LOGO VNBET
KINH QUÁ KHỨ TRANG NGHIÊM KIẾP
THIÊN PHẬT DANH (2)
 
 Hán dịch: Khuyết danh. Phụ vào dịch phẩm đời Lương.
 
 Kinh nói: Nếu thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu của chư Phật trong ba kiếp ba đời mà hoan hỷ, tin ưa xưng dương, tán thán, quy y đảnh lễ và có thể viết chép, vì người khác giảng nói, hoặc có thể tô vẽ tôn tạo hình tượng Phật, hoặc có thể cúng dường hương hoa âm nhạc, khen ngợi công đức của Phật, chí tâm làm lễ, thì hơn hẳn người dùng châu báu toàn bằng ngọc ma-ni đầy cả cõi nước chư Phật trong mười phương cho đến cõi Phạm thiên, bố thí trong trăm ngàn kiếp. Thiện nam, thiện nữ ấy đã cúng dường chư Phật đó rồi, đời sau thọ sinh sẽ được hầu cận chư Phật vô cùng vô tận cho đến khi thành Phật, sẽ được chư Phật ba kiếp ba đời thọ ký. Sinh ra nơi nào cũng thường gặp Tam bảo, được sinh vào cảnh giới chư Phật, sáu căn đầy đủ, không rơi vào tám nạn, sẽ được ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp của chư Phật, đầy đủ trang nghiêm. Nếu luôn luôn năm vóc sát đất lễ Phật, miệng tự tuyên nói: “Con nay lạy khắp tất cả chư Phật trong ba đời, mười phương, nguyện cho ba đường chấm dứt, nước giàu, dân an, chúng sinh tà kiến quay về chánh đạo, phát tâm Bồ-đề. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong sáu đường cùng sinh về cõi Phật Vô Lượng Thọ”, lập thệ nguyện lớn, khiến cho các chúng sinh đều sinh về cõi đó, thân đủ các tướng tốt, vẻ đẹp, trí tuệ, biện tài như Phật A-di-đà, thì quả báo đạt được tốt đẹp cao vời, thọ mạng vô cùng.
Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Nhân Trung Tôn Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nam-mô Năng Nhân Hóa Phật. Nam-mô Hỏa Phấn Tấn Thông Phật. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Vô Hạn Quang
___________________________________
(2) Bản tham chiếu.

* Trang 592 *
device

Phật. Nam-mô Thiện Tịch Tuệ Nguyệt Thanh Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Thành Tựu Phật. Nam-mô Tối Thượng Oai Phật. Nam-mô Thú An Lạc Phật. Nam-mô Bảo Chánh Kiến Phật. Nam-mô Cúng Dường Quảng Xưng Phật. Nam-mô Sư Tử Âm Phật. Nam-mô Âm Thí Phật. Nam-mô Bảo Trung Phật. Nam-mô Điện Đăng Quang Phật. Nam-mô Liên Hoa Quang Phật. Nam-mô Đại Đăng Quang Phật. Nam-mô Tịnh Thanh Phật. Nam-mô Trừ Hồ Nghi Phật. Nam-mô Vô Lượng Oai Thần Phật. Nam-mô Trụ A-tăng-kỳ Tinh Tấn Công Đức Phật. Nam-mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật. Nam-mô Hỷ Khả Oai Thần Phật. Nam-mô Tán Nghi Phật. Nam-mô Đức Khải Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Hỷ Khả Oai Phật. Nam-mô Bất Tạng Phú Phật. Nam-mô Vô Lượng Tạng Phật. Nam-mô Quang Du Hý Phật. Nam-mô Quảng Xưng Phật. Nam-mô Xả Phan Phật. Nam-mô Tôn Bi Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Vân Phổ Hộ Phật. Nam-mô Kim Cang Hiệp Phật. Nam-mô Trí Tuệ Lai Phật. Nam-mô Hỷ Quảng Xưng Phật. Nam-mô Vô Lượng Tượng Phật. Nam-mô Đại Duyệt Phật. Nam-mô Mỹ Ý Phật. Nam-mô Bất Động Dũng Bộ Phật. Nam-mô Động Sơn Nhạc Vương Phật. Nam-mô Diễn Tụ Quang Phật. Nam-mô Trụ Giác Phật. Nam-mô Thanh Đức Phật. Nam-mô Duyệt Giải Thoát Phật. Nam-mô Vô Ưu Độ Phật. Nam-mô Phổ Kiến Sự Kiến Phật. Nam-mô Đại Thừa Đạo Phật. Nam-mô Phổ Hỏa Phật. Nam-mô Quốc Cúng Dường Phật. Nam-mô Tự Tại Quang Phật. Nam-mô Thuyết Tối Cung Kính Phật. Nam-mô Tịnh Quang Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật. Nam-mô Trừ Nghi Phật. Nam-mô Vô Vật Thành Tựu Phật. Nam-mô Vô Chung Bộ Phật. Nam-mô Vô Hỏa Quang Phật. Nam-mô Phụng Kỉnh Xưng Phật. Nam-mô Nhiếp Căn Kỉnh Duyệt Thanh Phật. Nam-mô Vô Năng Phục Vận Phật. Nam-mô Vô Chung Thanh Phật. Nam-mô Tư Duy Chúng Sinh Phật. Nam-mô Thần Túc Quang Phật. Nam-mô Đức Vương Phật. Nam-mô Hống Thanh Phật. Nam-mô Thiên Vân Lôi Thanh Vương Phật. Nam-mô Quảng Diệu Phật. Nam-mô Vô Nhai Tế Kiến Phật. Nam-mô Sư Tử Hương Phật. Nam-mô Đẳng Thiện Phật. Nam-mô Quảng Thí Phật. Nam-mô Phổ Hiện Phật. Nam-mô Thiện Tượng Phật. Nam-mô Ý Xưng Phật. Nam-mô Bảo Tịnh Phật. Nam-mô Thượng Quang Phật. Nam-mô Quảng Bộ Phật. Nam-mô Kim Cang Tề

* Trang 593 *
device

Phật. Nam-mô Quyết Giác Phật. Nam-mô Tuệ Tràng Phật. Nam-mô Vô Động Giác Phật. Nam-mô Oai Nghi Ý Phật. Nam-mô Phổ Tượng Phật. Nam-mô Đế Ý Phật. Nam-mô Quang Âm Thanh Phật. Nam-mô Thành Tựu Ta-la Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Hỏa Quang Phật. Nam-mô Hỷ Tư Duy Phật. Nam-mô Tạng Xưng Phật. Nam-mô Pháp Tràng Không Câu-tô-ma Vương Phật. Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Tu-di Lực Phật. Nam-mô Ma-ni Châu Phật. Nam-mô Kim Cang Vương Phật. Nam-mô Kim Thượng Oai Phật. (Xong một trăm hiệu Phật)
Nam-mô Mỹ Âm Thanh Phật. Nam-mô Sơn Thắng Phật. Nam-mô Chúng Sinh Sở Nghi Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Thắng Sơn Vương Phật. Nam-mô Vô Giảm Xuất Phật. Nam-mô Duyệt Ý Phật. Nam-mô Mỹ Thanh Phật. Nam-mô Phạm Thanh Long Phấn Tấn Phật. Nam-mô Nguyệt Đăng Minh Phật. Nam-mô Pháp Hải Triều Công Đức Vương Phật. Nam-mô Tuệ Sự Phật. Nam-mô Kiến Hữu Tự Phật. Nam-mô Hoài Kiến Phật. Nam-mô Thế Gian Thắng Thượng Phật. Nam-mô Nhân Âm Phật. Nam-mô Miên Quang Phật. Nam-mô Giới Bộ Phật. Nam-mô Thiên Trung Tôn Phật. Nam-mô Kỉnh Hoài Đàm Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Đức Thí Phật. Nam-mô Đại Tu-di Phật. Nam-mô Chân Duyệt Phật. Nam-mô Hiền Ý Phật. Nam-mô Kim Thượng Phật. Nam-mô Đại Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Tôn Ý Phật. Nam-mô Ý Tịnh Phật. Nam-mô Liên Hoa Thể Phật. Nam-mô Nhân Thừa Lực Sĩ Phật. Nam-mô Thường Thắng Ý Phật. Nam-mô Dũng Mãnh Sơn Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nam-mô Thắng Thanh Phật. Nam-mô Hỷ Giải Phật. Nam-mô Thiện Trụ Chư Thiền Tạng Vương Phật. Nam-mô Tự Quang Phật. Nam-mô Tướng Hảo Phật. Nam-mô Vô Trược Lợi Phật. Nam-mô Tôn Quang Phật. Nam-mô Thành Tựu Ý Phật. Nam-mô Vô Phiền Nhiệt Phật. Nam-mô Trừ Địa Trọng Phật. Nam-mô Tối Diễm Quang Phật. Nam-mô Quyết Tư Duy Phật. Nam-mô Chân Đế Nhật Phật. Nam-mô Tụ Tập Bảo Phật. Nam-mô Phẩu Hoa Quang Phật. Nam-mô Tôn Thượng Tự Tại Phật. Nam-mô Danh Xưng Tràng Phật. Nam-mô Đức Duyệt Phật. Nam-mô Pháp Đăng Minh Phật. Nam-mô Oai Quang Duyệt Phật. Nam-mô Quân Tướng Kỉnh Tượng Phật. Nam-mô Sư Tử Du Bộ Phật. Nam-mô Ly

* Trang 594 *
device

Nhất Thiết Nhiễm Ý Phật. Nam-mô Hải Ý Phật. Nam-mô Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Phật. Nam-mô Cái Tụ Phật. Nam-mô Tát Lê Thọ Vương Phật. Nam-mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Vương Phật. Nam-mô Giải Vị Phật. Nam-mô Diệt Căn Phật. Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. Nam-mô Hoa Hương Phật. Nam-mô Tu-di Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Minh Phật. Nam-mô Mẫn Bộ Phật. Nam-mô Chánh Minh Phật. Nam-mô Pháp Quang Phật. Nam-mô Giới Duyệt Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Tích Thương Công Đức Vương Phật. Nam-mô Đại Tự Tại Phật. Nam-mô Thiện Trụ Công Đức Như Ý Tích Vương Phật. Nam-mô Ích Thiên Phật. Nam-mô Phổ Giải Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Tu Phật. Nam-mô Nhân Trung Quang Phật. Nam-mô Hảo Đức Phật. Nam-mô Kiến Tinh Tấn Phật. Nam-mô Danh Xưng Tiên Phật. Nam-mô Danh Xưng Phan Phật. Nam-mô Diễm Diện Phật. Nam-mô Phổ Duyệt Phật. Nam-mô Thân Quang Phổ Chiếu Phật. Nam-mô Quyết Tán Phật. Nam-mô Tôn Thượng Đức Phật. Nam-mô Điều Ý Phật. Nam-mô Ái Hoài Kỉnh Cúng Dường Phật. Nam-mô Phổ Nhiếp Phật. Nam-mô Đạo Duyệt Phật. Nam-mô Tư Ý Phật. Nam-mô Xuất Ý Phật. Nam-mô Sơn Ý Phật. Nam-mô Tạp Sắc Quang Phật. Nam-mô Lôi Thanh Phật. Nam-mô Hỏa Quang Thân Phật. Nam-mô Đức Nham Phật. Nam-mô Vô Cấu Tuệ Thâm Thanh Vương Phật. (Xong hai trăm hiệu Phật)
Nam-mô Vô Ưu Hoài Phật. Nam-mô Thiên Giới Phật. Nam-mô Sư Tử Vô Lượng Âm Phật. Nam-mô Chánh Niệm Hải Phật. Nam-mô Kiến Kỉnh Hoài Phật. Nam-mô Thọ Vương Phong Trường Phật. Nam-mô Điều Tràng Phật. Nam-mô Phổ Phương Văn Phật. Nam-mô Kỉnh Hoài Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Tràng Phật. Nam-mô Vô Úy Thí Phật. Nam-mô Tinh Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Trung Thiên Phật. Nam-mô Quang Minh Nhật Phật. Nam-mô Đại Danh Xưng Phật. Nam-mô Hỷ Âm Phật. Nam-mô Thuyết Kỉnh Hoài Phật. Nam-mô Danh Xưng Thể Phật. Nam-mô Tam-muội Thắng Phấn Tấn Phật. Nam-mô Mỹ Duyệt Phật. Nam-mô Diệu Lạc Ni Phật. Nam-mô Chúng Sinh Nhãn Phật. Nam-mô Hoài Địa Phật. Nam-mô Khí Oai Hủy Ác Phật. Nam-mô Từ Điều Phật. Nam-mô Tôn Trung Thượng Phật. Nam-mô Quảng Đại Trí Phật. Nam-mô Diệu Dược Phật. Nam-mô Công Đức

* Trang 595 *
device

Luân Phật. Nam-mô Ly Úy Phật. Nam-mô Pháp Giới Thân Phật. Nam-mô Hư Không Đăng Phật. Nam-mô Kiến Nguyệt Phật. Nam-mô Chư Ma Tôn Phật. Nam-mô Đại Tôn Thượng Phật. Nam-mô Quang Minh Thân Phật. Nam-mô Ý Quang Phật. Nam-mô Kim Tạng Phật. Nam-mô Điều Ích Du Phật. Nam-mô Quang Nhật Phật. Nam-mô Hiện Thân Phật. Nam-mô Thường Tu Hành Phật. Nam-mô Hương Oai Phật. Nam-mô Lưu Ly Hoa Phật. Nam-mô Kim Sắc Thân Phật. Nam-mô Nhật Đăng Minh Phật. Nam-mô Phong Quang Phật. Nam-mô Thuyết Kỉnh Ái Phật. Nam-mô Thiện Tư Ích Phật. Nam-mô Phổ Kiến Thiện Phật. Nam-mô Sư Tử Phan Phật. Nam-mô Phổ Tiên Phật. Nam-mô Đại Du Bộ Phật. Nam-mô Diệu Liên Hoa Quang Phật. Nam-mô Sơn Hống Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Duyệt Phật. Nam-mô Vô Nhiễm Phật. Nam-mô Thiên Cái Phật. Nam-mô Năng Tác Vô Úy Phật. Nam-mô Xa Thừa Phật. Nam-mô Long Thắng Phật. Nam-mô Chi Vị Phật. Nam-mô Xa Quang Phật. Nam-mô Nhật Nhãn Phật. Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật. Nam-mô Cọng Du Bộ Phật. Nam-mô Đại Đăng Minh Phật. Nam-mô Thạnh Trưởng Phật. Nam-mô Sơn Tích Phật. Nam-mô Đức Thể Phật. Nam-mô Pháp Điển Phật. Nam-mô Phong Kỉnh Phật. Nam-mô Vô Úy Kỉnh Hoài Phật. Nam-mô Tuệ Phiên Phật. Nam-mô Oai Thần Quang Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Thí Phật. Nam-mô Nhiếp Ái Trạch Phật. Nam-mô Vô Cấu Sắc Phật. Nam-mô Thiện Sự Phật. Nam-mô Cam Lộ Quang Phật. Nam-mô Quang Khuất Phật. Nam-mô Pháp Châu Phật. Nam-mô Diễm Tràng Phật. Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Bảo Duyệt Phật. Nam-mô Phổ Tư Phật. Nam-mô Thiện Tư Ý Phật. Nam-mô Hộ Nhất Thiết Phật. Nam-mô Tác Lợi Ích Phật. Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. Nam-mô Quang Âm Phật. Nam-mô Trí Sơn Phật. Nam-mô Chân Chánh Tràng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Thiên Phật. Nam-mô Tôn Hoa Phật. Nam-mô Đại Đàn Thí Phật. Nam-mô Đại Tràng Phật. Nam-mô Quang Trung Nhật Phật. Nam-mô Diệu Pháp Quang Minh Phật. (Xong ba trăm hiệu Phật)
Nam-mô Chiếu Tam Thế Phật. Nam-mô Trí Tự Tại Phật. Nam-mô Thí Thiên Chủng Phật. Nam-mô Kiến Dĩ Độ Phật. Nam-mô Thù Thắng Tướng Phật. Nam-mô Khổng Tước Thanh Phật. Nam-mô Phổ Phục Phật. Nam-mô Hư Không Vân Phật. Nam-mô Vô Kiến Tử Phật.

* Trang 596 *
device

Nam-mô Danh Xưng Kỉnh Ái Phật. Nam-mô Thiện Nhiếp Phật. Nam-mô Thiên Trung Duyệt Phật. Nam-mô Trí Tuệ Đăng Phật. Nam-mô Đại Tụ Phật. Nam-mô Thâm Giác Phật. Nam-mô Vô Lượng Du Bộ Phật. Nam-mô Di-lưu Phật. Nam-mô Minh Tụ Phật. Nam-mô Đại Trọng Phật. Nam-mô Đại Du Phật. Nam-mô Thắng Thiên Phật. Nam-mô Điều Ích Du Bộ Phật. Nam-mô Nguyệt Kỉnh Hoài Phật. Nam-mô Nguyện Hải Quang Phật. Nam-mô Thuyết Duyệt Phật. Nam-mô Tuệ Quang Phật. Nam-mô Trí Đăng Chiếu Diệu Vương Phật. Nam-mô Hoa Tụ Phật. Nam-mô Thần Túc Quang Minh Phật. Nam-mô Bất Khả Thắng Phấn Tấn Thanh Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Diễm Phật. Nam-mô Điều Thể Phật. Nam-mô Quang Xưng Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Đại Lực Quang Tướng Phật. Nam-mô Nhật Tràng Phật. Nam-mô Vô Tỷ Tuệ Phật. Nam-mô Đa Sở Nhiêu Ích Phật. Nam-mô Thính Văn Phật. Nam-mô Du Thần Túc Phật. Nam-mô Tối Thượng Danh Xưng Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Diện Nguyệt Tạng Đức Phật. Nam-mô Bảo Chánh Phật. Nam-mô Vô Năng Hủy Danh Xưng Phật. Nam-mô Khoái Quang Phật. Nam-mô Mãn Túc Tâm Phật. Nam-mô Vô Siểm Ý Phật. Nam-mô Độc Bộ Phật. Nam-mô Nhất Niệm Quang Phật. Nam-mô Vô Biên Công Đức Bảo Tác Phật. Nam-mô Đại Hộ Phật. Nam-mô Thiên Tràng Phật. Nam-mô Vô Mê Bộ Phật. Nam-mô Diệu Nhãn Phật. Nam-mô Thiện Duệ Dịch Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân Hống Phật. Nam-mô Thí Quang Phật. Nam-mô Hoài Thiên Phật. Nam-mô Giải Thoát Quang Phật. Nam-mô Trì Đức Phật. Nam-mô Nhuận Ý Phật. Nam-mô Đạo Quang Phật. Nam-mô Hải Phong Phật. Nam-mô Đạo Hỷ Phật. Nam-mô Quảng Đại Thiện Nhãn Tịnh Trừ Nghi Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Sơn Phật. Nam-mô Thế Chủ Thân Phật. Nam-mô Pháp Lực Tự Tại Thắng Phật. Nam-mô Pháp Khởi Phật. Nam-mô Pháp Thể Thắng Phật. Nam-mô Vô Mê Tư Phật. Nam-mô Đức Thượng Phật. Nam-mô Vô Siểm Danh Xưng Phật. Nam-mô Đại Tịnh Phật. Nam-mô Đại Chúng Tự Tại Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Thiên Quang Minh Phật. Nam-mô Duyệt Nhiếp Phật. Nam-mô Nhất Thiết Phước Đưc Sơn Phật. Nam-mô Tỳ-đầu-la Phật. Nam-mô Địa Duyệt Phật. Nam-mô Chúng Thắng Giải Thoát Phật. Nam-mô Tạp Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Kỉnh Ai Phật. Nam-mô

* Trang 597 *
device

Thị Hiện Vô Úy Vân Phật. Nam-mô Pháp Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Khai Thị Vô Lượng Trí Phật. Nam-mô Danh Xưng Thượng Phật. Nam-mô Nguyệt Nhãn Phật. Nam-mô Long Thiên Phật. Nam-mô Ma-hê-thủ-la Tự Tại Phật. Nam-mô Đức Giác Phật. Nam-mô Hoa Thượng Phật. Nam-mô Thế Kỉnh Ai Phật. Nam-mô Vô Tận Thọ Quang Phật. Nam-mô Thập Lực Tự Tai Phật. Nam-mô Tam Thế Hoa Quang Phật. Nam-mô Tịnh Ca-la-ca Quyết Định Oai Đức Phật. Nam-mô Thập Phương Tràng Phật. Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Phạm Tự Tại Vương Phật. (Xong bốn trăm hiệu Phật)
Nam-mô Thuyết Kỉnh Ai Phật. Nam-mô Tịch Kỉnh Ái Phật. Nam-mô Địa Quang Phật. Nam-mô Tác Đức Phật. Nam-mô Tôn Quang Minh Phật. Nam-mô Thiện Xứ Phật. Nam-mô Thiên Hỷ Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Tịch Âm Phật. Nam-mô Đại Năng Phật. Nam-mô Giải Thoát Nhật Phật. Nam-mô Chúng Thắng Phật. Nam-mô Giác Quang Phật. Nam-mô Đức Danh Xưng Phật. Nam-mô Thiện Giác Phật. Nam-mô Tán Dị Nghi Phật. Nam-mô Sư Tử Khát Ái Phật. Nam-mô Đức Bộ Phật. Nam-mô Đại Thân Phật. Nam-mô Hiện Trú Phật. Nam-mô Thiên Sở Cung Kỉnh Phật. Nam-mô Hải Văn Sức Phật. Nam-mô Kỉnh Ái Phật. Nam-mô Tu-di Phan Phật. Nam-mô Tịnh Vương Phật. Nam-mô Trí Tuệ Nhạc Phật. Nam-mô Hương Thí Phật. Nam-mô Tịch Tĩnh Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Trì Ý Phật. Nam-mô Năng Tiên Duyệt Phật. Nam-mô Bảo Đăng Minh Phật. Nam-mô Diễm Quang Phật. Nam-mô Kiến Chúng Phật. Nam-mô Kỉnh Ái Trụ Phật. Nam-mô Hoan Duyệt Sự Phật. Nam-mô Đức Điều Thể Phật. Nam-mô Duyệt Kiến Phật. Nam-mô Vô Úy Thân Phật. Nam-mô Tịnh Nhãn Phật. Nam-mô Tịch Tâm Phật. Nam-mô Bất Mê Bộ Phật. Nam-mô Tôn Nhãn Phật. Nam-mô Háo Giải Thoát Phật. Nam-mô Giác Ngộ Bản Phật. Nam-mô Tối Thượng Chúng Phật. Nam-mô Tán Quang Phật. Nam-mô Tự Sự Phật. Nam-mô Tịch Thắng Ngạn Phật. Nam-mô Quang Minh Danh Xưng Phật. Nam-mô Quang Minh Chiếu Phật. Nam-mô Thân Triển Phật. Nam-mô Nguyệt Hiền Phật. Nam-mô Diễm Âm Phật. Nam-mô Đức Điều Phật. Nam-mô Vô Trước Thắng Phật. Nam-mô Tướng Vương Phật. Nam-mô Vô Phiền Nhiệt Ý Phật. Nam-mô Tôn Kỉnh Phật. Nam-mô Pháp Đài Phật. Nam-mô Vô Tận Đức

* Trang 598 *
device

Phật. Nam-mô Vô Ngại Thắng Phật. Nam-mô Vô Tận Hương Phật. Nam-mô Tịch Thắng Phật. Nam-mô Tịch Công Đức Phật. Nam-mô Đại Thiện Nhật Phật. Nam-mô Chí Vô Úy Phật. Nam-mô Kỉnh Tuệ Phật. Nam-mô Vô Mê Ý Phật. Nam-mô Mẫn Kỉnh Phật. Nam-mô Thiên Tự Tại Phật. Nam-mô Thần Túc Duyệt Phật. Nam-mô Vô Cái Phật. Nam-mô Long Quang Phật. Nam-mô Oai Thần Bộ Phật. Nam-mô Di-lưu Nhạc Phật. Nam-mô Kiến Sinh Tử Chúng Tế Phật. Nam-mô Tàm Quý Diện Phật. Nam-mô Diễm Sắc Tượng Phật. Nam-mô Bảo Nhạc Phật. Nam-mô Tịch Ý Phật. Nam-mô Nguyệt Tôn Thượng Phật. Nam-mô Thường Thiền Tư Phật. Nam-mô Đức Tràng Phật. Nam-mô Chúng Sinh Trung Tôn Phật. Nam-mô Vô Úy Hữu Phật. Nam-mô Bất Động Nhãn Phật. Nam-mô Thắng Oán Phật. Nam-mô Du Quang Bộ Phật. Nam-mô Điều Nham Phật. Nam-mô Nhất Tướng Quang Phật. Nam-mô Thế Sở Tôn Phật. Nam-mô Quán Phương Phật. Nam-mô Kỉnh Giới Phật. Nam-mô Thế Duyệt Diễm Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Du Phật. Nam-mô Vô Trước Ý Phật. Nam-mô Danh Xưng Duyệt Phật. Nam-mô Quyết Đoán Ý Phật. Nam-mô Trừ Quá Phật. Nam-mô Thiện Tịch Chư Căn Phật. (Xong năm trăm hiệu Phật)
Nam-mô Đức Thân Phật. Nam-mô Nhân Tạng Phật. Nam-mô Quang Hảo Hỷ Phật. Nam-mô Trực Bộ Phật. Nam-mô Tạp Sắc Phật. Nam-mô Phổ Phóng Quang Phật. Nam-mô Hành Thắng Phật. Nam-mô Thường Nhẫn Phật. Nam-mô Tam Giới Tôn Phật. Nam-mô Vô Thắng Phật. Nam-mô Luân Thiên Liên Hoa Phật. Nam-mô Kiên Phấn Tấn Phật. Nam-mô Phổ Hiền Phật. Nam-mô Tôn Oai Thần Phật. Nam-mô Doanh Lợi Ý Phật. Nam-mô Hộ Vương Phật. Nam-mô Liên Hoa Nhãn Phật. Nam-mô Tư Danh Xưng Phật. Nam-mô Thọ Tràng Phật. Nam-mô Tịnh Hộ Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Phật. Nam-mô Bảo Pháp Thắng Quyết Định Phật. Nam-mô Đức Hương Duyệt Phật. Nam-mô Trí Giả Tán Phật. Nam-mô Đức Độ Phật. Nam-mô Vô Úy Vương Phật. Nam-mô Tuệ Đăng Phật. Nam-mô Oai Lực Phật. Nam-mô Phổ Kiến Vương Phật. Nam-mô Giác Hỷ Phật. Nam-mô Thắng Oán Duyệt Phật. Nam-mô Nhất Thiết Kỉnh Ái Phật. Nam-mô Độ Chúng Nghi Phật. Nam-mô Xả Tịnh Phật. Nam-mô Kim Cang Thắng Phật. Nam-mô Tôn Giáo Thọ Phật. Nam-mô Tuệ Duyệt Phật. Nam-mô Trì Giác Phật. Nam-mô Mẫn

* Trang 599 *
device

Âm Phật. Nam-mô Đại Long Phật. Nam-mô Phổ Ngu Lạc Phật. Nam-mô Phổ Thế Hoài Phật. Nam-mô Sư Tử Ngu Lạc Phật. Nam-mô Phá Chư Quân Phật. Nam-mô Thắng Nhãn Phật. Nam-mô Minh Phục Phật. Nam-mô Kiên Tài Phật. Nam-mô Kiên Ta-la Phật. Nam-mô Thái Điều Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Kiến Bảo Phật. Nam-mô Tận Tác Phật. Nam-mô Ly Phiêu Hà Phật. Nam-mô Trì Danh Xưng Phật. Nam-mô Phạm Thiên Sở Kỉnh Phật. Nam-mô Dĩ Kỉnh Phật. Nam-mô Đại Khuất Phật. Nam-mô Kỉnh Trí Tuệ Phật. Nam-mô Vô Tế Nguyện Phật. Nam-mô Xả Mạn Lưu Phật. Nam-mô Hảo Hỷ Kiến Phật. Nam-mô Đại Hoa Phật. Nam-mô Tự Thành Tựu Ý Phật. Nam-mô Hỷ Quang Phật. Nam-mô Khoái Giải Phật. Nam-mô Thi Túc Phật. Nam-mô Kiên Thanh Phật. Nam-mô Tu-ni-đa Phật. Nam-mô Tỳ-ma Diệu Phật. Nam-mô Tối Nhan Sắc Phật. Nam-mô Tư Thiền Tư Phật. Nam-mô Du Hý Đức Phật. Nam-mô Hoài Tối Phật. Nam-mô Thiện Tỳ-ma Phật. Nam-mô Phổ Quán Phật. Nam-mô Kiên Tâm Phật. Nam-mô Kỉnh Tối Thượng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Công Đức Ma-ni Sơn Vương Phật. Nam-mô Độ Thế Phật. Nam-mô Hỷ Đức Phật. Nam-mô Thượng Bảo Phật. Nam-mô Thiện Ư Tàm Quý Phật. Nam-mô Chiếu Nhất Thiết Chúng Sinh Quang Minh Phật. Nam-mô Sư Tử Vương Phật. Nam-mô Đại Bộ Phật. Nam-mô Phổ Hoài Phật. Nam-mô Âm Thanh Khí Phật. Nam-mô Hoài Thượng Phật. Nam-mô Phổ Chỉ Phật. Nam-mô Phổ Giác Phật. Nam-mô Oai Đức Đại Thế Lực Phật. Nam-mô Thắng Oai Đức Phật. Nam-mô Kiên Cố Thệ Phật. Nam-mô Tịnh Cúng Dường Phật. Nam-mô Thiên Sở Kỉnh Phật. Nam-mô Thành Kiên Cố Phật. Nam-mô Tối Thắng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Bị Cụ Phật. Nam-mô Kiên Giải Phật. Nam-mô Tịch Quang Phật. (Xong sáu trăm hiệu Phật)
Nam-mô Cam Lộ Thành Phật. Nam-mô Cực Thượng Âm Thanh Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Tăng Trưởng Phật. Nam-mô Kiên Dũng Mãnh Phá Trận Phật. Nam-mô Hoài Diệt Phật. Nam-mô Giác Bộ Phật. Nam-mô Y Tối Thanh Phật. Nam-mô Thành Phong Phật. Nam-mô Hải Bộ Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Diện Phật. Nam-mô Tối Thượng Quang Phật. Nam-mô Tịch Giác Phật. Nam-mô Đại Thánh Phật. Nam-mô Thiện Bảo Phật. Nam-mô Đế Trụ Phật. Nam-mô Nhân Tự Tại Phật. Nam-mô

* Trang 600 *
device

Trụ Tịch Diệt Phật. Nam-mô Du Nhập Giác Phật. Nam-mô Thắng Hữu Phật. Nam-mô Hoài Lợi Phật. Nam-mô Tối Bộ Phật. Nam-mô Nhân Trung Nguyệt Phật. Nam-mô Oai Cực Thượng Quang Minh Phật. Nam-mô Câu-lân Phật. Nam-mô Tối Thắng Vương Phật. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Bộ Phật. Nam-mô Hoài Hương Phong Phật. Nam-mô Hỷ Tịch Diệt Phật. Nam-mô Đại Xưng Phật. Nam-mô Nhân Âm Thanh Phật. Nam-mô A-nậu-luật Phật. Nam-mô Châu Nguyệt Phật. Nam-mô Hoài Minh Phật. Nam-mô Quảng Danh Xưng Phật. Nam-mô Hỷ Tối Thượng Phật. Nam-mô Tịnh Giác Phật. Nam-mô Bảo Kỉnh Phật. Nam-mô Hảo Nhan Sắc Quang Phật. Nam-mô Diệt Oán Phật. Nam-mô Thắng Quân Phật. Nam-mô Đế Giác Phật. Nam-mô Vô Chung Quang Phật. Nam-mô Thường Nhẫn Nhục Phật. Nam-mô Thắng Nguyệt Thượng Phật. Nam-mô Tượng Bộ Phật. Nam-mô Hoài Trí Tuệ Phật. Nam-mô Hoài Đế Phật. Nam-mô Liên Hoa Hương Phật. Nam-mô Hương Thượng Tự Tại Phật. Nam-mô Bất Yểm Túc Phật. Nam-mô Đẳng Thệ Phật. Nam-mô Tối Oai Phật. Nam-mô Đại Quang Viêm Tụ Phật. Nam-mô Tạp Chủng Thuyết Phật. Nam-mô Độ Uyên Phật. Nam-mô Thật Thể Phật. Nam-mô Giải Tàm Quý Phật. Nam-mô Thượng Sở Kỉnh Phật. Nam-mô Tạp Âm Thanh Phật. Nam-mô Đức Du Hý Phật. Nam-mô Tịnh Trú Phật. Nam-mô Hảo Hương Huân Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. Nam-mô Giới Phân Biệt Phật. Nam-mô Giác Hoa Phật. Nam-mô Tối Thượng Ý Phật. Nam-mô Nghi Thọ Cúng Dường Phật. Nam-mô Đàm-vô-kiệt Phật. Nam-mô Hỷ Thượng Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Luân Phật. Nam-mô Hoài Giác Phật. Nam-mô Kỉnh Lão Phật. Nam-mô Thắng Ưu Phật. Nam-mô Thần Thông Minh Phật. Nam-mô Phổ Bảo Cái Phật. Nam-mô Kỉnh Thượng Phật. Nam-mô Khuất Danh Xưng Phật. Nam-mô Na-la-diên Quang Minh Phật. Nam-mô Độ Nghi Phật. Nam-mô Tri Thời Vương Phật. Nam-mô Tụ Hoa Phật. Nam-mô Thượng Hoa Phật. Nam-mô Thắng Đấu Chiến Phật. Nam-mô Sư Tử Thừa Quang Minh Phật. Nam-mô Ni-thi-đà Phật. Nam-mô Hoài Bộ Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Não Quang Minh Phật. Nam-mô Kiên Cố Quang Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Thiên Thanh Phật. Nam-mô Vân Vương Quang Minh Phật. Nam-mô Tịnh Quang Minh Phật. Nam-mô Trừ Vân Cái Phật.

* Trang 601 *
device

Nam-mô Vô Cấu Tý Quang Minh Phật. Nam-mô Như Thọ Hoa Phật. Nam-mô Thượng Thanh Phật. Nam-mô Vô Chung Đăng Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Quang Minh Phật. Nam-mô Đức Thiên Phật. Nam-mô Chúng Trí Tự Tại Phật. (Xong bảy trăm hiệu Phật)
 Nam-mô Vô Thượng Diệu Pháp Nguyệt Phật. Nam-mô Vô Khủng Úy Quang Phật. Nam-mô Đẳng Chánh Giác Phật. Nam-mô Vô Vi Thanh Khánh Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Luân Nguyệt Phật. Nam-mô Phổ Luân Phật. Nam-mô Thính Thái Ý Phật. Nam-mô Vô Ngại Tư Duy Phật. Nam-mô Diệt Tư Duy Phật. Nam-mô Tinh Tấn Hoài Phật. Nam-mô Giới Cung Kỉnh Phật. Nam-mô Phục Oán Phật. Nam-mô Khoái Thượng Hoài Phật. Nam-mô Giác Phục Đào Ba Phật. Nam-mô Vô Diệt Tuệ Phật. Nam-mô Phục Dục Cúc Thích Phật. Nam-mô Đáo Cứu Cánh Phật. Nam-mô Hoa Tiên Phật. Nam-mô Hư Không Tuệ Phật. Nam-mô Tự Tư Duy Phật. Nam-mô Tuệ Lực Phật. Nam-mô Viêm Thắng Hải Phật. Nam-mô Tấn Nguy Nguy Thanh Phật. Nam-mô Phổ Âm Phật. Nam-mô Toái Kim Cang Phật. Nam-mô Vi Thanh Phật. Nam-mô Vô Khuyết Tinh Tấn Phật. Nam-mô Đại Tinh Tấn Thạnh Quang Phật. Nam-mô Tịch Tĩnh Quang Minh Thân Phật. Nam-mô Thắng Úy Phật. Nam-mô Thiên Sở Kỉnh Đức Hỷ Phật. Nam-mô Pháp Hoa Phật. Nam-mô Tịnh Thạnh Phật. Nam-mô Nguyệt Hỷ Phật. Nam-mô Hoài Tràng Phật. Nam-mô Thiện Ý Thành Phật. Nam-mô Vô Khủng Úy Lực Phật. Nam-mô Khánh Âm Phật. Nam-mô Nhật Hoa Phật. Nam-mô Trừng Trú Tư Duy Phật. Nam-mô Ái Hoài Phật. Nam-mô Nguyệt Thạnh Phật. Nam-mô Vô Vi Thành Phật. Nam-mô Vô Ngô Ngã Nhiệt Ý Phật. Nam-mô Trí Chiếu Đảnh Vương Phật. Nam-mô Đế Tụ Ý Phật. Nam-mô Trí Nhật Phổ Chiếu Phật. Nam-mô Hỷ Lạc Như Kiến Phật. Nam-mô Hoài Mạng Phật. Nam-mô Hoài Tư Phật. Nam-mô Vô Phiền Phật. Nam-mô Căn Bản Thượng Phật. Nam-mô Đại Tư Duy Phật. Nam-mô Hoài Tượng Phật. Nam-mô Đại Tinh Tấn Hoài Phật. Nam-mô Vô Khủng Úy Phật. Nam-mô Danh Dự Âm Phật. Nam-mô Đại Thanh Tuệ Vô Khuyết Thất Phật. Nam-mô Giới Phú Phật. Nam-mô Oai Thân Phật. Nam-mô An Lạc Quang Phật. Nam-mô Pháp Hành Thâm Thắng Nguyệt Phật. Nam-mô Dĩ Diệt Quang Phật. Nam-mô Pháp Quang Minh Từ Cảnh Tượng Nguyệt

* Trang 602 *
device

Phật. Nam-mô Ba-la-la Kiên Phật. Nam-mô Đãi Oai Phật. Nam-mô Nguyệt Nội Phật. Nam-mô Thường Trí Tác Hóa Phật. Nam-mô Sơn Vương Thắng Tạng Vương Phật. Nam-mô Phá Kim Cang Kiên Phật. Nam-mô Từ Thí Phật. Nam-mô Đế Tinh Tấn Phật. Nam-mô Vô Lượng Hỷ Quang Phật. Nam-mô Quang Oai Phật. Nam-mô Pháp Hoa Cao Tràng Vân Phật. Nam-mô Hoài Quang Phật. Nam-mô Xuất Du Nê Phật. Nam-mô Quyên Chủng Tánh Phật. Nam-mô Pháp Hải Thuyết Thanh Vương Phật. Nam-mô Đại Oai Phật. Nam-mô Pháp Lôi Tràng Vương Thắng Phật. Nam-mô Đức Liên Hoa Phật. Nam-mô Pháp Luân Quang Minh Đảnh Phật. Nam-mô Tràng Quang Phật. Nam-mô Pháp Trí Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Vi Hoa Phật. Nam-mô Đại Thắng Quang Phật. Nam-mô Vô Vi Quang Oai Phật. Nam-mô Đạo Oai Phật. Nam-mô Tịnh Tư Duy Pháp Hoa Phật. Nam-mô Pháp Vân Hống Vương Phật. Nam-mô Hư Không Công Đức Phật. Nam-mô Tối Như Ý Phật. Nam-mô Tu-di Tối Thanh Phật. Nam-mô Tự Tại Hoài Phật. Nam-mô Vô Vi Xưng Phật. Nam-mô Pháp Nhật Trí Chuyển Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Vô Ngại Phổ Hiện Phật. Nam-mô Đế Thích Tràng Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Hương Quang Minh Phật. (Xong tám trăm hiệu Phật)
 Nam-mô Thanh Tịnh Thân Phật. Nam-mô Nguyệt Trung Tôn Phật. Nam-mô Hỷ Thí Phật. Nam-mô Tướng Hảo Hoa Phật. Nam-mô Bất Tư Nghì Quang Phật. Nam-mô Phổ Phi Quảng Giới Kiên Thị Phật. Nam-mô Ly Nguyện Phật. Nam-mô Thắng Hiền Phật. Nam-mô Cập Diệu Phật. Nam-mô Hư Không Tâm Phật. Nam-mô Duy Đại Âm Phật. Nam-mô Quyết Đoán Âm Phật. Nam-mô Trừ Tam Đồ Long Thí Phật. Nam-mô Vân Lôi Phật. Nam-mô Hư Không Đa-la Phật. Nam-mô Đức Tư Phật. Nam-mô Vô Cấu Tâm Phật. Nam-mô Bảo Vị Phật. Nam-mô Thập Quang Phật. Nam-mô Siêu Việt Chư Pháp Phật. Nam-mô Giác Vô Ngại Âm Phật. Nam-mô Thiên Hoa Phật. Nam-mô Đẳng Kiến Phật. Nam-mô Nguyệt Xưng Phật. Nam-mô Đại Tượng Phật. Nam-mô Bất Nhiễu Phật. Nam-mô Đại Nguyệt Phật. Nam-mô Oai Từ Lực Phật. Nam-môn Nguyệt Oai Quang Phật. Nam-mô Thú Hoài Phật. Nam-mô Trụ Thiện Độ Phật. Nam-mô Thuần Tinh Tấn Phật. Nam-mô Quang Dũng Dục Phật. Nam-mô Bảo Ly Tuệ Dũng Phật.

* Trang 603 *
device

Nam-mô Bồ-đề Phật. Nam-mô Thành Doanh Lợi Phật. Nam-mô Duyệt Hảo Phật. Nam-mô Hành Phật Hạnh Phật. Nam-mô Giác Diệt Ý Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Tâm Vân Thanh Vương Phật. Nam-mô Vô Phược Hỷ Tượng Phật. Nam-mô Trì Tuệ Phật. Nam-mô Đức Xưng Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Oai Phật. Nam-mô Khoái Minh Phật. Nam-mô Chư Phương Thiên Phật. Nam-mô Vô Lượng Tư Duy Phật. Nam-mô Tịnh Giới Phật. Nam-mô Thiện Độ Phật. Nam-mô Đoan Tự Phật. Nam-mô Hiện Diện Thế Gian Phật. Nam-mô Thiện Quang Kỉnh Phật. Nam-mô Cụ Túc Ý Phật. Nam-mô Thế Hùng Phật. Nam-mô Chánh Âm Thanh Phật. Nam-mô Oai Hỷ Phật. Nam-mô Thiện Thành Tựu Phật. Nam-mô Vô Ngại Ý Phật. Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật. Nam-mô Ma Thiện Trụ Sơn Vương Phật. Nam-mô Bằng Hữu Quang Độ Phật. Nam-mô Tuệ Đài Phật. Nam-mô Phổ Bảo Phật. Nam-mô Tri Chúng Sinh Bình Đẳng Thân Phật. Nam-mô Đại Nguyện Thắng Phật. Nam-mô Khoái Sĩ Duyệt Phật. Nam-mô Điềm Đạm Tư Duy Phật. Nam-mô Thiện Cúng Dường Phật. Nam-mô Đức Tụ Oai Phật. Nam-mô Duyệt Tướng Phật. Nam-mô Đại Diễm Tụ Oai Phật. Nam-mô Quang Hoa Chủng Chủng Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Khoái Ứng Phật. Nam-mô Giới Độ Phật. Nam-mô Tối Thị Phật. Nam-mô Tịch Tràng Phật. Nam-mô Đại Ứng Phật. Nam-mô Quảng Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Vi Duyệt Phật. Nam-mô Nguy Nguy Kiến Phật. Nam-mô Danh Xưng Thập Phương Phật. Nam-mô Hàng Phục Ma Phật. Nam-mô Tuệ Vô Nhai Phật. Nam-mô Như Thiên Nhật Oai Phật. Nam-mô Tất Ý Phật. Nam-mô Xưng Duyệt Phật. Nam-mô Thượng Độ Phật. Nam-mô Khả Quán Phật. Nam-mô Vô Lượng Tuệ Phật. Nam-mô Trí Viêm Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Thế Gian Đăng Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật. Nam-mô Nhiếp Căn Phật. Nam-mô Tư Duy Giải Thoát Phật. Nam-mô Thắng Oai Đức Ý Phật. Nam-mô Như Tịnh Vương Phật. Nam-mô Nan Quá Thượng Phật. Nam-mô Nhẫn Nhục Đăng Phật. Nam-mô Diệu Kiến Phật. (Xong chín trăm hiệu Phật)
 Nam-mô Tụ Tự Tại Phật. Nam-mô Tác Chư Phương Phật. Nam-mô Vô Thắng Tối Diệu Phật. Nam-mô Vô Vi Quang Phật. Nam-mô

* Trang 604 *
device

Vô Vi Tư Duy Phật. Nam-mô Quá Đảo Kiến Phật. Nam-mô Danh Xưng Vương Phật. Nam-mô Thắng Căn Phật. Nam-mô Nhật Kiến Phật. Nam-mô Đức Tụ Oai Quang Phật. Nam-mô Kiến Bình Đẳng Bất Bình Đẳng Phật. Nam-mô Tuệ Trì Quần Manh Phật. Nam-mô Tự Tại Duyệt Phật. Nam-mô Tự Tại Phật. Nam-mô Tuệ Ý Phật. Nam-mô Đức Sơn Phật. Nam-mô Dĩ Tịnh Âm Ý Phật. Nam-mô Tư Tối Tôn Ý Phật. Nam-mô Tịnh Đức Phật. Nam-mô Giới Tự Tại Phật. Nam-mô Thâm Xú Tư Duy Phật. Nam-mô Câu-tô-ma Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Tịch Tấn Tư Duy Phật. Nam-mô Ta-la Hoa Thượng Quang Vương Phật. Nam-mô Cần Quần Manh Hương Phật. Nam-mô Tịch Lạc Phật. Nam-mô Đức Sở Chí Phật. Nam-mô Đại Tinh Tấn Văn Phật. Nam-mô Ly Nghi Phật. Nam-mô Quyết Ngẫu Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Ý Phật. Nam-mô Tịnh Thân Phật. Nam-mô Vô Cấu Nhãn Thượng Quang Vương Phật. Nam-mô Năng Độ Bỉ Ngạn Phật. Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Công Đức Tạng Phật. Nam-mô Tuệ Thổn Phật. Nam-mô Thính Triệt Ý Phật. Nam-mô Như Thiên Duyệt Phật. Nam-mô Tư Duy Độ Phật. Nam-mô Chí Đại Tinh Tấn Cứu Cánh Phật. Nam-mô Đại Thân Phật. Nam-mô Tạp Hoa Phật. Nam-mô Tôn Tự Tại Phật. Nam-mô Như Không Phật. Nam-mô Giác Thiện Hương Huân Phật. Nam-mô Tôn Thượng Sở Kỉnh Phật. Nam-mô Hoan Duyệt Phật. Nam-mô Liên Hoa Nhân Phật. Nam-mô Liên Hoa Ý Phật. Nam-mô Tự Tại Đức Tạng Phật. Nam-mô Nhân Duyệt Phật. Nam-mô Tôn Ý Đăng Phật. Nam-mô Oai Thần Sở Dưỡng Phật. Nam-mô Đế Tư Duy Phật. Nam-mô Giải Thoát Tuệ Phật. Nam-mô Trừ Tam Ác Đạo Phật. Nam-mô Trạch Hương Ưu Minh Phật. Nam-mô Thoan Độ Phật. Nam-mô Ma-ni Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Ý Cương Tự Tại Phật. Nam-mô Vô Ý Ngu Lạc Phật. Nam-mô Khoái Giác Phật. Nam-mô Ly Chư Dục Phật. Nam-mô Thắng Hoa Tụ Phật. Nam-mô Đại Kết Kế Phật. Nam-mô Thiên Tự Tại Lục Thông Âm Phật. Nam-mô Oai Thần Lực Phật. Nam-mô Nhân Danh Xưng Nhu Phật. Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Bệnh Phật. Nam-mô Tối Âm Thanh Phật. Nam-mô Kiên Ý Phật. Nam-mô Lực Thông Phật. Nam-mô Nhãn Như Liên Hoa Thú Vô Vi Phật. Nam-mô Khoái Đoạn Ý Phật. Nam-mô Hỷ Âm Thanh Phật. Nam-mô Thiên Duyệt Phật. Nam-

* Trang 605 *
device

mô Cánh Kiến Phật. Nam-mô Cương Tinh Tấn Phật. Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Chướng Ngại Phật. Nam-mô Vô Cấu Tư Duy Phật. Nam-mô Tụ Âm Phật. Nam-mô Vô Lượng Oán Phật. Nam-mô Công Đức Xả Ác Thú Phật. Nam-mô Vô Vi Quang Phong Phật. Nam-mô Ngu Lạc Độ Phật. Nam-mô Nhất Thừa Độ Phật. Nam-mô Điều Biện Ý Phật. Nam-mô Phiền Giáo Phật. Nam-mô Ý Xa Phật. Nam-mô Đức Thiện Quang Phật. Nam-mô Kiên Hoa Phật. Nam-mô Tụ Ý Phật. Nam-mô Ni-câu-loại Thọ Vương Phật. Nam-mô Vô Thường Trung Vương Phật. Nam-mô Sắc Như Chiên-đàn Phật. Nam-mô Nhật Nội Phật. Nam-mô Đức Tạng Phật. Nam-mô Tỳ-bà-thi Phật. Nam-mô Thi-khí Phật. Nam-mô Tỳ-xá-phù Phật. (Xong một ngàn hiệu Phật)

* Trang 606 *
device

 
Đại Tập 55 - Bộ Kinh Tập II - Số 441 -> 467