LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 55

BỘ KINH TẬP
II

SỐ 441→467HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 1067 *
device

* Trang 1068 *
device

NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I- Viết hoa toàn bộ:
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm...
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan...
3. Tôn Xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác...
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu  Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-Hàm...
II- Viết hoa chữ đầu:
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi...
2. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế...
3. Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, Thái tử (nói về Phật, Bồ-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn giả...
4. Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành Vương xá...
III- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pàli)
1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất...
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đề...
3. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, Ba-la-đề-mục-xoa...
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán...
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà....
IV- Gạch nối (danh từ chung được phiên âm từ Pàli)
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần...

* Trang 1069 *
device

V- Số:
1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số)
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)...
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
ví dụ: Đại I, trang 15, cht. 52...
VI- Đặc biệt:
- Âm "y" và "i": dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L,M,T,Q vẫn viết theo thói quen cũ.
ví dụ: kỹ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, li ti, hoan hỷ ...
- viết là " Phạm" không viết là " Phạn" (phát âm theo chữ Brahma).
- viết là "Tuệ" không viết là "Huệ"
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
Sa môn Thích Tịnh Hạnh

* Trang 1070 *
device

MỤC LỤC
(KINH TẬP –BỘ 2)
SỐ 441 – KINH PHẬT DANH .......................................................................................... 3
QUYỂN 1 ............................................................................................................................ 3
QUYỂN 2 ............................................................................................................................ 23
QUYỂN 3 ............................................................................................................................ 36
QUYỂN 4 ............................................................................................................................ 48
QUYỂN 5 ............................................................................................................................ 70
QUYỂN 6 ............................................................................................................................ 83
QUYỂN 7............................................................................................................................. 95
QUYỂN 8 ............................................................................................................................ 106
QUYỂN 9 ............................................................................................................................ 117
QUYỂN 10 .......................................................................................................................... 128
QUYỂN 11 .......................................................................................................................... 138
QUYỂN 12 .......................................................................................................................... 150
QUYỂN 13 .......................................................................................................................... 161
QUYỂN 14 .......................................................................................................................... 172
QUYỂN 15 .......................................................................................................................... 186
QUYỂN 16 .......................................................................................................................... 202
QUYỂN 17 .......................................................................................................................... 218
QUYỂN 18 .......................................................................................................................... 238
QUYỂN 19 .......................................................................................................................... 250
QUYỂN 20 .......................................................................................................................... 271
QUYỂN 21 .......................................................................................................................... 284
QUYỂN 22 .......................................................................................................................... 298
QUYỂN 23 .......................................................................................................................... 310
QUYỂN 24 .......................................................................................................................... 319
QUYỂN 25 .......................................................................................................................... 329
QUYỂN 26 .......................................................................................................................... 339

* Trang 1071 *
device

QUYỂN 27 .......................................................................................................................... 351
QUYỂN 28 .......................................................................................................................... 361
QUYỂN 29 .......................................................................................................................... 372
QUYỂN 30 .......................................................................................................................... 384
SỐ 442 – KINH THẬP PHƯƠNG THIÊN NGŨ BÁCH PHẬT DANH ...................... 401
SỐ 443 – KINH NGŨ THIÊN NGŨ BÁCH PHẬT DANH THẦN CHÚ TRỪ CHƯỚNG DIỆT TỘI         421
QUYỂN 1 ............................................................................................................................ 421
QUYỂN 2 ............................................................................................................................ 436
QUYỂN 3 ............................................................................................................................ 448
QUYỂN 4 ............................................................................................................................ 461
QUYỂN 5 ............................................................................................................................ 477
QUYỂN 6 ............................................................................................................................ 490
QUYỂN 7 ............................................................................................................................ 501
QUYỂN 8 ............................................................................................................................ 513
SỐ 444 – KINH BÁCH PHẬT DANH ............................................................................. 527
SỐ 445 – KINH BẤT TƯ NGHỊ CÔNG ĐỨC CHƯ PHẬT SỞ HỘ NIỆM ................ 537
QUYỂN 1 ............................................................................................................................ 537
QUYỂN 2 ............................................................................................................................ 552
SỐ 446 – KINH DUYÊN KHỞI TAM KIẾP TAM THIÊN PHẬT ............................. 571
SỐ 447 – KINH HIỆN TẠI HIỀN KIẾP THIÊN PHẬT DANH .................................. 607
SỐ 448 – KINH VỊ LAI TINH TÚ KIẾP THIÊN PHẬT DANH ................................. 645
SỐ 449 – KINH DƯỢC SƯ NHƯ LAI BẢN NGUYỆN ................................................ 679
SỐ 450 – KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC      691
SỐ 451 – KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬT BẢN NGUYỆN CÔNG
ĐỨC ..................................................................................................................................... 707
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 707
QUYỂN HẠ ........................................................................................................................ 724
SỐ 452 – KINH QUÁN DI-LẶC BỒ-TÁT THƯỢNG SINH ĐÂU-SUẤT THIÊN .... 741
SỐ 453 – KINH QUÁN DI-LẶC BỒ-TÁT HẠ SINH .................................................... 751
SỐ 454 – KINH DI-LẶC HẠ SINH .................................................................................. 761
SỐ 455 – KINH DI-LẶC HẠ SINH THÀNH PHẬT ...................................................... 769

* Trang 1072 *
device

SỐ 456 – KINH DI-LẶC THÀNH PHẬT ........................................................................ 783
SỐ 457 – KINH DI-LẶC LAI THỜI ................................................................................ 807
SỐ 458 – KINH VĂN-THÙ-SƯ-LỢI HỎI VỀ TRÍ TUỆ SIÊU VIỆT CỦA BỒ-TÁT             811
SỐ 459 – KINH VĂN-THÙ HỐI LỖI .............................................................................. 839
SỐ 460 – KINH VĂN-THÙ-SƯ-LỢI TỊNH LUẬT ........................................................ 867
Phẩm 1: NGHĨA CHÂN ĐẾ ............................................................................................... 867
Phẩm 2: THÁNH ĐẾ ........................................................................................................... 871
Phẩm 3: GIẢI LUẬT ........................................................................................................... 876
Phẩm 4: ĐẠO MÔN ............................................................................................................. 882
SỐ 461 – KINH VĂN-THÙ-SƯ-LỢI HIỆN BẢO TẠNG .............................................. 887
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 887
QUYỂN HẠ ........................................................................................................................ 917
SỐ 462 – KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG BẢO KHIẾP ................................................ 949
QUYỂN THƯỢNG ............................................................................................................ 949
QUYỂN TRUNG ............................................................................................................... 973
QUYỂN HẠ ........................................................................................................................ 993
SỐ 463 – KINH VĂN-THÙ-SƯ-LỢI VÀO NIẾT-BÀN ................................................. 1009
SỐ 464 – KINH VĂN-THÙ-SƯ-LỢI VẤN BỒ-ĐỀ ........................................................ 1015
SỐ 465 – KINH GIÀ-DA SƠN ĐẢNH ............................................................................. 1027
SỐ 466 – KINH TINH XÁ TƯỢNG ĐẦU ....................................................................... 1041
SỐ 467 – KINH ĐẠI THỪA GIÀ-DA SƠN ĐẢNH ....................................................... 1055

* Trang 1073 *
device

* Trang 1074 *
device

 
Đại Tập 55 - Bộ Kinh Tập II - Số 441 -> 467