LOGO VNBET
KINH ĐẠI BẢO TÍCH

QUYỂN 33

 
Hán dịch: Đời Đại Đường, Tam tạng Pháp sư Bồ-đề-lưu-chí,
người xứ Thiên Trúc.

 
Pháp hội 11: XUẤT HIỆN QUANG MINH (Phần 4)
Lúc Thế Tôn vào thành
Vô lượng các chúng sinh
Nghe tiếng nói hư không
Được trí nhãn tận biên.
Lúc Thế Tôn vào thành
Vô lượng các chúng sinh
Nghe tiếng nói hư không
Biết rõ nhãn tự tánh
Rốt ráo không, vô ngã
Đều được nhãn thanh tịnh.
Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
Sắc, thanh, hương, vị, xúc
Cho đến âm thanh, danh
Tất cả đều như vậy.
Tham, sân, si, phẫn, mạn
Xan, tật, cuống, cống cao
Cho đến nơi phóng dật
Phải biết cũng như vậy.
Lúc Thế Tôn vào thành
Vô lượng loài chúng sinh
Nghe tiếng hư không nói

* Trang 767 *
device

Danh hiệu của chư Phật,
Hoặc nghe diệt hoại tham
Danh hiệu không gì bằng,
Hoặc nghe diệt hoại sân
Danh hiệu lợi cho đời,
Hoặc nghe hết ngu si
Danh hiệu dẹp kiêu mạn,
Hoặc nghe dạy thế gian
Tên Đạo sư tịch tĩnh,
Hoặc nghe hiện trí tuệ
Tên lợi ích thế gian,
Hoặc nghe hiện phương tiện
Tên lợi ích chúng sinh,
Hoặc nghe hàng phục ma
Tên không có hận thù,
Hoặc nghe đem pháp dạy
Tên thị hiện giải thoát,
Hoặc nghe tên rộng độ
Những chúng sinh khốn khổ,
Hoặc nghe Đấng Nhân Tôn
Tên cứu tế chúng sinh
Được nghe danh hiệu Phật
Đều được nhãn thanh tịnh.
Hư không và nước biển
Cho đến núi Tu-di
Tất cả đều lường được
Trí Phật không cùng tận.
Nếu nơi nhãn tận quyết định được
Thành tựu Pháp thân chẳng là khó.
Nếu thành tựu được thắng Pháp thân
Sẽ được vô biên trí Tổng trì.
Nếu được vô biên trí Tổng trì
Tỏ ngộ vô lượng những Khế kinh.

* Trang 768 *
device

Nếu ngộ vô lượng những Khế kinh
Nơi Phật thần thông được chẳng khó.
Nếu nơi nhãn sinh quyết định được
Thành tựu Pháp thân chẳng là khó.
Nếu hay thành tựu thắng Pháp thân
Sẽ được vô biên trí Tổng trì.
Nếu được vô biên trí Tổng trì
Tỏ ngộ vô lượng những Khế kinh.
Nếu ngộ vô lượng những Khế kinh
Nơi Phật thần thông được chẳng khó.
Như vậy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
Sắc, thanh, hương, vị và xúc, pháp
Cho đến âm thanh cùng với danh
Phải biết tất cả đều cũng vậy.
Lúc ấy đại địa đều chấn động
Biển lớn, các núi cũng chấn động
Chúng A-tu-la và chư Thiên
Tất cả thảy đều sinh hoan hỷ.
Ma và ma quân hết siểm khúc
Đều cầu thành tựu Phật trang nghiêm.
Chư Thiên các xứ cung điện đẹp
Lòng sạch vui mừng bảo nhau rằng:
Đạo Sư nay đã hiện ra đời
Vì lợi tất cả chúng trời, người.
Chúng Địa cư thiên ở cung mình
Cũng đều vui mừng bảo nhau rằng:
Lành thay! Đạo Sư nay xuất thế
Làm nhân an lạc khắp thế gian.
Chúng Không cư thiên nghe lời ấy
Thảy đều vui mừng sinh tịnh tín
Dùng tiếng đẹp dạ khen ngợi Phật:
Đạo Sư xuất hiện lợi thế gian.
Chúng Tứ Thiên vương nghe lời ấy

* Trang 769 *
device

Thảy đều vui mừng sinh tịnh tín
Dùng tiếng thù thắng khen ngợi Phật:
Đạo Sư xuất hiện lợi thế gian
Chư Thiên Đao-lợi nghe lời ấy
Thảy đều vui mừng sinh tịnh tín
Dùng tiếng thù thắng khen ngợi Phật:
Đạo Sư xuất hiện lợi thế gian.
Chư Thiên Dạ-ma nghe lời ấy
Thảy đều vui mừng sinh tịnh tín
Dùng tiếng thù thắng khen ngợi Phật:
Đạo Sư xuất hiện lợi thế gian
Chúng ta phải phát tâm Bồ-đề
Chí cầu Như Lai vô thượng trí
Đấng Tối Thắng, người trời nương tựa
Độ thoát tất cả loài chúng sinh.
Chư Thiên Đâu-suất nghe lời ấy
Thảy đều vui mừng sinh tịnh tín
Dùng tiếng thù thắng khen ngợi Phật:
Đạo Sư xuất hiện lợi thế gian
Phật trải câu-chi vô số kiếp.
Tu tập vô biên hạnh thù thắng
Dạy đạo an ổn cho chúng sinh
Khiến thoát sinh tử chứng Niết-bàn.
Chư Thiên Hóa lạc nghe lời ấy
Thảy đều vui mừng sinh tịnh tín
Dùng lời thù thắng khen ngợi Phật:
Đạo Sư xuất hiện lợi thế gian.
Chư Thiên Tha hóa nghe lời ấy
Thảy đều vui mừng sinh tịnh tín
Dùng tiếng vi diệu khen ngợi Phật:
Đạo Sư xuất hiện lợi thế gian
Như Lai đã khỏi hẳn sinh tử
Hàng phục chúng ma và ngoại đạo

* Trang 770 *
device

Thành tựu Vô thượng Phật Bồ-đề
Cứu vớt quần sinh lên bờ giác.
Các chúng Phạm thiên nghe lời ấy
Thảy đều vui mừng sinh tịnh tín
Dùng tiếng vi diệu khen ngợi Phật:
Đạo Sư xuất hiện lợi thế gian.
Như vậy xoay vần nghe tiếng nhau
Quyến thuộc Phạm thiên đều mừng rỡ
Đạo Sư xuất hiện lợi thế gian
Ma quân sợ sệt đều lo khổ.
Trên đến chư Thiên Sắc cứu cánh
Nghe Phật xuất hiện lợi thế gian.
Như vậy xoay vần tiếng nghe khắp
Tu-la tổn giảm, chư Thiên tăng
Cung điện ác ma đều trống vắng
Quyến thuộc chư Thiên đều đông nhiều.
Dùng sức vô úy hàng chúng tà
Mau thành tối thắng đại Bồ-đề
Trong khoảng sát-na trời biết khắp
Thế Tôn xuất thế lợi quần sinh
Lành thay! Thế gian Đại Đạo Sư
Đem mắt thanh tịnh cho chúng sinh.
Lúc Thế Tôn vào thành
Người khổ vì tham dục
Nghe nói bất tịnh quán
Tham dục dứt không còn.
Lúc Thế Tôn vào thành
Người khổ vì sân hận
Nghe nói pháp Từ bi
Sân hận dứt không còn.

* Trang 771 *
device

Lúc Thế Tôn vào thành
Người khổ vì ngu si
Nghe nói pháp trí tuệ
Ngu si dứt không còn.
Lúc Thế Tôn vào thành
Người khổ vì kiêu mạn
Nghe pháp lìa kiêu mạn
Kiêu mạn dứt không còn.
Lúc Thế Tôn vào thành
Người khổ vì tật đố
Nghe pháp lìa tật đố
Tật đố dứt không còn.
Lúc Thế Tôn vào thành
Người khổ vì xan lẫn
Nghe pháp lìa xan lẫn
Xan lẫn dứt không còn.
Lúc Thế Tôn vào thành
Người khổ vì phẫn nộ
Nghe pháp lìa phẫn nộ
Phẫn nộ dứt không còn.
Nếu tu hạnh điều phục
Nghe vô biên pháp này
Thì vào biển Đa văn
Thành tựu môn Tổng trì.
Lại nghe tiếng hư không
Đem hoa cúng dường Phật
Thành tựu thắng công đức
Đại bi thần thông thuyết.
Lại nghe tiếng hư không
Khen ngợi thân Như Lai
Chỗ sinh và chủng tộc
Tiếng nói đều thù thắng.
Như loài chúng sinh ấy

* Trang 772 *
device

Thần thông tùy loại nói
Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân
Hoặc sắc, hoặc thanh thảy
Co duỗi hoặc cúi ngửa
Hiện bày đều thù thắng.
Như Lai vượt thế gian
Mà làm đèn thế gian
Thị hiện các sắc tượng
Đều là Phật thần thông.
Phàm phu ưa luyến sắc
Vì hiện các thứ thân
Tùy theo loài chúng sinh
Nói sắc không kiên cố.
Nếu người nhiều chấp trước
Như Lai hiện thần lực
Tùy họ khí, phi khí
Dạy họ pháp đối trị.
Chúng sinh từ nhiều đời
Chưa từng cúng dường Phật
Kiên cường khó điều phục
Đem địa ngục bảo họ.
Nếu người mê nghiệp đạo
Cố chấp ưa hý luận
Đức Phật khiến họ nghe
Pháp dứt chấp hý luận.
Lại nghe tiếng hư không
Nhãn tánh quyết định không
Không đến cũng không đi
 Không tướng, không sở hữu.
Lại trăm ngàn chúng sinh
Nghe hư không diễn thuyết
Nhục nhãn và Tuệ nhãn
Cho đến nói Pháp nhãn.

* Trang 773 *
device

Sức thần biến của Phật
Nghe tiếng nói giới, định
Trí tuệ và giải thoát
Tiếng giải thoát tri kiến.
Chúng sinh có nhiều loài
Hiện thần biến đúng chỗ
Dùng ngôn ngữ tùy loại
Diễn thuyết pháp chân thật.
Nếu có các chúng sinh
Thích tu thí, giới, nhẫn
Thần thông tùy loại nói
Tiếng thí, giới, nhẫn nhục.
Sức thần biến của Phật
Tùy căn tánh chúng sinh
Vì họ rộng phân biệt
Khiến thọ trì diễn thuyết.
Do thần biến của Phật
Nghe nói uẩn, giới, xứ
Trói, mở hoặc gần, xa
Tướng địa vị sai biệt.
Lại nghe nói các địa
Vô lượng trí chiếu sáng.
Lại nghe phiền não tập
Có lìa, có chẳng lìa.
Do thần biến của Phật
Nghe nói tánh trời, người
Do nghiệp quả chẳng đồng
Thọ sinh có sai biệt.
Hoặc nơi chúng nữ nhân
Hóa thân nữ xinh đẹp
Hư không nói nên chán
Người nghe trừ lòng dục.
Nếu nơi xá-lợi Phật

* Trang 774 *
device

Có lòng sâu tin tưởng
Đức Phật liền ứng hiện
Vì nói pháp vô thượng.
Câu-luật-đà, Ca-diếp
Kiếp-tân-na, Nan-đà
Ma-ha Ca-diếp-ba
Và Kiều-trần-na thảy
Tùy chỗ họ ưa thích
Nghe nói pháp Thanh văn.
Trời và A-tu-la
Cùng các chúng Dạ-xoa
Quyến thuộc Tỳ-lị-ca
Vô lượng Cưu-bàn-trà
Do Phật lực được nghe
Thần chú đà-la-ni:
Nhứt trí tỉ. Tất trí tỉ. Y ra tô y ra. Ô nang tỉ. Mạn nang tỉ. Ô xí. A nộ xí. A khất sai la mang nang di. Đà la ni nễ sắc tra nễ danh. Đa ca nễ. Y danh mãn đa ra. Nễ ha ra. A bất rị bộ để. Nễ ra a sát ra. Vi gia khất lí dạ đế. A sát ra phược ra nhĩ đế. Ca ra phạ hê ninh. Tát nhương vi xà ni để nhương nẳng. Bát ra xá tát đế xá tát đa. Bát ra xá tát đa. Đa ra nghiệt đa bộ danh. Ám phạ ra ám phạ ra. Li la phạ nẳng thất giả. Chất đa vi phạ nhĩ đa. Chất đa a nan đa. Ô bế rạ ha phạ nhĩ đa bộ danh. Nang nam. Ca na a ca ni vi phạ nhĩ đa. Thất li sắc tra. A ma la ninh ma la. Phất lý để nẳng ra thủy giả. Ha ha lý. Ma ma lý. Phư ra ni. Để sắc tra. Chước sô ni ha ra. Ô địa ri đa phạ chỉ. An tra ri. Cú tra ri. Kế đô. Tô kế đô. Tố phả ra nễ. Ca ra nễ. Cú tố ma nễ duệ. Ca ca lê. Khước khư lê. Ninh bát la mộ lê. Để sắc tra hê. Đà la ni. Na ca ni ha ra. Bát ra la dã để. A để bát ra la dã để. Án đa ra bát đề. Án đa ra đa phạ địa thất giá. Ha hê ri. Ma khư lý. Y ni tam bà lê. Để sắc tra hê. Đà-la-ni. Trấm bộ lô nhã đề.
Lại dùng nhiều tiếng hay
Của Tỳ-sa-môn vương
Đề-đầu-lại-tra thảy

* Trang 775 *
device

Nói chú pháp chân thật.
Vô lượng tiếng như vậy
Phật thần thông tuyên nói
Thần thông đã vô lượng
Sở thuyết cũng vô biên.
Hoặc ở cõi không Phật
Sức thần thông biến hóa
 Thân Phật và Thánh chúng
Như việc thấy hôm nay.
Trong chẳng nghĩ bàn cõi
 Hiện vô lượng biến hóa
Mới sinh đi bảy bước
Bỏ ngôi vua xuất gia
Đạo tràng thành Chánh giác
Suy gẫm pháp đã được
Vì chúng chuyển pháp luân
Thị hiện nhập Niết-bàn,
Và dùng sức thần thông
Diễn thuyết các thứ pháp
Khiến vô lượng chúng sinh
Thành tựu trí thù thắng.
Lúc ấy Đức Phật hiện
Chúng Phạm thiên vây quanh
Diễn nói bốn Nhiếp pháp
Sáng thêm bốn Nhiếp hạnh.
Lúc ấy Đức Phật hiện
Chúng Long vương vây quanh
Diễn nói lỗi hận thù
Khiến họ bỏ lòng giận.
Lúc ấy Đức Phật hiện
Chúng Dạ-xoa vây quanh
Diễn nói lỗi tổn hại
Khiến bỏ lòng tổn hại.

* Trang 776 *
device

Lúc ấy Đức Phật hiện
A-tu-la vây quanh
Vì nói lỗi đấu tranh
Khen ngợi tu nhẫn nhục.
Lúc ấy Đức Phật hiện
Ca-lâu-la vây quanh
Diễn nói lỗi sai trái
Khen ngợi lòng hòa hợp.
Lúc ấy Đức Phật hiện
Càn-thát-bà vây quanh
Dùng vô biên ái ngữ
Ca ngợi Đức Như Lai.
Lúc ấy Đức Phật hiện

Ma-hầu-la vây quanh
Quở trách pháp ngoại đạo
Khen ngợi lời Phật dạy.
Lúc ấy Đức Phật hiện
Chúng quỷ thần vây quanh
Cùng ca ngợi Như Lai
Những công đức hy hữu.
Đức Phật hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sinh
Nghe nói nhãn tận biên
Rốt ráo hay thông đạt.
Thế Tôn hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sinh
Nghe nói nhãn sinh biên
Rốt ráo hay thông đạt.
Như Lai hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sinh
Nghe nói nhãn biên tế
Rốt ráo hay thông đạt.
Đạo Sư hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sinh
Nghe nói nhãn lưu chuyển
Rốt ráo hay thông đạt.
Đại Hùng hiện thần biến

* Trang 777 *
device

Khiến trăm ngàn chúng sinh
Nghe nói nhãn tịch tĩnh
Rốt ráo hay thông đạt.
Đại Lực hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sinh
Nghe nói nhãn vô sinh
Rốt ráo hay thông đạt.
Đại Từ hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sinh
Nghe nói nhãn vô hữu
Rốt ráo hay thông đạt.
Đại Bi hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sinh
Nghe nói nhãn tịch diệt
Rốt ráo hay thông đạt.
Ứng Cúng hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sinh
Nghe nói nhãn vô ngã
Rốt ráo hay thông đạt.
Biến Tri hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sinh
Nghe nói nhãn vô nhân
Rốt ráo hay thông đạt.
Lưỡng Túc hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sinh
Nghe nhãn không chúng sinh
Rốt ráo hay thông đạt.
Thiện Thệ hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sinh
Nghe nhãn không thọ mạng
Rốt ráo hay thông đạt.
Vô Thượng hiện thần biến
Khiến trăm ngàn chúng sinh

* Trang 778 *
device

Nghe nhãn không dưỡng dục
Rốt ráo hay thông đạt.
Điều Ngự hiện thần biến
Rộng vì các chúng sinh
Quở trách nơi thế trí
Chẳng cho ưa mến nó.
Thế Đăng hiện thần biến
Rộng vì các chúng sinh
Quở trách nơi thế lợi
Khen công đức vô vi.
Đức Phật hiện thần biến
Rộng vì các chúng sinh
Quở trách trí hữu lậu
Khen ngợi tuệ vô lậu.
Như Lai hiện thần biến
Rộng vì các chúng sinh
Quở trách thế gian thiền
Khen ngợi định xuất thế.
Thế Tôn hiện thần biến
Rộng vì các chúng sinh
Quở trách giới hữu lậu
Khen học xứ vô lậu.
Đạo Sư hiện thần biến
Rộng vì các chúng sinh
Quở trách lỗi tâm nhỏ
Khen ngợi đức tâm lớn.
Đại Hùng hiện thần biến
Khen ngợi tu thân giới
Tu tâm và tu tuệ

* Trang 779 *
device

Vô lậu cùng vô y.
Đại Lực hiện thần biến
Khen ngợi đạo diệt khổ
Người ham mê hý luận
Bị chư Phật quở trách.
Đại Từ hiện thần biến
Rộng vì các chúng sinh
Phân biệt nhãn dứt lỗi
Khai thị tướng tịch diệt.
Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý
Sắc, thanh, hương, vị, xúc
Cho đến âm thanh, danh
Tất cả đều như vậy.
Đại Bi hiện thần biến
Rộng vì các chúng sinh
Người tuổi trẻ khỏe mạnh
Chỉ dạy vô biên lỗi.
Đại Bi hiện thần biến
Rộng vì các chúng sinh
Người sinh xứ kiêu dật
Chỉ dạy vô biên lỗi.
Đại Bi hiện thần biến
Rộng vì các chúng sinh
Người thọ dụng phóng dật
Chỉ dạy vô biên lỗi.
Đại Bi hiện thần biến
Rộng vì các chúng sinh
Người tự tại phóng dật
Chỉ dạy vô biên lỗi.
Đại Bi hiện thần biến
Rộng vì các chúng sinh
Người phóng dật nơi sắc
Chỉ dạy vô biên lỗi.

* Trang 780 *
device

Đại Bi hiện thần biến
Rộng vì các chúng sinh
Những người nữ phóng dật
Chỉ dạy vô biên lỗi.
Đại Bi hiện thần biến
Rộng vì các chúng sinh
Phóng dật nơi y phục
Chỉ dạy vô biên lỗi.
Đại Bi hiện thần biến
Rộng vì các chúng sinh
Phóng dật nơi rượu say
Chỉ dạy vô biên lỗi.
Đại Bi hiện thần biến
Rộng vì các chúng sinh
Làm vua mà phóng dật
Chỉ dạy vô biên lỗi.
Đại Bi hiện thần biến
Rộng vì các chúng sinh
Nơi giới luật phóng dật
Chỉ dạy vô biên lỗi.
Đại Bi hiện thần biến
Rộng vì các chúng sinh
Phóng dật nơi trí tuệ
Chỉ dạy vô biên lỗi.
Như vậy Phật thần biến
Thiền, xảo, tăng thượng mạn
Giàu, nói giỏi, quyến thuộc
Âm nhạc và ca vịnh
Danh xưng cùng tán thán
Cúng dường với lợi dưỡng
Mỹ diệu, cuống, siểm, kiêu
Vô tàm và vô quý
Cống cao đầy khinh mạn

* Trang 781 *
device

Phóng dật, tham cũng vậy.
Đại Bi hiện thần biến
Khai thị các chúng sinh
Người tâm ý hạ liệt
Dạy họ tưởng thù thắng.
Đại Bi hiện thần biến
Khai thị các chúng sinh
Kẻ tự khinh lui bỏ
Dạy họ sức tinh tấn.
Đại Bi hiện thần biến
Khai thị các chúng sinh
Kẻ tham chấp của cải
Dạy họ pháp tri túc.
Lại hóa cung điện thơm
Cũng hóa cung điện đẹp
Đều có lầu gác tốt
Hóa Phật ngồi trong ấy.
Lại hóa các Thiên nữ
Ở điện hoa Chiêm-bặc
Đều hiện nửa thân mình
Cầm vòng hoa cúng dường.
Lại hóa các Thiên nữ
Ở điện hoa Bà-sư
Đều hiện nửa thân mình
Cầm vòng vàng cúng dường.
Lại hóa Tu-la nữ
Ở cung hoa Ma-lợi
Đều hiện nửa thân mình
Cầm vòng hoa cúng dường.
Lại hóa các Thiên nữ
Ở cung hoa sen xanh
Đều hiện nửa thân mình
Ca ngợi Phật công đức.

* Trang 782 *
device

Lại hóa các Phạm thiên
Ngồi cung điện vàng ròng
Mà hiện cả toàn thân
Tiếng Từ ca ngợi Phật.
Lại hóa các Thiên nữ
Nhiều thứ trang nghiêm thân
Vòng ngọc khua chạm nhau
Vang tiếng khua vi diệu
Nói các pháp hữu vi
Dời đổi không kiên cố.
Người ngu vọng phân biệt
Chẳng biết được như thật
Đồ trang sức phát thanh
Chẳng từ thân tâm ra
Không đến cũng không đi
Cũng không có phương sở
Cho đến nơi sắc tâm
Tất cả đều như vậy.
Người ngu chẳng suy được
Sinh nghi hoặc nơi ấy
Đồ trang sức như vậy
Phát ra âm thanh hay
Vang đến trăm ngàn cõi
Giải thoát vô lượng chúng.
Các người phải quán sát
Trí tự nhiên của Phật
Thân vô biên công đức
Vượt khỏi ái hý luận
Tịch tĩnh không các lỗi
Rời chấp trị tâm lòa
Dùng tướng hảo trang nghiêm
Thân ý đều thanh tịnh.
Các người xem Đức Phật

* Trang 783 *
device

Bước đi như sư tử
Như ngỗng chúa, voi chúa
Thỏa mãn chúng sinh nguyện,
Thành tựu phước thù thắng
Tướng chân thật trang nghiêm
Khiến khắp các chúng sinh
Chiêm ngưỡng không chán đủ.
Các người xem Đức Phật
Đấng đủ đại Từ bi
Dù đem chút vật thí
Cũng được phước vô lượng,
Có thể khiến chúng sinh
Trong trăm ngàn ức kiếp
Cho đến chứng Niết-bàn
Phước quả không cùng tận.
Các người xem Đức Phật
Thành tựu giới vô lậu
Khiến các loài chúng sinh
Đều cung kính đảnh lễ.
Vô lượng chúng chư Thiên
Rời bỏ cung điện mình
Chẳng còn ham vui chơi
Đến thân cận Thế Tôn.
Các người xem quần ma
Kính tin nơi Đức Phật
Hoặc cầm quạt cán vàng
Đứng hầu hai bên Phật.
Năm trăm người con ma
Đem hoa trời duyệt ý
Rải lên trên Đức Phật
Mong cầu Tuệ vô thượng.
Đã từng khen và cúng
Chư Phật thuở quá khứ

* Trang 784 *
device

Ngày nay gặp Thế Tôn
Tất cả đều mừng rỡ
Cũng dùng vô lượng lời
Ca ngợi Đức Như Lai.
Bấy giờ con của ma
Tên gọi là Xả Ái
Đầu tiên ca ngợi Phật
Biết được nhãn tận biên
Cũng rõ nhãn sinh biên
Cho đến nhãn tịch diệt
Lại biết nhãn tận thảy,
Vô biên danh nghĩa cú
Dùng ngôn từ thiện xảo
Diễn thuyết cho chúng sinh
Mà ở trong danh nghĩa
Không chấp không nghi hoặc,
Biết rõ không đến đi
Không giữ cũng không bỏ
Tự tánh thường không tịch
Xa rời nơi văn tự
Cũng không người thọ trì
Đọc tụng và tu hành.
Thuở xưa chư Như Lai
Đã từng chỉ dạy rộng
Chỉ dùng danh tự giả
Mà thật không chỗ nói.
Tự tánh không như vậy
Vượt khỏi uẩn, xứ, giới
Không vọng cũng không chân
Không xứ, không phi xứ
Cho đến ngôn ngữ dứt
Tâm hành xứ cũng diệt.
Những kẻ ngu chấp tướng

* Trang 785 *
device

Thấy Phật có vào thành
Đức Phật rời các tướng
Mà người ngu vọng nhận.
Lúc Thế Tôn vào thành
Nếu có người vui mừng
Đó là nhận thấy tướng
Tất sẽ phải lo buồn.
Nếu rời phân biệt tướng
Thì chẳng thấy vào thành
Chẳng thấy tướng hành động
Được tuệ không phân biệt.
Nếu dùng tướng thấy Phật
Thì thấy có vào thành
Chuyển pháp dạy chúng sinh
Đều phân biệt tất cả.
Nếu dùng tướng thấy Phật
Cho đến lòng vui mừng
Người này ở hạnh ma
Cảnh ma thường hiện tiền.
Nếu dùng tướng thấy Phật
Sẽ thấy tướng đổi khác
Người này tất lo buồn
Được người trí xót thương.
Nơi pháp nếu thấy được
Thì có lo mất pháp
Nơi Phật nếu thấy sinh
Thì có thấy Niết-bàn.
Nếu tu hành nhiều kiếp
Biết rõ tất cả tưởng
Chẳng phân biệt nhập thành
Cũng không tưởng Niết-bàn.
Nếu biết tâm tướng không
Thì ở chỗ Phật đi

* Trang 786 *
device

Chẳng phân biệt vào thành
Cũng không tưởng Niết-bàn.
Nếu người biết như vậy
Thì thấy được chư Phật
Cũng rõ được tánh không
Rốt ráo không sinh diệt.
Trải qua vô lượng kiếp
Phật tu tập khổ hạnh
Để chứng nơi tánh không
Người ngu chẳng biết được.
Lúc Thế Tôn vào thành
Trăm ngàn chúng vây quanh
Nhân phi nhân thảy
Tịnh tâm mà cúng dường.
Nếu trong khoảng sát-na
Suy gẫm nhãn tận biên
Thấu rõ các tướng không
Được phước hơn phước trên
Cho đến phần toán số
Đều không thể bì kịp.
Như vậy nhãn sinh biên
Biên tế và lưu chuyển
Cho đến nơi tịch diệt
Nên biết cũng như thế.
Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tâm
Sắc, thanh, hương, vị, xúc
Cho đến âm thanh, danh
Tất cả đều như vậy.


 

* Trang 787 *
device

Bấy giờ Thế Tôn
Đi vào trong thành
Ngón chân ấn đất
Khắp nơi chấn động
Các núi đều nghiêng
Hướng về phía Phật
Trời, người vì pháp
Đều đến kính lễ.
Lúc Đức Thế Tôn
Đi vào trong thành
Vua trời, vua người
Chúng A-tu-la
Cùng chúng Dạ-xoa
Đều bỏ thành mình
Đến chỗ Đức Phật
Vui vẻ cúng dường.
Ngay lúc Thế Tôn
Đi vào trong thành
Lại có vô lượng
Loài chim giống lạ
Anh vũ, Khổng tước
Ca-lăng-tần-già
Thấy đức thù thắng
Của Phật Như Lai
Vui mừng bay liệng
Trong khoảng hư không
Đều hót những tiếng
Âm thanh vi diệu.
Ngay lúc Thế Tôn
Đi vào trong thành
Do sức công đức
Oai thần của Phật
Làm cho vô lượng

* Trang 788 *
device

Trăm ngàn chúng sinh
Người mù được thấy
Kẻ điếc được nghe
Những người tàn phế
Khiến được toàn vẹn
Người chẳng an vui
Khiến được an vui.
Ngay lúc Thế Tôn
Đi vào trong thành
Ở trong hư không
Nghe nói như vầy:
Nếu đem các tướng
Để thấy Đức Phật
Chẳng gọi là người
Cúng dường Đức Phật,
Cũng chẳng biết rõ
Tánh nhãn tận biên.
Nếu rời các tướng
Để trồng cội đức
Thì biết rõ được
Tánh nhãn tận biên.
Vì biết rõ được
Tánh nhãn tận biên
Thì biết rõ được
Công đức chư Phật.
Nơi nhãn tận biên
Không có chấp tàng,
Nơi nhãn sinh biên
Không có dựa nương,
Nơi nhãn tịch tĩnh
Không có động niệm,
Người này chính là
Thấy được Như Lai.

* Trang 789 *
device

Nơi nhãn sinh biên
Không có phân biệt,
Nơi nhãn biên tế
Không có ý nghĩa,
Nơi nhãn diệt hoại
Không có biểu thị,
Người này chính là
Thấy được Như Lai.
Nơi nhãn vô hữu
Không có nhiễm trước,
Nơi nhãn vô sinh
Không có nhiếp thọ,
Nơi nhãn tịch diệt
Không có chấp trước,
Người này chính là
Thấy được Như Lai.
biết nhãn tận
Nơi căn tu tập,
Vì biết nhãn biên
Nơi căn quyết định,
Vì biết nhãn sinh
Nơi căn tự tại,
Người này chính là
Thấy Đức Như Lai.
Biết nhãn vô hữu
Nên thông đạt sắc,
Biết nhãn diệt hoại
Nên quan sát pháp,
Biết nhãn vô sinh
Nên tu tập đạo,
Người này chính là
Thấy Đức Như Lai.
Vì biết đúng thật

* Trang 790 *
device

Nhãn tận biên tế
Nên cũng biết rõ
Nơi nghiệp sai biệt.
Vì biết rõ được
Nơi nghiệp sai biệt
Người này chính là
Thấy Đức Như Lai.
Vì biết đúng thật
Nơi nhãn sinh biên
Nên cũng biết rõ
Nơi khổ sai biệt.
Vì biết rõ được
Nơi khổ sai biệt
Người này chính là
Thấy Đức Như Lai.
Vì biết đúng thật
Nơi nhãn diệt hoại
Nên cũng biết rõ
Nơi khổ diệt hoại.
Vì biết rõ được
Nơi khổ diệt hoại
Người này chính là
Thấy Đức Như Lai
Vì biết đúng thật
Nơi nhãn vô hữu
Nên cũng biết rõ
Xa rời các tướng.
Vì biết rõ được
Lìa các tướng đây
Người này chính là
Thấy Đức Như Lai.
Vì biết đúng thật
Nơi nhãn vô sinh

* Trang 791 *
device

Nên cũng biết được
Lìa xa tập khí.
Vì biết rõ được
Lìa xa tập khí
Người này chính là
Thấy Đức Như Lai.
Lại biết đúng thật
Nhãn tánh vô thường
Nên cũng biết rõ
Rời nơi chướng ngại.
Vì biết rõ được
Xa lìa chướng ngại
Người này chính là
Thấy Đức Như Lai.
Lại biết đúng thật
Nhãn không văn tự
Nên cũng biết rõ
Nơi Phật trí lực.
Vì biết rõ được
Nơi Phật trí lực
Người này chính là
Thấy Đức Như Lai.
Lại biết đúng thật
Nhãn tánh không đến
Nên cũng biết rõ
Nơi rời các dục.
Vì biết rõ được
Rời lìa các dục
Người này chính là
Thấy Đức Như Lai.
Lại biết đúng thật
Tu tập thiền định
Nên cũng biết rõ

* Trang 792 *
device

Nơi rời phiền não.
Vì biết rõ được
Nơi rời phiền não
Người này chính là
Thấy Đức Như Lai.
Người này cũng được
Thành tựu những trí:
Nhãn tiền tế trí
Nhãn vô trụ trí
Nhãn vô sinh trí
Phật thần thông trí,
Nhãn hạ liệt trí
Nhãn thù thắng trí
Trí hạ liệt trí
Trí thanh tịnh trí,
Giới thanh tịnh trí
Thân luật nghi trí
Thanh thanh tịnh trí
Ngữ luật nghi trí,
Tâm thanh tịnh trí
Xứ sai biệt trí
Chư tâm pháp trí
Tâm quá thất trí,
Nghiệp thanh tịnh trí
Tâm luật nghi trí
Trí quá thất trí
Thanh thanh tịnh trí,
Uẩn sai biệt trí
Uẩn nhân duyên trí
Nhãn biến tri trí
Khổ xuất sinh trí,
Vô lậu giới trí
Giới nhân duyên trí

* Trang 793 *
device

Khổ nhân duyên trí
Khổ nhân tận trí,
Chư hữu vi trí
Tận vô tận trí.
Lại biết đúng thật
Mười hai nhân duyên
Hữu sở hành trí
Vô sở hành trí
Hữu tướng, vô tướng
Hữu vi, vô vi
Kiến lập nhiếp thọ
Tự tha tâm trí.
Lại biết đúng thật
Nhãn tận sinh biên
Biên tế tịch tĩnh
Cho đến lưu chuyển
Vô hữu vô sinh.
Tánh của tịch diệt
Khiến các chúng sinh
Được trí thanh tịnh
Các thế lực trí
Và tinh tấn trí.
Lại biết đúng thật
Nhất dị môn trí
Trí biết ý thích
Của các chúng sinh.
Lại biết đúng thật
Ý thích thù thắng
Của các chúng sinh
Tâm thanh tịnh trí
Nghiệp dị thục trí
Chư căn giới trí
Tâm biến dị trí

* Trang 794 *
device

Tuệ giải thoát trí
Biến giải thoát trí
Thắng biện tài trí.
Lại biết đúng thật
Các chúng sinh ác
Người chẳng thích pháp
Khiến họ khát ngưỡng
Lại biết đúng thật
Nơi các nghĩa lý
Biết thời tu tập
Không có giải đãi.
Lại biết đúng thật
Các thần thông lực
Phân tích các pháp
Không có chướng ngại.
Lại biết đúng thật
Những nghĩa rộng lớn
Cùng với ngôn giáo
Đều liền hiểu rõ.
Lại biết đúng thật
Bạn lành cùng ở
Y phục uống ăn
Đều có tiết lượng.
Lại biết đúng thật
Nơi các vô tác
Pháp Đà-la-ni
Đều siêng tu tập.
Lại biết đúng thật
Thân tâm không lỗi
Xa lìa tăng giảm
Cầu đạo vô thượng.
Lại biết đúng thật
Oai lực thần thông

* Trang 795 *
device

Ở trong hư không
Hiện thân biến hóa
Thành tựu vô lượng
Trăm ngàn chúng sinh
Đều khiến vui mừng
Phát tâm tịnh tín.
Với chư Như Lai
Trí thích tôn trọng,
Nơi pháp lìa dục
Trí thích tu tập,
Nơi các Thánh chúng
Trí thích cúng dường,
Nơi đại Bồ-đề
Trí thích hồi hướng,
Nơi Đà-la-ni
Trí thích diễn thuyết,
Nơi các ý lạc
Trí khéo quan sát,
Nơi định Thánh nhân
Trí khéo biết rõ,
Nơi các hộ niệm
Trí hay quyết định,
Nơi tâm vô biên
Trí khéo nơi nhập,
Nơi tụng vô biên
Trí hay diễn thuyết,
Nơi các dục kết
Trí hay giác ngộ,
Nơi hàng hạ liệt
Trí chẳng đọa lạc,
Nơi ác tri thức
Trí phải xa lìa,
Nơi Thiện tri thức

* Trang 796 *
device

Trí hay thân cận,
Nơi các vấn đáp
Trí hay quyết trạch,
Nơi xứ phi xứ
Trí hay hiểu rõ,
Nơi địa, phi địa
Trí hay biết rõ,
Nơi thượng, trung, hạ
Trí hay phân biệt:
Những trí hữu vi
Và trí vô vi,
Trí nơi sự vật
Trí phi sự vật,
Trí nơi nhiếp thọ
Trí phi nhiếp thọ,
Trí nơi tu tập
Trí phi tu tập,
Trí nhãn phi nhãn
Trí nhãn cộng tướng,
Trí nhãn sai biệt
Trí nhãn tự tánh.
Nhĩ, tỷ, thiệt, thân
Cho đến thanh danh
Hai mươi lăm pháp
Cũng đều như vậy.
Nếu người suy gẫm
Nhân duyên tánh nhãn
Chân thật không tịch
Rốt ráo vô ngã
Người này có thể
Thành tựu chân thật
Quyết định trí tâm
Chánh định như vậy.

* Trang 797 *
device

Nếu người suy gẫm
Nhân duyên khởi nhãn
Quyết định biết rõ
Tướng nhãn vô thường
Người này có thể
Biết rõ đúng thật
Nhãn và nhân duyên
Rốt ráo không có.
Nhĩ, tỷ, thiệt, thân
Cho đến thanh, danh
Hai mươi lăm pháp
Cũng đều như vậy.
Lúc Đức Thế Tôn
Đi vào trong thành
Ngón chân ấn đất
Hiện sự hy hữu
Nay tôi nói lược
Chút phần công đức
Khiến khắp chúng sinh
Người nghe vui mừng.
Bậc Thầy Trời Người
Từ một lỗ lông
Xuất hiện vô lượng
Trăm ngàn quang minh
Mỗi mỗi quang minh
Khắp vô lượng cõi
Vì các chúng sinh
Mà làm Phật sự.
Nếu người thuở xưa
Cúng dường chư Phật
Lâu dài tu hành
Bố thí, trì giới
Người ấy được nghe

* Trang 798 *
device

Lời nói như đây
Về sự thần biến
Vui mừng mến thích.
Nếu người biết rõ
Chư Phật thần biến
Chẳng phải sở hành
Của hàng Thanh văn
Người ấy được nghe
Thần biến như vậy
Sẽ sinh tín giải
Phát tâm hy hữu.
Bậc Thầy Trời Người
Sức chẳng nghĩ bàn
Hiện ra như vậy
Các thứ thần biến
Hay khiến vô lượng
Trăm ngàn chúng sinh
Thân cận cúng dường
Nơi chư Như Lai.
Bậc Thầy Trời Người
Sức chẳng nghĩ bàn
Diễn nói vô lượng
Trăm ngàn Khế kinh
Khiến các chúng sinh
Nghe lời đã nói
Sinh lòng tín thọ
Khởi tâm vui mừng.
Lúc Đức Thế Tôn
Đi vào trong thành
Dùng sức thần thông
Ở trong hư không
Nói lời như vầy:
Biết nhãn tận biên

* Trang 799 *
device

Cho đến tịch diệt
Nhãn tánh sở nhân
Chẳng đến, chẳng đi
Rốt ráo không tịch.
Nhĩ, tỷ, thiệt, thân
Cho đến thanh, danh
Hai mươi lăm pháp
Cũng đều như vậy.
Lúc Đức Thế Tôn
Đi vào trong thành
Ở trong hư không
Phát tiếng vi diệu
Khen ngợi Như Lai
Các thứ danh hiệu
Khiến cho đại chúng
Sinh lòng tin hiểu.
Đấng Nhân Trung Tôn
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Xô dẹp quân ma,
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì hàng phục được
Tất cả chúng tà.
Đấng Nhân Trung Tôn
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Xô dẹp tham dục,
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì rời bỏ được
Tất cả tham dục.
Đấng Nhân Trung Tôn

* Trang 800 *
device

Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Xô diệt hận thù,
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì rời bỏ được
Tất cả hận thù.
Đấng Nhân Trung Tôn
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Xô dẹp ngu si,
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì rời bỏ được
Tất cả ngu si.
Đấng Nhân Trung Tôn
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Xô dẹp kiêu mạn,
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì rời bỏ được
Tất cả kiêu mạn.
Đấng Nhân Trung Tôn
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Xô dẹp hờn giận,
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì rời bỏ được
Tất cả giận hờn.
Đấng Nhân Trung Tôn
Đời hiện tại nay

* Trang 801 *
device

Gọi là Pháp Vương
Xô dẹp tật đố,
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì rời bỏ được
Tất cả tật đố.
Đấng Nhân Trung Tôn
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Xô dẹp hư cuống,
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì rời bỏ được
Tất cả hư cuống.
Đấng Nhân Trung Tôn
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Xô dẹp kiến chấp,
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì rời bỏ được
Tất cả kiến chấp.
Đấng Nhân TrungTôn
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Xô dẹp hý luận,
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì rời bỏ được
Tất cả hý luận.
Đấng Nhân Trung Tôn
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương

* Trang 802 *
device

Chánh pháp thanh tịnh,
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì hiểu rõ được
Chánh pháp thanh tịnh.
Đấng Nhân Trung Tôn
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Thông đạt các nghiệp,
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì hiểu rõ được
Tất cả các nghiệp.
Đấng Nhân Trung Tôn
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Đầy đủ thần thông,
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì thành tựu được
Oai đức thần thông.
Đấng Nhân Trung Tôn
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Đủ Ba-la-mật-đa,

Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì thành tựu được
Sáu Ba-la-mật-đa.
Đấng Nhân Trung Tôn
Đời hiện tại nay
Gọi là Pháp Vương
Rõ thấu các hạnh,

* Trang 803 *
device

Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì rõ thấu được
Tất cả các hạnh.
Đấng Nhân Trung Tôn
Đời hiện tại nay
Hiệu Sinh Thanh Tịnh
Quang minh Tổng trì,
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì thành tựu được
Thọ sinh thù thắng.
Đấng Nhân Trung Tôn
Đời hiện tại nay
Hiệu Sắc Thanh Tịnh
Quang minh Tổng trì,
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì thành tựu được
Diệu sắc thù thắng.
Đấng Nhân Trung Tôn
Đời hiện tại nay
Hiệu Thân Thanh Tịnh
Quang minh Tổng trì,
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì thành tựu được
Sắc thân thù thắng.
Đấng Nhân Trung Tôn
Đời hiện tại nay
Hiệu Tánh Thanh Tịnh
Quang minh Tổng trì,
Nếu người được nghe

* Trang 804 *
device

Danh hiệu như vậy
Thì thành tựu được
Chủng tộc thù thắng.
Đấng Nhân Trung Tôn
Đời hiện tại nay
Gọi là Danh Xưng
Quang minh Tổng trì,
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì thành tựu được
Danh xưng rộng lớn.
Đấng Nhân Trung Tôn
Đời hiện tại nay
Hiệu là Bố thí
Trì giới, Nhẫn nhục
Tinh tấn, Thiền định
Trí tuệ, Tổng trì,
Nếu người được nghe
Danh hiệu như vậy
Thì thành tựu được
Bố thí, Trì giới
Cho đến Trí tuệ
Đà-la-ni môn.

Đấng Nhân Trung Tôn
Đời hiện tại nay
Hiệu là Pháp Vương
Thành tựu không tánh
Nếu người thọ trì
Danh hiệu như vậy
Thì diễn thuyết được
Nghĩa chư pháp không.
Đấng Nhân Trung Tôn
Đời hiện tại nay

* Trang 805 *
device

Hiệu là Pháp Vương
Thành tựu vô ngã
Nếu người thọ trì
Danh hiệu như vậy
Thì diễn thuyết được
Nghĩa không sinh diệt.
Đấng Nhân Trung Tôn
Đời hiện tại nay
Hiệu là Pháp Vương
Nhãn tịnh Tổng trì,
Nếu người thọ trì
Danh hiệu như vậy
Thì diễn thuyết được
Nghĩa nhãn tận biên.
Nhĩ, tỷ, thiệt, thân
Cho đến thanh, danh
Hai mươi lăm pháp
Và những hoa hương
Đèn, lọng, y phục
Thảy đều như vậy.

* Trang 806 *
device

 
Đại Tập 42 - Bộ Bảo Tích I - Số 310 (Quyển 1 - 40)