LOGO VNBET
KINH ĐỨC HỘ TRƯỞNG GIẢ
 
QUYỂN HẠ
 
Bấy giờ, ở phương Bắc, trải qua vô số cõi Phật trong tam thiên đại thiên thế giới, có một cõi Phật tên là Diễm quang, Đức Phật ở đấy hiệu là Đức Tạng Phong Phấn Tấn Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện đang thuyết pháp. Thế giới của Đức Phật ấy có vị Bồ-tát tên là Lô-xá-na Phóng Đại Quang Minh. Lại có một vạn Bồ-tát cũng đồng một hiệu Lô-xá-na Phóng Đại Quang Minh. Mỗi vị Bồ-tát đều cùng với a-tăng-kỳ Bồ-tát quyến thuộc, cung kính vây quanh, đi đến thế giới Ta-bà. Những cõi nước các vị đi qua, tung các thứ hương đốt, trầm thủy thanh tịnh. Hương ấy xông khắp gấp mười a-tăng-kỳ mười phương thế giới chư Phật, tỏa khắp các thế giới, hơn hẳn sự trang nghiêm của tất cả hàng trời, người. Các Bồ-tát này vì muốn gặp Đức Phật để cúng dường, vì muốn gặp Đồng tử Nguyệt Quang, vì thương xót Trưởng giả Đức Hộ nên mới đến chỗ Đức Phật.
Bấy giờ, ở phương Đông bắc, trải qua vô số cõi Phật trong tam thiên đại thiên thế giới, có thế giới Phật tên là Nhất thiết bảo trang nghiêm, Đức Phật ở đấy hiệu là Pháp Tự Tại Vương gồm đủ mười tôn hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Só, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, hiện đang thuyết pháp. Đức Phật ấy có vị Bồ-tát tên là Ly Chướng Ngại Thần Thông. Lại có một vạn Bồ-tát cũng đồng một hiệu Ly Chướng Ngại Thần Thông. Mỗi vị Bồ-tát đều cùng với a-tăng-kỳ Bồ-tát quyến thuộc cung kính vây quanh, cùng đi đến thế giới Ta-bà. Những cõi nước các Bồ-tát đi qua dùng căn lành thanh tịnh của mười ngàn vạn kiếp để thành tựu âm thanh khen ngợi tất cả các Đức Phật, nổi lên những vầng mây pháp lớn, rưới những cơn mưa pháp, đến chỗ Đức Phật. Các Bồ-tát này vì muốn gặp Đức Phật để cúng dường, vì muốn gặp Đồng tử Nguyệt Quang, vì thương xót Trưởng giả Đức Hộ nên mới đến chỗ Đức Phật.

* Trang 468 *
device

Bấy giờ, ở phương Đông nam, trải qua vô lượng cõi nước trong tam thiên đại thiên thế giới, có thế giới tên là Phổ trang nghiêm, thế giới ấy có Đức Phật hiệu là Ly Chướng Ngại Quang Diễm gồm đủ mười tôn hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Só, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, hiện đang thuyết pháp. Đức Phật ấy có vị Bồ-tát tên là Phổ Quang Thanh Tịnh Nguyệt. Lại có một vạn Bồ-tát cũng đồng một hiệu Phổ Quang Thanh Tịnh Nguyệt. Mỗi vị Bồ-tát đều cùng với trăm ngàn vạn Bồ-tát quyến thuộc vây quanh trước sau, đi đến thế giới Ta-bà. Những cõi nước các vị đi qua, phóng ra ánh sáng đủ loại báu, màu sắc rực rỡ. Dùng màn lưới được xen kẽ với các linh vàng báu che kín khắp tất cả hư không. Âm thanh của linh báu ấy thật là vi diệu, giống như tiếng của trăm Đức Phật. Các Bồ-tát này vì muốn gặp Đức Phật để cúng dường, vì muốn gặp Đồng tử Nguyệt Quang, vì thương xót Trưởng giả Đức Hộ nên mới đến chỗ Đức Phật.
Bấy giờ, ở phương Tây nam, trải qua vô lượng cõi nước trong tam thiên đại thiên thế giới, có thế giới tên là Kim võng phú, thế giới ấy có Đức Phật hiệu là Thắng Hạnh Vương gồm đủ mười tôn hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Só, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, hiện đang thuyết pháp. Đức Phật ấy có vị Bồ-tát tên là Nhuyến Thanh Tự Tại. Lại có một vạn Bồ-tát cũng đồng một hiệu Nhuyến Thanh Tự Tại. Mỗi vị Bồ-tát đều cùng a-tăng-kỳ Bồ-tát quyến thuộc cùng đi đến thế giới Ta-bà. Những cõi nước các Bồ-tát đi qua xuất hiện những vầng mây như dù, lọng báu tràn ngập cả hư không. Mỗi vị Bồ-tát đều che dù lọng. Mỗi lọng báu có nhiều sợi tua bằng chân châu rũ xuống sáng rực trong suốt như ánh sáng của Phật. Các Bồ-tát này vì muốn gặp Đức Phật để cúng dường, vì muốn gặp Đồng tử Nguyệt Quang, vì thương xót Trưởng giả Đức Hộ nên mới đến chỗ Đức Phật.
Bấy giờ, ở phương Tây bắc, trải qua vô lượng cõi Phật trong tam thiên đại thiên thế giới, có thế giới tên là Phổ nhập, Đức Phật ở đó hiệu là Vô Ngại Nguyệt gồm đủ mười tôn hiệu: Như Lai, Ứng Cúng,

* Trang 469 *
device

Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Só, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, hiện đang thuyết pháp. Đức Phật ấy có vị Bồ-tát tên là Vô Lượng Âm Nhạc Thanh. Lại có một vạn Bồ-tát cũng đồng một hiệu Vô Lượng Âm Nhạc Thanh, cùng với vô lượng a-tăng-kỳ Bồ-tát quyến thuộc cung kính vây quanh đều đi đến thế giới Ta-bà. Những cõi nước các Bồ-tát đi qua, ngay từ mỗi lỗ chân lông của mỗi mỗi vị Bồ-tát phát ra a-tăng-kỳ điệu âm nhạc, ca tụng tất cả pháp Phật. Các Bồ-tát này vì muốn gặp Đức Phật để cúng dường, vì muốn gặp Đồng tử Nguyệt Quang, vì thương xót Trưởng giả Đức Hộ nên mới đến chỗ Đức Phật.
Bấy giờ, ở phương dưới, trải qua vô lượng cõi Phật trong tam thiên đại thiên thế giới, có thế giới tên là Bảo liên hoa thiện trụ, Đức Phật ở đó hiệu là Nhất Thiết Chúng Sinh Thế Đăng gồm đủ mười tôn hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Só, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, hiện đang thuyết pháp. Đức Phật ấy có vị Bồ-tát tên là Phổ Vân Đức. Lại có một vạn Bồ-tát cũng đồng một hiệu Phổ Vân Đức. Mỗi vị Bồ-tát cùng với vô lượng a-tăng-kỳ Bồ-tát quyến thuộc cung kính vây quanh đều đi đến thế giới Ta-bà. Những cõi nước các Bồ-tát đi qua, xuất hiện những vầng mây hoa sen báu, mưa nhiều thứ hoa đủ loại màu sắc trang nghiêm a-tăng-kỳ cõi Phật. Các Bồ-tát này vì muốn gặp Đức Phật để cúng dường, vì muốn gặp Đồng tử Nguyệt Quang, vì thương xót Trưởng giả Đức Hộ nên mới đến chỗ Đức Phật.
Bấy giờ, ở phương trên, trải qua vô số cõi Phật trong tam thiên đại thiên thế giới, có thế giới Phật tên là Tạp hoa tràng, Đức Phật ở đó hiệu là Tạp Bảo Phấn Tấn Vương gồm đủ mười tôn hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Só, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, hiện đang thuyết pháp. Đức Phật ấy có vị Bồ-tát tên là Kiến Giả Bất Không. Lại có một vạn Bồ-tát cũng đồng một hiệu Kiến Giả Bất Không. Mỗi vị Bồ-tát đều cùng với a-tăng-kỳ Bồ-tát quyến thuộc cung kính vây quanh để đi đến thế giới Ta-bà. Những cõi nước các vị đi qua, xuất hiện vầng mây Chiên-đàn vị hương, tỏa

* Trang 470 *
device

ngát các thứ hương thơm, tràn ngập a-tăng-kỳ cõi Phật. Các Bồ-tát này vì muốn gặp Đức Phật để cúng dường, vì muốn gặp Đồng tử Nguyệt Quang, vì thương xót Trưởng giả Đức Hộ nên mới đến chỗ Đức Phật.
Vô lượng Bồ-tát với thân hình thù thắng ở khắp các phương như thế, đều từ các cõi Phật đến, hiện ra oai đức lớn, hình sắc sáng ngời, đi đến nhóm hội. Từ núi Kỳ-xà-quật lên đến trời Hữu đảnh và cả tam thiên đại thiên thế giới đều chiếu sáng rực rỡ. Những Bồ-tát ấy đã thành tựu hạnh Bồ-tát để trang nghiêm, ánh sáng trong suốt rực rỡ, tâm không trụ vào bất cứ nơi nào, ở trong vô số cõi Phật không thể nghĩ bàn, các vị đã tịnh tu phạm hạnh, tăng trưởng trí nguyện, trí phương tiện, Tam-muội không thể nghĩ bàn, thường không thoái chuyển. Nếu có người thấy, nghe và gần gũi được các vị Bồ-tát ấy thì thảy đều đạt được lợi lạc.
Khi ấy, Đức Thế Tôn thấy các Đại Bồ-tát cùng với a-tăng-kỳ Bồ-tát quyến thuộc ở khắp mười phương từ các cõi Phật đã đến nhóm họp. Đức Thế Tôn liền rời chỗ ngồi kiết già để đến nhà Trưởng giả Đức Hộ. Ngay lúc ấy, khắp cả tam thiên đại thiên thế giới có sáu cách với mười tám tướng chấn động: Rung động, rung động mạnh, rung động đều khắp. Vọt lên, vọt lên mạnh, vọt lên đều khắp. Gầm rống, gầm rống mạnh, gầm rống đều khắp. Gây cảm xúc, gây cảm xúc mạnh, cảm xúc đều khắp. Chấn động, chấn động mạnh, chấn động đều khắp. Nổi lên, nổi mạnh lên, nổi lên đều khắp.
Lúc đó, có a-tăng-kỳ hoa sen từ đất mọc lên, a-tăng-kỳ hương thơm, a-tăng-kỳ ánh sáng, a-tăng-kỳ ngọn lửa, a-tăng-kỳ vòng hoa báu, a-tăng-kỳ cành hoa ma-ni tạp báu, a-tăng-kỳ đài hoa ma-ni tạp báu, a-tăng-kỳ tỳ lô giá na tạng, a-tăng-kỳ màu sắc công đức nhiều không kể hết.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn sửa sang y phục, bước lên hoa báu, dùng sức thần thông biến hóa ra trăm, ngàn, vạn, ức đóa hoa sen từ đất mọc lên đủ loại màu sắc, cành bằng đức tạng lưu ly màu xanh, nhị bằng cam lồ vị báu, đài hoa bằng chánh ma-ni tạng báu. Ánh sáng long kiên Chiên-đàn-na hương, tỏa ra trăm ngàn tia. Những hoa sen như thế mọc theo thứ lớp, thẳng hàng, từ núi Kỳ-xà-quật đi đến tận

* Trang 471 *
device

nhà đại Trưởng giả Đức Hộ, hoa báu che rợp khắp cả một vùng. Ngài lại dùng thần lực làm cho toàn thân tỏa sáng, chiếu khắp tất cả cõi Phật ở phương Đông. Ánh sáng đó cũng chiếu rực rỡ khắp tất cả cõi Phật ở phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn hướng, trên, dưới như vậy. Trong thành Vương xá, tất cả cung điện, tất cả phòng nhà, tường thành, trong, ngoài, các nẻo đường, tường vách cho đến dưới giường cũng đều sáng rực. Những cảnh tượng như thế tất cả người dân chưa từng thấy. Lúc ấy, chúng Đại Bồ-tát, Đại A-la-hán có khắp cả hư không… thứ lớp vây quanh, cung kính đứng hầu Đức Như Lai, bước lên hoa sen báu xuống núi Kỳ-xà-quật, đi vào thành Vương xá, đến nhà Trưởng giả Đức Hộ. Ngay lúc Phật xuống núi, có Long vương A-nậu-đạt-đa cùng với vô lượng các loại long tử, số ấy năm trăm và vô lượng trăm ngàn Long vương phóng ra vô lượng vầng mây hương, mưa vô lượng hương, theo hầu Như Lai.
Vua bốn cõi trời cũng hầu hạ suốt bên cạnh Thế Tôn. Bấy giờ, lại có vầng mây báu rưới nước giữa đường đi, hai bên đường đều có hành lang bằng bảy báu, đầy đủ những thứ trang nghiêm. Tất cả vua trời, vua rồng, tất cả vua Dạ-xoa, tất cả vua Kiền-thát-bà, vua A-tu-la, vua Ca-lâu-la, vua Ma-hầu-la-già, vua Khẩn-na-la, trời Phạm, trời Đại Phạm, trời Bất Hoại Phạm, với vô lượng ngàn vạn na-do-tha quyến thuộc cung kính vây quanh, ca tụng khen ngợi: Khen ngợi chân thật, khen ngợi rất chân thật, khen ngợi không đảo điên, khen ngợi chỉ một, khen ngợi nhiều, khen ngợi hơn hết, vui vẻ khen ngợi, khen ngợi như pháp Phật, những lời khen ngợi như thế vang khắp cả hư không. Lại dùng những sự cung kính cúng dường: Cúng dường thù thắng, cúng dường cao tột hơn hết, cúng dường a-tăng-kỳ, cúng dường hơn cả a-tăng-kỳ như thế… tất cả bay lên hư không theo hầu Như Lai vào thành Vương xá, đến cửa nhà Trưởng giả Đức Hộ. Vua bốn cõi trời, vua A-tu-la, vua Dạ-xoa… cũng từ đại thành Vương xá theo hầu Như Lai đi đến cửa nhà Trưởng giả Đức Hộ.
Bấy giờ, Đồng tử Nguyệt Quang thấy ánh sáng và thần thông lớn của Phật, cho đến mười tám tướng nơi đại địa chấn động, tâm sinh vui mừng, các căn và toàn thân diệu lạc, đi lên lầu bảy tầng, chắp tay hướng về phía cha nói kệ:

* Trang 472 *
device

Phật xả kiết già tọa
Lúc chuẩn bị lên đường
Oai vệ như sư tử
Nay đã đến nơi đây.
Na-na-diên đưa đến
Khó hoại đấng Lưỡng Túc
Phá ma và quyến thuộc
Khỏi từ cội Bồ-đề.
Như kim cương đến đây
Mọi thứ không thể hoại
Nhưng bị phá hoại hết
Các ngoại đạo xấu ác.
Ví như Đại sĩ lớn
Đánh bại các oán thù
Từ bi phá tan cả
Các phiền não kiêu mạn.
Khó phá hoại đã đến
Dứt sạch, vượt qua hết
Trí tuệ đại Đạo sư
Luôn cứu giúp tất cả.
Không thể giết đã đến
Lửa đốt cũng không cháy
Như Lai xa cái chết
Các độc không thể hoại.
Đại trượng phu đã đến
Đại Đạo sư thường dạy
Thân tối thắng ba cõi
Tất cả không sánh bằng.
Vai tròn, tướng thông tuệ
Và Thánh chúng Từ bi
Cả mọi loài chúng sinh
Tối thắng không ai bằng.
Đầy đủ các tướng tốt
Tám mươi thứ trang nghiêm
Thân sáng chói rực rỡ

* Trang 473 *
device

Điều phục sạch, không nhơ.
Phật nương hư không đến
Lìa tội không vướng bận
Không trụ thấy biết nào
Thường ở đạo chân thật.
Phật từ vô tận đến
Thường rộng nói các pháp
Xe pháp không nghĩ bàn
Hiểu biết những sai biệt.
Nhất thiết trí đã đến
Hiểu rõ tất cả pháp
Mười lực và đại Bi
Trụ trong bốn biện tài.
Kiến Bất Không đã đến
Làm cho chúng an ổn
Vô lượng ức vạn kiếp
Khó được nghe, huống gặp.
Điều Phục Long đã đến
Đấng trượng phu sư tử
Thương chúng không nghĩ bàn
Hạnh thành vô lượng kiếp.
Đấng Tự Tại đã đến
Chúng sinh không thể ngăn
Đạo sư Từ bi lớn
Giúp người cầu mãn nguyện.
Thiện tri thức đã đến
Trụ pháp giới tối thắng
Vô biên như hư không
Một niệm rõ các pháp.
Bậc Ly Nhị đã đến
Tới bờ giác các pháp
Ở trong địa vô tướng
Thắng giác tối thượng đến.
Đấng Tịnh Thí đã đến
Hai thứ tài và pháp

* Trang 474 *
device

Đời trước bỏ thân mạng
Vì thương xót chúng sinh.
Đấng Đạo sư đã đến
Ban cho mọi an ổn
Vô lượng kiếp tu hành
Để cầu quả giải thoát.
Tâm đại trí bình đẳng
Thường tu pháp tối thắng
Oán thân đều bình đẳng
Tâm sáng không phân biệt.
Như Sư Tử Phấn Tấn
Sức thần độ chúng sinh
Ở vô lượng cõi nước
Ánh sáng đều chiếu khắp.
Nhiều kiếp thường khen ngợi
Công đức của Như Lai
Dù chỉ một sợi lông
Không hết, huống cả thân!
Khi ấy, Nguyệt Thượng là em gái của Đồng tử Nguyệt Quang, thân tướng đoan trang, nghe Đồng tử Nguyệt Quang nói kệ khen ngợi thân Phật, trong lòng vui vẻ. Lại thấy ánh sáng rực rỡ và sức thần thông lớn của Như Lai làm cho đại địa chấn động, tâm càng vui vẻ, chắp tay hướng về cha, nói kệ:
Như anh Nguyệt Quang khen
Các công đức của Phật
Cả thế gian không có
Xin cha nên tin Phật.
Chớ tin lời ngoại đạo
Thường ôm lòng giận ghét
Sinh ý ác với Phật
Làm ác mất tâm thiện.
Vì không biết pháp Phật
Nghe nói không tin thọ
Vì ác mất nẻo thiện
Với Phật không nói hết.

* Trang 475 *
device

Nhận lời ác xấu kia
Sẽ đọa các nẻo ác
Vì ganh ghét ngu si
Làm mất đi tâm thiện.
Nương ba độc xấu ác
Như vậy tham lam tăng
Vì tâm si, nhầm lẫn
Xa lìa các pháp Phật.
Vô lượng ngàn vạn kiếp
Khó được nghe hiệu Phật
Cha nên hướng về Phật
Xin lòng tin thanh tịnh.
Nếu thường xưng hiệu Phật
Người này còn khó gặp
Huống gặp được thân Phật
Thế nên cha phải tin.
Như lời Đạo sư nói
Hiện vô lượng thần thông
Phóng vô lượng ánh sáng
Bậc ấy nay đã đến.
Như đã nói trước đây
Vô số cõi chấn động
Vô lượng các Phật tử
Vì thương chúng đến đây.
Chư Phật mười phương đến
Như sư tử khó diệt
Các trời, người và rồng
Đều vui mừng mưa hoa.  
Lúc ấy, Đức Sinh là con gái của Trưởng giả, thấy đại địa chấn động, ánh sáng rực rỡ đủ các màu sắc, thấy xong lòng vui mừng phấn khích khôn lường, mặc áo quý giá, vội đến nơi ấy, chắp tay, với lòng tin rộng lớn, vô cùng vui vẻ hướng về cha nói kệ:
Cha nay tin ngoại đạo
Tâm này ác vô cùng

* Trang 476 *
device

Rơi vào trong xấu ác
Thường không tin pháp Phật.
Đẩy người vào nẻo ác
Ngăn người vào đường lành
Mãi thế không điều phục
Không nhờ công đức Phật.
Phật như hoa Ưu đàm
Dẫu trải trăm ngàn kiếp
Còn khó được nghe tên
Huống có thể được gặp.
Cha nay tin ngoại đạo
Khởi tâm xấu mời Phật
Nay đã được thấy nghe
Không nên nghĩ ác nữa.
Chớ sinh tâm vẩn đục
Mang suy nghĩ giết hại
Nên khởi tâm thanh tịnh
Với Phật sinh vui mừng.
Thần lực Phật khó lường
Trải khắp mười phương cõi
Con Phật mặt như trăng
Long thần và Dạ-xoa.
Tất cả đều cung kính
Hết lòng kính lễ Phật
Dùng hoa Mạn-đà-la
Rải cúng Phật, đại chúng.
Đệ tử Phật tâm vui
Kẻ tà tâm vẩn đục
Phật nhật chiếu ngoại đạo
Mặt trời che đom đóm.
Đại nhân nguyện tối thắng
Phật khó gặp lễ lạy
Thấy vô lượng quyến thuộc
Vây quanh Phật Thích-ca.
Trí cao, trí trong sáng

* Trang 477 *
device

Ngoại đạo làm được gì
Mây lọng, mây Chiên-đàn
Đủ mọi thứ trang nghiêm.
Bấy giờ, Đồng tử Trí Kiên là em trai của Nguyệt Quang, ở quá khứ đã từng trồng các căn lành, cúng dường chư Phật, ở chỗ các Đức Phật tịnh tu phạm hạnh. Trong giấc mộng, Đồng tử Trí Kiên thấy sức thần thông lớn của Phật, xuống núi Kỳ-xà-quật vào thành Vương xá, đại địa chấn động, nên liền thức giấc, sửa lại y phục, vội đến dưới cửa, trong lòng rất vui mừng, quay lại chỗ cha, nói kệ:
Trong mộng con thấy Phật
Ở trong khoảng một niệm
Từ núi Kỳ-xà-quật
Núi rất lớn, đi xuống.
Sức mạnh không nghĩ bàn
Chúng Bồ-tát vây quanh
Đều từ các cõi đến
Rõ pháp giới sai khác.
Mỗi mỗi vị Bồ-tát
Vô lượng chúng vây quanh
Đều ở trong các cõi
Tên các Ngài chưa nghe.
Đại Bồ-tát Đại Trí
Tên là Ly Cấu Quang
Được chư Phật hướng dẫn
Cầm dù lọng bảy báu.
Phát âm thanh vi diệu
Người nghe đều yêu thích
Cũng có thể che khắp
Vô lượng cõi mười phương.
Con thấy Thế Tôn ấy
Hóa giải những tranh chấp
Sau khi mộng thức dậy
Lập tức đến chỗ cha.
Nay cha phải tin Phật

* Trang 478 *
device

Chớ cuồng tin ngoại đạo
Họ làm xấu lòng người
Hãy nên mau xa lìa.
Giả sử có thế giới
Lửa ngập mười phương cõi
Không thể cháy y Phật
Huống chi thân Như Lai.
Dù có các thuốc độc
Tràn ngập trăm ngàn cõi
Chẳng hại đệ tử Phật
Huống gì hại Như Lai.
Xa lìa mọi thứ độc
Phật luôn là bậc nhất
Chẳng nghĩ, độc tự tiêu
Huống nghĩ, chẳng diệt sao?
Nhất thiết trí khéo điều
Nay đến thành Vương xá
Bồ-tát không nghĩ bàn
Đều đã tới bờ giác.
Xuyên suốt trong ba đời
Hoặc nghe, hoặc thấy hình
Hay ban sự an ổn
Thế nên cha phải tin.
Kiến Bất Không đến đây
Cha phải nên cúng dường
Phật phóng vô lượng quang
Diệt trừ tà ám này.
Ánh sáng soi trời, người
Tu-la, Rồng, Dạ-xoa
Và quyến thuộc của chúng
Ai thấy cũng lợi lạc.
Địa ngục nếu nóng bức
Cũng đều được mát mẻ
Chúng sinh trong địa ngục
Vui mừng trừ nóng bức.

* Trang 479 *
device

Phạm thiên và Thiên chủ
Thân tỏa ngát mây hương
Giống như lọng năm sắc
Trang nghiêm ở hư không.
Tâm vô ngại đến đây
Như rồng tốt dẫn đường
Sẽ nổi mây xả, thí
Mưa các thứ tạp báu.
Nào là chuỗi ngọc báu
Chiên-đàn và dù, lọng
Che khắp cả hư không
Cùng mười phương thế giới.
Năng Phân Biệt đến đây
Thần thông đến bờ giác
Biết nhiều thứ sai khác
Luôn khen ngợi chư Phật.
Số trời đông vô lượng
Và thắng nhân thành này
Nghe đại danh của Phật
Đều đi đến chỗ Phật.
Voi phát tiếng mừng vui
Sư tử cũng như thế
Các ngưu vương hớn hở
Cũng phát tiếng như thế.
Súc sinh nghe hiệu Phật
Đều phát tâm hoan hỷ
Cha là người tối thắng
Cớ sao lại không tin?
Ngàn vạn na-do-tha
Vô lượng những âm nhạc
Đồ anh lạc quý báu
Không trổi tự nhiên vang.
Vô lượng loài súc sinh
Với mười Lực của Phật
Lìa bỏ tâm độc ác

* Trang 480 *
device

Vui mừng sinh lòng tin.
Giải trừ ma tranh chấp
Vắng lặng lớn điều phục
Nhẫn nhục đến bờ giác
Lòng từ thương yêu khắp.
Lòng thương đến bờ giác
Thường cứu các chúng sinh
Bố thí xả nhiều thứ
Luôn phát tâm Bồ-đề.
Cha phải tin Thích-ca
Ra khỏi bờ thế gian
Phật tỏa sáng mười phương
Chúng sinh lìa tám nạn.
Phật đầy đủ thần lực
Ba đời không thể lường
Bước đi như sư tử
Trí tuệ đến bờ giác.
Trí vững như Tu-di
Thường phóng ánh sáng báu
Phật tử và các chúng
Thứ tự vây chung quanh.
Hiện ra các thần thông
Đi đến thành Vương xá
Đủ chủng loại báu quý
Treo kết để trang nghiêm.
Chúng Trời, Rồng, Dạ-xoa
Tu-la trăm ngàn ức
Chắp tay cung kính lễ
Phật Thích-ca Mâu-ni.
Điều phục nay ở cửa
Khi chân giẫm lên bệ
Người mù được thấy sắc
Kẻ điếc được nghe tiếng.
Người khổ được an vui
Kẻ bệnh được trừ khỏi

* Trang 481 *
device

Người mang thai khó sinh
An ổn được thoát nạn.
Thảy đều được kho báu
Người nghèo được giàu sang
Thần thông Phật trong sáng
Tất cả đều vui mừng.
Khắp các nẻo trong thành
Các báu đều đầy đủ
Báu dễ mến, trang nghiêm
Thân họ rất oai nghi.
Điều Phục đi trong hẻm
Cha phải ra đón tiếp
Dọc hai dãy lầu gác
Nam nữ đều đông đúc.
Dùng y đựng hoa thơm
Và các chuỗi ngọc quý
Tâm thanh tịnh hoan hỷ
Rải lên Đức Thích-ca.
Quốc vương tên Tiên Ni
Cùng sáu vạn thể nữ
Đều cầm đủ thứ báu
Cúng dường Đức Như Lai.
Y đựng đầy chuỗi ngọc
Và những hoa thơm, đẹp
Cùng phát tâm vui vẻ
Đem rải lên Đức Phật.
Người trí khắp nẻo đường
Vui, tin, cầu công đức
Lòng hớn hở vui mừng
Đảnh lễ Phật Thế Tôn.
Phật từ hẻm đi đến
Trăm ngàn ức chúng sinh
Chắp tay lòng vui vẻ
Tất cả đều lễ bái.
Dưới khắp tất cả cõi

* Trang 482 *
device

Trên đến trời Hữu đảnh
Những cõi nước mười phương
Trời, người xen lẫn nhau.
Loài người mọi tầng lớp
Cúng dường Đức Như Lai
Tất cả đều hớn hở
Tâm thanh tịnh lễ Phật.
Thắng luận sư ngoại đạo
Đảnh lễ chân Thế Tôn
Với niềm vui cao thượng
Tâm sáng tin tột cùng.
Chắp tay khen ngợi Phật
Lành thay! Phật xuất thế
Đại trí, Nhất thiết trí
Đã đến bờ giác ngộ.
Cha phải sinh vui mừng
Cùng đến chỗ Như Lai
Dùng y phục quý báu
Cúng dường Đức Như Lai.
Trừ bỏ tâm nghi hoặc
Ganh ghét và xấu ác
Trong đời tin Phật hơn
Lễ lạy Đấng Mâu-ni.
Nay cha phải nên biết
Đấng Điều Phục muôn loài
Hay che chở chúng sinh
Nên biết các tâm ác.
Đều có thể trừ diệt
Đại Đạo sư là thế
Do vì thương xót cha
Nay đến đứng ngoài cửa.
Hầm lửa sẽ tự tắt
Mọc đủ loại hoa sen
Ưu-bát, Câu-vật-đầu
Ba-đầu, Phân-đà-lợi.

* Trang 483 *
device

Chư Thiên và người đời
Long, thần và quyến thuộc
Rải đủ loại hoa thơm
Tràn ngập cả mặt đất.
Cờ trí đó dẫn đường
Oai quang khó thấy hết
Thấy biết Nhất thiết trí
Đạt đến bờ giác ngộ.
Biết tâm nghiệp ba đời
Thượng, trung, hạ sai khác
Cha phải vui vẻ tin
Đấng khó nghe, khó gặp.
Vô lượng tăng kỳ kiếp
Vì chúng tu khổ hạnh
Đầy đủ các công đức
Trừ hẳn mọi tội lỗi.
Người muốn tu phước nghiệp
Ruộng phước này hơn hết
Vì thương xót chúng sinh
Nên hiện ở thế gian.
Không vì cầu ăn mặc
Hiểu rõ trí tuệ mình
Chỉ vì lòng Từ bi
Thương xót cha nên đến.
Biết cha sinh lòng ác
Bị xấu ác che lấp
Muốn cha được giải thoát
Lìa bỏ nghiệp giết hại.
Phật đối với chúng sinh
Tất cả đều bình đẳng
Không suy nghĩ lựa chọn
Cũng không tưởng oán thù.
Như Lai chân trí tuệ
Lìa hẳn các dua nịnh
Cha phải sinh lòng tin

* Trang 484 *
device

Tôn trọng và kính lễ.
Phật quý nhất trong đời
Phải từ bỏ xấu ác
Cha hãy vui vẻ tin
Lưới nghi đều được trừ.
Vì tin Đức Như Lai
Không đọa các nẻo ác
Năm căn Phật luôn sáng
Phải nên mau kính lễ.
Thầy dẫn đường ba đời
Con Phật đông vây quanh
Trụ trong khắp mọi nơi
Trí hạnh không chướng ngại.
Đấng Nhất thiết trí này
Sáng rực quanh Như Lai
Như mặt trời che sao
Thế nên phải kính lễ.
Cha thấy thần lực Phật
Hầm lửa tràn ngập nước
Mọc nhiều loại hoa sen
Tâm sinh niềm vui lớn.
Thấy biến hóa thế rồi
Ngoái nhìn con Nguyệt Quang
Con là thầy của cha
Thương cha sinh đến đây.
Vì cha tin ngoại đạo
Tâm thường ôm độc hại
Cha nay kính tin Phật
Bỏ cả các xấu ác.
Con là tri thức ta
Khó thể được gặp gỡ
Khuyên cha kính tin Phật
Lại sinh tâm vui vẻ.
Bấy giờ trời Đế Thích
Và trời Đại tự tại

* Trang 485 *
device

Hai vua trời lớn này
Trang nghiêm pháp tòa Phật.
Tám mươi ngàn ức trời
Dùng y phủ tòa báu
Để Nhất thiết trí ngồi
Hiển bày ánh sáng rực.
Vua Phạm thiên lễ rồi
Cầm lọng báu che Phật
Diêm-phù-đàn vàng ròng
Và các báu trang nghiêm.
Cùng những vị trời khác
Chắp tay lễ Thế Tôn
Rải cả trăm loại hoa
Và bột Chiên-đàn đỏ.
Trưởng giả thấy Phật rồi
Tâm ông rất vui mừng
Tám ngàn các cô gái
Được trí tuệ thanh tịnh.
Có năm trăm Đồng tử
Và năm trăm Đồng nữ
Thấy thần thông của Phật
Đều phát tâm Bồ-đề.
Vô lượng trăm ngàn ức
Na-do-tha Thiên tử
Thấy thần thông của Phật
Được trí tuệ trong sáng.
Trưởng giả ôm nỗi lo
Tâm sinh rất hổ thẹn
Liền đảnh lễ chân Phật
Hướng Phật mà sám hối.
Thức ăn này có độc
Nay muốn cúng món khác
Cúi xin Phật Thế Tôn
Nhín chút ít thời giờ.
Như Lai dùng Phạm âm

* Trang 486 *
device

Bảo Trưởng giả Đức Hộ
Như Lai Nhất thiết trí
Khử được tất cả độc.
Tham, sân, si ba thứ
Và thuốc độc thế gian
Như Lai chân thật nói
Đã xa lìa từ lâu.
Tham sân si ba thứ
Và thuốc độc thế gian
Lìa độc pháp thanh tịnh
Lời thật, độc chẳng còn.
Tham, sân, si ba thứ
Và thuốc độc thế gian
Lìa độc tăng thanh tịnh
Lời thật đều xa lìa.
Khi Phật nói lời ấy, vô lượng chư Thiên đều cất tiếng thưa:
–Đại trí thanh tịnh, đã lìa các độc, hầm lửa đều tắt, trong nhà thanh tịnh giống như trước đây, đều nhờ sức oai thần của đấng Pháp vương.
Khi ấy, ở trước Đức Phật, Trưởng giả Đức Hộ sinh lòng tin rộng lớn, dùng y tốt đẹp nhất giá trị trăm ngàn vạn ức, khoác lên thân Đức Phật, khoác xong, bạch:
–Bạch Thế Tôn! Con vốn ngu si, nhận lời chỉ vẽ của Lục sư. Nay ở trước Phật xin hết lòng ăn năn nhận lỗi. Do đời trước, cha con kính tin ngoại đạo, con vâng theo cha nên mới tạo ra những việc tội lỗi như thế. Nay nhờ Nguyệt Quang khiến cho con tin Phật. Nay con ân cần hết lòng nhận lỗi không dám tạo tội nữa, mong Phật cứu con!
Bấy giờ, chư Thiên ở cõi Sắc cũng đồng cất tiếng nói và rải hoa trời Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, hoa Câu-vật-đầu, hoa Phân-đà-lợi, hoa Mạn-đà-la, hoa Ma-ha mạn-đà-la. Hoa rải đầy trên mặt đất, nhóm cao đến tận đầu gối.
Trưởng giả bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn! Nguyệt Quang con của con, ở trong ngàn vạn ức kiếp khó có thể gặp gỡ, vì thương xót con nên sinh đến nhà con,

* Trang 487 *
device

khéo vì con mà nói về những công đức của chư Phật, trong ngàn vạn ức kiếp ân ấy khó thể báo đáp.
Trưởng giả thưa xong, lại dùng những chân châu chuỗi ngọc vô giá để rải lên Đức Phật.
Bấy giờ, Thế Tôn vì sự phát sinh lòng tin sâu xa của Trưởng giả Đức Hộ nên dùng thần lực hiện ra trăm ngàn vạn vầng mây báu đủ màu sắc. Lúc đó, các vị thần Lô-hột-đa-thâu, Tỳ-chất-la-sa cũng dùng những thứ hoa báu đủ màu sắc, ánh sáng rực rỡ rải lên Đức Phật. A-tăng-kỳ Bồ-tát tạo ra vô lượng thần thông, đến trước Đức Phật vì muốn giáo hóa trăm ngàn vạn ức chúng sinh.
Lúc ấy, Trưởng giả Đức Hộ, Đồng tử Nguyệt Quang và Đồng tử Đức Sinh… hết sức vui mừng, lòng thành kính lễ Phật, một mực ăn năn nhận lỗi, cùng nhau suy nghĩ:
–Thật là kỳ diệu! Đức Thích-ca Như Lai thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn. Ở trong trăm ngàn vạn kiếp khó có thể được thấy, huống gì là sinh lòng tin thanh tịnh. Vô lượng ức kiếp khó gặp Phật ở đời. Con Nguyệt Quang đây có trí tuệ lớn đã từng gặp vô lượng ức Phật khắp mười phương, đi khắp tất cả thế giới chư Phật, cúi đầu, lễ bái, đem thân quay về với Phật. Như Như Lai Thích-ca thấy được mười phương Phật, Đồng tử Nguyệt Quang cũng như thế, có khả năng thấy và kính lễ sát chân các Đức Phật khắp mười phương, được ở chỗ các Đức Phật nghe pháp không quên.
Bấy giờ, Như Lai thấy quyến thuộc nam nữ lớn nhỏ trong nhà của Trưởng giả Đức Hộ và Đồng tử Nguyệt Quang đã sinh khởi tâm tin chân thật, lễ bái, ca ngợi Tam bảo, rộng trồng căn lành làm tăng thêm lợi ích cho tâm, Đức Như Lai liền mỉm cười.
Như pháp thường của chư Phật, từ khuôn mặt của Như Lai phát ra vô lượng ngàn vạn tia sáng đủ loại màu sắc. Bốn mươi chiếc răng và cả bốn răng cửa trong miệng, mỗi chiếc răng đều phát ra vô lượng ngàn vạn ức ánh sáng, màu xanh, vàng, đỏ, trắng, tím, pha lê. Ánh sáng ấy chiếu khắp tất cả cõi Phật ở phương Đông, ở khắp phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn hướng, trên, dưới cũng như thế. Ánh sáng ấy xoay quanh thân Phật ba vòng rồi nhập vào đảnh đầu.
Khi ấy, Bồ-tát Ly Phan Duyên Đức từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch

* Trang 488 *
device

áo vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì Như Lai mỉm cười? Chư Phật mỉm cười chẳng phải không có nhân duyên? 
Đức Thế Tôn liền khen Bồ-tát Ly Phan Duyên Đức: 
–Lành thay, lành thay! Này thiện nam! Ông có thể hỏi Phật nhân duyên như thế. Vô lượng ngàn vạn ức kiếp ở quá khứ ông đã từng hỏi nghĩa này. Nay ông nương nơi sức oai thần của Phật nên mới có thể hỏi nghĩa ấy.
Này thiện nam! Nay ông hết lòng lắng nghe, ta sẽ nói cho ông.
Này thiện nam! Nay ông thấy Đồng tử Nguyệt Quang, con lớn của Trưởng giả Đức Hộ này không?
Bồ-tát Ly Phan Duyên Đức thưa:
–Dạ vâng, con đã thấy!
Đức Phật nói:
–Vị Đồng tử này có khả năng làm cho chúng sinh chưa có lòng tin sẽ phát sinh lòng tin. Người chưa được điều phục có thể sẽ được điều phục. Người chưa được thành thục có thể làm cho được thành thục, làm bạn lành cho cha mình. Vì sao? Vì có khả năng đem pháp của Đạo sư giáo hóa cho cha mình, đưa vô lượng ngàn vạn na-do-tha, a-tăng-kỳ chúng sinh vào trong pháp Phật, khiến họ phát sinh lòng tin đứng vững nơi Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Cũng chính Đồng tử này, sau khi ta nhập Niết-bàn, ở đời vị lai sẽ là người giữ gìn pháp ta, lãnh thọ pháp Phật, cúng dường Như Lai, làm yên ổn pháp Phật, ca ngợi pháp Phật. Ở trong đời vị lai, vào thời mạt pháp, Đồng tử ấy tên là Đại Hạnh, làm đại quốc vương của nước Đại Tùy trong cõi Diêm-phù, có khả năng làm cho tất cả chúng sinh nơi nước Đại Tùy kính tin pháp Phật, trồng các căn lành. Khi ấy, vua Đại Hạnh sẽ dùng lòng tin rộng lớn, sức oai đức lớn, cúng dường bình bát cho ta. Vài năm đến đây, bình bát của ta sẽ được mang đến nước Sa-lặc, từ đó lần lượt đến nước Đại Tùy. Vua Đại Hạnh ấy thiết lễ cúng dường bình bát của Phật rất lớn. Lại còn có thể vâng giữ tất cả pháp Phật, còn chép lại bộ sách lớn là kinh Đại Thừa Phương Quảng. Vô lượng trăm ngàn ức những kho tàng pháp Phật đều được ông đặt yên mọi nơi, gọi là tháp pháp. Ông tạo ra vô

* Trang 489 *
device

lượng trăm ngàn tượng Phật và xây dựng trăm ngàn tháp Phật, khiến cho vô lượng chúng sinh được ở trong pháp Phật, được Bất thoái chuyển, được lòng tin không thoái. Nhờ nhân duyên cúng dường ấy, nên vị vua kia thường được sinh trong các cõi Phật nhiều đến không thể kể hết, không thể lường tính, không có giới hạn. Ở tất cả cõi Phật thường làm bậc Chuyển luân thánh vương, thường được gặp các Đức Phật, luôn cung kính, tôn trọng, khen ngợi, cúng dường tất cả Phật, Pháp, Tăng và xây dựng chùa tháp. Mọi thứ nhạc cụ đều đem dâng cúng, qua nửa đời người, xa lìa năm sự ham muốn, bỏ nhà xuất gia, tịnh tu phạm hạnh, thực hành pháp cúng dường. Tất cả nam nữ trong cõi Diêm-phù-đề thấy vua xuất gia cũng xuất gia theo, cũng tịnh tu phạm hạnh. Vua Đại Hạnh này, thành tựu vô lượng những lời nguyện cao cả của Bồ-tát, thành tựu đại thần thông, thực hành hạnh Bồ-tát ở kiếp số không thể lường xét. Ở trong mỗi kiếp giáo hóa chúng sinh không thể tính đếm, không thể nói, không thể lường, làm cho họ đều được ở trong pháp Phật. Như trong một kiếp hóa độ chúng sinh, hay trong tất cả kiếp cũng như thế. Bồ-tát ấy tạo mọi an ổn cho vô lượng, vô biên không thể nêu bày chúng sinh như thế đều trụ trong pháp Phật rồi, ở nơi thân sau cùng sẽ được thành Phật hiệu là Ly Cấu Nguyệt Bất Động Vô Chướng Ngại Đại Trang Nghiêm gồm đủ mười tôn hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Só, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thế giới tên là Vô chướng ngại, thân Phật cao lớn, ánh sáng vô lượng, tia sáng vô lượng, sức thần thông vô lượng, thuyết pháp vô lượng, các chúng vô lượng, chuyển pháp luân vô lượng, thân tướng vô lượng, giáo hóa chúng sinh vô lượng. Đức Phật ấy khi sắp nhập Niết-bàn, thọ ký cho Trưởng giả Đức Hộ sẽ được thành Phật hiệu là Vô Đẳng Thân gồm đủ mười tôn hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Só, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.
Quyến thuộc trong nhà của Trưởng giả Đức Hộ, thấy được thần thông biến hóa của Như Lai đều phát tâm Bồ-đề, đều ở trong kiếp ấy, mỗi mỗi danh hiệu tuần tự đều được thành Phật. Các hàng

* Trang 490 *
device

Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân và phi nhân… khi thấy ta hiện thần biến ở trong nhà Trưởng giả Đức Hộ, đều phát tâm Bồ-đề, đều được ở nơi Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác không thoái chuyển, mười phương cõi, mỗi mỗi cõi nước, mỗi mỗi danh hiệu đều sẽ được thành Phật.
Này thiện nam! Đồng tử Nguyệt Quang ấy, ở trong quá khứ đã trải qua vô lượng a-tăng-kỳ kiếp giáo hóa Trưởng giả Đức Hộ. Ở đời vị lai, Đồng tử Nguyệt Quang này và Trưởng giả Đức Hộ sẽ được sinh vào thế giới có Phật để giáo hóa vô lượng chúng sinh.
Khi nói về nhân duyên thọ ký Đồng tử Nguyệt Quang và Trưởng giả Đức Hộ, đại địa nơi vô lượng thế giới đều hiện đủ sáu cách chấn động. Ánh sáng lớn tỏa chiếu khắp, từ hư không mưa xuống vô số những hoa trời, châu báu trời, chuỗi ngọc trời, lọng báu trời, những y phục trời, hương bột Chiên-đàn trời, hương trầm thủy trời, hương Đa-già-la trời, hoa Ưu-bát-la trời, hoa Bát-đầu-ma trời. Âm nhạc của chư Thiên phát ra tiếng vi diệu cùng những âm thanh ca ngợi mô tả… của chư Thiên đều khen ngợi Đức Phật. Tất cả những cảnh tượng như thế, đều là nhờ nơi diệu lực thần thông của Đức Phật, cũng là sức nơi căn lành đời trước của Nguyệt Quang để giáo hóa Trưởng giả Đức Hộ và quyến thuộc, để giáo hóa Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già…
Khi ấy, những người trong nhà của Trưởng giả Đức Hộ cũng được thấy những thần lực của Phật, cũng thấy tám bộ chúng trời, rồng… đều vui vẻ cúng dường, nên những người ấy liền hướng đến Phật, nói kệ ca ngợi:
Nam-mô Phật đại trí
Thích Sư Tử Như Lai
Có thể sinh lòng tin
Mới được lợi ích lớn.
Trước tin theo ngoại đạo
Tạo ra các nghiệp ác
Nay tin theo Thế Tôn

* Trang 491 *
device

Được lợi ích như vậy.
Thấy việc không nghĩ bàn
Ai chẳng tin Đức Phật
Người trọng tội như thế
Nhờ Phật lực nên tin.
Một lòng cung kính tin
Thắng đạo sư xuất thế
Vô lượng trăm ngàn kiếp
Không đọa các đường ác.
Trưởng giả tạo tội lớn
Nay lòng tin thanh tịnh
Vì nhân duyên tín tâm
Như Lai thọ ký cho.
Trưởng giả tự biết tội
Sinh tâm rất buồn rầu
Nay được lòng tin rồi
Được vô lượng phước đức.
Trừ xấu ác trong tâm
Ăn năn tất cả tội
Ở nơi Phật Thế Tôn
Khởi lên tâm trong sáng.
Vì một lòng tin Phật
Do nhân duyên tin Phật
Đời sau sẽ thành Phật
Pháp vương không nghĩ bàn.
Lúc đầu chẳng tin Phật
Mà nay tin sâu xa
Vì nhân duyên bố thí
Được kho nghiệp trong sạch.
Người phát tâm tin Phật
Người ấy tin hết thảy
Sẽ được nhiều phước đức
Không thể xưng lường được.
 Lúc ấy, Trưởng giả Đức Hộ cung kính đảnh lễ Đức Phật, tất cả Bồ-tát và tất cả

* Trang 492 *
device

A-la-hán rồi, lần lượt đem dâng những thức ăn ngon.
Khi Đức Phật thuyết giảng pháp này xong, Bồ-tát Ly Phan Duyên Đức, Đồng tử Nguyệt Quang và Trưởng giả Đức Hộ, cùng với nội ngoại quyến thuộc của Trưởng giả, chúng Đại Bồ-tát và tám bộ chúng Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà… tất cả đại chúng đều rất vui mừng, đảnh lễ, nhận lãnh tu hành.

* Trang 493 *
device

* Trang 494 *
device

Đại Tập 57 - Bộ Kinh Tập IV - Số 490->584