LOGO VNBET
SỐ 445
 
KINH BẤT TƯ NGHỊ CÔNG ĐỨC CHƯ
PHẬT SỞ HỘ NIỆM
 
Hán dịch: Khuyết danh. Phụ vào dịch phẩm
đời Tào Ngụy.
 
QUYỂN THƯỢNG
Về phương Đông, cách đây trăm ngàn vạn ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Giải quân, nơi ấy có Đức Như Lai Bảo Quang Nguyệt Điện Diệu Tôn Âm. Về phương Đông, cách đây trăm tám vạn ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh quang trang nghiêm, nơi ấy có Đức Như Lai Tịnh Hoa Túc Vương Trí. Về phương Đông, cách đây trăm ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Siêu lập nguyện, nơi ấy có Đức Như Lai Phổ Chiếu Thường Minh Đức Hải Vương. Thế giới Hỷ tín tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Quang Anh. Thế giới Giải thoát hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Sư Tử Hưởng Tác. Thế giới Phổ quang ở phương Đông có Đức Như Lai Thiên Vương. Thế giới Đa lạc ở phương Đông có Đức Như Lai Hư Không Đẳng. Thế giới Bảo tích ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Dương Uy Thần Siêu Vương. Thế giới Thường danh văn ở phương Đông có Đức Như Lai Ly Văn Thủ. Thế giới Bảo nghiêm ở phương Đông có Đức Như Lai Dụ Nhật Quang Vương. Thế giới Liên hoa phù ở phương Đông có Đức Như Lai Tịnh Giáo. Thế giới Tịch mịch ở phương Đông có một ức chư Phật hiệu Đức Như Lai Phổ Tập. Thế giới Thanh tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Nhật Nguyệt Quang.

* Trang 537 *
device

Thế giới Bạt chúng trần lao ở phương Đông có Đức Như Lai Đẳng Hạnh. Thế giới A-tỳ-la-đề ở phương Đông có Đức Như Lai Đại Mục. Thế giới Tu-di tràng ở phương Đông có Đức Như Lai Tu-di Đăng Vương. Thế giới Bất tuần ở phương Đông có Đức Như Lai Phổ Hiền. Thế giới Tư duy ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Niệm. Thế giới Cam âm thanh xưng thuyết ở phương Đông có Đức Như Lai Quá Bảo Liên Hoa Khoái Trụ Thọ Vương. Thế giới Liên hoa hương ở phương Đông có Đức Như Lai Quá Bảo Liên Hoa. Thế giới Vô chư độc thích ở phương Đông có Đức Như Lai Bản Thảo Thọ Thủ. Thế giới Trừ hồ nghi ở phương Đông có Đức Như Lai Đẳng Công Đức Minh Thủ. Thế giới Nội khoái ở phương Đông có Đức Như Lai Phân Biệt Quá Xuất Tịnh. Thế giới Ái hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai Đẳng Biến Minh. Thế giới Ái lạc ở phương Đông có Đức Như Lai Nguyệt Anh Tràng Vương. Thế giới Bất khả thắng thuyết ở phương Đông có Đức Như Lai Khoái Lạc. Thế giới Giải thoát ở phương Đông có Đức Như Lai Giải Tán Nhất Thiết Phược Cụ Túc Vương. Thế giới Mãn hương danh văn ở phương Đông có Đức Như Lai Liên Hoa Cụ Túc Vương. Thế giới Mãn nhất thiết trân bảo ở phương Đông có Đức Như Lai Dược Sư Cụ Túc Vương. Thế giới Lạc nhập ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ưu Đức Thủ Cụ Túc Vương. Thế giới Hoan hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai Khuyến Trợ Chúng Thiện Cụ Túc Vương. Thế giới Từ ai quang minh ở phương Đông có Đức Như Lai Cám Lưu Ly Phát Dũng Mãnh Cụ Túc Vương. Thế giới Mãn sở nguyện tụ ở phương Đông có Đức Như Lai An Ẩn Chúc Lụy Mãn Cụ Túc Vương. Thế giới Bất thoái âm ở phương Đông có Đức Như Lai Tối Tuyển Quang Minh Liên Hoa Khai Phu. Thế giới Thanh tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Tịnh Minh Đường. Thế giới Vô lượng đức tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Tịnh Vương. Thế giới Đa bảo ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Tích. Thế giới Vô cấu ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Tích. Thế giới Vô cấu ở phương Đông có Đức Như Lai Ly Cấu Ý. Thế giới Hương lâm ở phương Đông có Đức Như Lai Nhập Tinh Tấn. Thế giới Ly cấu ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Cấu Quang. Thế giới Hoan hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai A-súc. Thế giới Thậm lạc ở phương Đông có Đức Như Lai Tiên Cang. Thế

* Trang 538 *
device

giới Hoại điều ở phương Đông có Đức Như Lai Tư Di Hoa. Thế giới Mạc năng thắng ở phương Đông có Đức Như Lai Cố Tấn Độ Tư Cát Nghĩa. Thế giới Văn tích ở phương Đông có Đức Như Lai Phụng Chí Thành. Thế giới Cát an ở phương Đông có Đức Như Lai Quán Minh Công Huân. Thế giới Vô nhuế hận ở phương Đông có Đức Như Lai Từ Anh Tịch Thủ. Thế giới Ngũ trượng ở phương Đông có Đức Như Lai Chân Tánh Thượng Thủ. Thế giới Xí thượng thủ ở phương Đông có Đức Như Lai Niệm Chúng Sinh Xưng Thượng Thủ. Thế giới Diệu hách nhiệt thủ ở phương Đông có Đức Như Lai Dũng Thủ Siêu Cao Tu-di. Thế giới Ái hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai Xưng Sỉ Thắng Thượng Thủ. Thế giới Thiên thần ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Hải. Thế giới Bảo tập ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Anh. Thế giới Bảo tối ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Thành. Thế giới Quang minh ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Quang Minh. Thế giới Tràng phan ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Tràng Phan. Thế giới Chúng đức quang minh ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Quang Minh. Thế giới Vô lượng ở phương Đông có Đức Như Lai Đại Quang Minh. Thế giới Chúng hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Âm. Thế giới Vô trần cấu ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Âm. Thế giới Mạc năng thắng ở phương Đông có Đức Như Lai Đại Danh Xưng. Thế giới Quang minh ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Quang Minh. Thế giới Danh quang ở phương Đông có Đức Như Lai Đại Quang Ẩn. Thế giới Hoa ni quang ở phương Đông có Đức Như Lai Hỏa Quang Minh. Thế giới Chánh trực ở phương Đông có Đức Như Lai Chánh Âm Thanh. Thế giới Quang minh tôn ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Hạn Tịnh. Thế giới Âm hưởng ở phương Đông có Đức Như Lai Nguyệt Âm Vương. Thế giới An ẩn ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Hạn Danh Xưng. Thế giới Nhật ở phương Đông có Đức Như Lai Nguyệt Quang Minh. Thế giới Thanh tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Cấu Quang. Thế giới Lưu ly quang ở phương Đông có Đức Như Lai Tịnh Quang. Thế giới Đại phong ở phương Đông có Đức Như Lai Nhật Quang. Thế giới Chánh giác ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Bảo. Thế giới Liên hoa quang ở phương Đông có Đức Như Lai Liên Hoa Tối Tôn.

* Trang 539 *
device

Thế giới Phổ độ chúng nạn ở phương Đông có Đức Như Lai Thân Tôn. Thế giới Kiên cố ở phương Đông có Đức Như Lai Kim Quang. Thế giới Vô tế ở phương Đông có Đức Như Lai Phạm Tự Tại. Thế giới Nguyệt ở phương Đông có Đức Như Lai Tử Kim Quang. Thế giới Hỏa quang ở phương Đông có Đức Như Lai Kim Hải. Thế giới Chánh giác ở phương Đông có Đức Như Lai Long Tự Tại Vương. Thế giới Dụ nguyệt ở phương Đông có Đức Như Lai Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương. Thế giới Tinh vương ở phương Đông có Đức Như Lai Thọ Vương. Thế giới Dũng mãnh chấp trì khí trượng ở phương Đông có Đức Như Lai Khí Xả Chiến Đấu. Thế giới Phong nhiêu ở phương Đông có Đức Như Lai Nội Phong Châu Quang. Thế giới Hương huân ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Hương Quang Minh. Thế giới Long châu quán ở phương Đông có Đức Như Lai Sư Tử Hưởng. Thế giới Tu hạnh ở phương Đông có Đức Như Lai Đại Tinh Tấn Dũng Lực. Thế giới Kiên trú trì ở phương Đông có Đức Như Lai Quá Xuất Kiên Trụ. Thế giới Quang minh ở phương Đông có Đức Như Lai Cổ Âm Vương. Thế giới Chúng đức cát ở phương Đông có Đức Như Lai Nhật Nguyệt Anh. Thế giới Chiên-đàn địa ở phương Đông có Đức Như Lai Siêu Xuất Chúng Hoa. Thế giới Thiện trụ ở phương Đông có Đức Như Lai Đăng Minh. Thế giới Quang minh ở phương Đông có Đức Như Lai Hưu Đa Dị Ninh. Thế giới Vi nhiễu ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Luân. Thế giới Thiện giác ở phương Đông có Đức Như Lai Thường Diệt Độ. Thế giới Tu-di hợp ở phương Đông có Đức Như Lai Tịnh Giác. Thế giới Danh xưng ở phương Đông có Đức Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh. Thế giới Diệu nho ở phương Đông có Đức Như Lai Tu-di Bộ. Thế giới Phong Dưỡng ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Liên Hoa. Thế giới Liên hoa dũng xuất ở phương Đông có Đức Như Lai Nhất Thiết Chúng Bảo Phổ Tập. Thế giới Kim quang ở phương Đông có Đức Như Lai Thọ Vương Phong Trưởng. Thế giới Thanh tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Chuyển Bất Thoái Chuyển Pháp Luân Chúng Bảo Phổ Tập Phong Doanh. Thế giới Tịnh trụ ở phương Đông có Đức Như Lai Vi Nhiễu Đặc Tôn Đức Tịnh. Thế giới Tạp tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Chúng. Thế giới Lưu bố ở phương Đông có Đức Như Lai Phật Hoa

* Trang 540 *
device

Sinh Đức. Thế giới Kim cang trụ ở phương Đông có Đức Như Lai Phật Hoa Xuất Vương. Thế giới Chiên-đàn ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Tượng. Thế giới Dược ở phương Đông có Đức Như Lai Bất Hư Xưng. Thế giới Dược sinh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Công Đức Tinh Tấn Nghiêm. Thế giới Thượng hoa quang ở phương Đông có Đức Như Lai Minh Đức Vương. Thế giới Diệu trang nghiêm ở phương Đông có Đức Như Lai Vương Minh. Thế giới Vô biên đức nghiêm ở phương Đông có Đức Như Lai Độ Công Đức Biên. Thế giới Lưu bố ở phương Đông có Đức Như Lai Nhiên Đăng. Thế giới Thượng thiện ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Úy. Thế giới Liên hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Hoa Đức. Thế giới Ưu-bát-la ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Hoa Đức. Thế giới Bảo sinh ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Tích. Thế giới Diệu nguyệt ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Nguyện. Thế giới Trụ lâm ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Kiên. Thế giới Chúng hương ở phương Đông có Đức Như Lai Sa-la Vương. Thế giới Hoa đức ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Minh. Thế giới Nhất tụ ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Tụ. Thế giới Ly ưu ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Đức Nghiêm. Thế giới Chư công đức xứ ở phương Đông có Đức Như Lai Quán Thế Âm. Thế giới Bảo minh ở phương Đông có Đức Như Lai Tu-di Minh. Thế giới Trang nghiêm ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Tự Tại Lực. Thế giới Vô trần cấu ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Hoa Đức. Thế giới Vân âm ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Thần Thông Tự Tại. Thế giới Phổ hương ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Hoa. Thế giới Hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Tự Tại. Thế giới Tạp bảo tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Nguyệt Xuất Đức. Thế giới Kim cang ở phương Đông có Đức Như Lai Câu Lăng Vương. Thế giới Lạc ở phương Đông có Đức Như Lai Nhật Đăng. Thế giới An ẩn ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Bảo. Thế giới Ta-bà ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Sinh Đức. Thế giới Thuần lạc ở phương Đông có Đức Như Lai An Lập Công Đức Vương. Thế giới Túc khai ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại Nhãn. Thế giới Nguyệt xuất ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Tụ. Thế giới Thanh

* Trang 541 *
device

tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Tướng Nghiêm. Thế giới Phổ minh ở phương Đông có Đức Như Lai Minh Đức Tụ. Thế giới Hoan hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai Na-la-diên. Thế giới Ly cấu ở phương Đông có Đức Như Lai Ly Cấu Tướng. Thế giới Vô biên đức ở phương Đông có Đức Như Lai Thiện Tư Nghiêm. Thế giới An ẩn ở phương Đông có Đức Như Lai Ưu-bát-la Đức. Thế giới Thường trang nghiêm ở phương Đông có Đức Như Lai Tạp Hoa. Thế giới A-kiệt-lưu hương ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Hương Đức. Thế giới Phổ hương ở phương Đông có Đức Như Lai Hương Di-lâu. Thế giới Vô tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Tướng Âm. Thế giới Danh hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại Âm Thanh. Thế giới Nguyệt ở phương Đông có Đức Như Lai Thuần Bảo Tạng. Thế giới Kiên cố ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Động Lực. Thế giới Kiên cố ở phương Đông có Đức Như Lai Ca-diếp. Thế giới Chúng nguyệt ở phương Đông có Đức Như Lai Thiện Sinh Đức. Thế giới Ly ưu ở phương Đông có Đức Như Lai Danh Xưng. Thế giới Ly trần cấu ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Đức. Thế giới Tạp hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Túc Vương. Thế giới Cực quảng ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Tướng. Thế giới Khủng bố ở phương Đông có Đức Như Lai Chiên-đàn Hương. Thế giới Chúng võng ở phương Đông có Đức Như Lai Võng Minh. Thế giới Vô úy ở phương Đông có Đức Như Lai Phạm Âm. Thế giới Khả quy ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Tánh Đức. Thế giới Ly cấu ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Xuất Quang. Thế giới Thanh liên hoa phú ở phương Đông có Đức Như Lai Hoa Thượng. Thế giới Vô ưu ở phương Đông có Đức Như Lai Thiện Đức. Thế giới Vô thắng ở phương Đông có Đức Như Lai Đức Thắng. Thế giới Tùy hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai Phổ Minh. Thế giới Phổ hiền ở phương Đông có Đức Như Lai Thắng Địch. Thế giới Thiện tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Vương Tràng Tướng. Thế giới Ly cấu ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Công Đức Minh. Thế giới Bất cuống ở phương Đông có Đức Như Lai Dược Vương Vô Ngại. Thế giới Kim tập ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Du Hành. Thế giới Mỹ âm ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Hoa. Thế giới Nhất cái ở phương

* Trang 542 *
device

Đông có Đức Như Lai Nhất Bảo Nghiêm. Thế giới Bảo tụ ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Bảo Lực. Thế giới Tướng đức tụ ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Tướng Âm. Thế giới Đại danh văn ở phương Đông có Đức Như Lai Tu-di Kiên. Thế giới Thượng ý ở phương Đông có Đức Như Lai Không Tánh. Thế giới Sa-đà-la ở phương Đông có Đức Như Lai Danh Văn Lực Vương. Thế giới Nguyệt quang ở phương Đông có Đức Như Lai Phóng Quang. Thế giới Ca-sa tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Ly Cấu. Thế giới Liên hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Tạp Hoa Sinh Đức. Thế giới Nhất cái ở phương Đông có Đức Như Lai Ly Bố Úy. Thế giới Thanh tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Tụ. Thế giới Hương tụ ở phương Đông có Đức Như Lai Chiên-đàn Hương. Thế giới A-kiệt-lưu hương ở phương Đông có Đức Như Lai Đại Thanh Nhãn. Thế giới Vô biên tụ ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Tích. Thế giới Chúng hương ở phương Đông có Đức Như Lai Hương Tượng. Thế giới Ly tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Di-lâu Kiên. Thế giới Hoa cái ở phương Đông có Đức Như Lai Nhất Bảo Cái. Thế giới Phổ minh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại Nhãn. Thế giới Danh thiện ở phương Đông có Đức Như Lai Chiên-đàn Khốt. Thế giới Thiện ý ở phương Đông có Đức Như Lai Diệu Kiên. Thế giới Bảo đức ở phương Đông có Đức Như Lai Võng Minh. Thế giới Đức lạc ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Hoa Đức. Thế giới Tán thán ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Hoa Bảo Minh Đức. Thế giới Chúng thiện ở phương Đông có Đức Như Lai Thiện Xuất Quang. Thế giới An ẩn ở phương Đông có Đức Như Lai Diệt Chư Bố Úy. Thế giới Di-lâu tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Di-lâu Kiên. Thế giới Độ ưu não ở phương Đông có Đức Như Lai An Vương. Thế giới Thiện Pháp ở phương Đông có Đức Như Lai Pháp Tích. Thế giới An lập ở phương Đông có Đức Như Lai Tăng Thượng Quang. Thế giới Thiên minh ở phương Đông có Đức Như Lai Tăng Thiên Quang. Thế giới Đa-già-lâu hương ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Quang. Thế giới Diệu hương ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Xuất Quang. Thế giới Minh nghiêm đức ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Quang. Thế giới Thiện đức ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại. Thế

* Trang 543 *
device

giới Pháp ở phương Đông có Đức Như Lai Võng Quang. Thế giới Chúng hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Ý. Thế giới Thượng thanh tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Tế. Thế giới Ưu-bát-la ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Tự Tại. Thế giới Giác xứ ở phương Đông có Đức Như Lai Ưu-bát-la Đức. Thế giới Liên hoa xứ ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Trụ. Thế giới Trí lực ở phương Đông có Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni. Thế giới Lưu bố ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Lưu Bố. Thế giới Vô biên ở phương Đông có Đức Như Lai Sa-la Vương. Thế giới Nguyệt ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Sa-la Vương. Thế giới Ly ưu ở phương Đông có Đức Như Lai Thiện Đức Vương. Thế giới Tịch diệt ở phương Đông có Đức Như Lai Lưu Bố Vương. Thế giới Bất hư kiến ở phương Đông có Đức Như Lai Bất Hư Lực. Thế giới Diệu hương ở phương Đông có Đức Như Lai Hương Minh. Thế giới Phạm âm thanh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại Âm. Thế giới Nguyệt quang ở phương Đông có Đức Như Lai Danh Văn Lực. Thế giới Phổ minh ở phương Đông có Đức Như Lai Tu-di Đảnh Vương. Thế giới Bảo nghiêm ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Sinh Đức. Thế giới Pháp ở phương Đông có Đức Như Lai Hoa Thượng. Thế giới Hoa trụ ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Cao Vương. Thế giới Diệu đà-la-ni ở phương Đông có Đức Như Lai Hương Minh. Thế giới Kim minh ở phương Đông có Đức Như Lai Phương Lưu Bố Nghiêm. Thế giới Cao trí ở phương Đông có Đức Như Lai Phổ Thủ Tăng Thượng Vân Âm Vương. Thế giới Thường minh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Minh. Thế giới Đỉnh quang ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Tuệ Thành. Thế giới Nhiên đăng ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Công Đức Trí Minh. Thế giới Xích liên hoa phú ở phương Đông có Đức Như Lai Phương Sinh. Thế giới Hoa phú ở phương Đông có Đức Như Lai Hoa Sinh Đức. Thế giới Thiên ở phương Đông có Đức Như Lai Chúng Kiên Cố. Thế giới Diệu minh ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Minh. Thế giới Lạc đức ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Chúng. Thế giới Chúng lạc ở phương Đông có Đức Như Lai Ly Cấu. Thế giới Vô lậu ở phương Đông có Đức Như Lai Y Vương. Thế giới Phổ tán ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Trí Tán. Thế giới

* Trang 544 *
device

Chúng kiên ở phương Đông có Đức Như Lai Chiên-đàn Hương Đức. Thế giới Cụ uy đức ở phương Đông có Đức Như Lai Cụ Phật Hoa Sinh. Thế giới Chúng bảo ở phương Đông có Đức Như Lai Sa-la Vương An Lập. Thế giới Phương chủ ở phương Đông có Đức Như Lai Nguyệt Xuất Quang. Thế giới An trụ ở phương Đông có Đức Như Lai Tu-di Kiên. Thế giới Vô bố úy ở phương Đông có Đức Như Lai Thí Danh Văn. Thế giới Chư công đức trụ ở phương Đông có Đức Như Lai Danh Thân. Thế giới Phước trụ ở phương Đông có Đức Như Lai Kiên Cố. Thế giới Vô ưu ở phương Đông có Đức Như Lai Ly Ưu. Thế giới Danh văn ở phương Đông có Đức Như Lai Hoa Sinh Đức Vương. Thế giới Hoa bố ở phương Đông có Đức Như Lai Diễn Hoa Tướng. Thế giới Bảo minh ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Chiếu. Thế giới Thường huân hương ở phương Đông có Đức Như Lai Hỏa Nhiên. Thế giới Thiện cát ở phương Đông có Đức Như Lai Tam Giới Tự Tại Lực. Thế giới Vô úy ở phương Đông có Đức Như Lai Minh Luân. Thế giới Thường huyền ở phương Đông có Đức Như Lai Không Tánh Tự Tại. Thế giới An vương ở phương Đông có Đức Như Lai Tận Tự Tại Lực. Thế giới Phổ ly ở phương Đông có Đức Như Lai Cổ Âm Vương. Thế giới An ẩn ở phương Đông có Đức Như Lai Phổ Tự Tại. Thế giới Đà-la-ni ở phương Đông có Đức Như Lai Sơn Vương. Thế giới Diệu đẳng ở phương Đông có Đức Như Lai An Lập Vương. Thế giới Diệu nghiêm ở phương Đông có Đức Phật Như Lai Tự Tại Nghiêm. Thế giới Ỷ tức ở phương Đông có Đức Như Lai Tích Chư Công Đức. Thế giới Ái ở phương Đông có Đức Phật Như Lai Bảo Đức Thành Tựu. Thế giới Liệt túc ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Sinh Đức. Thế giới Liệt túc nghiêm ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Sinh Đức Tụ. Thế giới Liên hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Hoa Sinh Vương. Thế giới Chúng hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Pháp Tự Tại. Thế giới Bạch liên hoa phú ở phương Đông có Đức Như Lai Nguyệt Quang Minh. Thế giới Quảng ở phương Đông có Đức Như Lai Hương Tượng Vương. Thế giới Thượng diệu ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Minh. Thế giới Chúng hương ở phương Đông có Đức Như Lai Liên Hoa Tụ. Thế giới Đảm bặt chúng ở phương Đông có Đức Như Lai Chiên-đàn Đức. Thế giới Bảo tạng ở

* Trang 545 *
device

phương Đông có Đức Như Lai Bảo Tụ. Thế giới Minh tuệ ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Minh Tuệ. Thế giới Thiện trụ ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Đức Sinh. Thế giới Chúng đa ở phương Đông có Đức Như Lai Minh Tướng. Thế giới Ái hương ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Đức Tích. Thế giới Ái tích ở phương Đông có Đức Như Lai Chúng Đức Sinh. Thế giới Chúng liên hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Hoa Sinh Đức. Thế giới Kim cang phú ở phương Đông có Đức Như Lai Trì Cự. Thế giới Bảo võng phú ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Sinh. Thế giới Ly úy ở phương Đông có Đức Như Lai Cực Cao Vương. Thế giới Nhất cái ở phương Đông có Đức Như Lai Túc Vương. Thế giới Chúng tạp ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Di-lâu. Thế giới Diệu hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai Hư Tịnh Vương. Thế giới Khả nghinh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Âm. Thế giới Diệu âm hương ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Minh. Thế giới Thượng thanh tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Di-lâu. Thế giới Chiếu minh ở phương Đông có Đức Như Lai Tạp Bảo Hoa Nghiêm. Thế giới Bảo hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Ly Cấu Nghiêm. Thế giới Kim cang ở phương Đông có Đức Như Lai Kim Hoa. Thế giới Kim quang ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Quật. Thế giới Chúng kiên cố ở phương Đông có Đức Như Lai Tạp Hoa Sinh. Thế giới Chúng hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Hoa Cái. Thế giới Chúng liên hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Bất Hư Nghiêm. Thế giới Phạm đức ở phương Đông có Đức Như Lai Phạm Âm. Thế giới Trụ xứ ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại Nhãn. Thế giới Diệu thiền ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Tướng Âm. Thế giới Đức trụ ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Công Đức Thành Tựu. Thế giới Bảo trụ ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Sinh Đức. Thế giới Hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai Liên Hoa Sinh Đức. Thế giới Liên hoa sinh ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Thượng. Thế giới Diệu minh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Minh. Thế giới Giác ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Di-lâu. Thế giới Nguyệt đăng ở phương Đông có Đức Như Lai Đăng Cao Đức. Thế giới Tinh tú đức ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Sinh

* Trang 546 *
device

Đức. Thế giới Cự ở phương Đông có Đức Như Lai Cự Đăng. Thế giới Trí tích ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Thượng Quang. Thế giới Xuất sinh ở phương Đông có Đức Như Lai Vương Minh. Thế giới Nhất cái ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Nhãn. Thế giới Tích đức ở phương Đông có Đức Phật Như Lai Hoa Sinh Đức. Thế giới Sa-la ở phương Đông có Đức Như Lai Sa-la Vương. Thế giới Thiện trụ ở phương Đông có Đức Như Lai Sư Tử. Thế giới Khuyến trợ ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Di-lâu. Thế giới Liên hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Tần-bà-thi. Thế giới Nhiếp xứ ở phương Đông có Đức Như Lai Y Vương. Thế giới Thiện đức ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Thiện Đức. Thế giới Diệu hương ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Hương Đức. Thế giới Hương đức ở phương Đông có Đức Như Lai Hương Tướng. Thế giới Chiên-đàn ở phương Đông có Đức Như Lai Chiên-đàn Quật. Thế giới Bảo võng phú ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Minh. Thế giới Kim cang phú ở phương Đông có Đức Như Lai Tăng Thập Quang Phật Hoa Xuất. Thế giới Liên hoa võng phú ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Tự Tại Lực. Thế giới Chúng hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Uy Hoa Sinh Cao Vương. Thế giới Chiếu minh ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Võng. Thế giới Nguyệt đăng ở phương Đông có Đức Như Lai An Lập Vương. Thế giới Chiên-đàn hương ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Hương Vương. Thế giới Lâu các ở phương Đông có Đức Như Lai Thí Nhất Thiết Lạc. Thế giới Tạp quật ở phương Đông có Đức Như Lai Kiến Nhất Thiết Duyên. Thế giới Ly tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Bất Hư Xưng. Thế giới Khả kính ở phương Đông có Đức Như Lai Hoại Chư Kinh Úy. Thế giới Kim minh ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Minh. Thế giới Chúng lạc ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Không Nghiêm Đức. Thế giới Nhất hoa cái ở phương Đông có Đức Như Lai Cái Nghiêm. Thế giới Vô cấu ở phương Đông có Đức Như Lai Không Tướng. Thế giới Quảng đại ở phương Đông có Đức Như Lai Uy Hoa Sinh Đức. Thế giới Thiện tích ở phương Đông có Đức Như Lai Thiện Đức. Thế giới Diệu hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Tịnh Nhãn. Thế giới Vô biên ở phương Đông có Đức Như Lai Tối

* Trang 547 *
device

Cao Đức Di-lâu. Thế giới Thiện sinh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Thắng Tướng. Thế giới A-kiệt-lưu hương ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Hương Di-lâu. Thế giới Đa-già-lưu Hương ở phương Đông có Đức Như Lai Nguyệt Văn Vương. Thế giới Thượng diệu ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Di-lâu. Thế giới Danh hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Sinh Đức. Thế giới Minh ở phương Đông có Đức Như Lai Danh Văn Di-lâu. Thế giới Nhuyến mỹ ở phương Đông có Đức Như Lai Mỹ Đức. Thế giới Thiện hương ở phương Đông có Đức Như Lai Phạm Đức. Thế giới Đế tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại Nhãn. Thế giới Thiện xứ ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Đức Tích. Thế giới Bất tư nghị đức ở phương Đông có Đức Như Lai Uy Đức Vương. Thế giới Tập tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Thiện Tư Nguyện Uy. Thế giới Tinh tú vương ở phương Đông có Đức Như Lai Tịnh Vương. Thế giới Trí hương ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Tụ. Thế giới Đức xứ ở phương Đông có Đức Như Lai Bà-ha Vương. Thế giới Thiện ái ở phương Đông có Đức Như Lai Điều Ngự. Thế giới Liên hoa xuất ở phương Đông có Đức Như Lai Tối Cao Đức. Thế giới Vô biên đức Sinh ở phương Đông có Đức Như Lai Thị Chúng Sinh Thâm Tâm. Thế giới Hoan hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Đức Bảo. Thế giới Ỷ tức ở phương Đông có Đức Như Lai Diệt Chư Thọ Tự Tại. Thế giới Danh lạc ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại Quang. Thế giới Thiện thành ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại Quang Phật Hoa Sinh Đức. Thế giới Phổ đức thành tựu ở phương Đông có Đức Như Lai Nhất Thiết Duyên Trung Tự Tại Hiện Phật Tướng. Thế giới Chúng tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Lạc Vô Tướng. Thế giới Vô tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Diệu Hóa Âm. Thế giới Vô tướng hải ở phương Đông có Đức Như Lai Hoa Thượng. Thế giới Tạp tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Đức. Thế giới Bảo sinh ở phương Đông có Đức Như Lai Hải Di-lâu. Thế giới Quảng đại ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Cấu Ý. Thế giới Danh hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Hoa Sinh. Thế giới Hư không tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Cực Cao Đức Tụ. Thế giới Vô tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Tịch Diệt. Thế giới

* Trang 548 *
device

Diệu lạc ở phương Đông có Đức Như Lai Ly Dục Tự Tại. Thế giới Đức tích ở phương Đông có Đức Như Lai Bất Tư Nghị Đức Sinh. Thế giới Đại an ở phương Đông có Đức Như Lai Hỷ Sinh Đức. Thế giới Tán xích liên hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Lưu Hương. Thế giới A-kiệt-lưu Quang ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại Hương Quang. Thế giới Chúng quy ở phương Đông có Đức Như Lai Vân Cổ Vương. Thế giới Công đức tích ở phương Đông có Đức Như Lai Công Đức Sinh Đức. Thế giới Thuần lạc ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Hạnh Tự Tại. Thế giới Diệu âm ở phương Đông có Đức Như Lai Tu-di Kiên. Thế giới Hương tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Hương Di-lâu. Thế giới Trợ hương ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Quang. Thế giới Điều ngự ở phương Đông có Đức Như Lai Phổ Quán. Thế giới Nguyệt ở phương Đông có Đức Như Lai Nhật Nguyệt Đăng. Thế giới Chiếu minh ở phương Đông có Đức Như Lai Minh Đăng. Thế giới Thiện minh ở phương Đông có Đức Như Lai Chấn Uy Đức. Thế giới Chúng hương ở phương Đông có Đức Như Lai Thiện Chúng. Thế giới Kim cang ở phương Đông có Đức Như Lai Kim Cang Sinh. Thế giới Âm thanh ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Tự Tại Vương. Thế giới A-lâu-na ở phương Đông có Đức Như Lai Minh Vương. Thế giới A-lâu-na tích ở phương Đông có Đức Như Lai Diệu Minh. Thế giới Nhu nhuyến ở phương Đông có Đức Như Lai Sa-la Vương. Thế giới Thiện Lập ở phương Đông có Đức Như Lai Tu-di Vương. Thế giới Thanh tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Hư Di-lâu. Thế giới Uy đức sinh ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Uy Đức. Thế giới Thiện tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Thiện Đức. Thế giới Phạm đức ở phương Đông có Đức Như Lai Phạm Âm Thanh. Thế giới Hoa đức ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Hoa. Thế giới Liên hoa đức ở phương Đông có Đức Như Lai Liên Hoa Sinh Đức. Thế giới Chiên-đàn ở phương Đông có Đức Như Lai Chiên-đàn Hương. Thế giới Danh hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Như Tu-di. Thế giới Kim hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Nghiêm. Thế giới Bảo minh ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Cái. Thế giới Hương di-lâu ở phương Đông có Đức Như Lai Hương Tượng. Thế giới Tạp tướng ở

* Trang 549 *
device

phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Tự Tại Lực. Thế giới Thanh tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Bất Hư Xưng. Thế giới Công đức xứ ở phương Đông có Đức Như Lai Bất Tư Nghị Công Đức Vương. Thế giới Hữu đức ở phương Đông có Đức Như Lai Tạp Hoa. Thế giới An ẩn ở phương Đông có Đức Như Lai An Vương. Thế giới Tối cao ở phương Đông có Đức Như Lai Hoa Tối Cao Đức. Thế giới Động ở phương Đông có Đức Như Lai Thường Bi. Thế giới Thường động ở phương Đông có Đức Như Lai Dược Vương. Thế giới Phổ hư không ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Tự Tại Lực. Thế giới Lưu ly minh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Quang. Thế giới Kim minh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Minh. Thế giới Vô tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Ngôn Âm Tự Tại. Thế giới Liên hoa cái ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Hư Không Tự Tại. Thế giới Cái hành liệt ở phương Đông có Đức Như Lai Túc Vương. Thế giới Bảo võng phú ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Hương. Thế giới Chân kim ở phương Đông có Đức Như Lai Hư Không Đức. Thế giới Thanh tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Cực Cao Đức. Thế giới Vô ưu ở phương Đông có Đức Như Lai Tác Phương. Thế giới Tinh tú ở phương Đông có Đức Như Lai Cực Cao Di-lâu. Thế giới Tạp tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại Nhãn. Thế giới Hương lưu ở phương Đông có Đức Như Lai Sa-già. Thế giới Chúng hương ở phương Đông có Đức Như Lai Trì Cự. Thế giới Chiên-đàn hương ở phương Đông có Đức Như Lai Hỏa Tướng. Thế giới Thiện hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai Thiện Tịnh Đức Quang. Thế giới Hỷ sinh ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Tụ. Thế giới Lưu bố ở phương Đông có Đức Như Lai Lưu Bố Lực Vương. Thế giới Đại đức ở phương Đông có Đức Như Lai Công Đức Vương Minh. Thế giới Kiên cố ở phương Đông có Đức Như Lai Hiện Trí. Thế giới Bất thoái ở phương Đông có Đức Như Lai Hoa Cao Sinh Đức. Thế giới Thiện phân biệt ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Hỏa. Thế giới Ưu-bát-la ở phương Đông có Đức Như Lai Xích Liên Hoa Đức. Thế giới Si cái ở phương Đông có Đức Như Lai Hoại Nhất Thiết Nghi. Thế giới Diệu ở phương Đông có Đức Như Lai Thiện Chúng. Thế giới Chúng đức ở phương Đông có Đức Như Lai Câu-lưu-tôn.

* Trang 550 *
device

Thế giới Diệu thiện ở phương Đông có Đức Như Lai Tướng Vương. Thế giới Diệu hương ở phương Đông có Đức Như Lai Liên Hoa Đức Sinh. Thế giới Thiện tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Phóng Quang. Thế giới Vân âm ở phương Đông có Đức Như Lai Di-lặc. Thế giới Quang minh ở phương Đông có Đức Như Lai Liên Hoa Quang Minh. Thế giới Danh xưng ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Pháp Vương Tướng. Thế giới Đế thích ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Lực. Thế giới Liên hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Xưng Sơn Hải. Thế giới Hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai Thích-ca Văn. Thế giới Thường nghiêm ở phương Đông có Đức Như Lai Bất Hư Kiến. Thế giới Lưu bố ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại Âm Thanh. Thế giới Thường ngôn ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Danh Minh Đức. Thế giới Bạch tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Phân Biệt Nghiêm. Thế giới Chiên-đàn hương ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Quang. Thế giới Ca-sa tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Diệu Nhãn. Thế giới Kiên cố bảo ở phương Đông có Đức Như Lai Thọ Vô Tận Tràng. Thế giới Nhân-đà-la ở phương Đông có Đức Như Lai Bất Biến Động Nguyệt.

* Trang 551 *
device

 
Đại Tập 55 - Bộ Kinh Tập II - Số 441 -> 467