LOGO VNBET
KINH ĐẠI BẢO TÍCH

QUYỂN 7
Hán dịch: Đời Đại Đường, Tam tạng Pháp sư Bồ-đề-lưu-chí.
 
Pháp hội 2: VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM (Phần 4)

Phẩm 3: THANH TỊNH ĐÀ-LA-NI (Phần 2)

 
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Chư Thiên thần ở núi Kê-la-bà có thể làm cho người thuyết pháp được sáu căn thanh tịnh, giúp ngữ nghiệp người thuyết pháp được tương tục không gián đoạn.
Đức Phật liền nói thần chú:
–Bát ra đa bát đát để. Phệ rô chiết na phiệt để. Một đà mạt để. Phược tô mạt để. Đạt ma mạt để. Át tam bát ra mưu sa phiệt để. Việt bá san nại rị thiết nẵng phiệt để. Ô ba tăng hà ra niết đệ xa phiệt để.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Các vị Thiên thần ở rừng Ta-la, có thể làm cho thân ngữ ý nghiệp của những người thuyết pháp đều thanh tịnh, làm cho tiếng tăm trong suốt, thanh tao, khả ái và có thể truyền cho lời ái ngữ, lời hòa thuận.
Đức Phật liền nói thần chú:
–Niết ra lam ba a nghiệt ra yết lê. Khất sái ma tỳ chế duệ. Niết bá ta phiệt để. Niết hà ra phiệt để. Ô xà phiệt để. Ô ba nẳng danh để. Ô ba tăng hà ra yết ra ni. A vó xả tha. Y hà đà ra ni mục khể. Đạt ma mục khê. Đạt ma ba tra lê.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Có các vị Thiên thần ở phía Nam núi Tuyết giúp thêm sức lực cho những người thuyết pháp, những người siêng tu hành pháp này, những người mong cầu pháp này, những người ưa thích pháp này.
Đức Phật liền nói thần chú:

* Trang 133 *
device

–Yết rị da nẵng át tha vi tác nhã nễ. Kiêu xa rị da nộ nghiệt đế. Ô bá da tăng ngật rị tứ đế. Vi ninh mục đế. Phiến đa bát Như Lai vi tác ra nễ. Ô bá ta da xa phiệt để.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Có các vị Thiên thần ở bờ đại hải, vì nghe pháp nên làm cho các Pháp sư được an lạc. Đức Như Lai vì muốn lợi ích cho họ nên nói câu thần chú này. Thiên Đế Thích cũng có thể truyền cho họ những câu thần chú này. Thần chú đây là những câu có thể nhiếp triệu Đế Thích…
Đức Phật liền nói thần chú:
–Ma khí bát để. Ma tô mãng để. Nê bã a ra nhã. Xá chí bát để. Tát bà a tô ra nẵng. Niết ra già đa nễ. Mạt nhi sái dã. Tố bát ra để sắc sĩ đa. Bát ra mãng a ra na nỗ tỉ. A tố ra nẳm. Nê phược nẳm a địa bát thầm. Tát nã. Bố ra tắt ngật rị đổ tứ niết. Nê vi tứ thử bả tế. Phược ta phược tát na. Bố lãng nại ra đô. Đa bế tứ a tố ra tát na. Đọa nặc a khất lâm. Đa phược bát thi chủy. Vi đồ dựng tứ đa. Ma ha tố ra. A tố lệ na ra bát ra diễn để. Tị đa đa ra tất đa. Na la địa thâu địa xa. Na mãng bột đà tứ dã. Dó át để sử duệ. Nẵng ma ngúc đa ra. Ma ha dã xá. Nê phược a tố ra tứ danh. Tăng nghiệt ra danh. Bột đà nhiếp đà. A nậu đa la. Thất ra mạt tư. Nê phược vi thệ da. Na ma bột đà để nẵng mãng tư. Tấn yết ra ma xiển na tư mạt nẳm. Bột đà nang danh nẳng phược tứ đa. Vi thệ duệ tố. Đa đa nên phược. A tố ra thất giả. Vi ninh đa phạm. Ngật lý đa đế. Ra khất sa nê phược nẳm. Ma nỗ sa nẳm. Ra khất sa vó na. Dục ế ha. Đạt ma nễ nê thế. Ô đa lang để. Tô bát ra để sắc sỉ đa. Ninh ngật lý tứ đa. Đa phược dạ a tố ra. A ra khứ sái ta dược xoa khẩn na ra. Nẵng già cưu bàn tra bộ đa đa nễ. Tỳ xá giá na nẵng ra đa tha. A giả la tất thả nẵng. Bát ra bát đô tứ. Ấn na ra ấn na ra. Bố ra tắt ngật lý đa. A để nghiêm tỳ ra. Phiến thẻ giả. A nghiệt ra bố lộ sa. Tế vó nang. Bát ra nhương mạn đô tứ. Nê mạt na ra. Bột địa ma ta tha vi thứ lộ đa. A mạt xả ế ha. Tố đa ra tứ thị. A ra khất sa mạt na tứ đa. Ta ha tát ra nê đa ra. Tố mục khê am bá ta lệ. Bát rị phược lý đa. Ô ba muộn nhương tát phược cam yết nang. Bố ra mê tứ đổ tứ danh. Giả ngật rị đảm. A để bát thỉ giá. A nỗ bát ra một đa. A giả tố bát rị để sắc sỉ đa. Ngật lý chiêm tứ. Cứ xá lam bố ra mê. Ma nộ thế số. Mang tứ bát để. Bố ra phược hư mâu tứ.

* Trang 134 *
device

Nê phược nẫm. Bố thệ ấn để. Đáp phược mang nộ sá. Bột đà tứ dã ngật rị đắc phược. Tát đắc ca lam. Bố xà bệ sát để. Đế mạc hô. Ma ha phược mãng ninh. Vi giả lam bá phược nan giả. Tố thứ bá để. Nê phược lai dã tứ. Mãng địa dã tứ thị. Dã khứ sớ tứ bá lý phược lý đỗ. Bát ra lạm ma. Ha rị ma hồng giả. Đa phược tứ ca. Vi xá na a ngật ra phược tứ. Ta đa để ma để. Tố ra đa bát ra để. Ta ra đa ta đa tha. Bát ra bộ tát kiến đà. A nễ ra giả mãng ra giả. Ma ha ma nghê. Ma ha tát kiến đà. Ma ha kế đô. Tố bát ra địa giả. Ma ha ma ra. Ế đế dược xoa. Ma ha đế nặc. A ra khất sằn để bá phược nam đa phược. Ma hộ dược xoa bát rị phược lộ. Duệ na thâu bá tứ phược ta phược. Ma tố tát phược phược tố để nặc. Ma ha đế nặc ma ha ngưỡng nễ. Ma ha bát ra ha ra nộ chế phược. A vó tứ ta na gia đa thế phược giả. Tố danh rô mộ ra đà nễ. Đa phược phược ta phược. Tát phược nê phược. Bố ra tắt ngật rị đỗ. Thứ bà để. Bà phược nẳng ô bà ta. Bát ra ma muộn giả tứ. Để nặc ta.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Thần chú này là những câu có thể nhiếp triệu Thiên đế… Nếu các Bồ-tát hướng đến Bồ-đề, sau đó vì nhiếp thọ chúng sinh mà an trụ trong nhiếp pháp, do thần chú trên đây nên sẽ được Thiên đế Thích… truyền thọ các câu thần chú.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Gì là những câu có thể nhiếp triệu Tứ Thiên vương và các quyến thuộc?
Đức Phật liền nói kệ:
Dạ-xoa không giận não
Người tu tập pháp này
Trưởng tử vua Đa Văn
Cha con đều cung kính.
San-xà-già, Da-xoa
Các đoàn quân lữ mạnh
Thường ủng hộ những người
Nơi pháp này ưa thích.
Trì Quốc đại thân vương
Hằng đem quyến thuộc theo
Thường ủng hộ những người

* Trang 135 *
device

Khéo diễn thuyết pháp này.
Quyến thuộc thần Xú Mục,
Tự mình và quân chúng
Tất cả sẽ ủng hộ
Người tu tập kinh này.
Tăng Trưởng đại Thiên vương
Quyến thuộc và quân lữ
Đều thường theo vệ hộ
Người ưa thích pháp này.
Thần La-sát Tràng Phan
La-sát Đại Tràng Lực
Đều ở tại phương Đông
Nhiếp vào câu chú này.
Tự mình và quyến thuộc
Thường gần gũi thủ hộ
Người đọc tụng thọ trì
Pháp môn thậm thâm này.
Thần Hề-ly-mạt-để
Lam-bà, Tỳ-yết-giá
Và thần Tát-đà-đa
Đồng ở tại phương Nam
Hầu hạ Thiên đế Thích
Đều nhiếp trong chú này
Thường giúp thêm tinh lực
Cho người trí thuyết pháp.
Và các thần La-sát
Kiếm-ly, Tam-mật-đa
Cùng Già-la-hệ-sí
Với thần Mật-thất-đa
Đồng ở tại phương Tây
Thần chú này nhiếp đến
Tất cả thường ủng hộ
Người thuyết pháp rõ nghĩa.

* Trang 136 *
device

Và các thần La-sát
Thật Đế, Hữu Thật Đế
Tin sâu nơi pháp này.
Đồng ở tại Bắc phương.
Vì muốn họ ủng hộ
Phật nhiếp họ vào đây
Do oai lực Như Lai
Đều chắp tay mà đứng.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Đây là những câu có thể nhiếp triệu Tứ Thiên vương, các quyến thuộc và hàng thị tùng.
Đức Phật liền nói thần chú:
–Tán ninh vi xá nễ. Ma ha tát lê. Ma ha yết nễ. Ma ha yết nhã nễ. Bát ra bộ đa vi thệ duệ. Đà phược xả a nghiệt ra. Ô bá phược tác nễ. A nễ lã tế nẳng đô ta ha. Nẳng nẳng phiệt nang nại xa nễ xá. Chiết đỏa rị lộ ca bá ra nễ. Đổ tứ minh ra nhã nẳng ô chiết tha. A phệ thiết na. Y ha tát mạn phược ha ra thá. Vật ra thệ ninh tiết ra ha. Tát mê chiết đột địa xá.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Những câu gì có thể hàng phục ma Ba-tuần? Ông nên lắng nghe nghĩ kỹ.
Đức Phật liền nói thần chú:
–Mật để lệ. Mật đa ra phược để. Ca lộ ninh. Ca lộ nẳng phược để. Vi bộ để. Vi bộ đa phược để. Bát ra mâu chiết nễ. Bát ra mâu chiết nẳng phược để. Ngật rị đa ngật rị đa phược để. A nộ nghinh danh. A nộ nghinh mãng phược để. Ô bá đa xiết na nễ. Già ma vi phược nhương nễ. Đế rị sắc nẵng ta mâu, châu sát nễ. Nễ tiết rị tứ đa mang ra phược lam. Ôn đa ra nang phược để. Bát ra để dữ đa ra phược để. Ô bế khứ sa nộ ta tứ đế a lam ma nang vi thâu đà nễ. Ninh na ra xá nẵng. A tam mộ ha nễ. Nễ sắc tra bát ra bán giả ninh.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Đây là những câu chú hàng phục ma Ba-tuần. Do những câu chú này, Thiên ma và ma quân không có cơ hội quấy nhiễu.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Gì là những câu có thể nhiếp triệu Đại Phạm thiên? Ông lắng nghe và nghĩ kỹ.

* Trang 137 *
device

Đức Phật liền nói thần chú:
–A địa bát để. Ma ha tất thá nẵng phiệt để. Ta phược viêm ngật rị đa. Tất tha nẵng danh để. Nẵng nẵng ma hộ vi vó đà. Bát ra để dữ bá tát tha nẵng già là nẵng. A địa già tát tha nẵng bát để. Thứ đà tát tha nẵng tiết đỗ. Ta hàm bát để. A địa yết lãng đa. Vi thứ đà nẵng. Thứ bà bát rị. Bát ra thứ bá địa mục đa. Bát ra bột đa thất rị đa. Nễ phược ta nang. Bát ra bộ đa. Bát ra bá. Nễ tiết ra khê đa giá ma. Ta phược tất để già ma. Bát ra để dữ bá tát tha nẵng.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Đây là những câu có thể nhiếp triệu Đại Phạm thiên. Do thần chú này, Đại Phạm thiên có thể truyền thọ cho những người thuyết pháp cả văn cú phạm hạnh thanh tịnh viên mãn.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Gì là những câu Pháp quang minh của Tịnh cư thiên? Ông lắng nghe và nghĩ nhớ kỹ.
Đức Phật liền nói thần chú:
–Vi thâu đà nẵng phược để. Án để ma già rô nễ. Già ma ma phược. Ô ta đả nễ. Bát ra niết danh đa nễ. Bát rị diễn đa. Bát ra để dữ ba tất tha nẵng bát gia. Phược ta nẵng. A lại da vi thâu đà nễ. A nhương bát diễn đa già ra nễ. Án để ma nễ xá. Bát ra để dữ bá tất tha ninh.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Do thần chú này, chư Thiên cõi trời Tịnh cư có thể truyền thọ những pháp tạng của Như Lai cho các Bồ-tát.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Với các Thiên vương, Nhân vương, A-tu-la vương, Ca-lâu-la vương, Long vương, hoặc những hàng quỷ thần oai đức lớn, hoặc oai đức nhỏ, không luận tin hay chẳng tin, Như Lai đều truyền thọ câu Đà-la-ni, làm cho những người đã tin được thêm lớn lòng tin đối với pháp này, những kẻ không tin thì mặc nhiên bỏ đó, chẳng cho họ nói năng, cãi cọ. Lúc diễn thuyết pháp này, nếu có ai đến làm chướng nạn, do thần chú này thì đều hàng phục.
Trong đây gì là những câu thần chú có thể nhiếp thủ người có lòng tin?
Đức Phật liền nói thần chú:

* Trang 138 *
device

–Ngu rô nã lê. A giả bát lệ. Ta phược tỳ niết ha ra. Cú mạt nê. Niết nhương nẵng bát ra để vi rô dị ninh. Chỉ đa san giả nẵng nễ. Chỉ đa bát rị yết danh. Chỉ đa tam bát ra ta nã nễ. Ma nẵng tứ dã. Ha rị sái già ra nễ. Vi nhương nẵng tứ da. A nộ ta phược để. A nộ đạt ma nộ bế khứ sái ninh. Tứ đô san na rị xá nễ. Đa tha a khứ sát ra bát na. Niết nê xá. Thâu địa đa phược để. Dã tha tiết đa. Dã tha nỗ cú lội bá ma. Ô bán mãng niết nê hiệp. Vi thứ địa đa. Đát đa ra già lê. Nẵng giả yết đáp vi diêm. Tam bát ra ta na át tha đổ ta ma. Dã tha nộ cú lại giả mục khê. Ô ba tăng hạ ra dụ nễ xá. A xá da tứ dã. Vi thứ địa gia. Dã tha thứ địa để. La khứ sái nẵng la khứ sái nễ. La khứ sái nẵng phược để. La khứ sái nang vi thâu đà nễ. Bát ra để phệ đà át tha. San na rị xá nễ. Cú xá ra mạo tha tác mê. Ha. Bát ra vi giả duệ. Ta ma ta ra nễ. Ngật rị đa nộ a ra khứ sử. Tát để dã át thế. Tát để dã nẳm. Tố vi thâu địa đế.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Trên đây là những câu nhiếp thủ người có lòng tin thanh tịnh và cũng có thể truyền trao nghĩa lành cho Pháp sư diễn thuyết pháp này.
Như Lai lại nói những câu nhiếp phục người chẳng tin.
Đức Phật liền nói thần chú:
–Khứ sái mê. Khứ sái ma phược để. Mê đa ra bát rị yết ma. Bát ra để giữ ba ta tha ninh. Già lội nang bát ra để lã ta. Tứ đa nỗ kiếm ba. Tán nặc nẵng nễ. Tăng yết ra ha phược tát đỗ. Tứ đa phược tát đỗ. Tán na ra xá nễ. Bát rị phược nặc nễ gia. Phược nặc nễ. Ky ba dương đa ra. Tế phược nễ. Nẵng đát đa ra nê thế tát tha đáp vi gia. Dã đa ra vó yết ra ha phược để nộ. Tát ma tiết lãng đà. Bát ra na lã nễ. Ô ba giá ra san na rị xá nễ. Nễ xá ra dạ vi thứ đà nễ. A đa ma nộ già danh. Bát ra ô ba tăng ha la nễ. Niết danh đa nễ. A nộ ra khứ sa. Bát ra để giữ ba ta tha ninh.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Đây là những câu điều phục người bất tín, chẳng cho họ tạo những lỗi ác, bằng không họ còn ganh ghét pháp lành, huống là đối với pháp vô thượng này. Cho nên Phật vì diệt tất cả những lỗi ác và đoạn trừ tất cả phiền não mà nói câu chú này.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Như Lai thấy chúng sinh, những

* Trang 139 *
device

kẻ không có lòng tin thanh tịnh, hoặc muốn tranh đấu, hoặc muốn tổn hại, hoặc muốn não loạn, mà họ đến gần Như Lai. Như Lai liền biết tâm niệm của họ, theo căn cơ của mỗi người, Như Lai dùng các pháp môn làm cho họ được giác ngộ, cho họ hết những ý nghĩ chẳng lành mà phát khởi các căn lành.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Như Lai an trụ trong mười tám pháp Bất cộng, có thể khéo rõ biết tâm hạnh của chúng sinh và rõ biết những phương pháp để nhiếp độ.
Những gì là mười tám pháp Bất cộng của Phật?
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Từ lúc thị hiện chứng Vô thượng Bồ-đề cho đến nhập Vô dư Niết-bàn, trong thời gian đó Đức Như Lai trọn không lầm lỗi, không lời thô bạo, không quên mất niệm, không có chẳng trạch xả, không các thứ tưởng, không có tâm chẳng định, tinh tấn bất thoái, niệm bất thoái, chí nguyện bất thoái, đẳng trì bất thoái, tuệ bất thoái, giải thoát bất thoái, giải thoát tri kiến bất thoái, tất cả thân nghiệp hành động theo trí tuệ, tất cả ngữ nghiệp nói năng theo trí tuệ, tất cả ý nghiệp là trí tuệ, tri kiến về quá khứ, hiện tại và vị lai đều không trụ trước, không chướng ngại.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Vì Như Lai thành tựu mười tám pháp Bất cộng này nên vô lượng tri kiến thảy đều thành tựu, có thể khai thị diễn thuyết pháp môn thanh tịnh Đà-la-ni này, làm cho những hữu tình bất tín sinh lòng tin thanh tịnh. Làm cho người đã tin được trí thanh tịnh nơi pháp môn này.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Theo chỗ ưa thích, Như Lai dùng các thứ ngôn ngữ để phân biệt giải thuyết môn Đà-la-ni này, nhưng chẳng thể nói được một phần trăm về lý nghĩa dứt nghi của môn Đà-la-ni này, cho đến trăm ngàn muôn ức phần cũng chẳng nói được một. Vì pháp môn này là môn vô lượng, là môn chẳng nghĩ bàn, vì môn này có thể được Nhất thiết chủng trí.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Nay Như Lai dùng vô lượng danh ngôn vì các ông mà khai thị diễn thuyết pháp môn này, muốn cho các ông rõ biết khắp vô lượng môn, được Đà-la-ni.
Đức Phật liền nói thần chú:
–Đát điệt tha a rị duệ. A rị gia phược để. A rị gia nỗ yết đế. Nễ

* Trang 140 *
device

đà ninh. Nễ đà nẵng phược để. Phược đỗ bát đa danh. Phược ra đỗ ky xiết nã già la nễ. A già xá vi thâu đà nễ. A nộ khứ sát ky nễ. A ninh khứ sát ky nễ. A vi tiết đa bát ra danh. A nộ bá tiết để nễ. Niết bạn nẳng bát tha vi thâu đà nễ. Vi gia ba nễ khứ sử bát để. A nộ bá na. Ninh lộ đà bá ra danh. Tát phược nhương niết bạn nẵng. Ninh ba ra xá ninh.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Đây là ấn Đà-la-ni, câu có thể thanh tịnh, câu danh thuyết đặc biệt khác lạ.
Do thọ trì pháp môn Đà-la-ni này, dùng công dụng ít mà có thể chứng Bồ-tát vị, được sai biệt diệu trí và gần đại Bi. Do rõ biết nghĩa nên chứng ngộ được Nhất thiết chủng trí.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Câu Đà-la-ni này là đại lương dược vì có thể phá trừ được các trọng bệnh. Lại có thể trừ diệt vô minh, vô trí, những chướng rất tối tăm. Thuận với minh pháp mà chuyển viên mãn.
Thuận minh pháp gì mà chuyển viên mãn? Nghĩa là vì thuận với minh pháp nên trí viên mãn, mà có thể hiện tiền chứng được trí Túc mạng minh. Vì thuận với minh pháp nên trí thiện xảo, mà được trí Thiên nhãn minh. Vì tùy thuận minh pháp nên xa lìa các phiền não, mà hiện tiền chứng được trí Lậu tận minh. Do đây lại có thể thành tựu tất cả pháp môn Ba-la-mật-đa cho đến Nhất thiết chủng trí.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Ông xem Như Lai có thể khéo thuyết pháp rộng lớn như vậy, khéo viên mãn những phương tiện thiện xảo như vậy.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Như Lai thành tựu đại trí như vậy có thể khéo trụ nơi Nhất thiết chủng trí, mười Lực, bốn Vô sở úy, mười tám pháp Bất cộng. Đây là bảo tạng vô thượng kết tinh của những căn lành đã tu từ vô lượng, vô số ức kiếp. Do đó nên khéo an trụ được nơi những pháp môn này. Nay Như Lai vì các ông khai thị diễn thuyết pháp môn thanh tịnh Đà-la-ni này, để được thành thục Phật pháp.
Nếu có thiện nam, thiện nữ nào phát tâm cầu đến đại Bồ-đề mà muốn tu học theo Phật, muốn ủng hộ Phật pháp, muốn thọ trì vô

* Trang 141 *
device

lượng Pháp tạng của Phật, đối với pháp này phải siêng tu tập chẳng phóng dật, chẳng tham đắm chấp trước nơi ba cõi, phải khéo gia trì Nhất thiết trí, khéo tu tập những phương tiện thanh tịnh nơi sắc, thọ, tưởng, hành, thức, với Thật đế siêng tu tập thanh tịnh, trong các pháp phải thích cầu trí tuệ thanh tịnh.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Vì nội tâm thanh tịnh nên tất cả pháp thanh tịnh; vì nội tâm thanh tịnh nên tất cả pháp tịch tĩnh; vì nội tâm tịch diệt nên tất cả pháp tịch diệt; vì nội tâm không chấp giữ nên tất cả pháp không chấp giữ; vì nội tâm chẳng trụ nên các pháp chẳng trụ; vì nội tâm diệt nên tất cả pháp diệt; vì nội tâm không tạo tác nên tất cả pháp không tạo tác; vì nội tâm không đến không đi nên tất cả pháp cũng không đến không đi.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Những pháp môn đây làm cho các Bồ-tát nội tâm được thanh tịnh. Vì bản tánh tất cả pháp là không phân biệt nên nội tâm cũng chẳng khởi phân biệt, nhưng có thể thọ trì môn thanh tịnh Đà-la-ni, rời bỏ tham lam, sân nhuể, cống cao; được chư Phật khen ngợi; làm Pháp chủ vô thượng tối thắng của chúng sinh. Sẽ có thể chứng được trí thanh tịnh, biện tài không ngăn ngại, nơi tiền hậu tế được trí thanh tịnh, có thể biến ký biệt nhưng hay tùy niệm theo tánh trung đạo và có thể chứng được Vô sinh pháp nhẫn, co thể chứng đạt tánh duyên khởi nguyện thù thắng, có thể thanh tịnh các nguyện hạnh, có thể khắp thọ trì tất cả pháp bất cộng, lời nói ra đại chúng đều tín thọ, có thể chuyển đại pháp luân.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Do được Đà-la-ni nên các Bồ-tát quyết định sẽ chứng Vô sinh pháp nhẫn, được tất cả pháp trí thanh tịnh, nghĩa là tất cả pháp không sinh không diệt. Tất cả pháp đây đều ở trong môn diệt hoại, môn diệt hoại này đồng là tướng không sinh, đã là không sinh thì không diệt. Quán sát như thật vậy rồi, Bồ-tát đối với tất cả pháp xa lìa tất cả tướng. Đã lìa tướng thì chẳng chấp trước, chẳng hý luận.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Đây là các Bồ-tát dùng trí vô sinh khéo quan sát mà có thể chứng nhập các môn Đà-la-ni này, do đây mau chứng được Vô sinh pháp nhẫn, biện tài không ngăn ngại.

* Trang 142 *
device

Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nói kệ rằng:
Nếu pháp hư vọng sinh
Sinh xong tất diệt hoại
Các pháp chẳng phải có
Nắm lấy được cái gì?
Các pháp chẳng phải có
Không có không thể lấy
Pháp chẳng thể nắm bắt
Thì nắm lấy nơi đâu?
Nếu chẳng rõ các pháp
Tự tánh chẳng thể đắc
Người này duyên theo tướng
Chẳng được Đà-la-ni.
Các pháp như hư không
Nên diễn thuyết khai thị
Hư không và khai thị
Cả hai không sở hữu.
Hai thứ này đã không
Các pháp cũng là không
Hiểu pháp được như vậy
Người này được Tổng trì.
Rõ biết không khởi đầu
Chẳng phân biệt giữa, sau
Các pháp rời phân biệt
Tất cả đều là không.
Nếu đã không cứng thật
Chẳng thật chẳng phải có,
Y chân lý các pháp
Nắm lấy đâu thể được!
Rõ các pháp như vậy
Tự tánh không sở hữu
Nay Phật lược nói họ
Được Tổng trì thanh tịnh.

* Trang 143 *
device

Các pháp như hư không
Cũng rỗng đồng hư không
Dùng tuệ thường quan sát
Người này được Tổng trì.
Các pháp không sở hữu
Chẳng sinh cũng chẳng khởi
Không có không thể lấy
Thế nào nắm lấy được?
Tất cả pháp vô tướng
Tự tánh không hý luận
Tất cả đều lìa tướng
Thuyết pháp không sở hữu.
Nếu hiểu được như vậy
Đúng thật lý các pháp
Người này không phân biệt
Mà là nắm lấy được.
Tự tánh của các pháp
Vì không nên chẳng được
Rõ nghĩa không sở hữu
Người này được Tổng trì.
Nếu quán sát như vậy
Không nhiễm tất cả pháp
Trí không không phân biệt
Người này nắm được pháp.
Nghĩa không, nghĩa vô thường
Nghĩa yếm ly, nghĩa khổ
Nếu dùng tuệ hiểu rõ
Người này trí thêm lớn.
Hiển nói không chấp giữ
Nghĩa Niết-bàn như lý
Kiên tâm không phân biệt
Cũng chẳng phân biệt pháp.
Do đây nhận rõ được

* Trang 144 *
device

Các pháp chẳng bền chắc
Là không, không chấp giữ
Tịch tĩnh, không, khó thấy.
Hiểu pháp xong diễn thuyết
Diễn thuyết không phân biệt
Không đắm, không phân biệt
Trì được pháp môn này.
Nếu hiểu pháp tướng rồi
Rõ được là không tướng.
Người này nơi các pháp
Chẳng có tưởng xả ly
Người này rõ được nghĩa
Pháp của Phật đã nói
Nghĩa lý rất bí mật
Người này hiểu theo Phật.
Nếu quán sát đúng lý
Tất cả pháp vô lượng
Xa lìa các số lượng
Hiểu được nghĩa lý này
Nếu quán sát các pháp
Không danh và không tướng
Rõ thấu được nghĩa này
Trí người này thêm lớn.
Các nguyện đều thù thắng
Theo đúng lý quán niệm
Các nguyện và các sắc
Không trụ, chống người ấy.
Rõ nghĩa pháp môn này
Quán sát được đúng lý
Trong nghĩa lý các pháp
Người này không nghi hoặc.
Nếu dùng tuệ quán sát
Tướng của tất cả pháp

* Trang 145 *
device

Quyết định hiểu rõ đó
Người này chứng vô tướng.
Đối với nghĩa lý này
Hiểu rõ khéo an trụ
Được vô úy như vậy
Mau chứng được Phật pháp.
Chẳng hý luận nơi pháp
Bình đẳng không phân biệt
Tương ưng hiểu pháp rồi
Không lầm nghĩa yếm ly.
Tịch diệt không phân biệt
Tịch tĩnh dứt các uẩn
Bình đẳng với các pháp
Được biện tài đúng lý.
Tu tập được Từ bi
Lợi ích các chúng sinh
Khéo tương ưng an trụ
Hiểu được đạo Vô thượng.
Nếu rời tướng chúng sinh
Hiểu được pháp vô ngã
Cùng nghĩa không hý luận
Thật lý chẳng hý luận.
Nếu nghe pháp này rồi
Được lòng tin thanh tịnh
Người này sẽ gặp Phật
Di-lặc Lưỡng Túc Tôn.
Họ làm ta vui mừng
Ở trong chúng hội này
Nghe hiểu được pháp đây
Làm được bậc Hiền thiện.
Người kính mến Như Lai
Thì sẽ không phá hoại
Do nghe được pháp này

* Trang 146 *
device

Được bậc Hiền thiện mến.
Nếu ở trong Hiền kiếp
Muốn được thấy chư Phật
Tu học pháp môn này
Chư Phật đều hoan hỷ.
Muốn thấy Vô Lượng Thọ
Cùng Phật A-súc-bệ
Oai quang đại danh xưng
Phải học pháp môn này.
Nếu muốn thành Bồ-đề
Pháp tịch tĩnh tối thắng
Hoặc cầu ngôi Chuyển luân
Phải học pháp môn này.
Nếu muốn cầu Vô thượng
Môn thiện xảo Tổng trì
Phải học pháp môn này
Tinh tấn chớ phóng dật.
Nếu muốn thành nguyện lớn
Rộng tối thượng thù thắng
Cầu chứng được Bồ-đề
Pháp môn này phải học.
Pháp môn Đà-la-ni
Phật nói trong kinh này
Là ấn pháp vô thượng
Khai thị được các pháp.
Thật nghĩa trong các pháp
Dùng Tổng trì khai thị
Pháp môn hư không này
Giải quyết nghĩa vô biên.
Pháp này khai thị được
Những thiện pháp đã nói
Nghĩa Tổng trì thiện xảo
Do sức Đà-la-ni.

* Trang 147 *
device

Tổng trì là trí tuệ
Trì được tất cả pháp
Nghĩa Tổng trì thiện xảo
Dùng tuệ rõ biết được.
Nơi đây giải thích nhiều
Đã nói rõ Phật pháp
Dùng nghĩa để khai thị
Đạo Bồ-đề vô thượng.
Trí sai biệt thiện xảo
Chính khai thị pháp này
Nếu học tập pháp này
Chứng Bồ-đề vô thượng.
Khai thị văn pháp này
Pháp môn lành vô thượng
Được trí phương tiện rồi
Nên diễn thuyết pháp này.
Chưa từng nói chủng tánh
Vô thượng của các pháp
Nơi nghĩa này phải học
Khai thị pháp cam lộ.
Người trí nếu muốn cầu
Trí vô ngại của Phật
Nếu học tập nghĩa này
Sẽ được trí vô thượng.
Ta ở trong quá khứ
Vô lượng, vô số kiếp
Nếu chẳng học pháp này
Đã chẳng chứng tịch diệt.
Do ta từng cúng dường
Vô lượng trăm ngàn Phật
Do đây rõ biết được
Diễn thuyết pháp vô thượng.
Ta vì các chúng sinh

* Trang 148 *
device

Làm vô biên lợi ích
Các ông cũng nên làm
Sẽ được Tổng trì này.
Nếu có thể rõ biết
Pháp ấn Đà-la-ni
Người trí do một câu
Vào được pháp môn này.
Trí tuệ Phật vô thượng
Cũng không có số lượng
Do Phật đủ trí tuệ
Khai thị được pháp này.
Người trí cầu nơi đây
Liền rõ nghĩa Bồ-đề
Nghĩa của pháp môn này
Nên học pháp vô úy.
Người trí nếu muốn cầu
Tánh trí tuệ rộng lớn
Tôn trọng cung kính Phật
Phải học pháp môn này.
Nếu muốn chuyển pháp luân
Và thổi pháp loa lớn
Người trí đúng chân lý
Cần học pháp môn này.
Nếu muốn phóng quang minh
Soi khắp vô biên tế
Lúc mong cầu Phật pháp
Phải học đúng pháp này.
Với trời, người, thế gian
Nếu muốn làm thượng thủ
Phải cần học kinh này
Quyết định tất cả pháp.
Muốn cầu trí rộng lớn
Phát khởi các công đức

* Trang 149 *
device

Thích cầu trí tuệ Phật
Phải học theo pháp này.
Muốn học theo pháp môn
Thích cầu trí tuệ Phật
Vô thượng không hý luận
Phải học nghĩa lý này.
Nếu muốn thích khai thị
Vô ngại trí thuyết pháp
Tu học pháp này rồi
Sẽ nói pháp cam lộ.
Nếu muốn soi muôn ức
Vô lượng, vô biên cõi
Người này phải khéo tu
Giáo pháp của kinh này.
Pháp môn vô thượng đây
Trừ sạch được các pháp.
Trong kinh này đã nói
Tất cả pháp thanh tịnh.
Đấng chủng trí Thế Tôn
Diễn thuyết pháp rộng lớn
Vì Bồ-tát mà nói
Kinh này là vô thượng.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Do đây nên Bồ-tát sau khi ưa thích giáo pháp này rồi, vì nhiếp thọ pháp này cho được dài lâu, lại vì thương xót chúng sinh, nên biên chép, thọ trì, đọc tụng.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Nếu có người được nghe pháp này, thường có quan niệm kính mến Như Lai, những người này sẽ được vô biên Pháp tạng của Như Lai, sẽ được các môn Đà-la-ni và đầy đủ biện tài, mau được tự tại đối với tất cả pháp, sẽ nhiếp thọ đầy đủ Phật độ trang nghiêm chẳng nghĩ bàn, chúng Bồ-tát và chúng Thanh văn cũng chẳng nghĩ bàn.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Nếu các Bồ-tát an trụ nơi tất cả pháp không hý luận do môn Đà-la-ni thanh tịnh nên các pháp môn

* Trang 150 *
device

đó thường được hiện tiền, nhiếp thọ được công đức thù thắng chẳng nghĩ bàn.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Đây là pháp thanh tịnh Đà-la-ni thứ ba.
Thời kỳ sau đây, nếu các Bồ-tát muốn theo Phật để học pháp môn Đà-la-ni này, thì phải gần gũi bạn lành, lánh xa bạn ác, ủng hộ các pháp môn này, trọn đời thọ trì pháp ấn thanh tịnh Đà-la-ni, dù phải bỏ thân mạng.
Ví như trăng tròn đêm rằm tháng tám chiếu sáng rực rõ hơn tất cả các vì sao. Ba pháp ấn Đà-la-ni này nhiếp thọ tất cả pháp môn cũng như thế. Trong tất cả Khế kinh, pháp này quang minh tối thắng bậc nhất. Các Bồ-tát do tôn trọng pháp môn này nên được vô lượng biện tài. Vô lượng biện tài đây chính là không phóng dật. Những gì là không phóng dật? Nghĩa là nơi những pháp này tư duy quán sát đúng như lý, chẳng sinh vọng niệm, do đây có thể làm cho trí nhẫn được thanh tịnh. Các Bồ-tát tinh tấn cầu sự không phóng dật thì phải khéo tu tập pháp môn này. Vì muốn cho pháp này được dài lâu, nên tâm thường khiêm hạ tôn trọng chánh pháp, biên chép quyển kinh chẳng rời nơi tay. Thấy người có chí mong cầu pháp này, phát tâm hướng đến đại Bồ-đề, thì phải vì họ mở bày diễn thuyết, bảo họ đọc tụng biên chép, đúng theo nghĩa mà giải thích cho họ, chẳng nên ẩn giấu pháp môn của mình đã thọ trì. Phải nguyện cho chúng sinh được Phật pháp vô thượng này, phải làm cho tất cả chúng sinh thường chẳng khuyết giảm các Phật pháp. Các Bồ-tát này chẳng keo kiệt pháp, thường thích đem ban bố cho người, nơi nghĩa lý chẳng giấu giếm, đều vì người diễn giải, không có chút pháp gì mà chẳng mở bày.
Này Vô Biên Trang Nghiêm! Vì an lạc lợi ích các chúng sinh, các ông phải thọ trì pháp môn thanh tịnh Đà-la-ni này.
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo Tôn giả A-nan-đà:
–Ông nên thọ trì pháp môn này. Hàng đệ tử kính thờ ta, cũng phải thọ trì kinh điển này. A-nan bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn! Do thần lực của Phật, con đã thọ trì. Do con

* Trang 151 *
device

thành tựu pháp môn này nên vô lượng pháp môn đều được hiện tiền. Đức Phật nói:
–Đúng như lời ông! Này A-nan! Do oai lực của Phật và vì pháp môn này thanh tịnh rộng khắp, nên những người thọ trì pháp môn này, những người gần gũi ta thọ trì được pháp này, thì vô lượng pháp môn đều được hiện tiền. Do đây nên ông phải thọ trì vô lượng Pháp tạng của Như Lai.
Lúc Phật nói pháp này rồi, trong pháp hội, vô lượng Bồ-tát chứng được Đại pháp quang minh. Do được pháp quang minh nên vô lượng pháp môn của chư Phật nói đều được hiện tiền, được gần Nhất thiết chủng trí, được thành tựu những nguyện cầu thù thắng trang nghiêm.
Đức Phật bảo A-nan:
–Ông xem bản tánh của các pháp rất sâu như vậy. Như Lai có thể ở nơi pháp không danh tướng mà diễn thuyết danh tướng, lại có thể mở bày bản tánh của các pháp, lại cũng trừ sạch làm cho được thấy thanh tịnh. Dù nói các pháp nhưng không pháp gì là có thể nói và cũng không có người nói.
Này A-nan! Nếu có thể quan sát pháp tánh như vậy thì có thể phát sinh được vô lượng trí tuệ.
Lúc Phật nói pháp này, vô số Bồ-tát chứng Vô sinh pháp nhẫn, vô lượng chúng sinh phát tâm Vô thượng Bồ-đề. Trong a-tăng-kỳ kiếp về sau sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, lại hay có vô lượng biện tài.
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn gia trì môn Đà-la-ni này, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp vô lượng, vô biên thế giới của chư Phật. Do ánh sáng này, các Bồ-tát ở các thế giới kia đều được nghe môn Đà-la-ni này và được thành thục pháp phần Bồ-đề. Trong những thế giới đó lại có vô lượng chúng sinh phát tâm Vô thượng Bồ-đề. Lúc đó tất cả chúng sinh đều được an lạc.
Chư Thiên rưới hoa trời, ở giữa đại hội xướng lên rằng: “Nguyện tất cả chúng sinh đồng được Phật tuệ.”
Bồ-tát Vô Lượng Biện Tài bạch Phật:

* Trang 152 *
device

–Bạch Thế Tôn! Pháp môn này tên gọi là gì? Chúng con phải phụng trì thế nào?
Phật bảo Bồ-tát Vô Lượng Biện Tài:
–Pháp môn này hiệu là Đà-la-ni Vương, cũng gọi Đà-la-ni Ấn, cũng gọi là Tam Phẩm Nhiếp Trì Thiện Xảo. Các ông phải phụng trì. Đây là pháp môn thiện xảo vô biên biện tài nhiếp tất cả nghĩa. Nhờ pháp môn này mà chiếu rõ được tất cả pháp, dứt tất cả nghi, do vậy các Bồ-tát phải phụng trì pháp môn này.
Lúc bấy giờ vì cúng dường pháp nên tất cả đại chúng dùng hoa năm sắc rải lên Đức Phật.
Đức Phật nói kinh này rồi, các vị Đại Bồ-tát, toàn thể chúng hội và trời, người, tám bộ chúng, nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng, tín thọ phụng hành.

* Trang 153 *
device

 
Đại Tập 42 - Bộ Bảo Tích I - Số 310 (Quyển 1 - 40)