LOGO VNBET
KINH NGŨ THIÊN NGŨ BÁCH PHẬT DANH
THẦN CHÚ TRỪ CHƯỚNG DIỆT TỘI
 
QUYỂN 2
Nam-mô Phật Hoa Phu Vương Như Lai. Nam-mô Hư Không Thanh Tịnh Vương Như Lai. Nam-mô Trí Tự Tại Vương Như Lai. Nam-mô Tu-di Vương Như Lai. Nam-mô Chấn Thanh Vương Như Lai. Nam-mô Chấn Thượng Vương Như Lai. Nam-mô Chấn Hạ Vương Như Lai. Nam-mô Chấn Thanh Lực Vương Như Lai. Nam-mô Ca-lăng-tần-già Vương Như Lai. Nam-mô Cù Noa Quang Minh Vương Như Lai. Nam-mô Bà-già-bà-đế Quảng Phước Tạng Phổ Thế Gian Minh Như Lai. Nam-mô Cù-noa Quang Minh Như Lai. Nam-mô Hư Không Quang Minh Như Lai. Nam-mô Hương Quang Minh Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Hương Quang Minh Như Lai. Nam-mô Di-lưu Quang Minh Như Lai. Nam-mô Tu-di Quang Minh Như Lai. Nam-mô Tịnh Quang Minh Như Lai. Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Như Lai. Nam-mô Phổ Quang Minh Như Lai. Nam-mô Vô Biên Quang Minh Như Lai. Nam-mô Quảng Quang Minh Như Lai. Nam-mô Diệm Quang Minh Như Lai. Nam-mô Hỏa Quang Minh Như Lai. Nam-mô Nhật Quang Minh Như Lai. Nam-mô Nguyệt Quang Minh Như Lai. Nam-mô Pháp Viên Quang Minh Như Lai. Nam-mô Trí Viên Quang Minh Như Lai. Nam-mô Diêm-phù-đàn Quang Minh Như Lai. Nam-mô Bảo Quang Minh Như Lai. Nam-mô Kim Quang Minh Như Lai. Nam-mô Nhật Du Bộ Viên Phổ Quang Minh Như Lai. Nam-mô Pháp Giới Quang Minh Như Lai. Nam-mô Hư Không Quang Minh Như Lai. Nam-mô Đức Vương Quang Minh Như Lai. Nam-mô Chư Pháp Giáo Uy Hình Khả Úy Quang Minh Như Lai. Nam-mô Nhật Thượng Quang Minh Công Đức Uy Hình Như Lai. Nam-mô Đa Nhiêu Chủng Chủng Công Đức Uy Quang Minh Như Lai. Nam-mô Xí Thạnh Lưu Ly Quang Minh Như Lai. Nam-mô Công Đức Tạng Ma-ni Quang Minh Như Lai. Nam-mô

* Trang 436 *
device

Kim Quang Như Lai. Nam-mô Bảo Quang Như Lai. Nam-mô Bà-già-bà-đế Thập Phương Quảng Cù-noa Chấn Thanh Vô Tận Quang Như Lai. Nam-mô Hoan Hỷ Hải Ba Cù-na Danh Tự Tại Quang Như Lai. Nam-mô Bất Thoái Cù-na Hải Quang Như Lai. Nam-mô Giải Thoát Tinh Tấn Nhật Quang Như Lai. Nam-mô Chư Phan Duyên Tịnh Vô Mê Quang Như Lai. Nam-mô Diệu Nguyệt Nguyện Quang Như Lai. Nam-mô Trí Thượng Quang Như Lai. Nam-mô Diệm Quang Như Lai. Nam-mô Cộng Thiện Bảo Quang Như Lai. Nam-mô Thập Thượng Quang Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Quang Như Lai. Nam-mô Quảng Quang Như Lai. Nam-mô Chủ Tạng Quang Như Lai. Nam-mô Nguyệt Thượng Quang Như Lai. Nam-mô Chiếu Quang Như Lai. Nam-mô Phổ Phóng Quang Như Lai. Nam-mô Bình Đẳng Hương Quang Như Lai. Nam-mô Vô Biên Thượng Quang Như Lai. Nam-mô Thiên Thượng Quang Như Lai. Nam-mô Hư Không Viên Quang Như Lai. Nam-mô Bất Không Quang Như Lai. Nam-mô Phóng Quang Như Lai. Nam-mô Vô Thượng Quang Như Lai. Nam-mô Phật Hoa Quang Như Lai. Nam-mô La Võng Quang Như Lai. Nam-mô Đại Vân Quang Như Lai. Nam-mô Vô Biên Tế Quang Như Lai. Nam-mô Hỷ Lạc Quang Như Lai. Nam-mô Diệm Quang Như Lai. Nam-mô Thiện Diệm Quang Như Lai. Nam-mô Hoa Quang Như Lai. Nam-mô Phổ Quang Như Lai. Nam-mô Đa Quang Như Lai. Nam-mô Chư Thần Thông Quang Như Lai. Nam-mô Pháp Quang Như Lai. Nam-mô Hương Phóng Quang Như Lai. Nam-mô Pháp Giới Điện Quang Như Lai. Nam-mô Quảng Đại Trí Quang Như Lai. Nam-mô Bà-già-bà-đế Bảo Tướng Trang Nghiêm Di-lưu Như Lai. Nam-mô Phổ Trí Hiền Di-lưu Như Lai. Nam-mô Phổ Môn Trí Hiền Di-lưu Như Lai. Nam-mô Phổ Trí Quang Di-lưu Như Lai. Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Công Đức Di-lưu Như Lai. Nam-mô Pháp Đăng Công Đức Di-lưu Như Lai. Nam-mô Công Đức Thiện Di-lưu Như Lai. Nam-mô Công Đức Di-lưu Như Lai. Nam-mô Cù-na-tu Di-lưu Như Lai.
Trên đây là bảy trăm danh hiệu Phật.
Nam-mô Ma-ni-tu Di-lưu Như Lai. Nam-mô Di-lưu Như Lai. Nam-mô Bảo Di-lưu Như Lai. Nam-mô Đại Di-lưu Như Lai. Nam-mô Đại Tu-di-lưu Như Lai. Nam-mô Thiện Tướng Di-lưu Như Lai. Nam-

* Trang 437 *
device

mô Phước Di-lưu Như Lai. Nam-mô Tối Thắng Di-lưu Như Lai. Nam-mô Thiện Di-lưu Như Lai. Nam-mô Bảo Diệm Sơn Di-lưu Như Lai. Nam-mô Nan Phục Di-lưu Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Di-lưu Như Lai. Nam-mô Hư Không Di-lưu Như Lai. Nam-mô Hải Di-lưu Như Lai. Nam-mô Hương Di-lưu Như Lai. Nam-mô Hương Thắng Di-lưu Như Lai. Nam-mô Tịnh Di-lưu Như Lai. Nam-mô Vô Thượng Di-lưu Như Lai. Nam-mô Thắng Diệu Di-lưu Như Lai. Nam-mô Phạm Di-lưu Như Lai. Nam-mô Phân Biệt Di-lưu Như Lai. Nam-mô Thọ Sơn Như Lai. Nam-mô Tướng Công Đức Sơn Như Lai. Nam-mô Kim Sơn Như Lai. Nam-mô Tịch Quang Thâm Tụ Như Lai. Nam-mô Công Đức Tụ Như Lai. Nam-mô Pháp Lực Công Đức Tụ Như Lai. Nam-mô Biện Tài Tụ Như Lai. Nam-mô Đắc Kim Cái Tụ Như Lai. Nam-mô Thượng Tụ Như Lai. Nam-mô Hương Tụ Như Lai. Nam-mô Tụ Như Lai. Nam-mô Nhất Tụ Như Lai. Nam-mô Bảo Hoa Tụ Như Lai. Nam-mô Hoa Tụ Như Lai. Nam-mô Quang Tụ Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Quang Như Lai. Nam-mô Quảng Quang Như Lai. Nam-mô Kiện Quang Như Lai. Nam-mô Đế Thích Quang Như Lai. Nam-mô Tịnh Quang Như Lai. Nam-mô Phổ Quang Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Quang Như Lai. Nam-mô Quảng Quang Như Lai. Nam-mô Bảo Quang Như Lai. Nam-mô Bảo Liên Hoa Quang Như Lai. Nam-mô Tịch Quang Như Lai. Nam-mô Kim Cang Quang Như Lai. Nam-mô Nguyệt Viên Quang Như Lai. Nam-mô Bất Tư Nghị Cù-na Quang Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Quang Như Lai. Nam-mô Chân Kim Diêm-phù-đàn Tràng Kim Quang Như Lai. Nam-mô Phổ Công Đức Hoa Uy Quang Như Lai. Nam-mô Phổ Pháp Môn Diện Phong Quang Như Lai. Nam-mô Pháp Diệm Di-lưu Phong Quang Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Pháp Sơn Trí Phong Quang Như Lai. Nam-mô Chúng Bảo Gian Thác Sắc Ma-ni Viên Quang Như Lai. Nam-mô Pháp Hải Chấn Thanh Ý Như Lai. Nam-mô Quang Minh Tràng Vương Ý Như Lai. Nam-mô Tế Tự Danh Thí Ý Như Lai. Nam-mô Vô Tận Ý Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Ý Như Lai. Nam-mô Bạch Hào Công Đức Quang Minh Ý Như Lai. Nam-mô Phương Xứ Trí Quang Tràng Ý Như Lai. Nam-mô Quang Ý Như Lai. Nam-mô Thuận Pháp Ý Như Lai. Nam-mô Tịch Tịnh Ý Như Lai. Nam-mô Hải Ý Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Tràng Ý Như Lai. Nam-mô Trí Ý Như Lai.

* Trang 438 *
device

Nam-mô Mẫn Ý Như Lai. Nam-mô Vô Phan Duyên Ý Như Lai. Nam-mô Vô Tiểu Ý Như Lai. Nam-mô Thiên Ý Như Lai. Nam-mô Kim Cang Ý Như Lai. Nam-mô Tư Duy Ý Như Lai. Nam-mô Thắng Ý Như Lai. Nam-mô Thanh Tịnh Ý Như Lai. Nam-mô Ý Như Lai. Nam-mô Thiện Ý Như Lai. Nam-mô Phạm Ý Như Lai. Nam-mô Thích-ca Như Lai. Nam-mô Bà-già-bà-đế Chư Thế Giới Tự Tại Như Lai. Nam-mô Pháp Tự Tại Như Lai. Nam-mô Trí Tự Tại Như Lai. Nam-mô Tự Tại Như Lai. Nam-mô Đại Tự Tại Như Lai. Nam-mô Tối Tự Tại Như Lai. Nam-mô Thế Tự Tại Như Lai. Nam-mô Sư Tử Tự Tại Như Lai. Nam-mô Vô Úy Quán Thị Tự Tại Như Lai. Nam-mô Cù-na Sư Tử Tự Tại Như Lai. Nam-mô Pháp Thượng Long Tự Tại Như Lai. Nam-mô Vô Mê Pháp Tự Tại Như Lai. Nam-mô Nhân Tự Tại Như Lai. Nam-mô Uy Tự Tại Như Lai. Nam-mô Phạm Uy Tự Tại Như Lai. Nam-mô Chúng Tự Tại Như Lai. Nam-mô Thanh Tự Tại Như Lai. Nam-mô Quảng Hóa Tự Tại Như Lai. Nam-mô Nguyệt Quang Tự Tại Như Lai.
Trên đây là tám trăm danh hiệu Phật.
Nam-mô Đại Tự Tại Như Lai. Nam-mô Ý Tự Tại Như Lai. Nam-mô Quang Minh Vô Cấu Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Hoa Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Cù-na Liên Hoa Công Đức Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Tô-lợi-da Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Công Đức Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Thiên Chủ Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Thiên Công Đức Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Kim Cang Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Nhật Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Công Đức Hoa Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Phổ Trí Quang Liên Hoa Quang Minh Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Pháp Trí Sở Sinh Phổ Quang Minh Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Bá Diệm Quang Minh Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Diệm Hóa Quang Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Cù-na Bảo Uy Công Đức Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Chủ Kế Ma-ni Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Chủng Vô Quang Công Đức Di-lưu Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Bà-la Chủ Vương Công Đức Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Bảo Liên Hoa Quang Minh Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Công Đức Thai Tạng Như Lai. Nam-mô Bảo Tướng Trang Nghiêm Di-lưu Danh Như Lai. Nam-mô Bảo Diệm Sơn Như Lai.

* Trang 439 *
device

Nam-mô Bảo Thượng Như Lai. Nam-mô Bảo Sở Sinh Như Lai. Nam-mô Bảo Hỏa Như Lai. Nam-mô Bảo Hỏa Quyến Thuộc Như Lai. Nam-mô Bảo Trượng Như Lai. Nam-mô Bảo Diệm Như Lai. Nam-mô Bảo Kế Như Lai. Nam-mô Bảo Tích Như Lai. Nam-mô Bảo Thắng Như Lai. Nam-mô Bảo Như Lai. Nam-mô Bảo Sơn Như Lai. Nam-mô Bảo Cù-na Tướng Trang Nghiêm Quang Như Lai. Nam-mô Bảo Danh Như Lai. Nam-mô Bảo Sở Đắc Như Lai. Nam-mô Bảo Hình Tượng Như Lai. Nam-mô Bảo Xí Như Lai. Nam-mô Quang Minh Như Lai. Nam-mô Trí Diệm Hải Như Lai. Nam-mô Cù-na Công Đức Hải Như Lai. Nam-mô Đại Hải Như Lai. Nam-mô Cù-na Hải Như Lai. Nam-mô San Hô Hải Như Lai. Nam-mô Thắng Ý Hải Như Lai. Nam-mô Quang Vô Bất Lợi Cù-na Hải Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Ba-la-mật Vô Ngại Hải Như Lai. Nam-mô Hương Quang Hỷ Lực Hải Như Lai. Nam-mô Pháp Hải Sở Sinh Ý Như Lai. Nam-mô Trùng Hải Sở Sinh Ý Như Lai. Nam-mô Cù-na Hải Như Lai. Nam-mô Công Đức Hải Như Lai. Nam-mô Hải Môn Như Lai. Nam-mô Phước Đức Hải Như Lai. Nam-mô Khổ Hạnh Hải Như Lai. Nam-mô Vô Phá Trí Quang Cù-na Hải Như Lai. Nam-mô Bà-già-bà Trí Thượng Như Lai. Nam-mô Hiền Thượng Như Lai. Nam-mô Ức Thượng Như Lai. Nam-mô Diệu Thượng Như Lai. Nam-mô Vô Úy Thượng Như Lai. Nam-mô Long Thượng Như Lai. Nam-mô Nhân Thượng Như Lai. Nam-mô Ức Thượng Như Lai. Nam-mô Diêm-phù Thượng Như Lai. Nam-mô Nhân-đà-la Thượng Như Lai. Nam-mô Pháp Thượng Như Lai. Nam-mô Hư Không Thượng Như Lai. Nam-mô Minh Thượng Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Thượng Như Lai. Nam-mô Hương Thượng Như Lai. Nam-mô Thắng Thượng Như Lai. Nam-mô Bảo Thượng Như Lai. Nam-mô Thiện Sinh Như Lai. Nam-mô Thiện Xuất Như Lai. Nam-mô Thiện Tú Như Lai. Nam-mô Thiện Phân Biệt Như Lai. Nam-mô Thiện Hiện Như Lai. Nam-mô Thiện Trụ Như Lai. Nam-mô Thiện Đấu Chiến Như Lai. Nam-mô Thiện Hạnh Như Lai. Nam-mô Thiện Hổ Tú Như Lai. Nam-mô Thiện Thông Minh Như Lai. Nam-mô Hỷ Thiện Như Lai. Nam-mô Thiện Ý Như Lai. Nam-mô Thiện Định Như Lai. Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Cù-na Bảo Thiện Trụ Như Lai. Nam-mô Thiện Tư Như Lai. Nam-mô Thiện Phạm Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Lực Tam-muội Du Bộ Như Lai. Nam-mô Phổ Bảo

* Trang 440 *
device

Cù-na Du Bộ Như Lai. Nam-mô Vô Oán Du Bộ Như Lai. Nam-mô Bảo Hình Trang Nghiêm Quang Du Bộ Như Lai. Nam-mô Linh Bất Chánh Ý Bạt Du Bộ Như Lai. Nam-mô Chân Như Du Bộ Như Lai. Nam-mô Thiện Du Bộ Như Lai.
Trên đây là chín trăm danh hiệu Phật.
Nam-mô Sư Tử Du Bộ Như Lai. Nam-mô Kim Cang Du Bộ Như Lai. Nam-mô Di Tu Du Bộ Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Du Bộ Như Lai. Nam-mô Bảo Liên Hoa Du Bộ Như Lai. Nam-mô Nan Phục Tràng Như Lai. Nam-mô Dũng Lực Du Bộ Như Lai. Nam-mô Lực Thiên Phạm Thiên Như Lai. Nam-mô Thiện Phạm Thiên Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Thiên Như Lai. Nam-mô Tiên Thiên Như Lai. Nam-mô Thật Thiên Như Lai. Nam-mô Tự Tại Thiên Như Lai. Nam-mô Đại Đế Thích Thiên Như Lai. Nam-mô Bà-tố Thiên Như Lai. Nam-mô Ưu-đà-na Thiên Như Lai. Nam-mô Tỳ Thế Pháp Thiên Như Lai. Nam-mô Nhật Thiên Như Lai. Nam-mô Thủy Thiên Như Lai. Nam-mô Thắng Đế Thích Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Lực Đế Thích Như Lai. Nam-mô Minh Đăng Như Lai. Nam-mô Đại Đế Thích Như Lai. Nam-mô Nhân Đế Thích Như Lai. Nam-mô Thiên Đế Thích Như Lai. Nam-mô Diệm Đại Đế Thích Như Lai. Nam-mô Chúng Đế Thích Như Lai. Nam-mô Đại Chúng Đế Thích Như Lai. Nam-mô Thuận Đế Thích Như Lai. Nam-mô Thế Đế Thích Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Thế Đế Thích Như Lai. Nam-mô Tự Đế Thích Như Lai. Nam-mô Bảo Đế Thích Như Lai. Nam-mô Nguyệt Thượng Như Lai. Nam-mô Vô Ngôn Tối Thượng Như Lai. Nam-mô Y Thượng Như Lai. Nam-mô Pháp Tối Thượng Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Tối Thượng Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Như Lai. Nam-mô Trí Tối Trọng Thượng Như Lai. Nam-mô Tối Thượng Thượng Như Lai. Nam-mô Uy Tối Thượng Như Lai. Nam-mô Pháp Chân Thể Tối Thượng Như Lai. Nam-mô Thắng Trí Pháp Giới Tối Thượng Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Phước Đức Di-lưu Tối Thượng Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Hạnh Quang Tối Thượng Như Lai. Nam-mô Trí Đức Như Lai. Nam-mô Kim Đức Như Lai. Nam-mô Cù-na Đức Như Lai. Nam-mô Bảo Đức Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Đức Như Lai. Nam-mô Đế Thích Đức Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Nhật Pháp Đức Như Lai. Nam-mô Vô Biên Phước Đức Đức Như Lai.

* Trang 441 *
device

Nam-mô Quang Minh Đức Như Lai. Nam-mô Kim Hoa Đức Như Lai. Nam-mô Bồ-đề Phần Hoa Đức Như Lai. Nam-mô Pháp Đức Như Lai. Nam-mô Phổ Thân Như Lai. Nam-mô Tịnh Thân Như Lai. Nam-mô Chủng Chủng Thân Như Lai. Nam-mô Diệm Viên Thân Như Lai. Nam-mô Bảo Khai Phu Hoa Thân Như Lai. Nam-mô Phu Thân Như Lai. Nam-mô Bảo Liên Hoa Khai Phu Thân Như Lai. Nam-mô Pháp Liên Hoa Khai Phu Thân Như Lai. Nam-mô Tướng Trang Nghiêm Thân Như Lai. Nam-mô Quyết Liễu Quang Khai Phu Thân Như Lai. Nam-mô Pháp Quang Khai Phu Thân Như Lai. Nam-mô Thiện Hoa Thân Như Lai. Nam-mô Bà-già-bà-đế Phạm Âm Như Lai. Nam-mô Vân Âm Như Lai. Nam-mô Thuận Sắc Âm Như Lai. Nam-mô Thậm Âm Như Lai. Nam-mô Cổ Âm Như Lai. Nam-mô Vân Cổ Âm Như Lai. Nam-mô Hư Không Âm Như Lai. Nam-mô Sư Tử Âm Như Lai. Nam-mô Tịnh Thanh Âm Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Chấn Âm Như Lai. Nam-mô Vô Biên Trí Pháp Giới Âm Như Lai. Nam-mô Đại Diệm Tụ Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Tụ Như Lai. Nam-mô Pháp Tài Phong Tụ Như Lai. Nam-mô Thiện Kiên Trí Quang Diệm Hình Tụ Như Lai. Nam-mô Cao Mãn Tụ Như Lai. Nam-mô Sa-la Đế Thích Tụ Như Lai. Nam-mô Mâu-ni Tụ Như Lai. Nam-mô Bất Động Tụ Như Lai. Nam-mô Mãn Tụ Như Lai. Nam-mô Nguyệt Tụ Như Lai. Nam-mô Phổ Tụ Như Lai. Nam-mô Hoa Xỉ Như Lai. Nam-mô Hào Tướng Xỉ Như Lai. Nam-mô Thượng Xỉ Như Lai. Nam-mô Thiện Xỉ Như Lai. Nam-mô Thiện Phạm Xỉ Như Lai. Nam-mô Phạm Đức Như Lai. Nam-mô Bà-tụ Đức Như Lai. Nam-mô Tế Tự Đức Như Lai. Nam-mô Long Đức Như Lai. Nam-mô Phật Đức Như Lai.
Trên đây là một ngàn danh hiệu Phật.
Nam-mô Kiện Đức Như Lai. Nam-mô Vô Biên Bảo Như Lai. Nam-mô Vô Biên Quảng Như Lai. Nam-mô Vô Biên Vô Cấu Như Lai. Nam-mô Vô Biên Quang Minh Như Lai. Nam-mô Vô Biên Diệu Như Lai. Nam-mô Vô Biên Thủ Như Lai. Nam-mô Vô Biên Tòa Như Lai. Nam-mô Vô Biên Tối Thượng Công Đức Như Lai. Nam-mô Vô Biên Chân Như Lai. Nam-mô Vô Biên Cái Như Lai. Nam-mô Vô Biên Minh Như Lai. Nam-mô A-tăng-kỳ Kiếp Thành Tựu Phật Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Giác Như Lai. Nam-mô Thanh Tịnh Giác Như Lai. Nam-mô

* Trang 442 *
device

Quảng Giác Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Giác Như Lai. Nam-mô Nguyệt Giác Như Lai. Nam-mô Hư Không Giác Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Trí Thiện Như Lai. Nam-mô Sinh Giác Như Lai. Nam-mô Sư Tử Quang Vô Biên Lực Giác Như Lai. Nam-mô Khai Phu Bảo Tướng Nguyệt Giác Như Lai. Nam-mô Pháp Viên Quang Minh Kế Như Lai. Nam-mô Phổ Quang Minh Kế Như Lai. Nam-mô Phật Hư Không Quang Minh Kế Như Lai. Nam-mô Phổ Quang Minh Kế Như Lai. Nam-mô Hương Diệm Quang Minh Kế Như Lai. Nam-mô Diệm Xí Kế Như Lai. Nam-mô Bảo Đức Kế Như Lai. Nam-mô Thiên Đế Thích Kế Như Lai. Nam-mô Diệu Sắc Kế Như Lai. Nam-mô Ma-ni Kế Như Lai. Nam-mô Khả Úy Thượng Như Lai. Nam-mô Khả Úy Ý Như Lai. Nam-mô Thiện Khả Úy Ý Như Lai. Nam-mô Khả Úy Nhãn Như Lai. Nam-mô Khả Úy Tối Thượng Như Lai. Nam-mô Khả Úy Hiện Như Lai. Nam-mô Khả Úy Như Lai. Nam-mô Khả Úy Lực Như Lai. Nam-mô Khả Úy Diệm Như Lai. Nam-mô Khả Úy Minh Như Lai. Nam-mô Hóa Tự Tại Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Hóa Như Lai. Nam-mô Hoa Tự Tại Như Lai. Nam-mô Trí Tự Tại Thắng Như Lai. Nam-mô Uy Tự Tại Thắng Như Lai. Nam-mô Vô Biên Minh Thắng Như Lai. Nam-mô Minh Thắng Như Lai. Nam-mô Kiên Thắng Như Lai. Nam-mô Thiên Thần Trí Tự Tại Thắng Như Lai. Nam-mô Tịch Căn Như Lai. Nam-mô Tịch Ý Như Lai. Nam-mô Tịnh Tĩnh Như Lai. Nam-mô Tịch Thượng Như Lai. Nam-mô Tịch Công Đức Như Lai. Nam-mô Tịch Tịnh Như Lai. Nam-mô Điều Phục Như Lai. Nam-mô Điều Phục Thượng Như Lai. Nam-mô Thiện Điều Như Lai. Nam-mô Thiện Điều Tâm Như Lai. Nam-mô Kim Cang Như Lai. Nam-mô Kim Cang Nội Tín Như Lai. Nam-mô Kim Cang Tịnh Như Lai. Nam-mô Kim Cang Trí Sơn Như Lai. Nam-mô Ma-ni Diệu Như Lai. Nam-mô Kim Cang Phong Như Lai. Nam-mô Kim Cang Chân Thể Như Lai. Nam-mô Kim Cang Tề Như Lai. Nam-mô Kim Cang Toái Như Lai. Nam-mô Kim Cang Liên Hoa Thượng Như Lai. Nam-mô Nguyệt Thượng Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Thượng Như Lai. Nam-mô Phạm Thượng Như Lai. Nam-mô Phần Thượng Như Lai. Nam-mô Chân Thể Pháp Thượng Như Lai. Nam-mô Kim Cang Trùng Liên Hoa Thượng Như Lai. Nam-mô Danh Thượng Như Lai. Nam-mô Thượng Như Lai. Nam-mô Tịch Quang

* Trang 443 *
device

Tràng Thượng Như Lai. Nam-mô Vô Biên Trí Minh Thiện Bộ Hành Sư Tử Như Lai. Nam-mô Vô Úy Kim Cang Na-la Như Lai. Nam-mô Sư Tử Như Lai. Nam-mô Pháp Hư Không Ái Quang Sư Tử Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Tam-muội Hải Quang Sư Tử Như Lai. Nam-mô Pháp Đăng Hành Bộ Trí Sư Tử Như Lai. Nam-mô Đại Bi Sư Tử Như Lai. Nam-mô Sư Tử Hống Như Lai. Nam-mô Sư Tử Thanh Như Lai. Nam-mô Sư Tử Bộ Như Lai. Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Như Lai. Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Tịnh Chí Như Lai. Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Quang Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Pháp Hư Không Công Đức Tỳ-lô-giá-na Như Lai. Nam-mô Bất Khả Đắc Nhãn Tỳ-lô-giá-na Như Lai. Nam-mô Xỉ Công Đức Liên Hoa Du Hý Thiện Tỳ-lô-giá-na Như Lai. Nam-mô Vô Biên Quang Âm Thanh Hư Không Tỳ-lô-giá-na Như Lai. Nam-mô Bà-già-bạt-đế Dũng Bộ Thiên Hành Như Lai. Nam-mô Thiện Du Bộ Thiện Tịch Sắc Hành Như Lai.
Trên đây là một ngàn một trăm danh hiệu Phật.
Nam-mô Hành Hạnh Như Lai. Nam-mô Thiện Hạnh Như Lai. Nam-mô Đáo Bỉ Ngạn Như Lai. Nam-mô Trừ Ái Như Lai. Nam-mô Tịch Đáo Bỉ Ngạn Như Lai. Nam-mô Vô Tỷ Uy Đức Như Lai. Nam-mô Vô Lượng Công Đức Cù-na Trang Nghiêm Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp-ba Như Lai. Nam-mô Cù-na Bảo Công Đức Trang Nghiêm Uy Tích Kiếp-ba Như Lai. Nam-mô Công Đức Bảo Như Lai. Nam-mô Xí Thạnh Diệm Sơn Công Đức Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Sơn Công Đức Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Quang Minh Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Minh Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Vô Tận Phước Hải Tối Thắng Trang Nghiêm Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Đại Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Vô Biên Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Quang Như Lai. Nam-mô Danh Xưng Sơ Xuất Như Lai. Nam-mô Khả Úy Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Hỷ Hiền Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Na-la-diên Kim Cang Tinh Tấn Như Lai. Nam-mô Đại Thế Chí Tinh Tấn Như Lai. Nam-mô Đại Tinh Tấn Như Lai. Nam-mô Xí Thạnh Tinh Tấn Như Lai. Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Như Lai. Nam-mô Đại Tinh Tấn Chủ Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Ái Kiến Tối Thượng Đại Tinh Tấn

* Trang 444 *
device

Như Lai. Nam-mô Thiện Tịnh Vô Cấu Diệm Như Lai. Nam-mô Đại Tọa Diệm Như Lai. Nam-mô Xí Thạnh Xí Như Lai. Nam-mô Cù-na Xí Như Lai. Nam-mô Chủ Như Lai. Nam-mô Nan Thắng Xí Như Lai. Nam-mô Phóng Xí Như Lai. Nam-mô Đa-ma-la-bạt Đa-la Chiên-đàn Hương Như Lai. Nam-mô Chư Hương Như Lai. Nam-mô Xí Diện Hương Như Lai. Nam-mô Phổ Hương Như Lai. Nam-mô Bất Phổ Hương Như Lai. Nam-mô Hương Cữu Như Lai. Nam-mô Nhiêu Hương Như Lai. Nam-mô Vô Hữu Hương Như Lai. Nam-mô Hương Tượng Như Lai. Nam-mô Hương Phổ Thiện Tịnh Trí Hoa Như Lai. Nam-mô Pháp Giới Hoa Như Lai. Nam-mô Xí Đăng Hoa Như Lai. Nam-mô Bảo Hoa Như Lai. Nam-mô Tán Hoa Như Lai. Nam-mô Phổ Hoa Như Lai. Nam-mô Hoa Như Lai. Nam-mô Hoa Tụ Như Lai. Nam-mô Trang Nghiêm Thể Như Lai. Nam-mô Bạch Thể Như Lai. Nam-mô Ái Thể Như Lai. Nam-mô Bất Hủy Thể Như Lai. Nam-mô Bất Hóa Phần Như Lai. Nam-mô Phân Như Lai. Nam-mô Phân Biệt Phần Như Lai. Nam-mô Tướng Diệu Khai Hoa Phần Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Nghĩa Hiện Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Hiện Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Hiện Như Lai. Nam-mô Nhất Nghĩa Hiện Như Lai. Nam-mô Bất Không Kiến Như Lai. Nam-mô Nghĩa Kiến Như Lai. Nam-mô Thật Kiến Như Lai. Nam-mô Pháp Kiến Như Lai. Nam-mô Vô Úy Như Lai. Nam-mô Vô Xứ Úy Như Lai. Nam-mô Vô Úy Phần Như Lai. Nam-mô Bất Khả Úy Như Lai. Nam-mô Trừ Úy Như Lai. Nam-mô Thoát Nhất Thiết Úy Như Lai. Nam-mô Ly Úy Công Đức Mao Thụ Như Lai. Nam-mô Đa Thắng Như Lai. Nam-mô Thắng Giả Như Lai. Nam-mô Thắng Thắng Như Lai. Nam-mô Thắng Trung Thắng Như Lai. Nam-mô Quang Thắng Như Lai. Nam-mô Bất Khả Bất Thắng Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Cù-na Sở Sinh Như Lai. Nam-mô Phổ Công Đức Sở Sinh Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Sở Sinh Như Lai. Nam-mô Chư Phương Sở Sinh Như Lai. Nam-mô Nhật Sở Sinh Như Lai. Nam-mô Thiện Sinh Như Lai. Nam-mô Công Đức Sinh Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Sắc Trì Như Lai. Nam-mô Nguyệt Cự Trì Như Lai. Nam-mô Đại Cự Trì Như Lai. Nam-mô Cự Trì Như Lai. Nam-mô Ba Trì Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Lực Trì Như Lai. Nam-mô Chí Trì Như Lai. Nam-mô Vô Biên Vô Ngại Lực Như Lai. Nam-mô

* Trang 445 *
device

Đại Công Đức Lực Như Lai. Nam-mô Đại Lực Như Lai.
Trên đây là một ngàn hai trăm danh hiệu Phật. 
Nam-mô Hiền Lực Như Lai. Nam-mô Uy Lực Như Lai. Nam-mô Pháp Lực Như Lai. Nam-mô Bảo Di-lưu Sư Tử Lực Như Lai. Nam-mô Pháp Giới Quảng Trí Như Lai. Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Tâm Thể Khiếu Như Lai. Nam-mô Thanh Trí Như Lai. Nam-mô Khiếu Trí Như Lai. Nam-mô Trí Chủ Như Lai. Nam-mô Tam-muội Di-lưu Tối Thượng Trí Như Lai. Nam-mô Phổ Quán Trí Như Lai. Nam-mô Tam Thế Quảng Trí Như Lai. Nam-mô Long Hân Như Lai. Nam-mô Tối Hân Như Lai. Nam-mô Hoan Hân Như Lai. Nam-mô Hoa Tu Hân Như Lai. Nam-mô Tịnh Hân Như Lai. Nam-mô Pháp Trì Như Lai. Nam-mô Pháp Địa Trì Như Lai. Nam-mô Vô Ngại Lực Trì Như Lai. Nam-mô Thiên Tịnh Như Lai. Nam-mô Thanh Tịnh Như Lai. Nam-mô Hư Không Tịnh Như Lai. Nam-mô Âm Phân Tịnh Như Lai. Nam-mô Tịnh Trí Giả Như Lai. Nam-mô Thanh Tịnh Như Lai. Nam-mô Âm Phân Kiện Như Lai. Nam-mô Phổ Tràng Kiện Như Lai. Nam-mô Chúng Đế Kiện Như Lai. Nam-mô Thiện Pháp Kiện Như Lai. Nam-mô Pháp Giới Liên Hoa Như Lai. Nam-mô Pháp Liên Hoa Như Lai. Nam-mô Đồng Liên Hoa Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Tu Như Lai. Nam-mô Phân Trà Lợi Như Lợi. Nam-mô Đạo Phân Hoa Như Lai. Nam-mô Kim Hoa Như Lai. Nam-mô Khai Phu Như Lai. Nam-mô Ý Hỷ Hoa Như Lai. Nam-mô Vô Biên Hoa Như Lai. Nam-mô Thiện Hoa Như Lai. Nam-mô Tinh Tấn Quân Như Lai. Nam-mô Kim Cang Quân Như Lai. Nam-mô Xí Thạnh Quân Như Lai. Nam-mô Lực Quân Như Lai. Nam-mô Liên Hoa Quân Như Lai. Nam-mô Ca-la-tỳ-la Quân Như Lai. Nam-mô Thế Đế Uy Công Đức Hiền Giả Như Lai. Nam-mô Kim Ma-ni Sơn Uy Hiền Giả Như Lai. Nam-mô Bản Tánh Thân Công Đức Hiền Giả Như Lai. Nam-mô Tiểu Hiền Giả Như Lai. Nam-mô Hiền Giả Như Lai. Nam-mô Hiền Thân Như Lai. Nam-mô Thắng Giả Như Lai. Nam-mô Đại Thắng Giả Như Lai. Nam-mô Vô Biên Thắng Giả Như Lai. Nam-mô Hàng Tha Thắng Giả Như Lai. Nam-mô Nan Thắng Giả Như Lai. Nam-mô Hàng Hóa Giả Như Lai. Nam-mô Nhiên Đăng Như Lai. Nam-mô Tác Vô Úy Như Lai. Nam-mô Tác Quang Như Lai. Nam-mô Tác Hoan Hỷ Như Lai. Nam-mô Hỏa Ý Như Lai. Nam-mô Câu-vật-đầu

* Trang 446 *
device

Tác Khai Phu Như Lai. Nam-mô Bà-già-bạt-đế Thích-ca Mâu-ni Như Lai. Nam-mô Kim Tiên Như Lai. Nam-mô Long Tiên Như Lai. Nam-mô Tiên Giả Như Lai. Nam-mô Tiên Thắng Như Lai. Nam-mô Thanh Tịnh Thể Nhãn Như Lai. Nam-mô Nguyệt Nhãn Như Lai. Nam-mô Nhật Diện Như Lai. Nam-mô Phạm Diện Như Lai. Nam-mô Thiện Nhãn Thanh Tịnh Diện Như Lai. Nam-mô Kim Sắc Giả Như Lai. Nam-mô Phạm Sắc Giả Như Lai. Nam-mô Thường Sắc Giả Như Lai. Nam-mô Đại Thiên Ma Sắc Giả Như Lai. Nam-mô Chiêm-ba-ca Sắc Giả Như Lai. Nam-mô Kiên Lao Như Lai. Nam-mô Kiên Bộ Như Lai. Nam-mô San Địa Như Lai. Nam-mô Nội Kiên Tín Như Lai. Nam-mô Kiên Kiện Dũng Khí Trượng Xả Như Lai. Nam-mô Vô Du Hý Dũng Dước Danh Xưng Như Lai. Nam-mô Pháp Thượng Xưng Như Lai. Nam-mô Bảo Xưng Như Lai. Nam-mô Vô Biên Xưng Như Lai. Nam-mô Vô Cấu Tý Như Lai. Nam-mô Thiện Tý Như Lai. Nam-mô Thùy Tý Như Lai. Nam-mô Cù-na Tý Như Lai. Nam-mô Đại Tý Như Lai. Nam-mô Bà-già-bạt-đế Viên Quang Như Lai. Nam-mô Phổ Trí Hiền Viên Như Lai. Nam-mô Khổ Hạnh Viên Như Lai. Nam-mô Nê-ma-da Như Lai. Nam-mô Phong Nê-ma-da Như Lai. Nam-mô A-nê-ma-da Như Lai.
Trên đây là một ngàn ba trăm danh hiệu Phật.

* Trang 447 *
device

 
Đại Tập 55 - Bộ Kinh Tập II - Số 441 -> 467