LOGO VNBET
KINH BẤT TƯ NGHỊ CÔNG ĐỨC CHƯ PHẬT
SỞ HỘ NIỆM
 
QUYỂN HẠ
Về phương Nam, cách đây trăm ngàn vạn ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Tạp chủng bảo cẩm, nơi ấy có Đức Như Lai Thọ Căn Hoa Hương. Về phương Nam, cách đây vô số trăm ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Chư hảo trang nghiêm sức, nơi ấy có Đức Như Lai Bảo Tôn. Về phương Nam, cách đây trăm ngàn vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Tiêu minh đẳng, nơi ấy có Đức Như Lai Sơ Phát Tâm Ly Khủng Bố Siêu Thủ. Về phương Nam, cách đây mười tám ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Nghiêm tịnh, nơi ấy có Đức Như Lai Ly Cấu Tịnh. Về phương Nam, cách đây năm mươi vạn cõi Phật, có thế giới tên là Bảo tích, nơi ấy có Đức Như Lai Bảo Tích Thị Hiện. Thế giới Hoan hỷ ở phương Nam có Đức Như Lai Chiên-đàn. Thế giới Trang nghiêm ở phương Nam có Đức Như Lai Nghiêm Tịnh. Thế giới Ly ưu ở phương Nam có Đức Như Lai Vô Ưu Đức. Thế giới Chư dục tịnh ở phương Nam có Đức Như Lai Vô Cấu Xưng. Thế giới Bảo thành ở phương Nam có Đức Như Lai Bảo Thể Phẩm. Thế giới Lạc lâm ở phương Nam có Đức Như Lai Bất Xả Lạc Tinh Tấn. Thế giới Hoa tích ở phương Nam có Đức Như Lai Phổ Hoa. Thế giới Phật biện ở phương Nam có Đức Như Lai Vô Lượng Đức Bảo Biện. Thế giới Bảo tịnh ở phương Nam có Đức Như Lai Bảo Diệm. Thế giới Chân châu ở phương Nam có Đức Như Lai Nhật Nguyệt Đăng Minh. Thế giới Giới quang thế ở phương Nam có Đức Như Lai Tu-di. Thế giới Âm hưởng ở phương Nam có Đức Như Lai Đại Tu-di. Thế giới Tử ma kim ở phương Nam có Đức Như Lai Siêu Xuất Tu-di. Thế giới Sắc tượng kiến ở phương Nam có Đức Như Lai Dụ Như Tu-di. Thế giới Châu quang ở phương Nam có Đức Như Lai Hương Tượng. Thế giới Đắc dũng lực ở phương Nam có Đức Như Lai Vi Nhiễu Hương Huân. Thế giới Vô cấu

* Trang 552 *
device

quang ở phương Nam có Đức Như Lai Tịnh Quang. Thế giới Pháp giới ở phương Nam có Đức Như Lai Pháp Tối. Thế giới Tinh tự tại vương ở phương Nam có Đức Như Lai Hương Tự Tại Vương. Thế giới Chánh trực ở phương Nam có Đức Như Lai Đại Tập. Thế giới Quảng bác ở phương Nam có Đức Như Lai Hương Quang Minh. Thế giới Quảng viễn ở phương Nam có Đức Như Lai Hỏa Quang. Thế giới Vô tế ở phương Nam có Đức Như Lai Vô Lượng Quang Minh. Thế giới Kiên cố ở phương Nam có Đức Như Lai Khai Quang. Thế giới Mã não ở phương Nam có Đức Như Lai Nguyệt Đăng Quang. Thế giới Diệu hương ở phương Nam có Đức Như Lai Nguyệt Quang. Thế giới Nhật quang ở phương Nam có Đức Như Lai Nhật Nguyệt Quang Minh. Thế giới Kim châu quang minh ở phương Nam có Đức Như Lai Hỏa Quang. Thế giới Chúng sắc tượng ở phương Nam có Đức Như Lai Tập Âm. Thế giới Chúng tụ ở phương Nam có Đức Như Lai Tối Uy Nghi. Thế giới Thắng chiến siêu độ vô cực ở phương Nam có Đức Như Lai Quang Minh Tôn. Thế giới Âm hưởng ở phương Nam có Đức Như Lai Liên Hoa Quân. Thế giới Nguyệt quang ở phương Nam có Đức Như Lai Liên Hoa Hưởng. Thế giới Thiên tự tại ở phương Nam có Đức Như Lai Đa Bảo. Thế giới Liên hoa ở phương Nam có Đức Như Lai Sư Tử Hống. Thế giới Minh tinh ở phương Nam có Đức Như Lai Sư Tử Âm. Thế giới Vô ưu ở phương Nam có Đức Như Lai Tinh Tấn Quân. Thế giới Kim cang tụ ở phương Nam có Đức Như Lai Kim Cang Dũng Dước. Thế giới Minh châu ở phương Nam có Đức Như Lai Độ Nhất Thiết Thiền Tuyệt Chúng Nghi. Thế giới Hương hoa huân ở phương Nam có Đức Như Lai Bảo Đại Thị Tùng. Thế giới Danh hỷ ở phương Nam có Đức Như Lai Vô Ưu. Thế giới Ai sắc ở phương Nam có Đức Như Lai Địa Lực Trì Dũng. Thế giới Nhất đại ở phương Nam có Đức Như Lai Tối Dũng Dước. Thế giới Chiên-đàn quang ở phương Nam có Đức Như Lai Tự Tại Vương. Thế giới Nhất thiết kỹ nhạc chấn động ở phương Nam có Đức Như Lai Vô Lượng Âm. Thế giới Quang minh ở phương Nam có Đức Như Lai Đỉnh Quang. Thế giới Nhất thiết hương ở phương Nam có Đức Như Lai Bảo Quang. Đức Như Lai Hư Không Trụ ở phương Nam. Đức Như Lai Thường Diệt Độ ở phương Nam. Đức Như Lai Nhất Thiết Đức Nghiêm ở phương Nam. Đức Như Lai Cự Chiếu

* Trang 553 *
device

Thiên Sư ở phương Nam. Đức Như Lai Bảo Thọ Quang Minh ở phương Nam. Đức Như Lai Hô-na Tăng ở phương Nam. Đức Như Lai Liên Hoa Đề ở phương Nam. Đức Như Lai A-đâu-tam-da Tam-phật-đà ở phương Nam. Đức Như Lai Nhật Nguyệt Đăng ở phương Nam. Đức Như Lai Danh Văn Quang ở phương Nam. Đức Như Lai Đại Diệm Kiên ở phương Nam. Đức Như Lai Tu-di Đăng ở phương Nam. Đức Như Lai Vô Lượng Tinh Tấn ở phương Nam. Đức Như Lai Kim Cang Tạng ở phương Nam. Đức Như Lai Thuần Bảo Tạng ở phương Nam. Đức Như Lai Thích-ca Văn ở phương Nam. Thế giới Kiên cố lạc ở phương Nam có Đức Như Lai Phong Tràng. Thế giới Liên hoa ở phương Nam có Đức Như Lai Vô Tận Nguyệt.
 Về phương Tây, cách đây trăm ngàn vạn ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Thắng nguyệt minh, nơi ấy có Đức Như Lai Tạo Vương Thần Thông Diệm Hoa. Về phương Tây, cách đây trăm ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Thủy tinh, nơi ấy có Đức Như Lai Tịnh Tôn. Về phương Tây, cách đây vô lượng cõi Phật, có thế giới tên là Phổ lạc, nơi ấy có Đức Như Lai Ly Cấu Tam Thế Vô Ngại Nghiêm. Về phương Tây, cách đây chín mươi chín ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Quang minh tràng, nơi ấy có Đức Như Lai Quang Minh Vương. Thế giới Lạc vi ở phương Tây có Đức Như Lai Diệu Lạc. Thế giới Tịnh phục tịnh ở phương Tây có Đức Như Lai Việt Tịnh. Thế giới Anh lạc ở phương Tây có Đức Như Lai Vô Ngại. Thế giới Thiện tuyển trạch ở phương Tây có Đức Như Lai Kim Cang Bộ Tích. Thế giới Diệt ác ở phương Tây có Đức Như Lai Bảo Sơn. Thế giới Tiêu chư độc thích ở phương Tây có Đức Như Lai Phổ Độ Không. Thế giới Bảo cẩm ở phương Tây có Đức Như Lai Bảo Thành. Thế giới Hoa lâm ở phương Tây có Đức Như Lai Tập Tinh Tấn. Thế giới Cực lạc ở phương Tây có Đức Như Lai A-di-đà. Thế giới Tư-di tượng ở phương Tây có Đức Như Lai Hoa Nghiêm Thần Thông. Thế giới Chiếu diệu ở phương Tây có Đức Như Lai Phổ Minh. Thế giới Trang nghiêm ở phương Tây có Đức Như Lai Kiến Nhã Đăng Minh Vương. Thế giới Vô ưu ở phương Tây có Đức Như Lai Ly Ưu. Thế giới Tịch định ở phương Tây có Đức Như Lai Cát Tường. Thế giới Phá nhất thiết trần ở phương Tây có Đức Như Lai Thù Thắng. Thế

* Trang 554 *
device

giới Phục nhất thiết ma ở phương Tây có Đức Như Lai Tập Âm. Đức Như Lai Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não ở phương Tây. Đức Như Lai Nê-hoàn Hoa ở phương Tây. Đức Như Lai Chư Bảo Bàn ở phương Tây. Đức Như Lai A-di-đà ở phương Tây. Đức Như Lai Vô Lượng Tướng ở phương Tây. Đức Như Lai Vô Lượng Tràng ở phương Tây. Đức Như Lai Đại Quang ở phương Tây. Đức Như Lai Đại Minh ở phương Tây. Đức Như Lai Bảo Tướng ở phương Tây. Đức Như Lai Tịnh Quang ở phương Tây. Đức Như Lai Vô Lượng Minh ở phương Tây. Đức Như Lai Vô Lượng Hoa ở phương Tây. Đức Như Lai Vô Lượng Quang ở phương Tây. Đức Như Lai Vô Lượng Quang Minh ở phương Tây. Đức Như Lai Vô Lượng Tự Tại Lực ở phương Tây. Đức Như Lai Vô Lượng Lực ở phương Tây. Đức Như Lai Nhất Cái ở phương Tây. Đức Như Lai Cái Hành ở phương Tây. Đức Như Lai Bảo Cái ở phương Tây. Đức Như Lai Túc Vương ở phương Tây. Đức Như Lai Thiện Túc ở phương Tây. Đức Như Lai Minh Luân ở phương Tây. Đức Như Lai Minh Vương ở phương Tây. Đức Như Lai Cao Quảng Đức ở phương Tây. Đức Như Lai Vô Biên Quang ở phương Tây. Đức Như Lai Tự Tại Vương ở phương Tây. Đức Như Lai Tự Tại Lực ở phương Tây. Đức Như Lai Vô Ngại Âm Thanh ở phương Tây. Đức Như Lai Đại Vân Quang ở phương Tây. Đức Như Lai Võng Tụ ở phương Tây. Đức Như Lai Giác Hoa Quang ở phương Tây. Đức Như Lai Liên Hoa Tự Tại ở phương Tây. Đức Như Lai Sơn Vương ở phương Tây. Đức Như Lai Nguyệt Chúng Tăng Thượng ở phương Tây. Đức Như Lai Phóng Quang ở phương Tây. Đức Như Lai Diệu Kiên ở phương Tây. Đức Như Lai Bất Hư Kiến ở phương Tây. Đức Như Lai Đảnh Sinh Vương ở phương Tây. Đức Như Lai Liên Hoa Sinh ở phương Tây. Đức Như Lai Thích-ca Văn ở phương Tây. Đức Như Lai A-di-đà ở phương Tây. Thế giới Kiên cố bảo vương ở phương Tây có Đức Như Lai Thanh Bạch. Thế giới Chúng bảo ở phương Tây có Đức Như Lai Bất Động Nguyệt.
 Về phương Bắc, cách đây trăm ngàn vạn ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Quốc liễu bảo võng, nơi ấy có Đức Như Lai Nguyệt Điện Thanh Tịnh. Về phương Bắc, cách đây bảy mươi hai ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Kiên yếu, nơi ấy có Đức Như

* Trang 555 *
device

Lai Phạm Tuệ. Về phương Bắc, cách đây sáu mươi sáu ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Hoa tích, nơi ấy có Đức Như Lai Giác Tích. Thế giới Bất động chuyển ở phương Bắc có Đức Như Lai Chiếu Ý. Thế giới Trụ thanh tịnh ở phương Bắc có Đức Như Lai Chánh Ý. Thế giới Giác biện ở phương Bắc có Đức Như Lai Bảo Trí Thủ. Thế giới Hóa thành ở phương Bắc có Đức Như Lai Vô Nhiễm. Thế giới Phổ quang ở phương Bắc có Đức Như Lai Dũng Biện. Thế giới Chiêm bội ở phương Bắc có Đức Như Lai Diệt Ý Căn. Thế giới Danh thắng ở phương Bắc có Đức Như Lai Thắng Vương. Thế giới Vô khủng cụ ở phương Bắc có Đức Như Lai Vô Úy. Thế giới Đạo lâm ở phương Bắc có Đức Như Lai Hành Tinh Tấn. Thế giới Nhật chuyển ở phương Bắc có Đức Như Lai Tế Nhật Nguyệt Quang. Thế giới Chúng bảo cẩm ở phương Bắc có Đức Như Lai Vô Lượng Đức Bảo Quang. Thế giới Thiện hành liệt ở phương Bắc có Đức Như Lai Bất Hư Xưng. Đức Như Lai Vân Tự Tại ở phương Bắc. Đức Như Lai Câu Tỏa ở phương Bắc. Đức Như Lai Ca-thiền-na ở phương Bắc. Đức Như Lai A-ca-đầu Hoa ở phương Bắc. Đức Như Lai Chư Dục Vô Thoát Na ở phương Bắc. Đức Như Lai Diệm Kiên ở phương Bắc. Đức Như Lai Tối Thắng Âm ở phương Bắc. Đức Như Lai Nan Thắng ở phương Bắc. Đức Như Lai Nhật Sinh ở phương Bắc. Đức Như Lai Võng Minh ở phương Bắc. Đức Như Lai Kim Cang Tạng ở phương Bắc. Thế giới Kiên cố ở phương Bắc có Đức Như Lai Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán. Thế giới Ma-ni quang ở phương Bắc có Đức Như Lai Bảo Hỏa. Thế giới A-kiệt-lưu hương ở phương Bắc có Đức Như Lai Bảo Nguyệt. Thế giới Hoan hỷ ở phương Bắc có Đức Như Lai Hiền Tối. Thế giới Hiện nhập ở phương Bắc có Đức Như Lai Bảo Liên Hoa Xuất. Thế giới Phong nghiêm ở phương Bắc có Đức Như Lai Nội Phong Nghiêm Vương. Đức Như Lai Bất Hư Tự Tại Lực ở phương Bắc. Đức Như Lai Bất Hư Quang ở phương Bắc. Đức Như Lai Vô Biên Tinh Tấn ở phương Bắc. Đức Như Lai Sa-la Vương ở phương Bắc. Đức Như Lai Bảo Sa-la Vương ở phương Bắc. Đức Như Lai Nhất Cái Nghiêm ở phương Bắc. Đức Như Lai Bảo Kiên ở phương Bắc. Đức Như Lai Chiên-đàn Quật ở phương Bắc. Đức Như Lai Chiên-đàn Hương ở phương Bắc. Đức Như Lai Vô Biên Minh ở phương Bắc. Đức

* Trang 556 *
device

Như Lai Minh Luân ở phương Bắc. Đức Như Lai Di-lâu Nghiêm ở phương Bắc. Đức Như Lai Vô Ngại Nhãn ở phương Bắc. Đức Như Lai Vô Biên Nhãn ở phương Bắc. Đức Như Lai Bảo Sinh ở phương Bắc. Chư Đức Như Lai ở phương Bắc. Đức Như Lai Giác Hoa Sinh ở phương Bắc. Đức Như Lai Thiện Trụ Ý ở phương Bắc. Đức Như Lai Vô Biên Lực ở phương Bắc. Đức Như Lai Bất Hư ở phương Bắc. Đức Như Lai Bảo Lực ở phương Bắc. Đức Như Lai Vô Biên Nghiêm ở phương Bắc. Đức Như Lai Vô Biên Đức Nghiêm ở phương Bắc. Đức Như Lai Hư Không Quang ở phương Bắc. Đức Như Lai Vô Tướng Âm ở phương Bắc. Đức Như Lai Dược Vương ở phương Bắc. Đức Như Lai Vô Kinh ở phương Bắc. Đức Như Lai Ly Bố Úy ở phương Bắc. Đức Như Lai Minh Vương ở phương Bắc. Đức Như Lai Quán Giác Hoa Sinh ở phương Bắc. Đức Như Lai Hư Không Tánh ở phương Bắc. Đức Như Lai Hư Không Âm ở phương Bắc. Đức Như Lai Hư Không Nghiêm Sinh ở phương Bắc. Đức Như Lai Thích-ca Văn ở phương Bắc. Thế giới Kiên cố ở phương Bắc có Đức Như Lai Uy Nghi Tràng. Thế giới Ưu-bát-la ở phương Bắc có Đức Như Lai Hương Phong Nguyệt.
 Về phương Đông bắc, cách đây chín mươi chín ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh quán, nơi ấy có Đức Như Lai Pháp Quán. Về phương Đông bắc, cách đây mười một hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Nhẫn tuệ, nơi ấy có Đức Như Lai Hương Tận. Về phương Đông bắc, cách đây tám hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Vô cấu, nơi ấy có Đức Như Lai Đẳng Hành. Thế giới Bạt sở niệm ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Hoại Ma-la Võng Độc Bộ. Thế giới Nhất thiết trụ ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Kiến Đại Âm Phổ Chí. Thế giới Thanh hoa ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Bi Tinh Tấn. Thế giới Diệm khí ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Cố Thọ. Thế giới Lạc bạch giao lộ ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Bảo Cái Siêu Quang. Thế giới Tịnh trụ ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Không Vực Ly Cấu Tâm. Thế giới Chiếu diệu ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Phổ Thế. Thế giới Ái kiến ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Tôn Tự Tại. Thế giới Phong thạnh ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Cát Tường Nghĩa. Thế giới Vô cấu ở

* Trang 557 *
device

phương Đông bắc có Đức Như Lai Ly Cấu. Thế giới Chúng quy ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Diệt Nhất Thiết Ưu. Thế giới Ly nhất thiết ưu ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Ly Ưu. Thế giới Hỷ lạc ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Hỷ Sinh Đức. Thế giới An ẩn ở phương Đông bắc có Đức Như Lai An Vương. Thế giới Kim võng phú ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Thượng Di Lâu. Thế giới Hương minh ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Diệu Hương. Thế giới Bảo tụ ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Kiều-trần-nhã. Thế giới Kiên cố ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Thế Đức. Thế giới Thanh liên hoa ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Xích Liên Hoa Đức. Thế giới Bạch liên hoa ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Bạch Liên Hoa Sinh. Thế giới Đại âm ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Đại Âm Nhãn. Thế giới Hương nghiêm ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Thượng Chúng. Thế giới Chúng minh ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Vô Biên Minh. Thế giới Chiên-đàn hương ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Nguyệt Xuất Quang. Thế giới Minh ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Danh Lưu Thập Phương. Thế giới Nguyệt ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Tinh Tú Vương. Thế giới Phổ minh đức ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Vô Biên Quang Minh. Thế giới Hương minh ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Thượng Hương Di-lâu. Thế giới Vô úy ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Ly Bố Úy. Thế giới Thượng an ẩn ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Sinh Đức. Thế giới Vô biên minh ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Vô Biên Công Đức Nguyệt. Thế giới Trang nghiêm ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Nhất Thiết Công Đức Nghiêm. Thế giới Liên hoa tán ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Hoa Vương. Thế giới Ly tướng ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Bất Hoại Tướng. Thế giới Kiên cố ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Tông Thủ Quang. Thế giới Lạc hý ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Đại Uy Đức Liên Hoa Sinh Vương. Thế giới Lạc ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Vô Dị Sinh Hành. Thế giới Hỷ ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Nhất Thiết Trí Thượng. Thế giới Lạc đức ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Hư Không Tịnh Vương. Thế giới Hỷ lạc ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Vô Tướng Âm Thanh.

* Trang 558 *
device

Thế giới Ta-bà ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Bảo Tối Cao Đức. Thế giới Phạm chúng ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Phạm Đức. Thế giới Chúng hương ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Vô Ngại Hương Tượng. Thế giới Chúng hoa ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Di-lâu Minh. Thế giới Nhiên đăng ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Đại Đăng. Thế giới Tác danh văn ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Hoa Thượng Quang. Thế giới Đa lạc ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Tác Danh Văn. Thế giới An lập ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Danh Từ. Thế giới Sa-la ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Sa-la Vương. Thế giới Chiếu minh ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Vô Biên Quang. Đức Như Lai Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy ở phương Đông bắc. Đức Như Lai Sư Tử Hống ở phương Đông bắc. Đức Như Lai Kim Cang Tạng ở phương Đông bắc. Đức Như Lai A-súc ở phương Đông bắc. Đức Như Lai Kiên Cố Thanh Liên Hoa ở phương Đông bắc. Đức Như Lai Phạm Thiên ở phương Đông bắc. Đức Như Lai Tự Tại Tràng ở phương Đông bắc. Đức Như Lai Tướng Đức ở phương Đông bắc. Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni ở phương Đông bắc. Thế giới Tinh tú ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Tinh Tú Nguyệt.
 Về phương Đông nam, cách đây mười bốn hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Phạm âm, nơi ấy có Đức Như Lai Phạm Đức. Về phương Đông nam, cách đây bảy mươi bảy ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Nhân hiền, nơi ấy có Đức Như Lai Thiện Nhãn. Về phương Đông nam, cách đây ba ức cõi Phật, có thế giới tên là Tích bảo, nơi ấy có Đức Như Lai Thiện Tích. Thế giới Hiền thánh phổ tập ở phương Đông nam có Đức Như Lai Quán Thế Khổ. Thế giới Cực diệu ở phương Đông nam có Đức Như Lai Vi Diệu. Thế giới Thường chiếu diệu ở phương Đông nam có Đức Như Lai Sơ Phát Tâm Bất Thoái Chuyển Luân Thành Thủ. Thế giới Đa sở tạo tác ở phương Đông nam có Đức Như Lai Đa Sở Niệm. Thế giới Phổ cẩm thể sắc ở phương Đông nam có Đức Như Lai Chúng Hoa. Thế giới Kim lâm ở phương Đông nam có Đức Như Lai Tận Tinh Tấn. Thế giới Đức vương ở phương Đông nam có Đức Như Lai Đức Minh Vương. Thế giới Vô ưu ở phương Đông nam có Đức Như Lai Trừ Chúng Thích

* Trang 559 *
device

Minh. Thế giới Vô duyệt ở phương Đông nam có Đức Như Lai Thủ Tịch. Đức Như Lai Bảo Thủ Mạc Năng Đương Thậm Quang Minh ở phương Đông nam. Thế giới Phật hoa sinh ở phương Đông nam có Đức Như Lai Nhất Thiết Duyên Trung Hiện Phật Tướng. Đức Như Lai Sư Tử Tướng ở phương Đông nam. Đức Như Lai Sư Tử Âm ở phương Đông nam. Đức Như Lai Vô Ưu Thủ ở phương Đông nam. Đức Như Lai Hưng Quang Minh ở phương Đông nam. Đức Như Lai Pháp Chủng Tôn ở phương Đông nam. Đức Như Lai Tuệ Vương ở phương Đông nam. Đức Như Lai Liên Hoa Phu Lực ở phương Đông nam. Đức Như Lai Vô Biên Duyên Trung Hiện Phật Tướng ở phương Đông nam. Đức Như Lai Võng Minh ở phương Đông nam. Đức Như Lai Vô Biên Minh ở phương Đông nam. Đức Như Lai Thượng Hoa ở phương Đông nam. Đức Như Lai Bảo Sa-la ở phương Đông nam. Đức Như Lai Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân ở phương Đông nam. Đức Như Lai Kim Cang Tạng ở phương Đông nam. Đức Như Lai Hoa Tụ ở phương Đông nam. Đức Như Lai Tăng Thiên Quang ở phương Đông nam. Đức Như Lai Vô Thượng Quang ở phương Đông nam. Đức Như Lai Bất Động Lực ở phương Đông nam. Đức Như Lai Vô Biên Quang Lực ở phương Đông nam. Đức Như Lai Vô Biên Nguyện ở phương Đông nam. Đức Như Lai Vô Lượng Nguyện ở phương Đông nam. Đức Như Lai Vô Biên Tự Tại Lực ở phương Đông nam. Đức Như Lai Vô Định Nguyện ở phương Đông nam. Đức Như Lai Chuyển Thai ở phương Đông nam. Đức Như Lai Chuyển Chư Nạn ở phương Đông nam. Đức Như Lai Nhất Thiết Duyên Tu Hành ở phương Đông nam. Đức Như Lai Vô Duyên Trang Nghiêm ở phương Đông nam. Đức Phật Như Lai Hư Không ở phương Đông nam. Đức Như Lai Hữu Đức ở phương Đông nam. Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni ở phương Đông nam. Thế giới Kiên cố ma-ni ở phương Đông nam có Đức Như Lai Minh Tướng Tràng. Thế giới Diệu hạnh ở phương Đông nam có Đức Như Lai Tự Tại Thiên Nguyệt.
 Về phương Tây nam, cách đây mười ba ức cõi Phật, có thế giới tên là Quảng Thắng, nơi ấy có Đức Như Lai Diệu Tích. Về phương Tây nam, cách đây mười một hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Nhất tướng, nơi ấy có Đức Như Lai Đẳng Tuệ. Về phương Tây nam,

* Trang 560 *
device

cách đây tám hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Vô lượng tạng, nơi ấy có Đức Như Lai Nhân Tuệ. Thế giới Phú bạch giao lộ ở phương Tây nam có Đức Như Lai Bảo Cái Chiếu Không. Thế giới Biến tịnh nhất thiết ở phương Tây nam có Đức Như Lai Vô Cực Thân. Thế giới Thiện tuyển trạch ở phương Tây nam có Đức Như Lai Thích Bảo Quang. Thế giới Vô cực bảo lâm ở phương Tây nam có Đức Như Lai Thượng Tinh Tấn. Thế giới Lạc thành ở phương Tây nam có Đức Như Lai Bảo Lâm. Thế giới Thiện quán ở phương Tây nam có Đức Như Lai Đại Ai Quán Chúng Sinh. Thế giới Lạc ngự ở phương Tây nam có Đức Như Lai Trí Thủ. Thế giới Tôn điều ở phương Tây nam có Đức Như Lai Ly Tý. Thế giới Phổ minh ở phương Tây nam có Đức Như Lai Vô Cấu. Thế giới Âm vũ ở phương Tây nam có Đức Như Lai Vũ Vương. Đức Như Lai Đại Tôn Vương ở phương Tây nam. Đức Như Lai Phạm Tướng ở phương Tây nam. Đức Như Lai Đế Tướng ở phương Tây nam. Đức Như Lai Sư Tử ở phương Tây nam. Đức Như Lai Diệu Bảo ở phương Tây nam. Đức Như Lai A-di-đà ở phương Tây nam. Thế giới Thiện Cát ở phương Tây nam có Đức Như Lai Thiện Cát. Đức Như Lai Cát Lợi Nghiêm ở phương Tây nam. Đức Như Lai Thi-khí ở phương Tây nam. Đức Như Lai Thường Tinh Tấn ở phương Tây nam. Đức Như Lai Thiện Trụ ở phương Tây nam. Đức Như Lai Vô Biên Nghiêm ở phương Tây nam. Đức Như Lai Vô Tướng Nghiêm ở phương Tây nam. Đức Như Lai Phổ Nghiêm ở phương Tây nam. Đức Như Lai Đăng Minh ở phương Tây nam. Đức Như Lai Tạng Tụ ở phương Tây nam. Đức Như Lai Vô Biên Tượng ở phương Tây nam. Đức Như Lai Vô Biên Tinh Tấn ở phương Tây nam. Đức Như Lai Võng Quang ở phương Tây nam. Đức Như Lai Đại Thần Thông ở phương Tây nam. Đức Như Lai Minh Luân ở phương Tây nam. Đức Như Lai Quán Trí ở phương Tây nam. Đức Như Lai Bất Hư Thắng ở phương Tây nam. Đức Như Lai Hoại Chư Bố Úy ở phương Tây nam. Đức Như Lai Vô Biên Đức Minh Vương ở phương Tây nam. Đức Như Lai Ly Bố Úy ở phương Tây nam. Đức Như Lai Hoại Chư Oán Tặc ở phương Tây nam. Đức Như Lai Quá Chư Ma Giới ở phương Tây nam. Đức Như Lai Vô Lượng Hoa ở phương Tây nam. Đức Như Lai Trì Vô Lượng Đức ở phương Tây nam. Đức Như Lai Vô Lượng Âm Thanh ở

* Trang 561 *
device

phương Tây nam. Đức Như Lai Quang Tụ ở phương Tây nam. Đức Như Lai Minh Đức ở phương Tây nam. Đức Như Lai Ly Nhị Biên ở phương Tây nam. Đức Như Lai Vô Lượng Giác Hoa Quang ở phương Tây nam. Đức Như Lai Vô Lượng Thanh ở phương Tây nam. Đức Như Lai Minh Di-lâu ở phương Tây nam. Đức Như Lai Sa-la Vương ở phương Tây nam. Đức Như Lai Nhật Diện ở phương Tây nam. Đức Như Lai Diệu Nhãn ở phương Tây nam. Đức Như Lai Thượng Đức ở phương Tây nam. Đức Như Lai Bảo Hoa ở phương Tây nam. Đức Như Lai Bảo Sinh ở phương Tây nam. Đức Như Lai Nhật Hoa ở phương Tây nam. Đức Như Lai Nhất Thiết Chúng Sinh Nghiêm ở phương Tây nam. Đức Như Lai Chuyển Nhất Thiết Sinh Tử ở phương Tây nam. Đức Như Lai Vô Biên Biện Tài ở phương Tây nam. Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni ở phương Tây nam. Đức Như Lai Kim Cang Tạng ở phương Tây nam. Thế giới Kiên cố kim cang ở phương Tây nam có Đức Như Lai Đế Tràng. Đức Như Lai Vô Tranh Bố ở phương Tây nam. Thế giới Thiện hạnh ở phương Tây nam có Đức Như Lai Thanh Tịnh Nguyệt. Đức Như Lai Duyên Nhất Biện Tài ở phương Tây nam. 
Về phương Tây bắc, cách đây trăm ngàn vạn hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Sư tử khẩu, nơi ấy có Đức Như Lai Pháp Thành Tựu. Về phương Tây bắc, cách đây hai trăm ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Tận độ, nơi ấy có Đức Như Lai Thanh Tịnh Quán. Về phương Tây bắc, cách đây bảy mươi bảy ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Bất động chuyển, nơi ấy có Đức Như Lai Chúng Tướng. Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni ở phương Tây bắc. Thế giới Trụ thanh tịnh ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Chúng Đức. Thế giới Hưng hiển ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Quảng Diệu. Thế giới Thanh lưu ly ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Thân Tướng. Thế giới Vô tận ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Triệt Thính. Thế giới Mao khổng quang ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Pháp Quán. Thế giới Lôi khổng ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Như Ý. Thế giới Thanh thái ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Vô Động. Thế giới Chúng trí tự tại ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Tuệ Tạo. Thế giới Hiền thiện ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Hiền Dũng. Thế giới Trụ thanh tịnh ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Khai Hóa Bồ-tát. Thế giới Tham

* Trang 562 *
device

chúng tịnh ý ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Thiện Biến Vô Hình. Thế giới Vũ thị ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Vũ Hương Vương. Thế giới Kim cang ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Nhất Thừa Độ. Thế giới Chúng sinh ám minh ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Quang Tịnh Vương. Thế giới Chiên-đàn hương ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Phổ Hương Quang. Đức Như Lai Đa-ma-la-bạt Chiên-đàn Hương Thần Thông ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Tu-di Tướng ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Kiến Vô Khủng Cụ ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Hương Minh ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Hương Di-lâu ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Hương Tượng ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Hương Tự Tại ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Hương Quật ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Minh Luân ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Quang Vương ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Liên Hoa Sinh Vương ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Pháp Phật Tự Tại ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Vô Biên Pháp Tự Tại ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Lạc Ái Đức ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Tán Hoa ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Hoa Cái Hành Liệt ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Hoa Quật ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Kim Hoa ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Hương Hoa ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Di-lâu Vương ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Thiện Đạo Sư ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Nhất Thiết Chúng Sinh Tối Thắng Nghiêm ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Chuyển Chư Nạn ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Thiện Hạnh Nghiêm ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Diệu Hoa ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Vô Biên Hương ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Phổ Phóng Quang ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Phổ Phóng Hương ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Phổ Quang ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Tán Hoa Sinh Đức ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Bảo Võng Thủ ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Cực Cao Vương ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Phổ Chiếu Nhất Phật Độ ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Túc Vương ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Diệu Kiến ở phương Tây bắc. Đức Như Lai An Lập Vương ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Hương Lưu ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Vô Biên Trí Tự Tại ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Bất Hư Nghiêm ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Bất Hư Kiến ở phương Tây

* Trang 563 *
device

bắc. Đức Như Lai Vô Lượng Nhãn ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Bất Động ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Sơ Phát Ý ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Vô Biên Nhãn ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Đăng Thượng ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Phổ Chiếu Minh ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Quang Chiếu ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Nhất Thiết Chúng Sinh Bất Đoạn Biện Tài ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Vô Cấu Lực ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Vô Tích Hạnh ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Kim Cang Tạng ở phương Tây bắc. Thế giới Hoan hỷ liên hoa ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Thượng Tràng. Thế giới Hoan hỷ ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Vô Thượng Nguyệt. 
Về phương Dưới, cách đây trăm ngàn vạn ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Tôn tràng nhã quân, nơi ấy có Đức Như Lai Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương. Về phương Dưới, cách đây bảy mươi hai ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Chúng bảo phổ hiện, nơi ấy có Đức Như Lai Nhất Bảo Cái. Về phương Dưới, cách đây ba mươi hai ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Kiên cố, nơi ấy có Đức Như Lai Bất Xả Hoằng Thệ. Thế giới Chiếu diệu ở phương Dưới có Đức Như Lai Quang Minh Vương. Thế giới Minh khai tịch ở phương Dưới có Đức Như Lai Lại-tỳ-la-da. Thế giới Địa thị ở phương Dưới có Đức Như Lai Trì Địa. Thế giới Niệm vô đảo ở phương Dưới có Đức Như Lai Niệm Đoạn Nghi Bạt Dục Trừ Minh. Thế giới Vô lượng hoa ở phương Dưới có Đức Như Lai Đăng Tôn Vương. Thế giới Cực thâm ở phương Dưới có Đức Như Lai Bảo Tụ. Thế giới Cẩm tràng ở phương Dưới có Đức Như Lai Sư Tử Ứng Tượng Đảnh Hống. Thế giới Danh thiện ở phương Dưới có Đức Như Lai Thiện Đức. Thế giới Tải chư tịnh ở phương Dưới có Đức Như Lai Kim Cang Sát. Thế giới Thủy tịnh ở phương Dưới có Đức Như Lai Phạm Tinh Tấn. Thế giới Sa-đà-duy-cù-tra ở phương Dưới có Đức Như Lai Duy Thủ-đà-thất-lợi. Thế giới Chiếu minh ở phương Dưới có Đức Như Lai Nhiễm Thanh Liên Thủ. Thế giới Phổ minh ở phương Dưới có Đức Như Lai Phổ Hiện. Thế giới Khởi đắc độ ở phương Dưới có Đức Như Lai Đạo Long. Thế giới Quang sát ở phương Dưới có Đức Như Lai Phổ Quán. Thế giới Chiếu minh ở phương Dưới có Đức Như Lai Nguyệt Biện. Thế giới Đạo ngự ở

* Trang 564 *
device

phương Dưới có Đức Như Lai Kiên Yếu. Thế giới Hư không tịnh ở phương Dưới có Đức Như Lai Đại Mục. Đức Như Lai Vô Cấu Xưng Vương ở phương Dưới. Đức Như Lai Sư Tử ở phương Dưới. Đức Như Lai Danh Văn ở phương Dưới. Đức Như Lai Danh Quang ở phương Dưới. Đức Như Lai Đạt-ma ở phương Dưới. Đức Như Lai Pháp Tràng ở phương Dưới. Đức Như Lai Pháp Trì ở phương Dưới. Đức Như Lai Danh Xưng Viễn Văn ở phương Dưới. Đức Như Lai Pháp Danh Hiệu ở phương Dưới. Đức Như Lai Pháp Tràng ở phương Dưới. Đức Như Lai Phụng Pháp ở phương Dưới. Đức Như Lai Ý Vô Khủng Cụ Y Mao Bất Thụ ở phương Dưới. Đức Như Lai Thượng Đức ở phương Dưới. Đức Như Lai Đại Đức ở phương Dưới. Đức Như Lai Liên Hoa ở phương Dưới. Đức Như Lai Hữu Đức ở phương Dưới. Đức Như Lai Sư Tử Đức ở phương Dưới. Đức Như Lai Thành Lợi ở phương Dưới. Đức Như Lai Sư Tử Hộ ở phương Dưới. Đức Như Lai Sư Tử Giáp ở phương Dưới. Đức Như Lai An Lập Vương ở phương Dưới. Đức Như Lai Phạm Di-lâu ở phương Dưới. Đức Như Lai Tịnh Nhãn ở phương Dưới. Đức Như Lai Bất Hư Bộ ở phương Dưới. Đức Như Lai Hương Tượng ở phương Dưới. Đức Như Lai Hương Đức ở phương Dưới. Đức Như Lai Hương Di-lâu ở phương Dưới. Đức Như Lai Vô Lượng Nhãn ở phương Dưới. Đức Như Lai Hương Tụ ở phương Dưới. Đức Như Lai Bảo Quật ở phương Dưới. Đức Như Lai Bảo Di-lâu ở phương Dưới. Đức Như Lai An Trụ ở phương Dưới. Đức Như Lai Thiện Trụ Vương ở phương Dưới. Đức Như Lai Phạm Di-lâu ở phương Dưới. Đức Như Lai Sa-la Vương ở phương Dưới. Đức Như Lai Minh Luân ở phương Dưới. Đức Như Lai Minh Đăng ở phương Dưới. Đức Như Lai Bất Hư Tinh Tấn ở phương Dưới. Đức Như Lai Thiện Tư Nghiêm ở phương Dưới. Đức Như Lai Sư Tử Hỷ ở phương Dưới. Đức Như Lai Chúng Chân Thật ở phương Dưới. Đức Như Lai Diệu Thiện Trụ Vương ở phương Dưới. Đức Như Lai Thích-ca Văn ở phương Dưới. Đức Như Lai Kim Cang Tạng ở phương Dưới. Thế giới Kiên cố chiên-đàn ở phương Dưới có Đức Như Lai Phạm Tràng. Thế giới Vô yểm từ ở phương Dưới có Đức Như Lai Bất Suy Biến Nguyệt.
Về phương Trên, cách đây trăm ngàn vạn ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Thiện phân biệt, nơi ấy có Đức Như Lai Vô Số Tinh

* Trang 565 *
device

Tấn Nguyện Thủ. Về phương Trên, cách đây trăm ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Liên hoa nghiêm, nơi ấy có Đức Như Lai Liên Hoa Thượng. Về phương Trên, cách đây sáu mươi hai ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Nhất độ, nơi ấy có Đức Như Lai Nhất Thiết Đức Sở Kiến Minh Vương. Thế giới Ly chư khủng cụ vô xứ sở ở phương Trên có Đức Như Lai Tiêu Minh Đẳng Siêu Vương. Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni ở phương Trên. Thế giới Hồi chuyển ở phương Trên có Đức Như Lai Âm Hưởng. Thế giới Phổ từ ở phương Trên có Đức Như Lai Hoằng Đẳng. Thế giới Chúng hương ở phương Trên có Đức Như Lai Hương Tích. Thế giới Cát tường ở phương Trên có Đức Như Lai Hành Chân. Thế giới An tịch ở phương Trên có Đức Như Lai Diệu Thức. Thế giới Ni-giá-kiền-đà-ba-vật ở phương Trên có Đức Như Lai Kiền-đa-la-da. Thế giới Trang nghiêm ở phương Trên có Đức Như Lai Bảo Hảo. Thế giới Trang nghiêm ở phương Trên có Đức Như Lai Bảo Anh. Thế giới Danh hỷ ở phương Trên có Đức Như Lai Hỷ Đức. Thế giới Quá độ chúng diệu ở phương Trên có Đức Như Lai Tín Sắc Thanh Hư. Thế giới Dục lâm ở phương Trên có Đức Như Lai Chí Tinh Tấn. Thế giới Hư không ở phương Trên có Đức Như Lai Vô Hạn Nhãn Vương. Thế giới Trang nghiêm ở phương Trên có Đức Như Lai Danh Xưng. Thế giới Bảo quân chủ ở phương Trên có Đức Như Lai Vô Lượng Quang Minh Tối Thắng. Thế giới Bảo nguyệt ở phương Trên có Đức Như Lai Kim Bảo Quang Minh. Thế giới Tượng bộ lâu ở phương Trên có Đức Như Lai Vô Lượng Tôn Phong. Thế giới Thiên vương nữ ở phương Trên có Đức Như Lai Vô Lượng Ly Cấu Vương. Thế giới Tu-di phan ở phương Trên có Đức Như Lai Đức Thủ. Thế giới Tôn tụ diệu ý ở phương Trên có Đức Như Lai Vô Số Tinh Tấn Hưng Phong. Thế giới Vô thọ ở phương Trên có Đức Như Lai Vô Ngôn Thắng. Thế giới Tịnh quán trang nghiêm ở phương Trên có Đức Như Lai Vô Ngu Phong. Thế giới Nhật quang ở phương Trên có Đức Như Lai Nguyệt Anh Phong. Thế giới Thuyết pháp ở phương Trên có Đức Như Lai Vô Dị Quang Phong. Thế giới Bảo phong thủ tận ở phương Trên có Đức Như Lai Nghịch Không Quang Minh. Thế giới Hảo tập ở phương Trên có Đức Như Lai Tối Thanh Tịnh Vô Lượng Phan. Thế giới Thù thắng ở phương Trên có Đức Như Lai Hảo Đế Trụ Duy Vương. Thế giới Chủ

* Trang 566 *
device

tinh tấn ở phương Trên có Đức Như Lai Thành Tựu Nhất Thiết Chư Sát Phong. Thế giới Nguyện lực ở phương Trên có Đức Như Lai Tịnh Tuệ Đức Phong. Thế giới Hảo lạc ở phương Trên có Đức Như Lai Tịnh Luận Phan. Thế giới Chiên-đàn hương ở phương Trên có Đức Như Lai Lưu Ly Quang Tối Thắng. Thế giới Tinh tú ở phương Trên có Đức Như Lai Bảo Đức Bộ. Thế giới Vô lượng đức phong ở phương Trên có Đức Như Lai Tối Thanh Tịnh Đức Bảo Trụ. Thế giới Thanh sở chí ở phương Trên có Đức Như Lai Độ Bảo Quang Minh Tháp. Thế giới Vô tế nhãn ở phương Trên có Đức Như Lai Vô Lượng Tàm Quý Kim Tối Phong. Thế giới Liên hoa trang nghiêm ở phương Trên có Đức Như Lai Liên Hoa Tôn Phong. Thế giới Bảo đăng ở phương Trên có Đức Như Lai Tịnh Bảo Hưng Phong. Thế giới Điện quang ở phương Trên có Đức Như Lai Điện Đăng Phan Vương. Thế giới Hư không trí ở phương Trên có Đức Như Lai Pháp Không Đăng. Thế giới Thẩm đế ở phương Trên có Đức Như Lai Nhất Thiết Chúng Đức Thành. Thế giới Nguyệt anh ở phương Trên có Đức Như Lai Hiền Tràng Phan Vương. Thế giới Bảo chủng ở phương Trên có Đức Như Lai Nhất Thiết Chúng Bảo Trí Sắc Trì. Thế giới Chiên-đàn hương minh ở phương Trên có Đức Như Lai Vô Biên Cao Lực Vương. Đức Như Lai Sở Độ Vô Túc ở phương Trên. Đức Như Lai Xứ Pháp Hình ở phương Trên. Đức Như Lai Sở Hành Hương Hoa ở phương Trên. Đức Như Lai Phạm Thanh ở phương Trên. Đức Như Lai Túc Vương ở phương Trên. Đức Như Lai Hương Thượng ở phương Trên. Đức Như Lai Hương Quang ở phương Trên. Đức Như Lai Hỏa Diệm Kiên ở phương Trên. Đức Như Lai Tạp Sắc Bảo Trang Nghiêm ở phương Trên. Đức Như Lai Kim Cang Tạng ở phương Trên. Đức Như Lai Tát-la Thọ Vương ở phương Trên. Đức Như Lai Bảo Hoa Đức ở phương Trên. Đức Như Lai Kiến Nhất Thiết Nghĩa ở phương Trên. Đức Như Lai Như Tu-di Sơn ở phương Trên. Đức Như Lai Tinh Tấn Tối Cao Vương ở phương Trên. Đức Như Lai Phá Nghi ở phương Trên. Đức Như Lai Thiện Túc Vương ở phương Trên. Đức Như Lai Nhiên Đăng ở phương Trên. Đức Như Lai Tác Minh ở phương Trên. Đức Như Lai Minh Di-lâu ở phương Trên. Đức Như Lai Minh Luân ở phương Trên. Đức Như Lai Tịnh Minh ở phương Trên. Đức Như Lai Bạch Cái ở phương Trên. Đức Như Lai Hương Cái ở phương Trên. Đức

* Trang 567 *
device

Như Lai Bảo Cái ở phương Trên. Đức Như Lai Chiên-đàn Quật ở phương Trên. Đức Như Lai Chiên-đàn Đức ở phương Trên. Đức Như Lai Tu-di Kiên ở phương Trên. Đức Như Lai Bảo Minh ở phương Trên. Đức Như Lai Sa-la Vương ở phương Trên. Đức Như Lai Phạm Đức ở phương Trên. Đức Như Lai Tịnh Nhãn ở phương Trên. Đức Như Lai Vô Kinh Bố ở phương Trên. Đức Như Lai Ly Bố Úy ở phương Trên. Đức Như Lai Diệu Kiên ở phương Trên. Đức Như Lai Thượng Bảo ở phương Trên. Đức Như Lai Sơn Vương ở phương Trên. Đức Như Lai Chuyển Nữ Tướng Nghiêm ở phương Trên. Đức Như Lai Vô Biên Nghiêm ở phương Trên. Đức Như Lai Vô Thượng Quang ở phương Trên. Đức Như Lai Võng Minh Tướng ở phương Trên. Đức Như Lai Nhân Vương ở phương Trên. Thế giới Kiên cố hương ở phương Trên có Đức Như Lai Ninh Thái Tràng. Thế giới Hư không ở phương Trên có Đức Như Lai Vô Lượng Tự Tại Nguyệt.
Đức Như Lai Thập Phương Lôi Minh Âm Vương ở quá khứ. Đức Như Lai Vũ Âm Vương ở quá khứ. Đức Như Lai Tịch Thú Âm Vương ở quá khứ. Đức Như Lai Tổng Thủy Lôi Âm Túc Hoa Tuệ Vương ở quá khứ. Đức Như Lai Vô Lượng Thân Bảo Miên Tịnh Vương ở quá khứ. Đức Như Lai Ly Cấu Nhật Nguyệt Quang Thủ ở quá khứ. Đức Như Lai Phạm Thủ Thiên Vương ở quá khứ. Đức Như Lai Nhật Nguyệt Đăng Minh Vương ở quá khứ. Đức Như Lai Thế Nhiêu Vương ở quá khứ. Đức Như Lai Dược Vương ở quá khứ. Đức Như Lai Siêu Không ở quá khứ. Đức Như Lai Thủ Tịch ở quá khứ. Đức Như Lai Bảo Nguyệt ở quá khứ. Đức Như Lai Tức Ý ở quá khứ. Đức Như Lai Đăng Quang ở quá khứ. Đức Như Lai Chiên-đàn Hương ở quá khứ. Đức Như Lai Đại Thông Trí Thắng ở quá khứ. Đức Như Lai Đa Bảo ở quá khứ. Đức Như Lai Quang Viễn ở quá khứ. Đức Như Lai Định Quang ở quá khứ. Đức Như Lai Nguyệt Giáo ở quá khứ. Đức Như Lai Vô Trước ở quá khứ. Đức Như Lai Long Thiên ở quá khứ. Đức Như Lai An Minh Đảnh ở quá khứ. Đức Như Lai Duy Vệ ở quá khứ. Đức Như Lai Thi-khí ở quá khứ. Đức Như Lai Tùy Diệp ở quá khứ. Đức Như Lai Câu-lưu-tần ở quá khứ. Đức Như Lai Câu-na-hàm Mâu-ni ở quá khứ. Đức Như Lai Ca-diếp ở quá khứ. Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni ở quá khứ.
Thế giới Thập phương nhẫn ở vị lai có Đức Như Lai Di-lặc. Thế

* Trang 568 *
device

giới Ly cấu tâm ở vị lai có Đức Như Lai Phổ Hiện. Đức Như Lai A-di-đà ở vị lai. Đức Như Lai Tuệ Kiến ở vị lai. Đức Như Lai Sư Tử Uy ở vị lai. Đức Như Lai Kim Cang Bộ Tích ở vị lai. Đức Như Lai Quang Vô Cấu Xưng Vương ở vị lai. Đức Như Lai Thời Đại Quang Minh ở vị lai. Đức Như Lai Liên Hoa Quang ở vị lai. Đức Như Lai Hải Trì Giác Ngộ Lạc Thần Thông ở vị lai. Đức Như Lai Độ Thất Bảo Hoa Giới ở vị lai. Đức Như Lai Lực Nghiêm Tịnh Vương ở vị lai. Đức Như Lai Phổ Minh Biến Động Quang Vương ở vị lai. Đức Như Lai Nghiêm Tịnh Pháp Vương ở vị lai. Đức Như Lai Xưng Anh ở vị lai. Phổ Quang ở vị lai. Đức Như Lai Tán Hoa ở vị lai. Đức Như Lai Kim Hoa ở vị lai. Đức Như Lai A-nậu-đạt ở vị lai. Đức Như Lai Cường Hành Tinh Tấn ở vị lai. Đức Như Lai Hiền Kiếp Thiên Phật ở vị lai. Đức Như Lai Lưu Dụ ở vị lai.

* Trang 569 *
device

* Trang 570 *
device

 
Đại Tập 55 - Bộ Kinh Tập II - Số 441 -> 467