũng gọi là hộ trì bảo tạng.
Nếu ở vị lai nghe kinh này
Lòng vui thích khoảng khảy ngón tay
Nên biết đó là oai thần Phật
Cũng do đức Văn-thù gia hộ
Người ấy liền được thấy chư Phật
Truyền cho bí pháp được sáng suốt.
Nếu người chất trực lòng nhu nhuyến
Thường siêng cúng dường lên chư
Phật Tu hành vô ngã, lòng từ nhẫn
Người ấy mến thích kinh điển này.
Nếu người thường ôm lòng chẳng thiện
Tham cầu lợi danh không chán đủ
Nơi pháp tịch tĩnh không thích ưa
Người này chẳng thích kinh điển này.
Nếu người cúng dường chư Như Lai
Khéo biết rõ được pháp thâm diệu
Nơi chánh trí Phật lòng kính tin
Người này mến thích kinh điển này.
Nếu người tán loạn lòng không sạch
Thường làm hàng thịt khó điều phục
Làm tôi tớ cho các cảnh dục
Người này chẳng thích kinh điển này.
Nếu người thường thích a-lan-nhã
Ở nơi riêng vắng lòng tịch tĩnh
Chẳng ham lợi danh và thân thuộc
Người này mến thích kinh điển này.
Nếu người tùy thuận bạn xấu ác
Tổn hoại pháp lành của mình người
Nơi giới và định nhiều tổn thất

* Trang 691 *
device

Người này chẳng thích kinh điển này.
Nếu người chí nguyện rất thanh tịnh
Thường dùng trí tuệ quán các pháp
Được Thiện tri thức hộ niệm cho
Người này mến thích kinh điển này.
Nếu người ràng buộc nhà thân hữu
Mang cho hoa quả khiến hoan hỷ
Lòng không chánh trực nhiều dua vạy
Người này chẳng thích kinh điển này
Nếu người thường nhớ ân chư Phật
Nơi thắng thiện căn lòng ưa mến
Hồi hướng Bồ-đề không dua vạy
Người này mến thích kinh điển này.
Nếu người luyến mê nơi phụ nữ
Nhiều y phục đẹp để nghiêm sức
Thường muốn cùng họ đồng du hý
Người này chẳng thích kinh điển này.
Nếu người thâm tâm không nương dựa
Nơi các cảnh dục không bị nhiễm
Chẳng vì uống ăn mà dua nịnh
Người này mến thích kinh điển này.
Nếu người dẫn dạy các quần sinh
Mà nói dâm dục không tội lỗi
Đó là phỉ báng tam thế Phật
Người này chẳng thích kinh điển này.
Nếu người tín nguyện thường kiên cố
Phát khởi tinh tấn cầu thiện pháp
Chẳng sinh mỏi mệt và khinh mạn
Người này mến thích kinh điển này.
Nếu người ràng buộc với phụ nữ
Thường nhớ nghĩ mãi các cảnh dục
Chẳng tu trí tuệ lợi ích rộng
Người này chẳng thích kinh điển này.

* Trang 692 *
device

Nếu người ngồi yên ở núi rừng
Tu tập trí tuệ thường thanh tịnh
Chẳng tham tất cả đồ tư sinh
Người này mến thích kinh điển này.
Nếu người nơi mắt tiền hậu tế
Mà thường mê hoặc chẳng rõ được
Người này ngu si bị ma ám
Người này mến thích kinh điển này.
Nếu người nơi mắt tiền hậu tế
Thường thông đạt rõ không mê hoặc
Người này thoát khỏi lưới tà ma
Người này mến thích kinh điển này.
Nếu nơi mắt hữu biên vô biên
Người thường mê hoặc chẳng rõ được
Người này ngu si bị ma ám
Người này chẳng thích kinh điển này.
Nếu nơi mắt hữu biên vô biên
Người thường thông đạt không mê hoặc
Người này thoát khỏi lưới tà ma
Người này mến thích kinh điển này.
Nếu người nơi tướng mắt thành hoại
Mà thường mê hoặc chẳng rõ được
Người này ngu si bị ma ám
Người này chẳng thích kinh điển này
Nếu người nơi tướng mắt thành hoại
Mà thường thông đạt không mê hoặc
Người này thoát khỏi lưới tà ma
Người này mến thích kinh điển này.
Cho đến tai, mũi, lưỡi, thân, ý
Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp
Địa, thủy, hỏa, phong cùng thể tánh
Sự vật, chúng sinh và với khổ
Uẩn, giới, thế sinh, thanh danh, đế

* Trang 693 *
device

Tham, sân, si, mạn, ái, phú, kiêu
Xan, tật, siểm, cuống, phẫn và hận
Nên biết mỗi mỗi đều như vậy.
Nếu người nơi mắt tận bờ kia
Mà thường mê hoặc chẳng rõ được
Người này sa vào hạnh phàm phu
Người này chẳng thích kinh điển này.
Nếu người nơi mắt tận biên kia
Mà thường thông đạt không mê hoặc
Người này lìa các hạnh phàm phu
Người này mến thích kinh điển này.
Nếu người nơi mắt diệt hoại kia
Mà thường mê hoặc chẳng rõ được
Người này sa vào hạnh phàm phu
Người này chẳng thích kinh điển này.
Nếu người nơi mắt diệt hoại kia
Mà thường thông đạt không mê hoặc
Người này lìa các hạnh phàm phu
Người này mến thích kinh điển này.
Nếu người nơi mắt tịch diệt kia
Mà thường mê hoặc chẳng rõ được
Người này sa vào hạnh phàm phu
Người này chẳng thích kinh điển này.
Nếu người nơi mắt tịch diệt kia
Mà thường thông đạt không mê hoặc
Người này lìa các hạnh phàm phu
Người này ưa thích kinh điển này.
Nếu người nơi mắt không đến, đi
Mà thường mê hoặc chẳng rõ được
Người này sa vào hạnh phàm phu
Người này chẳng thích kinh điển này.
Nếu người nơi mắt không đến, đi
Mà thường thông đạt chẳng mê hoặc

* Trang 694 *
device

Người này lìa các hạnh phàm phu
Người này ưa thích kinh điển này.
Nếu người chẳng rõ mắt vô ngã
Nơi mắt tận tánh thường mê hoặc
Người này sa vào hạnh phàm phu
Người này chẳng thích kinh điển này.
Nếu người rõ được mắt vô ngã
Nơi mắt tận tánh thường thông đạt
Người này lìa các hạnh phàm phu
Người này mến thích kinh điển này.
Nếu người chẳng rõ mắt vô ngã
Nơi Nhẫn hành xứ thường mê hoặc
Người này sa vào hạnh phàm phu
Người này chẳng thích kinh điển này.
Nếu người rõ được mắt vô ngã
Nơi Nhẫn hành xứ thường thông đạt
Người này lìa các hạnh phàm phu
Người này mến thích kinh điển này.
Nếu người chẳng rõ mắt tận tánh
Họ chẳng thành tựu Vô y giới
Vì chẳng thành tựu Vô y giới
Người này chẳng thích kinh điển này.
Nếu người rõ được mắt tận tánh
Họ thành tựu được Vô y giới
Vì đã thành tựu Vô y giới
Người này mến thích kinh điển này.
Nếu người chẳng rõ mắt tận tánh
Họ chẳng thành tựu Vô lậu giới
Vì chẳng thành tựu Vô lậu giới

* Trang 695 *
device

Người này chẳng thích kinh điển này.
Nếu người rõ được mắt tận tánh
Họ thành tựu được Vô lậu giới
Vì đã thành tựu Vô lậu giới
Người này mến thích kinh điển này.
Nếu người chẳng rõ mắt tận tánh
Họ chẳng thành tựu Vô lậu tuệ
Vì chẳng thành tựu Vô lậu tuệ
Người này chẳng thích kinh điển này.
Nếu người rõ được mắt tận tánh
Họ thành tựu được Vô lậu tuệ
Vì đã thành tựu Vô lậu tuệ
Người này mến thích kinh điển này.
Nếu người chẳng rõ mắt tận tánh
Nơi nhãn không tánh thường mê hoặc
Họ chẳng sinh được trí Tổng trì
Người này chẳng thích kinh điển này.
Nếu người rõ được mắt tận tánh
Nơi mắt không tánh thường thông đạt
Họ hay sinh được trí Tổng trì
Người này mến thích kinh điển này.
Nếu người biết rõ mắt tận tánh
Họ thành tựu được trí Tổng trì
Cho đến trí vô thượng vô trước
Người này mến thích kinh điển này.
Nếu người chẳng thích kinh điển này
Nơi mắt tận tánh thường mê hoặc
Họ bị thoái thất các thiền định
Chứng trí vô thượng thật là khó.
Nếu người mến thích kinh điển này.
Nơi mắt tận tánh thông đạt được
Họ được thành tựu các thiền định
Chứng trí vô thượng chẳng phải khó.
Nếu người biết rõ mắt tận tánh
Nơi tướng vô ngã thông đạt được
Họ thường được nghe pháp như vậy
Sâu tin hiểu rõ được không nghi.

* Trang 696 *
device

Nếu người tư duy mắt tận tánh
Ngày đêm siêng năng không lười mỏi
Họ được thành tựu Tổng trì biện
Thường diễn thuyết được kinh điển này.
Nếu người tư duy kinh điển này
Thành tựu xuất hiện quang minh trí
Họ được hiển phát chư Như Lai
Nơi mắt không tánh hay thông đạt.
Giả sử xây dựng trăm ngàn tháp
Cúng dường tất cả các Thế Tôn
Nếu người tư duy kinh điển này.
Chỗ được công đức lại hơn kia.
Giả sử trăm ngàn các kỹ nhạc
Cúng dường xá-lợi của Như Lai
Nếu người được nghe kinh điển này
Chỗ được công đức lại hơn kia.
Mắt Phật thấy rõ các chúng sinh
Đều đồng Như Lai mà cúng dường
Quá vô lượng câu-chi số kiếp
Chẳng bằng thọ trì kinh điển này.
Nếu người ở trong khế kinh này
Thọ trì diễn thuyết bốn câu kệ
Với người này phải nên cung kính
Dường như Đấng Tối Thắng Đại Bi.
Ta ở thuở xưa trăm ngàn kiếp
Lưu chuyển trong ba cõi sinh tử
Từng ở chỗ vô lượng chư Phật
Vì Khế kinh này mà cúng dường.
Hoặc thắp vô lượng trăm ngàn đèn
Tim đèn đều bằng do-tuần lớn
Vì ở kinh này được tự tại
Vì thế cúng duờng Đại Đạo Sư.
Hoặc dùng hoa Chiêm-bặc-bà-lợi

* Trang 697 *
device

Hoa Tô-ma-na, hoa Vô ưu
Đem vòng hoa này và phướn lọng
Các thứ cúng dường tháp Như Lai.
Thuở xưa ta ở trong sinh tử
Có người đến cầu ta đều thí
Hoặc thí hoa trái các rừng vườn
Hoặc thí cầu bến và suối giếng
Hoặc thí voi trắng và kỳ lân
Hoặc thí ngựa báu và thể nữ
Hoặc thí giường vàng, màn trân bảo
Hoặc thí chuỗi ngọc, vòng hoa đẹp
Mỗi món như vậy cả trăm ngàn
Vì Khế kinh này nên không tiếc.

* Trang 698 *
device

 
Đại Tập 42 - Bộ Bảo Tích I - Số 310 (Quyển 1 - 40)