LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 56

BỘ ĐẠI TẬP
III


SỐ 468 →489

HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 1063 *
device

* Trang 1064 *
device

NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT
TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

I- Viết hoa toàn bộ:
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, (Bồ-tát) Quán Thế Âm...
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan...
3. Tôn Xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đấng Tối Chánh Giác...
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu  Pháp Liên Hoa, kinh Trường A-Hàm...
II- Viết hoa chữ đầu:
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi...
2. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: Bát chánh đạo, Tứ thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế...
3. Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, Thái tử (nói về Phật, Bồ-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn giả...
4. Chủng loại: chư Thiên
5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông thành Vương xá...
III- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pàli)
1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất...
2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đề...
3. Thuật ngữ phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, Ba-la-đề-mục-xoa...
4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán...
5. Chủng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà....
IV- Gạch nối (danh từ chung được phiên âm từ Pàli)
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần...

* Trang 1065 *
device

V- Số:
1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số)
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)...
2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn
ví dụ: Đại I, trang 15, cht. 52...
VI- Đặc biệt:
- Âm "y" và "i": dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc sau các phụ âm: K, L,M,T,Q vẫn viết theo thói quen cũ.
ví dụ: kỹ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, li ti, hoan hỷ ...
- viết là " Phạm" không viết là " Phạn" (phát âm theo chữ Brahma).
- viết là "Tuệ" không viết là "Huệ"
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2000
Sa môn Thích Tịnh Hạnh

* Trang 1066 *
device

MỤC LỤC

(KINH TẬP – BỘ 3)
 
Số 468 – kINH VĂN-THÙ-SƯ-LỢI vấn ......................................................................... 3
QUYỂN THƯỢNG .......................................................................................................... 3
Phẩm 1: tựa ......................................................................................................................... 3
Phẩm 2: Bồ-tát giới ............................................................................................................. 4
Phẩm 3: Không thể nghĩ bàn .............................................................................................. 8
Phẩm 4: VÔ NGÃ ............................................................................................................ 12
Phẩm 5: NIẾT-BÀN ......................................................................................................... 14
Phẩm 6: BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT .................................................................................. 17
Phẩm 7: HỮU DƯ KHÍ .................................................................................................... 18
Phẩm 8: Đi Lại .................................................................................................................. 20
Phẩm 9: TRUNG ĐẠO .................................................................................................... 21
Phẩm 10: GIỚI THẾ GIAN ............................................................................................. 22
Phẩm 11: GIỚI XUẤT THẾ GIAN ................................................................................. 23
Phẩm 12: GIỚI THƯỢNG XUẤT THẾ GIAN .............................................................. 25
Phẩm 13: BỒ-TÁT THỌ GIỚI ........................................................................................ 27
Phẩm 14: TỰ MẪU .......................................................................................................... 28
QUYỂN HẠ .................................................................................................................... 40
Phẩm 15: PHÂN BIỆT BỘ .............................................................................................. 40
Phẩm 16: TẠP VẤN ......................................................................................................... 42
Phẩm 17: CHÚC LỤY ..................................................................................................... 54
SỐ 469 – kINH VĂN-THÙ VẤN tự mẫu phẩm 14 ..................................................... 73
SỐ 470 – kINH VĂN-THÙ-SƯ-LỢI TUẦN HÀNH ................................................... 77
SỐ 471 – kINH VĂN-THÙ-THI-LỢI HÀNH .............................................................. 87
SỐ 472 – kINH ĐẠI THỪA THIỆN KIẾN BIẾN HÓA VĂN-THÙ-SƯ-LỢI VẤN PHÁP     97
SỐ 473 – kINH DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ-TÁT SỞ VẤN ĐẠI THỪA PHÁP LOA 105
SỐ 474 – kINH DUY-MA-CẬT .................................................................................. 113

* Trang 1067 *
device

QUYỂN THƯỢNG ...................................................................................................... 113
Phẩm 1: PHẬT QUỐC ................................................................................................... 113
Phẩm 2: THIỆN QUYỀN (phương tiện quyền xảo) ...................................................... 121
Phẩm 3: ĐỆ TỬ .............................................................................................................. 124
Phẩm 4: BỒ-TÁT ............................................................................................................ 133
Phẩm 5: ĐÀM LUẬN CÁC PHÁP ............................................................................... 140
Phẩm 6: BẤT TƯ NGHÌ ................................................................................................ 148
QUYỂN HẠ .................................................................................................................. 152
Phẩm 7: QUÁN NHÂN VẬT ........................................................................................ 152
Phẩm 8: CHỦNG TÁNH CỦA NHƯ LAI ................................................................... 160
Phẩm 9: NHẬP VÀO BẤT NHỊ ................................................................................... 167
Phẩm 10: PHẬT HƯƠNG TÍCH ................................................................................... 172
Phẩm 11: VIỆC LÀM CỦA BỒ-TÁT ........................................................................... 177
Phẩm 12: THẤY PHẬT A-SÚC .................................................................................... 184
Phẩm 13: CÚNG DƯỜNG PHÁP ................................................................................. 188
Phẩm 14: KÝ THÁC DI-LẶC ....................................................................................... 192
SỐ 475 – kINH DUY-MA ............................................................................................ 195
SỐ 476 – kINH THUYẾT VÔ CẤU XỨNG ............................................................. 277
QUYỂN 1 ...................................................................................................................... 277
Phẩm 1: tựa ..................................................................................................................... 277
Phẩm 2: HIỂN BÀY PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO BẤT KHẢ TƯ NGHÌ .............. 287
QUYỂN 2 ...................................................................................................................... 291
Phẩm 3: THANH VĂN .................................................................................................. 291
Phẩm 4: BỒ-TÁT ............................................................................................................ 301
QUYỂN 3 ...................................................................................................................... 311
Phẩm 5: THĂM BỆNH .................................................................................................. 311
Phẩm 6: BẤT TƯ NGHÌ ................................................................................................ 320
QUYỂN 4 ...................................................................................................................... 329
Phẩm 7: quán HỮU TÌNH .............................................................................................. 329
Phẩm 8: BỒ-ĐỀ PHẦN ................................................................................................. 339
Phẩm 9: PHÁP MÔN BẤT NHỊ .................................................................................... 348
QUYỂN 5 ...................................................................................................................... 354
Phẩm 10: PHẬT HƯƠNG ĐÀI ..................................................................................... 354

* Trang 1068 *
device

Phẩm 11: BỒ-TÁT HẠNH ............................................................................................. 362
QUYỂN 6 ...................................................................................................................... 372
Phẩm 12: Quán như Lai .................................................................................................. 372
Phẩm 13: CÚNG DƯỜNG PHÁP ................................................................................. 378
Phẩm 14: CHÚC LỤY ................................................................................................... 384
SỐ 477 – kINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẢNH VƯƠNG ........................................ 387
SỐ 478 – kINH ĐẠI THỪA ĐẢNH VƯƠNG ........................................................... 429
SỐ 479 – kINH ĐỒNG TỬ THIỆN TƯ ..................................................................... 469
QUYỂN THƯỢNG ...................................................................................................... 469
QUYỂN HẠ .................................................................................................................. 490
số 480 – kINH NGUYỆT THƯỢNG NỮ ..................................................................... 513
QUYỂN THƯỢNG ...................................................................................................... 513
QUYỂN HẠ .................................................................................................................. 532
số 481 – kINH BỒ-TÁT TRÌ NHÂN ............................................................................ 549
QUYỂN 1 ...................................................................................................................... 549
Phẩm 1: Bốn pháp ........................................................................................................... 549
Phẩm 2: Phật Diệu Tuệ Siêu Vương ............................................................................... 557
QUYỂN 2 ...................................................................................................................... 567
Phẩm 3: Vua Trì Thí ........................................................................................................ 567
Phẩm 4: Mười tám chủng tánh ....................................................................................... 570
Phẩm 5: Hiểu rõ về ba cõi ............................................................................................... 575
Phẩm 6: Các nhập ........................................................................................................... 578
Phẩm 7: Mười hai nhân duyên ........................................................................................ 580
QUYỂN 3 ...................................................................................................................... 584
Phẩm 8: Ba mươi bảy phẩm ............................................................................................ 584
QUYỂN 4 ...................................................................................................................... 598
Phẩm 9: Thế gian và xuất thế gian .................................................................................. 598
Phẩm 10: Hữu vi và vô vi ............................................................................................... 600
Phẩm 11: Bồ-tát Bảo Quang ........................................................................................... 602
Phẩm 12: Bản sự ............................................................................................................. 606
Phẩm 13: Nhóm Bạt-Đà-Hòa – năm trăm Bồ-tát ........................................................... 608
Phẩm 14: Chúc lụy .......................................................................................................... 612

* Trang 1069 *
device

SỐ 482 – KINH TRÌ THẾ ............................................................................................. 615
QUYỂN 1 ...................................................................................................................... 615
Phẩm 1: TỨ LỢI ............................................................................................................. 615
Phẩm 2: NĂM ẤM (Phần 1) ........................................................................................... 632
QUYỂN 2 ...................................................................................................................... 641
Phẩm 2: NĂM ẤM (Phần 2) ........................................................................................... 641
Phẩm 3: MƯỜI TÁM TÁNH ......................................................................................... 653
QUYỂN 3 ...................................................................................................................... 662
Phẩm 4: MƯỜI HAI NHẬP .......................................................................................... 662
Phẩm 5: MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN .......................................................................... 666
Phẩm 6: BỐN NIỆM XỨ ............................................................................................... 673
Phẩm 7: NĂM CĂN ....................................................................................................... 679
QUYỂN 4 ...................................................................................................................... 684
Phẩm 8: TÁM THÁNH ĐẠO ........................................................................................ 684
Phẩm 9: THẾ GIAN, XUẤT THẾ GIAN ..................................................................... 689
Phẩm 10: PHÁP HỮU VI, VÔ VI ................................................................................. 691
Phẩm 11: BẢN SỰ ......................................................................................................... 693
Phẩm 12: CHÚC LỤY ................................................................................................... 702
SỐ 483 – kINH TAM-MẠN-ĐÀ BẠT-ĐÀ-LA BỒ-TÁT ......................................... 707
Phẩm 1: NGŨ CÁI (năm thứ ngăn che) ......................................................................... 707
Phẩm 2: HỐI QUÁ ......................................................................................................... 708
Phẩm 3: Nguyện lạc ........................................................................................................ 710
Phẩm 4: khuyến thỉnh ..................................................................................................... 711
Phẩm 5: Thí phước .......................................................................................................... 713
SỐ 484 – kINH BỒ-TÁT BẤT TƯ Nghì QUANG SỞ THUYẾT ........................... 715
SỐ 485 – kINH VÔ SỞ HỮU BỒ-TÁT ...................................................................... 735
QUYỂN 1 ...................................................................................................................... 735
QUYỂN 2 ...................................................................................................................... 765
QUYỂN 3 ...................................................................................................................... 791
QUYỂN 4 ...................................................................................................................... 814
SỐ 486 – kINH BỒ-TÁT SƯ TỬ TRANG NGHIÊM VƯƠNG THỈNH VẤN ..... 839
SỐ 487 – kINH BỒ-TÁT LY CẤU TUỆ HỎI VỀ CÁCH THỨC LỄ PHẬT ....... 843

* Trang 1070 *
device

SỐ 488 – kINH BẢO THỌ BỒ-TÁT Bồ-đề hạnh ..................................................... 849
SỐ 489 – kINH TRỪ CÁI CHƯỚNG BỒ-TÁT SỞ VẤN ....................................... 867
QUYỂN 1 ...................................................................................................................... 867
QUYỂN 2 ...................................................................................................................... 877
QUYỂN 3 ...................................................................................................................... 888
QUYỂN 4 ...................................................................................................................... 899
QUYỂN 5 ...................................................................................................................... 910
QUYỂN 6 ...................................................................................................................... 919
QUYỂN 7 ...................................................................................................................... 930
QUYỂN 8 ...................................................................................................................... 942
QUYỂN 9 ...................................................................................................................... 953
QUYỂN 10 .................................................................................................................... 966
QUYỂN 11 .................................................................................................................... 977
QUYỂN 12 .................................................................................................................... 989
QUYỂN 13 .................................................................................................................. 1000
QUYỂN 14 .................................................................................................................. 1009
QUYỂN 15 .................................................................................................................. 1018
QUYỂN 16 .................................................................................................................. 1027
QUYỂN 17 .................................................................................................................. 1033
QUYỂN 18 .................................................................................................................. 1040
QUYỂN 19 .................................................................................................................. 1049
QUYỂN 20 .................................................................................................................. 1056

* Trang 1071 *
device

* Trang 1072 *
device

Đại Tập 56 - Bộ Kinh Tập III - Số 468->489